-- 20121022-fra-SI-brev-2a2-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH:
Dette brevet ankom meg med posten 31.10. 2012. Samtidig med enda et brev fra de med samme datert dato ( ekstern ).  


   Brevet (forside og bakside) inn-scannet, pdf-format: 20121022-fra-SI-brev-2a2-til-RLH.pdf ( ekstern ) ----

   (( Kopi / avskrift av brevet, med uferdig lay-out / korrektur: ))

   Fra:

   STATENS  INNKREVINGSSENTRAL
   www.sismo.no
   Organisasjonsnummer  971  648 198
   0 0 5 5 6 8 0 1 0 1 4 6 0 0 0 1 0 0 1 2 5 0

   Til:
   RUNE LEANDER HANSEN
   TINDELAND
   5568 VIKEBYGD

   Dato:  22.10.2012
   Vår referanse:  061255*****


   SISTE VARSEL FØR TVANGSINNKREVING

Kravtype:  Saksomkostninger  I benefiserte  saker
Ilagt av:  Justis- og  Beredskapsdepartementet
Kravnummer:  20681011004172-
Kravavdato:  30.04.2011
Opprinnelig kravbeløp:  kr 3 000,00
Renter og gebyr:  kr 0,00
Udekket  beløp:  kr 3 000,00
Forfallsdato:  09.11.2012
Kravet gjelder følgende  faktura  fra Justis- og  Beredskapsdepartementet:
Saksnummer:
11-016621ASD-GULA/1

   Statens innkrevingssentral  (Sl) har ikke mottatt  dekning for ovennevnte  krav.
   Dersom du ikke betaler  innen forfallsdato, vil kravet bli tvangsinnkrevd. Dette  betyr at det kan tas utleggstrekk i lønn eller trygd. Det kan også  tas utleggspant i fast eiendom, bankkonti eller andre formuesgoder. I henhold til rettsgebyrloven  vil det påløpe  rettsgebyr ved  tvangsinnkreving, med  mindre  utlegget  kan tas av Sl som scernamsmann.
   Det vil også påløpe  rettsgebyr  ved  tvangsrealisering av utleggspant.
   Betaling fra land  utenfor  Norge skal gjøres til bankkontonummer  4714  10 00167, Sparebank  1 Nord-Norge, PB 6800, NO-9298 TROMSØ. SWIFT-kode SN0WN022. IBAN-bankkodenummer  NOl 6 4714  1000 167. Vennligst  benytt  KID-nummer som referanse ved  innbetaling.
   Se baksiden av dette  brev for ytterligere  informasjon. Du kan kontakte  oss på telefon  nr. + 47 75 14 93 00.
   KVITTERING
   Innbetalt  til  konto
   47141000167
   Beløp
   NOK 3 000,00
   Betalerens  kontonummer
   Dette er en  gyldig  giro  på hvitt  papir.
   Blankettnummer
   6830698804
   Betalingsinformasjon  GIRO
   Underskrift  ved  girering
   Betalings-frist 09.11.2012
i_   J
   Betalt av
   RUNE  LEANDER  HANSEN
   TINDELAND
   5568  VIKEBYGD
   L
   Betalt til
   STATENS  INNKREVINGSSENTRAL
   Postboks 455
   8601  MO I RANA
j
j
   Belast
   konto
   Kvittering tilbake
   Kundeidentiflkasjon  (KID)  Kroner  I Øre  Til  konto  Blankettnummer 680000000008108  3000  00  <  7  >  4714  10  00167  <6830698804>
(( side 2a2: ))


STATENS  INNKREVINGSSENTRAL
Postboks  455, 8601 Mo i Rana. Organisasjonsnummer  971 648  198
Kontonummer  4714.10.00167
www.sismo.no
E-post: firmapost@sismo.no
Tlf. 75 14 90 00. Fax. 75 15 55 02
Hvordan betaler du?
Sis kontonummer  er 4714.10.00167.
Bruk KID fra  tilsendt  betalingsblankett  ved
innbetaling. Mangler  du  KID, må du oppgi  vår
referanse  eller kravnummer  som
betalingsinformasjon.
Betaling fra land utenfor  Norge  skal også gjøres til
bankkontonummer  4714.10.00167, Sparebank 1
Nord-Norge,  PB 6800, NO-9298 TROMSØ.
BIC/SWIFT-kode  SNOWN022.
IBAN-bank-kodenummerN016  4714  1000 167.
Hva gjør du hvis du ikke kan  betale?
Dersom du ikke kan betale  kravet, må du
kontakte  oss. I mange  saker kan vi innvilge
avdragsordning  eller  betalingsutsettelse.
Du når oss på vår nettadresse www.sismo.no. Du
kan også  ringe  eller sende  oss skriftlig søknad om
betalingsavtale.
Hva skjer hvis du ikke  betaler?
I de fleste saker sender vi én  purring. Bøter purres
to ganger.  For bøter og trafikkgebyr  påløper
gebyr ved  purring. *
Krav som ikke betales  vil bli tvangsinnkrevd. Du
kan da få betalingsanmerkning  **, samt at det
kan påløpe  rettsgebyr. Vi kan også  motregne i
tilgodehavende  skatt for enkelte  kravtyper.
Sl sender  anmodning  om  soning på bøter vi ikke
har klart å kreve inn.
Tvangsinnkreving
Utleggstrekk i lønn eller trygd
Du vil få et varsel før tvangsinnkreving  starter.
Dersom du ikke betaler  innen forfall, vil Sl
vurdere  trekk i lønn eller trygd. Det betyr at vi
pålegger  din arbeidsgiver  eller NAV å trekke
et fast, månedlig  beløp.
For at vi skal kunne  beslutte et korrekt
trekkbeløp,  må du dokumentere  inntekter og
utgifter. Gjør du  ikke dette, vil vi fastsette
trekket etter skjønn. Du har rett til å  beholde
et  rimelig  beløp til livsopphold.
Utleggspant og tvangssalg av eiendeler
Sl kan også ta pant i din konto, fast  eiendom
eller andre  eiendeler.  Det kan føre til
tvangsdekning  eller tvangssalg for å få
oppgjort  kravet. Det vil da påløpe
rettsgebyr.
Du har plikt til å gi Sl de opplysninger  som er
nødvendig  for  tvangsinnkrevingen.
Klage
Klage  bør fremsettes  skriftlig, og sendes til Sl
så snart som mulig. Du må  begrunne  klagen,
og  legge ved  dokumentasjon  som du mener
har betydning  for saken. Sl tar bare  hensyn til
dokumenterte  opplysninger.  Vi videresender
klager som vi ikke har fullmakt til å behandle.
En klage  har som hovedregel  ikke
oppsettende  virkning. Det betyr at
innkrevingen  fortsetter selv om  klagen er til
behandling.
Du kan klage  på:
- selve  kravet eller grunnlaget  for  dette
- utleggtrekket  eller størrelsen på dette
- utleggspantet  eller valg av utleggsobjekt
- Sis saksbehandling
Klagefrist  varierer fra sak til sak, og vil være
opplyst i brev fra oss.
Dersom du ikke får medhold i klagen, kan du
i noen  tilfeller klage på nytt. Sl sørger for at
klagen  blir videresendt  til rett  instans.
Har du  gjeldsproblemer?
Vi anbefaler  deg å  kontakte
gjeldsrådgiveren i din kommune. NAV har
egen rådgivingstelefon: 800Gjeld, tlf. 800 45
353. Hjelp fra kommunal  gjeldsrådglver  eller
NAV er gratis.
Dersom du er varig ute av stand til å betale,
kan du søke om ettergivelse. Sl deltar også i
gjeldsordninger.  Mer informasjon og
søknadsblanketter  finner du på vår  nettside,
eller du  kan ta kontakt  med oss.
Taushetsplikt
Sl har taushetsplikt.  Det  betyr at vi bare kan
gi opplysninger  til den eller de saken  gjelder,
eller til de som har gyldig  fullmakt.
Fullmakt
Dersom vi mottar  skriftlig fullmakt, kan
opp-lysninger  om en sak gis til andre  enn
skyldner.  Fullmaktsskjema  finner du på Sis
nettside, eller du kan skrive fullmakten selv.
* Purregebyr  og  tilleggsgebyr
Purregebyret på bøter er '/ 2  rettsgebyr  ved første  gangs
purring. Ved  andre  gangs  purring  påløper  ytterligere et
rettsgebyr.  Hvis vi ma  purre på innbetaling  for  trafikkgebyr
ilegges et tilleggsgebyr  på 50% av det opprinnelige  kravet.
**  Betalingsanmerkning
Dersom Sl tar utleggpant  eller -trekk, vil opplysningene  registreres i
utleggs-databasen. Opplysningene  overføres til Løsøreregisteret
eller Statens kartverk. Kredittselskapene  kan innhente  opplysninger
fra denne  basen.
li

---

---