-- 20121203-til-SI-fra-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet avsendes
03.12. 2012 pr. telefax og e-post.
Inngår også i min politi-anmeldelse, nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32.


   
Til:
Statens Innkrevingssentral,
pr. fax 75 15 55 02, Postboks 455, NO-8601 Mo i Rana
- og pr e-post: firmapost@sisma.no  
& Haugaland og Sunnhordaland politi-distrikt, pr. fax 52868075 - og pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no  

Fra:
Rune Leander Hansen, f. 06.12. 1955, e-post hunwww@online.no, 
Tindeland
NO-5568 VIKEBYGD


                                   Dato: mandag 03. desember 2012, Tindeland.


   Jeg henviser til vår korrespondanse ( ekstern ), og nu særlig til deres siste brev datert 14.11. 2012 til meg,
20121114-fra-SI-til-RLH.html ( ekstern ).

   Jeg har i vår brev-veksling orientert SI om at jeg ikke er skyldig hverken SI, domstolene eller Politi- og Justis-departementet penger. Og om de faktiske forhold, inklusivt lov og rett og de mine krav som fremgår av dette.
   Jeg har hverken kjøpt, leid eller avtalt noe økonomisk med disse. Og de har ikke berettiget eller lovlig pålagt meg å skulle betale noe, hvilket også fremgår av saks-dokumentasjonen, inklusivt dommer, etc.
   Det har vært og er fra disse sin side ytterligere trakassering, terror, utplyndring, ødeleggelse og forsøk på å drepe. Også fordekt og indirekte. Og det er politisk organisert grov kriminalitet, i regi av Arbeiderparti-regjeringen.

   Mine menneske-rettigheter er krenket og er ikke ivaretatt og heller ikke forsøkt gjenopprettet. Mine barns menneske-rettigheter er også krenket og er heller ikke ivaretatt og heller ikke forsøkt gjenopprettet. Og hva er vel viktigere for et menneske enn å ha sine menneske-rettigheter ivaretatt? Vi har i lang tid vært og er enda utsatt for særdeles mange og meget grove forbrytelser, i regi og utførelse av representanter for norske myndigheter og norsk offentlig forvaltning.

   Lov-bestemmelsene er skrevet for at de skal være lett forståelige og utvetydige. Og jeg har henvist til disse og har gjort og gjør krav på straffe-forfølgelse, gjenopprettelse og erstatning.

   At de involverte skyldige og med-skyldige i disse forbrytelsene med unnlatenheter og på andre måter beskytter og verner om og viderefører hverandres forbrytelser er ingen formildende omstendighet eller lovlig unnskyldning.
   Heller ikke at de har eller følger sine egne eller andres forskrudde definisjoner på forståelse for lov og rett. Inklusivt falske politikere og ikke lovlig opprettede domstoler og falske dommere, som også forholder seg motsatt lov og rett.

   Og å betegne utplyndring, diskriminering og mangel på rettferdighet og mangel på likhet for domstolene, etc. for "rettsgebyr" eller "saksomkostninger" som kan pålegges er blandt annet også i strid med kravet til "rettferdig rettergang" i EMK art 6(1). 

   Samtidig vil jeg her nu gjøre oppmerksom på at disse involverte, inklusivt SI, sine forbrytelser overfor meg og mine barn og andre også omfatter grove forbrytelser i henhold til Straffelovens § 276a, § 276b, § 229, § 231, § 233, § 233a, § 242, § 243, og blandt annet § 225, § 215 og § 216.
   Jeg krever og har rett til straffe-forfølgelse, gjenopprettelse og erstatning i forhold til også alt dette.

   De her nu påpekte Straffelovens lov-bestemmelser går slik:

   - § 276a. For korrupsjon straffes den som
      a)    for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller
      b)    gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag.
       Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet.
       Straffen for korrupsjon er bøter eller fengsel inntil 3 år. Medvirkning straffes på samme måte.
   Tilføyd ved lov 4 juli 2003 nr. 79.

   - § 276b. Grov korrupsjon straffes med fengsel inntil 10 år. Medvirkning straffes på samme måte.
       Ved avgjørelsen av om korrupsjonen er grov skal det blant annet legges vekt på om handlingen er forøvd av eller overfor en offentlig tjenestemann eller noen annen ved brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling, verv eller oppdrag, om den har gitt betydelig økonomisk fordel, om det forelå risiko for betydelig skade av økonomisk eller annen art, eller om det er registrert uriktige regnskapsopplysninger, utarbeidet uriktig regnskapsdokumentasjon eller uriktig årsregnskap.
   Tilføyd ved lov 4 juli 2003 nr. 79.

   - § 229. Den, som skader en anden paa Legeme eller Helbred eller hensetter nogen i Afmagt, Bevidstløshed eller lignende Tilstand, eller som medvirker hertil, straffes for Legemsbeskadigelse med Fængsel indtil 4 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt nogen Sygdom eller Arbeidsudygtighed, der varer over 2 Uger, eller en uhelbredelig Lyde, Feil eller Skade er voldt, og indtil 10 Aar, saafremt Døden eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred er blevet Følgen.
   Endret ved lover 26 feb 1988 nr. 7, 25 juni 2010 nr. 46.

   - § 231. Den, som bevirker eller medvirker til. at en anden tilføies betydelig skade paa legeme eller helbred, straffes for grov legemsbeskadigelse med Fængsel i minst 3 Aar. Har han handlet med Overlæg, kan Fængsel inntil 21 år anvendes, saafremt Forbrydelsen har hat Døden tilfølge.
   Endret ved lover 12 juni 1981 nr. 62, 25 juni 2010 nr. 46.

   - § 233. Den, som forvolder en andens Død, eller som medvirker dertil, straffes for Drab med Fængsel i mindst 8 Aar.
       Har den skyldige handlet med Overlæg, eller har han forøvet Drabet for at lette eller skjule en anden Forbrydelse eller unddrage sig Straffen for en saadan, kan Fængsel inntil 21 år anvendes. Det samme gjælder i Gjentagelsestilfælde samt, hvor forøvrigt særdeles skjærpende Omstændigheder foreligger.
   Endret ved lover 12 juni 1981 nr. 62, 25 juni 2010 nr. 46.

   - § 233a. Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i § 231 eller § 233, straffes med fengsel inntil 10 år.
   Tilføyd ved lov 3 des 1999 nr. 82 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 3 des 1999 nr. 1202).  

   - § 242. Den, som hensætter en anden i hjælpeløs Tilstand eller medvirker hertil, straffes med Fængsel indtil 3 Aar.
       Paa samme Maade straffes den, som retsstridig forlader i hjælpeløs Tilstand nogen, som staar under hans Varetægt, eller som han pligter at ledsage, befordre, modtage eller paa anden Maade drage Omsorg for, eller lader nogen saadan Person forblive i hjælpeløs Tilstand, saavelsom den, som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker hertil.
       Har Forbrydelsen havt Døden eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred tilfølge, straffes den skyldige med Fængsel indtil 6 Aar.
       Offentlig paatale finner ikke Sted uden fornærmedes Begjæring, medmindre Forbrydelsen har Døden tilfølge, eller almene Hensyn kræver Paatale.

   - § 243. Fremkaldtes ved nogen i § 242 omhandlet Forbrydelse øiensynlig Fare for Liv eller Helbred, straffes den skyldige med Fængsel indtil 8 Aar, men med Fængsel i mindst 3 Aar, saafremt Forbrydelsen har Døden eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred tilfølge.

   - § 225. Den, som bevirker eller medvirker til, at en anden bringes i Trældom, straffes med Fængsel fra 5 Aar indtil 21 år.
       På samme måte straffes den som driver eller medvirker til slavehandel eller transport av slaver eller personer bestemt for slavehandel.
       Den som inngår forbund med noen i hensikt å utføre eller medvirke til noen i denne paragraf nevnt handling, straffes med fengsel inntil 10 år.
   Endret ved lover 22 mai 1953 nr. 3, 12 des 1958 nr. 1, 12 juni 1981 nr. 62.

   - § 215. Den, som i retsstridig Hensigt søger at unddrage en anden den ham tilkommende Familiestand eller at tilvende sig selv eller andre en falsk Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.
       Denne bestemmelse gjelder ikke ved fastsetting av farskap etter barneloven.
   Endret ved lov 8 apr 1981 nr. 7.

   - § 216. Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg.
       Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.
       Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet.
   Endret ved lov 8 apr 1981 nr. 7.


   Videre vil jeg her ha sagt følgende:
   At dette mitt brev fra min side ikke er en søknad, bortsett fra at jeg jo har krav på og rett til effektivt rettsmiddel (EMK Art 13), noe jeg også har vært og er nektet retten til. Og at alt dette også inngår i min politi-anmeldelse.

   Jeg har alltid hatt et ryddig og oversiktlig forhold til økonomi. I trygghet og trivsel både på vegne av meg selv og hele min familie. Inntil jeg ble angrepet av den økonomiske trakasseringen via NAV som saken også inkluderer.
   Og inntektene og utgiftene har vært og er enkle og oversiktlige og har nu i tillegg lenge detaljert vært offentliggjort på Internettet. Jeg henviser til følgende link:
    http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/
    NB/2-Husholdningsbudsjett-2010-RLH.html

   Alt og ethvert har jeg kvitteringer på, tilgjengelig.

   En oppsummering der mht. faste utgifter går slik:

     -- Huslån > Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk ca. 20. i hver måned. 1.471 x 12 = 17.652,-
     -- Kommunale avgifter + evt. eiendomsskatt > kommunale avgifter kr. 272,- pr. måned - dvs. kr. 3.262,- pr år. (Termin 1:2, 2010, kr. 1.631.) 3.262 : 12 = 272,- pr. mnd.
     -- Forsikring > 670,- pr. mnd. ca. 20. i hver måned - AvtaleGiro/Autotrekk - 670,- x 12 = 8.040,- pr. år.
     -- Hus vedlikehold >
     -- Dagligvarer > 10.000,- kr. måneden (henviser til oversikt).
     -- Bilen >
                    -- Bensin bilen >
                    -- Bilen, faste årlige utgifter > 01: Falck Redning AS / Bil pr. måned 127,- kr. (pr. år. kr. 1.524,-). 02: Årsavgift bil ca. kr. 233,- pr. måned (årsavgift Chrysler kr. 2.790,-). 
                    -- Bilen, vedlikehold > 01: Diverse alminnelig vedlikehold ca. kr. xx pr. måned. 02: EU-kontroll: kr. xx pr. måned.
                    -- Brøyting til hus > pr. måned ca. kr. 125,- (ca. 6 brøytinger a kr. 250 = kr. 1.500,- pr. år).
     -- Oppvarming ved > kr. 500,- pr. måned - dvs. ca. 5 favner ved (a kr. 1.200,- ) årlig = årlig ca. 6.000,- kr.
     -- E-kraft / strøm  > ca. kr. 800,-? pr. måned.
     -- Telefon og Internett > pr. måned ca. kr. 1.400,- (pr. år ca. kr. 16.800.-).
     -- Tv og radio > 01: NRK-Kringkastingsavgift kr. 203,- pr. måned (pr. år. kr. 2.434,- 02: Tv Canal Digital Norgespakken + fakt.gebyr = ca. kr. 300,- pr. måned. 03: Tv Viasat kr. 200,- pr. måned.
     -- Medlemskap > -- Pr. måned kr. 25,- Norges sopp- og nyttevekstforbund (= årsavgift kr. 300,- ).
     -- Aviser / blader >
     -- Spare-konto > (tidligere kr. 1.000,- fast pr. måned)
     -- Bank-konto-utgifter > gebyr konto Sparebank1 månedlig ca. kr. 60,-
     -- Gjeld - kredittlån - skyld - >
     -- Uventede utgifter >

   Denne oversikten over mine faste utgifter pr. måned (for år 2010) - uten flere viktige poster (hverken hus vedlikehold, bilen vedlikehold og bruk, sparing, gjeld, uventede utgifter, etc.) og basert på et meget innskrenket budsjett og liv på nød-bluss, og uten mulighet for videre vanlig fremdrift og som heller ikke tar hensyn til de spesielt vanskelige forhold jeg og min familie har blitt satt i og heller ikke den utplyndringen og trakasseringen som har funnet sted, slik det har vært i 2010 - gir en utgift på kr. 16.386,- pr. måned.

   Jeg har ikke kjøpt eller kunnet kjøpe bensin eller annet til bilen siden 01.06. 2011 og 17.03. 2011. Ikke engang som sedvanlig til bruk og drift av motor-sag for ved, tømmer, arbeid, etc. Jeg har liggende ferdig nedsagd og stelt tømmer for mange ti-tusener kroner her hjemme, som på grunn av alle angrepene og de forbrytelser og den terror jeg og min familie nu har vært utsatt for har blitt liggende for lenge og derfor mere og mere ødelagt. På grunn av den økonomiske trakasseringen har det heller ikke vært og er det ikke penger til det. Heller ikke til forskjellig slags vedlikehold og reperasjoner og andre sedvanlige utgifter. Inklusivt f.eks. heller ikke til EU-kontroll av bilen. Osv., osv. Jeg kommer meg ikke engang til nærmeste nær-butikken (6,55 km her fra) for å kjøpe dagligvarer.
   Jeg har blitt satt i fattigdom. Plutselig og fullstendig uforskyldt fra trivsel og rikdom til fattigdom. Hvor det å overleve har vært vanskelig og er gitt dårlige sjangser for å kunne vedvare særlig lenge. Ble fra-tatt økonomisk liv, fra-tatt bevegelses-frihet, fortid, fremtid, nutid, osv. Fra-tatt nær alt og ethvert av mine menneske-rettigheter. Og det hele pågår enda.

   Skal en i dette oppsett medregne de poster i dette oppgitt av faste månedlige utgifter på nødbluss som ikke er utfylt, så kommer de samlede mine månedlige utgifter på anslagsvis omkring 25.000 kr.
   Altså godt omkring 10.000,- kr. mindre enn det som er nødvendig for at jeg skal kunne ha mulighet for å leve og å overleve.

   Kostnadene med de økonomiske og forskjellige tap og ødeleggelser efter at jeg og min familie ble angrepet og efter at barna 3. april 2008 ble kidnappet er her heller ikke medregnet.


   Alt dette her fra min side nu sagt som og til ytterligere informasjon.


   Hilsen fra

   Rune L. Hansen,  (( + underskrift ))

   Mandag 03.12. 2012, Vikebygd, Vindafjord kommune.


---