-- 20130524-til-Politi-NAV-SI-og-Skatte-myndighet-fra-RLH.html  --- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---  NAV-brevene-index.html ( ekstern ) -- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet avsendes, på grunn av ressurs-mangel kun pr. e-post, fredag 24.05. 2013. Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32.



   Til:
    Politi-myndigheten via Haugaland og Sunnhordaland politi-distrikt,
 
pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no
Statens Innkrevingssentral,  pr e-post: firmapost@sisma.no  
& NAV Innkreving, NO-9917 Kirkenes, pr. e-post: navi@nav.no 
& NAV Vindafjord, e-post: postmottak@vindafjord.kommune.no  & via Elin Drivernes, e-post: Elin.Marie.Drivenes@nav.no
& Skatteoppkreveren i Vindafjord, via Inger Olaug Sandvik, e-post: Inger.Olaug.Sandvik@vindafjord.kommune.no 
&  Spesialenheten for politisaker, e-post: post@spesialenheten.no

   Fra:
   
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955), e-post hunwww@online.no, 
   Tindeland, 
   5568 Vikebygd 


   
   Til politi-anmeldelsen, NAV, Statens Innkrevingssentral, Skatte-etaten, det norske folk og norske myndigheter 

   Jeg henviser til min politi-anmeldelse
nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, og til brevene til og fra mottagerne av dette brev. Kronologisk oversikt er tilgjengelig på Internettet på linkene øverst i dette brev.

   Det er mange måter og midler å ødelegge og å drepe på og med. Jo flere dess mere gunstig, lett eller fristende utgangspunktet er.
   Et faktum passende innledningsvis i dette brevet. Og også å påpeke at kriminalitet er og blir lønnsom butikk når eller hvis den ikke straffe-forfølges. Særlig for de som lar seg friste eller forlede. Og tror seg ikke bli oppdaget - eller straffe-forfulgt. Under slike forhold blir det mange mennesker uten respekt eller interesse for Straffeloven og som med de forskjelligste meninger, følelser og tanker tror seg smartere og klokere enn den Straffeloven og annen lov og rett de uansett bryr seg lite eller ingenting om. De har ganske enkelt andre interesser og annen politikk. Straffeloven erstattes smittsomt og perverterende med Synseloven og Egoismeloven. Alt dette og mye mere til typisk for mange av de av meg politi-anmeldte i denne saken.

   Som fremgår handler dette blandt annet om e
n stri strøm med brever med avgjørelser, trusler og angrep, skrevet av enkelt-mennesker ansatt i den offentlige forvaltningen som konsekvent nekter å forholde seg lov-lydig til reell lov og rett gjeldende i og for Norge, inklusivt fundamentale og elementære lov-bestemte menneske-rettigheter. Selv de enkleste, tydeligste, entydigste og selvfølgeligste menneske-rettigheter (med for-rang foran alt annet av mot-stridende lov-bestemmelser og regler) og Straffelovens lov-bestemmelser om grove forbrytelser later de som de ikke vet noe om og som om de ikke forstår. Bare den kontinuelige strømmen og mengden med angrep i seg selv er trakassering og terror. Og oppførselen, hensiktene og konsekvensene taler i tillegg sitt tydelige sprog.
   Mennesker ansatt i den offentlige forvaltningen som konsekvent både unnlater og nekter å forholde seg lov-lydig, adekvat og menneskelig. Og som tvert om med tydelighet, massivt og kontinuerlig har som hensikt å ødelegge og å utplyndre mennesker. Og å forfalske de faktiske forhold. Og som later som de ikke forstår eller vet noe som helst om hva som egentlig blir sagt og hva som egentlig er lov og rett. Fordi det ikke er seg selv forbrytelsen rammer, og fordi de ser seg fortjent med delaktighet, blandt annet i form av karriære, samtidig som de videre-fører forbrytelsen og plusser på med flere forbrytelser.


   At dette er politisk organisert meget grov kriminalitet er det ingen som helst berettiget tvil om og fremgår med stor tydelighet av min politi-anmeldelse. Saken er meget omfattende og handler om meget omfattende og grov organisert kriminalitet. Inngående i min politi-anmeldelse er derfor også mine offentlige Dagboks-notater på Internettet (link øverst i dette brev) som i all hovedsak og på kryss og tvers omhandler dette saks-forhold, med blandt annet en meget stor mengde vitnesbyrd og dokumentasjon fra sivil-befolkningen i Norge, meg selv inklusivt.

   Både mange i politiker-standen og i dommer-standen i Norge har vært og er delaktige og med-skyldige i denne kriminelle virksomheten. Og skal i henhold til reell lov og rett og enkelt-menneskets og sivil-befolkningens rettigheter i Norge straffe-forfølges og dømmes. Det samme gjelder også særlig mange andre ansatt i og omkring den offentlige forvaltningen som har vært eller er med-virkende og delaktige. For mange og visse politikere og dommere er dessuten også riksrett, blandt annet i henhold til Grunnlovens og Ansvarlighetslovens angjeldende paragrafer, berettiget og fra min side et krav. Jeg henviser for eksempel til Ansvarlighetslovens § 1 og § 17.

   Blandt annet nøkkel-personer og nyttige "idioter" ansatt i NAV og i Statens Innkrevingssentral (SI), politiet og påtale-myndigheten og i Skatteetaten har vært og er ulovlig og straffbart delaktige og med-skyldige i denne grov-kriminelle virksomheten. En kriminell virksomhet hvor delaktighet i kidnapping og fangehold av barn, diskriminering, trakassering, falsk dokumentasjon, løgner, terror, tortur og utplyndring er sentrale elementer.

   Mye mere har jeg skrevet og har jeg dokumentert og bevist og mye mere kan jeg også skrive og dokumentere og bevise. Jeg skal likevel og uansett her nu forsøke å være kortfattet og rett på sak med hensyn til bare visse saks-forhold. Hele rettsvesenet i dagens Norge er en politisk inkvisisjons-domstol, hvor både nøkkel-personene i politiet og i resten av den offentlige forvaltningen er grov-kriminelle av verste slags. Også ikke minst overfor barna. Jeg har redegjort for dette og det fremgår av saks-dokumentasjonen, om hvordan de blandt annet dømmer motsatt reell lov og rett og bruker trakassering, falsk dokumentasjon og løgner som påstander som hvitvaskes. Selvfølgelig er de også vitende om og bevisst konsekvensene og virkningene i sine hensikter med slikt, bedre enn de fleste.

   Det er blandt annet lett å se at hva de har gjort overfor meg og min familie er forholdsvis nokså typisk deres oppførsel og hensikter. De har blandt annet ulovlig og straffbart fratatt meg alle mine barn og min ektefelle og har mishandlet, terrorisert, torturert, utplyndret og ødelagt hele vår familie på kryss og tvers. Fratatt meg både min nutid og fremtid og alt jeg har arbeidet for siden min tidlige ungdom og min bevegelsesfrihet og min rett til og mulighet for sosialt liv og økonomisk liv og i praksis min myndighet og det meste av alt annet. Jeg er ulovlig og straffbart fratatt retten til å være sammen med barn og med-mennesker, ikke bare mine nærmeste og kjæreste, retten til familie-liv og ekteskap og til retts-beskyttelse og det meste av alle andre menneske-rettigheter. Og er trakassert, stigmatisert, terrorisert og torturert gjennom lang tid, til ødeleggelse blandt annet også for helse og kropp og hjemsted og eiendeler. Og dette er det altså særlig dommere i det norske rettsvesenet som ulovlig og straffbart har gjort, med sine med-spillere i og omkring en politisk organisert mafia-virksomhet. De har ikke minst avslørt seg selv. Deres dokumentasjon i saken har jeg offentliggjort og inngår i min saks-dokumentasjon og politi-anmeldelse.

   Dette har de gjort og gjør de og sier de samtidig via blandt annet Statens Innkrevingssentral og Domstol-administrasjonen at jeg skal betale de for å ha gjort. Eller, for også å si det på en litt annen måte: De har bevisst og med hensikt fratatt meg det meste av min økonomi og mulighet for å kunne leve og overleve, fordi jeg saklig har protestert på kidnappingene og fangeholdene og ødeleggelsen av min familie og våre liv - og samtidig som de gjør og tar alt dette sier de jeg skal betale de for det. Altså også samtidig som de har fratatt meg muligheten for å betale for nærsagt noe som helst.
   Alt dette er ikke bare grovt kriminelt, ulovlig og straffbart, det er også fullstendig perverst.

   Jeg henviser til blandt annet siste (i en lang rekke) brev fra Statens Innkrevingssentral, datert 30.04. 2013 ( ekstern ), med overskriften "Varsel om tvangsfullbyrdelse" hvor de på vegne av de samme dommerne i og for samme sak forlanger at jeg skal betale 36.921,- kr. innen 21.05. 2013. Og fremsetter en rekke trusler hvis jeg ikke gjør det. Og henviser meg til den samme kriminelle av meg politi-anmeldte dommerstanden hvis jeg skal klage eller protestere. Og forlanger samtidig mere penger av meg hvis jeg skal klage eller protestere. Og det til dommere som selvfølgelig fra før av også har godkjent den grov-kriminelle virksomheten. Og hele tiden altså penger som de har visst og vet at jeg ikke har eller har mulighet for å betale. Blandt annet fordi de forlengst har fratatt meg muligheten for det, om jeg skulle ønske å betale slikt noe og for slikt noe. Og den kriminelle frekkhetens og galskapens høyder strekker seg videre og videre, og henviser meg blandt annet til sine med-spillere i NAV, som de allerede har brukt for å frarøve meg min økonomi, for om mulig ytterligere å bli forurettet. Og det også samtidig som både de angjeldende i Statens Innkrevingssentral og i NAV forlanger at jeg skal dokumentere mine inntekter og utgifter, liksom som om de ikke fra før av allerede vet disse. Iøvrig, det også her samtidig være sagt, er et slikt krav om dokumentasjon selvfølgelig også både ulovlig og av flere grunner unødvendig, blandt annet i henhold til EMK Art 8.

   Men altså videre, det også samtidig som de sier at det har ingen hensikt at jeg har gjort det og gjør det for de estimerer det likevel og uansett ikke selv om det har blitt gjort og jeg videre gjør det. Samtidig som de også vet at slik dokumentasjon har kostet og koster meg mye tid og penger. Og hvor skal jeg ta det fra? Samtidig som de også forlengst er blitt gjort oppmerksomme på at jeg både har og eventuelt kan fremlegge fullstendig og grundig videre dokumentasjon. Som blandt annet viser at jeg efter deres påbegynte økonomiske utplyndring da de kidnappet og fangeholdt min familie i 2008 frem til nu i stor nød og vanskelig, men tilfeldigvis, har overlevd, og det til tross for meget rimelige bo-utgifter og alle mulige innskrenkninger.
   De "reduserte" mine inntekter, dvs. min trygd, med anslagsvis 70% da mine barn ble kidnappet, hvilket blandt annet hadde som konsekvens at bortsett fra en alminnelig hus-telefon (pluss Internett), den billige "husleien" (i form av ned-betaling bolig-lån), minimalt forbruk av e-kraft, oppvarming med ved for vinteren, alminnelig billig forsikring, minimalt med kommunale avgifter og tvungen norsk kringkastingsavgift og ca. 2.000,- kr. pr. uke i enkle, alminnelige dagligvarer til-kjørt hver fredag fra nærmeste nær-butikk, en liten en 6,55 km herifra, fikk jeg ikke og har jeg ikke mere eller andre penger. Den ene vinteren måtte jeg derfor til og med være uten ved til oppvarming - og overlevde nesten ikke.
   Alle andre faste og helt alminnelige, vanlige utgifter har jeg ikke hatt penger til. Hverken til bruk og drift av bilen, reiser, vedlikehold, reparasjoner, tannlege, lege, medisiner, abonnement tidsskrifter, aviser, tv, etc., eller til kjøp av bøker, klær, sko eller noen som helst andre varer eller nødvendigheter. Bortsett fra noen meget få unntak, blandt annet sist jeg var annet sted enn i og omkring eiendommen her, i begynnelsen av september 2012 da min mor på nu 80 år kom som vanlig hvert år på besøk fra Trondhjem og kjørte meg til Haugesund for å handle diverse varer. Siden da er det heller ikke mange mennesker jeg har hatt mulighet for å se eller å snakke med eller har sett eller snakket med. Stigmatiseringen og terroren vi i denne saken har vært utsatt for har nokså grundig gjort sitt i så måte, helt siden begynnelsen.
   Takket være den spesial-service at vedkommende som driver den nærmeste butikken, 6,55 km herfra, en gang i uken har latt meg bestille dagligvarer pr. telefon som til-kjøres her har jeg hatt et enkelt utvalg av dagligvarer. Uten denne service er og blir jeg også fullstendig uten dagligvarer. Det går heller nesten ingen busser her og ingen eller ingenting som kan brukes for å anskaffe dagligvarer. Selvfølgelig er jeg her nokså fullstendig avhengig av å bruke bil og har det heller aldri vært tenkt annerledes. Men bil, som jeg har hatt og brukt helt alminnelig og uproblematisk i mere enn tredve år har jeg som sagt nu underveis i konsekvensene av den økonomiske trakasseringen og utplyndringen ikke hatt og har jeg selvfølgelig ikke penger til mere å kunne bruke. En av de sentrale grov-kriminelle i kidnappingen og fangeholdet av barna, over-politibetjent Arild Austrheim ved lensmannskontoret i Vindafjord og en til, kom her 31.07. 2011 og triumferende av-skiltet bilen med begrunnelse i manglende utført EU-kontroll.
   Jeg har alltid i mitt familie-liv hatt en forholdsvis ryddig, enkel og uproblematisk økonomi i alle mange år, bortsett fra første gang vi ble utsatt for økonomisk trakassering, for mange år siden, og bortsett fra nu efter at mine barn 03. april 2008 ble kidnappet og fangeholdt. Hva som efter april 2008 skjedde har fullstendig ulovlig og straffbart, mildt sagt, nokså fullstendig og fullstendig uforskyldt fratatt meg livets rett og livets og menneskets rettigheter.
   Samtidig sier nøkkel-personene i NAV og i Statens Innkrevingssentral at jeg heller ikke skal kunne kjøpe det nødvendigste av dagligvarer. Og at de har sine egne takster, regler og standarder de retter seg efter. Takster, regler og standarder som umuliggjør dette og det meste av alt annet - og som forbryter seg både mot Sosialtjenestelovens § 1 og Menneskerettsloven, samt derfor også Straffeloven og Norges Grunnlov. Som jeg klart og tydelig underveis også har gjort oppmerksom på, samt politi-anmeldt.

   Alt dette fremkommer i klart og utvetydig og detaljert av alt som finnes av dokumentasjon. Og dokumentasjonen er både tilgjengelig, fullstendig og detaljert. Livet både før og efter og underveis i den dramatiske og plutselige endringen for meg og min familie er også meget og detaljert beskrevet i mine offentlige Dagboks-notater.

   Det er vanskelig i det heletatt å tenke seg grovere kriminalitet, og en grovere ansamling av grov kriminalitet.
   Og dette og slikt er grov-kriminelle forhold og forbrytelser som ikke bare har rammet og rammer meg og min familie, men som også har ødelagt og ødelegger livet for og til mange ti-tusener av andre mennesker i sivil-befolkningen.

   De angjeldende dommerne og deres med-spillere bruker bevisst nøkkel-personer og nyttige "idioter" ansatt i NAV og i Statens Innkrevingssentral og i Skatteetaten og andre steder i den offentlige forvaltningen for videre å ødelegge, utplyndre og til-intetgjøre sine ofre.
   For mange er ikke dette og slikt med hensyn til deres oppførsel og kriminalitet noe nytt. Og jeg har vært nokså forberedt på det. Forberedt, dog uten at det har hjulpet meg særlig meget, selv om jeg til nu tilfeldigvis har klart fysisk å overleve det, om enn ødelagt.

   Denne politiske mafiaen opererer på flere forskjellige måter med blandt annet falsk dokumentasjon, trakassering, manipulering med ulovlige lover og diskriminering. Blandt annet for liksom å lovliggjøre eller rettferdiggjøre utplyndring, tortur og drap. Som fremgår både av min saks-dokumentasjon og hva de selv i og med sine brever og skrifter har dokumentert.
   
   Kunne eller skulle jeg forvente slikt noe, en reduksjon av den trygden som har vært og er min eneste inntekt i veldig mange år med anslagsvis 70 %? Og kunne eller skulle jeg forvente at alle mine barn ble kidnappet og fangeholdt, og fortsatt er det? Svaret er selvfølgelig nei og tvert om.
   Dette er en meget alvorlig sak både derfor og på grunn av konsekvensene av dette, som sagt helt sikkert nok også for flere enn meg og mine barn. Og av flere andre grunner.

   Jeg skal her nu referere noen ord fra advokat Marius Reikerås og Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, gjengitt i mine offentlige Dagboks-notater for 14. 05. 2013.
Det henvises særlig til EMK Art 6 og Art 8. Altså i Menneskerettsloven vedlegg 1 og 2.
   Art 8 går slik: "Retten til respekt for privatliv og familieliv
1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."

   Marius Reikerås sier blandt annet følgende:
   "Velferdsytelser, slik som pensjonsutbetalinger i denne saken, er å anse som « eiendom » etter EMK første tilleggsprotokoll artikkel 1. Dette er helt på det rene.
   Det er å påpeke at EMK første tilleggsprotokoll artikkel 1, ikke oppstiller noen rett til å motta pensjon, men i den grad de nasjonale myndighetene har tilkjent sine borgere en slik rett, må utbetalingen av pensjonen være beskyttet.
   Forholdet faller derfor utvilsomt inn under første tilleggsprotokoll artikkel 1 og artikkel 14.
   Det anførte er at de som er bosatt i utlandet er blitt utsatt for diskriminering på grunnlag av ”annen status”, hvilket Menneskerettsdomstolen flere ganger har konstatert som et av de forbudte diskrimineringsgrunnlagene etter artikkel 14.
   For at forskjellsbehandlingen skal være i samsvar med konvensjonen, må den alltid ha en objektiv og rimelig begrunnelse, med andre ord må den forfølge et legitimt formål og det må være proporsjonalitet mellom formålet og midlene.
   Domstolen har flere ganger uttalt at det må sterke grunner til for å akseptere forskjellsbehandling.
   Domstolen har i flere saker bemerket at pensjonssystemene må være stabile og forutsigbare, og at endringer måtte foretas gradvis.
   Saken mellom Shchokin v Ukraina av 14. oktober 2010 er illustrerende:

   
I klagen fremsatt av Mr Yuriy Shchokin (Shchokin v Ukraina [2010] ECHR 1518 (14. oktober 2010), har den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) endelig bestemt at en del av skattelovgivningen i Ukraina var så uklar at den ble erklært konvensjonsstridig. 
   EMD kom til at det var et brudd på artikkel 1 Prot.1. og begrunnet det blant annet ved mangel på klarhet og presisjon i nasjonal lovgivning. 
    Uklar og vilkårlig skattelovgivning bryter derfor med menneskerettighetene.
    Menneskerettsdomstolen sier blant annet følgende i denne dommen: 
    - Eventuelle inngrep av offentlig myndigheter i denne eiendomsretten, må være lovlige og ikke vilkårlige eller urimelige.

   - Kravet om at inngrepet blir fastsatt ved "lov", henspiller på det samme konseptet man finner andre steder i konvensjonen, som først krever at tiltak som fører til inngrep med skal ha en basis i nasjonal lovgivning. 
 
    Overføres de samme prinsipper til gjeldende forhold for norske skatteytere, vil det bety at vilkårlige inngrep i eiendomsretten, også innenfor skatteregimet, kan bryte med eiendomsretten. 
   Vår sak har også noen parallelle prinsipper til saken Konstantin Markin v. Russia (no. 30078/06) hvor Domstolen fant at den tradisjonelle oppfatningen av morsrollen ikke kunne rettferdiggjøre fars manglende rett til foreldrepermisjon. Domstolen kom i den saken til at det forelå krenkelse av artikkel 14 sammenholdt med artikkel 8."

   Dette fra Marius Reikerås og Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Legg blandt annet særlig merke til ordene om forutsigbarhet.
   
   Og for her å oppsummere litt av hva jeg over her har anført:

   At dette økonomiske skjedde har ødelagt mitt liv nær nokså fullstendig og har vært og er katastrofalt for min kropp, helse, hverdag, alle mine arbeider og hele min nutid og fremtid.
   At jeg så langt som til nu i det heletatt har klart fysisk å overleve dette er som sagt beroende på visse tilfeldigheter.
   Og hvor skulle jeg klage eller protestere? Jeg har forsøkt om og om igjen, uten å bli estimert. Faktum er, som hele dette saks-komplekset på kryss og tvers viser, at under de regjerings- og stortings-forhold som nu rår i Norge og som gjennom-syrer den offentlige forvaltningen blir lov og rett nokså i det heletatt ikke respektert. Og mest av alt i det heletatt ikke menneske-rettighetene eller menneske-liv. Se selv i deres egen sakens konkrete saks-dokumentasjon, at dette klart og utvetydig fremgår. Det er tvert om ulovlige lover, vedtak, dommer og avgjørelser som blir brukt og det blir manipulert med. Inklusivt falsk dokumentasjon.
   Også av NAV og SI og Skatte-etaten. Det er, som utvetydig fremgår av saks-komplekset og jeg både grundig og detaljert har dokumentert og politi-anmeldt, politisk organisert grov kriminalitet, hvor dommerne (i vid betydning av ordet), også i påtale-myndighetene og de andre nøkkel-posisjonene i den offentlige forvaltningen, er spesielt sentrale nøkkel-personer og nyttige "idioter". Og hvor kidnapping og fangehold av barn, samt utplyndring. terror og tortur, er særlig sentrale elementer.
   Og det er til disse jeg videre blir henvist av med-spillere til den politiske mafiaen ansatt i NAV og SI og Skatte-etaten. Og de i tillegg forlanger at jeg skal betale penger for å kunne gjøre. Samtidig som de har tatt fra meg så mye penger at jeg ikke har penger til å kunne gjøre dette. Og har tatt fra meg så mye penger at jeg ikke har mulighet for å kunne leve eller overleve. Og prøver stadig og videre kontinuerlig å ta fra meg enda mere.
   Med hvilken rett? Ingen som helst. Tvert om.

   De er grov-kriminelle - og alt dette handler om politisk organisert grov kriminalitet. Og faller blandt annet inn under Straffelovens bestemmelser om delaktighet i forbrytelser mot menneskeheten, og forbrytelser som ikke foreldes og har, med god grunn en straffe-ramme på inntil 30 år.
   Og jeg krever min og sivil-befolkningens rett til også å få de alle straffe-forfulgt og dømt for delaktighet også i slik kriminalitet.
   Samt i henhold til hva jeg tidligere og ellers har anført og påpekt i min politi-anmeldelse.
   Dette er en sak som det i det heletatt ikke er lovlig å ned-prioritere eller å henlegge.
   At statsadvokaten / riksadvokaten enda ikke har behandlet saken taler imidlertid sitt tydelige sprog.

   Eventuelle problemer, betenkeligheter eller protester i forbindelse med noe av alt dette krever og forventer jeg snarlig tilbakemelding på.
   
   
   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,
   fredag 24. mai 2013.

---
---