-- 20131203-til-Justiskomiteen-Stortinget-fra-RLH.html    
--- BREVENE ( ekstern --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Stortinget-RLH-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet avsendes natt til tirsdag 03.12. 2013, pr. e-post.   Til:
   Tore Fossum, Komitésekretariatet, Justiskomiteen, Stortinget, e-post: tore.fossum@stortinget.no
   
   Fra:
   Rune Leander Hansen, e-post: hunwww@online.no 
   Tindeland,
   5568 Vikebygd

   Dato: Tirsdag 03.12. 2013

   Jeg henviser til deres svar-brev til meg datert 02.12. 2013 ( ekstern ), med deres referanse 2013/1180.

   Uavhengig av mandat, avtaler, lover, regler, ledelse, politikk, etc. er enhver person og instans i den offentlige forvaltningen alltid og til enhver tid straffe-rettslig forpliktet til aktivt å respektere og sikre menneske-rettighetene for enhver.

   Det er derfor så meget viktig å ha kunnskap om dette.
   Kunnskap om dette er også en av de 5 grunn-pillarene i et barns oppdragelse og utdannelse. Menneskerettsloven V7&8 (Barnekonvensjonen) Art 29 p1 har formulert og lov-bestemt dette slik:

   "1. Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:
      a)  å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig,
      b)  å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,
      c)  å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur,
      d)  å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen,
      e)  å fremme respekten for det naturlige miljø."

   Barnekonvensjonen f.eks. har også følgende lov-bestemmelse, Art 42:
   "Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn."

   Mitt brev omhandlet langt meget mere enn Mattilsynet, og inngår i en protest og politi-anmeldelse som omhandler politisk organisert kriminalitet i Norge, hvor blandt annet mange grov-kriminelle nøkkel-personer og nyttige idioter er i den norske dommer-standen og i mange andre offentlige instanser.
   Alvoret av dette fremgår av og utdypes fortløpende i min politi-anmeldelse, som blandt annet inneholder mange tusener vitneprov og referanser og henvisninger til grove forbrytelser i regi av i Norge offentlig ansatte mennesker og instanser.
   Den handler om en politisk mafia-virksomhet som gjennom-syrer dommer-standen, påtale-myndighetene, politiet, NAV, Statens Innkrevingssentral og mange flere.
   Hittil har mange av disse som har vært orientert om min politi-anmeldelse også forholdt seg ulovlig og straffbart til politi-anmeldelsen og mine brever.
   Blandt annet med ulovlige unnlatelser, terror, tortur, falsk dokumentasjon, kidnappinger og utplyndringer.
   Mange grove forbrytelser både i forhold til Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov.
   
   Skadene og ødeleggelsene av politisk organisert kriminalitet er tusener ganger farligere og verre enn alt av annen slags kriminalitet og enn av verste slags natur-katastrofer.
   Straffe-rammen er i henhold til norske Straffeloven dobbel, men inntil 30 år fengsel-straff hvis rammet av Straffeloven 2005 kapitel 16.
   Mange av de av meg angjeldende politi-anmeldte forbrytelser og forbrytere er meget utvetydige og grove.

   Staten er et rettssubjekt og er forpliktet til å stoppe disse grove forbrytelser og forbrytere. Det er også enhver offentlig ansatt og instans og ethvert menneske.
   Offentlige myndigheter og ansatte er grundigere og mere lov-forpliktet til dette enn andre. Og skal ha den myndighet og makt som er nødvendig for å respektere og sikre lov og rett i og for Norge og menneskeverdet.
   Unnlatelser i så måte er ulovlig og straffbart.

   At alt dette haster meget og er viktigere enn det meste av alt annet burde være unødvendig å si.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Tirsdag 03. desember 2013, Tindeland.

---
---