-- 20131231-til-politi-anmeldelsen-og-Mattilsynet-fra-RLH.html    
--- Mattilsynet-index.html ( ekstern ) --- BREVENE ( ekstern --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Stortinget-RLH-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Avsender dette brevet kvelden tirsdag 31. desember 
2013, kun pr. e-post (pga av mangel på ressurser).
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32. Til:
Mattilsynet, Distriktskontoret Haugalandet, saksbehandler Merete Kvalvågnes, e-post: postmottak@mattilsynet.no
& til Politiet, e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no 
& til Spesialenheten for politisaker, e-post: post@spesialenheten.no 
& til Justis-departementet, e-post: justis@stortinget.no


Fra: 
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
Tindeland, 
5568 Vikebygd 

   Dato:  Tirsdag 31. desember 2013, Tindeland

   Til politi-anmeldelsen og Mattilsynet

   Jeg henviser også nu til sakens brever og politi-anmeldelse. Deriblandt til et brev fra Mattilsynet datert 28.10. 2013 ( ekstern ), og et annet, det siste fra Mattilsynet, datert 26.11. 2013 ( ekstern ). Særlig også til mitt brev datert 14.11. 2013 ( ekstern ).


   Det er min påstand, kunnskap og erfaring at Mattilsynet, i likhet med blandt annet og særlig det offentlige norske barnevernet, er politisk organisert meget grov kriminalitet. Medvirkende i en slags mafia-virksomhet som gjennom-syrer den offentlige forvaltningen i Norge og grovt foruretter med-mennesker og samfunnet. Blandt annet ved å forbryte seg mot EMK Art 8.

   Som fremgår av politi-anmeldelsen har jeg og min familie i mange år blitt forfulgt og fått livene og hjemstedene våre meget ødelagt av denne mafia-virksomheten. Vi har av disse ulovlig blitt jaget fra og fratatt vårt hjemsted flere ganger, ulovlig flere ganger blitt kidnappet, fangeholdt, beleiret, utplyndret, utsatt for hus-inkvisisjoner, langvarig torturert, trakassert, truet og terrorisert. Og det pågår enda. Alt dette og mye mere fremgår av min politi-anmeldelse.
   Blandt annet og særlig at vi også ulovlig er fratatt vår foreldre-rett og retten til familie-liv, med alle de konsekvenser en slik grov forbrytelse automatisk medfører. (Jeg henviser f.eks. til Barnekonvensjonens Art 7 p 1: "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem.")

   Særlig siden fra vi ble kidnappet i april 2008 har angrepene samtidig også skriftlig via posten vært av så stor hyppighet, mengde og grovhet at bare det i seg selv også har vært og er tortur og terror. Skriftlig å besvare de skriftlige angrepene har samtidig ikke resultert i særlig annet fra motparten enn kriminelle molbo-svar, unnlatelser og forhånelser av våre menneske-rettigheter.

   Også representanter for Mattilsynet har vært og er kriminelt involvert i denne saken og dette saks-komplekset. Dette er derfor ingen alminnelig klage på disse, men er fortsatt en politi-anmeldelse hvor jeg krever også de kompetent og habilt straffe-forfulgt og stoppet.
   De er delaktige i en offentlig mafia-virksomhet som hjelper, beskytter og verner seg selv, hverandre og sine aktive med-spillere. Og som nu helt alminnelig vet å benytte seg av dette. For både vilkårlig og målrettet å terrorisere, utplyndre og ødelegge med-mennesker og samfunnet. Ikke minst også med falsk dokumentasjon og manipulering med ulovlige lov-bestemmelser og avgjørelser.
   De nevnte to siste brevene fra Mattilsynet er også et eksempel på dette. Og jeg aksepterer på ingen som helst måte innholdet, berettigelsen eller avgjørelsene eller vedtak i disse.
   Det er mye jeg videre ønsker å informere om alt dette, men jeg er fortsatt fangeholdt, utplyndret, utmattet og meget skadet og svekket av alle angrepene og jeg har mange andre hensyn å ivareta for videre å forsøke å gjenopprette respekt for menneske-rettighetene og lov og rett, for videre å forsøke å "overleve". Derfor skal jeg her nu være kortfattet og videre omhandle bare noe av det vesentlige.

   En offentlig virksomhet eller handling som virker inngripende og uønsket inn på privatliv og familieliv, må i henhold til norsk og inter-nasjonal lov og rett oppfylle visse kriterier for å kunne være lovlig og ikke straffbar offentlig organisert eller utøvd kriminalitet.
   I EMK Art 8 er basis for dette lov-bestemt og formulert slik:
   "Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."

   Dette innebærer i henhold til EMK og EMD en rekke nødvendigheter og kriterier. Blandt annet at et inngrep må være nødvendig i et demokratisk samfunn. Videre at det ikke må være diskriminerende eller degraderende. At det er i samsvar med en forutsigbar og tilgjengelig lovlig lov.
   For at et inngrep skal være "nødvendig i et demokratisk samfunn", må inngrepet være et "presserende samfunnsmessig behov" (The Sunday Times v Storbritannia (1979) 2 EHRR 245), samt innebære oppfyllelse av testen om proporsjonalitet. Dersom et inngrep gjøres eller er vedtatt som krenker en persons Konvensjons-rett på noen måte, vil det ikke anses uforholdsmessig dersom det er begrenset i sin utførelse og virkning, og er behørig ivaretatt av sikringstiltak i nasjonal lovgivning slik at den enkelte ikke er gjenstand for vilkårlig behandling (MS v Sverige (1997) 3 BHRC 248). Inngrep skal ikke være uforholdsmessige til rettmessige siktemål som tilstrebes og må være realistiske og ikke forurettende. Osv.
   Det er fire uttrykte beskyttede interesser i henhold til Art 8: (1) privat liv; (2) hjemsted, eiendom og eiendeler; (3) familie; (4) korrespondanse.

   I flere land, inklusivt Norge, er blandt annet og særlig både lov-givningen og praktiseringen av offentlig barnevern, inklusivt såkalt barne-fordeling, et katastrofalt, smittsomt og perverterende skrekk-eksempel på offentlig (inklusivt politisk og juridisk) organisert grov kriminalitet med nokså fullstendig mangel på respekt for lovlig lov og rett. Konsekvensen av dette er et terror-regime, som habilt og kompetent må straffe-forfølges og stoppes - i henhold til lovlig, reell lov og rett gjeldende i og for nasjonen. Straffe-forfølges og stoppes uten forbigåelser, bagatellisering, falskhet eller unnlatelser.

   Et eksempel og beslutning fra EMD:
   "Decision
   Article 8 provides that everyone has the right to respect for their family life and home, and that a public authority shall not interfere with the exercise of this right “except such as in accordance with the law and is necessary in a democratic society.”

   The principal issues before the Court were:
   whether the legislation under which the possession orders were made against the applicant is incompatible with article 8; and
whether the relevant legislation is incompatible with article 8 in conjunction with article 14.
   In considering the first issue, the Court considered whether the interference was “necessary in a democratic society” in pursuit of a legitimate aim under article 8. The Court held that the interference will be considered “necessary in a democratic society” if it answers a “pressing social need” and, in particular, if it is proportionate to the legitimate aim pursued."

   European Court rules on the importance of proportionality and personal circumstances in eviction cases
   18 September 2012
   Buckland v United Kingdom [2012] ECHR 1710 (18 September 2012)
   http://www.hrlc.org.au/european-court-rules-on-the-importance-of-proportionality-and-personal-circumstances-in-eviction-cases
   European Court rules on the importance of proportionality and personal circumstances in eviction...
   www.hrlc.org.au
   The European Court of Human Rights has held that a UK Court of Appeal decision to uphold a possession order against an applicant constituted an unjustified breach of the applicant’s right to respect for her home in violation of article 8 of the European Convention on Human Rights which concerns the…

   Nødvendigheten av dette med objektiv proporsjons-vurdering tilsvarer omtrent hva som i norske Straffeloven er objektiv risiko-vurdering for nødverge.
   Hverken dagens offentlige såkalte barnevern slik det praktiseres eller virksomheten til Mattilsynet overfor private og familie-liv har noen eksistens-berettigelse i et demokratisk samfunn.
   Hadde de i steden for tvang, trusler og krav bare drevet opplysnings-virksomhet og adekvate tilbud om hjelp ville forholdet ha vært annerledes.

   De representerer heller ikke habil kompetanse. Her bare et enkelt (av mange) noe analogt eksempel på dette:
   Christian W. Beck ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo skriver i en artikkel, "Uten privatskoler stopper Norge", følgende avsnitt:
   "Perioden 1850 – 1900 var preget av mange privatskoler i Norge, særlig middelskoler og gymnas. Sentrale skolefolk som f eks Hartvig Nissen hadde sin privatskole, men samtidig et glødende engasjement for den offentlige skole. Privatskolene ble brukt til eksperimentering. De gode resultatene ble senere innført i den offentlige skole. Dette var gode 50 år for både offentlige og private skoler i Norge. Innovasjonseffekten av private skoler var planlagt, reell og effektiv. I dag er det motsatt."
   Motsatt fordi det stilles uberettigede krav om at skal en privatskole bli godkjent bør den ha en læreplan som er mest mulig lik den i offentlig skole. Med andre ord forurettes integritet, selvstendighet, kunnskap, erfaringer, ressurser, alternativer og kompetanse i sivil-befolkningen.

   Offentlig myndighet som overskrider sin myndighet kan forurette, grovt ulovlig og straffbart. Og tusener ganger verre enn all annen slags kriminalitet eller også natur-katastrofer.
   Menneskerettighetene er særdeles viktige. Dette handler blandt annet og særlig om å forholde seg lovlig eller kriminelt til med-mennesker og lov og rett!
   Meget viktig er f.eks. Menneskerettsloven § 3:
   "Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning."
   

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Tirsdag 31. desember 2013, Tindeland.

---

---