-- 20140527-til-Politiet-og-Justisdep-og-Justiskomiteen-fra-RLH.html  
--- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Stortinget-RLH-index.html ( ekstern ) ---

RLH: Dette brevet og denne politi-anmeldelsen avsendes
tirsdag 27. mai 2014 kun pr. e-post.
Inngår også i min politi-anmeldelse, nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32.Til:
Politiet, Haugaland og Sunnhordaland politi-distrikt, pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no  
& politifullmektig Marte Engesli,
saksnr. S2014-014887 & anm. nr. 12656375 9850/13-32/ MBE055
& Justisdepartementet, postmottak@jd.dep.no
& Justiskomiteen Stortinget via Tore Fossum, e-post: tore.fossum@stortinget.no

Fra:
Rune Leander Hansen, f. 06.12. 1955, e-post hunwww@online.no, 
Tindeland
NO-5568 VIKEBYGD

   Dato: tirsdag 27. mai 2014, Tindeland, Vindafjord kommune

   
   
Angående politi-anmeldelser og norske myndigheter

   Jeg henviser til tidligere korrespondanse og til sakens politi-anmeldelser ( ekstern ).

   Jeg ble av Politimesteren i Haugaland og Sunnhordland ved Marte Engesli i et brev datert 20.12. 2013 ( ekstern ) med forelegg kr. 10.000,- alternativt fengsel-straff i 20 dager siktet for å ha forbrudt meg mot Hundeloven § 28 annet ledd bokstav b.
   Siktelsen og forelegget ble av meg skriftlig og ryddig besvart 28.12. 2013 ( ekstern ). Den eneste reaksjon på mitt brev var et brev fra Politiet datert 10.03. 2014 ( ekstern ) og et 
brev 19.03. 2014 med berammelse av hovedforhandling ( ekstern ). Også begge disse ble av meg besvart, skriftlig og ryddig datert 03.04. 2014 ( ekstern ).
   Til tross for innholdet i mine brev-svar til Politiet i denne saken mottok jeg et brev fra Politiet datert 14.05. 2014 ( ekstern ) med stevning til straffesak. Og straks derefter et nytt brev datert 19.05. 2014 ( ekstern ) med stevning berammelse mandag 23.06. 2014 kl. 09 i Haugaland tingrett. Men absolutt ingen svar, estimering eller tilbakemeldinger på innholdet i mine brever. Mine brev og innholdet i de ble fullstendig fortiet, til tross for deres sentrale og selvfølgelige betydning i saken.
   Marte Engesli underslår både viktig dokumentasjon og fakta i saken, pluss forbryter seg mot uskylds-presumsjonen. Og Straffelovens § 27 og § 29a og mere.
   Kan det bli rettssak av en slik ulovlig og straffbar manipulering med sakens dokumenter og fakta? Nei, det kan det ikke. Det er likevel det de liksom prøver på.

   Min hensikt med dette brevet er ikke her å prosedere den saken jeg er stevnet for, angående Hundeloven.
   Min hensikt med dette brevet er saklig å påpeke hvordan ansatte i politiet og i andre norske myndigheter misbruker sin makt og myndighet. Misbruker sin makt og myndighet for å begå flere forbrytelser. Og å kreve at alle deres forbrytelser må bli kompetent straffe-forfulgt og stoppet.
   Ikke bare gjelder dette den konkrete saken angående Hundeloven. Jeg og min familie og veldig mange andre har ulovlig blitt forfulgt og ødelagt av den samme politiske og offentlige mafia-virksomhet. Og dette angår i høyeste grad saken og dens involverte og mye mere og mange flere. Det er også grundig og omfattende og med vel overveide ord og formuleringer politi-anmeldt av meg ( ekstern ), men også mine politi-anmeldelser blir ulovlig og straffbart både feil-behandlet og fortiet. Av den samme politiske og offentlige mafia-virksomheten.

   Noe jeg skrev i mine offentlige Dagboks-notater fredag 16.05. 2014 angår særlig dette - og gjengir jeg her i hele sitt avsnitt:
   "
   Jeg har blandt annet telefonert og snakket med politiet i formiddag, om det brevet med Forkynnelse angående stevning i straffesak som ankom i går ( ekstern ). Fikk vite at det fortsatt handler om det samme som brevet som ankom 10.03. 2014 ( ekstern ) - angående Hundeloven. Og at saken er berammet å finne sted i Haugaland tingrett mandag 23.06. 2014. Og at det er dette de skal forkynne for meg. Og at politi-jurist Marte Engesli ved politiet i Haugesund som fortsatt er saksbehandler og har tenkt å være aktor i saken. Jeg snakket med henne pr. telefon i formiddag klokken 10.45, med blandt annet spørsmål om hvorfor mitt brev datert 03.04. 2014 ( ekstern ) i samme saken og punktene i det enda ikke er besvart. Noe svar på det fikk jeg ikke. Det kom ikke annet ut av telefon-samtalen enn at hun ikke forholder seg rett og riktig til saken - og at hun heller ikke ønsker det. Og det er en av de viktige sider av saken. En annen er særlig Haugaland tingrett og det såkalte rettsvesenet i dagens Norge. Problemet er ikke at saken berammes for retten, men at dommerne og domstolene hverken er kompetente eller habile. Enda mere spesielt ikke i en sak i forhold til meg og min familie. Det er selvfølgelig meget viktig. Dessuten også andre relevante omstendighetene som fremgår av min store politi-anmeldelse ( ekstern ). Problemet er som sagt ikke at saken angående Hundeloven berammes for retten. Men problemet er fullstendig og totalt.
   "

   Manglende kompetanse og manglende habilitet kjennetegner mange av de involverte forbrytere i min politi-anmeldelse. Og deres delaktighet i den samme politiske og offentlige mafia-virksomhet. Også med sine nøkkel-personer og nyttige "idioter" i politiet, påtalemyndigheten og rettsvesenet. Og særlig også blandt annet med falsk dokumentasjon, som ikke blir straffe-forfulgt.
   Sentralt i min politi-anmeldelse er hvordan jeg og min familie og veldig mange andre, uskyldige barn, foreldre og familier, har blitt og blir forfulgt og ødelagt av den samme offentlige mafia-virksomheten.
   Veldig mange ansatte i politiet og i rettsvesenet pr. i dag er delaktige i denne mafia-virksomheten, som er politisk styrt og dirigert.
   Sentralt i min politi-anmeldelse er ikke minst hvordan jeg og min familie og veldig mange andre ulovlig og straffbart har blitt og blir fratatt retten til vårt familie-liv. Av den samme politiske og offentlige mafia-virksomheten. I regi av disse har terror overfor barn og foreldre forlengst mere og mere blitt noe groteskt helt alminnelig i Norge. Kidnapping, fangehold, utplyndring og tortur også.
   Barne-kidnappingene har pågått i flere ti-år nu, stadig villere og villere. Enda har ingen i Norge blitt straffe-forfulgt for dette. Fordi det er politisk organisert og gjennomsyrer den offentlige forvaltningen og gir fortjeneste, prestisje og karriære til mange forskjellige slags mennesker, interesser og grupperinger.
   Det er ikke mange som får tilbake barna eller foreldrene sine eller slekten sin når kidnappingen har skjedd. Og iallfall ikke uten fortsatt å være slaver og fanger eller begunstigede under kidnappernes herredømme og terror-regime. Og det er ikke mange som overlever dette med integritet og uskyld eller liv og helse i behold.
   Kidnapperne tar mere enn lillefingeren, - hva enten de får den eller ikke.
   Å få de straffe-forfulgt og dømt for det folkemord og de forbrytelser mot menneskeheten de utøver er det eneste som vil hjelpe. Og som vil bringe barna og foreldrene og familien og slekten tilbake og sammen igjen.
   Å få de straffe-forfulgt og dømt og dermed også på eneste rette måten fjernet eller avvepnet er meget viktig. Ikke minst gjelder dette nøkkel-personene i den politiske og juridiske forvaltningen, - men også veldig mange flere.
   Dette innebærer også å få gjenopprettet respekten for lov og rett, menneske-rettighetene, politikk, familien og menneskeverdet igjen.
   Og å få fjernet ulovlige lover og lov-bestemmelser. For å gi makten og rettferdighet og trygghet til menneskeverdet igjen.

   Det vil være viktig at lovlige og rette lov-paragrafer blir brukt. Og at straffe-forfølgelsen og domstolen som opprettes er kompetent.

   Blandt annet Straffeloven § 215 og § 219 og § 117a og Straffeloven 2005 kapittel 16 angjeldende lov paragrafer.
   
   Barnekonvensjonen har blandt annet flere total-forbud mot bortførelse av barn fra sin biologiske far eller mor.
   Hverken Barnekonvensjonens Art 9 eller 20 opphever Art 7 og 35. 
   Art 7-1 har lov-bestemt at: "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og les f.eks. Barnekonvensjonen Art 2:
   "1. De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag og uten hensyn til barnets, dets foreldres eller verges rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen stilling.
   2. Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at barnet beskyttes mot enhver form for diskriminering eller straff på grunn av sine foreldres, sin verges eller familiemedlemmers stilling, virksomhet, meningsytringer eller tro."
   
   Det er vel langt mere enn betenkelig at det er omtrent farligere enn noe annet å befinne seg under eller i nærheten av det offentlige norske såkalte barnevernet sin "saks-behandling" eller "omsorg"? Blandt annet "selvmord" er en forutsigbar, forventet og tilsiktet effekt av slikt noe. Mye mere om dette i siste halv-del av dette brevet i saks-komplekset, datert 10.12. 2012:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/
   BREVER-2012/20121210-til-Statsadvokaten-og-Politiet-fra-RLH.html

   Jeg og mine barn er fortsatt fangeholdt og under terror, tortur og utplyndring. Og har fortsatt ingen mulighet for hverken å se hverandre eller snakke med hverandre. Heller ikke jeg og min ektefelle. Hvordan hun nu forholder seg til alt dette vet jeg ingenting om, bortsett fra at jeg jo vet at også hun konstant fortsatt befinner seg under livs-farlige trusler. Det gjør fortsatt hele vår familien. Vi er alle fortsatt kidnappet, fangeholdt og under terror, tortur og utplyndring. På grotesk måte. Det har vedvart nu siden 03. april 2008.
   Jeg og min familie er så meget langt ifra de eneste. De fleste overlever dårlig og ikke særlig lenge, og begraves i og med falsk dokumentasjon og falske døds-attester. Og de drepte er dessverre ikke lett hverken å se eller å høre.

   
Det såkalte Barnevernet i Vindafjord kommune skriver en rapport fullstappet med løgner om virkeligheten og om familien Hansen - og hvitvasker denne med en godt betalt psykiater (Kirten Westly) og fremmer sak for Fylkesnemda, med krav om å få overta og fangeholde familien Hansen sine barn. Alternativt krav (for å splitte familien) å få fangeholde barnas mor med barna. Fylkesnemda hvitvasker det hele på direkten, til tross for vitner, beviser og virkeligheten i saken. Politiet, Haugaland tingrett og norsk "rettsvesen" gjør derefter akkurat det samme.

   Konsekvens og realitet, blandt annet far fangeholdt hjemme uten rett til familie-liv. Far er liksom i det heletatt ikke far eller menneske mere. Mor og barna fangeholdt helt andre steder, som slaver og uten myndighet. Hele familien med de alvorligste livs-farlige trusler hvis noen kontakt mellom far og barna eller far og mor finner sted. Samtidig som far også blandt annet via NAV og Skatteetaten videre tortureres og utplyndres og blir forsøkt drept.

   De fradømmer eller fratar foreldreansvaret (retten til familie-liv) for hvem som helst med hvilken som helst begrunnelse - eller uten begrunnelse. Ulovlig og straffbart, selvfølgelig, men de hærjer absolutt fritt frem!

   Her er en link til en liksom "rettskraftig" dom i dette saks-komplekset, datert 08.05. 2009 som på sin måte forteller noe om det hele:

   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/
   MENNESKEVERN/BREVER-2009/20090508-Dom-i-Haugaland-tingrett.html

   Blandt annet slik grov kriminalitet er det politiet og rettsvesenet og andre norske myndigheter i dagens Norge aktivt og i meget stort omfang driver med.

   Og dette er hoved-problemet.
   Også før en rettssak angående Hundeloven kan finne sted.
   Politiet og dommerne er hverken kompetente eller habile.


   Hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   tirsdag 27. mai 2014.

---
---