-- 20140920-til-Politiet-ang-anke-etc-fra-RLH.html  
--- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) ---

RLH: Dette brevet pr. e-post inngår også i politi-anmeldelse nr. bl.a. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32.
         Tilsendes politiet både pr. e-post og vanlig post.

   
Til:
Politiet, Haugaland og Sunnhordaland politi-distrikt, pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no  
&
 Spesialenheten for politisaker, e-post: post@spesialenheten.no 
& til Justis-departementet, e-post: justis@stortinget.no 
& Justiskomiteen, Stortinget, Tore Fossum, Komitésekretariatet, e-post: tore.fossum@stortinget.no
& Domstoladministrasjonen, pr. e-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no

Fra:
Rune Leander Hansen, f. 06.12. 1955, e-post hunwww@online.no, 
Tindeland
NO-5568 VIKEBYGD

    Dato: lørdag 20. september 2014, Tindeland, Vindafjord kommune   Videre angående kriminelle forhold og anke over tingrettens dom 24.06. 2014 s.nr. 14-050813MED-HAUG.

   Jeg henviser til brevet til meg datert 03.09. 2014 fra Politiet ( ekstern ). Og til min politi-anmeldelse ( ekstern ).

   Dere skriver blandt annet at: "Det synes ut fra innholdet i eposten din å være uklart om det er ment å fremsette en anke over tingrettens dom av 24.06.2014."

   Til tross for det brutale innhold i min e-post datert 04.08. 2014 ( ekstern ), så burde det ikke være uklart at den både bekrefter min anke og samtidig er en videre-ført politi-anmeldelse.
   Den omhandler blandt annet politisk og offentlig organisert kriminalitet. Hvor også dette saks-forholdet inngår. Og hvor både mange ansatte i politiet og i rettsvesenet er involvert som delaktige og medvirkende i grov kriminalitet ikke bare mot meg og min familie, men også mot sivil-befolkningen. 
   I nevnte e-posten min står blandt annet følgende ord og avsnittet:
   "
   Vi vet at dommerne daglig både systematisk og vilkårlig begår grove forbrytelser
   og at de hverken er habile eller kompetente eller lovlig arbeidende
   og at de er sentralt medvirkende og skyldige i politisk organisert grov kriminalitet overfor sivil-befolkningen.
   Og at de torturer, utplyndrer og dreper med-mennesker.
   "

   At i stor utstrekning både dommerne og politiet i dagens Norge er kriminelt delaktige i disse forbrytelsene er et faktum og fremgår med stor tydelighet av min politi-anmeldelse og dens dokumentasjon.

   Problemet med det saks-avsnittet som angår Hundeloven og tingrettens dom av 24.06.2014 er at det har tett sammenheng med disse forbrytelsene og disse forbryterne - også i forhold til meg og min familie.
   Denne helt nære og utvetydige sammenhengen dokumenterte og fremførte jeg skriftlig og offentlig både for politiet og tingretten og andre i forkant og tilknytning til tingrettens såkalte rettsbehandling. Noe som ulovlig og straffbart ble fortiet både av politiet og tingretten, samtidig som både politiet og tingretten begikk flere forbrytelser i sin samme hensikt - å forurette.

   Og hva som skjedde i og omkring tingrettens såkalte rettsbehandling bekreftet til fulle hva jeg hadde dokumentert.

   Problemet i forhold til domstolene i dagens Norge er som sagt også at dommerne hverken er habile eller kompetente. Og at de systematisk og nokså konsekvent forbryter seg grovt mot våre menneske-rettigheter og Straffelovens og Grunnlovens paragrafer.
   Altså også blandt annet EMK (ECHR) Art 1:
   "Art 1. Forpliktelse til å respektere menneskerettighetene / De høye Kontraherende Parter skal sikre enhver innen sitt myndighetsområde de rettigheter og friheter som er fastlagt i del I i denne konvensjon."
   Alt dette har jeg grundig, omfattende og detaljert dokumentert og bevist i min politi-anmeldelse. Inklusivt i mine offentlige Dagboksnotater, som inngår i politi-anmeldelsen.

   Selvfølgelig vil jeg også anke den såkalte dommen fra den ulovlige og falske rettssaken, hvis det er nødvendig for å få den fjernet.
   Den forbryter seg mot blandt annet EMK Art 6.
   Og både politiet og dommeren mot blandt annet Straffeloven § 168:
   "§ 168. Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse eller Forklaring til Retten, Paatalemyndigheden eller anden offentlig Myndighed eller ved Forvanskning eller Bortryddelse af Bevis eller Tilveiebringelse af falsk Bevis eller mod bedre Vidende paa anden Maade søger at paadrage en anden Sigtelse eller Fældelse for en strafbar Handling, eller som medvirker hertil, straffes, hvis der handles om en Forbrydelse, med Fængsel fra 6 Maaneder indtil 8 Aar og, hvis der handles om en Forseelse, med Fængsel indtil 4 Aar."
   Og § 123:
   "§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."
   Jamfør dessuten Straffeloven § 40, 2. ledd:
   "Forseelse, der bestaar i Undladelse, straffes, ogsaa naar den er forøvet af Uagtsomhed, medmindre det modsatte er udtrykkelig bestemt eller utvetydig forudsat."
   Og "§ 4: Overalt, hvor denne Lov benytter Ordet Handling, er, medmindre det modsatte udtrykkelig er sagt eller fremgaar af Sammenhængen, derunder ogsaa indbefattet Undladelse af at handle."
   Og inngår også i medvirkning i folkemord og forbrytelser mot menneskeheten (Straffeloven 2005).

   Paragrafer som også beskytter våre menneske-rettigheter. Problemet er at politiet og dommere, etc. i dagens Norge nekter å respektere og sikre våre menneske-rettigheter. Men aktivt forbryter seg mot de.

   Dommeren i den oppkonstruerte rettssaken angående Hundeloven i sin ikke sannferdige dom (og heller ikke sannferdige rettsbok) i sin kriminelle hensikt blandt annet fremsetter en gal og i Norges-historien fullstendig ny definisjon av ordet uaktsomhet.
   
   Det er ikke første gang jeg og min familie i kriminelle hensikter har blitt forurettet i og av oppkonstruerte og falske rettssaker. Hvilket jeg også har politi-anmeldt. Hvilket enda heller ikke er hensyntatt.

   Som fremgår av min politi-anmeldelse kan jeg dessuten uansett ikke betale noe som helst for noen som helst rettsbehandling. Og heller ingen bot, etc. Ikke minst fordi jeg fortsatt er under ulovlig og straffbar økonomisk utplyndring og har vanskelig for å overleve og er nær uten muligheter for å kunne leve - under pågående forbrytelser i regi av den samme offentlige mafia-virksomheten.

   Det er i det heletatt meget begrenset hva jeg selv nu og i tiden fremover har muligheter for å kunne gjøre for å få respekt for våre menneske-rettigheter og lov og rett.
   Min helse-tilstand efter meget langvarig, grov og intens terror, tortur, utplyndring, trakassering, traumatisering og stigmatisering er naturlig nok meget dårlig.

   At disse problemene mht. å få fjernet den såkalte dommen eller å anke-behandle den såkalte rettssaken - og iøvrig i forholdene til de av meg opplyste og politi-anmeldte forhold - enda er uløste er ikke min feil.
   

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Lørdag 20. september 2014, Tindeland.

---
---