-- 20150512-Anke-over-Haugaland-tingrett-dom-20150416.html  
   <<
--- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --Dommer-etc-i-saken-Index.html ( ekstern ) --- Hundelov-saken-RLH.html (ekstern ) --- Stortinget-RLH-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---  >>

RLH: Denne anke avsendes formiddag tirsdag 12. mai 2015, kun pr. e-post (pga av mangel på ressurser og muligheter). 
Inngår også i min politi-anmeldelse, nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc. 


                                                                           

Anke 

av dom datert 16.04. 2015 fra Haugaland tingrett i sin sak nr. 
15-008335MED-HAUG/
med som rettens leder:

dommerfullmektig Bernt Kallevik Dahlsveen,

og som meddommere:
Monica Haraldseid Breitve og Arnfinn  Harald Øverland

* * *

   Til:
   Norske myndigheter, 
   via Gulating lagmannsrett,
e-post: gulating.lagmannsrett@domstol.no  
   & Haugaland tingrett, e-post: haugaland.tingrett@domstol.no 
   & Spesialenheten for politisaker, e-post: post@spesialenheten.no  
   & Politi & Justis-departementet, e-post: justis@stortinget.no & postmottak@jd.dep.no 
   & Domstolforvaltningen, e-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no 


   Fra:
   
Rune L. Hansen,
   Vikeveien 1808,
   
5568 Vikebygd, Norge
   E-post: hunwww@online.no

   Kopi: offentlig 
& advokat Jan Henrik Høines, e-post: jhhoines@eurojuris.no / Jan.Henrik.Hoines@eurojuris.no 

   Dato: tirsdag 12. mai 2015, Tindeland.

   
   Anke av sak nr. 15-008335MED-HAUG i Haugaland tingrett. 
   Ankende part, selv-prosederende: Rune L. Hansen, Vikeveien 1808, NO-5568 Vikebygd, Norge.
   Motpart: Norske myndigheter.
   Saken gjelder:Hva som skjedde mandag 23. juni 2014 og før og efter dette i sak med Rune L. Hansen og Haugaland tingrett og andre norske myndigheter. Fullstendig anke. Krav om habil og kompetent saksbehandling. Krav om respekt og sikring av menneske-rettighetene og Straffelovens lov-bestemmelser for alle i saken.

---


   Min påstand 1: Saken handler om politisk og offentlig organisert grov kriminalitet. Saken er altså et ledd i en større helhet. Jeg henviser til saks-kompleksets politi-anmeldelser og dommer, etc. Linker til sakens kronologi, innhold og dokumentasjon øverst her.

   Min påstand 2: Haugaland tingrett og de andre norske rettsinstanser har vært og er inhabile og ukompetente i saken. Dette er et problem som må løses.

   Min påstand 3 a: Hva som skjedde mandag 23. juni 2014 i sak med Rune L. Hansen og Haugaland tingrett og andre norske myndigheter må sees og saksbehandles i sin helhet.
   Min påstand 3 b: Hva som skjedde mandag 23. juni 2014 i denne saken må også sees og saksbehandles i forhold til alt av faktiske forhold i og omkring denne dagen. Deriblandt at det handler om to politi-anmeldelser som i denne saken ble innlevert mandag 23. juni 2014, hvorav den ene er falsk. Og at Haugaland tingrett sine rettsbehandlinger i saken har vært flere og alle grovt kriminelle.
   Min påstand 3 c: Haugaland tingrett og andre norske rettsinstanser sin alminnelige praksis både i og utenfor denne saken med å hemmeligholde, fortie og bagatellisere saksdokumenter og argumentasjon er både ulovlig og katastrofal.
   
Min påstand 3 d: Haugaland tingrett og andre norske rettsinstanser sin alminnelige praksis både i og utenfor denne saken med å gi dårlige og ingen begrunnelser for sine konklusjoner er både ulovlig og katastrofal.
   Min påstand 3 e: Haugaland tingrett og andre norske rettsinstanser sin alminnelige praksis både i og utenfor denne saken med å forbryte seg mot både uskylds-presumpsjonen og proposjonalitets-prinsippet er både ulovlig og katastrofal.
   
Min påstand 3 f: Haugaland tingrett og andre norske rettsinstanser sin alminnelige praksis både i og utenfor denne saken med ikke å forholde seg til menneske-rettighetene og heller ikke å argumentere eller gi begrunnelser i forhold til de er både ulovlig og katastrofal.
   
Min påstand 3 g: Iverksettes eller opprettholdes dommen datert 16.04. 2015 fra Haugaland tingrett så vil konsekvensene være katastrofale for meg og min familie og sivil-befolkningen.
   Min påstand 3 h: Haugaland tingrett sin dom datert 16.04. 2015 og sin egen og andre offentlige myndigheter sin saksbehandling i denne saken har vært og er et uttrykk for medvirkning i kriminelle myndighets-misbruk, menneskeretts-forbrytelser, terror, politisk og offentlig organisert kriminalitet og mange av Straffelovens og Menneskerettslovens grove og groveste forbrytelser.

   Min påstand 4: Representanter for dagens norske myndigheter har i denne saken i det heletatt ikke respektert eller ivaretatt hverken menneske-rettighetene eller Straffelovens lov-bestemmelser, men konsekvent forbrutt seg mot de. Dette har vært og er en meget grov og alvorlig forbrytelse mot blandt annet Menneskerettslovens lov-bestemmelser og de av Norge ratifiserte menneskeretts-konvensjoner. Deriblandt blandt annet ECHR Art 1. Konsekvensene av disse forbrytelsene har vært og er katastrofale. Dette er forbrytelser som fra min side er politi-anmeldt og som kompetent må straffe-forfølges og dømmes. Unnlatelser i forhold til dette er ulovlige og straffbare, blandt annet i henhold til Straffelovens § 4 og § 123. Konsekvensene av disse ulovlige og straffbare unnlatelsene og handlingene har vært og er katastrofale både i og utenfor denne saken.

   Min påstand 5: Respekt for og ivaretagelse av enhvers menneske-rettigheter og Straffelovens lov-bestemmelser er en nødvendighet i og for hele denne saken - og vil løse denne saken i nødvendig rettferdighet for enhver på noen måte involvert.


   Av interesse og betydning for saken er iøvrig blandt annet følgende referat fra mine offentlige 
Dagboks-notater for onsdag 29. april 2015, hvor jeg gir uttrykk for min første umiddelbare reaksjon på dommen datert 16.04. 2015 fra Haugaland tingrett:
   "
    Politiet i Vindafjord telefonerte omkring 9-tiden, sa de hadde en dom fra Haugaland tingrett å forkynne - angående Hundelov-saken ( ekstern ). De kom med den en times tid efterpå. Jeg har enda ikke lest den ( ekstern ). (...)
   Jeg har hastig lest dommen og må nesten le. Rune lyger og hans ord er verdiløse, politiet snakker sant og skal vi tro på. At det er påstand mot påstand bryr vi oss ingenting om. Og at Runes lyd-opptak av hva som faktisk skjedde ble slettet av politiet er ikke engang nevnt. Nevnt er derimot f.eks. at "min advokat" (utnevnt av Haugaland tingrett) på vegne av meg skal ha bedt om at jeg straffes på mildest mulig måte om jeg skal straffes - til tross for at samme advokat i telefon-samtale med meg som jeg gjorde lyd-opptak av ( ekstern ) tydelig ble forklart og inneforstått og enig med om ikke på noen som helst måte å fremsette slike ønsker. Litt av en advokat? Eller litt av en tingrett? Det synes ikke som at han har fremført for retten de to dokumentene jeg ba han om heller, til tross for at han gav uttrykk for det motsatte. For her bare å ha nevnt noe. Om det er Haugaland tingrett eller advokaten som nekter mine beviser fremført? Haugaland tingrett og dommerne der er uansett iallfall løgnaktige og kriminelle. Og slike dommere er det fullpakket med i dagens Norge. Og hensikten med denne falske rettssaken og dommen er selvfølgelig bare dermed lettere å kunne drepe meg. Det var vel ingen som trodde noe annet? De tenker vel nu blandt annet å plassere meg blandt mordere og voldelige, som de også gjorde da de plasserte meg i "varetekt" i 5 måneder. Uskyldig også da - og de andre gangene. 
   "

   Det hele og alt over her foreløbig og her innledningsvis sagt fra min side. Jeg vil underveis videre skriftlig, men også muntlig, formulere og utdype dette og annet i og for saken mere.
   Jeg avventer nu i første omgang her en kompetent besvarelse og forholdstagende på dette.
 

   Med hilsen fra
   Rune L. Hansen,

   tirsdag 12. mai 2015.


---
---