-- 20151215-Ang-Klagen-til-Kriminalomsorgen-fra-RLH.html  

<--- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Stortinget-RLH-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- Hundelov-saken-RLH.html (ekstern ) ---- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( ekstern ) --->

RLH: Dette brevet avsendes tirsdag 15. desember 2015, kun pr. e-post.
Inngår også i min politi-anmeldelse, nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc.   Til:
   Kriminalomsorgen region sørvest,
   Arendal fengsel,

   & Kriminalomsorgsdirektoratet,
   e-post: postmottak-8005@kriminalomsorg.no

   & Kriminalomsorgen & Dokumentsenteret,
   Sandeid fengsel, 5585 Sandeid, Norge, e-post: sandeid.fengsel@kriminalomsorg.no

   & Justis- og beredskapsdepartementet, e-post: postmottak@jd.dep.no

   Fra:
   Rune L. Hansen,
   Vikeveien 1808,
   5568 Vikebygd, Norge, e-post: hunwww@online.no

   Dato: Tirsdag 15. desember 2015.

   Angående Klagen på avslaget vedrørende innkallelse til fengsling

   Jeg henviser til blandt annet sist nu brev datert 14.12. 2015 fra Kriminalomsorgen Arendal ( ekstern ), hvor Frank M.T. Johansen ytterligere kommenterer min klage på fengsel-innkallelse.

   Først noen ord om brevet fra ham.
  
   Brevet uttrykker iver og aksept for sadisme og terror i offentlig regi og en fullstendig fraværende respekt for våre menneskerettigheter. Eller en fullstendig lojalitet og uselvstendighet i forhold til hva og hvem? Eller i forhold til visse andre som selv dokumenterer en tilsvarende mangel på respekt for våre menneskerettigheter og menneskeliv? Eller er det troen på at en slik oppførsel og holdning er nødvendig i et demokratisk samfunn? Og på at ingen skal respektere og ivareta våre menneskerettigheter? Eller på at noen usynlig har gjort det og gjør det? For konkret hvorhen i saken ser en at at en slik respekt er vist og ivaretatt?
  
   Jeg gjorde i mitt brev til Kriminalomsorgen datert 17.11. 2015 ( ekstern ) oppmerksom på at Menneskerettsloven blandt annet har lov-bestemt, at:
   "Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."
   - "Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights or freedoms recognized herein, or at their limitation to a greater extent than is provided for in the present Covenant."

   Og at: "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."
   - "Realizing that the individual, having duties to other individuals and to the community to which he belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized in the present Covenant."

   Samtidig her vil jeg for ordens skyld rette opp en feil angående punkt 12-c i mitt brev datert 17.11. 2015. Jeg forvekslet (på grunn av navn-likheten) Sandeid fengsel med Sandnes fengsel. Sistenevnte er er et høyrisiko-fengsel, men førstnevnte er det ikke og er dessuten forholdsvis nært.

   Videre ber jeg hermed også om å få tilsendt kopi av alle dokumenter i saken som jeg kanskje ikke vet at inngår i saken, samt en fullstendig dokument-liste. Dette blandt annet for kunne se hvilkne kilder og hva som "bak min rygg" bringes hen til Kriminalomsorgen og eventuelle andre. Både for selv å kunne forholde meg til dette - og for at adekvate andre, så som for eksempel eventuelt EMD, også skal kunne forholde seg til hva som av slikt forekommer og foreligger.

   Videre gjør jeg oppmerksom på at det er ulovlig og straffbart å medvirke i å krenke en eller flere av mine menneskerettigheter, i helhold til flere av Straffelovens lovbestemmelser. Og at slike forbrytelser ikke foreldes (blandt annet fordi menneskerettighetene i henhold til menneskeretts-konvensjonene er og skal være "umistelige og uavhendelige".)

   Og at under-ordnede lover, regler, praksiser eller avgjørelser ikke lovliggjør delaktighet i menneskeretts-forbrytelse eller myndighets-misbruk. Se for eksempel Menneskerettsloven § 3, som har lovbestemt at: "Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning."


   Med hilsen fra
   Rune L. Hansen,
   Tirsdag 15. desember 2015, Vikebygd.


---
---