-- 20160106-Ang-Kriminalomsorgen-og-menneskerettighetene-fra-RLH.html  

<--- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Stortinget-RLH-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- Hundelov-saken-RLH.html (ekstern ) ---- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( ekstern ) --->

RLH: Dette brevet avsendes onsdag 06. januar 2016, kun pr. e-post.
Inngår også i min politi-anmeldelse, nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc.



   Til:
   Kriminalomsorgen region sørvest,
   e-post: sorvest@kriminalomsorg.no

   & Kriminalomsorgen Arendal fengsel,

   & Kriminalomsorgsdirektoratet,
   e-post: postmottak-8005@kriminalomsorg.no

   & Kriminalomsorgen & Dokumentsenteret,
   Sandeid fengsel, 5585 Sandeid, Norge, e-post: sandeid.fengsel@kriminalomsorg.no

   & Justis- og beredskapsdepartementet, e-post: postmottak@jd.dep.no

   & Domstoladministrasjonen, e-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no

   & Kripos, e-post: kripos@politiet.no


   Fra:
   Rune L. Hansen,
   Vikeveien 1808,
   5568 Vikebygd, Norge, e-post: hunwww@online.no

   Dato: Onsdag 23. desember 2015.

   Angående Kriminalomsorgen og menneskerettighetene


   Jeg viser til brev-svaret perr e-post til meg tirsdag 05.01. 2016 fra Catrine Sunde i Kriminalomsorgen region sørvest ( ekstern ).
   Og til min korrespondanse med Kriminalomsorgen angående saken ( ekstern )
.

   Med dette brevet nu vil jeg samtidig be om at både Stortinget og Domstoladministrasjonen og Kripos også saksbehandler hele denne saken. Saken handler om grov offentlig organisert kriminalitet og har stor og alvorlig betydning for mange mennesker. Blandt annet handler det om offentlig ansatte i nøkkel-posisjoner som utfører grove straffbare handlinger for hverandre.
   Hvordan og at saken kompetent og habilt kan saksbehandles er et viktig også samfunns-anliggende.
   Å bagatellisere saken vil være uberettiget.

   Catrine Sunde skriver følgende i sitt svar-brev fra Kriminalomsorgen til meg:
   "Vedrørende klagebehandling til Kriminalomsorgen / Viser til e-post sendt 23.desember. Din klage over avslag på søknad om soningsutsettelse er ferdig behandlet i regiondirektørens vedtak datert 21.12.15. Vi anser saken som avsluttet fra vår side."

   Til dette må fra min side blandt annet følgende sies:

   En klage kan ikke være ferdig behandlet eller en dom eller et vedtak være lovlig når klagebehandlingen og avgjørelsen både neglisjerer og forbryter seg mot mine menneskerettigheter.

   All statsvirksomhet er selvsagt forpliktet til å følge menneskerettene. Det både fremgår av menneskerettighets-konvensjonene og erkjenner også Stortinget i Norge selv: Efter forarbeidene retter menneskerettene seg mot statens myndigheter i videste forstand (se NOU 1993: 18 side 159-69). Det vil si at både Stortinget, regjeringen, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, andre forvaltningsorganer og domstolene omfattes.
   Og klart og tydelig sagt også i Norges Grunnlov § 92, med følgende ord:
   "Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter."

   Menneskerettighetene er altså inkorporert i blandt annet Norges Grunnlov.
   Og enhver skal "respektere og sikre menneskerettighetene".
   Det har med tydelighet ikke hverken dommerne eller Kriminalomsorgens representanter i denne saken gjort. De har gort det motsatte.

   
Det tydelig motsatte også av Norges Grunnlov § 89:
   "I saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om lover og andre beslutninger truffet av statens myndigheter strider mot Grunnloven."


   Som blandt annet tvistelovsutvalget i NOU 2001:32 kap 14 påpeker: For at en dom overhodet skal kunne bli tillagt rettskraftsvirkninger, må den oppfylle visse formelle minimumskrav. Grove feil og mangler ved avgjørelsen vil medføre at den blir ansett som nullitet som partene kan la være å respektere uten at det er nødvendig å bringe dommen ut av verden gjennom anke.
   Altså gjør tvistelovsutvalget det klart at nulliteter kan aldri bli rettskraftig – gyldige, de er uten virkning fra først av, jf ex tunc prinsippet.

   Men Kriminalomsorgen har derimot ingen lovlig lov og rett til å neglisjere eller nullifisere menneskerettighetene. Menneskerettighetene skal gjelde foran og over alt annet av lovbestemmelser, avgjørelser, regler og praksis. Og saksbehandling i forhold til menneskerettighetene må og skal selvfølgelig være saklig og tydelig begrunnet og argumentert. Uten dette sistnevnte blir en saksbehandling som impliserer menneskerettslige forhold heller ikke lovlig.

   Videre her vil jeg si noe mere om også nødvendighets-kriteriet og proporsjonalitets-prinsippet.
   Blandt annet også Norges Grunnlov har lovbestemt følgende om dette, i § 94:
   "Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene foreskriver. Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep. (...) De som uberettiget har arrestert noen eller ulovlig holdt noen fengslet, står til ansvar for vedkommende."

   At representanter for Kriminalomsorgen eller andre forbryter seg mot dette, med særdeles grove livsødeleggende og unødvendige konsekvenser som hensikt, er på ingen som helst måte akseptabelt. Det er dessuten også både terror og tortur. Og irreversibelt.

   Dessuten er en slik saksbehandling som heller enn å respektere den angjeldende sin spesielle og vanskelige livssituasjon gjør det motsatte heller ikke hverken lovlig eller akseptabel.
   
   Saksbehandlingen er med andre ord hverken lovlig eller ferdig.
   Hvordan og hvorhen den skal fortsette er jeg åpen for forslag om.

   Samtidig gjør jeg oppmerksom på at jeg enda ikke har mottatt noen kopi av de sakens dokumenter som Kriminalomsorgen henviser til at jeg har rett til. Og heller ikke noen Kriminalomsorgens dokument-liste for saken. Jeg ber derfor om igjen om at dette blir ordnet og tilsendt meg.
   

   Med hilsen fra
   Rune L. Hansen,
   Onsdag 06. januar 2016, Vikebygd.


---
---