-- 20160818-Anke-til-Hoyesterett-fra-RLHansen.html  saksnr. 16-101548AST-GULA/AVD2
<--- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Stortinget-RLH-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- Hundelov-saken-RLH.html (ekstern ) ---- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( ekstern ) --->
   
RLH: Denne anke avsendes tidlig formiddag torsdag 18. august 2016, kun pr. e-post.
Inngår også i min politi-anmeldelse, nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc.   

Anke til Norges Høyesterett

av kjennelse avsagt av Kai Ove Roseth, Jan Erik Erstad og Birger A. Stedal
i Gulating lagmannsrett 07. juli 2016,
saksnr. 16-101548AST-GULA/AVD2


* * *
   Til:
   Norske myndigheter, Norges Høyesterett
   via Gulating lagmannsrett,
e-post: gulating.lagmannsrett@domstol.no  
   & Spesialenheten for politisaker, e-post: post@spesialenheten.no  
   & Politi & Justis-departementet, e-post: justis@stortinget.no & postmottak@jd.dep.no 
   & Domstolforvaltningen, e-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no 


   Anke til Norges Høyesterett av kjennelse avsagt avsagt av Kai Ove Roseth, Jan Erik Erstad og Birger A. Stedal i Gulating lagmannsrett 07. juli 2016,
   saksnr. 16-101548AST-GULA/AVD2.

   Ankende part: Rune L. Hansen, Vikeveien 1808, 5558 Vikebygd, e-post: hunwww@online.no
   selvprosederende

   Kjennelsen fra Gulating lagmannsrett ( ekstern ) ble forkynt for meg, Rune L. Hansen, torsdag 04. august 2016. Også denne gang uten vedlagt noen tidsfrist for anke.

   * * *

   Avsnitt 1:

   At dommerne i Gulating lagmannsrett legger til grunn at jeg lyger om at det ikke var vedlagt eller opplyst om noen konkret ankefrist er det hverken noen begrunnelse eller bevis for. Påstanden fra dommernes side er derfor krenkende og partisk. Det som har blitt forkynt for meg har jeg straks samme dag og i sin helhet innscannet og offentliggjort på Internettet, hvilket jeg underveis i dette sakskomplekset forlengst har gjort til vanlig prosedyre.

   Også denne anke her nu er skrevet og avsendt så fort det har vært mulig for meg og innenfor rimelig tid.

   Jeg vil først si litt mere om særlig anke og ankefrist, i og med at saken har blitt forsøkt avvist med begrunnelse i et slikt forhold. Samtidig og derefter litt mere om blandt annet reell gjeldende lov og rett i og for Norge og om habilitet og om forholdsmessighet.

   Jeg gjorde ved hver forkynnelse muntlig oppmerksom på at saken ankes fra min side. (Lydopptak av dette kan jeg om ønskes vedlegge.) De som forkynte ønsket ikke å nedskrive det skriftlig.

   Jeg har ikke brukt urimelig lang tid på å skrive og oversende anken. Heller ikke nu. I og med at jeg også har andre ting jeg må prioritere, så kan jeg ikke alltid helt straks umiddelbart nedskrive og oversende skriftlig anke. Til visse tider må jeg blandt annet først prioritere mine nødvendige forberedelser for å forsøke å overleve kommende vinter, varme, mat, etc. Det kan være og bli både tidkrevende og vanskelig, særlig fordi jeg fortsatt er kidnappet og fangeholdt hjemme. En vanskelig situasjon og ødeleggende forhold som den norske dommerstand har plassert meg i. Tidkrevende og nødvendig har det vært og er det også nu. Samtidig må jeg prioritere en rekke andre nødvendige hensyn for at den fortsatt pågående traumatisering og terror mot meg ikke for fort fullstendig skal kunne drepe meg. Dette bør kunne være lett forståelig også for andre.

   Iøvrig, bare det å skrive en slik henvendelse som en slik anke er, medfører i stigende grad mange flashback og re-traumatiseringer, ikke minst fordi jeg er vitende om at jeg henvender meg til den dommerstand som har ødelagt livene for meg og min familie og årlig nye mange tusener barn og foreldre. Og som forakter og nekter oss alle våre menneskerettigheter. Den samme dommerstand som er det norske politiske offentlige terror regime sine mest sentrale nøkkel-personer for sin groteske mafia-virksomhet. Og som også videre efter at vi ble angrepet i 2006 og kidnappet i 2008 automatisk godkjenner og hvitvasker og viderefører alt og ethvert av stadige og fortsatte angrep og menneskeretts-forbrytelser mot meg og min familie. Dette samtidig med at både mine politianmeldelser og ankeskriv og andre henvendelser til offentlige myndigheter angående sakskomplekset konsekvent forties og ikke blir besvart.

   Jeg har i hele mitt voksne liv alltid vært meget lovlydig og anstendig. Likevel har det efter at vi ble angrepet og kidnappet stadig blitt oppkonstruert falske rettsprosesser og falsk dokumentasjon mot meg og min familie. Også til tross for at jeg i mange år nu har vært fangeholdt hjemme og knapt har sett eller hørt andre levende mennesker. Og også til tross for at jeg alltid skriftlig og grundig offentlig besvarer og dokumenterer slike angrep.

   Jeg har siden jeg var barn daglig uttrykt meg også skriftlig. Og i hele mitt voksne liv også offentlig. Blandt annet som redaktør og utgiver av flere tidsskrifter ("Årstidene", "Esoterisk Bulletin i Norden", etc.) og som leder for foreningen HUN ("Hjemme Undervisningen i Norge"). Og en tid også som journalist i en dagsavis ("Framtid i Nord") og også som foredragsholder (
hos blandt annet Kunstakademiet i Trondhjem) med samtidig skriftlig utgivelse av foredragene. Dessuten har jeg gjennom mange år daglig skriftlig og grundig i åpen kommunikasjon med andre mennesker fra hele Norge i mine offentlige Dagboks-notater (som også inngår i min politianmeldelse) dokumentert sakskomplekset og videreformidlet juridiske forhold og vitnesvbyrd. Det er altså ikke min evne til å uttrykke meg skriftlig som er dårlig. Jeg er meget godt vant med å uttrykke meg både skriftlig og muntlig, i anstendighet og redelighet. Og jeg og min ektefelle har alltid hatt offentlig anerkjent beste slags hjemmeskole for alle våre barn, før vi ulovlig og straffbart ble kidnappet i regi av norske dommere.

   Angrepene og truslene og terroren og torturen i offentlig regi mot meg og min familie og unnlatelsene i forhold til disse har vært og er ulovlige og straffbare ødeleggelser av våre menneskerettigheter og våre liv. Angriperne og ødeleggerne og deres forbrytelser - hvor dagens norske dommerstand er sentrale nøkkel-personer - er fra min side forlengst grundig og godt politianmeldt og dokumentert, blandt annet for sin medvirkning i pågående folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

   En side av saken er derfor at dagens norske dommerstand og medvirkende i deres forbrytelser ikke er habile i forhold til noe i dette sakskomplekset. Noe de også stadig om og om igjen selv avslørende bekrefter i og med sine handlinger.

   Jeg har i flere ti-år selvstendig studert lov og rett og har underveis opparbeidet en stadig bedre kompetanse på dette området. Søk efter verdier og visdom og studier i hele verden, både internasjonalt og nasjonalt, har alltid vært en meget viktig del av mitt liv. Efter hvert har jeg både bedre, grundigere og lengre enn de fleste jurister, advokater og dommere studert i dette området.

   Det har alltid vært i min interesse og forståelse at det aller viktigste for ethvert menneske og ethvert samfunn, er alltid sindig og ydmykt å være i samsvar med over-ordnet (lex superior) lov og rett (rule of law).

   Mangt er i samsvar med over-ordnet lov og rett - og mangt er det motsatte.

   Menneskerettighetene og deres prinsipper og de fellesmenneskelige prinsippene for lovlig lov og rett er særdeles viktig angående dette. Og er hva jeg er i samsvar med og orienterer meg og lever for og efter. Uten hensynsløshet, ubesindighet eller forhastede eller forurettende slutninger. Og er også hva norske dommere og andre offentlig ansatte skal være i samsvar med. Fordi selv tilsynelatende små avvik fra dette kan skjule katastrofale hensikter eller konsekvenser.

   Den norske dommerstanden og dens medskyldige medspillere har i hele dette sakskomplekset og også nu grundig forbrutt seg mot blandt annet Menneskerettsloven V6 (ICCPR) Art 14, hvor følgende er lovbestemt:

   "Enhver har ved behandlingen av en siktelse mot ham for en straffbar handling eller av spørsmål om hans rettigheter og forpliktelser i et tvistemål, rett til upartisk og offentlig rettergang ved en kompetent, uavhengig og upartisk domstol som er opprettet i henhold til lov. (...) 3. Enhver har ved behandlingen av en siktelse mot ham for en straffbar handling, rett til følgende minimumsgarantier, uten forskjellsbehandling: (...) b. Å få tilstrekkelig tid og anledning til å forberede sitt forsvar og til å rådføre seg med en forsvarer som han selv har valgt. (...) d. Å være tilstede i retten, og å forsvare seg personlig eller ved en forsvarer han selv har valgt; å bli underrettet om sin rett til dette dersom han ikke har forsvarer, og, hvis rettferdshensyn krever det, å få oppnevnt en forsvarer; og da uten omkostninger for ham selv dersom han ikke har tilstrekkelige midler. e. Å avhøre eller få avhørt vitner som føres mot ham og å innkalle og avhøre egne vitner på de samme betingelser som de vitner som føres mot ham. (...) 5. Enhver som er domfelt for en forbrytelse skal ha rett til å få domfellelsen og straffutmålingen overprøvet av en høyere instans i overensstemmelse med lov."

   Omtrent det samme er også lovbestemt i EMK Art 6 (Retten til en rettferdig rettergang). Og EMK Art 13: "Retten til et effektivt rettsmiddel. Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i offisiell egenskap."

   Det hverken er eller blir lovlige rettsprosesser eller dommer av blandt annet slike forbrytelser i offentlig regi.

   * * *

   Avsnitt 2:

   Nivået på dagens norske rettsvesen, dommere og øvrige offentlige forvaltning er at bizarre lovanvendelser, offentlige krenkelser og forurettelser av uskyldige, fortielser, falske dokumentasjoner og påstander og fullstendig neglisjering av menneskerettighetene, forkvaklede dommer og ubegrunnede og ulovlige anke-nektelser og kriminelle hensikter og konsekvenser, i meget stor grad er det alminnelige - som automatisk hvitvaskes og regnes for å være rettskraftige, tydelig nok for å opprettholde og videreføre grov kriminalitet i politisk og offentlig regi.
   Mens advokat-standen logrer lydige og premieres for sin underdanighet, lydighet og inkompetanse. Og sivilbefolkningen nektes tilgang til reell (superior) og kompetent lov og rett ("rule of law").
   Det er blandt annet fra den samme advokat-standen det politisk rekrutteres og velges dommere. Øverste politisjefer og andre nøkkel-personer rekrutterer og velger de fra sin vennekrets eller sitt politiske parti.

   Det juridiske kvakksalveriet og i praksis fortielsen og unnlatelsen av menneskerettighetene gjennomsyrer hele den offentlige forvaltningen i dagens Norge. Dette fordi nøkkel-personene i den politiske og offentlige forvaltningen - som er en nepotisme - enten aksepterer eller ønsker at det er og skal være slik eller er maktesløse i forhold til det.

   Dette både blir og er et katastrofalt terror regime. Mennesker som forsvarer eller aksepterer slikt noe er enten meget indoktrinerte, meget dumme eller meget kriminelle.

   Mange forstår enda ikke hvor nyttig det er for offentlig ansatte politikere og andre offentlig ansatte og for veldig mange andre å ha politiske nøkkel-personer og instanser og nyttige idioter som både kidnapper, utplyndrer og dreper ustraffet.

   Det er for eksempel direkte avskyelig og katastrofalt med dommere og politikere som liksom (eller faktisk) ikke vet at enhver offentlig kidnapping av barn mangfoldig er ulovlig og straffbar og politisk og organisert kriminalitet - unntatt kompetent og habilt i henhold til prinsippene for nødverge og forholdsmessighet.

   Slik liksom uvitenhet blir det groveste slags organisert kriminalitet og samfunns-ødeleggelse av.

   Jeg sier "liksom uvitenhet", for det er faktisk deres og enhvers ansvar og forpliktelse å vite så meget.

    Og hva med dagens norske advokater? Mange av de reklamerer med å være "barneverns-advokater" som mot betaling skal forsvare barna og familiene, samtidig som de rent faktisk er akseptanter og medsammensvorne til kidnapper-virksomheten! Dagens Norge er gjennomsyret av falskhet og juridisk kvakksalveri.

   Og dommerne som liksom skal rettferdiggjøre sine dommer, hva gjør de? Jo, de blandt annet og i alminnelighet applauderer, påplusser, hvitvasker og viderefører løgner, sverting og krenkelser mot foreldrene (grovt ulovlig og straffbart selvfølgelig også det) for å få dommen til å høres mest mulig "rettferdig" ut. Og det er på det nivået dagens norske dommere befinner seg.

   Noen ord videre om det juridiske kvakksalveriet i dagens Norge.

   Det har vært smittsomt, så også mange andre land er i forskjellig grad smittet av det juridiske kvakksalveriet. I Norge har det gjennom flere ti-år i stadig stigende grad og omfang gjennomsyret hele den politiske og offentlige forvaltningen og blitt en katastrofe i sivilbefolkningen. Og blitt en altgjennomtrengende livs-ødeleggende og samfunns-ødeleggende politisk og offentlig mafia-virksomhet.

   Kidnappingene i offentlig regi av barn og foreldre er det mest katastrofale uttrykk for dette. Men det er også meget mere. Falskheten, dobbel-moralen, fortielsene, unnlatelsene og propaganda-maskineriet har i alle offentlige instanser forlengst fått sine sentrale nøkkel-personer. Det er en fullstendig forakt for menneskerettighetene og for alt annet av over-ordnet (superior) lov og rett som rår både i domstolene og i alle andre offentlige instanser. Og sivilbefolkningen er fullstendig nektet tilgang til og bruk av menneskerettighetene og annen reell over-ordnet lov og rett.

   Dommerne (også i politiet og påtale-myndighetene) er, som i og for ethvert terror regime, de mest sentrale nøkkel-personene for den politiske offentlige mafia-virksomheten. Og politisk betalte fagforeninger og interesse-fraksjoner og andre som tjener makt, karriære eller penger på virksomheten, er deres mest iherdige medspillere. Advokat-standen inklusivt, som omtrent helt og fullt og uten protester eller reell argumentasjon underdaner seg mafia-virksomhetens premisser og definisjoner. Det er fra denne advokat-standen, som er politisk offentlig organisert, at dommerne rekrutteres. På tilsvarende måte som den politiske nepotismen rekrutterer og premierer sine egne til alle nøkkel-posisjoner i samfunnet. Og de politiske valgene for sivilbefolkningen er anti-demokratiske, hvor det kun stemmes på de politiske partiene og deres propaganda og på fortielsen av deres forbrytelser.

   Både politikerne og dommerne og deres medspillere har fullstendig sviktet menneskerettighetene og sivilbefolkningen. Og det til tross for at det blandt annet i Menneskerettserklæringen er lovbestemt, at:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og videre:
   "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   kunngjør Generalforsamlingen nå denne Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Og Art 8:
   "Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov."

   Og Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   Og EMK Art 13:
   "Retten til et effektivt rettsmiddel. Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i offisiell egenskap."

   Og videre i Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR):
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."  

    Og Art 5:
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."
   "2. Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."
 
   Og i Barnekonvensjonens Art 42 er det naturlig og forståelig nok lovbestemt at det er og skal det være en sentral oppgave og forpliktelse for den politiske og offentlige forvaltningen i og for enhver konvensjons-stat å gjøre menneskerettighetenes prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent for både voksne og barn:
   Art 42:
   "Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn."

   Men menneskerettighetene og deres prinsipper er og blir likevel fullstendig fortiet og fraværende og konsekvent grovt ulovlig og straffbart forbrutt i alle norske domstoler og i resten av den offentlige forvaltningen. Ikke minst selvfølgelig også to av menneskerettighetenes mest sentrale prinsipper: Nødvendighets-prinsippet og forholdsmessighet-prinsippet.

   Et lite eksempel er de såkalte "barnevernsaker" og "barnefordelingssaker". Men det er jo kidnapping-saker de egentlig er - og egentlig skal saksbehandles som. Det er ikke ansatte i politisk eller offentlig forvaltning som skal bestemme premissene. Det er det reell gjeldende over-ordnet (superior) lov og rett ("rule of law") som skal. Dessuten så er ikke slikt "sivile saker", som den politiske og offentlige mafiaen påstår. Det er ikke sivile eller private parter mot hverandre eller i frivillighet. Tvert om er det en offentlig part som angriper en sivil part. Og er det og skal det også dermed være en straffesak. Hvor hvem er den kriminelle?

   Diplomat-konvensjon er et treffende uttrykk, og er når eller hvis noen er unnlatende eller modifiserende med en eller flere menneskerettigheter i forhold til et eller flere mennesker i en sak eller i samfunnet. Noe som selvfølgelig er og skal være ulovlig. Hva de egentlig gjør er å erstatte menneskerettighetene og reell lov og rett med seg selv og sine hensikter. Det er et meget godt navn på enhver ukomplett og dermed falsk menneskerettighet. Enhver diplomat-konvensjon er en ulovlighet og i realiteten menneske- og samfunns-fiendtlig.

   Det politiske offentlige juridiske kvakksalveriet i dagens Norge er fullstendig helt katastrofalt og mangfoldig meget grovt kriminelt!

   * * *

   Avsnitt 3:

   Det har sine gode grunner at menneskerettighetene og deres prinsipper er over-ordnet andre sine regler, avgjørelser og unnlatelser.

   Og det er uansett menneskerettighetene som er og skal være reell lov og rett.

   Det er i dagens Norge samtidig en meget stor jungel av ulovlige og unødvendige lovbestemmelser og regler, som det er umulig for de fleste mennesker å vite om. Både umulig og unødvendig. Det viktigste er alltid uansett en helhetlig og god forståelse av menneskerettighetene i forhold til alt relevant som foregår. Og det konkret, kompetent, effektivt og lovlydig å forsøke å få stoppet alt og ethvert av ulovlige lovbestemmelser, regler og avgjørelser.

   * * *

   Avsnitt 4:

   Dette er en meget viktig og sentral menneskerett:

   Menneskerettserklæringen Art 8:
   "Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov."
  
   Og i EMK Art 13:
   "Retten til et effektivt rettsmiddel. Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i offisiell egenskap."

   Som forhåpentligvis blir den kanskje viktigste av alle menneskerettigheter, efter at de kriminelle dommerne kompetent er straffeforfulgt og fjernet.
   Alle og enhver vil ha glede og nytte av det. Menneskerettighetene er til for å beskytte absolutt enhver og alle.

   * * *

   Avsnitt 5:

   Jeg har om og om igjen gjort oppmerksom på at jeg og min familie er fortsatt kidnappet, utplyndret, stigmatisert, traumatisert, torturert og skadet og at jeg derfor heller ikke kan reise noen steder eller bli borte fra her hjemme. Fordi våre viktige eiendeler og vårt hjemsted da vil bli ytterligere helt eller delvis ødelagt. Og at ingen under disse konkrete forhold kan passe på at ikke vårt hjemsted og våre eiendeler ytterligere blir mere eller helt ødelagt. Samtidig som jeg også i regi av norske dommere nu lenge har vært og fortsatt er fratatt økonomiske muligheter til å kunne reise noen steder. Og at også traumatiseringen, torturen og stigmatiseringen umuliggjør bevegelses-frihet.

   Situasjonen og det forholdsmessige er altså ikke minst sånn sett nokså spesiell.

   I og med at jeg og min familie ble kidnappet av norske myndighets-representanter, i regi av den norske dommerstand, og den prosessen vi av disse samtidig og siden har blitt utsatt for, så er jeg som sagt i realiteten også fangeholdt her hjemme. Og nektet enhver kontakt med min kone og våre ti barn. Med tydelig uttrykte livs-farlige konsekvenser og trusler for oss alle hvis vi likevel forsøker å ha noen som helst kontakt med hverandre. Noe som iøvrig i realiteten også innebærer at jeg samtidig i praksis er nektet enhver kontakt også med alle andre familier.

   Dette fangeholdet og denne prosessen har selvfølgelig gjort det særdeles vanskelig for meg i det heletatt å kunne overleve og helt umulig å kunne leve normalt. Samt har også skadet og ødelagt min helse og kropp og både min fortid, nutid og fremtid og min familie - og alt av sosialt liv og sosiale relasjoner.

   Både at den norske dommerstand har tilordnet det slik og opprettholder det og viderefører det overfor både meg og min familie og slik og lignende overfor mange tusener andre, har vært og er mangfoldig ulovlig og straffbart. Og selvfølgelig meget langt fra både nødvendig og forholdsmessig.

   Iøvrig er det også et faktum at menneskeretts-forbrytelser ikke foreldes.

   * * *

   Avsnitt 6: 

   Jeg har ingen annen inntekt enn min trygd. Da vi ble kidnappet ble min økonomi her hjemme av den offentlige mafia-virksomheten dirigert av dommerne mere enn halvert og videre uforutsigbart utplyndret. Og også dermed vårt hjemsted og våre arbeider og våre liv og vår fortid, nutid og fremtid utplyndret.

   På det meste utgjør nu min efter kidnappingen mere enn halverte økonomi en månedlig fra det offentlige utbetalt sum på omkring 15 tusen kroner. Og på det minste ned mot 4 tusen kroner. (For juli 2015 kr. 4.430,-.)

   Disse angrepene på og utplyndringene av min trygd og økonomi har dommerne og deres medspillere i dette sakskomplekset gjort siden straks efter vi ble kidnappet. Noe som for meg og vårt hjemsted selvfølgelig har hatt og har mange fatale og livs-ødeleggende og livs-truende konsekvenser. Og blandt annet direkte medførte at bilen som er nødvendig for alminnelig å kunne bo, arbeide og overleve her ikke mere kunne driftes eller brukes. Dermed ble jeg i tillegg til selve kidnappingen ytterligere og helt isolert og fangeholdt her hjemme.

   Dette fordi dommerne efter at vi ble kidnappet, med sine stadige påstander og tilordninger har gjort stadige krav på penger som betaling for sine "rettsbehandlinger" og dommer, som alle har vært grovt ulovlige og straffbare. De krever og tar pengene via blandt annet Statens Innkrevingssentral, NAV og Skatteetaten.

   Her er noen konkret og presist tallfestede eksempler på hva de egentlig driver med.

   I tidsrommet fra og med mars 2010 til og med september 2010 tok de via NAV månedlig fra min mere enn halverte trygd så meget at jeg hver måned fikk mindre enn 10 tusen kroner i trygd.
   Trygden fra NAV for mars 2010 utbetalt med kr. 9.908,- 
   Trygden fra NAV for april 2010 utbetalt med kr. 6.707,-
   Trygden fra NAV for mai 2010 utbetalt med kr. 6.707,-
   Trygden fra NAV for juni 2010 utbetalt med kr. 6.547,-
   Trygden fra NAV for juli 2010 utbetalt med kr. 8.679,-
   Trygden fra NAV for august 2010 utbetalt med kr. 7.227,-
   Trygden fra NAV for september 2010 utbetalt med kr. 7.227,-

   Blandt annet påstår nu Statens Innkrevingssentral for dommerne at jeg må innbetale omkring 60 tusen kroner, for saksomkostninger, etc., som jeg har blitt dømt til å betale. I tillegg til hva de fra før av med tvang for kidnapper-dommerne ulovlig og straffbart har tatt fra trygden.
   I tidsrommet fra og med november 2013 til og med juni 2015 tok de månedlig med tvang 1.600,- kroner fra min mere enn halverte trygd.
   I juli 2015 tok de med tvang 10.840,- kroner fra min mere enn halverte trygd. (Da ble det igjen 4.430,- kroner.)
   I august 2015 tok de med tvang 2.450,- kroner fra min mere enn halverte trygd.
   Fra og med september 2015 til nu har de med tvang månedlig tatt bare 120,- kroner. Men mine iherdige protester overfor deres alle og stadig nye penge-krav har ikke ført videre frem. Og hva de videre finner på er også uforutsigbart.

   Iøvrig innebærer det at de nu med tvang tar 120,- kroner i måneden at det hvis det fortsetter på det nivået vil ta mere enn 40 år før de har tatt 60 tusen kroner.

   Disse og slike stadige og uforutsigbare og livstruende pengekrav, samt deres ytterligere medfølgende livstruende trusler, er selvfølgelig blandt annet også terror og tortur. Og er altså også dirigert og i regi av den samme dommerstanden.
   
   Og alt også dette fordi vi ble kidnappet.


   * * *

   Avsnitt 7:

   En side av saken er at jeg konsekvent ulovlig og inhabilt og ukompetent dømmes og mine menneskerettigheter ulovlig nektes og forties og bagatelliseres. En annen og samtidig side av saken er hva det innebærer og medfører av konsekvenser.

   Konsekvenser som er tilsiktet eller som en følge av forhastede slutninger og grov uforstand? Både og.

   For en dommer eller et annet menneske med sitt familieliv intakt, og med sin sosiale status og sin bevegelsesfrihet osv. intakt, vil en dom på mindre enn en måned fengselstraff neppe ha veldig stor betydning fra eller til. For meg og min kidnappede familie er det motsatt. Og på vegne av meg og min familie også for samfunnet og verden.

   Og for en dommer eller et annet menneske samtidig med en alminnelig inntekt og mere enn det dobbelte av meg månedlig utbetalt i inntekt, vil en straff med et pengekrav på mindre enn 10 tusen kroner neppe ha veldig stor betydning fra eller til. For meg og min familie etc. er det motsatt.

   Saken angår altså også blandt annet prinsippet om likhet for loven (som forutsetter en rett og riktig respekt for ulikhet). Og prinsippet om forholdsmessighet.

   * * *

   For denne anke her avsluttende ord:

   Nu når jeg i dag avsender dette ankeskrivet gjenstår å få vite hvordan offentlige myndighets-representanter videre vil forholde seg til denne saken.

   Jeg henviser samtidig til sakens forutgående dokumentasjon.

   Jeg regner med et svar på dette innen rimelig tid.

   
   Hilsen
   Rune L. Hansen,

   Torsdag 18. august 2016.

---
---