-- 20161126-til-SI-fra-RLH.html  Haster! Fra Rune L. Hansen f-nr. 06125537993.
--- BREVENE ( ekstern --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Avsender dette brevet lørdag 26. november 
2016, kun pr. e-post.

   Til Statens Innkrevingssentral,
   e-mail: firmapost@sismo.no

   Kopi: offentlig.

   Fra Rune L. Hansen f-nr. 06125537993.
   e-mail: hunwww@online.no

   Lørdag 26. november 2016.


   Innledningsvis.

   Angående begge de to Statens Innkrevingssentral (SI) sine brev til meg datert onsdag 09. november 2016, både det med avgjørelse og krav som jeg mottok 14.11. 2016
( ekstern ) og det med krav jeg mottok 17.11. 2016 ( ekstern ). Begges med SI referanse 2737632. Pluss angående alt annet som har vært, er og blir av korrespondanse mellom SI og meg.

   Praktiske og økonomiske hensyn og muligheter gjør at jeg også nu bare kan oversende til SI dette brevet via e-post.

   For november måned 2016 mottok jeg ca. 20. november 2016 via NAV min trygd, men redusert til kr. 8.208. Redusert med mere enn 8 tusen kroner av SI. Og redusert med flere tusen kroner av skatte-trekk og de andre tvungne trekk.

   Dermed ble det ikke nok penger igjen av trygden til å kunne leve eller overleve særlig lenge. Det trekket og de trekkene og avgjørelsene SI har gjort er hverken lovlige, forholdsmessige eller nødvendige.

   Dette gjelder blandt annet en økonomi som ble mere en halvert da jeg og mine barn ble kidnappet i april 2006 (hvilket vi enda er), og enda videre igjen halvert og gjort enda mere utrygg, uforutsigbar og minimal av SI.

   For å gjøre dette brevet og denne henvendelsen til SI mere oversiktlig har jeg videre delt det opp med fire avsnitt, følgende:

   Avsnitt 1: Basisk informasjon og henvendelse. ( link )
   Avsnitt 2: Mine nuværende reelle faste månedlige økonomiske utgifter. ( link )
   Avsnitt 3: Tre forskjellige presse-kommentarer, dokumentasjon. ( link )
   Avsnitt 4: Kortfattet om forståelse og respekt for menneskerettighetene. ( link )

   Se også:
   Vedlegg: Dokumenter, 4 stk. ( link)


--- Avsnitt 1:

   
Basisk informasjon og henvendelse.

   Som det fremgår av dommene ( ekstern ) som SI refererer til som belegg for å fremsette sine krav, så brydde dommerne seg ikke om min reelle økonomi og ville heller ikke ha informasjon hverken om den eller min livssituasjon.

   Dette i tillegg til, som også er utvetydig og lett synlig (selvfølgelig også for SI), så var og er dommene av mange lett tydelige grunner ulovlige og straffbare og forurettende. Uten at jeg har gjort noe annet enn skriftlig å be om respekt for menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett. Alt dette lett synlig og tydelig for enhver.

   Alt dette til tross så velger SI likevel å fremføre sine krav, innkrevinger og trusler og sin terror, tortur, ødeleggelse og utplyndring.

   Dette til tross for at jeg har gjort alt som er mulig for meg i dagens Norge for å protestere på alt dette. Og for skriftlig og tydelig å opplyse og informere om det. Hver eneste dag, siden 2008. Overfor alle tenkelige og mulige offentlige instanser.

   Det er velkjent og brukt politikk i og for ethvert terror regime, å utplassere i forvaltningens nøkkel-posisjoner sine beste medspillere og mennesker med minst mulig samvittighet. Det er også hva jeg og veldig mange andre har erfart i dagens Norge. Også i forhold til SI. Også ikke minst, intrikate, utmattende, livs-ødeleggende og labyrint-aktige kafka-prosesser de har tillaget og bruker for å liksom lovlig å unndra seg menneskeretts-forpliktelsene og medmenneskelighet. Mildt sagt.

   Angrepene og ødeleggelsene og deres medspillere har fullstendig neglisjert og forbrutt seg mot menneskerettighetene, i og med forbrytelser som rammer menneskets og samfunnets mest sentrale og viktige grunncelle, fundamenter og verdier.

   Dette til tross for at offentlige myndighets-representanter er lovforpliktet til å respektere og sikre menneskerettighetene, både i teori og praksis.
   Og også til tross for at dette i menneskerettighetene er en lovbestemt medmenneskelig forpliktelse.

   Slikt noe er ikke akseptabelt. 
Det som kjennetegner kriminelle er at de nekter å være lovlydige og at de har sine egne "menneskerettigheter" de følger. Så også SI og andre offentlige myndigheter involvert og medvirkende i denne saken.

   Hvorfor problematisere eller umuliggjøre noe så enkelt og selvfølgelig som enhver sin menneskerett? Enhvers menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig - og en garanti. Og dette skal jo SI selvstendig vite.
   Iøvrig er den retts-instans SI tilbyr hverken habil, kompetent eller innenfor mine økonomiske muligheter.

   SI og S sine dirigenter og medspillere har hittil i alt saksforhold mellom meg og SI og hele dette saks-komplekset konsekvent neglisjert både menneskerettighetene og Straffelovens lovbestemmelser. Og medvirket i å forbryte seg mot blandt annet EMK Art 1, Art 3, Art 5, Art 6, Art 7, Art 8, Art 13 og Protokoll 1 Art 1 og Protokoll 7 Art 2. Og mot Straffelovens forbud mot tortur, forbrytelser mot menneskeheten, folkemord, etc.

   Det er ikke jeg som skylder disse eller SI penger, men derimot motsatt. Det er SI og de som skylder meg penger, for gjenopprettelse og erstatning. Krav om dette har jeg også forlengst skriftlig gjort gjeldende og dokumentert overfor SI i vår tidligere korrespondanse, samt også i mine politianmeldelser. Ingenting av dette er enda hverken besvart eller innfridd.

   SI må også derfor revurdere sine avgjørelser og gjøre nye.

   Her er iøvrig noen meget relevante lovbestemmelser fra Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defenders-Declaration (HRDD), som er gjeldende i og for Norge - og som bør leses nøye ( ektern ):

   Art 2:
   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Art 9:
   "1. I utøvelsen av menneskerettigheter og grunnleggende friheter, herunder fremme og beskyttelse av menneskerettigheter som referert til i denne Erklæringen, har enhver rett, individuelt og i samarbeid med andre, til å få nytte av et effektivt rettsmiddel og til å bli beskyttet i tilfelle av krenkelse av de rettigheter.

   2. For dette formål, alle hvis rettigheter og friheter er påstått krenket har rett, enten personlig eller gjennom juridisk autorisert representasjon, å klage til og ha den klage straks saksbehandlet i en offentlig høring foran en uavhengig, upartisk og kompetent rettslig eller annen myndighet etablert av lov og til å få fra en slik autoritet en avgjørelse, i samsvar med lov, som gir gjenopprettelse, inkludert enslags rettsindig kompensasjon, hvor det har vært en krenkelse på vedkommende sine rettigheter og friheter, samt håndheving av den endelige avgjørelsen og tilgodehavende, alt uten unødig forsinkelse.

   3. Til det samme formål, har enhver rett, individuelt og i samarbeid med andre, til blandt annet :

   (a) Å klage om politikk og handlinger av enkelte tjenestemenn og statlige organer med hensyn til brudd på menneskerettigheter og grunnleggende friheter, ved begjæring eller andre passende midler, til kompetent nasjonal rettslig, administrative eller lovgivende myndigheter eller noen annen kompetent myndighet fastsatt av rettssystemet i staten, som skal tilkjennegi sin avgjørelse på klagen uten unødig opphold;

   (b) Til deltagelse på offentlige høringer, saksbehandlinger og rettsbehandlinger for således å danne en oppfatning om deres samsvar med nasjonal lovgivning og gjeldende internasjonale forpliktelser og ansvar;

   (c) Å tilby og gi faglig kvalifisert juridisk bistand eller andre relevante råd og hjelp til å forsvare menneskerettigheter og grunnleggende friheter.

   4. Til samme formål, og i samsvar med gjeldende internasjonale instrumenter og prosedyrer, har enhver rett, individuelt og i samarbeid med andre, til uhindret tilgang til og kommunikasjon med internasjonale organer med generell eller spesiell kompetanse til å motta og behandle henvendelser om saker om menneskerettigheter og grunnleggende friheter.

   5. Staten skal gjennomføre en rask og upartisk efterforskning eller sikre at en undersøkelse skjer når det er rimelig grunn til å tro at en krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter har skjedd i et territorium under dens jurisdiksjon."

   Art 10:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Art 19:
   "Intet i denne Erklæring skal tolkes som at enkeltpersoner, grupper eller organ i samfunnet eller noen stat har rett til å delta i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre rettighetene og frihetene referert til i denne Erklæringen."

   Art 20:
   "Intet i denne Erklæring skal tolkes som tillatelse for stater til å støtte og fremme aktiviteter av individer, grupper av enkeltpersoner, institusjoner eller frivillige organisasjoner som strider mot bestemmelsene i FN-pakten."

   Ingenting av dette skal kunne ned-prioriteres eller unnlates. Og ingenting av lover, regler, avgjørelser, dommer, praksis, prosedyrer, myndighet eller løfter skal kunne bortforklare det eller neglisjere det. Menneskerettighetene skal alltid være viktigere enn noe annet for enhver offentlig myndighets-representant. Og for alle mennesker. Både i teori og i praksis.

   Vær også oppmerksom på at det er ikke nødvendig for offentlige myndigheter å tillage eller bruke en egen under-lov for at noe av dette skal være gjeldende lov og rett i Norge. (Tvert om kan ethvert slikt komme til å ha både avvik og smutthull som hensikt eller konsekvens.)

--- Avsnitt 2:

   Det er også ulovlig og straffbart for SI og SI sine representanter å bruke normer, regler, lovbestemmelser eller avgjørelser som ikke hensyntar min reelle økonomi og reelle utgifter og livssituasjon. Her skal jeg derfor kort oppsummere mine reelle nødvendige økonomiske utgifter under mine nuværende livsforhold, med dokumentasjon.
   
   Reelle faste månedlige utgifter jeg har:

   - Underholdningsbidrag tvunget av NAV, kr. 10.430.
     Se dokumentasjon og vedlegg i mitt brev til SI datert 31.10. 2016. 

   - Dagligvarer, kr. 2.000.
     Se dokumentasjon og vedlegg i mitt brev til SI datert 31.10. 2016.

   - Telefon & Internet, kr. 1.684,-
      Se dokumentasjon og vedlegg i mitt brev til SI datert 31.10. 2016.

   - Skatt, kr. 11.481.
     Se dokumentasjon og vedlegg i mitt brev til SI datert 31.10. 2016.

   - E-kraft, kr. 792.
     Til og med 29.09. 2016) i år kr. 7.124,- dividert på 9 måneder = kr. 792,- pr. måned.
     Vedlegg, dokumentasjon: e-kraft-pr-20161126-rlh.png

   - NRK-lisens, tvunget kr. 236.
     Termin 1a2 kr. 1.417,35 - &
Termin 2a2 kr. 1.417,35 - = kr. 2.834,- dividert på 12 måneder = kr. 236,- pr. måned.
     Dokumentasjon på denne utgifts-posten har jeg enda ikke rukket å innhente, men den er den samme for de fleste i Norge.

   - Kommunale avgifter (2-delt), kr. 330.
     Direkte til kommunen kr. 1.148 pr. år 2016. Pluss kr. 2.812,. til HIM Vindafjord renovasjon pr. år 2016.
     Tilsammen kr. 3.960,- pr. år 2016. Dividert på 12 måneder = kr. 330,- pr. måned.
     Vedlegg, dokumentasjon: kommunale-avgifter-1a2-201611-rlh.pdf & kommunale-avgifter-2a2-201611-rlh.pdf

   - Forsikring, kr. 520.
     Kr. 6.238 pr. år 2016. Dividert på 12 måneder = kr. 520.
    
Vedlegg, dokumentasjon: forsikring-pr-201611-rlh.pdf

   - Diverse & annet, kr. x. Variabelt.

   - Statens Innkrevingssentral, tvangs-trekk, kr. x. Uforutsigbart, variabelt.
 
    Konklusjon, faste månedlige utgifter jeg har, tilsammen: kr. 27.473,- (Pluss variabler & annet.)


--- Avsnitt 3:

   For her ytterligere å dokumentere mine påstander, skal jeg her gjengi 3 forskjellige presse-kommentarer fra de siste dager.

--- Presse-kommentarer 1 a3:

   Rune L. Hansen, 22.11. 2016 via NAV - når du trodde du hadde nådd bånn, hjelper NAV deg mye lenger ned:
   https://www.facebook.com/groups/myndighetsmisbrukfranav/10154825222320087/

   Brita har ikke råd til å spise
   http://www.h-a.no/nyhet/brita-har-ikke-raad-til-aa-spise
   Brita Katrina Kristiansen sulter seg i flere dager før datteren kommer på besøk, slik at hun får råd til å ha mat på bordet.
   h-a.no|By Hamar Arbeiderblad

   *

   Gry Mørk Lie:
   Kan vel ikke være lov og ha så lite å leve for..er det ikke normer for slikt.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettslovens V3&4 Art 11 p1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett."

   Og Sosialtjenestelovens § 1 (lovens formåls-bestemmelse), med følgende lovbestemmelse:
   "§ 1-1. Lovens formål. / Formålet med denne loven er
   a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
   b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre."

   Roy Bjørnstad:
   I verdens beste land, kun en løgn

   Willy Raknes:
   Trist å lese.... Hun er ikke alene, hender jeg må gjøre det samme før mine barn kommer på besøk. Er trist at det skal være slik i "verdens beste land"

   Roy Bjørnstad:
   DDR var også i sin tid verdens beste land å bo i, ifølge myndighetene i landet

   Jan-morten Solem:
   Jeg blir så utrolig lei meg når jeg leser slikt, nå må staten begyne å få opp øya og gjøre noe : (  : (

   Rune L. Hansen:
   Det er jo det de gjør. Med vilje.

   Rune L. Hansen:
   Samtidig som de ødsler enormt med penger på sine egne medspillere og på bestikkelser og sine prosjekter utenlands - og i det heletatt til sine egne formål og seg selv!

   Rune Engelien:
   Man hører politikere si, vi må ta vare på velferdsstaten vår. De evner ikke å se at den i flere år har "smuldret opp". Alle vet det, gjennom en eller annen informasjonskanal, men skjønner det forståelig nok ikke. Man må være så uheldig å blir syke, skadet eller ha lyte for å erfare virkeligheten i elendet. De sykes rettigheter er lettest å angripe, fordi de ikke har noen som står opp for dem. Så lenge man er i arbeidslivet er man verdt noe, er man uheldig og havner utenfor så er man null verdt og bare en utgiftsdel.

   Rune L. Hansen:
   En også annen makaber side av "velferds-hjelpen" i dagens Norge, er at mange tror (eller vil tro) at enhver og alle vil gies hjelp eller en anstendig ordning økonomisk og for sine livs-forhold hvis noe oppstår eller forholdene er eller blir så de har behov for det. Og at menneskerettighetene og de andre lovbestemmelsene er og vil være gjeldende. Og forskrekkelsen, lidelsen, fortvilelsen, nøden og torturen når de oppdager at det ikke er slik i dagens Norge. Men at alt og det hele for mange og seg selv er og blir lovløshet, vilkårlighet, trakassering, utplyndring, terror, tortur, utsulting og endeløse prosesser med korrespondanse, oppmøter, venting, inkvisisjoner og utmattelse i offentlig og politisk regi! Mange trodde ikke, eller tror ikke, at det er slik før de selv erfarer det. Og trodde at alle fortellingene og vitnesbyrdene om forholdene var overdrivelser eller løgner ("for utrolig til å kunne være sant!"). Og trodde at det er lov og rett og menneskelighet og velferd og rettferdighet som gjelder! Og veldig mange tror og håper det i det lengste!

   Rune Engelien:
   https://www.nrk.no/dokumentar/innleide-nav-leger-tjener-seg-rike-1.7817817
   Innleide NAV-leger tjener seg rike
   nrk.no|By NRK

   Anna B Pedersen:
   Synes Kristoffer Joner kan starte innsamling til henne, han er jo så flink med slikt

   Rune L. Hansen:
   Innsamling til meg og alle de veldig mange andre også?

   Tone Adamsson:
   Fyf

   Astrid Lillian Steinmoen:
   Trist!

   Miriam Alexandra Jørgensen:
   Jeg er uføretrygdet og hadde også økonomisk verge i 7 år. Det siste året måtte jeg og min sønn leve på 1000 kr i uka, de pengene skulle dekke,buss,frisør,klær,evt en tur i bassenget,mat,kino. Det sier seg selv at det var ett sant Helvette å få ting til å gå rundt. Ikke mange utskeielser på oss. Men så fikk jeg nåkk,og sparket den økonomiske rådgivern. Vi har akkurat samme utgifter som før,men vi har faktisk mye bedre råd nå. Noe jeg syntes er veldig rart i.o.m at jeg hadde akkurat samme inntekt da som nå.

   MonaLisa Johansen:
   629 kr i uka er ULOVLIG! Det har ingenting å si om du har tvungen forvaltning!

   Lars Krogset:
   OK her er det snakk om priotering mat nei røyk og øl ja OK så slutt å klag

   Rune L. Hansen:
   For de fleste vil vel også to tusen kroner i uken, pluss boutgifter, være for lite til å kunne leve eller overleve særlig lenge eller bra. Og ikke bare være diskriminerende og stigmatiserende og skremmende, umulig og uutholdelig.

   Rune L. Hansen:
   Mange har dessuten ikke mulighet for å kunne leve på venner, slektninger eller andre nød-ressurser. Og mange har også hensyn til helse, kropp, avstander, kommunikasjon, osv., å forsøke å ivareta.

   Renata Ataner:
   Dette er ikke lovlig. uansett hur mye gjeld du har så hae du krav å beholde penger til livsopphold. kontakte snarest sosial ombud.

   Katarina Karlsen:
   kan også møte opp på frelsesarmeen 1 gang i mnd for å få mat , nå er det jule mat også ... er man tom kan man gå når man trenger det .. var der senest i dag .. så søk opp slike frivillige mat utdelings steder .. jule gaver til barn finnes også

   Ida Merete Holum:
   Har det sånn vi oxo... 600 kr å leve for i uka... ikke noe nytt dessverre

   Rune L. Hansen:
   Ja, det hjelper lite med menneskerettigheter og andre fine lovbestemmelser når den politiske offentlige makt er kriminelle som konsekvent forbryter seg mot de. Også via ned-prioriteringer og andre unnlatelser. : (

   Karin Marie Mehlgård:
   Trist

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettigheter, anstendighet, lov og rett, menneskelighet og fellesverdiene, alt slikt har den politiske makten forbeholdt seg selv og sine venner og mest nødvendige og nyttige medspillere. Det er den brutale sannheten i dagens Norge. Og når hver enkelt av folk flest erfarer det er det for sent å protestere!

   Per Askilsrud:
   Den alminnelige foreldeslfrist er 3 år. Gjeldsbrev foreldes etter 10 år. Renter av gjeldsbrev foreldes etter 3 år. Både forliksrådet og innkassobyråene gjør sitt ytterste å få debitor til og erkjenne gammel gjeld. Dette for og få debitor inn i felle, dersom man går med på nedbetalings avtale, da fornyes gjelden. Uansett alle har krav få livsopphold, den kan heller Nav gjøre noe med. Dette forteller bare at offentlig sektor, er til for stat og kommune, ikke for menneskene som kommer i vansker. De nederste på stigen har ingen rettsikkerhet i Norge. Sant og forferdlig trist.

   Willy Raknes:
   Uff... håper du sletter mesteparten av denne kommentaren da den inneholder så mye faktafeil.... har ikke verken tid eller lyst å gå inn på konkrete feil, da lovverket er så omfattende, men finnes på lovdata.no man kan søke på gjeldsloven bl.a. eller et raskt Søk i google på "foreldelsesfrist gjeld" så får man mange fakta om dette... er ikke snakk om å få debitor/skyldner inn I en felle, men å opprettholde kravet nettopp for at kravet ikke skal berøres av foreldelsesfristen. ...

   Per Askilsrud:
   Willy Raknes. Du kan mene hva du vil, jeg sletter ikke. Har juridisk emetseksamen med forvaltnings lover som spesialitet. Og har jobbet med det i 25 år, ikke i advokat firma, men i et privat firma. Det jeg er enig med deg i er lovverket har blitt komplisert, men lovens bokstav og rett praksis er to forskjellige ting, desverre. Men jeg er pensjonert nå, og Loven jeg henviser til er fra 2011, så noe kan ha vært oppdatert i etterkant.

   Willy Raknes:
   Jeg sikter mest til punktet der du mener forliksråd og inkassobyrå skal få debitor til å erkjenne gammel gjeld for å få debitor inn I en "felle" Dette er ikke en riktig måte å fremstille det på. Se paragraf 15. Dette er grunnen til at kreditor/inkassobyrå sender kravet til forliksråd/namsmann/retten.
   Din henvisning til foreldelsesfrist er ikke det jeg mener er feil, men at kreditorer skal lure debitor I en "felle" dette gjøres fra kreditorene sin side nettopp for å opprettholde kravet så det IKKE blir rammet av foreldelsesfristen, som er nevnt i paragraf 14

   https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1979-05-18-18
   Lov om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven) - Lovdata
   Foreldelsesloven - fl.
   lovdata.no

   Rune L. Hansen:
   Og namsmannen og de andre retts- og myndighets-instansene (feil-instansene og myndighets-misbruker-instansene passer nok bedre) krever og utøver så ofte og gjerne ulovlige økonomiske krav og trusler - og tortur og terror og drap. I en mengde slags urettferdige eller rett og slett både oppkonstruerte og uforholdsmessige bøter, avgifter, gebyr, innkrevinger og saksomkostninger. Uten hensyn til hverken menneskerettigheter eller menneskelighet - som de overlater til NAV, Statens Innkrevingssentral, inkassobyråer og andre instanser å ivareta, vel vitende om at de igjen ikke i det heletatt eller meget liten grad og vilkårlig bryr seg, samtidig som de underforstått skylder på de andre instansenes representanter og nøkkel-personer sine avgjørelser. Utplassert for sin ilterhet og mangel på samvittighet. Og det hele er selvfølgelig en tilsiktet livs-ødeleggende, tid-krevende, utmattende, terroriserende, torturerende og utplyndrende runddans og ond sirkel og spiral.

   Rune L. Hansen:
   Det er mange som rammes som ikke har gjeld, Per Askilsrud. Men de påføres jo "gjeld", ofte for så lenge som de klarer å overleve. At noe av det uansett foreldes gjelder neppe særlig mange og har vel uansett også mange vilkår og smutthull som mere eller mindre vilkårlig eller ulovlig forvaltes. Slikt noe hjelper altså ikke særlig mange.

   Rune L. Hansen:
   Dette er også en av de sentrale lovbestemmelser de fullstendig neglisjerer - Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen (HRDD) Art 2:
   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Per Askilsrud:
   Rune L. Hansen , det er dette med teori og praksis da.

   Rune L. Hansen:
   Ja, eller sagt på en annen og bedre måte: Det er dette med rett og galt da. Eller lovlig og ulovlig.

   Aqil Abu Uthman Zamir:
   Hadde hun vært en falsk asylsøker, hadde hun fått 40 000kr utbetalt i måneden.


   (...)
   Rune L. Hansen:
   Virksomheten forbryter seg altså i det heletatt mot mange menneskerettigheter. Og også mot mange av Straffelovens lovbestemmelser. Og er rett og slett livsfarlig for mennesker og sivilbefolkningen!

   Rune L. Hansen:
   Samtidig har de har tillaget seg en uhorvelig mengde med hva som egentlig er unødvendige og ulovlige lover og paragrafer. Sine egne "menneskerettigheter". Og ikke mange nødvendige og lovlige. Annet enn for seg selv, for å overtrampe og utplyndre sivilbefolkningen. Noen av de fordi de mener seg å vite best, de andre for kameraderi og andre saker blandt sine tilhengere og støttespillere. Inntjening, karriærer, muligheter og makt for alle som er stivbente nok, men har et overskudd av dårlig nok samvittighet og forstand, eller diabetes type 3. De kan jo boltre seg i politikk med ulovlige lover og prosedyrer, samtidig som de beskytter og verner hverandre.---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208712772711452

   Jonny Lund-Hanssen:
   For jævlig og det er mange som sliter her i kongeriket.

   Merete Kittilsen:
   Nordmenn er ikke verd skosålene på nav eller politisk ståsted. Vi har gitt folkefondet vinger, nå kan de ødelegge oss, dette går de 110% inn for, de knuser egne og omformulerer grunnloven. Forbanna skrømt

---
--- Presse-kommentarer 2 a 3:

   Rune L. Hansen, 18.11. 2016 via NAV - når du trodde du hadde nådd bånn, hjelper NAV deg mye lenger ned:
   https://www.facebook.com/groups/myndighetsmisbrukfranav/permalink/10154809306765087/

   En bot som ikke straffer eller stopper noen som helst ...

   Kvinne sultet i hjel etter å ha flyttet hjem fra sykehjem
   https://www.nrk.no/ostlandssendingen/kvinne-sultet-i-hjel-etter-a-ha-flyttet-hjem-fra-sykehjem-1.13233403
   Oslo kommune har fått en bot på 2 millioner kroner for å ha gitt mangelfullt helse- og omsorgstilbud til en kvinne som døde av avmagring i sitt eget hjem.
   nrk.no|By NRK

   *

   Liv Serine Helgesen:
   Og ingen konsekvenser for de u-ansvarlige..

   Janke Johansen:
   WTF

   Rune L. Hansen:
   Tortur, utplyndring og drap gir i det store og hele overskudd og inntjening for "eliten". : (

   Rune L. Hansen:
   Pengene settes i sirkulasjon til deres egne formål.

   Dag Vidar Madsen:
   En bot fra den kanten er det samme som å belønne seg selv for å gjøre en dårlig jobb.

   Kristin Skoglund:
   Horribelt : (

   Rune L. Hansen:
   Dette gjelder ikke bare eldre eller syke, det brukes systematisk av den offentlige forvaltningen i dagens Norge. Av både politikere, dommere, ansatte i NAV og SI og flere. Av stortings-politikerne blandt annet ved at de fastsetter en økonomisk "levestandard" og norm som er så lav og det for mange er umulig å leve med eller overleve på. Og viten om dette brukes flittig av mange i den offentlige forvaltningen, for å torturere, utplyndre og drepe. Samtidig har de ofte og når det passer seg vanskeliggjørende eller umenneskelige eller innviklede krav til oppmøte eller dokumentasjon og prosesser som ofte kan være umulige å innfri, selv for de som likevel våger seg på eller makter å forsøke - mens tiden går og de det gjelder tortureres, utplyndres, blir syke eller dør. Dette er både dommerrne, politikere og mange andre oppmerksomme på og vitende om, og bruker bevisst som et draps-våpen. For utrolig til å kunne være sant? Dette kan jeg - og sikkert også mange andre - solid dokumentere og bevise. Men hva nytter det, å klage eller politianmelde kommer en oftest ingen vei med, bortsett fra at en straffes enda mere og verre. Det er på øvre nivåer i hele den offentlige forvaltningen utplassert samvittighetsløse mennesker som nøkkel-personer i og for den offentlige forvaltningen, som hverken bryr seg om medmennesker eller lov og rett. De vil ikke engang innrømme hva som er reell lov og rett!

   Våre alles behov og levekår er forskjellige, blandt annet som en konsekvens av offentlig ansatte som premierer, karriære-ansetter og lønner seg selv og sine egne, samtidig som de ned-prioriterer eller mere eller mindre fullstendig neglisjerer eller diskriminerer veldig mange mennesker og grupperinger i samfunnet. Vi er forskjellige blandt annet fordi våre boutgifter er forskjellige, og også våre familie-forhold, vennskap, avstand eller tilgjengelighet til butikker, kontorer, etc., egne behov for mat, helse, medisiner, bil, offentlig transport, etc. Osv. Likhet for loven i forhold til alt dette, er å respektere og hensynta ulikhetene. Men når det iverksettes normer og standarder som er for lave og prosesser som er krenkende eller vanskelige eller vilkårlige, eller uten frihet, så skades, ødelegges og drepes mennesker. Selvfølgelig. Og når de som medvirker i å oppføre seg slik mot medmennesker og sivilbefolkningen ikke engang straffeforfølges og stoppes, da sier det seg selv at dette er så galt og unødvendig og kriminelt som bare det. Altså ikke engang tortur og drap i offentlig regi kompetent straffeforfølges, til tross for blandt annet Straffelovens høye strafferammer for ethvert slikt forekommende i offentlig regi.

   Tortur, utplyndring og drap gir i det store og hele overskudd og inntjening for "eliten". Pengene settes heller i sirkulasjon til deres egne formål.

   Deres hensikter er på ingen som helst måte å hjelpe "de svakeste" i samfunnet, eller å utjevne forskjellene mellom seg selv og sine medspillere og "de svakeste". Eller reelt kompetent å erkjenne hvem som er "de svakeste" og hvem som er "de rikeste". Tvert om, kan vi alle og enhver erkjenne.

   Nevnte jeg reell lov og rett? Eller våre enhvers menneskerettigheter? Som de altså i det heletatt ikke respekterer. Sentrale lovbestemmelser - som egentlig skal være ukrenkelige - angående dette er blandt annet og særlig Menneskerettslovens V3&4 Art 11 p1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett."

   Og Sosialtjenestelovens § 1 (lovens formåls-bestemmelse), med følgende lovbestemmelse:
   "§ 1-1. Lovens formål. / Formålet med denne loven er
   a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
   b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre."

   SI har bestemt seg for at de skal se om jeg klarer å overleve med 8.206,- kr. i måneden i trygd. Det blir ikke engang nok til dagligvarer tilkjørt for en måned. (Og angrepene og inngrepene intensiveres ustanselig, for stadig mere ødeleggelse og utrygghet.) Så det blir kanskje ikke meget lengre jeg klarer å overleve. Det er også slikt av tortur, terror, utplyndring og drap den offentlige forvaltningen i dagens Norge systematisk driver med. Mange klarer ikke å overleve særlig lenge. At jeg hittil såvidt har klart det har vært veldig vanskelig, livs-ødeleggende og mirakuløst. De og deres dirigenter og medspillere påbegynte sitt drapsforsøk straks og samtidig med at jeg og min familie ble kidnappet i 2008. Dommerne og politikerne og deres medspillere, via NAV, SI, etc. Som bevisst driver en slik politisk og offentlig organisert kriminalitet. Ikke bare overfor meg og min familie, men overfor veldig mange andre mennesker og grupperinger.

   Hva sier blandt annet alt dette om dagens norske politikere og deres medspillere og akseptanter?

   Janke Johansen:
   veldig bra skrevet

   Jeanine Horntvedt:
   Hei, takk for uvurderlig innspill. Kan jeg sette det inn i en bloggpost med ditt navn sammen med artikkelen - eller anonymisere deg?

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig. Som du selv ønsker det. Alt dette handler jo om å få straffeforfulgt og stoppet meget grov politisk og offentlig kriminalitet.

   
---

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153888642376875

   Marius Reikerås:
   En kvinne i 60-årene har dødd som følge av avmagring, og Oslo kommune er i dømt en bot på 2 millioner, for den skyld kommunen har i at kvinnen døde.

   Her er det åpenbart at det offentlige har sviktet, og nærliggende å anta at det foreligger brudd på EMK artikkel 2, som skal beskytte befolkningens liv og helse.

   Det sier seg selv at boten på 2 millioner betales av det offentlige til det offentlige.

   Altså et rent pengebytte, innefor samme ordning.

   Utover det er det ingen offentlige ansatte som blir stilt til ansvar, selv om det åpenbart er en eller flere offentlige ansatte som kan holdes ansvarlig for den dypt tragiske hendelsen.

   Men slik er det offentlige Norge:

   Uansett hvor alvorlige menneskerettsbrudd som gjøres; ingen blir holdt ansvarlige.

   Man kan si det slik: Først så begår offentlige ansatte grove menneskerettsforbrytelser, ved å la kvinnen dø av avmagring .

   Deretter begår det offentlige enda en krenkelse, ved å ikke holde noen personlig ansvarlig.

   I forarbeidene til Menenskerettskonvensjonen, presentert den 5. september 1949, lister grunnleggerne bak konvensjonen opp følgende punkt 3 i forhold som må på plass, om en stat skal reparere sine krenkelser i henhold til sine forpliktelser:

   3. Iverksette de nødvendige straffemessige/ sivilrettslige sanksjoner, overfor de offentlige tjenestemenn som begår disse forbrytelsene.

   Som det heter i originalteksten:

   The original version of the Article presented on 5 September 1949 by P.-H. Teitgen read as follows:

   “The verdict of the [European] Court [of Human Rights] shall order the State concerned: (1) to annul, suspend or amend the incriminating decision; (2) to make reparation for damage caused; (3) to require the appropriate penal, administrative or civil sanctions to be applied to the person or persons responsible.”

   Eva Tangstad:
   Så for å bøte på boten så henter de inn et par nye barn. Og vipps er kommunen på pluss siden. Korrupsjonen har ingen grenser.

   Oddvar Wallstad:
   Som vanlig, eldre hevda sosalistan seg eneretten til å ivareta, når di så har fot pasienten på hjem berga kommunen inntekta og etterpå bryr ingen seg med omsorgen person skal ha. Vi må få private alternativ som eldre har valgmuliheter.

   Eli Leiren:
   Dei ansvarlige , hvor er dei ???

   
---
--- Presse-kommentarer 3 a 3:

   Lilliann Roppen, 24.11. 2016 via Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid:
   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1140961305981613/

   "Noen steder går de eldre opp mot 16 timer uten mat. Samtidig viser tallene fra Helsedirektoratet at mellom 20 og 60 % av eldre som mottar kommunale tjenester, er underernærte."

   Eldre på sykehjem må gå opptil 16 timer uten mat
   http://www.tv2.no/a/8753503
   Under halvparten av landets sykehjem klarer å følge retningslinjene for nattfaste - og mange går opp mot 16 timer uten mat.
   tv2.no|By Anja Lohne Holm

   *

   Kjetil Thue:
   Avlivningsklinikker?

   Leif Helge Bakke:
   Er bare å begynne å glede seg til alderdommen. Eller, begynne arbeidet med å få til radikal endring av styringa av dette landet. Er overmett av inkompetent styring for mange herrens år siden. Og den lille respekten som blir vist ovenfor de som har gitt oss stafett pinnen for å føre landet videre. Dette her er intet annet enn ett kraftig varsel om at alle styrende bør fratre sine posisjoner snarest. At de ikke skjemmes dypt inn i margen over slik behandling. For at det ikke skal finnes mennesker i dette landet som kan servere våre eldre bedre omsorg enn dette her, det nekter jeg å tro på. Jeg krever forandring nå.

   Sigbjorn Aase:
   Og de tar 80 % av trygda

   Monicha Nyhuus Aas:
   85%

   Anne-lise Hvidsten Jørgensen:
   sykt

   Laila Dalbye:
   Det er så mye som er feil i dette landet, hvordan kunne det bli slik? Skammelig. Men det ble slik etter at man på 1970-tallet sa at kvinnene skulle få likeverd hva gjelder lönn og pensjon, alle ut i arbeid! Staten skulle sörge for barnepass, bra skoler og ikke misnt pleie av eldre. Alt dette som kvinnene hadde tatt hand om i generasjoner og med gedigen kunskap på alle områdene. Så hva hendte? Er det det lovade resultat vi ser? Nei. alle har blitt slaver og utbytte/leilendinger. Dårlige vilkor for alle generasjonene. Ta tilbake makten, i dette er bare tapere som det er nu.

   Per Steinar Sørå:
   Her er det noe å gripe fatt i for inga Marte thorkildsen, hun var på Sagenehjemmet og mesket seg.

   Britt Holth:
   Særlig, den dama vet nok best.

   Laila Dalbye:
   Den dama er på bärtur i drömmeland og ser spökelser fra egen fortid.

   Britt Holth:
   Er det derfor vi er et rikt land? På bekostning av all galskapen som florerer i landet vårt. Skammelig at eldre som har bygd opp lande for oss skal oppleve den form for takk. Hva foregår i hodene på politikerne, og hvor på planeten er helseministeren mon tro. Hvor har samtlige politikere fått sin lærdom.

   Borghild Dorthea Dahl:
   Dette skulle dem oppleve selv, så hadde det nok blitt slutt på det av de som har skylden.

   Laila Dalbye:
   Vi kanskje skal tvinge dem inn i dette system? Det har hendt opprör för i verden og saker kan forandre seg fortere enn de har tenkt. De tror jo fortsatt att folket sitter hjemme og er indoktrinerte - men det våknes i norske hjem, mer og mer.

   Borghild Dorthea Dahl:
   Ja heldigvis.

   Johanne Almli:
   Det er så SKAMMELIG :'(

   Mona Benum:
   Dette er skammelig. Mens politikerne bevilger seg selv utallige goder, spares det på alle områder, når det gjelder eldreomsorg. For der i gården mangler det ikke på servering.

   Elsa Drissi:
   Det var på nyheter i kveld

   Britt Holth:
   Ja da skal vel helseministeren se på saken og sette ned en gruppe som kan spise kanapeer mens de finner en unnskyldning, helt forkastelig, de skulle blitt sulteforet en stund hele bunten altfor lite folk på jobb og det er vel de som får skylda, de er jo blekkspruter,og sikkert ikke slitne.

   Elsa Drissi:
   De blir bare tykkere

   Elsa Drissi:
   Skulle ha fått den maten i stortingskafe i en mnd, da har mange som har gått ned i vekt.

   Mona Benum:
   Hadde visst ikke gjort noe. Ingen fare for underernæring der i gården. Enkelte der er jammen ingen forbilder for bekymringer rundt overvekt blant hverken skoleelever eller folk flest..

   Britt Holth:
   Grethe Rohde tar saken :)

   Mari Anne:
   ...og på mange eldre institusjoner snakker ikke kveldsvakten norsk heller....
   Der sitter de, mange eldre, uten å kunne snakke, se, bevege seg eller høre... og de har ikke noen som forstår dem? Ikke frisk luft, 12-15 timer fra kvelds til frokost. Liten bemanning på kveld og ekstra travelt med stell på morgenen, gjør at for FÅ ansatte ikke klarer å mate grundig nok. .. Eldre blir bedt om å gjøre i bleia, ikke tid til å følges hver gang... Er ikke ansatte innen rekkevidde å spørre om hjelp til wc heller...
Forbundene og ledere innen helse, lytter ikke til varskuene fra grunnbemanningen. Hvor blir varslete behov og tiltak ellers av?

   Har ikke kyr, hester og sauer det bedre?
   De har profesjonell hjelp som virkelig kan sin jobb. Frisk luft, en ernæringstilstand som minner om tilstrekkelig mat og trivsel og får trim og aktivitet etter behov.De får kvitte seg med urin, bort fra kroppen... Slipper liggesår..

   Mange avdelinger er likevel bra, om ikke annet enn i perioder...

   Alf Midtgaard:
   Ring Carl I.Hagen.

   Hans Christian Grimestad:
   En stor skam. Norge som er så rike betaler heller sertifikat og bil til våre "nye landsmenn". Viktig å huske på hvem som gjorde Norge rike(!).

   Cecilie Victoria Falch:
   Dette må ordnes men gang man skal jo ikke bli undernert på et sykehjem. Eldre skal ha det godt og god mat er viktig for trivsel. Man kan ikke behandle menneske på en sånn måte og ikke få nokk mat .

   Mari Anne:
   Frokost kl 09 Middag kl 13 Kaffe kl 16 og kvelds kl 18.
   Noen steder har de lunsj og middag senere. De har sett at beboerne blir normal vektige. De som er undervektige og ikke spiser seg opp på sjokolade og kjeks ....

   Istvan Golik:
   lurer på om Erna hadde klart deg uten mat i 16 timer?

   Rune L. Hansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=bVFcL2lEPao&list=PL923AA51ECD772807&index=6
   Hans Bauge - Eldrepolitikk - Klipp 6
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   "Edelt er mennesket, jorden er rik.
   Finnes her nød og sult
   skyldes det svik."
   - Nordahl Grieg

   
--- Avsnitt 4:


   Rune L. Hansen, 23.11. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10208717450788401
   
   Kortfattet om forståelse og respekt for menneskerettighetene.

   Forståelse og respekt for menneskerettighetene og deres prinsipper er helt nødvendig i og under den offentlige forvaltningen. Enhver menneskeretts-krenkelse i og under den offentlige forvaltningen er ulovlig og kan være katastrofal og livs- og samfunns-ødeleggende. Og skal absolutt ikke kunne skje. Heller ikke at en menneskeretts-krenkelse skjuler en annen eller flere menneskeretts-forbrytelser. 

   Menneskerettighetene representerer felles-menneskelige universelle prinsipper for lov og rett. Enhver av menneskerettighetene skal for enhver være umistelig, uavhendelig og er en helhet og udelelig. De skal gjelde foran og over alt annet av lov og rett, lovbestemmelser, avgjørelser, dommer, regler og myndighet i og under den offentlige forvaltningen. De er og skal være en verdi, forsikring og garanti ethvert menneske har. Enhver medvirkning i en krenkelse av en menneskerettighet må og skal også derfor kompetent og effektivt straffeforfølges, repareres og gjenopprettes.

   Alt dette fremgår med utvetydig tydelighet i menneskeretts-konvensjonene. Og at det ikke skal kunne fortolkes som eller til noe annet. Forståelse og respekt for dette skal ikke kunne være fraværende eller kunne bagatelliseres, forties, forvrenges, forfalskes eller bortforklares. Og at reell kompetanse og reell menneskeretts-forpliktelse er en nødvendighet. Absolutt ingen i eller under den offentlige forvaltningen skal kunne medvirke i noen å unndra seg, motarbeide eller motsette seg denne medmenneskelige forpliktelse og forståelse.

   Det hjelper ikke når real-kompetansen og menneskeretts-forpliktelsen er utilstrekkelig eller fraværende under den offentlige forvaltningen. Tvert om, både for den eller de som medvirkende foruretter og den eller de forurettede. Kompetansen, det vil si real-kompetansen i og for alle instanser, er en absolutt nødvendighet.

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er veldig viktig at vi får innarbeidet både i den offentlige forvaltningen og i sivilbefolkningen og i arbeidet for menneskerettighetene konkret og enkel forståelse for hva menneskerettighetene er og hvem de de gjelder for og hvordan og hvorfor de gjelder. En best mulig samlet og enkel forståelse for dette vil fornye Norge. Og den fornyelsen er ganske enkelt en absolutt og uunngåelig nødvendighet og en medmenneskelig forpliktelse.

   Rune L. Hansen:
   Kompetansen og viljen er også meget utilstrekkelig i den europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD). Særlig i dens lavere instanser. De dommere som der rår har meget ofte en fortid som akseptanter for menneskeretts-forbrytelser både i sitt eget hjemland og andre land. Og som indoktrinerte eller forbryternes medspillere der. Vi kan av flere forskjellige grunner heller ikke sette vår lit til EMD. Og det er heller ikke meningen med EMD. Og den er også en nokså utilgjengelig mulighet og et flerfoldig menneskeretts-krenkende nåløye.

   Forståelsen og kompetansen for menneskerettighetene må helhetlig inn på nasjonalt nivå. Også om den må innhentes fra internasjonale eller andre lands instanser. Den pågående uretten og katastrofen i dagens Norge kan bare stoppes og rettes opp med ankommende full og hel forståelse og kompetanse for menneskerettighetene, rettferdighet og prinsippene for lovlig lov og rett. Det er dette så enkle som må skje. Problemet i seg selv er enkelt og enkelt å løse, men det er nettopp det vi må forstå og ville være målbevisste og kompromissløse i forhold til.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/1138964756181268/

   Geir-Ole Isaksen:
   De er kjemisk renset for slik kompetanse i det offentlige, inklusive Norges domsstoler

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er det som kjennetegner kriminelle, at de nekter å være lovlydige.

   Rune L. Hansen:
   Det er veldig viktig at vi får innarbeidet både i den offentlige forvaltningen og i sivilbefolkningen og i arbeidet for menneskerettighetene konkret og enkel forståelse for hva menneskerettighetene er og hvem de de gjelder for og hvordan og hvorfor de gjelder. En best mulig samlet og enkel forståelse for dette vil fornye Norge. Og den fornyelsen er ganske enkelt en absolutt og uunngåelig nødvendighet og en medmenneskelig forpliktelse.

   Rune L. Hansen:
   Kompetansen og viljen er også meget utilstrekkelig i den europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD), Geir-Ole Isaksen. Særlig i dens lavere instanser. De dommere som der rår har meget ofte en fortid som akseptanter for menneskeretts-forbrytelser både i sitt eget hjemland og andre land. Og som indoktrinerte eller forbryternes medspillere der. Vi kan av flere forskjellige grunner heller ikke sette vår lit til EMD. Og det er heller ikke meningen med EMD. Og den er også en nokså utilgjengelig mulighet og et flerfoldig menneskeretts-krenkende nåløye.

   Forståelsen og kompetansen for menneskerettighetene må helhetlig inn på nasjonalt nivå. Også om den må innhentes fra internasjonale eller andre lands instanser. Den pågående uretten og katastrofen i dagens Norge kan bare stoppes og rettes opp med ankommende full og hel forståelse og kompetanse for menneskerettighetene, rettferdighet og prinsippene for lovlig lov og rett. Det er dette så enkle som må skje. Problemet i seg selv er enkelt og enkelt å løse, men det er nettopp det vi må forstå og ville være målbevisste og kompromissløse i forhold til.

   Rune L. Hansen:
   Jeg kan her kort si noen flere ord om den manglende kompetansen hos EMD.

   I meget altfor liten grad ser en i dommene derfra at respekt for prinsippet om at også dømmende eller andre offentlige myndigheter sine mulige eller reelle forbrytelser kompetent og effektivt skal og må straffeforfølges. Dette er et eksempel.

   Et annet eksempel er at en i dommer derfra ofte ser en grotesk nokså automatisk inhabiliserende og forurettende partisk "tillit" til påstander, forklaringer og dokumentasjon fra offentlige myndighets-representanter.

   Enda et eksempel, er i dommer fra EMD også nokså ofte forekommende manglende helhets-forståelse for menneskerettighetene. Til tross for at flere nødvendige menneskeretts-prinsipper blir forsøkt fulgt, eller iallfall tilsynelatende, men i forskjellig grad. Til og med forståelse og respekt for prinsippet om at menneskerettigheter ikke er motstridende hverandre, og heller ikke skal bli forstått eller tolket motstridende hverandre, er det mange eksempler på at er fraværende.

   For her bare å ha nevnt noen av de forhold som er meget ødeleggende for EMD, nasjoner og sivilbefolkninger.

   
---

   Vedlegg, dokumentasjon:
   -
e-kraft-pr-20161126-rlh.png
   - kommunale-avgifter-1a2-201611-rlh.pdf
   - kommunale-avgifter-2a2-201611-rlh.pdf
   -
forsikring-pr-201611-rlh.pdf

---

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Lørdag 26. november 2016, Vikebygd.

---
---