----- Denne side: db202105.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Mai 2021 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. mai 2021:

   Omkring 2 til 1 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mye sang fra fugler i lysningen klokken 05, en ugle også. Nesten skyfritt og 7 pluss-grader klokken 09. Halvt skyet og opp mot 12 pluss-grader klokken 13.30. Spredt lett skyet og gradvis ned til omkring 7 pluss-grader frem mot klokken 21. Halv-mørkt, stille og i underkant av 5 pluss-grader klokken 23. Mørkt og ned mot 3 pluss-grader mot midnatt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.05. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10221739517771937

   Menneskeretts-konvensjonene - og offentlige mafia-virksomheter

   Den norske politiske nepotismen bruker utrolig veldig mye penger og ressurser på å skjule sine forbrytelser for sivilbefolkningen og verden, både nasjonalt og internasjonalt. Og mange lar seg derfor helt eller delvis narre. Det er en smittsom slags politisk offentlig mafia-virksomhet, som i forskjellig grad er mektig, synlig eller aktiv i kanskje alle nasjoner i dagens verden. Den norske versjonen har nærmest ubegrenset med fellesskapets penger, som den i stor grad og utspekulert røver og høster fra, for å opprettholde og videreføre sin mafia-virksomhet og dens medspillere.

   Slike offentlige mafia-virksomheter har meget til felles i de forskjellige nasjoner, men de kan i forskjellig grad være påkostet og omfattende og mere eller mindre godt skjult. Noe av det som særlig er felles er i praksis manglende respekt for likhet for loven. Og at de ikke straffer seg selv og sine nyttige medspillere. Og manglende respekt for rettferdighet for sivilbefolkningens enkelt-mennesker. Og sammenblanding og vilkårlig bruk av lovlige og ulovlige lovbestemmelser og avgjørelser. Og utplyndring (extortion) av sivilbefolkningens økonomi og ressurser, særlig i forhold til de fattigste og svakeste. Og i praksis forfalskninger og dobbel-moral i forhold til alt og absolutt hva som helst. Og premiering og belønning av nyttige og lojale medspillere, og propaganda. Og såkalt ny-tale - kidnappinger kalles "barnets beste", ulovlige lover kalles "lov-forbedringer", økonomisk diskriminering kalles "kapitalisme", parti-valg kalles "demokratiske valg", forbrytelser mot menneskeheten kalles "politikk". Etc., etc. Kort sagt - på flest mulig områder forfalskning av og dobbel-moral i forhold til de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, inklusivt samsvarende nødvendig lovlig lov og rett. 

   
Hvor altomfattende for rettferdighetens prinsipp de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene er, er enda ukjent og enda ikke forstått av de fleste mennesker i de fleste nasjoner i dagens verden. Dette fordi offentlig ansatte kriminelle og mafia-krefter og deres medspillere i disse landene ikke ønsker menneskeretts-konvensjonene praktisert og opplyst, men heller vil ha forvirring, splittelse og vilkårlighet - og seg selv som gjeldende lov og rett. Og fordi de besitter og utplasserer stadig flere offentlige og ikke-offentlige nøkkel-posisjoner i samfunnet og i verden. Utvalgt og utplassert og premiert nettopp i kraft av mere eller mindre skjult å være menneskeretts-krenkere. Blandt annet dommere og politi-sjefer, etc.

   De bygger sin makt på offentlig diskriminering av sine medmennesker.
De søker makt og bygger sin makt på offentlige menneskeretts-krenkelser. Og på å ha mindre samvittighet og rettferdighets-sans enn ydmyke og rettferdige mennesker.
   
   Helt eller delvis manglende respekt for
eller forfalskning av de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, med alle deres for enhver umistelige og uavhendelige menneskerettigheter, har katastrofale konsekvenser i enhver nasjon og jurisdiksjon.

   
Enhver menneskerettighet skal for ethvert menneske tilhørende ens jurisdiksjon være umistelig og uavhendelig - uten unntak, har menneskeretts-konvensjonene lovbestemt. Det er bare uforfalsket nødverge, altså tvingende nødvendighet (emergency), som kan lovliggjøre en offentlig menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker - men da må krenkelsen være tvingende nødvendig og midlertidig for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte - uten er den pågående grov kriminalitet.

   Mange mennesker vil heller ha sine egne meninger, altså vilkårlighet, som gjeldende lov og rett - jo verre dess mere hovmodig deres verden og tankegods er. Et felles-menneskelig rettferdighets-prinsipp vil de ikke akseptere eller forholde seg til - annet enn sitt eget. De vil selv helst, med sine sær-interesser og medspillere og meninger, tanker og følelser, være gjeldende lov og rett. Jo mere dess verre de er.

   Og mange mennesker forutser og forstår dårlig og lite konsekvensene av sine handlinger og avgjørelser. De lærer lite om det i dagens verden, og enda mindre om historiens lærdommer. Og i efterpåklokskap vil de ofte fastholde eller benekte sin stupiditet, for å slippe å anklages eller konfronteres med konsekvensene av den. Uten ydmykhet og forsiktighet for å unngå å krenke noens ukrenkelige menneskerettigheter vil meget gå galt - fortere og fortere.

   Hvor utrolig galt det kan gå er det utrolig mange og mange slags eksempler på. At en mafia-virksomhet og dens medspillere i og utenfor USA omkring årsskiftet 2020 og 2021 via valg-svindel, knebling, trusler og forfalskninger klarte å kuppe president-embetet og det meste av den offentlige forvaltningen i USA, er også et konkret eksempel på dette.

   Dyktige Hans Rustad og Geir Furuseth i den lille nyhets-formidlingen DocumentNo i Norge var og er langt på vei enestående i Norge om sannferdig å informere om hva som konkret skjedde og skjer i USA angående kuppet av USA, mens de fleste andre bevisst feil-informerte. Og veldig mange andre ble kneblet. Men presist om årsakene til at det kunne skje sier
Hans Rustad og Geir Furuseth lite nyttig om. De hverken klarte eller forsøkte å forholde seg rettsindig til menneskeretts-konvensjonene, til tross for sin forholdsvis gode rettferdighets-sans og orientering - deres relative på visse vesentlige områder uvitenhet og naivitet om mafia-forholdene i og omkring den offentlige forvaltningen i Norge er en begrensende faktor.

   Uansett er folkeopplysning av meget viktig betydning, men dens betydning reduseres av eller vill-leder med de begrensninger den fremstår med.
   
   
Som blandt annet lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene, innledningsvis i blandt annet UDHR:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."


   Jeg gjentar:
   "
for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/3961276227255441/

   Håkon Andresen:
   Sanne ord. Ta dere tid til å lese dette:(

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. mai 2021:

   
Omkring 2 til 1 pluss-grader Celsius her ute også i natt. Solen i øst, nesten skyfri himmel og omkring 7 pluss-grader klokken 09. Tildels noe skyet videre utover formiddagen, med i overkant av 10 pluss-grader klokken 12.30. Halvt skyet og 12 pluss-grader klokken 14. Med 10 pluss-grader klokken 18. Mørknet, stille og omkring 4 pluss-grader klokken 23.30 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. mai 2021:

   
Omkring 4 pluss-grader Celsius og mørkt inntil grå-lysningen her ute i natt. Tildels og delvis overskyet og noen antydninger til og med yr og 6 pluss-grader frem mot klokken 09. Det var litt lett yr en kort stund her ute også i går kveld. Helt og delvis overskyet, tildels med litt lett yr og omkring 7 pluss-grader utover dagen. Dunkelt, meget ferre fugler å høre og 5 pluss-grader klokken 22. Halv-mørkt, fuktig, stille og ned mot 3 pluss-grader klokken 23. Mørkt og i underkant av 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. mai 2021: 

   
Omkring 2 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grå-lysning, fugler som kvitrer og synger og 4 pluss-grader klokken 04.30. Med opp mot 6 pluss-grader klokken 06.45. Dust overskyet utover formiddagen, med 8 pluss-grader klokken 10.30. Med 10 pluss-grader klokken 11.30. Med opptil 12 pluss-grader en stund utover dagen og 10 klokken 20. Litt dunkelt og 8 pluss-grader klokken 22. Mørkt, stille og omkring 8 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.05. 2021:

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10221756622399542

   Menneskeretts-konvensjonene og lovlige kontra kriminelle offentlige instanser

   Politiet er et eksempel på en i utgangspunktet lovlig (og nødvendig) offentlig instans, fordi politiets selvstendige ansvars-forpliktelse er som en utøvende myndighet å beskytte mennesker i forhold til lovlig lov og rett. Dog, om en eller flere av politiets representanter gjør ulovlige handlinger (inklusivt unnlatelser) så er det kriminalitet som real-kompetent må og skal straffeforfølges og personlig og offentlig ansvarliggjøres. Om dette helt eller delvis sviktes så blir eller er politiet en kriminell virksomhet om ikke sviktet uforfalsket kan rettferdiggjøres, for eksempel ved å
straffeforfølge og personlig og offentlig ansvarliggjøre andre som er skyldige i svikten.

   Slik er det blandt annet også i forhold til rettsvesenet, som
er et eksempel på en i utgangspunktet lovlig (og nødvendig) offentlig instans, fordi rettsvesenets selvstendige ansvars-forpliktelse er som en dømmende myndighet å beskytte mennesker i forhold til lovlig lov og rett. 

   For alle og enhver av disse menneskene og ethvert annet menneske er det de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene med alle sine for absolutt enhver umistelige og uavhendelige menneskerettigheter som er lovlig og gjeldende og forpliktende lov og rett for absolutt enhver tilhørende ens jurisdiksjon. Pluss andre hundre prosent lovlige, nødvendige samsvarende lovbestemmelser og avgjørelser.

   Ingenting av dette skal lovlig kunne fravikes, forfalskes, ned-prioriteres eller bli misforstått. Uforfalsket nødverge (emergency) er imidlertid alltid i verden et unntak som kan lovliggjøre en krenkelse, men da må krenkelsen både være tvingende nødvendig og forholdsmessig og for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og som innledningsvis lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen - at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden"

   Dette er og skal være ufravikelige og ukrenkelige selvfølgeligheter i og for enhver politi-virksomhet og retts-virksomhet og all annen offentlig og offentlig-relatert virksomhet.

   Selv tilsynelatende små avvik kan skjule eller medføre annen og mere offentlig kriminalitet og katastrofale konsekvenser.

   Et eksempel på en enda (perr mai 2021) eksisterende allerede i utgangspunket fullstendig ulovlig offentlig instans og virksomhet er det norske politisk offentlige såkalte "barnevernet" (CPS). Smittsomt både fra og til andre land. Driver de med noe som helst som er lovlig? Nei, de gjør ikke det. Men for liksom å rettferdiggjøre og liksom å lovliggjøre virksomheten har den offentlige politiske nepotismen i Norge tillaget ulovlige og dårlige lover som av den offentlige forvaltningen i tillegg anvendes vilkårlig og systematisk, samtidig som alt som kan forfalskes blir forfalsket. (Den såkalte "barnevernloven" og "barneloven", som det jevnlig flikkes på, for å beskytte virksomheten).

   Bare det at det såkalte barnevernet og dets ansatte og medspillere og dirigenter heller ikke straffeforfølges for sine menneskeretts-krenkelser er nok til klart og tydelig å kunne si at det hele er en politisk offentlig mafia-virksomhet. Hele virksomheten er et vitnesbyrd om fullstendig forakt for menneskeretts-konvensjonene og medmennesker,

   En fullstendig forakt for for eksempel blandt annet hva som sies i menneskeretts-konvensjonene, at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Men den "beskyttelse og hjelp" de med inkvisisjoner og vilkårlighet tvinger på barna og foreldrene er tortur, fangehold, utplyndring
(extortion), traumatisering, livs-ødeleggelse, terror. En både samfunns-ødeleggelse og verdens-ødeleggelse og sykdomsgivende svekkelse av immunforvaret. Fullstendig unødvendig og fullstendig ulovlig. Virksomheten er både menneskehandel, forbrytelser mot menneskeheten og et mangfoldig folkemord.

   Disse eksempler på lovlige kontra kriminelle offentlige instanser kan være nok her og nu for å anskueliggjøre hva det hele handler om. Mange flere særdeles vesentlige eksempler kunne ha vært nevnt og omtalt. Poenget er at politisk offentlig kriminalitet er livs-farlig og livs- og samfunns-ødeleggende og er viktigere, nødvendigere og lettere å få stoppet enn noe annet!

   *

   

---
---

   Rune L. Hansen, 04.05. 2021 via Human Rights Understanding (multi-lingual):
   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/?multi_permalinks=1050197532055196

   UDHR, Art 8:

   "Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale tribunaler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov."

   "Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law."

   *

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. mai 2021: 

   
Omkring 8 til 7 pluss-grader Celsius det meste her ute i natt. Tilnærmet overskyet, noe bris og opp til omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 09. Med omkring 12 pluss-grader og tildels noe mindre skyet utover dagen. Overskyet og 10 pluss-grader klokken 20. Mørkt, stille og i overkant av 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. mai 2021: 

   
Omkring 7 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet frem mot klokken 10 med antydninger til yr. Overskyet og 11 pluss-grader klokken 12. Spredt lett litt skyet og 8 pluss-grader klokken 20. Dunkelt og omkring 4 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt, stille og 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. mai 2021: 

   Mørkt, noe dust stjerner og til i underkant av en pluss-grad Celsius her ute i natt. Helt og delvis skyet og gradvis opp til omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 10 og videre utover dagen tildels med noen antydninger til yr. Disig overskyet, lett yr og i underlant av 8 pluss-grader en stund omkring klokken 15. Halvt lett skyet klokken 18.30. Nesten skyfritt, fuktig og 5 pluss-grader klokken 18. Dunkelt, stille og ned mot 2 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt, grålig himmel, stjerner og en pluss-grad mot midnatt.
   
---
---

   Rune Fardal, 07.05. 2021:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10157742966656150

   Fravær av FAR skadelig for barnets utvikling!

   Tilstedeværende fedre gir barn i større grad struktur
   Forskning er meget klar på at når far er fraværende i barnets oppvekst vil det påvirke barnets utvikling negativt. Dette er ikke politisk korrekt kunnskap i en tid da feminisme er inn og fedre er ut. Stefedre kompenserer ikke for biologiske fedre.

   Det er en "far"-faktor i nesten alle av de samfunnsmessige problemer vesten møter i dag. Vi må innse det er en far fravær krise og begynne å fokusere mer på involvert, ansvarlige og engasjerte fedre.

   Forskning viser når et barn blir oppdratt i et far-fraværende hjem, er han eller hun ...

   1) Fire ganger mer sannsynlig å leve i fattigdom
   Barn i far-fraværende hjem har nesten fire ganger større sannsynlighet for å være fattige. (US Census Bureau)

   2) Mer utsatt for emosjonelle og atferdsproblemer
   Barn av enslige mødre viser høyere nivåer av aggressiv atferd enn barn født av gifte mødre. (Journal of Marriage and Family)

   3) To ganger større risiko for spedbarnsdødelighet
   Spedbarnsdødeligheten er nesten to ganger høyere for barn av ugifte mødre enn for gifte mødre. (National Center for Health Statistics)

   4) Mer sannsynlig å gå til fengsel
   En av fem innsatte hadde en far i fengsel. (Department of Justice, Office of Justice Programs)

   5) Mer sannsynlig til å begå kriminalitet
   Studier av unge lovbrytere indikerte at familiestrukturen betydelig spår lovovertredelse. (Journal of Youth og oppvekst)

   6) Syv ganger mer sannsynlig å bli gravid som tenåring
   Tenåringer uten fedre er dobbelt så stor sjanse til å bli involvert tidlig i seksuell aktivitet og sju ganger større sannsynlighet for å bli gravid som ungdom. (Child Development Journal)

   7) Mer sannsynlig å møte overgrep og omsorgssvikt
   Sammenlignet med barn som bor med gifte biologiske foreldre, hadde de enslig forsørgere som hadde en samboer mer enn åtte ganger nivået av mishandling samlet, over ti ganger nivået av overgrep og mer enn seks ganger hastigheten av vanskjøtsel. Stefedre kompenserte dermed ikke for biologiske fedre. (Child's Bureau)

   8) Mer sannsynlig å misbruke narkotika og alkohol
   Ungdom er mer utsatt for første rusmiddelbruk uten et sterkt involvert far. (Social Science Research)
   Ungdom som har fedre som var rusmisbrukere avdekket at faderlig røyking og bruk av narkotika fører til anstrengt far-barn-relasjoner. Dette svekket forholdet førte til større ungdoms mistilpasning med familie og venner og en høyere risiko for ungdoms narkotikabruk og røyking. Fedre som røyker sigaretter hadde mindre sannsynlighet for å håndheve antismoking regler for sine barn, og hadde svakere bånd i form av ungdoms beundring og emulering. (Pediatrics)

   9) To ganger mer sannsynlig å lide av fedme
   Overvektige barn har større sannsynlighet for å leve i far-fraværende boliger enn det som er ikke-overvektige barn. (National Longitudinal Survey of Youth)

   10) To ganger mer sannsynlighet for å droppe ut av videregående skole
   Studenter som bor i far-fraværende boliger er dobbelt så stor sjanse for å gjenta en klasse på skolen. (US Department of Education)
   Far engasjement i skolen er knyttet til høyere sannsynlighet for sine barn får stort sett A-er. (US Department of Education)
   I et typiske barneskole klasserom med 20 elever, vil 7 av dem, over 33 prosent, vokse opp uten sin biologiske far i hjemmet. (US Census Bureau)

   *

   Vigdis Nygård:
   Barn :TRENGER BEGGE SINE BIOLOGISKE FORELDRE!!!

   Olaug Sævareid:
   Vigdis Nygård så absolutt!! Selv FagTerrorister må da få vondt i Hjertene Sine, eller?

   Eli Wiggen:
   Hva med morsfraværelse?

   Anita Skretting II:
   Hva når barna blir holdt borte ifra mor???????

   Olaug Sævareid:
   Anita Skretting II like vondt, like skadelig og like unaturlig, så hva slags FagTerror Råder?

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. mai 2021: 

   Omkring null grader Celsius her ute i natt. Fra spredt lett skyet til halvt skyet og tildels slørete og opp til omkring 12 pluss-grader utover dagen. Med 10 pluss-grader klokken 19. Noe dunkelt og ned mot 7 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt med grålig himmel og ned mot 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. mai 2021: 

   Mørkt, litt bris og 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Omtrent det samme videre utover natten, med litt antydning til yr. Overskyet med oppmot 12 pluss-grader frem mot klokken 09. Og en stund med oppmot 16 pluss-grader og tildels litt lett yr videre utover dagen. Overskyet, vått og 12 pluss-grader klokken 20.45. Mørkt og i overkant av 11 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. mai 2021: 

   Mellom 11 og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Litt grå-lysning og småfugler hørlig klokken 04.30. Flere tidlig-blomstrende bær- og frukt-vekster har begynt å gjøre seg forlokkende og vakre i disse dager. Og stadig mere knopper og grønt fra bakken og barker. Blandt annet aller første brennesle-topper har jeg plukket inn. Blandt annet litt av de til mine nylagede kimchier. Jeg tillaget to nesten fulle 5-liters krukker til kimchi i går, med diverse ingredienser. Og gjør klart for flere. Overskyet, vått, lett yr og omkring 11 til 10 pluss-grader frem mot klokken 09. Regn og 13 pluss-grader klokken 15.30. Noe vind-drag, mindre regn og 14 pluss-grader klokken 17.30. Med sterkere vind og 11 pluss-grader klokken 19. Halv-mørkt, vind-drag og ned mot 10 pluss-grader klokken 23.30 og mørkere videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. mai 2021: 

   
Omkring 11 til 10 pluss-grader Celsius og litt vind-drag her ute i natt. Spredt lett skyet, mild litt bris og 16 pluss-grader klokken 10. Med 17 pluss-grader klokken 12 og 19 litt senere. 14 pluss-grader klokken 19. Dunkelt, noen småfugler som enda kommuniserer og 10 pluss-grader klokken 22.45. Nokså mørkt, stille og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. mai 2021: 

   Grå-lysning, livlig flerfoldig fugle-konsert og 6 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Lett overskyet og gradvis opp til omkring 16 pluss-grader utover formiddagen. 12 pluss-grader klokken 21. Halv-mørkt, stille og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.05. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10221806210719219

   Menneskerettighetene kontra splittelse

   Mange bør spørre både seg selv og andre dette trefoldige spørsmålet, som er ett og det samme:

   Er det bedre å gi inkompetanse, dumhet, hovmod, egoisme, sær-interesser, falskhet, forfalskere, diskriminering, synsing, splittelse og meninger makten i ens jurisdiksjon, enn å gi de uforfalskede enhvers umistelige, uavhendelige felles-menneskelige menneskerettigheter makten i ens jurisdiksjon?

   Skal menneskeretts-tyver ha makten i ens jurisdiksjon, eller skal menneske-respekterende ha makten i ens jurisdiksjon?

   
Skal kriminelle ha makten i ens jurisdiksjon, eller skal lovlydige ha makten i ens jurisdiksjon?

   *

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, torsdag 13. mai 2021: 

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--14--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--15--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--16--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--17-- 
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--18--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--19-- 
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--20--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--21--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--22--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--23--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, mandag 24. mai 2021:

   
---
---

   
---   
---

   
---
---

   
---
--- 


   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--25--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--26--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--27--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


--28--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--29--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--30--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--31--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq