----- Denne side: db202105.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Mai 2021 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. mai 2021:

   Omkring 2 til 1 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mye sang fra fugler i lysningen klokken 05, en ugle også. Nesten skyfritt og 7 pluss-grader klokken 09. Halvt skyet og opp mot 12 pluss-grader klokken 13.30. Spredt lett skyet og gradvis ned til omkring 7 pluss-grader frem mot klokken 21. Halv-mørkt, stille og i underkant av 5 pluss-grader klokken 23. Mørkt og ned mot 3 pluss-grader mot midnatt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.05. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10221739517771937

   Menneskeretts-konvensjonene - og offentlige mafia-virksomheter

   Den norske politiske nepotismen bruker utrolig veldig mye penger og ressurser på å skjule sine forbrytelser for sivilbefolkningen og verden, både nasjonalt og internasjonalt. Og mange lar seg derfor helt eller delvis narre. Det er en smittsom slags politisk offentlig mafia-virksomhet, som i forskjellig grad er mektig, synlig eller aktiv i kanskje alle nasjoner i dagens verden. Den norske versjonen har nærmest ubegrenset med fellesskapets penger, som den i stor grad og utspekulert røver og høster fra, for å opprettholde og videreføre sin mafia-virksomhet og dens medspillere.

   Slike offentlige mafia-virksomheter har meget til felles i de forskjellige nasjoner, men de kan i forskjellig grad være påkostet og omfattende og mere eller mindre godt skjult. Noe av det som særlig er felles er i praksis manglende respekt for likhet for loven. Og at de ikke straffer seg selv og sine nyttige medspillere. Og manglende respekt for rettferdighet for sivilbefolkningens enkelt-mennesker. Og sammenblanding og vilkårlig bruk av lovlige og ulovlige lovbestemmelser og avgjørelser. Og utplyndring (extortion) av sivilbefolkningens økonomi og ressurser, særlig i forhold til de fattigste og svakeste. Og i praksis forfalskninger og dobbel-moral i forhold til alt og absolutt hva som helst. Og premiering og belønning av nyttige og lojale medspillere, og propaganda. Og såkalt ny-tale - kidnappinger kalles "barnets beste", ulovlige lover kalles "lov-forbedringer", økonomisk diskriminering kalles "kapitalisme", parti-valg kalles "demokratiske valg", forbrytelser mot menneskeheten kalles "politikk". Etc., etc. Kort sagt - på flest mulig områder forfalskning av og dobbel-moral i forhold til de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, inklusivt samsvarende nødvendig lovlig lov og rett. 

   
Hvor altomfattende for rettferdighetens prinsipp de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene er, er enda ukjent og enda ikke forstått av de fleste mennesker i de fleste nasjoner i dagens verden. Dette fordi offentlig ansatte kriminelle og mafia-krefter og deres medspillere i disse landene ikke ønsker menneskeretts-konvensjonene praktisert og opplyst, men heller vil ha forvirring, splittelse og vilkårlighet - og seg selv som gjeldende lov og rett. Og fordi de besitter og utplasserer stadig flere offentlige og ikke-offentlige nøkkel-posisjoner i samfunnet og i verden. Utvalgt og utplassert og premiert nettopp i kraft av mere eller mindre skjult å være menneskeretts-krenkere. Blandt annet dommere og politi-sjefer, etc.

   De bygger sin makt på offentlig diskriminering av sine medmennesker.
De søker makt og bygger sin makt på offentlige menneskeretts-krenkelser. Og på å ha mindre samvittighet og rettferdighets-sans enn ydmyke og rettferdige mennesker.
   
   Helt eller delvis manglende respekt for
eller forfalskning av de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, med alle deres for enhver umistelige og uavhendelige menneskerettigheter, har katastrofale konsekvenser i enhver nasjon og jurisdiksjon.

   
Enhver menneskerettighet skal for ethvert menneske tilhørende ens jurisdiksjon være umistelig og uavhendelig - uten unntak, har menneskeretts-konvensjonene lovbestemt. Det er bare uforfalsket nødverge, altså tvingende nødvendighet (emergency), som kan lovliggjøre en offentlig menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker - men da må krenkelsen være tvingende nødvendig og midlertidig for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte - uten er den pågående grov kriminalitet.

   Mange mennesker vil heller ha sine egne meninger, altså vilkårlighet, som gjeldende lov og rett - jo verre dess mere hovmodig deres verden og tankegods er. Et felles-menneskelig rettferdighets-prinsipp vil de ikke akseptere eller forholde seg til - annet enn sitt eget. De vil selv helst, med sine sær-interesser og medspillere og meninger, tanker og følelser, være gjeldende lov og rett. Jo mere dess verre de er.

   Og mange mennesker forutser og forstår dårlig og lite konsekvensene av sine handlinger og avgjørelser. De lærer lite om det i dagens verden, og enda mindre om historiens lærdommer. Og i efterpåklokskap vil de ofte fastholde eller benekte sin stupiditet, for å slippe å anklages eller konfronteres med konsekvensene av den. Uten ydmykhet og forsiktighet for å unngå å krenke noens ukrenkelige menneskerettigheter vil meget gå galt - fortere og fortere.

   Hvor utrolig galt det kan gå er det utrolig mange og mange slags eksempler på. At en mafia-virksomhet og dens medspillere i og utenfor USA omkring årsskiftet 2020 og 2021 via valg-svindel, knebling, trusler og forfalskninger klarte å kuppe president-embetet og det meste av den offentlige forvaltningen i USA, er også et konkret eksempel på dette.

   Dyktige Hans Rustad og Geir Furuseth i den lille nyhets-formidlingen DocumentNo i Norge var og er langt på vei enestående i Norge om sannferdig å informere om hva som konkret skjedde og skjer i USA angående kuppet av USA, mens de fleste andre bevisst feil-informerte. Og veldig mange andre ble kneblet. Men presist om årsakene til at det kunne skje sier
Hans Rustad og Geir Furuseth lite nyttig om. De hverken klarte eller forsøkte å forholde seg rettsindig til menneskeretts-konvensjonene, til tross for sin forholdsvis gode rettferdighets-sans og orientering - deres relative på visse vesentlige områder uvitenhet og naivitet om mafia-forholdene i og omkring den offentlige forvaltningen i Norge er en begrensende faktor.

   Uansett er folkeopplysning av meget viktig betydning, men dens betydning reduseres av eller vill-leder med de begrensninger den fremstår med.
   
   
Som blandt annet lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene, innledningsvis i blandt annet UDHR:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."


   Jeg gjentar:
   "
for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/3961276227255441/

   Håkon Andresen:
   Sanne ord. Ta dere tid til å lese dette:(

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. mai 2021:

   
Omkring 2 til 1 pluss-grader Celsius her ute også i natt. Solen i øst, nesten skyfri himmel og omkring 7 pluss-grader klokken 09. Tildels noe skyet videre utover formiddagen, med i overkant av 10 pluss-grader klokken 12.30. Halvt skyet og 12 pluss-grader klokken 14. Med 10 pluss-grader klokken 18. Mørknet, stille og omkring 4 pluss-grader klokken 23.30 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. mai 2021:

   
Omkring 4 pluss-grader Celsius og mørkt inntil grå-lysningen her ute i natt. Tildels og delvis overskyet og noen antydninger til og med yr og 6 pluss-grader frem mot klokken 09. Det var litt lett yr en kort stund her ute også i går kveld. Helt og delvis overskyet, tildels med litt lett yr og omkring 7 pluss-grader utover dagen. Dunkelt, meget ferre fugler å høre og 5 pluss-grader klokken 22. Halv-mørkt, fuktig, stille og ned mot 3 pluss-grader klokken 23. Mørkt og i underkant av 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. mai 2021: 

   
Omkring 2 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grå-lysning, fugler som kvitrer og synger og 4 pluss-grader klokken 04.30. Med opp mot 6 pluss-grader klokken 06.45. Dust overskyet utover formiddagen, med 8 pluss-grader klokken 10.30. Med 10 pluss-grader klokken 11.30. Med opptil 12 pluss-grader en stund utover dagen og 10 klokken 20. Litt dunkelt og 8 pluss-grader klokken 22. Mørkt, stille og omkring 8 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.05. 2021:

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10221756622399542

   Menneskeretts-konvensjonene og lovlige kontra kriminelle offentlige instanser

   Politiet er et eksempel på en i utgangspunktet lovlig (og nødvendig) offentlig instans, fordi politiets selvstendige ansvars-forpliktelse er som en utøvende myndighet å beskytte mennesker i forhold til lovlig lov og rett. Dog, om en eller flere av politiets representanter gjør ulovlige handlinger (inklusivt unnlatelser) så er det kriminalitet som real-kompetent må og skal straffeforfølges og personlig og offentlig ansvarliggjøres. Om dette helt eller delvis sviktes så blir eller er politiet en kriminell virksomhet om ikke sviktet uforfalsket kan rettferdiggjøres, for eksempel ved å
straffeforfølge og personlig og offentlig ansvarliggjøre andre som er skyldige i svikten.

   Slik er det blandt annet også i forhold til rettsvesenet, som
er et eksempel på en i utgangspunktet lovlig (og nødvendig) offentlig instans, fordi rettsvesenets selvstendige ansvars-forpliktelse er som en dømmende myndighet å beskytte mennesker i forhold til lovlig lov og rett. 

   For alle og enhver av disse menneskene og ethvert annet menneske er det de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene med alle sine for absolutt enhver umistelige og uavhendelige menneskerettigheter som er lovlig og gjeldende og forpliktende lov og rett for absolutt enhver tilhørende ens jurisdiksjon. Pluss andre hundre prosent lovlige, nødvendige samsvarende lovbestemmelser og avgjørelser.

   Ingenting av dette skal lovlig kunne fravikes, forfalskes, ned-prioriteres eller bli misforstått. Uforfalsket nødverge (emergency) er imidlertid alltid i verden et unntak som kan lovliggjøre en krenkelse, men da må krenkelsen både være tvingende nødvendig og forholdsmessig og for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og som innledningsvis lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen - at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden"

   Dette er og skal være ufravikelige og ukrenkelige selvfølgeligheter i og for enhver politi-virksomhet og retts-virksomhet og all annen offentlig og offentlig-relatert virksomhet.

   Selv tilsynelatende små avvik kan skjule eller medføre annen og mere offentlig kriminalitet og katastrofale konsekvenser.

   Et eksempel på en enda (perr mai 2021) eksisterende allerede i utgangspunket fullstendig ulovlig offentlig instans og virksomhet er det norske politisk offentlige såkalte "barnevernet" (CPS). Smittsomt både fra og til andre land. Driver de med noe som helst som er lovlig? Nei, de gjør ikke det. Men for liksom å rettferdiggjøre og liksom å lovliggjøre virksomheten har den offentlige politiske nepotismen i Norge tillaget ulovlige og dårlige lover som av den offentlige forvaltningen i tillegg anvendes vilkårlig og systematisk, samtidig som alt som kan forfalskes blir forfalsket. (Den såkalte "barnevernloven" og "barneloven", som det jevnlig flikkes på, for å beskytte virksomheten).

   Bare det at det såkalte barnevernet og dets ansatte og medspillere og dirigenter heller ikke straffeforfølges for sine menneskeretts-krenkelser er nok til klart og tydelig å kunne si at det hele er en politisk offentlig mafia-virksomhet. Hele virksomheten er et vitnesbyrd om fullstendig forakt for menneskeretts-konvensjonene og medmennesker,

   En fullstendig forakt for for eksempel blandt annet hva som sies i menneskeretts-konvensjonene, at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Men den "beskyttelse og hjelp" de med inkvisisjoner og vilkårlighet tvinger på barna og foreldrene er tortur, fangehold, utplyndring
(extortion), traumatisering, livs-ødeleggelse, terror. En både samfunns-ødeleggelse og verdens-ødeleggelse og sykdomsgivende svekkelse av immunforvaret. Fullstendig unødvendig og fullstendig ulovlig. Virksomheten er både menneskehandel, forbrytelser mot menneskeheten og et mangfoldig folkemord.

   Disse eksempler på lovlige kontra kriminelle offentlige instanser kan være nok her og nu for å anskueliggjøre hva det hele handler om. Mange flere særdeles vesentlige eksempler kunne ha vært nevnt og omtalt. Poenget er at politisk offentlig kriminalitet er livs-farlig og livs- og samfunns-ødeleggende og er viktigere, nødvendigere og lettere å få stoppet enn noe annet!

   *

   

---
---

   Rune L. Hansen, 04.05. 2021 via Human Rights Understanding (multi-lingual):
   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/?multi_permalinks=1050197532055196

   UDHR, Art 8:

   "Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale tribunaler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov."

   "Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law."

   *

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. mai 2021: 

   
Omkring 8 til 7 pluss-grader Celsius det meste her ute i natt. Tilnærmet overskyet, noe bris og opp til omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 09. Med omkring 12 pluss-grader og tildels noe mindre skyet utover dagen. Overskyet og 10 pluss-grader klokken 20. Mørkt, stille og i overkant av 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. mai 2021: 

   
Omkring 7 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet frem mot klokken 10 med antydninger til yr. Overskyet og 11 pluss-grader klokken 12. Spredt lett litt skyet og 8 pluss-grader klokken 20. Dunkelt og omkring 4 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt, stille og 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. mai 2021: 

   Mørkt, noe dust stjerner og til i underkant av en pluss-grad Celsius her ute i natt. Helt og delvis skyet og gradvis opp til omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 10 og videre utover dagen tildels med noen antydninger til yr. Disig overskyet, lett yr og i underlant av 8 pluss-grader en stund omkring klokken 15. Halvt lett skyet klokken 18.30. Nesten skyfritt, fuktig og 5 pluss-grader klokken 18. Dunkelt, stille og ned mot 2 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt, grålig himmel, stjerner og en pluss-grad mot midnatt.
   
---
---

   Rune Fardal, 07.05. 2021:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10157742966656150

   Fravær av FAR skadelig for barnets utvikling!

   Tilstedeværende fedre gir barn i større grad struktur
   Forskning er meget klar på at når far er fraværende i barnets oppvekst vil det påvirke barnets utvikling negativt. Dette er ikke politisk korrekt kunnskap i en tid da feminisme er inn og fedre er ut. Stefedre kompenserer ikke for biologiske fedre.

   Det er en "far"-faktor i nesten alle av de samfunnsmessige problemer vesten møter i dag. Vi må innse det er en far fravær krise og begynne å fokusere mer på involvert, ansvarlige og engasjerte fedre.

   Forskning viser når et barn blir oppdratt i et far-fraværende hjem, er han eller hun ...

   1) Fire ganger mer sannsynlig å leve i fattigdom
   Barn i far-fraværende hjem har nesten fire ganger større sannsynlighet for å være fattige. (US Census Bureau)

   2) Mer utsatt for emosjonelle og atferdsproblemer
   Barn av enslige mødre viser høyere nivåer av aggressiv atferd enn barn født av gifte mødre. (Journal of Marriage and Family)

   3) To ganger større risiko for spedbarnsdødelighet
   Spedbarnsdødeligheten er nesten to ganger høyere for barn av ugifte mødre enn for gifte mødre. (National Center for Health Statistics)

   4) Mer sannsynlig å gå til fengsel
   En av fem innsatte hadde en far i fengsel. (Department of Justice, Office of Justice Programs)

   5) Mer sannsynlig til å begå kriminalitet
   Studier av unge lovbrytere indikerte at familiestrukturen betydelig spår lovovertredelse. (Journal of Youth og oppvekst)

   6) Syv ganger mer sannsynlig å bli gravid som tenåring
   Tenåringer uten fedre er dobbelt så stor sjanse til å bli involvert tidlig i seksuell aktivitet og sju ganger større sannsynlighet for å bli gravid som ungdom. (Child Development Journal)

   7) Mer sannsynlig å møte overgrep og omsorgssvikt
   Sammenlignet med barn som bor med gifte biologiske foreldre, hadde de enslig forsørgere som hadde en samboer mer enn åtte ganger nivået av mishandling samlet, over ti ganger nivået av overgrep og mer enn seks ganger hastigheten av vanskjøtsel. Stefedre kompenserte dermed ikke for biologiske fedre. (Child's Bureau)

   8) Mer sannsynlig å misbruke narkotika og alkohol
   Ungdom er mer utsatt for første rusmiddelbruk uten et sterkt involvert far. (Social Science Research)
   Ungdom som har fedre som var rusmisbrukere avdekket at faderlig røyking og bruk av narkotika fører til anstrengt far-barn-relasjoner. Dette svekket forholdet førte til større ungdoms mistilpasning med familie og venner og en høyere risiko for ungdoms narkotikabruk og røyking. Fedre som røyker sigaretter hadde mindre sannsynlighet for å håndheve antismoking regler for sine barn, og hadde svakere bånd i form av ungdoms beundring og emulering. (Pediatrics)

   9) To ganger mer sannsynlig å lide av fedme
   Overvektige barn har større sannsynlighet for å leve i far-fraværende boliger enn det som er ikke-overvektige barn. (National Longitudinal Survey of Youth)

   10) To ganger mer sannsynlighet for å droppe ut av videregående skole
   Studenter som bor i far-fraværende boliger er dobbelt så stor sjanse for å gjenta en klasse på skolen. (US Department of Education)
   Far engasjement i skolen er knyttet til høyere sannsynlighet for sine barn får stort sett A-er. (US Department of Education)
   I et typiske barneskole klasserom med 20 elever, vil 7 av dem, over 33 prosent, vokse opp uten sin biologiske far i hjemmet. (US Census Bureau)

   *

   Vigdis Nygård:
   Barn :TRENGER BEGGE SINE BIOLOGISKE FORELDRE!!!

   Olaug Sævareid:
   Vigdis Nygård så absolutt!! Selv FagTerrorister må da få vondt i Hjertene Sine, eller?

   Eli Wiggen:
   Hva med morsfraværelse?

   Anita Skretting II:
   Hva når barna blir holdt borte ifra mor???????

   Olaug Sævareid:
   Anita Skretting II like vondt, like skadelig og like unaturlig, så hva slags FagTerror Råder?

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. mai 2021: 

   Omkring null grader Celsius her ute i natt. Fra spredt lett skyet til halvt skyet og tildels slørete og opp til omkring 12 pluss-grader utover dagen. Med 10 pluss-grader klokken 19. Noe dunkelt og ned mot 7 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt med grålig himmel og ned mot 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. mai 2021: 

   Mørkt, litt bris og 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Omtrent det samme videre utover natten, med litt antydning til yr. Overskyet med oppmot 12 pluss-grader frem mot klokken 09. Og en stund med oppmot 16 pluss-grader og tildels litt lett yr videre utover dagen. Overskyet, vått og 12 pluss-grader klokken 20.45. Mørkt og i overkant av 11 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. mai 2021: 

   Mellom 11 og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Litt grå-lysning og småfugler hørlig klokken 04.30. Flere tidlig-blomstrende bær- og frukt-vekster har begynt å gjøre seg forlokkende og vakre i disse dager. Og stadig mere knopper og grønt fra bakken og barker. Blandt annet aller første brennesle-topper har jeg plukket inn. Blandt annet litt av de til mine nylagede kimchier. Jeg tillaget to nesten fulle 5-liters krukker til kimchi i går, med diverse ingredienser. Og gjør klart for flere. Overskyet, vått, lett yr og omkring 11 til 10 pluss-grader frem mot klokken 09. Regn og 13 pluss-grader klokken 15.30. Noe vind-drag, mindre regn og 14 pluss-grader klokken 17.30. Med sterkere vind og 11 pluss-grader klokken 19. Halv-mørkt, vind-drag og ned mot 10 pluss-grader klokken 23.30 og mørkere videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. mai 2021: 

   
Omkring 11 til 10 pluss-grader Celsius og litt vind-drag her ute i natt. Spredt lett skyet, mild litt bris og 16 pluss-grader klokken 10. Med 17 pluss-grader klokken 12 og 19 litt senere. 14 pluss-grader klokken 19. Dunkelt, noen småfugler som enda kommuniserer og 10 pluss-grader klokken 22.45. Nokså mørkt, stille og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. mai 2021: 

   Grå-lysning, livlig flerfoldig fugle-konsert og 6 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Lett overskyet og gradvis opp til omkring 16 pluss-grader utover formiddagen. 12 pluss-grader klokken 21. Halv-mørkt, stille og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.05. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10221806210719219

   Menneskerettighetene kontra splittelse

   Mange bør spørre både seg selv og andre dette trefoldige spørsmålet, som er ett og det samme:

   Er det bedre å gi inkompetanse, dumhet, hovmod, egoisme, sær-interesser, falskhet, forfalskere, diskriminering, synsing, splittelse og meninger makten i ens jurisdiksjon, enn å gi de uforfalskede enhvers umistelige, uavhendelige felles-menneskelige menneskerettigheter makten i ens jurisdiksjon?

   Skal menneskeretts-tyver ha makten i ens jurisdiksjon, eller skal menneske-respekterende ha makten i ens jurisdiksjon?

   
Skal kriminelle ha makten i ens jurisdiksjon, eller skal lovlydige ha makten i ens jurisdiksjon?

   *

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, Kristi himmelfartsdag, torsdag 13. mai 2021: 

   Omkring 8 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig før og efter klokken 08. Helt og delvis lett skyet og gradvis opp til 15 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Lett overskyet og 13 pluss-grader klokken 20. Mørkt (med grålig himmel), stille og 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, fredag 14. mai 2021: 

   
Omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett yr fra omkring 06-tiden. Overskyet, fuktig og 13 pluss-grader klokken 10. Med omkring 14 pluss-grader og tildels litt lett yr videre utover dagen. Litt mindre overskyet og 13 pluss-grader klokken 21. Nokså mørkt, stille og 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, lørdag 15. mai 2021: 

   Mørkt noen timer, fuktig og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Yr og opp mot 12 pluss-grader klokken 09. Med 13 og mindre nedbør klokken 10. Videre overskyet med oppmot 17 pluss-grader og efter hvert yr utover dagen. Yr og regn og ned til i underkant av 11 pluss-grader utover kvelden frem mot klokken 09.30. Disig himmel, dunkelt, vått og 10 pluss-grader klokken 10.30. Mørkt, vått og 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, søndag 16. mai 2021: 

   Vått og omkring 10 og 9 pluss-grader Celsius og efter hvert yr her ute i natt. For det meste disig himmel og yr utover formiddagen. Overskyet, vått og opp mot 11 pluss-grader klokken 14. Omtrent det samme videre utover dagen. Nokså mørkt og ned mot 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.05. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10221831579593425

   Menneskerettighetene og Norges grunnlov

   17. mai er til minne om Norges grunnlovs-dag. Det kan ikke være berettiget tvil om at det viktigste og mest sentrale som står skrevet i et lands grunnlov, er de kortfattede og direkte ordene som uttrykker at menneskeretts-konvensjonene er og skal være landets lov og rett. Med andre ord at landet har anerkjent og akseptert - altså ratifisert - de fellesmenneskelige menneskeretts-konvensjonene som landets høyeste lov og rett, lex superior.

   Selv alt annet innhold i landets grunnlov og lovgivning og avgjørelser skal og må dermed vike for alt på noen måte motstridende som er bestemt i menneskeretts-konvensjonene.

   Straks det oppdages noe i landets offentlige forvaltning som ikke har vært eller ikke er 100 prosent i samsvar og harmoni med noe av det uforfalskede innholdet i menneskeretts-konvensjonene så skal og må feilen effektivt og real-kompetent rettes opp.

   Dette er og skal være uunngåelige og nødvendige implementeringer, altså offentlige handlinger for å rette opp mulig eller reell urett eller feil som har hatt eller kan få konsekvenser.

   Innholdet i menneskeretts-konvensjonene er en helhet hvor alt er og skal være 100 prosent uforandret, forpliktende og ukrenkelig. Dog med visse meget begrensede nødvendige unntak som ikke endrer eller ignorerer selve innholdet.
Med offentlig makt å krenke en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker er alltid meget grov kriminalitet. Enhver menneskerettighet skal for ethvert menneske tilhørende ens jurisdiksjon være umistelig og uavhendelig - uten unntak, har menneskeretts-konvensjonene lovbestemt. Det er bare uforfalsket nødverge (emergency) som kan lovliggjøre en offentlig menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker - men da må krenkelsen være tvingende nødvendig og midlertidig for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte - uten er den pågående grov kriminalitet.

   Blandt annet Barnekonvensjonen (CRC), som også er en av menneskeretts-konvensjonene, har i sin innledning lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og i Art 4, at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Menneskeretts-konvensjonene er en dynamisk prosess som ikke endrer lands eller menneskers integritet, annet enn for real-kompetent å straffeforfølge eller rette opp og fjerne menneskeretts-krenkelser og menneskeretts-tyverier og adekvate reelle unødvendigheter.

   For eksempel så er berettiget også uforfalsket kristendom kortfattet forankret i og særlig beskyttet av den norske grunnlovens formåls-paragraf. Dette er tilhørende Norges integritet og er i seg selv en integritet som er 100 prosent menneskeretts-respekterende og menneskeretts-beskyttende.

   Blandt annet trivsels-muligheter, sosial trygghet og helse-hjelp er og skal være enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter. Like så for eksempel blandt annet forbud mot tortur og mot vilkårlighet og inkvisisjoner. Hvilkne ord en enn setter på det.

   
Menneskeretts-konvensjonene er ufravikelige felles-menneskelige minste-standarder for rettferdighet og forener oss og enhver og forhindrer splittelse, uenighet, nød, diskriminering, forfalskninger og elendighet.

   Menneskeretts-konvensjonene og menneskerettighetene er enhvers mest verdifulle og viktige personlige eiendom og forpliktelse og er lett-forståelige, presise, ukrenkelige og langt på vei altomfattende, men de må aktivt og dynamisk brukes for ikke å bli neglisjert eller forfalsket av hyklere.

   Hyklere og forfalskere i forhold til menneskerettighetene er stadig verdens største og mest sentale problem.

   De tror seg å være bedre og viktigere enn
menneskeretts-konvensjonene.

   At hyklere og forfalskere sprer slik forvirring, komplikasjoner og løgner kan vi ikke akseptere.

   *

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, mandag 17. mai, Norges grunnlovsdag, 2021: 

   Mellom 8 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og 12 pluss-grader klokken 10.30. Mellom 16 og 8 pluss-grader og for det meste spredt lett litt skyet utover dagen og frem mot klokken 22. Mørkt, stille og ned mot 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, tirsdag 18. mai 2021: 

   
Gradvis ned til omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og 10 pluss-grader klokken 11. Med 12 pluss-grader klokken 14. Spredt skyet og 9 pluss-grader klokken 22. Nokså mørkt og 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 19. mai 2021: 

   Omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, 9 pluss-grader og nettopp ankommet noe lett yr klokken 07.25. Tildels med noe lett yr og omkring 9 til 10 pluss-grader videre utover formiddagen. Overskyet og omkring 12 pluss-grader utover eftermiddagen. Med 10 pluss-grader klokken 20. Noe dunkelt, nokså stille og 9 pluss-grader klokken 23. Nokså mørkt, stille og 8 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, torsdag 20. mai 2021: 

   Mørkt, en ugle å høre i stillheten og 8 pluss-grader Celsius her ute omkring klokken 02.30 i natt. Lysnet, 8 pluss-grader og mye småfugler hørlig klokken 04.30. Forleden dag hørte jeg en gjøk også. Det er mange og stadig flere bær- og frukt-vekster som blomstrer i disse dager. Blandt annet blåbær og vakre søtmispler også. De mange slags bær-busker her er særlig et eldorado for mange slags småfugler, som tar mye og det meste av bærene før de modner, hvis ikke de beskyttes godt nok av netting. Det er mildt sagt utrolig hvor mye og fort de ribber buskene for bær! Og jeg har for dårlig med tid og ressurser til å beskytte de. Det er fortsatt mye jeg ufrivillig ned-prioriterer til fordel for juridiske studier og for i det heletatt å overleve. Det er pinseaften i overmorgen, lørdag. Spredt lett litt skyet og 11 pluss-grader klokken 10.30. Omkring 12 pluss-grader videre utover dagen. Med ned til mot 5 pluss-grader frem mot klokken 22. Nokså mørkt, tiltagende halv-måne i sør-vest og 3 pluss-grader mot midnatt, 
   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, fredag 21. mai 2021:  

   Ned til omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Gradvis lett tilskyende til overskyet og opp til omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 11. Med mellom 12 og 13 pluss-grader klokken 15.30. Halv-mørkt og 9 pluss-grader klokken 23.30. Mørkere og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, pinseaften, lørdag 22. mai 2021: 

   
Omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp til omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 12. Overskyet og tildels litt lett yr videre utover dagen, med 12 pluss-grader klokken 20.30. Med 11 pluss-grader klokken 22. Nokså mørkt og 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, pinsedagen, søndag 23. mai 2021: 

   
Omkring 10 og 9 pluss-grader Celsius og vått her ute i natt. Overskyet, vått og 11 pluss-grader klokken 08. Med 15 pluss-grader og tildels litt yr frem mot klokken 13. Nokså jevnt yr videre utover dagen, med 12 pluss-grader klokken 18.30. Disig, yr og regn utover kvelden, med 9 pluss-grader og halv-mørkt klokken 23 og mørkt mot midnatt.
   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, mandag 24. mai, 2. pinsedag 2021:

   
Vått, for det meste regn og yr og omkring 10 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt skyet og tilskyende utover formiddagen, med 17 pluss-grader klokken 12.30. Tildels med lett yr videre utover dagen, med 10 pluss-grader klokken 21.30. Med 9 pluss-grader og mørkt mot midnatt.
   
---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, tirsdag 25. mai 2021: 

   Regn og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og 11 pluss-grader klokken 10.30. Delvis skyet, noe svak bris og opp til omkring 16 pluss-grader videre utover dagen. Med 13 pluss-grader klokken 22.30. Halv-mørkt, antydninger til yr og i underkant av 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, onsdag 26. mai 2021: 

   Omkring 13 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt og lite mørkt. Det er fullmåne-dag. Overskyet, en mild bris og oppmot 15 pluss-grader klokken 09,30. Med oppmot 18 pluss-grader utover dagen. 15 pluss-grader klokken 22.30. Halv-mørkt og 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, torsdag 27. mai 2021: 

   
Omkring 13 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nesten skyfritt og 18 pluss-grader klokken 10. Halvt lett skyet og 20 pluss-grader klokken 13.30. Halv-mørkt og 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, fredag 28. mai 2021: 

   Halv-mørkt, fullmånen lavt i sør, små-fugler som kommuniserer og 6 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30 i natt. Lysnet, disig himmel og 8 pluss-grader klokken 05. Nokså skyfritt og 14 pluss-grader klokken 10.30. Med 20 pluss-grader klokken 15.30. Og 12 pluss-grader klokken 21.30. Litt dunkelt og 10 pluss-grader klokken 23. Halv-mørkt og ned mot 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.05. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10221899772018193

   Menneskerettighene og selv-beskyttende falskt barnevern

   Det norske barnevernet er ødeleggende og drepende både for barn og foreldre og samfunnet og verden.

   For anstendige og forstandige mennesker er dette også lett å se og å forstå, hvis en kikker litt nærmere på propagandaen og realitetene. Men mange mennesker ser ikke og forstår ikke de sanne alternativene, som er de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene.

   Det verste med virksomheten er ikke dette og navnets falskhet, men at virksomheten også faktisk er ment å være ødeleggende og drepende, samtidig som virksomheten er nyttig eller lønnsom menneskehandel for mange mennesker.

   Samtidig er virksomheten flerfoldig forbrytelser mot menneskeheten og flerfoldig et folkemord. Virksomhetens navn og falske hensikt gjør det ikke annerledes eller bedre, men perverterer mennesker og samfunn og verden desto mere. Dette gjelder både virksomhetens såkalte barnevern og barnefordeling.

   I forhold til de fellesmenneskelige menneskeretts-konvensjonene er virksomheten altomfattende og konkret så falsk og krenkende som noe kan bli. Men mange mennesker og sær-interesser har nytte og glede av virksomheten så lenge de klarer å beskytte hverandre mot å bli real-kompetent straffeforfulgt og ansvarliggjort. Jo mere omfattende virksomheten blir dess mere og bedre føler de seg beskyttet - og kan de angripe mennesker de misliker og sine fiender.

   Virksomheten er dobbel-moral og vilkårlighet parret med sær-interesser og forfalskninger. Alt som kan forfalskes blir forfalsket.

   Men hvem våger enda å si sannheten om disse forhold?

   Veldig mange mennesker har interesse i og nytte av å stjele medmenneskers og sivilbefolkningens umistelige og uavhendelige menneskerettigheter. Flere dess mere virksomheten føler seg beskyttet.
   
   *

   Rasha Masri:
   Helt enig

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, lørdag 29. mai 2021: 

   Ned til omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Stadig mindre mørkt om nettene og samtidig stadig mindre stillhet fra fuglene her ute i denne tiden av året. Og stadig gradvis varmere og gronnere og livligere. Flere Prunus, hegg og epler har også begynt å blomstre. Og syriners blomstring blandt annet er allerede i anmars. Nesten skyfritt og 14 pluss-grader klokken 10. Solen høyt sørlig og omkring 20 pluss-grader klokken 14. Omtrent 15 pluss-grader klokken 18.30. Og 12 klokken 21.30 og 10 klokken 23. Halv-mørkt, stille og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, søndag 30. mai 2021: 

   Halv-mørkt, mange småfugler hørlige og 6 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Disig himmel og omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 09. Skyfri himmel og 17 pluss-grader klokken 12.30. Det grønnes og vokser veldig fort her ute i disse dager. Flere av kvann-plantene er mere enn en meter høye og brede. Brennesle-topper plukket jeg inn for tredje og kanskje årets siste gang i dag. Omkring 11 pluss-grader klokken 22, småfuglene hørlig mere dempet og ikke så mange. Halv-mørkt, nokså stille og 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, mandag 31. mai 2021: 

   Omkring 8 pluss-grader Celsius og efter hvert disig her ute i natt. Gradvis mindre og høyere disig og oppmot 12 pluss-grader frem mot klolklen 10. Skyfritt og opp mot 20 pluss-grader videre utover dagen. Med 14 pluss-grader klokken 19.30. Halv-mørkt og 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq