--- Denne side:  Side-186-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Sakkyndig erklæring, avgitt 07.09. 2007 av Kirsten Westly til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon  ---> Side 5 av 35:
------        
---
             
<---

Rapport fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune , psykisk helsevern og sosiale tjenester -PST datert 13.08.93.

Psykologisk barnevernteam (PBT) mottok søknad fra Skaun sosialkontor datert 14.05.93. I denne skriver Skaun sosialkontor: ”Barnevernet i Skaun kommune har på bakgrunn av meldinger om bekymring for barnas omsorgssituasjon besluttet å foreta en undersøkelsessak i.h.h.t. lov om barneverntjenester § 4-3. Samarbeidet mellom barnevernet og foreldrene har fungert lite tilfredsstillende . Foreldrene mangler tillit til at saken vil kunne utredes på en nøktem og saklig måte fra sosialkontorets side. På bakgrunn av dette er det ønskelig at det kommer inn utenforstående som familien kan ha større tiltro til og som kan inngå et samarbeid til beste for barna. Dette anses nødvendig for å få belyst barnas omsorgssituasjon i best mulig grad.”


Det er opplyst at psykolog Tuire Tyldum og sosionom Turid Nistad har foretatt 3 hjemmebesøk i familien og møtt foreldrene og de 3 barna, og observert dem i sine daglige gjøremål.


Familien bor på et småbruk i Skaun, som de overtok for ca. tre år siden. Både jord, våningshus og fjøs var lite vedlikeholdt, og har også i dag ”enke”' standard, for eksempel ikke innlagt varmt vann og bad. Begge foreldrene her arbeidet sitt hjemme der de driver med husdyr, kaniner, fugler, urter blomster og trær, i tillegg til omsorg for ungene.--

Foreldrene legger vekt på en livsform og driftsform der de ser mennesker, planter, dyr, jord, vann og luft som en helhet. Denne forståelsen formidler de også til ungene mens de arbeider i lag, samtidig som de formidler kunnskap om de enkelte planter, dyr osv.----

Ungene er alltid opptatt med noe som engasjerer dem , og de vet ikke hva det vil si å kjede seg.

Familien her ikke fasttømrede rutiner med måltider og leggetider til samme klokkeslett hver dag. De avpasser dette etter andre arbeidsoppgaver og etter hvor sultne eller trøtte de er. ----

Alle ungene sover godt og spiser godt. De her alltid vært friske og uten spesielle plager.---

Når det gjelder samspill mellom barn og foreldre ser vi at de under våre besøk greier å være oppmerksomme på alle tre ungene samtidig, enten ungene er samlet, for eksempel kring bordet og spiser, eller de oppholder seg på ulike steder og med ulike aktiviteter, for eksempel en tegner i stua , en går på kjøkkengolvet og prater og en spiser ved bordet.

Foreldrene er nærværende med kropp, blikk og tale. Det virker som de greier å oppfatte ungenes ulike signaler, og svare på disse etter tur eller samtidig.


Balder fylte 7 år i mars. Det umiddelbare inntrykk er en spenstig gutt, med langt krøllet hår, alvorlig men med smilet pb lur. Balder kan skrive tall, bokstaver og er begynt å regne og lese. Han virker stolt over dette , og viser noe han her skrevet og leser litt i en bok.--

Et annet tema vi snakker om vedr. Balder er skolegang, siden han er i skolepliktig aldar. Foreldrene forteller at de ikke ønsker å sende Balder i den lokale skole, p. g. a. at de er uenige i den norske grunnskole sitt innhold og pedagogiske opplegg. De mener at noe av det som ungene lærer i norsk skole, for eksempel omkring fenomen som mennesker, natur og miljø og sammenhengen mellom disse, er direkte galt. --


5


--->
---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---