-- 20111111-fra-NAV-til-RLH-opphor.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---
UFERDIG

---
Side 1 -- 20111111-s1a4-fra-NAV-til-RLH-opphor.jpg ( ekstern )  
Side 2 -- 20111111-s2a4-fra-NAV-til-RLH-opphor.jpg ( ekstern ) 
Side 3 -- 20111111-s3a4-fra-NAV-til-RLH-opphor.jpg ( ekstern )  
Side 4 -- 20111111-s4a4-fra-NAV-til-RLH-opphor.jpg ( ekstern ) 

Kopi / avskrift, RLH: Ankom meg med posten tirsdag 15.11. 2011. Samtidig med to andre brev datert samme 11.11. 2011 fra NAV. Det ene ( ekstern ) i samme konvolutt som dette.


(( side 1 a 4: ))

#rrs!///
Hansen Rune Leander
Vikebygd
5568 Vikebygd
NAV Forvaltning Sandnes Postboks 8030, Forus 4068 Stavanger
Saksnummer: 0806982
Saksbehandler: Jollll H Møgster
Dato: 11.11.11
Opphør innkreving av underholdsbidrag
Saksnummer: 0806982 (Oppgi saksnummeret ved henvendelse til oss.)
Bidragsmottaker: HANSEN TRUDE MONICA Bidragspliktig: HANSEN RUNE LEANDER Barn: HANSEN SOFIE
Fødselsdato: 09.08.1968 Fødselsdato: 06.12.1955 24.05.1997
Bidragsfogden har den 101111 mottatt melding fra Barnevernet i Haugesund om at barnet er under
barnevernets omsorg fra 280911.
Vedtak
Underholdsbidraget er opphørt fra og med 011011. Begrunnelse
Vedtaket er gjort etter barneloven paragraf 69.
Etter barneloven paragraf 69 bortfaller bidrag fastsatt etter barneloven både ved tvungen og frivillig plassering av barnet utenfor hjemmet. Etter lov om barnevern kan barnevernet kreve fastsatt oppfostringsbidrag til delvis dekning av sine utgifter.
Bidragsfogden har mottatt melding fra barnevernet om at barnet er under barnevernets omsorg fra
Underholdsbidraget kommer dermed til opphør fra og med 011011. Informasjon
Du har adgang til å klage på dette vedtaket. Fristen for å sette fram klage er tre uker fra du mottok denne meldingen. Klagen skal sendes til oss. Du finner en nærmere orientering om klageadgangen i den vedlagte orienteringen om rettighetene og pliktene dine.
Vi gjør oppmerksom på at du har rett til å se dokumentene i saken etter forvaltningsloven paragraf 18.
NAV Forvaltning Sandnes
Postadresse: Postboks 8030, Forus // 4068 Stavanger
Besøksadresse: Møt På Det Lokale // Nav-Kontoret // Tel: 55553333 // Faks: 52047301
280911.
www.nav.no
(( side 2 a 4: ))

Ønsker du veiledning eller nærmere opplysninger er du velkommen til å ta kontakt med oss.
NAV Forvaltning Sandnes er bidragsfogd for Rogaland. Skriftlige henvendelser skal derfor sendes til oss. Du kan fortsatt møte på NAV lokalt, som skal gi nødvendig informasjon og veiledning.
Med vennlig hilsen


Vedlegg
(( side 3 a 4: ))

Arbeids- og velferdsetaten Vedlegg til melding om vedtak
Orientering til den bidragspliktige
Du kan få nærmere opplysninger og hjelp på NAV-kontoret
Det er NAV Forvaltning i fylket, der bidragsmottakeren bor, som behandler bidragssaken. Du skal likevel sende søknadsblanketter og lignende til NAV-kontoret i kommunen der bidragsmottakeren bor. Dersom du trenger hjelp til utfylling av søknad, eller ønsker å bli orientert om saken din eller om bidragsspørsmål generelt, kan du henvende deg til NAV-kontoret der du bor, eller til NAV-kontoret der bidragsmottakeren bor.
Når du henvender deg til NAV-kontoret, må du oppgi saksnummeret eller fødselsnummeret ditt. Saksnummeret finner du i meldingen om vedtak.
NAV-kontoret kan
• gi deg opplysninger, råd og veiledning
• informere deg om forskjellige stønadsordninger
• hjelpe deg med å søke
• hjelpe deg med å klage dersom du er uenig i vedtaket
• formidle kontakt med andre offentlige kontorer
Endring av barnebidrag
Du og bidragsmottakeren kan avtale å endre et bidrag som er avtalt eller fastsatt tidligere. Dersom bidragsmottakeren far bidragsforskudd og dere avtaler et bidrag som er lavere enn bidragsforskuddet, kan NAV av eget tiltak vurdere størrelsen av bidraget på nytt. Årsaken er at det offentlige skal søke å få refundert det utlagte bidragsforskuddet i bidraget fra deg.
Hver av dere kan dessuten søke NAV-kontoret om å få endret et tidligere fastsatt eller avtalt bidrag. NAV endrer bidraget bare dersom endringen utgjør mer enn 12 prosent av det gjeldende bidraget.
Gebyr
Når NAV gjør vedtak om barnebidrag, er hovedregelen at hver av partene skal betale gebyr. Gebyret skal betales uavhengig av om NAV endrer bidraget eller ikke.
Indeksregulering av barnebidrag
Barnebidrag skal indeksreguleres hvis det ikke er bestemt noe annet. Det reguleres 1. juli hvert år. Bidragsforskuddet indeksreguleres samtidig.
Ettergivelse av bidragsgjeld til barn
Hvis sterke grunner taler for det, kan NAV etter søknad ettergi bidragsgjeld til barn helt eller delvis.
Barn over 18 år kan ettergi sitt tilgodehavende uten hjelp fra NAV.
Betaling av bidrag
NAV Innkreving er betalingssentral for alle NAV kontorene. Alle bidrag som formidles gjennom Arbeids- og velferdsetaten, skal betales dit, og alle utbetalinger av bidragsforskudd og innbetalte bidrag sendes derfra.
Barnebidrag skal betales forskuddsvis for hver måned. Dette medfører at innbetaling må skje senest den 25. i måneden før. Hvis du ikke betaler eller betaler for sent, vil du bli ilagt gebyr.
Skatt
Du får ikke fradrag i ligningen for bidrag du har betalt.
(( side 4 a 4: ))

Varsel før vedtak
Dersom du sender en søknad eller klage til NAV-kontoret, blir bidragsmottakeren alltid underrettet om dette og får anledning til å uttale seg før saken behandles videre. Du vil på samme måte bli underrettet dersom det er bidragsmottakeren som søker eller klager.
Rett til å se sakens dokumenter
Du har - med visse unntak - rett til å gjøre deg kjent med dokumentene i saken. Du får nærmere orientering hos NAV-kontoret.
Taushetsplikt
Du har taushetsplikt når det gjelder opplysninger om bidragsmottakeren / bidragsmottakerne som du blir gjort kjent med i bidragssaken. Det er straffbart å bruke slike opplysninger i annen sammenheng.
Fri rettshjelp (juridisk bistand)
Utgifter til nødvendig advokathjelp kan på visse vilkår dekkes av det offentlige etter reglene i lov om fri rettshjelp. Fylkesmannens kontor og advokater kan gi nærmere veiledning.
Automatisk justering av bidraget
Barnebidrag som er fastsatt med utgangspunkt i underholdskostnaden, blir justert automatisk fra 1. juli det året barnet fyller henholdsvis 6, 11 eller 15 år. Ved justeringen blir det tatt hensyn til nye satser for underholdskostnaden og eventuelt samværsfradrag. For øvrig blir opplysningene som ble brukt i siste vedtaket, lagt til grunn. Du kan uavhengig av dette når som helst søke om endring av bidraget eller inngå privat avtale med den andre parten. Se nærmere om automatiskjustering på www.nav.no / familie / barnebidrag.
Klager
Både du og bidragsmottakeren kan klage over NAV-kontorets vedtak. Klagene sendes til NAV-kontoret. Klagefristen er tre uker.
Vi gjør oppmerksom på at et vedtak vanligvis settes i verk selv om det er klagd på det.


---