-- 20111111-fra-NAV-til-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

UFERDIG

---
Side 1 
-- 20111111-s1a5-fra-NAV-til-RLH.jpg ( ekstern )  
Side 2 -- 20111111-s2a5-fra-NAV-til-RLH.jpg ( ekstern )  
Side 3 -- 20111111-s3a5-fra-NAV-til-RLH.jpg ( ekstern )  
Side 4 -- 20111111-s4a5-fra-NAV-til-RLH.jpg ( ekstern )  
Side 5 -- 20111111-s5a5-fra-NAV-til-RLH.jpg ( ekstern )  

Kopi / avskrift, RLH: Ankom meg med posten tirsdag 15.11. 2011. Samtidig med to andre brev datert samme 11.11. 2011 fra NAV. Det ene ( ekstern ) i samme konvolutt som dette.


(( side 1 a 5: ))

II S-IclS
Hansen Rune Leander NAV Forvaltning Sandnes
Vikebygd Postboks 8030, Forus
5 5 6 8 V i kebygd 4068 Stavanger
Saksnummer 0806982 Saksbehandler: Jollll H MøgSter Dato 11.11.11
Innkreving av underholdsbidrag - melding om vedtak
Saksnummer: 0806982 (Oppgi saksnummeret ved henvendelse til oss.)
Bidragsmottaker:
Bidragspliktig:
Barn:
HANSEN TRUDE MONICA HANSEN RUNELEANDER HANSEN FRØYDIS HANSEN SOFIE
Fødselsdato: 09.08.1968 Fødselsdato: 06.12.1955 25.12.1993 24.05.1997
Bidragsmottaker framsatte krav om underholdsbidrag for Frøydis og Sofie den 07.06.201 Forvaltning Sandnes har fattet følgende vedtak
I.NAV
7
Barnets navn    Fra    Til    Beløp pr. måned
HANSEN FRØYDIS    01.07.2011        0
HANSEN SOFIE    01.07.2011        0
Bidraget er avrundet til nærmeste hele ti kroner. Det er lagt ved en oversikt som viser hva som er lagt til grunn i vedtaket.
Bidraget blir indeksregulert hvert år, første gang 01.07.2012. Vedtaket er gjort etter barneloven paragrafene 70 og 71 og tilhørende forskrift.
Orientering om regelverket
Det følger av barneloven paragraf 66 at begge foreldrene etter evne har forsørgingsplikt for sine barn. Den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet skal betale barnebidrag i form av faste pengetilskudd, jf. barneloven paragraf 67. Barne- og familiedepartementet har med hjemmel i barneloven paragrafene 71 og 74 fastsatt forskrift om fastsettelse og endring av barnebidrag.
Barnebidraget skal fastsettes med utgangspunkt i hva det koster å forsørge et barn. Barne- og familiedepartementet har utarbeidet sjabloner over hva det koster å forsørge barn i ulik alder. Dette
NAV Forvaltning Sandnes
Postadresse: Postboks 8030, Forus // 4068 Stavanger
Besøksadresse: Møt På Det Lokale // Nav-Kontoret //
Tel: 55553333 // Faks: 52047301
www.nav.no
(( side 2 a 5: ))

benevnes som underholdskostnaden. Denne kostnaden skal fordeles mellom foreldrene forholdsvis beregnet ut fra deres inntekter (også evt. inntekt til barnet). Maksimal andel er på 83,3 %.
Virkningstidspunkt
Bidragsmottaker har søkt fastsetting av underholdsbidrag tilbake til 010510. Barnebidrag fastsettes som hovedregel bare med virkning framover i tid, noe som innebærer at det må foretas en konkret rimelighetsvurdering i det enkelte tilfellet om tilbakevirkning skal gis, også ved tilbakevirkning opptil ett år. I denne saken foreligger det ingen særlige grunner for å kunne vurdere bidraget tilbake i tid, da en legger til grunn at begge parter har hatt anledning til å søkt på et tidligere tidspunkt. Selv om virkningstidspunktet hadde blitt satt tilbake i tid, ville underholdsbidraget i denne saken blitt kroner 0,-.
Beregningsgrunnlag
Det fremgår av forskriftens §4 til barnelovens §71 at inntekten skal fastsettes etter skjønn dersom en forelder er uten inntekt, eller inntekten er vesentlig lavere enn det vedkommende ut fra utdanning og evner burde kunne oppnå, uten at det gis en rimelig grunn til dette.
Bidragspliktige har uførepensjon, men mottar ikke barnetillegg for Frøydis og Sofie. Vi legger til grunn at bidragspliktige har rett til barnetillegg for disse barna. Inntekten er derfor skjønnsfastsatt til brutto uførepensjon inkludert ett barnetillegg. Bidragspliktiges beregningsgrunnlag er derfor skjønnsmessig fastsatt til kroner 235.668,-.
For bidragsmottaker har vi lagt til grunn overgangsstønad med kroner 158.436,-, utvidet barnetrygd med kroner 11.640,- og fordel av skatteklasse 2 kroner 12.208,- pr. år. Totalt beregningsgrunnlag for bidragsmottaker utgjør derfor kroner 182.284,-.
Den bidragspliktiges bidragsevne
Bidraget kan ikke fastsettes til et høyere beløp enn det den bidragspliktige har evne til å betale. Dersom den bidragspliktige betaler bidrag til flere barn, er det summen av bidragene som er avgjørende. 1 denne sak har ikke bidragspliktige bidragsevne da han ikke har barnetillegg for Frøydis og Sofie. Det kan derfor ikke pålegges bidrag.
Samværsfradrag
Avtalt eller fastsatt samvær danner grunnlag for et fradrag i det bidraget som er utregnet etter forskriften paragrafene 1 til 7. Det gjelder også dersom den bidragspliktige har samvær med barnet etter at det er fylt 18 år. Omfanget av samværet og alderen på barnet har betydning for størrelsen på samværsfradraget. I denne sak foreligger det ingen samværsavtale og det blir derfor ikke gitt samværsfradrag.
i
Vedtak om gebyr
Hver av partene skal som hovedregel betale gebyr når vi avgjør krav om fastsettelse eller endring av underholdsbidrag jf. barneloven paragraf 70 og tilhørende forskrift. Gebyret er vurdert ut fra din inntekt på kravtidspunktet. Du er pålagt å betale et slikt gebyr. Gebyret er like stort som ett rettsgebyr og er på 860 kroner. Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral vil kreve inn gebyret.
INNKREVING
Det er også fattet vedtak om at bidrag skal innkreves etter bestemmelsene i bidragsinnkrevingsloven. Selv om bidraget for tiden er kr 0 og det ikke er noe til innkreving, så har partene ikke anledning til å betale bidrag direkte. Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral vil iverksette innkreving dersom bidraget på et senere tidspunkt blir økt.
/ ........      _ _____.....
Informasjon
Både du og den andre parten har adgang til å klage på vedtak om bidrag og innkreving. Videre har du adgang til å klage på vedtaket om gebyr. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok denne meldingen. Klagen skal sendes til oss. Du finner en nærmere orientering om klageadgangen i den vedlagte orienteringen.(( side 3 a 5: ))

Ønsker du veiledning eller nærmere opplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med oss. NAV Forvaltning Sandnes er bidragsfogd for Rogaland. Skriftlige henvendelser skal derfor sendes til oss. Du kan også møte på NAV lokalt for nødvendig informasjon og veiledning.
Ivi^d vennlig hi J JnrTH Møgster
(( side 4 a 5: ))

Arbeids- og velferdsetaten
Orientering til den bidragspliktige
Vedlegg til melding om vedtak
Du kan få nærmere opplysninger og hjelp på NAV-kontoret
Det er NAV Forvaltning i fylket, der bidragsmottakeren bor, som behandler bidragssaken. Du skal likevel sende søknadsblanketter og lignende til NAV-kontoret i kommunen der bidragsmottakeren bor. Dersom du trenger hjelp til utfylling av søknad, eller ønsker å bli orientert om saken din eller om bidragsspørsmål generelt, kan du henvende deg til NAV-kontoret der du bor, eller til NAV-kontoret der bidragsmottakeren bor.
Når du henvender deg til NAV-kontoret, må du oppgi saksnummeret eller fødselsnummeret ditt. Saksnummeret finner du i meldingen om vedtak.
NAV-kontoret kan
• gi deg opplysninger, råd og veiledning
• informere deg om forskjellige stønadsordninger
hjelpe deg med å søke
• hjelpe deg med å klage dersom du er uenig i vedtaket
• formidle kontakt med andre offentlige kontorer
Endring av barnebidrag
Du og bidragsmottakeren kan avtale å endre et bidrag som er avtalt eller fastsatt tidligere. Dersom bidragsmottakeren får bidragsforskudd og dere avtaler et bidrag som er lavere enn bidragsforskuddet, kan NAV av eget tiltak vurdere størrelsen av bidraget på nytt. Årsaken er at det offentlige skal søke å få refundert det utlagte bidragsforskuddet i bidraget fra deg.
Hver av dere kan dessuten søke NAV-kontoret om å få endret et tidligere fastsatt eller avtalt bidrag. NAV endrer bidraget bare dersom endringen utgjør mer enn 12 prosent av det gjeldende bidraget.
Gebyr
Når NAV gjør vedtak om barnebidrag, er hovedregelen at hver av partene skal betale gebyr. Gebyret skal betales uavhengig av om NAV endrer bidraget eller ikke.
Indeksregulering av barnebidrag
Barnebidrag skal indeksreguleres hvis det ikke er bestemt noe annet. Det reguleres 1. juli hvert år. Bidragsforskuddet indeksreguleres samtidig.
Ettergivelse av bidragsgjeld til barn
Hvis sterke grunner taler for det, kan NAV etter søknad ettergi bidragsgjeld til barn helt eller delvis.
Barn over 18 år kan ettergi sitt tilgodehavende uten hjelp fra NAV.
Betaling av bidrag
NAV Innkreving er betalingssentral for alle NAV kontorene. Alle bidrag som formidles gjennom Arbeids- og velferdsetaten, skal betales dit, og alle utbetalinger av bidragsforskudd og innbetalte bidrag sendes derfra.
Barnebidrag skal betales forskuddsvis for hver måned. Dette medfører at innbetaling må skje senest den 25. i måneden før. Hvis du ikke betaler eller betaler for sent, vil du bli ilagt gebyr.
Skatt
Du får ikke fradrag i ligningen for bidrag du har betalt.
(( side 5 a 5: ))


8 SaS
Varsel før vedtak
Dersom du sender en søknad eller klage til NAV-kontoret, blir bidragsmottakeren alltid underrettet om dette og får anledning til å uttale seg før saken behandles videre. Du vil på samme måte bli underrettet dersom det er bidragsmottakeren som søker eller klager.
Rett til å se sakens dokumenter
Du har - med visse unntak - rett til å gjøre deg kjent med dokumentene i saken. Du får nærmere orientering hos NAV-kontoret.
Taushetsplikt
Du har taushetsplikt når det gjelder opplysninger om bidragsmottakeren / bidragsmottakerne som du blir gjort kjent med i bidragssaken. Det er straffbart å bruke slike opplysninger i annen sammenheng.
Fri rettshjelp (juridisk bistand)
Utgifter til nødvendig advokathjelp kan på visse vilkår dekkes av det offentlige etter reglene i lov om fri rettshjelp. Fylkesmannens kontor og advokater kan gi nærmere veiledning.
Automatisk justering av bidraget
Barnebidrag som er fastsatt med utgangspunkt i underholdskostnaden, blir justert automatisk fra 1. juli det året barnet fyller henholdsvis 6, 11 eller 15 år. Ved justeringen blir det tatt hensyn til nye satser for underholdskostnaden og eventuelt samværsfradrag. For øvrig blir opplysningene som ble brukt i siste vedtaket, lagt til grunn. Du kan uavhengig av dette når som helst søke om endring av bidraget eller inngå privat avtale med den andre parten. Se nærmere om automatiskjustering på www.nav.no / familie / barnebidrag.
Klager
Både du og bidragsmottakeren kan klage over NAV-kontorets vedtak. Klagene sendes til NAV-kontoret. Klagefristen er tre uker.
Vi gjør oppmerksom på at et vedtak vanligvis settes i verk selv om det er klagd på det.


---