-- 20130207-fra-NAV-I-til-RLH.html     --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet datert 07.02. 2013 ankom meg med posten torsdag 14.02. 2013.


   Brevet, inn-scannet, pdf-format: 

   -- 20130207-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( ekstern ) -
    (( Brevet, avskrift: ))


Fra:
NAV Innkreving (NAV I)
Postadresse: NO-9917 KirkenesTil:
RUNE  LEANDER  HANSEN
VIKEBYGD
5568 VIKEBYGD


Deres ref:  Vår  ref:  186525  Vår  dato:  07.02.13
Saksbehandler: A. Øye


Innkreving av bidrag

Vi viser til henvendelse din datert 04.02.2013 ( ekstern ).

Vi henviser til vårt brev av 25.10.2012 ( ekstern ) hvor det fremgår at NAV Innkreving er pålagt å kreve inn bidrag i henhold  til vedtak fattet av bidragsfogd. Trekkbeløpet tilsvarer månedlig bidrag.
Barnetillegget opptil fastsatt bidrag skal uavkortet gå til barnet, j f folketrygdloven  § 22-3a.

Det er ikke klageadgang på trekk i ytelse som kun omfatter tilkjent forsørgelsestillegg da slikt trekk ikke omfattes av tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser om klageadgang.

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt på telefon 21 05 11 00.


Med  hilsen

Erling Noste
kontorsjef 
                                                     Andreas Sørestrand Øye
                                                     saksbehandler

NAV Innkreving (NAV I)
Postadresse: NO-9917 Kirkenes
Besøksadresse: Grubeveien 4 // /NO-9910 Bjørnevatn
www.nav.no // navi@nav.no
Tel: +47 21 05 11 00 Faks: +47 21 05 11 01 Kontonr: 8276 01 00435
Org.nummer: NO974 650 991 MVA


---