-- 20121025-fra-NAV-Innkreving-Brev-1a2-til-RLH.htm   --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet ankom meg med posten 31.11. 2012. Pluss enda et brev fra samme NAV Innkreving datert samme dag ( ekstern ).   Brevet, inn-scannet, pdf-format: 

   -- 20121025-fra-NAV-Innkreving-Brev-1a2-til-RLH.pdf ( ekstern ) -
    (( Brevet, avskrift - med uferdig korrektur og lay-out: ))


Fra:
NAV Innkreving


Til:
RUNE LEANDER  HANSEN
VIKEBYGD
NAVI  (501E)
5568  VIKEBYGD  9917 Kirkenes

Deres ref:  Vår ref:  186525  Vår  dato:  25.10.12
Saksbehandler:  Kristin Tharaldsen

   Vedrørende bidragssak

   Vi viser til henvendelsen din, mottatt 04.10.12 ( ekstern ).
   Det er for oss uklart hva henvendelsen din gjelder i forhold til bidragssaken du har hos NAV Innkreving.
   Ved innkreving av underholdsbidrag er NAV Innkreving nødt til å forholde seg til det til enhver tid
løpende bidrag i saken i samsvar med gjeldende vedtak fra bidragsfogden ved NAV, jf barneloven § 78. Det følger av barneloven § 78 første ledd annet punktum at innkreving kan iverksettes før saken er endelig avgjort etter en klage. Begrunnelsen bak bestemmelsen er lovgivers ønske om å sikre barnas daglige underhold.
   Bidragstrekket i saken din er satt til 8 610 kroner som er det fastsatte månedlige bidraget. Da du har barnetillegg i din pensjon dekkes bidraget av denne. Dette da barnetillegget opptil fastsatt bidrag skal gå uavkortet til den som har den daglige omsorgen for barnet j f folketrygdloven § 22-3 a.
   Dersom du mener bidraget er fastsatt feil må du kontakte NAV der du bor som rette instans.
   Du klaget 30.11.12 ( ekstern ) på fastsettelsesgebyr. Dette gebyret er stadfestet av NAV Klageinstans Vest 28.02.12 ( ekstern ).
   Vi vil derfor øke trekket i din pensjon til 9 470 kroner i desember 12, hvor 860 kroner vil gå til å dekke fastsettelsesgebyret.
   Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt på telefon 21 05 11 00.

   Med  hilsen
   Erling Noste
   kontorsjef  Kristin Tharaldsen
   saksbehandler

   NAV Innkreving
   Postadresse: 9917  Kirkenes
   Besøksadresse: Grubevn 4, 9910  Bjørnevatn
   Tel:  21 05  11 00//  Fax:  21 05 11 01
   Kontonr:  8276 01 00435
   Org.nr: 974  650  991
   www.nav.no// «SakregJDEpost:


---
---