-- 20130204-til-Politiet-NAV-Skatteoppkreveren-fra-RLH.html   ---  NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---  BREVENE ( ekstern ) -- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---  Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern ) ---

RLH: Til NAV og til Politiet, politi-anmeldelsen, og til Skatteoppkreveren i Vindafjord, avsendes 
pr. e-post mandag 04.02. 2013. Jeg har ikke ressurser til å sende dette annet enn som e-post. Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32.Til:
Politiet, e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no 
& NAV Vindafjord, e-post: postmottak@vindafjord.kommune.no  
& NAV Innkreving, NO-9917 Kirkenes, e-post: navi@nav.no 
& Skatteoppkreveren i Vindafjord, 
e-post: postmottak@vindafjord.kommune.no  

Fra: 
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
Tindeland, 
5568 Vikebygd 

          Dato:  Mandag 04. februar 2013, Tindeland


   Til politi-anmeldelsen, NAV og Skatteoppkreveren

   Jeg henviste i mitt midlertidige brev torsdag 31.01. 2013 til NAV ( ekstern ) til 
NAV Innkreving (NAV I) sine da to siste brever til meg, det ene datert 09.01. 2013 ( ekstern ) og det andre 22.01. 2013 ( ekstern ), begge med saks-nr. 186525.

   Efter mitt brev er enda to brever fra NAV kommet til meg, som begge ankom meg med posten fredag 01.02. 2013, det ene datert 26.01. 2013 fra NAV I ( ekstern ), det andre udatert fra NAV Vindafjord ( ekstern ) med overskrift "Oppgåve over arbeids- og velferdsetatens utbetalingar og trekk i 2012".

   Jeg skal her nu kortfattet besvare alle disse brevene, samtidig som jeg henviser til våre forutgående brever ( ekstern ).
   Kortfattet, men likevel noe utdypende, for å gjøre det hele lettere for enhver å forstå.
   Hele denne saken handler i hovedsak om det at mine barn ble kidnappet og fangeholdt og omstendighetene i og omkring dette.
   Den noe sted ansatt i den offentlige forvaltningen med ansvar og avgjørelser i forhold til andre mennesker som ikke skjønner alvoret i dette er fullstendig uegnet i stillingen eller også delaktig og skyldig i en eller flere av forbrytelsene dette omfatter.
   Hvilkne forbrytelser har jeg klart og tydelig redegjort for.
   Å forsøke å unnskylde seg med å ha vært eller å være i god tro i forhold til dette, er likså groteskt og tåpelig som å si at det er egen eller andres synsing eller ulovlige lover, hvem enn, som skal være lov og rett og ikke lov og rett som skal være lov og rett. Eller som å si at det er umenneskelighet og kriminalitet som skal erstatte menneskelighet og lov og rett.

   At de som har kidnappet og fangeholdt mine barn og som enda gjør det enda ikke er straffe-forfulgt og dømt, de mange meget grove forbrytelser dette har innbefattet og innbefatter til tross, har hatt og har sine mange meget alvorlige konsekvenser.
   Jeg ble plutselig og fullstendig uforskyldt fra-stjålet mine barn. Og de sin far, integritet, hjemsted, eiendeler, skole, osv. Det liv vi hver dag hadde sammen og bygde sammen, i lek, lære, glede, trygghet og arbeide vi hadde sammen i og for vår trivsel, fremtid, hjemsted, integritet, kultur, studier, tradisjon, etc., ble plutselig fra-stjålet oss og fullstendig nektet oss.
   Samtidig ble mere enn en halvpart av min økonomi også plutselig fra-stjålet meg. Og mere til. Og mitt eget liv.
   Av kriminelle som samtidig derefter kontinuerlig på kryss og tvers trakasserte oss, mishandlet oss, torturerte, terroriserte og ødela oss og vår familie og våre liv. Og det pågår enda.
   Disse forbrytelser har skjedd også til tross for at både unnlatenhet og direkte eller indirekte delaktighet er ulovlig og straffbart.
   Selvfølgelig. Når slikt noe kan skje da har det sine mange meget alvorlige konsekvenser. Og dette både gjelder og angår meget langt flere enn meg og mine barn og vår familie.

   En av konsekvensene er at slikt noe skaper forvirring, utrygghet og falskhet om hva som er lov og rett. Og at det for mange blir fritt frem for å manipulere med lov og rett. Og at det smittsomt perverterer, foruretter og ødelegger samfunnet og sivil-befolkningen.

   Og når forbrytelser ikke straffe-forfølges, straffes eller estimeres slik Straffeloven har bestemt, hvor tydelige og beviselige de enn er, hvem kan og skal da kunne stole på eller respektere angjeldende representanter for myndigheter?

   Det blir for eksempel som det ble i Tyskland under opptakten til 2. verdenskrig. Og det har det blitt.
   Jeg henviser til hele den omfattende, grundige og detaljerte dokumentasjon jeg har offentliggjort og som befinner seg i denne saken.

   Jeg skriver i politi-anmeldelsen og brev datert 10.05. 2012 til Statens Innkrevingssentral (SI) og Skatteetaten ( ekstern ) blandt annet at:
   "Både SI og Politiet og andre kriminelle i dette saks-komplekset peker blandt annet og særlig på "dommerne" - for å unnskylde eller forsvare sine egne ulovligheter. På grov-kriminelle falske dommere som dømmer motsatt lov og rett. Falske dommere, som i tillegg også arbeider uten lovlig lovhjemmel i henhold til blandt annet Straffeloven og Norges Grunnlov." 

   NAV-ansatte sin delaktighet i disse forbrytelser har skjedd og skjer fortrinnsvis via økonomiske virkemidler. Dette har kunnet skje i og med at NAV særlig styrer og dirigerer økonomi og livs-forhold for en stor andel av sivil-befolkningen i Norge. Som også Skatteetaten og Statens Innkrevingssentral og for eksempel Finans-departementet, og flere til.
   Gjennomsyret av grov politisk organisert kriminalitet.
   I regi av særlig Arbeiderpartiet og dets med-spillere. Nu gjennomsyrende det meste av den norske offentlige (inklusivt juridiske) forvaltningen.
   Utplyndring og det å opprettholde og videreføre sin kriminelle virksomhet har blitt og er politikk og kjerne-verdi for disse sine nøkkel-personer og nyttige "idioter". Grovt ulovlig, groteskt og straffbart.

   Den økonomiske sjokk-trakassering de kriminelle iverksatte da mine barn ble kidnappet er også et uttrykk for dette.
   Målet har med stor tydelighet også slik vært og er utplyndring, tortur og drap.

   De brukte, som fremgår av saks-dokumentasjonen, trusler og premiering sammen med falsk dokumentasjon overfor min kone for å få hennes hjelp til å kidnappe og fangeholde våre barn. Og for å si og gjøre hva enn de måtte ønske.
   For slik delaktighet og kriminalitet skulle hun premieres, også økonomisk.
   Premieres også via NAV. Og fortrinnsvis via NAV.

   Både jeg og min kone har alltid arbeidet hjemmeværende, men min kone har som voksen aldri hatt noen lønns-inntekt eller annen økonomisk inntekt. Hun har i vårt lange samliv alltid vært økonomisk forsørget av meg og min trygd og vår barnetrygd.
   I vårt lange samliv og ekteskap har jeg heller ikke hatt noen annen økonomisk inntekt.
   Med dette som en økonomisk basis levde vi trygt, ryddig, forutsigbart og godt.

   Efter at våre barn 03.04. 2008 ble kidnappet og fangeholdt fikk jeg fra kriminelle ansatt i NAV og deres med-spillere blandt annet "beskjed om" at de også skulle mere enn halvere min økonomi. Det vil si også slik gjøre det umulig for meg å leve og å overleve.
   Dette blandt annet og særlig ved at de skulle overføre barne-tilleggene i trygden min til min kone, så lenge hun kidnapper og fangeholder barna, og samtidig alt av barnetrygd.
   Og det var blandt annet hva de gjorde, mine protester kontinuerlig fra begynnelsen av til tross.

   Og for her å eksemplifisere og konkretisere:
   
Jeg fikk i år 2011 utbetalt fra NAV som min trygd tilsammen 170.589,- kr.
   Det var da via NAV i regi av Skatteetaten trukket anslagsvis tilsammen 76.503,- kr. i skatt.
   Og i regi av NAV trukket "underholdsbidrag" anslagsvis tilsammen kr. 102.720,-

   Jeg fikk i år 2012 utbetalt fra NAV som min trygd tilsammen 181.692,- kr.
   Det var da via NAV i regi av Skatteetaten trukket anslagsvis tilsammen 81.759 i skatt.
   Og i regi av NAV trukket "underholdsbidrag" anslagsvis tilsammen kr. 103.070,-

   Hva er det som berettiger slikt noe, både fra Skatteetaten og NAV sin side?
   Kun at de ikke tar de faktiske forhold og reell gjeldende lov og rett til efterretning?

   Jeg som sagt hverken har hatt eller har noen annen inntekt. Det har jeg heller ingen mulighet for så lenge mine barn enda er kidnappet og fangeholdt. Jeg heller ikke noensinne har hatt annen formue eller eiendeler av enda økonomisk betydning i forhold til Skatteetaten, bortsett fra hjemsted og bil etc. av veldig liten slik adekvat betydning.

   Som jeg grundig, omfattende og på kryss og tvers gjennom lang tid har påvist og bevist i og med min saks-dokumentasjon, så er disse forbrytelser styrt og dirigert av politsk organisert kriminalitet.
   Og representerer de også blandt annet Straffelovens definisjon av forbrytelser mot menneskeheten.
   Strafferammen for delaktighet og skyld i disse forbrytelser er i henhold til Straffeloven inntil 35 år fengsel.
   Og i henhold til Straffeloven foreldes ikke slike forbrytelser.


   I et brev fra meg til Statens Innkrevingssentral (SI)
og Politiet datert 03.12. 2012 ( ekstern ) redegjør jeg blandt annet for følgende faktiske forhold, angående den økonomiske side av saken, slik:
   "
   Jeg har alltid hatt et ryddig og oversiktlig forhold til økonomi. I trygghet og trivsel både på vegne av meg selv og hele min familie. Inntil jeg ble angrepet av den økonomiske trakasseringen via NAV som saken også inkluderer. 
   Og inntektene og utgiftene har vært og er enkle og oversiktlige og har nu i tillegg lenge detaljert vært offentliggjort på Internettet. Jeg henviser til følgende link: 
    http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/
    NB/2-Husholdningsbudsjett-2010-RLH.html 

   Alt og ethvert har jeg kvitteringer på, tilgjengelig. 

   En oppsummering der mht. faste utgifter går slik: 

     -- Huslån > Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk ca. 20. i hver måned. 1.471 x 12 = 17.652,- 
     -- Kommunale avgifter + evt. eiendomsskatt > kommunale avgifter kr. 272,- pr. måned - dvs. kr. 3.262,- pr år. (Termin 1:2, 2010, kr. 1.631.) 3.262 : 12 = 272,- pr. mnd. 
     -- Forsikring > 670,- pr. mnd. ca. 20. i hver måned - AvtaleGiro/Autotrekk - 670,- x 12 = 8.040,- pr. år. 
     -- Hus vedlikehold > 
     -- Dagligvarer > 10.000,- kr. måneden (henviser til oversikt). 
     -- Bilen > 
                    -- Bensin bilen > 
                    -- Bilen, faste årlige utgifter > 01: Falck Redning AS / Bil pr. måned 127,- kr. (pr. år. kr. 1.524,-). 02: Årsavgift bil ca. kr. 233,- pr. måned (årsavgift Chrysler kr. 2.790,-).  
                    -- Bilen, vedlikehold > 01: Diverse alminnelig vedlikehold ca. kr. xx pr. måned. 02: EU-kontroll: kr. xx pr. måned. 
                    -- Brøyting til hus > pr. måned ca. kr. 125,- (ca. 6 brøytinger a kr. 250 = kr. 1.500,- pr. år). 
     -- Oppvarming ved > kr. 500,- pr. måned - dvs. ca. 5 favner ved (a kr. 1.200,- ) årlig = årlig ca. 6.000,- kr. 
     -- E-kraft / strøm  > ca. kr. 800,-? pr. måned. 
     -- Telefon og Internett > pr. måned ca. kr. 1.400,- (pr. år ca. kr. 16.800.-). 
     -- Tv og radio > 01: NRK-Kringkastingsavgift kr. 203,- pr. måned (pr. år. kr. 2.434,- 02: Tv Canal Digital Norgespakken + fakt.gebyr = ca. kr. 300,- pr. måned. 03: Tv Viasat kr. 200,- pr. måned. 
     -- Medlemskap > -- Pr. måned kr. 25,- Norges sopp- og nyttevekstforbund (= årsavgift kr. 300,- ). 
     -- Aviser / blader > 
     -- Spare-konto > (tidligere kr. 1.000,- fast pr. måned) 
     -- Bank-konto-utgifter > gebyr konto Sparebank1 månedlig ca. kr. 60,- 
     -- Gjeld - kredittlån - skyld - > 
     -- Uventede utgifter > 

   Denne oversikten over mine faste utgifter pr. måned (for år 2010) - uten flere viktige poster (hverken hus vedlikehold, bilen vedlikehold og bruk, sparing, gjeld, uventede utgifter, etc.) og basert på et meget innskrenket budsjett og liv på nød-bluss, og uten mulighet for videre vanlig fremdrift og som heller ikke tar hensyn til de spesielt vanskelige forhold jeg og min familie har blitt satt i og heller ikke den utplyndringen og trakasseringen som har funnet sted, slik det har vært i 2010 - gir en utgift på kr. 16.386,- pr. måned. 

   Jeg har ikke kjøpt eller kunnet kjøpe bensin eller annet til bilen siden 01.06. 2011 og 17.03. 2011. Ikke engang som sedvanlig til bruk og drift av motor-sag for ved, tømmer, arbeid, etc. Jeg har liggende ferdig nedsagd og stelt tømmer for mange ti-tusener kroner her hjemme, som på grunn av alle angrepene og de forbrytelser og den terror jeg og min familie nu har vært utsatt for har blitt liggende for lenge og derfor mere og mere ødelagt. På grunn av den økonomiske trakasseringen har det heller ikke vært og er det ikke penger til det. Heller ikke til forskjellig slags vedlikehold og reperasjoner og andre sedvanlige utgifter. Inklusivt f.eks. heller ikke til EU-kontroll av bilen. Osv., osv. Jeg kommer meg ikke engang til nærmeste nær-butikken (6,55 km her fra) for å kjøpe dagligvarer. 
   Jeg har blitt satt i fattigdom. Plutselig og fullstendig uforskyldt fra trivsel og rikdom til fattigdom. Hvor det å overleve har vært vanskelig og er gitt dårlige sjangser for å kunne vedvare særlig lenge. Ble fra-tatt økonomisk liv, fra-tatt bevegelses-frihet, fortid, fremtid, nutid, osv. Fra-tatt nær alt og ethvert av mine menneske-rettigheter. Og det hele pågår enda. 

   Skal en i dette oppsett medregne de poster i dette oppgitt av faste månedlige utgifter på nødbluss som ikke er utfylt, så kommer de samlede mine månedlige utgifter på anslagsvis omkring 25.000 kr. 
   Altså godt omkring 10.000,- kr. mindre enn det som er nødvendig for at jeg skal kunne ha mulighet for å leve og å overleve. 

   Kostnadene med de økonomiske og forskjellige tap og ødeleggelser efter at jeg og min familie ble angrepet og efter at barna 3. april 2008 ble kidnappet er her heller ikke medregnet.
   "

   Og i mitt siste brev til NAV og blandt annet Statsadvokaten, datert 05.11. 2012 ( ekstern ) gjør jeg NAV blandt annet oppmerksom på følgende angående lov og rett, som jeg blandt annet også tidligere i saks-dokumentasjonen har gjort NAV oppmerksom på:
   "
   Faktisk og ubestridt gjeldende sentral lov og rett i og for Norge angående økonomisk rettferdighet, som det er ulovlig og straffbart indirekte eller direkte å forbryte seg mot, går klart og tydelig slik:
   Menneskerettslovens V4, Art 11 punkt 1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett."
   Og i pakt med dette, er i Sosialtjenestelovens § 1 (lovens formåls-bestemmelse) bestemt følgende:
   "§ 1-1. Lovens formål. / Formålet med denne loven er
      a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
      b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre."

   Hva og hvilken lov-bestemmelse er det som berettiger representanter for norske myndigheter å forbryte seg mot disse lov-bestemmelser overfor meg og min familie og andre? Det er ikke det minste berettiget tvil om at det er det som har skjedd og skjer.
   "

   Og fra samme brev blandt annet også følgende:
   "
   Jeg har nu lenge blandt annet ikke hatt penger til omtrent noe annet enn et begrenset utvalg ukentlig tilkjørt porsjon mat og dagligvarer fra nærmeste nær-butikk (en liten butikk, 6,55 km herfra), og et lavt forbruk av e-kraft, alminnelig telefon- og Internett-tilkobling og alminnelig hus-stand minimum kommunale avgifter. Uten nevnte ytelse fra nær-butikken, en gang hver uke (fredag) ville situasjonen vært enda mere håpløs.
   Efter at mine barn i april 2008 ble kidnappet og fangeholdt begynte denne fattigdommen og utplyndringen da ansatte i NAV ulovlig og straffbart iverksatte økonomisk trakassering overfor meg og indirekte overfor mine barn. Siden har det pågått med verre og verre utplyndring og konsekvenser og har for mitt vedkommende blandt annet også vært vanskelig å overleve. Alt og det hele fullstendig uforskyldt fra min side. Jeg har både protestert på denne utplyndringen og jeg har politi-anmeldt den. Som klart og tydelig fremgår også av min brev-korrespondanse med NAV.

   Hverken NAV eller Statens Innkrevingssentral har enda adekvat besvart mine skriftlige henvendelser, men angriper kontinuerlig. Det samme kan også sies om andre involverte representanter for offentlige myndigheter i dette saks-komplekset. Dette til tross for at jeg har henvist til blandt annet Straffelovens § 4 og at saken haster meget og at saken hverken er vanskelig å forstå eller dårlig forklart.

   Jeg er ulovlig og straffbart fratatt retten til familie-liv, retten til barn, retten til ekteskap, retten til sosialt liv, retten til økonomisk liv, retten til bevegelses-frihet, retten til integritet, retten til anstendig husholdning, retten til lov og rett, retten til å kunne leve, retten til fremtid, med mere.
   Alt og det hele er grundig, detaljert og godt dokumentert.
   Også at jeg er ikke den eneste. Men jeg krever uretten umiddelbart stoppet og de skyldige og delaktige i dette og slikt straffe-fulgt og dømt. Og jeg krever gjenopprettelse og erstatning. Inklusivt nødvendigheter jeg i politi-anmeldelsen har skissert i tilknytning til dette og slikt.
  
   Flere aktører har involvert seg i saken for å delta i den økonomiske trakasseringen og utplyndringen. Dermed også i organisert kriminalitet og blandt annet delaktighet og skyldighet i kidnappingene, fangeholdene, torturen og utplyndringen av mine barn og av meg. Særlig både ansatte dommere i rettsvesenet og ansatte i Statens Innkrevingssentral.
   "

   Brevet og politi-anmeldelsen er enda til saks-behandling hos Statsadvokaten og står enda ubesvart.

   Jeg forbereder samtidig også blandt annet å fremme saken for den internasjonale kriminal-domstol, International Criminal Court (ICC).

   Jeg har i politi-anmeldelsen også gjort krav på straffe-forfølgelse i henhold til blandt annet Straffelovens § 242, som har lov-bestemt at:
   "Den, som hensætter en anden i hjælpeløs Tilstand eller medvirker hertil, straffes med Fængsel indtil 3 Aar.
    Paa samme Maade straffes den, som retsstridig forlader i hjælpeløs Tilstand nogen, som staar under hans Varetægt, eller som han pligter at ledsage, befordre, modtage eller paa anden Maade drage Omsorg for, eller lader nogen saadan Person forblive i hjælpeløs Tilstand, saavelsom den, som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker hertil.
    Har Forbrydelsen havt Døden eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred tilfølge, straffes den skyldige med Fængsel indtil 6 Aar.
    Offentlig paatale finner ikke Sted uden fornærmedes Begjæring, medmindre Forbrydelsen har Døden tilfølge, eller almene Hensyn kræver Paatale."
   Og:
   - § 215. Den, som i retsstridig Hensigt søger at unddrage en anden den ham tilkommende Familiestand eller at tilvende sig selv eller andre en falsk Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.
   Denne bestemmelse gjelder ikke ved fastsetting av farskap etter barneloven.
   Endret ved lov 8 apr 1981 nr. 7."
   Og:
   - § 216. Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg.
   Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.
   Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet.
   Endret ved lov 8 apr 1981 nr. 7."

   Jeg krever, for her også det være sagt, blandt annet tilsvarende også straffe-forfølgelse i henhold til Straffelovens § 111:
   "Fordrer en offentlig Tjenestemand enten for sig selv eller en anden Tjenestemand eller for det offentlige en ulovlig Skat, Afgift eller Godtgjørelse for Tjenestehandling eller modtager han, hvad der af Vildfarelse tilbydes ham som saaledes skyldigt, straffes han med Fængsel indtil 5 Aar.
    Beholder han det i god Tro oppebaarne efter at være bleven opmerksom paa Feilen, straffes han med Bøder, Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Maaneder."

   Og blandt annet § 166:
   "Med Bøder eller med Fængsel indtil 2 Aar straffes den, som afgiver falsk Forklaring for Retten eller for Notarius eller i Fremstillinger, han som Part eller Retsfuldmægtig i en Sag fremlægger for Retten, eller som mundtlig eller skriftlig afgiver falsk Forklaring til nogen offentlig Myndighed i Tilfælde, hvor han er pligtig til at forklare sig til denne, eller hvor Forklaringen er bestemt til at afgive Bevis.
    Paa samme Maade straffes den, der bevirker eller medvirker til, at en ham vitterlig usand Forklaring i noget af de ovennævnte Tilfælde afgives af en anden."

   Videre, her også dette sagt, at når og at det i dette saks-komplekset fra motparten sin side henvises til dommere i rettsvesenet, så er dette fortrinnsvis dommere som av meg også er politi-anmeldt i saks-komplekset. Blandt annet i henhold til Straffelovens § 110 og § 129.
   Henviser blandt annet til mitt skriv datert 26.03. 2012 til politi-anmeldelsen
( ekstern )

   Mange av de grove forbrytelsene som er begått og blir begått mot meg og min familie i dette saks-komplekset er lett synlige og lette å forstå, også fordi det meste av all saks-dokumentasjonen er lett tilgjengelig offentliggjort og absolutt alt også videre vil bli offentliggjort.
   Fra meg og min familie sin side har dette ifra begynnelsen vært hensikten, som vi også skriftlig og offentliggjort klart og tydelig gav uttrykk for. Dette også ikke minst av hensyn til barna og til med-mennesker, både for nutid og fremtid.


   Hilsen, med håp om at saken nu umiddelbart endelig blir tatt til efterretning, fra

   Rune L. Hansen,

   mandag 04. februar 2013, Vindafjord kommune


---