-- 20140704-14-fra-NAV-Innkreving-til-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---
---  Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern ) ---

RLH:
Dette brevet ankom meg 14.07. 2014. 

   Brevet inn-scannet, pdf-format:
   --
20140704-14-fra-NAV-Innkreving-til-RLH.pdf ( intern ) -

   Teksten i brevet gjengitt under her:


 Fra:
NAV Innkreving,
9917 Kirkenes
( 501E )

Til:
RUNE  LEANDER  HANSEN 
VIKEBYGD
5568  VIKEBYGD

Deres ref:      Vår ref:  186525   Vår dato:  04.07.14
Saksbehandler:  Maria Jensen

   Økning av månedlig utleggstrekk

   Vi viser til henvendelsen din, datert 11.06. 2014 ( ekstern ).

   Vi bekrefter at denne er mottatt og at vi har tatt den til etterretning.

   Det månedlige underholdsbidraget har økt til 10 430 kroner. I følge våre systemer mottar du pensjon med barnetillegg på til sammen 14 208 kroner, og da barnetillegg opptil fastsatt bidrag uavkortet skal gå til barnet, jfr. folketrygdloven § 22-3a har   vi endret månedlig trekkbeløp fra 8 710 kroner til 10 430 kroner som tilsvarer det nye månedlige bidraget.

   Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt på telefon 21 05 11 00.

   Med hilsen

   Erling Noste 
   kontorsjef  

   Maria Jensen 
   saksbehandler

NAV Innkreving
Postadresse: 9917 Kirkenes
Besøksadresse: Grubevn 4, 9910 Bjørnevatn
Tel: 21 05 11 0 0 //Fax: 21 05 11 01
www.nav.no // navi@nav.no
Kontonr:  8276 01  00435
Org.nr: 974 650 991


---
---