-- 20140611-til-NAV-og-NAV-Forvaltning-og-flere-fra-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---  Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern ) ---

RLH:
På grunn av ressurs-mangel avsendes dette brevet kun pr. e-post, onsdag 11.06. 2014.
Dette brevet inngår også i politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32. Pluss anmeldelse nr. 12656375 9850/13-32/ MBE055. 


Til:
NAV Forvaltning, e-post: nav.kontaktsenter@nav.no
& NAV Innkreving, NO-9917 Kirkenes, e-post navi@nav.no 
& Vindafjord kommune, e-post: postmottak@vindafjord.kommune.no
& til Statens Innkrevingssentral (SI), pr. e-post: firmapost@sisma.no  
& til Statens sivilrettsforvaltning (SRF), ved Ida Kjensli, e-post: ida.kjensli@sivilrett.no - ref. 2013/373 IKJ 
& til Kontoret for voldsoffererstatning, pr. e-post: post@voldsoffererstatning.no - ref. 13/00030-2 
& til Skatteoppkreveren i Vindafjord, Inger Olaug Sandvik, e-post: Inger.Olaug.Sandvik@vindafjord.kommune.no
& Domstoladministrasjonen, pr. e-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no 
& til Spesialenheten for politisaker, e-post: post@spesialenheten.no 
& Politiet, Haugaland og Sunnhordaland politi-distrikt, pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no  
& til politifullmektig Marte Engesli, saksnr. S2014-014887
& til Justis-departementet, e-post: justis@stortinget.no & postmottak@jd.dep.no
& Justiskomiteen Stortinget via Tore Fossum, e-post: tore.fossum@stortinget.no


Fra: 
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
Tindeland, 
5568 Vikebygd 

   Dato:  Onsdag 11. juni 2014, Tindeland


   Jeg henviser til brevene frem og tilbake mellom meg og NAV ( ekstern ).
   Sist fra NAV Forvaltning Hordaland 1 datert 02.05. 2014 ( ekstern ) med overskrift "Varsel om automatisk justering av barnebidrag".
   Mitt brev nu gjelder imidlertid og henvender seg også til NAV sine andre instanser og til NAV i sin helhet. Og til Vindafjord kommune - og andre.

   Jeg er fortsatt ulovlig og straffbart fangeholdt, isolert og fratatt menneske-rettene til bevegelsefrihet, sosialt liv, familie-liv og økonomisk liv. Kontinuerlig under terror, tortur, utplyndring og ødeleggelse. Fra min side politi-anmeldt.

   Dette har vært og er organisert kriminalitet og mange slags grove forbrytelser overfor meg og min familie, og mange flere. Inklusivt også forbrytelser mot menneskeheten og folkemord - Jamfør Straffeloven 2005 kap. 16.
   Overfor meg og min familie særlig intenst og kontinuerlig pågående siden mine barn og min ektefelle 3. april 2008 ble kidnappet og fangeholdt, hvilket de enda og hele familien under livs-farlige trusler er.

   Min familie, inkludert meg selv, er fortsatt kidnappet og fangehold under livs-farlige ødeleggelser og trusler. Døgnet rundt, hver dag siden kidnappingen har jeg vært nødt til skriftlig offentlig å saks-dokumentere alt dette - spesielt i forhold til min politi-anmeldelse av de grov-kriminelle forbrytelser i regi av ansatte i den offentlige forvaltningen jeg og min familie og veldig mange andre har vært og er utsatt for. Som fremgår av mine brever og min politi-anmeldelse - det hele også offentlig tilgjengelig - er dette grove forbrytelser som også mange NAV-ansatte og NAV-instanser har vært og er delaktige i. Og har jeg politi-anmeldt og begjært og krever jeg fortsatt kompetent straffe-forfulgt. Blandt annet også ansatte i Vindafjord kommune som med unnlatelser og forskjellige forbrytelser har vært og er medvirkende.

   At barna og min ektefelle 03. april 2008 ble kidnappet og fangeholdt medførte blandt annet at ansatte i NAV ulovlig og straffbart reduserte min eneste økonomiske inntekt til et nivå umulig for meg å leve eller overleve på. Samtidig som de startet også videre og flere angrep på og inngrep i min økonomi og mitt liv. Alt dette enda fortsatt vedvarende.
   Det ble fra et ryddig og ordnet sosialt og økonomisk liv til fullstendig det motsatte.
   Bilen har jeg derfor lenge nu ikke kunnet bruke, til tross for at den for meg her hjemme er nødvendig for å kunne leve. Dagligvarer eller annet har jeg ikke kunnet kjøpe eller vedlikeholde, annet enn et begrenset utvalg dagligvarer tilkjørt en gang hver fredag fra nær-butikken 6,55 km herifra. Annet enn det har jeg ikke hatt penger til, bortsett fra til mindre enn et minimum av de månedlige faste og meget rimelige boutgifter her hjemme. Dette fremgår selvfølgelig klart og entydig av mitt offentlig tilgjengelige økonomiske husholdnings-butsjett ( ekstern ) som fortløpende har blitt og blir oppdatert og som jeg også tidligere har henvist til.
   At også dette har vært og er fangehold, isolasjon, terror, tortur og utplyndring overfor meg - og indirekte overfor resten av min familie - er det ingen som helst berettiget tvil om.

   Som om ikke dette i en overflod skulle være nok, har i tillegg økonomisk terror og utplyndring overfor meg samtidig pågått fra flere andre som har vært og er delaktige og medvirkende i disse forbrytelsene. Hvilket også inngår i og er dokumentert i min politi-anmeldelse. Blandt disse er ansatte i Haugald tingrett og flere andre offentlige instanser, deriblandt Statens Innkrevingssentral ( ekstern ) og Voldsofferkontoret ( ekstern ) og Statens Sivilrettsforvaltning ( ekstern ) og Skatteetaten ( ekstern ).
   Felles for disse er at de forlanger penger for delaktighet i kidnappingen av mine barn. Penger jeg ikke har og som de jo også vet hvorfor jeg ikke har. Og at angrepene, inngrepene og kravene er ulovlige og straffbare. Felles for disse er også at de ikke estimerer menneske-rettighetene og lov og rett. Og at de ikke adekvat eller i det heletatt besvarer skriftlige henvendelser angående saken. Og at de bruker ulovlig og falsk dokumentasjon.

   De forbryter seg blandt annet mot Menneskerettsloven § 2 og § 3. Og Norges Grunnlov § 110 c. Og Straffeloven § 123 og § 4. Og Menneskerettsloven V1&2 (ECHR) P1 Art 1 & Norges Grunnlov § 104. Og Menneskerettsloven V1&2 (ECHR) Art 3 og 5 og 6 og 7 og 8 og 13 og 14 og 17 og 18. Og Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR) Art 5 og 9 og 11. Og Menneskerettslovens V5&6 (ICCPR) Art 2 og 5 og 6 og 7 og 12 og 17 og 23 og 26. Og Menneskerettsloven V7&8 (CRC) Art 2 og 3 og 4 og 5 og 7 og 8 og 16 og 18 og 19 og 29 og 32 og 35 og 37 og 42. Og mange flere lov-bestemmelser. Jeg henviser videre særlig til min politi-anmeldelse. Også hva angår politisk og offentlig organisert kriminalitet. Blandt annet også mht. til angjeldende forbrytelser i Straffeloven 2005 kap. 16.

   Medvirkning i de angjeldende forbrytelser, inklusivt også unnlatelser, er i henhold til Straffeloven ulovlig og straffbart - med inntil 30 år fengsel-straff - og de foreldes ikke. Dette gjelder også når det økonomiske brukes som våpen og for å begå forbrytelser. Og ikke minst når og hvis forbryteren(e) er offentlig ansatt og når og hvis det er politisk eller offentlig organisert kriminalitet.

   Ansatte i NAV Innkreving i et brev til meg datert 29.08. 2013 ( ekstern ) skriver blandt annet følgende:
   "Vi viser til  dine e-poster, datert 24.05.2013 ( ekstern ), 25.06.2013
( ekstern )18.07.2013 ( ekstern ) og 25.08.2013 ( ekstern ). / NAV Innkreving har nå vært i kontakt med politiet vedrørende de anmeldelsesnumrene du har oppgitt i dine e-poster; 11384062,  11059001 og 11843944 1732/12-32. / Sakene er henlagt hos politiet, og de har bekreftet at NAV Innkreving ikke er anmeldt av deg per i dag. / Vi ønsker ikke å kommentere de påstander du kommer med, da vi mener de ikke er relevant for bidragssaken du har hos oss. NAV Innkreving vil likevel presisere at vi ikke ser på denne saken som en kidnappingssak så lenge ikke politiet har åpnet etterforskning i saken."

   Og i et brev til meg fra NAV Innkreving datert 20.11. 2013 ( ekstern ):
   "Vi viser til e-postene dine, datert 21.09.13 ( ekstern ) og 21.10.13 ( ekstern ). Vi beklager lang saksbehandlingstid. / I dine e-poster fremkommer det ikke noe som vil endre på din bidragssak og innkrevingen hos oss. Vi viser til vårt brev av 29.08.13. Dersom du fortsatt mener at NAV Innkreving er anmeldt av deg til politiet ber vi om at du kontakter politiet direkte."

   NAV utsender i en slik sak kontinuerlig så mange brever at det i seg selv er livs-ødeleggende terror og tortur. Og innholdet i brevene gjør det ikke bedre. Det er nokså umulig for et enkelt-menneske å forholde seg fortløpende til en slik mengde og et slikt innhold. Enda mere umulig under de angjeldende livs-ødeleggende forhold og forbrytelser. Nivået på det juridiske og det med-menneskelige og det logiske i brevene er dessuten utrolig skremmende lavt - og langvarig enveiskjørt.
   
   Som det fremgår sier NAV Innkreving skriftlig at de har vært i kontakt med politiet angående denne saken. Og blandt annet at politiet forteller at jeg ikke har politi-anmeldt ansatte i NAV Innkreving og NAV Innkreving. At om de forteller det så vet også NAV Innkreving at det er løgn. NAV Innkreving sitter jo selv med politi-anmeldelsen rett foran seg - og forholder seg også til den slik de gjør. Og den er i sin helhet dessuten offentlig tilgjengelig. Hvilket jo også NAV Innkreving vet. For å si det mildt. Politiet kan umulig sannferdig benekte dette. Og hverken NAV Innkreving eller politiet kan berettiget si eller dokumentere at "sakene er henlagt hos politiet". Blandt annet fordi politiets forsøk på henleggelse forskriftsmessig av meg ble påklaget til Riksadvokaten / Statsadvokaten - hvilket enda er ubesvart. Dessuten er flere politi-ansatte i min politi-anmeldelse også politi-anmeldt - og det er lett forståelig om de også fortier eller benekter dette. Og politi-anmeldelsen er dessuten utvidet meget siden da. Og dessuten er det ulovlig og straffbart, blandt annet i henhold til Straffeloven § 118. Og hva sier f.eks. Menneskerettslovens V5&6 (ICCPR):
   "De stater som er parter til denne konvensjonen, (...) som innser at det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører". Og f. eks. i Art 2:
   Art 2:
   1. Hver konvensjonspart forplikter seg til å respektere de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, og å sikre dem for alle som befinner seg på dens territorium og er undergitt dens jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag slik som på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller status for øvrig.
   2. Hver konvensjonspart forplikter seg til, i samsvar med sine konstitusjonelle bestemmelser og med bestemmelsene i denne konvensjon, å treffe slike lovgivningsmessige eller andre tiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, når slike tiltak ikke allerede er i kraft." Osv.

   Iøvrig er det samme politiet og Haugaland tingrett som har vært delaktige i de av meg politi-anmeldte forbrytelser nu i ferd med ulovlig og straffbart - ikke for første gang - å oppkonstruere en falsk straffesak mot meg. Hvor også hensikten er den samme - blandt annet også via videre økonomiske angrep og videre utplyndring. Dette også politi-anmeldt av meg - og offentlig tilgjengelig på følgende link: 20140527-til-Politiet-og-Justisdep-og-Justiskomiteen-fra-RLH.html ( ekstern ). Hvilket også angår saken.

   Her til slutt nu noen ord om det siste brevet fra NAV til meg - fra NAV Forvaltning datert 02.05. 2014.

   Brevet fra NAV Forvaltning er vanskelig for meg å forstå og å fortolke, til tross for at jeg er meget vandt med å lese mange slags forskjellige skrifter. Dessuten har det - som fremgår av min brev-korrespondanse med NAV - siden mine barn og min ektefelle ble kidnappet 03. april 2008 tilsammen og kontinuerlig vært mange brever og forhold å forholde seg til. Bare disse i seg selv har som sagt også vært terror. Hensikten med dette siste er antagligvis også den samme. Blandt annet videre utplyndring og uforutsigbarhet og fortsatt pågående angjeldende forbrytelser.


   Hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   Onsdag 11. juni 2014


---
---