-- 30130314-Til-NAV-I-fra-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) ---   Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---
---  Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern ) ---

RLH:
På grunn av ressurs-mangel avsendes dette brevet kun pr. e-post, torsdag 14.03. 2013. 


Til:
NAV Innkreving, NO-9917 Kirkenes, e-post navi@nav.no 

Fra: 
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
Tindeland, 
5568 Vikebygd 

          Dato:  Torsdag 14. mars 2013, Tindeland 


   Jeg henviser til brevene frem og tilbake mellom meg og NAV ( ekstern ).

   I brevet til meg fra NAV Innkreving datert 11.02. 2013 ( ekstern ) bees om flere opplysninger fra meg om min økonomi og livs-situasjon, inklusivt er vedlagt et skjema jeg oppfordres til å utfylle. Og gies også visse opplysninger.

   Jeg henviser i så måte særlig til mitt brev datert 04.02. 2013 til NAV Innkreving ( ekstern ). I brevet er alle de opplysninger dere efterspør klart og tydelig oppgitt, inklusivt med referanser til dokumentasjon. Det er ingen feil eller mangler med mine opplysninger i brevet. Og jeg alltid har hatt en enkel og ryddig økonomi og det er et enkelt og ukomplisert regne-stykke.
   Om dere likevel tror eller undersøker om det er feil eller mangler med mine opplysninger, ber jeg om at dere presiserer hva det kan være.
   Jeg står som sagt inne for de opplysninger jeg har gitt.

   Det skjema dere oppfordrer meg til å utfylle er urelevant i forhold til de faktiske forhold som er de opplysninger jeg har gitt. Det er ikke egnet for annet enn å skjule de faktiske forhold med mere og videre kriminalitet og prosedyrer og prosesser som i seg selv er kriminelle. Jeg henviser som sagt til de opplysninger jeg har gitt.
   Dessuten vil jeg gjøre oppmerksom på at de satser og den standard dere i skjemaet opplyser om at dere bruker er virkelighetsfjerne og ulovlige. Dette fremgår også med tydelighet av mine brever og de faktiske forhold.

   Den "saldo" (kr. 2.700,-) og det "månedlige trekkbeløp" (kr. 500.-) dere i brevet opplyser om vet jeg ikke hva er.

   For ordens skyld vil jeg her også ha sagt at det er ikke jeg som er skyldig NAV eller andre som i denne saken har forurettet meg og min familie noe. Men de som er skyldig meg og min familie, hvilket også fremgår av mine brever og min politi-anmeldelse.

   Mange av de angjeldende delaktige i det kriminelle har valgt å la seg kommandere og dirigere av nøkkel-personene i den politisk organiserte mafia-virksomheten og av ulovlig lov og rett fremfor menneskelighet og lov og rett.
   Og mange av de later som de ikke skjønner det enkleste av lov og rett og de enkleste regne-stykker.

   Jeg vedlegger her også for ordens skyld en kopi av mitt brev datert 25.02. 2013 til Skatteoppkreveren i Vindafjord. Vedlegg (under her).


   Hilsen

   Rune L. Hansen


--- VEDLEGG 1 av 1:

-- 20130225-til-Skatteoppkreveren-Vindafjord-fra-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) -- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet avsendes kun pr- e-post, mandag 25.02. 2013. Med kopi til politiet, politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32. 
   Til: 
   Vindafjord Skatteoppkrevar, 
   
Inger Olaug Sandvik, e-post: Inger.Olaug.Sandvik@vindafjord.kommune.no 

   Fra: 
   Rune L. Hansen, e-post: hunwww@online.no 
   Tindeland, 5568 Vikebygd


   Dato: mandag 25. februar 2013. 

   Jeg henviser til vår telefon-samtale fredag og takker for de skjemaer jeg snarlig samme dag fikk tilsendt pr. e-post. 
   Jeg skal se nærmere på skjemaene og se om hva det er mulig for meg å utfylle. 
   
   Det er noen vesentlige problemer for meg med å skulle kunne klare å utfylle et slikt standard-skjema. Situasjonen og forholdene er alt annet enn normal. 
   For det første har min økonomi, dvs. trygden min, efter at barna mine ble kidnappet 03. april 2008 konstant vært utsatt for utplyndring og trakassering fra flere av de delaktige og skyldige i kidnappingene og fangeholdene av barna sin side. 
   De later som at jeg skal kunne leve og overleve med mindre enn halvparten av den trygd jeg tidligere har hatt til rådighet. Hvilket hverken er rett eller mulig. Jeg skal måtte være uten mulighet for drift og vedlikehold av bilen, motorsag, vaskemaskin og mye mere til. 
   De har endret mitt liv fra et ryddig, rikt og anstendig liv til et liv i fattigdom og elendighet, utestengt og innestengt, uten livets rett og rettigheter, stigmatisert, utplyndret, ødelagt og uten fremtid. 
   Samtidig som de også angriper konstant videre og videre for enda mere å redusere min trygd og økonomi og den fattigdommens situasjon og livs-forhold de har satt meg i. Med som tydelig mål videre utplyndring, tortur og fullstendig drap. 
   At jeg har klart det umulige å forholde meg skriftlig til det meget omfattende og meget aktivt har tildels iallfall en smule eller litt stagget angrepene noe, men det hele alt, ødeleggelsene, truslene, torturen, kidnappingen og fangeholdene, pågår enda. 
   Sine handlinger i så måte har de selv dokumentert og avslørt og har jeg gjort offentlig tilgjengelig på Internettet, sammen med også konsekvensene av deres handlinger. 
   Det er ikke noe som helst grunnlag for tvil om at dette har skjedd og skjer. 

   Situasjonen og forholdene er med andre ord fortsatt fullstendig kriminell. Og stadig preget av utplyndringene, angrepene, ødeleggelsene og torturen. Og nokså fullstendig uforutsigbar, bortsett fra mere av det samme. 
   Alt og det hele fullstendig uforskyldt fra min side. Samtidig som de mest delaktige i det kriminelle ifra begynnelsen iherdig har forsøkt og forsøker å fremstille meg og de faktiske forhold som alt det motsatte av hva og hvem både jeg og fakta er. 

   Det meste angående min økonomi fremgår av hva jeg her sier og av mitt brev til Skatteoppkreveren (og NAV og politiet) datert 04.02. 2013 (ekstern ).    Med hilsen fra 

   Rune L. Hansen, 

   Mandag 25. februar 2013. 


---

---