-- selvtekt-trude.html                                   --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn-rlh ( intern ) --- familien-hansen.html ( intern ) ---               
RLH pr. 06.04. 2009 /

   Selvtekt er en metode Trude bruker, og får med seg andre på.
   Som eksempler kan her nevnes følgende:
   Hun kidnapper og fangeholder ungene, flere ganger.
   

--- 17.12. 2007 /
Far, Rune, fikk ifra Fylkesmannen 17.12. 2007 medhold i en begjæring om separasjon. Men barna, far og mor  bor fortsatt sammen - inntil mor flytter og samtidig kidnapper og fangeholder barna altså ifra 3. april 2008.
--- 15.01. 2008, ca. / Begjæringen til Fylkesnemnda ifra Iren K. Hebnes ankommer familien Rune og Trude Hansen. De kaller den Hekseboken 2008.
nb --- 22.01. 2008 / Trude med kidnappings-planer sammen med Åse Kristensen. Rune irettesetter Trude. (Henv. til lyd-opptakene ifra denne dagen.)
nb --- 03.04. 2008, torsdag / Trude kidnapper torsdag 03.04. 2008 ungene og flytter til Aud Signy Jakobsen i Finnskogen i Grue kommune i Sør-Hedmark fylke.
--- 06.04. 2008, søndag / Rune kjører søndag 06.04. 2008 til Aud Signy Jakobsen i Finnskogen, kommer frem rett før midnatt.
--- 07.04. 2008 / Rune politi-anmelder, hos Grue lensmannskontor i Kirkenær.
--- 15.04. 2008 / Tormod født denne dagen?
--- 12.06. 2008, ca. / Trude flytter ifra Aud Signy Jakobsen i Finnskogen i Grue kommune, til Åse Kristensen i Lygrepollen i Fusa kommune. Hun tar med seg Tormod. Ungene er fortsatt hos Aud Sugny Jakobsen. 
nb --- 22.06. 2008 / 
De tre minste barna, Solborg Sera, Urda Lilje og Mariel Rose, var kidnappet og fangeholdt i Grue kommune av Trude Monica Hansen og medskyldige frem til 22.06. 2008, da ble de av Trude Monica Hansen og medskyldige bortført videre til Trudes adresse da hos Åse Kristensen i Tysnes kommune. Den samme Åse Kristensen som hun planla kidnappingen sammen med.
--- 27.06. 2008 / Fylkesnemndas skriv med fattet vedtak datert 27.06. 2008. Vi får bare indirekte høre litt av innholdet.
--- 28.06. 2008 / Idun bragte 28.06. 2008 med tog de tre eldste av barna (Frøydis, Stauda og Alfredo) også ifra Finnskogen til Trude hos Åse Kristensen i Lygrepollen i Fusa kommune. (rlh-dbn 29.06.2009: "I henhold til Fylkesnemndens avgjørelse efter det hovedtrekket i avgjørelsen vi enda bare har fått høre." Som Rune altså tror må ankes.)
--- 04.07. 2008, fredag / Rune henter fredag 04.07. 2008 ungene hos Åse Kristensen i Fusa kommune. Frøydis, Stauda, Alfredo, Mariel, Urda og Solborg. Trude aksepterer dette sikker på at Fylkesnemnda i sitt skriv med fattet vedtak datert 27.06. 2008 tilkjente henne omsorgen for ungene. RLH: "Fredag 04.07. 2008 kjørte Rune L. Hansen til Tysnes kommune og hjemførte samme dag samtlige av de 6 barna, som lengtet hjem til pappa og ble veldig glade for endelig å komme hjem igjen - efter i tre måneders tid å ha vært bortførte og fangeholdte. / Hjemførselen av de 6 barna 04.07. 2008 skjedde rolig og fordragelig i forhold til Trude og alle og enhver. / Dermed kom barna hjem igjen, og ville bare være hjemme."
nb --- 08.07. 2008, tirsdag / "Tirsdag 08.07. 2008 gjorde imidlertid Trude Monica Hansen sammen med medskyldige igjen et forsøk på å kidnappe barna, og øvet samtidig hærverk på vårt hus og en bil og på naboenes eiendom. Hun og medskyldige forlot på kvelden samme dag efter beskjed ifra politiet vårt hjemsted uten at de klarte å bortføre noen av barna. Dette og hærverket på vårt hus og på bilen ble også av Rune L. Hansen politi-anmeldt. / Samtidig politi-anmelder Trude Monica Hansen Rune L. Hansen for å ha bortført barna! Når og fordi barna altså egentlig endelig var blitt hjemførte og glade og fornøyde befant seg hjemme."
nb --- 11.07. 2008, fredag / 
Trude ved advokat Odd Aril Helland (vikarierende for advokat Trond Hjelde) skriver et Prosesskrift til Haugaland tingrett, datert 11.07. 2008, hvor det bees om "en midlertidig avgjørelse uten muntlige forhandlinger jf. barneloven § 60 (...) frem til berammet rettsmøte 14. august 2008". Et frekt og løgnaktig Prosesskrift som fører Haugaland tingrett grovt bak lyset. (Hvilket Trude Monica Hansen, ved sin advokat, også tidligere har forsøkt.)
--- 14.07. 2008, mandag /
Efter det frekke, løgnaktige Prosesskriftet 11.07. 2008 til Haugaland tingrett, blir av tingrettsdommer Arne Vikse 14.07. 2008 avsagt følgende kjennelse: "Trude Monica Hansen skal inntil det foreligger rettskraftig avgjørelse i Haugaland tingretts sak nr. 08-081491 TVI-HAUG ha den daglige omsorg for" samtlige av de 8 umyndige av ekteparets barn! / Dette forunderlig nok til tross for at hun er politi-anmeldt for entydig og klart på straffbart vis å ha kidnappet og fangeholdt barna og saken er til behandling hos påtalemyndighetene. / Denne kjennelse ble indirekte forkynt for Rune L. Hansen 18.07. 2008 ved at en kopi av kjennelsen da ble hengt opp på hans dør hjemme i Tindeland i Vindafjord kommune. / Denne midlertidige kjennelse ble påklaget og bedt avgjort ugyldig og omgjort av Haugaland tingrett, av Rune L. Hansen i hans Prosesskrift datert og innlevert Haugaland tingrett og Trudes advokat Trond Hjelde i Haugesund torsdag 07.08. 2008. Et Prosesskrift som opplyser og informerer Haugaland tingrett om de faktiske forhold og omstendigheter, i håp om at disse snarest vil bli tatt til efterretning. Barneloven, paragraf 36, fastslår at de angjeldende barna bor fast hjemme hos sin far i Tindeland i Vindafjord kommune. Hvorvidt den midlertidige kjennelsen avsagt 14.07. 2008 er ugyldig også i forhold til dette, er Rune L. Hansen usikker på. Barnelovens § 36 sier følgende - om hvor barnet skal bo fast: "Foreldra kan gjere avtale om kven av dei barnet skal bu hos fast. Dersom dei er samde om det, kan dei avtale at barnet skal bu fast hos begge. Er foreldra usamde, må retten avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei." I henhold til Barneloven og Folkeregisteret bor iøvrig altså fortsatt barna fast der hvor de er registrert i Folkeregisteret, hjemme hos sin far. Men nu altså foreløbig eller midlertidig omgjort av dommer Arne Vikse i Haugaland tingrett?
nb --- 22.07. 2008, tirsdag / Trude kidnapper sammen med Gudmund igjen ungene kvelden tirsdag 22.07. 2008. De knuser vinduet og tar seg inn i huset. RLH: "Tirsdag 22.07. 2008 mens Rune L. Hansen på bakgrunn av Trudes politi-anmeldelse er til avhør hos lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord kommune kidnapper Trude sammen med Gudmund, og muligvis flere, igjen de 6 barna! Gudmund knuser et vindusglass i 2. etasjen på vårt hus og klatrer inn og bortfører først sammen med Trude de tre minste av barna - og de bortfører derefter samtidig også under spetakkel også de tre eldre barna, sterkt imot barnas vilje. Denne nye selvtekt og bortføring av de 6 barna 22.07. 2008 synes ved dette tilfelle som å skje i samarbeide med politiet, og Iren K. Hebnes?"
--- 07.08. 2008 /
Den midlertidige kjennelsen 14.07. 2008 ifra dommer Arne Vikse i Haugaland tingrett (efter begjæring 11.07. 2008 ifra Trudes advokat via Gudmunds advokat) ble påklaget og bedt avgjort ugyldig og omgjort av Haugaland tingrett, av Rune L. Hansen i hans Prosesskrift datert og innlevert Haugaland tingrett og Trudes advokat Trond Hjelde i Haugesund torsdag 07.08. 2008.
--- 14.08. 2008 / Runes begjæring om en ny midlertidig kjennelse, i hans Prosesskrift 07.08. 2008, blir i sakens forberedende rettsmøte 14.08. 2008 med begge parter til stede, uvørent, hånlig og hastig behandlet, og resulterer i en ny kjennelse ifra Haugaland tingrett ved tingrettsdommer Helga Hågenvik 21.08. 2008. Hva som blir sagt og lagt til grunn i denne kjennelsen er de samme frekke løgner, pluss nye, ifra både mors advokat og ifra dommeren. Og denne nye kjennelsen er enda verre enn den forrige, idet den også midlertidig på løgnaktig grunnlag fratar far  foreldreansvaret for barna - samt reell mulighet til å ha samvær med de. Idet Haugaland tingrett også med denne sin "midlertidige" avgjørelse i realiteten opprettholder og viderefører kidnappingen, mishandlingen og fangeholdet av barna. Samtidig som dommeren i rettsmøtet 14.08. 2008 sier at det haster å få en hovedforhandling i saken så blir dommeren og mors advokat der og da hånlig enige om at det må bli et halvt års tid frem i tid, til tidligst januar 2009! / Samtidig i kjennelsen sier dommer Helga Hågenvik at: "Et alternativ ville vært å utsette saken for å høre barna. Retten er imidlertid kommet til at selv om barna ikke har fått si sin mening, enten direkte eller via en uhildet person, kan retten behandle saken. Dette er basert på at rettens resultat i forhold til den midlertidige avgjørelsen ville blitt det samme, uansett hva barna hadde formidlet med hensyn til bosted, foreldreansvar og samvær. / Selv om det skulle være barnas oppfatning at de vil bo hos far, finner retten at det ikke vil være til deres beste. (...) Fylkesnemnda var helt klar på at forutsetningen for at det offentlige ikke skulle overta omsorgen for barna, var at de ble boende hos mor alene.
--- 15.08. 2008 / Åpent brev-skriv ifra Rolf Jakobsen datert 15.08. 2008.
--- 21.08. 2008 / Kjennelsen med ny og verre midlertidig avgjørelse datert 21.08. 2008 ifra tingrettsdommer Helga Hågenvik i Haugaland tingrett. Som også opprettholder og viderefører kidnappingen og fangeholdet av ungene.
--- 26.08. 2008 /
Far anket 26.08. 2008 kjennelsen datert 21.08. 2008 ifra tingrettsdommer Helga Hågenvik.
--- 04.10. 2008, lørdag / Trudes Tilsvar til Haugaland tingrett ferdig. Likeså hennes Tilsvar til Gulating lagmannsrett, samt et skriv angående sin advokat Trond Hjelde.
--- 06.10. 2008, mandag /
Trude innleverte sine to Tilsvar samt den skriftlige forklaring angående advokat Hjelde til Haugaland tingrett.
--- 07.10. 2008, tirsdag /
--- 08.10. 2008, onsdag /

--- 14.10. 2008 / Balder kommer på besøk hjemme i Vikebygd, og blir glad.
--- 15.10. 2008 / Trude i møte med sin advokat Trond Hjelde i Haugesund 15.10. 2008 klokken 14.30. Far anket 26.08. 2008 kjennelsen datert 21.08. 2008 ifra tingrettsdommer Helga Hågenvik - og Gulating lagmannsrett opphevet kjennelsen i sin kjennelse 15.10. 2008. Med begrunnelse i at barna ikke er blitt hørt. Lagmannsretten sier blandt annet i sin kjennelse, at: "Selv om man, som tingretten gjorde, legger til grunn at Gudmunds syn er tilstrekkelig klargjort, ville et begrunnet standpunkt fra Frøydis, Stauda Sofie og Alfredo Ao, som er henholdsvis 14, 11 og 9 år gamle, åpenbart være av interesse for sakens opplysning. / Videre er det sentralt at, ut fra det lagmannsretten kan se, er det tvilsomt om barnas rett til å avgi uttalelse har blitt tilstrekkelig ivaretatt på noe tidligere stadium av saken."
--- 16.10. 2008 / Kjennelsen datert 15.10. 2008 ifra Gulating lagmannsrett ankommer 16.10. 2008 med posten til hjemme i Vikebygd. Men ankom antagligvis advokat Hjelde dagen før. / Nokså snarlig efter at mor mottok denne kjennelsen ifra Gulating lagmannsrett politi-anmeldte hun far, meg, med påstand om at jeg skal ha truet henne på livet, og jeg ble 21.10. 2008 satt i glattcelle og fullstendig uberettiget og uskyldig varetekts-fengslet i henimot 5 måneder, begrunnet i de samme Fylkesnemndas hvitvaskede løgner ifra den kommunale barneverntjenesten og såkalt sakkyndig psykiater Kirsten Westly, og mors advokat! Samt beviselig falske vitnemål ifra mor og våre to eldste sønner Balder og Gudmund. Jeg ble varetekts-fengslet sammen med straffedømte i Åna fengsel, kanskje Norges strengeste og verste høyrisiko-fengsel. Hva skjedde derefter? Ikke så lett for meg å si, all den stund jeg befant meg i et slikt fengsel. Men jeg tror saken gikk til ny behandling i Haugaland tingrett med tingrettsdommer Helga Hågenvik, og at hun gjorde en tilsvarende ny kjennelse som hun gjorde 21.08. 2008? Først 12.03. 2009 ble jeg sluppet ut ifra fengselet, og kom hjem til rasert og bestjålet hus.

--- 17.10. 2008 /
--- 18.10. 2008 /
--- 19.10. 2008 /
--- 20.10. 2008 /
--- 21.10. 2008 /
--- 22.10. 2008 /
---
--- 17.12. 2008 / Stauda inn til dommer-samtale 17.12. 2008. Samme dag ny kjennelse, datert 17.12. 2008, ifra tingrettsdommer Helga Hågenvik.
---
--- 12.03. 2009 / Rune hjemme igjen på kvelden, efter oppmot 5 måneder uskyldig i Åna fengsel. Efter beskyldninger ifra Trude.
--- 18.03. 2009 / Trude og Balder politi-anmelder Rune, for at Frøydis og Stauda er hjemme i Vikebygd. Iren K. Hebnes i sin barneverntjeneste fatter et kommunalt administrativt Hastevedtak datert 18.03. 2009 med begjæring om bistand ifra politiet i Vindafjord kommune.
--- 19.03. 2009 / Frøydis og Stauda "kidnappes" igjen, ifra bilen, nu av Iren K. Hebnes med sitt Haste-vedtak datert 18.03. 2009 sammen med politiet.
--- 03.04. 2009 / Fylkesnemnda i Rogaland ankes inn for Høyesterett.
---
---


---