--- Denne side:  norsk-sannhets-kommisjon.html  

 <----  lov-og-rett-index.html  ( ekstern )   <---- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )  <---- linker.html  ( ekstern )  
<<----- Varslerunionen.no  ( intern )  <---- norsk-bekymrings-melding.html  ( ekstern ) - 

--- Henvisninger ---


Den Norske Sannhets- og Forsonings- Kommisjon / DNSF-K

Avdeling rlh,
prolog og proposisjon pr. 05.02. 2008 til 05.02. 2008:--- Punkt 1:

   I 1996 opprettet den sør-afrikanske regjeringen Sannhets- og Forsonings-kommisjonen / The Truth and Reconciliation Commission, for å efterforske overgrep mot menneske-rettighetene under apartheid-tiden.
   Kommisjonens høringer skulle være et forum hvor de anklagede for mord, tortur og grov kriminalitet skulle bli konfrontert med sine ofre.
   Kommisjonen skulle særlig legge vekt på å avholde åpne og kringkastede høringer.
   Ved å erkjenne sin skyld og å fortelle sannheten og oppriktig å angre skulle de få tilkjent amnesti under Ubuntu, den innfødte tilgivelses-skikken.

   Noe tilsvarende og lignende en slik Sannhets- og Forsonings-kommisjon trengs veldig også i Norge. Med sentral vekt og sentralt fokus lagt på å unngå korrupsjon, og på optimale muligheter for kritikk, kommentarer og innspill.

   En slik slags Sannhets- og Forsonings-kommisjon vil også være i pakt med Norges kristne grunnlov og dypereliggende tradisjon.

   Om den anklagede antas åpenhjertig å fortelle den hele og fulle sannhet og oppriktig å angre, vil vedkommende få tilkjent amnesti - fritak for straffe-ansvar, hvis ikke spesielle omstendigheter tilsier noe annet. Samtidig med at erstatnings-ansvaret overføres og bekostes den norske stats-forvaltningen.

--- Punkt 2:

   Den norske forfatteren Olav Duun skriver etsteds i sin bok "Medmenneske" - om å se fanden bakenfor de syv veggene.

   En trenger ikke være særskilt gjennomskuende eller dypsindig for å ha merket seg den uhyre kriminelle umenneskeligheten som den offentlige norske Barnevern-tjenesten holder på med, og har holdt på med i flere tiår.
   Dokumentasjon angående dette finnes det i overflod av.
   Noe tilsvarende gjør seg gjeldene også innenfor områdene norsk offentlig psykiatri og offentlig norsk rettsvesen og byråkrati.
   Det dreier seg ofte om uhyre grov korrupsjon og misbruk av makt, lov og rett og posisjon. Som det hittil har vært meget vanskelig å få stoppet.

   Hvis voksne noenlunde oppegående nordmenn sier at de ikke vet om den terror-virksomhet som den offentlige norske Barnevern-tjenesten i regi av hva en kanskje kan kalle for Arbeiderparti-ideologien bedriver overfor landets barnefamilier, så lyger de, så later de vel bare som ingenting eller som om de tror på Barnevern-tjenesten sin egen-reklame? Eller er det bare deres frykt eller karriære som gjør at de ikke sier det som det er - og som de vet at det er!? 

   Særlig takket være Internettets og data-teknologiens enormt store gjennombrudd i de senere år, er nu endelig en reell og enormt stor og nødvendig Folkebevegelse for å Fjerne den offentlige norske Barnevern-tjenesten i anmarsj - og stadig mere og mere synlig, ifra så mange forskjellige krinker og kroker! 

   Stadig flere og flere, i stort antall, står frem med saks-dokumentasjon og vitnesbyrd om det skrekk-kabinett som Barnevern-tjenesten har vært og er, i håp om å bli hørt. Det dreier seg om korrupsjon og penger og karriære, og makt-misbruk og terror og grov kriminalitet satt i system, og om umenneskelighet av et så omfattende og grovt og intrikat omfang at det rett og slett er fullstendig uhørt at slikt noe har kunnet pågå i år efter år uten enda å ha blitt stoppet!

   Men nu endelig er altså gledeligvis en meget så stor Folkebevegelse i anmarsj! For helt fullstendig å få fjernet den norske offentlige Barnevern-tjenesten. På tide. Og så nødvendig! (Politiet får ikke stort mere å gjøre av den grunn. Om de da ikke mere kan sette god moral og menneskelighet i fokus!)

   Ingen kan snart nu mere late som ingenting, når det gjelder den terroren i regi av Barnevern-tjenesten som det norske folk har levd under.

   Den som ser en smule hva som er i ferd med å skje, bør forsøke å være forutseende.

   Et eller annet lignende Sannhets-kommisjonen i Sør-Afrika efter aparheit vil nødvendigvis måtte komme, - og komme for å vedvare.

   Denne slags Sannhets- og Forsonings-kommisjon bør opplagt også være nødvendig annerledes - og bedre - enn Sannhets-kommisjonen i Sør-Afrika var!

   Den bør for eksempel nødvendigvis også inkludere de korrupte forbindelsene og sammenhengene av overgrep og makt-misbruk som har gjort seg gjeldende innenfor psykiatri og rettsvesen og byråkrati.

   Det er i så måte mange nu som bør forsøke å for-berede seg! Og på den annen side også mange som har gjort vondt, som bør forsøke å for-bedre seg!

   Det er dessverre et faktum at det i vår tid nu er og har vært mange enkelt-mennesker som ikke i anstendighet og redelighet og på forsvarlig og lovlig vis har kunnet bære ansvar og makt. Den slags Sannhets- og Forsonings-kommisjon det her er snakk om vil også kunne stimulere til ydmykhet og ansvars-bevissthet i så måte.

   Anklage-muligeten må være av særdeles lavterskel karakter, - for å kunne være reeell.

   I tilknytning til denne slags norsk Sannhets- og Forsonings-kommisjon bør kunne være etslags Forum for dokumentasjon og arkivering av kriminalitet. Som særlig vektlegger oversiktlighet og tilgjengelighet - og tilstrekkelighet.

   Denne slags norsk Sannhets- og Forsonings-kommisjon bør kunne ha regulære utsendelser av nødvendig skriftlig informasjon, og minst en egen radio-kanal alltid åpen - hvor blandt annet og særlig de åpne høringer kringkastes offentlig.

   Alt arbeidet til den slags norsk Sannhets- og Forsonings-kommisjon arkiveres, og bør kunne være fritt og oversiktlig tilgjengelig for enhver og alle. Og likeså kunne distribueres non-profitt fritt, - for eksempel via pod-kast, massemedia, etc.

--- Punkt 3:

   Blandt annet og kanskje særlig Sør-Afrikas erfaringer efter 50 års tid med grovt menneskefiendtlig apartheid-regime er viktige og sentrale for menneskeheten, - og det særlig på grunn av den betydningsfulle måten ugjerningene og galskapen er blitt og blir forsøkt taklet på!

   Av dette har vi alle og enhver, og ethvert land, svært så meget viktig og vesentlig å lære!

   Lignende og tilsvarende Sør-Afrika sin Sannhets- og Forsonings-kommisjonen trengs grunnfestet i ethvert land. Åpen for ethvert grovt forurettet menneske – i forhold til menneskeverdet og de fellesmenneskelige verdier. For mennesker og samfunn mere optimalt å kunne gå veien bort ifra terror, korrupsjon, overgrep og undertrykkelse!

   Noen videre korte, grove trekk om dette i Sør-Afrika:
   Amnesti ble efter terror-regimets fall tilbudt dem som tilstår sine forbrytelser. Sannhets- og forsonings-kommisjonen behandler amnesti-søknadene, og reiser landet rundt. Og det blir avholdt høringer. Forteller man sannheten om sine forbrytelser, blir man ikke siktet for dem! Under mottoet: Sannheten (og anger), - er veien til forsoning.
   Apartheid-regimets terror-regime i Sør-Afrika hadde betegnende nok blandt annet også sin offentlige tvers igjennom korrupte og kriminelle Barnevern-tjeneste.
   Efter apartheid-regimets fall opprettet i 1996 den sør-afrikanske regjeringen Sannhets- og Forsonings-kommisjonen / The Truth and Reconciliation Commission, for å efterforske overgrep mot menneske-rettighetene under apartheid-tiden.
   Korrupsjon i selve Sannhets- og Forsonings-kommisjonen i Sør-Afrika forekom i et viss monn også, - hvilket gjør det ekstra viktig og av stor betydning for andre land å lære av for å kunne unngå. Mange slags nødvendige og tilstrekkelige ordninger og muligheter må kunne innarbeides og tilrettelegges for i stor utstrekning optimalt å kunne unngå korrupsjon og falskhet innad og i forbindelser med denslags enslags norsk Sannhets- og Forsonings-kommisjon. Med lavterskel muligheter for forslag, forbedringer, kritikk og anklager, etc.

   Norge har en kristen grunnlov. Og Jesus Kristus - og mange med Ham, og også lov og rett og internasjonale konvensjoner - forteller oss blandt annet at vi skal være:
   Sannheten tro i kjærlighet!
   Videre - ifra Bibelens NT, Johannes 3, 20 – 21, sier Jesus:
   ”For den som gjør det onde, hater lyset og vil ikke komme til lyset - for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt.
   (21:) Men den som følger sannheten, kommer til lyset, for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud."


--- Punkt 4:

   Særskilt relevant informasjon for å videreformidle den prekære nødvendigheten og behovet for enslags norsk Sannhets- og Forsonings-kommisjon kan innsamles og relateres til dette - herværende punkt 4.

   Bøker, filmer, dokumentasjon, etc.

   Her nu kan jeg for eksempel nevne noen lav-terskel filmer som omhandler temaet:

   -- Filmen ”Red Dust”, ifra 2004. Regi: Tom Hooper. Handlingen ifra Sør-Afrika år 2000. Om Sannhets- og Forsonings-kommisjonen i Sør-Afrika, og en sak som taes opp i denne. Basert på en bok med samme navn av Gillian Slovo. -

   -- Foreldre-filmen "In My Country", ifra 2004. Regi: John Boorman. Basert på boken "Country of My Skull" av Antjie Krog. Filmen vinner 2004 Diamond Cinema for Peace Award Berlin Film Festival. -

---
   Flere forslag og relevanser som ønskes hithørende?
   Filmer, bøker, dokumentasjon - annet?

---

***
Denne prolog og proposisjon
til ende.
Punktum.

***

Henvisninger:

-- 20080312 i avisen Dagen: "Felles framtid?" ( ekstern ) Artikkel av
Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. -

---