--- Denne side:  20060320-fra-BVT-til-Rune-og-Trude-Hansen.html  

<--- saker-index.html  ( ekstern<---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )   <---- SiteMap-ekte-kristendom.html - ( ekstern )


--- BREVKOPI --- 

---------- Herværende brevkopiering: Rune L. Hansen pr. 21.03. 2006:


Til:

Hansen, Rune og Monica

Tindeland,

5568 Vikebygd


Fra:

Vindafjord kommune,

Barneverntenesta,

Besøksadresse: Kommunehuset, Vikedal.

Postadresse: Postboks 70, 5586 Vikedal.

Telefon: 5276 42 00. Telefaks: 52 76 41 10.

Bankgiro: 3241.07.21154.

Org.nr.: 974 618 222.Arkiv: 06/37 -3. Sakshandsamar: INY. Dato: 20.03. 2006.


HEIMEBESØK


Visar til tidlegare samtale på kommunehuset i Vikedal 16.03.06 der me gjekk gjennom meldinga frå mattilsynet. Barneverntenesta informerte deg om vårt arbeid, og undersøkingsplikta.


Du fortalde om livet til deg og familien din og sa at du ikkje ynskje kontakt med barnevernet. Du gav uttrykk for at du ikkje ynska at me skulle gjennomføra ein undersøking i familien din.


Me vonar likevel at me kan gjennomføra undersøkinga i samarbeid med deg og familien dykkar.


Som eit ledd i undersøkinga ynskjer me å komme å besøkje dykk heime, for å sjå korleis dykk lever og for å helse på og snakke med borna i familien.

Me ynskjer og å snakke med mor til borna, Monica Hansen.


Etter barnevernlova gjelder ikkje undersøkinga dei to eldste borna Balder og Idun, som har passert 18 år.


Me ynskjer å komma på besøk til dykk på fredag 24.03.06 kl. 14.00.


Om ikkje tidspunktet passar for dykk ring meg på tlf. 53 76 67 00.


Med helsing


Ingeborg Nyland,

Barnevernkonsulent.

Underskrevet.

---