--- Denne side: 20060505-fra-BVT-til-Rune-og-Trude-Hansen.html  

<--- saker-index.html  ( ekstern<---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )   <---- SiteMap-ekte-kristendom.html - ( ekstern )  


--- BREVKOPI --- Brev poststemplet 05.05. 2006, ankom 08.05. 2006.
---------- Herværende brevkopiering: Rune L. Hansen pr. 08.05. 2006: 


Til:

Rune og Trude Hansen,

Tindeland,

5568 Vikebygd '

Fra:

Vindafjord kommune,

Barneverntenesta,

Besøksadresse: Kommunehuset, Vikedal.

Postadresse: Postboks 70, 5586 Vikedal.

Telefon: 5276 42 00. Telefaks: 52 76 41 10.

Bankgiro: 3241.07.21154.

Org.nr.: 974 618 222.

          Ikkje offentleg 


Vår dato: Arkiv: 06/52 - 7. Sakshandsamar: INY. Dato: 05.05. 2006.


Innkalling til samtale.


Vi viser til tidlegare kontakt ( ekstern ) angåande barnevernundersøking og ynskjer å kome i dialog med familien.


Familien har tidlegare gitt uttrykk for at dykk ikkje ynskjer kontakt med barneverntenesta men me vonar me likevel kan møtast til samtale snart. Me ynskjer å lytte til korleis dykk opplever situasjonen og korleis dykk har det.


Jens Tveit har i dialog med barneverntenesta sagt seg villig til å bistå dykk i kontakten mellom familien og barneverntenesta.


Me ynskjer at dykk tar kontakt med oss i løpet av veke 19, for å avtale tidspunkt og stad for samtalen. Om dykk vil nytta Jens Tveit til å kontakta oss, eller kontaktar oss sjølv gjer dykk som det passar best for dykk.


Barneverntenesta stiller seg opne til kvar dykk ynskjer me skal møtast.


Ta kontakt med Ingeborg Nyland (barnevernkonsulent),

eller Iren Hebnes (barnevernleiar)

på tlf. nr. 53 655601.


Med helsing


Ingeborg Nyland

Barnevernkonsulent

(+ underskrift)

---