-- 20070907-Kirsten-Westlye-Hebnes.html               --- BREVENE ( ekstern ) -  DBN-RLH ( ekstern ) -

Kopi / avskrift - TEG og RLH:          

Side: 01 - 02 (Innhold) - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 -    Kommentarer:  20100302-NY-HEKSEBOK.html ( ekstern ) -  20100305-Den-nye-Hekseboken.html ( ekstern ) - 

RLH: UFERDIG LAY-OUT-OPPSETT OG BOKSTAV-FEIL ENDA /

Sakkyndig erklæring, avgitt 07.09. 2007 av Kirsten Westly til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon  ---> Side 1 av 35:
------       
 
(((STEMPEL + PÅFØRT:                  
VINDAFJORD KOMMUNE           
HELSE- OG SOSIALADM            
Innk. 12 SEPT 2007              
Saksnr. 07/1001 L.nr. 06/37          
Arkiv nr. Saksh BJK/ O.K. )))         

Sakkyndig erklæring


avgitt til Vindafjord kommune v/barneverntjenesten 07.09.07


i undersøkelsessak i.h.t. Lov om barneverntjenesterBarn:
Gudmund Hansen f.10.05.91
Frøydis Hansen f.25.12.93
Sofie Hansen f.24.05.97
Alfredo Hansen f.17.08.99
Mauriel Rose Hansen f.21.12.01
Urda Lilje Hansen f.14.06.03
baby Hansen f.28.02.06

Foreldre:
Trude Hansen f.09.08.68
Rune Hansen f.06.12.55Sakkyndig :
Kirsten Westlye
spes. i psykiatri
Alex. Kiellandsgt.8
4319 SandnesSide 2:

Sakkyndig erklæring, avgitt 07.09. 2007 av Kirsten Westly til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon  ---> Side 2 av 35:
---       
<---

   INNHOLD

Sakens bakgrunn + mandat ………………………………................s.  3

Grunnlaget for vurderingen ……………………………............…....s.  3

Innhentede opplysninger ………………………………....................s.  4

Resyme fra samtale med Jens Tveit 19.04.07: ………………...........s. 15

Resyme fra samtale med Brit Nelly og Arne Tveit 19.04.07: ….........s. 18

Resyme fra samtale med Sigve Bøe 20.04.07: ………………...........s. 20

Resyme fra samtale med Arne Borgemyr 25.04.07: …………..........s. 22

Resyme fra telefonsamtale med Marta Straume 27.08.07: ……........s. 24

Resyme fra samtale med Per Schnabel 29.05.07: ……….......…...…s. 24

Resyme fra samtale med Balder og Gudmund 30.08.07: ……...........s. 27

Resyme fra samtale med Else Synnøve Hansen 02.09.07: …….........s. 29

Sammendrag vurdering ……………………………………..........….s. 29


--->


---
Side 3:


Sakkyndig erklæring, avgitt 07.09. 2007 av Kirsten Westly til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon  ---> Side 3 av 35:
-------       
<---
            

SAKENS BAKGRUNN

Barneverntjenesten i Vindafjord ble kontaktet av Mattilsynet i Haugaland distr. 22.02.06. Årsak til henvendelsen var bekymring for barna til Trude og Rune Hansen på Tindeland i Vikebygd. Mattilsynet hadde foretatt tilsyn hos Hansen som ledd i forebyggende tiltak mot fugleinfluensa.

Fra denne meldingen hitsettes:

"Familien Hansen har 9 barn fra ca. 0-20 år De er tilflyttet fra Trøndelag og bor på et lite småbruk på Tindeland. De har bodd 2-3 år i Vikebygd. Har høner, ender, bier, hunder og katter. Ingen av bama gikk på skolen, men ble undervist hjemme. Det var en veldig spesiell lopplevelse å være på småbruket. De driver etter økologoske prinsipper og en følte seg satt 100 år tilbake i tid.

Ungen virket tynne og tynnkledde. Våningshuset var svært lite til å huse I1 personer. Ubekreftede tykter fra naboer gikk på at noen lå og sov i løa som var gammel og falleferdig.

De eldste barna virket høflige, men var åpenbart kuet av faren. Rune Hansen hadde en veldig negativ holdning til oss som offentlige personer og vi var lite velkomne. han var ikke interessert i å rette seg etter våre pålegg nåe det gjaldt dyreholdet. Han oppførte seg som om han var hevet over gjeldende regler og normer i samfunnet. Ved evt. inspeksjon fra dere bør dere være minst to stk.


På bakgrunn av denne meldingen ble det besluttet å åpne undersøkelsessak. Faren og to av barna møtte til en samtale med barneverntjenesten, men ga da uttrykk for at videre kontakt ikke var aktuelt. I tiden etterpå har all kontakt mellom fam. Hansen og b.v.tjenesten foregått skriftlig.


I den videre undersøkelsen har b.v.tjenesten innhentet opplysninger fra ulike instanser som har / har hatt kjennskap til familien.

Undersøkelsessaken ble avsluttet 05-09.06 med følgende konklusjon:

På bakgrunn av opplysningar som var henta inn i undersøkinga konkluderer barneverntenesta i Vindafjord at papira i saka vert sendt til ein sakkyndig då barneverntenesta ikkje har klart å komme i direkte dialog med heile familien. ---


I brev av 04.10.06 har undertegnede blitt engasjert av Vindafjord kommune som sakkyndig med følgende mandat:


Barneverntenesta ber om ei vurdering av foreldra sin omsorgskompetanse basert på opplysningar som kjem fram av papira dykk får tilsendt.

Ynskjer og ei vurdering om kva skadeverknader barna kan få ved å leve under dei forholda dei lever under.

Barneverntenesta ber sakkyndig være særskild merksam på far sin psykiske helse på bakgrunn av diagnose og far si tolking av situasjonen med bakgrunn i hans utspel i undersøkinga. Korleis kan far sin psykiske helse påverke barnas kvardag?

Barneverntenesta ber sakkyndig om å prøve å komme i kontakt med famllien for å få til ein samtate med far, mor og barna saman for å sjå på samspelet i familien.

Om sakkyndige ikkje kjem i kontakt med famillen må sakkyndighetsvurderinga baserast på bakgrunn av tilsendt materiell. ---GRUNNLAGET FOR VURDERINGEN

Jeg forsto det slik at familien var uvillig til å ha kontakt med meg.

Da jeg ble gjort kjent med at Rune Hansen ville bli begjært innlagt ved psyk.avd.

Haugesund Sykehus, avventet jeg for om mulig å få kontakt med ham under


Side 4:

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 4 av 41:
-------       
<---

oppholdet der. Han ble imidlertid skrevet ut etter kort tid etter å ha fått medhold i sin klage over innleggelsen til Kontrollkommisjonen.


Jeg mottok deretter et brev fra Hansens advokat , Sverre Kvilhaug, datert 18.01.07.

Fra dette brevet siteres:

”Familien har valgt et noe annerledes liv enn den store hopen, og det er nok det som er hovedproblemet for barnevernet. Dette klarte de sakkyndige i Trøndelag å forholde seg greit til - det samme klarte barnevernet i Sveio. Forhåpentligvis klarer barnevernet i Vindafjord etter hvert å gjøre det samme.

Det er på tide at familien nå får ro uten å ha den meget forstyrrende usikkerheten hengende over seg med hensyn til hva barnevernet kan komme til å foreta seg med hensyn til barna. Jo før barnevernsaken blir henlagt, jo bedre for barna.

Dette tror jeg De vil være enig i”'


Etter at jeg mottok dette brevet forsøkte jeg å få telefonisk kontakt med adv. Kvilhaug. Jeg fikk først kontakt med ham etter et par uker. Jeg ba.om en avklaring på hvorvidt familien ville møte meg eller ikke. Adv. Kvilhaug forklarte da at han hadde anbefalt familien ikke å samarbeide ("stille opp") i denne undersøkelsen , som han for øvrig karakteriserte som et kynisk maktspill og han framholdt at der ikke er noe som tilsier at der, er behov for psykologutredning. Eneste innvending man kan ha mot familien er dårlige boforhold, men ikke noe som skulle tilsi ny undersøkelse, påpekte han.

Dernest ga han uttrykk for at det var hans oppfatning at det ville være et alvorlig overgrep mot familien dersom en slik undersøkelse ble gjennomført, ”et overgrep i den private rettssfære.”


Etter denne telefonsamtalen har jeg forstått at det ikke er aktuelt for meg å få direkte kontakt med familien Hansen og at mine vurderinger derfor i stor grad må vurderes på bakgrunn av de tilsendte dokumentene.


Jeg har dessuten hatt samtaler med følgende:

. Iren Hebnes og Ingeborg Nyland, b.v.tjenesten i Vindafjord.

. Jens Tveit, bekjent av familien.

· Brit Nelly og Arne Tveit, bekjente av familien.

· Per Schnabel , bekjent av f6milien.

· Sigve Bøe, venn av Rune Hansen.

· Arne Borgemyr, rådgiver i skoleetaten i Vindafjord kommune.

. Gudmund og Balder Hansen

. Marta Straume (forsøk på samtale)INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Alle dokumentene har blitt oversendt til meg fra b.v.tjenesten.

Utdragene er til dets ordnet kronologisk. Det som er skrevet i kursiv er direkte sitert fra rapportene.

Der foreligger omfattende og voluminøse dagboksnotater som Rune Hansen har blitt distribuert til ulike instinser. Jeg har fått oversendt kopier av disse, og lest gjennom dem.

Jeg har valgt å ikke sitere fra disse.


Side 5:

Sakkyndig erklæring, avgitt 07.09. 2007 av Kirsten Westly til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon  ---> Side 5 av 35:
------       
---
            
<---

Rapport fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune , psykisk helsevern og sosiale tjenester -PST datert 13.08.93.

Psykologisk barnevernteam (PBT) mottok søknad fra Skaun sosialkontor datert 14.05.93. I denne skriver Skaun sosialkontor: ”Barnevernet i Skaun kommune har på bakgrunn av meldinger om bekymring for barnas omsorgssituasjon besluttet å foreta en undersøkelsessak i.h.h.t. lov om barneverntjenester § 4-3. Samarbeidet mellom barnevernet og foreldrene har fungert lite tilfredsstillende . Foreldrene mangler tillit til at saken vil kunne utredes på en nøktem og saklig måte fra sosialkontorets side. På bakgrunn av dette er det ønskelig at det kommer inn utenforstående som familien kan ha større tiltro til og som kan inngå et samarbeid til beste for barna. Dette anses nødvendig for å få belyst barnas omsorgssituasjon i best mulig grad.”


Det er opplyst at psykolog Tuire Tyldum og sosionom Turid Nistad har foretatt 3 hjemmebesøk i familien og møtt foreldrene og de 3 barna, og observert dem i sine daglige gjøremål.


Familien bor på et småbruk i Skaun, som de overtok for ca. tre år siden. Både jord, våningshus og fjøs var lite vedlikeholdt, og har også i dag ”enke”' standard, for eksempel ikke innlagt varmt vann og bad. Begge foreldrene her arbeidet sitt hjemme der de driver med husdyr, kaniner, fugler, urter blomster og trær, i tillegg til omsorg for ungene.--

Foreldrene legger vekt på en livsform og driftsform der de ser mennesker, planter, dyr, jord, vann og luft som en helhet. Denne forståelsen formidler de også til ungene mens de arbeider i lag, samtidig som de formidler kunnskap om de enkelte planter, dyr osv.----

Ungene er alltid opptatt med noe som engasjerer dem , og de vet ikke hva det vil si å kjede seg.

Familien her ikke fasttømrede rutiner med måltider og leggetider til samme klokkeslett hver dag. De avpasser dette etter andre arbeidsoppgaver og etter hvor sultne eller trøtte de er. ----

Alle ungene sover godt og spiser godt. De her alltid vært friske og uten spesielle plager.---

Når det gjelder samspill mellom barn og foreldre ser vi at de under våre besøk greier å være oppmerksomme på alle tre ungene samtidig, enten ungene er samlet, for eksempel kring bordet og spiser, eller de oppholder seg på ulike steder og med ulike aktiviteter, for eksempel en tegner i stua , en går på kjøkkengolvet og prater og en spiser ved bordet.

Foreldrene er nærværende med kropp, blikk og tale. Det virker som de greier å oppfatte ungenes ulike signaler, og svare på disse etter tur eller samtidig.


Balder fylte 7 år i mars. Det umiddelbare inntrykk er en spenstig gutt, med langt krøllet hår, alvorlig men med smilet pb lur. Balder kan skrive tall, bokstaver og er begynt å regne og lese. Han virker stolt over dette , og viser noe han her skrevet og leser litt i en bok.--

Et annet tema vi snakker om vedr. Balder er skolegang, siden han er i skolepliktig aldar. Foreldrene forteller at de ikke ønsker å sende Balder i den lokale skole, p. g. a. at de er uenige i den norske grunnskole sitt innhold og pedagogiske opplegg. De mener at noe av det som ungene lærer i norsk skole, for eksempel omkring fenomen som mennesker, natur og miljø og sammenhengen mellom disse, er direkte galt. --


Side 6:

Sakkyndig erklæring, avgitt 07.09. 2007 av Kirsten Westly til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon  ---> Side 6 av 35:
------       
---
            
<---

i stedet ønsker de å drive opplæringen seiv, nært knyttet til de daglige gjøremål som er i hjemmet og på gården.

De har også vurdert alternativer som Steinerskole, eller å flytte til et annet land med annen skolelovgivning, men de er glad i hjemstedet sitt og vil nødig flytte.


BESKRIVELSER AV FORELDRENE

Mor forteller at hun er oppvokst på Byåsen i Trondheim. Hun arbeidet en periode som dagmamma etter ungdomsskolen, inntil hun og Rune flyttet Aure.

Faren forteller at han er oppvokst på Lademoen i Trondheim. I løpet av

ungdomsskoletiden ble han interessert i filosofiske spørsmål, og las verker av Bjerke, Bjørneboe, Goethe, Platon osv. Interessen utviklet seg til spørsmål kring kjemi, biologi og kjemi. For å ivareta dette startet han på Krokeide yrkesskole ved Bergen. Han ble skuffet da undervisningen ikke var tilrettelagt slik han hadde håpet. Han mistrivdes, lukket seg mer og mer inne, og de andre elevene og lærerne reagerte på dette. Han avbrøt skolen. Resultatet av dette ble attføring og deretter uføretrygd. Legen som behandlet han forklarte at han hadde for særegne interesser til at han noen gang kunne tilpasse seg vanlig skole, arbeidsliv eller samfunnsliv. Dessuten fortalte han til legen at han førte åndelige samtaler med Goethe , derfor diagnosen schizofreni. Far forteller at han før og etter Krokeide hadde noen småjobber ulike steder i Trondheim. På spørsmål til far om hvordan det har vært for han å være uføretrygdet på nevnte diagnose, sier han at det her vært OK da dette ga han frihet til å holde på med det som alltid har interessert han; lesing, skriving, og de siste årene også familie, dyr og planter. Ulempene har vært at folk snakker seg imellom og lager egne forklaringer på hvorfor han er uføretrygdet, noe som kan være ubehagelig å høre om.


Foreldrene forteller at de møttes og slo seg sammen i Trondheim, og at de så fyttet til Aure, Tustna og Skaun. De var tidlig bestemt på å finne et sted som det de nå har funnet i Skaun. De gir uttrykk for å være enige om å satse på dette "prosjektet", samtidig som de er åpne på at Rune er den som her stått mest for det ide- eller tankemessige. Når det gjelder forholdet dem imellom beskriver de seg som svært ulike hva gjelder temperament. Han er sindig og rolig, hisser seg aldri opp, mens hun er mer oppfarende og impulsiv. Dette har ført til kommunikasjonsproblemer og konflikter dem imellom. I tillegg opplevde de problemer kring at Rune ville ha mindre nærhet i forholdet enn det Trude ønsket. - Konfliktene toppet seg på de tider kona tok med ungene og drog hjemmefra høsten -92. En medvirkende faktor til at hun drog den aktuelle dagen var ogs at de ventet besøk av sosialsjefen neste deg, noe hun gruet seg til. De forteller at kona ogs dro til noen naboer en dag sommeren -92 at ungene ikke var med, og hun drog hjem samme dag. For konfliktene toppet seg hadde Rune ivret for at de to skulle oppsøke Familievernkontor for å få hjelp til samlivsvanskene, men Trude ville ikke. Rune snakket da med naboer i stedet, noe også Trude gjorde.

De forteller at de har jobbet med forholdet seg imellom etter at kona kom tilbake. Hun har lagt vekt på å bli roligere og tenke seg mer om før hun handler. Dessuten jobber de nå mer hver med sitt uten å prate så mye sammen, men noen dager jobber de tett i lag og prater hele tida. Kona sier at hun trives bedre slik hun er nå, både med seg seiv, med ungene og mannen. Hun opplever seg mer selvstendig, ikke mer kuet eller anstrengt tilbakeholden. Mannen sier at han også trives bedre nå, og er fornøyd med de forandringene de her fått til. Samtidig sier begge at de enda har noe å jobbe med i


Side 7:

Sakkyndig erklæring, avgitt 07.09. 2007 av Kirsten Westly til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon  ---> Side 7 av 35:
------       
            
<---

forholdet sitt, vedrørende nevnte tema. De venter et barn til i november måned, og ser fram til dette.


Når det gjelder både nåtid og framtid er foreldrene bekymret vedr. økonomiske forhold. Fram til September -92 hadde de ikke økonomiske problemer. Etter dette fikk de uventede utgifter p.g. a. en bilreparasjon og omstendighetene kring barnevernsaken, og har måttet krite på butikken, låne av naboer og overtrekke konto. De har kommet på etterskudd. Når de nå får inntekter, må de betale gjelda de har opparbeidet og regninger, og da er kontantene oppbrukt. I perioder har strømmen og telefonen vært avstengt og de har måttet slakte dyr fordi de ikke hadde penger til mat. De har sjelden råd til klær eller sko, og må begrense matinnkjøp slik som pålegg og lignende. De legger vekt på å ikke snakke om økonomi når ungene er tilstede.-OPPSUMMERING MED FORSLAG TIL HJELPETILTAK

Som en oppsummering av ungenes hverdag og hvordan denne virker inn på ungenes utvikling, vil vi konkludere med at både Gudmunds, Iduns og Balders utvikling pr. i dag virker tilfredsstillende , både følelsesmessig , intellektuelt, motorisk og sosialt. Ungene har imidlertid noen særlige utfordringer p. g. a. familiens særegne livsstil, som handler om å mestre sosial omgang med andre unger og voksne. De trenger på dette utviklingsområdet foreldrenes særlige oppmerksomhet, støtte og oppmuntring. Da vi drøftet dette området med foreldrene nevnte de at ungene har vært med på "sanglek", og at de kunne tenke seg å delta på musikkskole, speider eller 4H. Vi vil understreke at slike aktiviteter kan være med på å støtte opp om ungenes utvikling på det sosiale området. Dersom foreldrene ønsker praktisk eller økonomisk hjelp for å få ungene med i slike aktiviteter, anser vi slik hjelp som, nyttig for ungene.

Foreldrene har også en uffordring sammen med skolemyndighetene , som handler om å legge til rette og holde i gang et tilfredsstillende skoleopplegg for Balder, og seinere for de andre barna.

Når det gjelder ungenes totale omsorgssituasjon vurderer vi også at denne pr. i dag er tilfredsstillende. Når vi skal vurdere hvordan omsorgssituasjonen for ungene vil utvikle seg framover, synes det pr. i dag å være noen områder som foreldrene med evt. bistand fra hjelpeapparatet bør arbeide med. Disse områdene handler om å komme á jour økonomisk, og gjerne få investert i bad og varmt vann. I tillegg at foreldrene arbeider videre med de kommunikasjonsproblemene de ennå sliter med, enten på egenhånd eller med bistand fra Familievernkontor. Dessuten har som tidligere nevnt, familien sammen med brnevernet en felles utfordring som handler om å få klarhet og beslutning kring barnevernsaken.Brev fra Sveio Kommune, sosialavdelingen datert 19.07.06.

Familien Hansen kom til Sveio kommune februar 1996. 12. november 1997 kom det ei bekymringsmelding til barneverntenesta på Balder, Idun, Gudmund, Frøydis og Sofie. I sluttrapporten av undersøkinga kjem det fram at det ikkje finnes grunnlag for å påleggja tiltak etter lov om barneverntenester kap. 4. Etter dette kan eg ikkje sjå at barneverntenesta i Sveio kommune har hatt ytterligere kontakt med familien.---


Brev fra jordmor i Vindafjord datert 02.08.06

U. t. møtte Trude Monica og Rune Hansen første gang 18.01.06.


Side 8:

Sakkyndig erklæring, avgitt 07.09. 2007 av Kirsten Westly til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon  ---> Side 8 av 35:  
------        
             
<---

Trude var da 34 uker gravid. Hun hadde blitt anbefalt av dr. Schou å ta kontakt med jordmor. Etter dette var hun hos meg to ganger til før hun fødte.---

­Pga at Trude fortalte at hun hadde blødd en del i forbindelse med noen av fødslene, oppfordret undertegnede dem til å føde på sykehuset. Jeg diskuterte med overlegen på fødeavdelingen om å legge forholdene til rette slik at Rune kunne ta imot med jordmor til stede. Dette ønsket ikke foreldrene , men de takket for omtanken. Paret ønsket hjemmebesøk av jordmor og helsesøster etter fødselen, og vi avtalte at de skulle ta kontakt når fødselen var over.

Hjemmebesøket gjennomførte vi fredag 17. mars 2006.


Brev fra Skjold helsestasjon datert 02.08.06


Trude Monica og Rune Hansen tok kontakt med helsestasjonen 6. mars. Trude Monica hadde født ei jente 28. februer hjemme. I ettertid hadde hun fått symptomer på brystbetennelse, vært hos lege og kom nå for å låne brystpumpe. Foreldrene fortalte om en fin fødsel uten komplikasjoner. De sa jenta veide vel 3 kg, og virket frisk. Vi avtalte telefonkontakt seinere i uka for å følge opp mors tilstand, og for å avtale hjembesøk.

Telefonkontakt den 8. mars: brystbetennelse på vei tilbake, vi avtalte hjembesøk den 17.mars, sammen med jordmor.

17. mars: Jordmor og helsesøster kom på hjembesøk, og ble tatt vel imot av far og de eldste barna på tunet. Vi ble invitert inn, der mor satt sammen med lillejenta og de andre barna. Mor fortalte jordmor og helsesøster hvordan fødselen hadde vært. ---


Samspill i familien:

Under besøket var alle barna tilstede hele tida. Vi ble tatt godt i mot, og hilste på alle familien. De satte tydelig pris på å få besøk, og vi fikk mat og drikke som de eldste barna stelte i stand. Atmosfæren i hjemmet var rolig, og kommunikasjonen i familien bar preg av respekt og harmoni. Samspill mellom mor og far var upåklagelig. Barna snakket både med hverandre og med foreldre og oss. De var stolte over lillejenta. Barna var ivrige etter å vise oss og fortelle ulike ting, og virket åpne, glade og fortrolige. De fortalte oss om interesser og hobbyer, ferieturer og plantelivet på gården. Flere av barna spilte div. instrument. De var også opptatt av data, bøker og intenett.


Boforhold:

Vi la merke til at familien bodde trangt. Vi var kun i første etasje og så gang, kjøkken og stue. Første etasje bar preg av plassmangel. Det var likevel sitteplasser til hele familien og oss. Inventaret var slitt og gammelt, men funksjonelt. I stua var det både TV, data og musikkanlegg. Jordmor og helsesøster la begge merke til at renhold og orden var dårligere enn det en normalt ser i hjem, men vi har ikke vurdert det som skadelig for helse eller trivsel. Barna hadde klær som bar preg av mye gjenbruk, men klærne passet til dem og var funksjonelle. Hygienen til bama så ut til å være tilfredsstillende.


Andre forhold:

---- Jordmor eller helsesøster kan ikke gjøre rede for hvert barn individuelt, men har heller ikke observert noe som gjor oss bekymret mtp. barnas helse, trivsel eller utvikling.


Andre kontaktpunkt


Side 9:

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 9 av 41:
------        
<---
             
 

Helsesøster snakket med mor på telefonen i juli: ---

Balder hadde vært hos fastlege p.g.a. et flåttbitt.

Hun setter pris på kontakten med helsestasjonen, men de ønsker ikke å følge helsestasjonsprogrammet eller få vaksiner. Hun er klar over konsekvensene av manglende vaksiner, og at barna hennes har rett til nødvendig helsehjelp/legetilsyn.


Brev datert 31.07.06 fra Vindafjord kommune v/ Arne Borgemyr, stabsrådgjevar.

Dykkar brev av 14.07.06

Me har mottatt Dykkar pålegg om informasjon om 4 av barna til familien Trude og Rune Hansen, Vikebygd.

Underteikna har hatt det faglege ansvaret for heimeundervisninga med denne familien heile tida dei har vore i Ølen kommune . I det følgjande vert det gjort greie for kva som har vore gjort i samband med kommunen sitt tilsynsansvar for heimeundervisning med heimel i opplætingslova § 4-12.

LITT HISTORIKK OM STARTEN

Familien Hansen busette seg i Vikebygd i Ølen kommune i 2002. Underteikna hadde møte med Rune Hansen den 30.08.02 der opplegget for heimeundervisninga vart drøfta. Det vart mellom anna sett fram eit sterkt ønskje om å få Marta Straume som tilsynslærer Familien kjende henne frå tidlegare opphald i Sveio kommune. Ølen kommune hadde allereie hatt eit samarbeid med Marta Straume i samband med heimeundetvisning på Bjoa då ungdomsskulen vert nedlagt der. Marta Straume tok på seg oppdraget som tilsynslærer for familien Hansen, og det vart avtalt nokre rammer for tilsynet. Desse bygde i nokon grad på den såkalla ”Sveiomodellen” som vart utarbeidd i Sveio då familien Hansen var busett der. Ei modifisert utgåve av modellen vart utvikla for Ølen kommune den 26.09.02 og sendt til Marta Straume. Hausten 2002 omfatta tilsynsoppdraget Idun f 1988, Froydis f 1993, og Gudmund f 1991.

Det vert avtalt at Marta Straume skulle gjennomføre tilsynsbesøk i heimen kvar haust og vår og sende rapport til kommunen etter gjennomføringa. Rapportane er nærare presentert nedanfor.


Den 30.10.2003 hadde Ølen kommune tilsyn frå utdanningsdirektøren i Rogaland. Kommunen sitt ansvar for tilsyn med heimeundervisning og vurdering av korleis dette skal gjennomførast, vart drøfta under tilsynet, og i endeleg rapport fra tilsynet heter det:


Heimeundervisning

Kommunen har oppfølgingsansvar for tilsyn med heimeundervisning i ein familie i kommunen. Det blir lagt vekt på god.dialog med ei føresette, m. a. i samanheng med engasjement av ekstern tilsynsperson. Samtidig er kommunen opptatt av å ta det formelle tilsynsansvaret sitt på alvor, i tråd med intensjonane i opplæringslova.


VIDAREGÅANDE SKULE

Rune Hansen har i samtaler med underteikna understreka sterkt at han ikkje har tillit til offentlege skular og at han derfor ikkje ønskjer at barna hans skal gå på slike. Det har verka som dette og gjeld vidaregåande skuler.---


Balder

Då familien kom til Ølen kommune, var eldste guten i alder for ta til på vidaregåande skule. Underteikna orienterte då om dei mogelegheiter som er i

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland 

Side 10:

---> Side 10 av 41:
------       
<---
            
 

området. Lundeneset vidaregåande skole vart foreslått då ein vurderte dette som eit høveleg tilbod for Balder. Men det vart ikkje til at Balder søkte då.


Idun

I tilsynsrapport frå Marta Straume står det frå tilsynet 21.05.03: ”Idun vart også informert om den retten ho har til vidaregåande opplæring...”

Idun har til no ikkje gått på vidaregåande skule.


Gudmund:

Etter vanleg rekning har Gudmund alder for å søkje vidaregåande skule våren 2007.

Svar på spørsmål fra barneverntjenesten:

. Kommunen har tatt tilsynsrapportar frå Marta Straume til orientering.

Dei konkluderer med at føresetnadene for heimeundervisning er til stades.

· Kommunen har ikkje fått førespurnad om noko godkjenningsdokument og

har heller ikkje på eige initiativ utstedt noko dokumentasjon. Idun har valt

å ikkje ha karakterer. I ettertid kan ein sjå at det burde bli utstedt eit

dokument som stadfester at barnet har gjennomført opplæringsplikta i

grunnskolen som heimeundervisning i Ølen kommune.

· Oppfølgjingstenesta er ikkje kopla inn rundt barna som er ferdig med

grunnskolen. Dette burde vore gjort.

. Skuleadministrasjonen har hatt et par møte med Rune Hansen. Elles har

kontakten gått via brev og vår tilsynslærer Marta Straume. Elles har

familien blitt oppmoda om å hente lærebøker og materiel ved Vik skule og

Ølen skule.

. Sjølv om kommunen kanskje kunne ønskt meir omfattande faglege

vurderingar i tilsynsrapportane , har ein ikkje vore så uroa over det reint

faglege. Mykje tyder på at barna er ressurssterke og at dei får mykje

kunnskap både gjennom praktisk arbeid i heimen og på garden og

gjennom bøker, film og intemett. Dei utfalder seg gjennom song og

musikk.

· Mot slutten av 2005 kom det ei konkret bekymringsmelding frå

privatperson i Vikebygd i Ølen kommune (skulefaleg). Denne vart fylgd

opp av rådmannen gjennom fleire kontaktar. Men då Ølen kommune vart

avvikla, vart dette arbeidet avbrote. For dette vart tatt opp att, kom det

fram (bl a. gjennom avisreportasje) at det var opna barnevernssak om

denne familien.


Tilsyn med heimeundervisning, Ølen kommune v/Marta Straume datert 21.05.03.

Etter avtale med Ølen kommune vart titsyn utført 29.mars 2003.


Konklusion: Idun, Gudmund og Frøydis for opplæring etter sine evner, interesser og føresetnader elles. Trivsel, tryggleik og meining pregar undervlsninga.

Føresetnadene for heimeundervisning er til stades.


Ølen kommune har gitt tilbakemelding på denne rapporten 04.06.03 med bl.a

følgende kommentarer:

”--- Når det gjeld Ølen kommune sitt tilsynsansvar, skal me etter opplæringslova § 14-2 føre tilsyn med heimeundervsininga. Også slik opplæring er underlagt mange av

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland 

Side 11:

---> Side 11 av 41:
------       
<---
            
 

krava i opplæringslova. I § 2-1 står den generelle plikta oppført. Vidare har § 2-13 ein referanse til §§ 1-2,1-3,2-3 og 2-4 i lova med forskrifter som gjeld så langt reglane ikkje kjem i strid med Norges folkerettslege plikter.

Heimeundervisninga må ut frå dette i hovedsak følgje dei same læreplanane som offentlege grunnskolar. Kommunen sitt tilsyn må derfor omfatte ei vurdering av om krava vett innfridde for dei aktuelle elevane. Derfor saknar me noko dokumentasjon frå deg når det gjeld dette. Men me går ut frå at du har gjort deg tankar om dette sidan du slår fast: "Føresetnadene for heimeundervisning er til stades". --­Me vil be om at det i samband med nytt tilsynsbesøk frå deg til hausten vert tatt inn nokre fleire punkt i rapporten til kommunen.


Tilsyn med heimeundervisning , Ølen kommune v/Marta Straume datert

04.10.03.

--- Tilsyn vart etter ønskje frå Ølen kommune utført tidleg i haustsmesteret 2003, dato 23.09.03. Tilsynet var i heimen. Alle feimiliemedlemmane var til stades.


Generelt: Eg gjorde familien kjend med innhaldet i brevet dykkar av 04.06.03. Dei kommenterte innhaldet i brevet slik.

"Vi set oss høge mål for undervisninga . Vi tenkjer ikkje på livet som fagområde og undervisninga er prega av samanheng. Vi orienterer oss mot Steiner-pedagogikk og Montessori -skulen sine prinsipp for læring. Når det gjeld KRL-faget så les vi i Bibelen og orienterer oss mot de store religionane. I undervisninga bruker vi i stor grad også andre bøker og hjelpemidler enn lærebøkene i dei ulike faga. Barna får undervisning i musikk og dei fleste går på musikkskulen. Alle har tilgang til datamaskin og internett.


Heimeundervisning er likeverdig med opplæring i offentleg skule og friskular. Heimeundervisning har sitt særpreg og har same målsetjing som opplæring i skule: ganglege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn.--

Ved fylte 15 år bestemmer den unge sjølv over val av livssyn og utdanning. Det må ein også sjølvsagt ta omsyn til når ein vurderer heimeundervisning. I dei siste 10 åra har vi også i Norge fått erfaring med kor effektiv heimeundervisninga er. Det gjeld både fagleg og sosialt. Ikkje alt kan vegast og målast. Det beste i menneskelivet grlipper gjerne for mål og vekt. Det viktigaste born lærer er det dei lærer om seg sjølv. Å vera trygg på seg sjølv og sin verdi og å ha håp og mål for framtida er heilt grunnleggjande for å bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn. Heimeundervisninga til familien Hansen har dette som grunnmur og praksis i tillegg til den faglege opplæringa.


Konklusion: Føresetnadene for heimeundervisning er heilt klart til stades.


Tilsyn med heimeundervisning Ølen kommune v/ Marta Straume datert. 23.05.04.

Tilsyn vart utført 22.05.04. Alle familiemedlemmene var til stades.


Familien Hansen har hatt heimeundervisning i om lag 10 år. Undervisninga deira er mykje prega av handlingsboren kunnskap. Borna deltek i arbeid i kvardagen, etter som dei veks til har den enkelte oppgåver og ansvar som dei meistrar. Mykje undervisning også i teoretiske fag som t. d. matematikk er knytt til praktisk arbeid. Undervisning og -læring skjer også gjennom samarbeid, og ved at dei yngre lærer av

Side 12:

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 12 av 41:
------       
<---
            
 

dei som er eldre. Familien har heile tida ulike kunnskapsprosjekt. Oppgåver på garden gjer samarbeid naudsynt. Alle har uvanteg store kunnskaper om naturen og om korleis ein kan nytte plantar.

Opplæringa er prega av trivsel og tryggleik.


Borna får opplæring der teori og handlingsboren kunnskap utfyller kvarandre. Føresetnadene for heimeundervisning er heilt klart til stades.


Tilsyn med heimeundervisning, Ølen kommune vIMarta Straume datert 06.09.05

--- Etter avtale med familien Hansen vart tilsyn for vinterhalvåret 2005 utført ved besøk i heimen 12.08.05. Alle familiemedlemmene, også dei to som nå er ferdige med grunnskoleopplæringa si, var til stades.

Generelt om heimeundervisninga:

Familien Hansen har eit pedagogisk grunnsyn som ein kan kalla naturleg læring. Mange heimeundervisarar må i USA og Australia deler dette synet. opplæringa er for ein stor de/ knytt til at borna deltek saman med vaksne og born i ulik alder i arbeid og kvardagsliv. Opplæringa har ein heilskap og knytt til livet i familien.

Sidan sist tilsyn har Rune, Balder og Gudmund vore på reise gjennom Europa og Tyrkia. Dei køyrde gjennom Danmark, Tyskland Austerrike, Italia og Hellas til Tyrkia, og tilbake gjennom dei sama landa.----


Konklusjon:

Føresetnadene for heimeundervisninga er framleis til stades. Skulesjefen kan vurdera om tilsynet kan reduserast til ein gong i året og elles ved aktuelle behov.


Kommentar frå Ølen kommune til Marta Straume i samband med tilsynsrapport 06.09.06 datert 16.12.05.

---- Når det gjeld den faglege vurderinga i rapporten din frå September 2005, ser me at dei 3 barna i grunnskulealder har stor aktivitet og mange ulike aktiviteter for læring. Sjølv om me ikkje ut frå rapportane dine kan vurdera i kva grad desse barna får kunnskaper som tilsvarer måla i dei ulike læreplanane, har me tatt til orientering din konklusjon om at føresetnadene for heimeundervisning er til stades.


Likevel vil med dele med deg ei uro for sider ved barna si læring og utvikling. I læreplanverket for den 10-årige grunnskulen står det på side 15. Innledning:


”Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre uffordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi.”

Barna si utvikling på det sosiale området opptar leiarar i kommunen, og me har ut frå din tilsynsrapport ikkje fått svar som gjer at me kan leggje bort uroa me kjenner på. Blir dei rusta til å møte livet utanfor heimen si ramme? Vert dei i stand til å meistre utfordringar dei fleste menneske møter som vaksne i samspell med andre menneske i samfunnet?

Når me stiller dess spørsmåla til deg, er det både fordi dei er relevante i høve til opplæring, men og fordi du som vår tilsynsperson er den einaste formelle kontakt kommunen har med heimen, me spør mellom anna fordi fleire i lokalsamfunnet kjem fram med slike spørsmål til kommunen sine folk. Det er ei ganske stor uro når det gjeld barna si sosiale utvikling: Dette bygger på at dei er lite saman med andre menneske i lokalsamfunnet, og når dei er med, blir det registrert åtferd og uttaler frå

Side 13:

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 13 av 41:
------       
<---
            
 

barna som vekker uro. Når slike bekymringer vert formidla til kommunen, er det vår oppgåve å bruke dei kanaler me her til å få innsikt i den faktiske situasjonen for barna slik at me har best mogleg grunnlag for å vurdere om kommunen bør gå meir inn i situasjonen.

I denne omgang spør me om du ut frå dine tilsyn har tilleggsinformasjon eller vurderingar som kan kaste meir lys over dei moment som er tatt fram ovanfor. Sidan kan me kome tilbake til om det ved seinare tilsyn kan bli lagt ekstra vekt på slike spørsmål. -----


Brev fra Marta Straume til Ølen kommune datert 18.03.06

Undetteikna er p.t. sjukemeldt.

Tilsynet med heimeundervisninga må difor utsetjast. Eg reknar med at tilsynet kan utførast i vårhalvåret.


Brev til Marta Straume fra Ølen kommune datert 24.05.06

Mitt framlegg er at me i a//e høve venter til hausten 2006 med nytt tilsyn. Du er kanskje kjent med at barnevernet har fått bekymringsmelding i samband med familien og at dei no er inne i ein vurderingsfase i samband med det. Frå skulesektoren vil me bli bedne om å leggje fram dine tilsynsrapportar. Eg veit ikkje i kva grad du vil gje utfyllande informasjon om dine møter i heimen, men eg kunne godt tenkt meg å snakke med deg på telefonen uten at det vart informert vidare til familien. I alle høve er det fint om du tar ein telefon til meg så me kan snakke om situasjonen.


Brev fra Marta Straume til Ølen kommune datert 17.06.06.

---Eg kan ikkje sjå at det er lovheimel for slike samtaler som det du gjer framlegg om. Ein slik samtale må kommunen avklara med dei det gield på førehand. Som tilsynslærar har eg den same teieplikta som andre lærarar. Elles synes eg det er leit å høyra at det er sendt bekymringsmelding til bamevernet på familien. Frå avisoppslag har eg sett at det var Mattilsynet som sende den meldinga. Det forundrar meg ------


Informasjon fra Vindafjord trygdekontor til b.v.tj. i Vindafjord datert 20.07.06

Viser til brev----

I henhald til informasjonsplikta kan me opplysa følgjaride:

Rune Leander Hansen f. 061255 får utbetalt 100 % uførepensjon ----­Uførepensjonen er tilstått frå 1979 med bakgrunn i diagnose "betydelig personlighetsavvik " og "schizofreni".


Utdrag fra uttalelse fra Helse Fonna, psyk. klinikk v/overlege Jan Nocon datet 15.02.07:

Svar på henvendelse datert 22.01.07.

Ble uføretrygdet - 79, 24 år gammel, med diagnosen schizofreni, og her deretter drevet litt, med gårdsbruk.----

I forbindelse med opphold i Skaun kommune, voldsom konflikt. Både polit, trygdeetat, helse- og sosialetat, skoleetat, mattilsyn og barnevern var involvert. Det fremkommer at pas. følte seg overvåket i huset, og telefonavlyttet. Aktuelt har familien isolert seg på et lite småbruk ved Vikebygg siste 4 år.----

Side 14:

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 14 av 41:
------       
<---
            
 

Pas. har for øvrig tenkt seg å lage Edens hage i Vikebygd med vektlegging på matnyttige planter og bygge opp et trivselssamfunn for barn i allminnelighet.--­


Han har under innleggelsen opplyst at han har hatt foredrag og nærmest undervisningsvirksomhet, både i forbindelse med jordmødre, men også i forbindelse med kjente obstetrikere og Universitetssykehuset Karolinska i Stockholm.


Han angir at hans diagnose schizofreni ble satt for at han kunne få uføretrygd, og ikke for at han var schizofren. Under oppholdet framkommer klare psykotiske førestillinger, blant annet mener pasienten å kunne kommunisere med sine barn på fosterstadiet, sånn at han har kontroll over hvordan fødselen forløper. Mener også at offentlige myndigheter har myrdet en veterinær som tidligere i forbindelse med en sak om dyrehold skal ha støttet familien. Dette skal ha vært gjort som straff for at veterinæren støttet familien.

Det har vært mange diskusjoner om i hvor høy grad barna er isolert på den aktuelle gård, pasienten selv fornekter dette, likeledes hans advokat i kontrollkommisjonen, men det er kommet motstridende opplysninger og det er vanskelig for oss med sikkerhet å avgjøre hva som er tilfelle. Dette foranlediget at man i forbindelse med utskrivelse sender bekymringsmelding til barnevernet, for å få saken nærmere undersøkt og belyst.


Årsaken til at man fra sykehusets side ønsket pasienten lenger innlagt enn hva kontrollkommisjonen gikk inn for, var bekymring for pasientens omsorgsevne, og en lenger vurdering med henblikk på om man eventuelt med medisinsk behandling kunne bedre pasientens funksjonsnivå som grunnleggende foregår på grunnlag av paranoid tolkning, spesielt rettet mot myndigheter.

Pasienten har aldri vært medisinert i løpet av sitt liv. Så fremt pasienten hadde bodd alene , eller det ikke hadde vært barn med inn i bildet, kunne man si at situasjonen var en annen, i det pasienten ikke som sådan er farlig for omgivelsene eller på annen måte til gene, hvorfor man i prinsippet ikke kunne ha noen innvendinger mot at han lever et marginalisert liv for seg selv. Problemet er at barna må leve under vilkår som pasienten bestemmer ut fra en psykopatologisk bakgrunn.----

Sammenfattende er det således ikke snakk om at man fra sykehusets side vil påstå vanskjøtsel av barna, det er mer snakk om at pasienten vurderes som paranoid schizofren, at han er ubehandlet, at han har systematiserte og paranoide vrangforestillinger om forfølgelse, og at han står som forsørger for 7 barn i hjemmet, og man således ønsker en vurdering om situasjonen er holdbar i hjemmet eller ei.


Uttalelse til b.v.tjenesten fra spes. i allmennmedisin Terje Egil Kleiven datert 08.02.07:

--- Opplysningane ein spør om er helsa til ovannemnde, og mi vurdering då eg la han inn til observasjon 08. 0 1. 2007.

Utdrag frå mi vurdering denne dagen

"Ut frå ei heilheitsvurdering ve/ eg å legge han inn etter § 3-6 i Lov om psykisk helsevern Dette er ei vanskeleg heilheitsvurdering, men i samtalen oppfattar eg han som ein psykiatrisk pasient med klar paranoiditet.----"


Pasienten låg inne i 4 døger, og vart utskriven etter å ha klaga til Kontrollkommisjonen. Utdrag får epikrise frå Haugesund sjukehus:

Side 15:


Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 15 av 41:
------        
<---
             
 

"Diagnostisk veljer ein å setje ein paranoid schizofreni som diagnose. Dette grunngjev ein utifrå ICD 10 kriterier. Dersom ein ser på dei allmenne kriteria , er hovedkriterie I at det skal foreligge vedvarande bisarre vrangforestellingar av paranoid art i forhold til situasjonen i Skaun kommune. Det same gjeld i forhold til omstendighet rundt noverande innleggelse der han er av den oppfatning at det er barnevernet som står bak og at vurderande instans ved overlege Jan Nocon har fatta vedtak om bruk av observasjonsparagraf fordi han kan tape karrieremuligheter på dette. Utover dette foreligg det negative symptomer i form av sosial tilbaketrekning. I forhold til hovedkriterie 2 som er varighetskriteriet er det brakt på det reine at varigheiten utover ein månad. Når det gjeld kriterie 3 er organisk etiologi og annan primær affektiv sinnsliding utelukka. Ut i får dette fyller pasienten hovedkriteria i ICD 10 for ein schizofrenidiagnose.---

Ut i frå pasientens sjukehistorie og observasjon i post med kliniske intervjuer, er ein av den oppfatning at ein har haldepunkt for å setje diagnosa paranoid schizofreni. Ut i frå at pasienten har fungert umedisinert og opplever sjølv at ting fungerer, et det ikkje grunnlag for å seie at det er fare for vesentleg forverring av sjukdomstilstanden utan behandling, eller at ein vil kunne forventa vesentleg betring. Det er såleis ikkje aktuelt å igangsette psykofarmakologisk behandling utan at pasienten ynskjer dette sjølv. Ut i frå same grunngjeving kan ein heller ikkje sjå at det er grunnlag for å vurdere tvungent psykisk helsevern i fortsettelsen. Det vil vere ei vesentleg inngriping i pasientens liv som ikkje kan seiast å gje utsikter til vesentleg betring av hans tilstand. Ein vurderer heller ikkje pasienten som direkte farleg for seg sjølv eller andre. Ein finn imidlertid grunniag for bekymring for pasientens omsorgsevne.----”Resyme fra samtale med Jens Tveit 19.04.07:

Tveit har også tidligere blitt forespurt om å være informant overfor barnevernet, men har reservert seg ; dette fordi han har hatt håp om å kunne "få en kanal inn til fam.Hansen" og dermed bidra til å hjelpe. P.g.a. sakens utvikling ser han nå ikke lenger noen mulighet for å kunne hjelpe familien, og har derfor sagt seg villig til samtalen med meg.


Tveit har tidligere vært rektor ved en skole i Etne. Han flyttet til Vindafjord for 10-11 år siden.

Hans første møte med Rune Hansen var da han tilfeldigvis møtte Hansen hos en nabo som han var på besøk hos. Han fikk god kontakt med Hansen da. Dette var en gang på slutten av 90-tallet. Hansen fortalte da om familien sin , og at de drev privat skole for barna sine. Videre fortalte han at de hadde blitt trakessert og forfulgt som følge av dette.

Tveit hadde ikke mer kontakt med Hansen etter dette forste møtet, men møtte ham så igjen for 2-3 år siden. Han har også senere møtt flere av familiemedlemmene tilfeldigvis.

tok Rune Hansen kontakt med ham igjen. Det var efter at barneverntjenesten hadde involvert seg i familien, og Hansen hadde behov for å diskutere denne situasjonen med Tveit og få råd fra ham. Han ga også uttrykk for at han trengte hjelp. Tveit sa til Hansen at han gjerne kunne være en "medvandrer", d.v.s. at han ikke ville fungere som en slags advokat, men en person som Hansen kunne diskutere med og de kunne bryne tanker mot hverandre.

Hansen aksepterte dette.

Side 16:

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 16 av 41:
------       
<---
            
 

Tveit, sa at han kunne ta kontakt med barnevernet. Hansen fryktet barnevernet og Tveit ønsket å kunne fungere som en støtte.


Etter en tid ble Hansen innkalt til møte med barnevernet. Da var det yngste barnet nyfødt. På møtet med barnevernet tok Hansen også med seg den eldste sønnen og en av jentene. Hansen ba om lov til å ta opp på lydbånd hele møtet; så skulle den eldste sønnen skrive ref. fra møtet . Han skulle skrive alt, inkludert kremting. Dette ble i etterkant av møtet skrevet ned i detalj av sønn til Hansen , og distribuert på CD. Dette møtet ble langvarig og lite konstruktivt, etter Tveits mening. Møtedeltakeren snakket ofte forbi hverandre. Hansen kommenterte bl.a. barnas svar og faren fnøs av barnas uttalelser. Dette har han også gjort overfor barna ved andre anledninger, bl.a når de har vært på besøk hos Tveit.


Rune Hansen kjører ofte omkring i bilen sin, forklarer Tveit. En kveld kom han på besøk til Tveit . Han var da alene og sa at han hadde vært i byen.

Mens han var der ringte de til ham hjemmefra . Han sa at han snart skulle komme, og at han hadde kjøpt is til barna. Til tross for dette ble han sittende hos Tveit i flere timer. Da hadde han vært hjemmefra hele dagen. Tveit har inntrykk av at Hansen i liten grad legger merke til eller tar hensyn til tiden.

Hansen vil gjerne snakke om barnevernet , som han er sterkt kritisk til, og han snakker om politikk og religion. Han blander gjerne sammen åsatro , indisk religion , det gamle testamentet m.v., og er interessert i å diskutere dette. Han er også sterkt opptatt av negative forhold i samfunnet som rus og kriminalitet.

Hansen har vært skeptisk til å snakke med Tveit om barna sine , og har også sagt til Tveits svigerdatter at han mistenker Tveit for å stå i ledtog med barnevernet.


Tveit har vært på besøk hos fam. Hansen et par ganger. Da har barna oppført seg greit og de har virket normalt kledd . De bor svært trangt og huset virker overfylt, men det synes som om de likevel har oversikt. De har også innredet et rom i eldhuset til den eldste datteren. Hansen har gitt uttrykk for at han ikke synes familien har behov for vannklosett eller innlagt vann.

Tveit har ikke sett noe som peker i retning av at familien har struktur på dagene eller m.h.t barnas undervisning/skolegang. En gang kom Tveit dit midt på dagen, og da hadde et av barna nettopp stått opp. Da Tveit en gang snakket med Hansen om leggetider, snakket Hansen dette bort. Der er ingen drift på garden, men de har frukt og bær som de høster.

Likevel ser det ut til at barna leser mye , og noen av dem kan flere språk. Barna framstår høflige , og virker mer enn vanlig "driller”. Hansen opptrer svært patriarkalsk overfor barna.


I jan.-07 hadde Hansen et leserinniegg i en lokalavis. Der forsvarte han mannens plass i hjemmet, og framholdt at mannen skal ha det avgjørende og bestemmende

ordet i hjemmet.

En gang da Tveit var på besøk hos Hansen fikk de i gang en god samtale , og denne gangen var ogsa Trude aktivt med i denne samtalen. Da ble hun irettesatt av mannen, og han anklaget henne for å sympatisere med barna når de opponerte mot faren. Da sa Trude at hun ville ta seg sammen.


Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland 

Side 17:

---> Side 17 av 41:
------       
<---
            
 

Tveit beskriver Hansens "ideologi" som drømmerier og som et eventyrland. Han har ideer om at han skal plante mange ulike planter og vekster , og bruker mye penger på innkjøp av slike. Videre har Hansen en ide om at familien skal være selvberget Ofte for han likevel ikke plantet dem ut, og da visner gjerne plantene. Tveit har også observert settepoteter som burde ha vært i jorden for lang tid siden. Generelt er inntrykket at de har mange planer, men at de for lite gjort.


På eiendommen til fam. Hansen er der mye tømmer. Noe av dette har blitt sagd ned, og planen har vært at dette skulle brukes til å bygge på huset, og Rune Hansen og en av sønnene reiste også i den anledning til Voss for å lære seg rafting. Tveit oppfordret Hansen til å gå i gang med dette arbeidet, og lånte Hansen en talje som­ ville kunne gjøre arbeidet lettere. Arbeidet har likevel ikke kommet i gang.

Hansen kjøpte seg også en trebåt med påhengsmotor. Dette var for ca. 3 år siden. Denne lå lenge ute, og Tveit sa til Hansen at båten burde bli dradd pd land og bli vedlikeholdt. Han fikk også låne talje av Tveit til dette formålet. Dette ble utsatt. De skulle angivelig bruke båten til fisking, men Tveit tror ikke at de noen gang har gjort defte.

Hansen beskriver seg selv som meget dyktig til det meste.


Barna i fam.Hansen er aktive og er med på ulike aktiviteter.

En av døtrene ble tilpudt jobb som budeie på en seter . Dette støttet Tveit henne i, men faren mente det ville være bedre for jenta å være hjemme. Der blir alt som barna leser og ser av filmer sensurert av faren. Selv har Hansen opprettet en hjemmeside på internett.

Rune Hansen, mener at barna må beskyttes mot alt det vonde i verden, og han motsetter seg derfor at de skal dra bort fra hjemmet. Da Balder vinteren -07 dro hjemmefra og flyttet til Haugesund for å gå på skole , ble han baktalt og sterkt kritisert av faren. Balder dro hjemmefra etter å ha hatt en konflikt med faren, og han matte da be om hjelp fra sosialkontoret.

Barna får ikke lov hjemme til å sykle- på hovedveien som ligger ca. 200 m fra huset der de bor. De har fått en del utstyr fra andre, deriblant sykler, men dette blir i liten grad tatt vare på og vedlikeholdt.

Barna går stort sett når de skal til og fra aktiviteter som de er med på. Da må de spasere atskillige kilometer , og det er sjelden at faren bistår med skyss. Tveit tror ikke at barnas mot, Trude , har sertifikat. Barna er aktive med å gå turer, og spesielt har de vært aktive til å gå på toppen av div. nuter i distriktet hvor de skriver navnet sitt i en bok. Det konkurreres om hvem som har gått på flest nuter. Det er bare barna som går på disse turene, og foreldrene har aldri vært med.

Flere av barna har gått på musikkskolen , og dette er akseptert av faren. De får imidlertid ikke være med i speideren; dette fordi faren er uenig ideologiske sider ved speidervirksomheten. Barna får også sjelden lov til å være med hjem til andre barn/familier. Barna virker friske, men noen av dem virker "dorske".

Tveit mener at barna på denne måten blir holdt borte fra normale sosiale sammenhenger, og at de derved hindres fra sosial læring og å utvikle sosiale ferdigheter.


Tveit er ikke kjent med at verken Trude eller Rune Hansen har vært med i sosiale fellesskap med andre utenfor familien, verken organisert.eller uorganisert.

Rune skriver mye, og har visstnok tidligere vært journalist. Tveit har foreslått for ham at han kan be om å bli engasjort for faste skriveoppdrag, men det har han ikke vært


Side 18:
Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 18 av 41:
------       
<---
            
 

interessert i. Han har ikke snakket med Tveit om sin arbeidsuførhet., men Tveit har fått inntrykk av at årsaken til at Hansen er trygdet er ryggproblemer.


For et par år siden ble det mye skriverier i lokalavisene etter at Mattilsynet hadde meldt bekymring vedr. familien til barnevernet. Der ble bl.a. påpekt at ender og høns gikk fritt omkring; dette i en periode da dette ikke var tillatt. Rune hadde da mistanke om at dette egentlig var en operasjon der hensikten var å kunne gå til barnevernet. I ettertid måtte imidlertid Mattilsynet ifølge Hansen beklage framgangsmåten og innrømme feil mht. vedtak som ble fattet.


Kona Trude beskrives som sterkt avhengig av mannen. Hun framstår fornuftig i samtaler, men sterkt bundet av mannens meninger.


Tveit beskriver Rune Hansen som en i utgangspunktet beskjeden mann som ofte ser ned i gulvet under samtaler. Dersom han blir ivrig og engasjert snakker han mye. Generelt virker Hansen noe mistenksom; også overfor Tveit.


Da barnevernet rundt påske i -06 ville ha møte med Hansen ringte han til Tveit og ville ha ham med på møte. Da var han deprimert, og det var også resten av familien. Da ba Tveit barnevernet om å utsette dette møtet og stille saken i beto inntil videre.


Rune har innimellom fortalt om sin mor som tidlig skal ha sendt han til sjøs.


Tveit uttrykker bekymring for barnas situasjon i familien Hansen fordi -barna "vingeklippes" , fordi de hindres fra et selvstendig liv og fordi de isoleres sosialt.


Resyme fra samtale med Brit Nelly (BNT) og Arne -Tveit AT 19.04.07:

BNT er ansatt som barne -og familieveileder i avdeling for psykisk helse i Vindafjord kommune, men kjennskapet til fam. Hansen har hun som privatperson.

AT er arkitekt og arbeider i Haugesund. De er bosatt i Vindafjord nær familien Hansen.

AT har blitt kjent med flere av barna i fam. Hansen fordi de har vært med på trening i Vikebygd idreftslag. Barna er ikke medlemmer i idrettslaget, men får være med på treningene likevel.

De er begge speiderledere i KFUK.

Hansen-barna er ikke med i speideren. Idun skal ha fortalt at de ikke får lov hjemme til å være med i speideren. Idun har ofte skrevet på den hjemmesiden som speiderne har på internett.


Flere av Hansen-barna har vært med på fellesturer som har blitt arrangert i bygda. De har da ofte vært dårlig kledd og ikke hatt penger til å betale for utgifter. Barna er utholdende og fysisk sterke . Etter slike fellesutflukter har de aldri blitt hentet av foreldrene; dette til tross for at de har veart langt hjemmefra og noen ganger dårlig vær. De har da måttet spasere mange kilometer/mil , og ofte har da andre foreldre kjørt dem hjem. Både de og andre foreldre har vært bekymret for Hansen-barnas tilsynelatende mangelfulle oppfølging hjemmefra.

Det er flere år siden BNT første gang fikk kontakt med barna i fam.Hansen. Det var i forbindelse med en tilstelning . Barna har alltid vært kontaktsøkende overfor voksne og bar aldri vist tegn på skepsis eller utrygghet.


Side 19:

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 19 av 41:
------       
<---
            
 

AT har møtt flere av barna regelmessig på treninger i idrettslaget . De har vært høflige og vennlige. Hva gjelder for eksempel ballspill synes barna å ha hatt ingen eller liten erfaring. Balder har for eksempel sparket andre under spill og tilsynelatende vært helt ukjent med spillets regler.


Hansen-barna har fått en del brukte klær fra fam.Tveit, og barnas mor har senere gitt uftrykk for takknemlighet.

Rune Hansen har sjelden vært tilstede under idrettsarrangementer, men har vært tilstede under konserter. Som oftest kommer imidlertid barna alene.

For eksempel var noen av barna tilstede under et 17.mai-arrangement. Især Idun ga i forkant av dette inntrykk av at hun gledet seg svært meget .


En gang ble Idun spurt om hvorfor hun ikke gikk på v.g. skole. Til dette svarte hun at hun ville ha frihet til å kunne stå opp når hun ville og legge seg når hun ville. Hun opplyste også at hun ikke fikk lov hjemmefra til å gå på v.g. skole.


En kveld ca. sept./okt.-06 kom Rune Hansen på besøk til dem sent om kvelden. Også Trude og noen av barna var med da. De hadde med seg en CD som de ville gi til BNT og hennes svigerfar Jens Tveit, som bor i nabohuset og som da ikke var hjemme. De kom inn til Tveit, og fortalte at denne CD-en handlet om menneskevern i Vindafjord kommune. BNT ga da klart uftrykk for at hun nok hadde et annet syn enn dem på barnevernet.

Da de senere så gjennom innholdet i CD-en viste denne seg å inneholde omfattende dagboksnotater. Inhholdet i disse skremte BNT, og reflekter etter deres oppfatning at Rune Hansen skaper en ”oss og de-verden” og at barnevernstjenesten står i spissen for "det farlige".

I løpet av den kvelden fam.Hansen var på besøk ble ingen av barna skjermet for foreldrenes synspunkter og kritiske utsagn om barnevernet.


Tveit har gitt uttrykk for skepsis og vært kritiske til at Rune Hansen utleverer seg og familien gjennom denne CD-en, men Rune Hansen har ment at dette har vært nødvendig og riktig for å synliggjøre hvor urettferdig familien blir behandlet. De har likevel uttrykt enighet i at der behov for et barnevern , men ikke i deres familie. Da Hansen forlot fam. Tveit denne kvelden ble Tveit anmodet om å spre innholdet av CD-en. Fam.Hansen har ikke kommet på besøk senere . Ved en anledning møtte de dem i en butikk, men da ga de ingen blikkontakt.

Rune Hansen barer visstnok en Mp3 spiller som han- benytter som mikrofon og opptaker når han snakker med andre. Idun har fortalt at han lytter til disse opptakene om kvelden.


Våren -06 var det en storbrann i Vindafjord, og brannen spredte seg slik at Hansens eiendom var truet. Senere har Rune Hansen gitt uttrykk for at han mistenker barnevernet for å ha stått bak brannen.


I samtaler med Rune Hansen er han først og fremst opptatt av å uttrykke egne meninger Han viser liten interesse for andre mennesker og deres synspunkter.


I dagboksnotatene til Rune Hansen har han skrevet om Balder som flyttet hjemmefra. Dette har faren karakterisert som en stor og utilgivelig synd. Dette var for øvrig også


Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland


Side 20:


---> Side 20 av 41:
------       
<---
            
 

et samtaleemne da Hansen var på besøk hos Tveit. De forsøkte å få i stand en diskusjon, men Rune Hansen var ikke mottakelig for motargumenter.

Tveit ga overfor Hansen uttrykk for at de mente det var alvorlig at barna ikke fikk flytte hjemmefra. De diskuterte samtidig temaet utdanning og opplæring. Rune Hansen hevdet da at han kunne lære barna hva som helst oq gi dem undervisning i hvilket som heist fag. Han uttalte seg da også kritisk til den norske offentlige skolen som han mente virket begrensende på barnas læringsmuligheter. Til tross for hans påståtte faglige allsidighet, kom det gjennom samtalen fram at Rune Hansen selv mottar uføretrygd.

I løpet av samtalen ba plutselig Trude om at de ikke måtte krangle , "for vi trenger noen". De oppfattet dette slik at Trude fryktet at det skulle utvikle seg en krangel og at dette kunne føre til uvennskap.

Samtalen der og da bar imidlertid først og fremst preg av uenighet, ikke av krangel. Ved en anledning ba Trude Rune om ikke å skryte "for de andre kan bli misunnelige".


Resyme fra samtale med Sigve Bøe 20.04.07:

Det var Bøe selv som tok kontakt med meg etter at han hadde blitt gjort kjent med min oppgave som sakkyndig via Rune Hansen.

Samtalen fant sted hjemme hot Bøe på Grannes utenfor Stavanger.

Han ble første gang kjent med Rune Hansen etter at han for ca. 10 år siden begynte å samarbeide med Hansen da han selv hadde laget en "ressurssamling", d.v.s. et dataprogram som omhandlet temaet hjemmeundervisning. Selv er han utdannet lærer, men har også tatt utdanning innen data.

Hansen bodde da i Sveio, og Bøes ressurssamling kom til nytte da fam. skulle ha hjemmeundervisning i Sveio, og Hansen kjøpte dataprogrammet til Bøe. Dette het opprinnelig "Databibelen", og inneholdt bibeltekster og oppslagsverk. På den tiden var myndighetene lite kjent med fenomenet hjemmeundervisning og lover/regler knyttet til dette. Boe framholder at der er undervisningsplikt i Norge, ikke skoleplikt, og at det var dette som gjorde at fam. Hansen kom i konflikt med myndighetene i Trøndelag.


Bøe hadde kontakt med Hansen via e-post og pr.telefon, og Bøe har også hatt en hjemmeside på internett.


Hansen kom på besøk til Bøe i Stavanger i romjulen i -06. Da ville han snakke om den situasjonen som han da hadde kommet opp i , og han virket usikker på hva han skulle gjøre. Han hadde behov for å snakke med noen. Han fortalte da bl.a at kona hadde vært borte noen dager, men at hun hadde kommet tilbake. Da hadde han behov for å dra bort, og han kjørte omkring og besøkte venner.

Bøe har lest sakspapirene og de omfattende dagboksnotatene som Hansen over lang tid har utarbeidet. Også tidligere har han lest slike dagboksnotater fra Hansen. Han mener at Hansen nok har ”paranoids trekk”, men at disse ikke er så ille som beskrevet, og at han ikke er i klammeri med alle instanser, bare noe få. Hansen har imidlertid vansker med å håndtere disse konfliktene.


Bøe mener at barnevernets intervensjon i denne saken er ubereftiget, og viser til at der foreligger en rekke uftalelser gjennom årene som alle viser at barna har det bra. Videre hevder han at bekymringsmeldingene senere har blift avkreftetfra de som har meldt om bekymring.


Side 21:

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 21 av 41:
------       
<---
            
 
Bøe er kjent med at de tre eldste barna har gitt uttrykk for ønske om å flytte ut. Han mener at dette er et tegn på at de tør å si fra.

Han beskriver Hansen som "en gammel hippie" som ikke helt klarer å leve opp til sine idealer.
Hansens "ideologi" er ifølge Bøe bl.a. tuftet på en oppfatning av at den moderne kjemien ødelegger verden og at han derfor tar avstand fra moderne livsførsel. I stor grad forsøker familien å leve av den maten som de selv kan produsere. Likevel er det slik at han kjører bil og han røyker også tobakk. Rune har vært med i ulike "alternative" nettverk, og har også utgitt egne blad.

Bøe hadde sist gang kontakt med Hansen i jan./feb.-07, og da virket han både rolig og harmonisk.
Bøe har også snakket med Trude Hansen, og han oppfatter henne som langt mer jordnær enn Rune. Han framholder at han selv aldri ville sendt sine barn dit hvis det ikke hadde vært for at Trude var der.
Bøe mener at fam. Hansen har mye kontakt med venner som har barn og at vennene gjerne kommer på besøk til fam. Hansen for at barna skal få leke sammen.

Barna til Rune og Trude Hansen er angivelig opplært til å jobbe. De får også mye teoretisk kunnskap hjemme samtidig med at lærer mye praktisk arbeid. De har også jobbet hos naboer. Av den grunn vil Bøe "garantere" at barna uten vansker vil kunne få jobb senere; dette fordi samfunnet har behov for mennesker med bred kunnskap og erfaring. Han hevder også at barna greit vil kunne forholde seg til struktur; dette fordi de er vant med struktur, ikke minst fordi de har deltatt på ulike fritidsaktiviteter.
Bøe mener at strukturen hjemme ikke er sammenlignbar med vanlig skole, men at de lærer å ta ansvar.
Hva gjelder undervisningen hjemme mener Bøe at de leser mye, og at bare en liten del av undervisningen skjer via pc.

Bøe mener at den sosiale læringen som disse barna får kanskje ikke er like bra som i offentlig skole, men ikke "uendelig dårlig", for barna har mye kontakt med naboer, musikkskole m.v. Videre framholder Bøe at familien ikke lever isolert, og at uttalelser om dette er tendensiøse.

Hva gjelder Trude mener han at hennes tilstedeværelse er av avgjørende betydning for at familien skal kunne fungere. Bøe tror at Trude godt kunne ha klart seg alene.
Han har snakket lenge med Trude.
Derimot tror han ikke at Rune ville kunne klare seg alene ettersom han er så lite jordnær.

I samtale med Bøe har Trude gitt til kjenne at hun var glad for at Bøe skal ha fått Rune til å erkjenne at han har vært urimelig overfor de eldste barna. Bøe har forstått det slik at de eldste barna nå er elever ved Steinerskolen.

Bøe forklarer at Rune oppfatter seg selv som familiens overhode. Han er opptatt av barna, men synes å ha lite kunnskap om barns utvikling fra barn til ungdom og deretter voksne. Rune har vært meget opptatt av det 4. bud med anmodning til barna om å hedre sine foreldre.


Side 22:

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 22 av 41:
------       
<---
            
 

Resyme fra samtale med Arne Borgemyr 25.04.07:

Borgemyr har vært ansatt som rådgiver for skoler og barnehager i Ølen kommune som nå er slått sammen med Vindafjord kommune.


Han opplyser at familien Hansen kom tlf Ølen ca. -02/-03. Borgemyr var da ansaft i skoleadministrasjonen og hadde et administrativt ansvar for til synet med hjemmeundervisningen.

Borgemyr har utelukkende hatt kontakt med Rune Hansen som har møtt opp på skolekontoret.

Da Borgemyr begynte å diskutere med Hansen å sette inn tilsyn ift hjemmeundervisningen reagerte Hansen negativt, og ga uttrykk for at han følte seg forfulgt. Han antydet også at de da like godt kunne flytte derfra. Han aksepterte likevel tilsyn dersom dette kunne skje på hans premisser, og ba om at Marta Straume skulle forestå tilsynet. De var kjent med henne fra tidligere eftersom hun også tidligere hadde ført tilsyn med hjemmeundervisningen da de bodde i Sveio kommune. Borgemyr var betenkt, men fant at det var viktig å få etablert et samarbeid med Hansen.


På et tidligere tidspunkt hadde der vært en konflikt i Ølen som gjaldt nedlegging av ungdomstrinnet ved Bjoa skole. Da ble det etablert en ordning med hjemmeundervisning for 15-17 elever , og Marta Straume hadde også vært inne i bildet da. Både Marta Straume og "en amanuensis fra Oslo" var tilstede på et folkemøte i Bjoa , og begge, disse var åpent kritiske overfor den offentlige skolen. Deres synspunkter var noehlunde sammenfallende med de synspunktene som Rune og Trude Hansen har gitt til kjenne hva gjelder den norske offentlige skolen. Aksjonen i Bjoa opphørte imidlertid efter en tid.


I forbindelse med en midlertidig ordning med hjemmeundervisning i Bjoa kontaktet Borgemyr Fylkesmannen i Hordaland (tidl.utdanningsdirektøren) for å gjøre seg kjent med lovkravene hva gjelder hjemmeundervisning. Det ble da klart at det var kommunen som var pliktig til å føre tilsyn. Videre ble det klart at barna kunne kreves framstilt for testing/prøver dersom foreldrene motsatte seg tilsyn.

Ølen kommune ble da orientert om den undervisningsordningen som fam. Hansen hadde hatt i Sveio , d.v.s. "Sveiomodelien", som var utviklet av Skolesjefen der (Martens).

Denne modellen ble også lagt til grunn da Vindafjord kommune skulle etablere/godkjenne ordningen som bl.a. innebar tilsyn to ganger pr. dr med en skjønnsmessig vurdering av situasionen samt utarbeiding av rapport fra tilsynsfører. Borgemyr ble efter hvert urolig m.h.t. spørsmålet om hvorvidt dette var en tilfredsstillende ordning. Da Fylkesmannen ved en anledning foretok ordinært tilsyn i Ølen kommune ble saken vedr. fam.Hansen drøftet . Efter hva Borgemyr kan huske fikk de tilbakemelding fra Fylkesmannen om at hva Ølen kommune hadde foretatt seg i denne saken var tilstrekkelig og tilfredsstillende. Han tror det var slik at Ølen kommune fikk tilgang på noen av de tilsynsrapportene som var utarbeidet. I tiden etterpå forsøkte kommunen å følge det skisserte opplegget.


Marta Straume fikk oppgaven som tilsynsfører, og hun kjente familien fra tidligere efter også å ha ført tilsyn for Sveio kommune. Efter tilsyn utarbeidet hun rapporter


Side 23:

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 23 av 41:
------       
<---
            
 

som var ca.1 ½ side. Rapportene var udelt positive, og det ble aldri rapportert noe som kunne oppfattes som klanderverdig.


Han har vært usikker på hvorvidt vurderingen skal skje opp mot de generelle læreplanene som gjelder i den offentlige skolen, og har forstatt det slik at målsetningen for undervisningen stort sett skulle være den samme. Dette ble imidlertid avvist av Straume og av familien. Ølen kommunen ønsket ikke å skape en konflikt i.f.t. dette spørsmålet, og la derfor ikke press på familien/Straume.


Ved en anledning tok Borgemyr kontakt med tilsynsfører Marta Straume. Han sendte et brev til henne og ba om utfyllende opplysninger, Hun besvarte denne henvendelsen og sendte en kopi av Sveiomodellen. Senere ba Borgemyr om en samtale med Marta Straume alene uten at repr for familien Hansen var tilstede. Hun avslo imidlertid og mente at hun ikke kunne gjøre dette uten at fam. Hansen var representert. Hun ønsket åpenhet overfor familien.


Så ble Ølen kommune slått sammen med Vindafjord kommune til nåværende Vindafjord kommune. Ny administrasjon har medført at denne saken ikke har fått ønsket kontinuitet i saksbehandlingen, og for øvrig har Marta Straume vært sykemeldt siste 1 ½ år og i denne perioden ikke kunnet føre tilsyn med fam. Hansen. I mars-07 ba de om en samtale med Straume. Foranledningen til dette var bl.a. at de måtte inngå ny avtale med henne som følge av sammenslåingen av kommunene pr. 01.01.06. Etter hva jeg kan forstå har en slik samtale ikke funnet sted. Nå er situasjonen slik at Marta Straume som har ført tilsynet på vegne at Ølen og senere Vindafjord kommune , har frasagt seg oppgaven av helsemessige årsaker. Familien er nå uten tilsyn.

Borgemyr har hatt et møte med leder for barneverntjenesten. Planen er nå at to rådgivere fra staben ved skoleetaten i Vindafjord skal forestå tilsynet. Borgemyr er noe usikker på hvorledes dette tilsyndt skal utføres og hva som skal, være innholdet ved et slikt tilsyn. I sin kontakt med Fylkesmannen har han forstått det slik at foreldrenes bestemmelsesrett står sterkt.

Han forklarer videre at retten til å kunne drive hjemmeundervisning er lovfestet, og at foreldrenes motiv for dette ikke har relevans. Hansen er derfor ikke spurt om dette.


Hva gjelder familien Hansen er det hans inntrykk at barna ikke har faglige vansker, men at den sosiale kompetansen er mangelfull. Faren hat gitt dem lite rom for å delta i sosialt feillsskap med andre.


Elever som går i grunnskolen får informasjon om den videregående skole, og det er kommunens /skolens plikt å gi slik informasjon. Han opplyser at kommunen har forsømt seg idet de eldste barna hos fam. Hansen ikke har fått slik informasjon.


I nov.-05 moftok Borgemyr flere bekymringsmeldinger vedr. situasjonen hos fam. Hansen. Han henvendte seg til rådmannen som satte i gang en prosess i.f.t. barneverntjenesten. Så flyttet flere personer som var sentrale i denne saken, og bekymringsmeldingene ble ikke fulgt opp.

Etter kort tid ble det gjennom avisene gjort kjent at også andre hadde meldt bekymring vedr. situasjonen hjemme hos fam. Hansen.


Side 24:

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 24 av 41:
------       
<---
            
 

Borgemyr framholder at kommunen hele tiden har hatt ansvar for tilsynet med undervisningen hjemme hos fam.Hansen, men at det er diskutabelt hvor langt ansvaret egentlig strekker seg.

Etter sammenslåingen mellom Ølen og Vindafjord kommune til nåværende Vindafjord kommune ble Ølen flyttet fra Hordaland til Rogaland kommune. Det var tidligere Fylkesmannen i Hordaland som førte tilsyn med Ølen kommune, og det var også Fylkemannen i Hordaland som ble konsultert da Borgemyr ville drøfte hjemmeundervisningen til Hansen-barna. Foreløpig har der ikke blitt ført tilsyn fra Fylkemannen i Rogaland i annledning saken.


Nylig ble Rune Hansen rasende på Borgemyr fordi han meldte fra til OT (oppfølgingstjenesten) om at en 16-åring i familien (Gudmund) skulle ha begynt på v.g. skole men ikke hadde gjort det. Dette har han fått vite av andre. Borgemyr er også gjort kjent med at Gudmund har uttrykt et ønske om å kunne begynne på ­Steinerskolen. Dette har han fått vite via Mona Schnabel som er ansatt ved skolekontoret.

Borgemyr har valgt å ikke presse Rune Hansen , men heller latt ham være i fred.


Borgemyr har, først og fremst via andre, fått inntrykk av at prinsippene for barneoppdragelsen i fam. er særdeles spesielle. For eksempel har faren ikke villet akseptere sangtekster som har vært brukt i den kommunal musikkskolen, og barna fikk derfor ikke være med . De har likevel fått delta i mer individuelt rettede opplegg ved musikkskolen. Han har også fått kjennskap til at faren har tatt fra barna mobiltelefoner og at han tar opp samtaler når han er ute. Han vet at naboer har hjulpet barna slik at de har fått skaffet seg mobiltelefoner. Hjemme har de imidlertid ikke fått lov å lade telefonene, som også har blitt fratatt dem.


Den eldste sønnen flyttet først hjemmefra , og han ble da utestengt fra familien. Så gjorde søsteren det samme. Rundt nyttår skal det har vært mye uro hjemme hos fam.Hansen , og de to eldste skulle da flytte hjem igjen. Senere har de visstnok flyttet ut påny.


Resyme fra telefonsamtale med Marta Straume 27.08.07:

Jeg kontaktet tilsynsfører Marta Straume med spørsmål om å avtale et tidspunkt for en telefonsamtale. Jeg forklarte mitt oppdrag og funksjon, og forklarte at jeg ønsket utfyllende opplysninger som kunne supplere hennes skriftlige rapporter.

Hun var avvisende til dette , og viste til sine rapporter som hun mente innholdt alle vesentlige opplysninger. Jeg forklarte at jeg, til tross for å ha lest hennes rapporter, hadde mange spørsmål vedr. både barna og selve undervisingens form, innhold og målsetning.

Hun ba om at henvendelsen ble rettet til henne skriftlig, noe jeg vurderte som lite hensiktsmessig for meg.

Hun var ikke villig til i ha en samtale med meg og viste til egen erfaring fra barneverntjenesten og formelle vansker m.h..t. kunne ha en slik samtale med. meg.


Resyme fra samtale med Per Schnabel 29.05.07:

Fam.Schnabel har bodd i Vikebygd i ca. 5 år.

Schnabel har en sønn, Pål Andreas, som er kamerat med Gudmund som av den grunn har vært mye hjemme hos dem. Det var for ca. 3 år siden at Gudmund begynte å vanke hjemme hos dem. Ikke for helt nylig har Gudmund fortalt noe særlig
 Side 25:

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 25 av 41:
------       
<---

            
 

hjemmefra. Han har selv ikke vært særlig utspørrende overfor Gudmund, men gjort det klart for ham at han kan prate hvis han vil. Han har også etter hvert fått kontakt med Rune Hansen.


Etter at Balder reiste hjemmefra vinteren -06/-07 har Rune Hansen vært innom hos dem og sittet i hagen og pratet. Han har da uttalt at Balder ved å flytte ut har vanæret familien, og at han av den grunn ikke får lov til å flytte hjem, dette for at han ikke skal ”sette vondt på sine søsken”. Schnabel sa imot ham og spurte om han virkelig kunne mene dette; noe han bekreftet at han gjorde. Han vet at moren har møtt både Balder og Idun i all hemmelighet etter at de flyttet ut hjemmefra, og da måtte hun lyve overfor Rune m.h.t. hvor hun skulle hen.

Hansen har gitt uttrykk for ideer om at alle barna skal slå seg ned med egne gårder, og at han selv skal styre dem alle. Han har for eksempel hatt tanker om at Balder skulle drive en nedlagt mølle på Voss. Han har også snakket om i skaffe seg flere tusen mål med bøkeskog. Dette har han selv fortalt. Ut over dette er det lite han har fortalt om seg selv direkte. Schnabel har spurt Hansen hvor han vil skaffe pengene fra til dette. Da har han svart at dette ikke vil vabre noe problem, og at han har penger.

Scnabel har også snakket noe med Trude, og han har også snakket hennes sak overfor Rune. Han har imidlertid aldri snakket med Trude på tomannshånd, og Rune har alltid vært i nærheten. Trude har flere ganger snakket imot Rune, men veldig forsiktig. Han antar at hun får mot til dette når han er tilstede.


Rune Hansen har tålt å bli motsagt av Scnabel. I slike situasjoner har han blitt stille og lagt hodet på skakke. Han har aldri vist ham bort dersom dette har vært hjemme hos Hansen.


Rundt juletider i -06 sparket Rune Hansen kona "gul og blå", men dette har hun bagatellisert i ettertid.


Like før påsken i -07 snakket Rune Hansen om skilsmisse. Han sa han ville selge for å skaffe kapital. Trude ga klart uttrykk for at hun ikke ønsket dette. Dette til tross for at Rune "trykker henne ned i skiten" og hevder at hva hun sier er løgn. Scnabel har inntrykk av at Rune Hansen er av den formening at han vil beholde barna dersom de skilles. Schnabel har sagt til Trude at han tror hun vil få beholde barna etter et evt. brudd.

Senere har Rune Hansen til stadighet truet med skilsmisse, og held tiden viser han

Trude at han har skilsmissepapirer liggende klare og utfylt. Han har også sagt at han har vært hos sorenskriveren, og at han bare mangler en fødselsattest.


Hjemme hos familien Hansen har de en stor flatskjerm og RH er veldig interessert i kinesisk kampsport og lignende.


Dersom han er borte fra hjemmet har han plassert en opptaker der slik at han kan få kontroll på hva som sies i hjemmet.


En gang ble Schnabei sittende hjemme hos Hansen til -utpå natten. Hansen sa da at samtalen hadde blitt tatt opp. Selv om klokken var rundt 02 da han gikk, var barna oppe og hadde ikke lagt seg. Der er ingen ordning m.h.t leggetider der.


I pinsen var det bare Gudmund som fikk lov til å komme hjem, ikke de to eldste, Idun og Balder. Foreldrene har ønske om at Gudmund skal fortsette å bo hjemme, og


Side 26:

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 26 av 41:
------       
<---
            
 

dette har trolig sammenheng med at det fremdeles blir utbetalt barnetrygd for Gudmund.

De gangene som Schnabel har vært hjemme hos fam.Hansen på besøk har barna vært svært kontaktsøkende , men da han kom på besøk 22.05.07 hadde dette endret seg ved at barna løp og gjemte seg på kjøkkenet.

Der er , ifølge Schnabel, ingen rutiner hjemme hos fam.Hansen. Barna sover når det passer dem , og faren sitter oppe om nettene og ser på filmer. Han har aldri sett at de har sittet rundt et bord og spist, og han har heller aldri sett at et bord har vært dekket. Han finner det lite sannsynlig at de har faste måltider.

Rune Hansen er meget opptatt av planter og av medisiner, og han sier at barna aldri noen gang har vært syke. Han er visstnok helt avholdende fra alkohol, men røyker hele tiden. Også Trude røyker.

I Vikebygd er der mange lag og foreninger og stor aktivitet. Mange er engasjert i dette. Verken Rune eller Trude Hansen er med i noen av disse.

Da Rune Hansen ble innlagt ved psyk.avdeling høsten/vinteren -06, ringte han hjem og sa at barnevernet skulle ta barna fra dem. Han ba også om at Schnabel og en person ved navn Ødegård skulle kjøre barna til Hardanger til noen venner de har der. Schnabel ringte da til barnevernet, og ble da frarådet å kjøre barna til Hardanger. Den telefonen som han tok til barnevernet var ikke ment å være en bekymringsmelding, framholder han.

Han oppfatter det slik at barna nok må være preget av at de hele tiden er "på flukt" fra barnevernet.

I kontakten mellom barna og foreldrene hjemme hos fam.Hansen har han aldri observert synlige tegn på kjærlighet/omsorg, som fysisk kontakt, klemming og lignende . En gang kjørte han Balder hjem og faren kommenterte dette slik: "Hva har du her å gjøre?"

Om skolen har Rune Hansen utelukkende uttalt seg negativt, men Schnabel har ikke forstått hvorfor han synes skolen er så ille.

Rune Hansen har aldri forklart til Schnabel hvorfor han mottar uføretrygd.

Schnabel har registrert at Idun virker veldig naiv og godtroende. Gudmund har ofte luktet dårlig og hatt skitne klær. Ofte har klærne vært slitt men ikke skitne.

Som oftest har flere av barna vært i sentrum av Vikebygd og gått i tog 17.mai. I år var ingen av dem der.

Det er visstnok det gamle testamentet som representerer ryggraden for Rune Hansen. Schnabel har aldri registrert at barna har forfektet religiøse ideer. Trude har sagt at de bl.a har diskutert flerkoneri.

Hansen har brukt mye tid på å skrive ned tankene sine i en dagbok som han distribuerer. Schnabel kommenterer at Hansen er mer opptatt av dette enn av å bygge nytt hus til familien, slik han har forespeilt dem i lang tid. Han nevner også at
Side 27:

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 27 av 41:
------       
<---
            
 

faren og Balder gikk på laftekurs , og at de har liggende mye tømmer som er klar til bruk, men som nå etter hvert begynner å råtne.

Rune Hansen er motstander av innlagt vann og kloakk , og vil ikke betale avgifter til det offentlige.


Hjemme hos familien Scnabel er det først og fremst Gudmund og Balder som har vært på besøk. Ogsd Idun har vært der, og hun hjalp bl.a. til med muring, og var både sterk og arbeidsom. Når de har vært på besøk stiller de få spørsmål. De har kommentert at de synes der er fint hjemme hos Schnabel, men har aldri beklaget seg over forholdene hjemme hos seg selv.


Resyme fra samtale med Balder og Gudmund 31.08.07:

Efter mange forsøk- på å få kontakt med dem for evt. Å få gjort en avtale lyktes det efter hvert.

Jag møtte dem i Haugesund en fredag eftermiddag. Vi hadde først avtalt at vi skulle dra hjem til Schnabel i Vikebygd for å kunne ha en samtale på et skjermet sted, men da jag ankom Haugesund , ba Balder og at samtalen skulle foregå der fordi han hadde det travelt i forbindelse med at han skulle flytte ut fra leiligheten.

Vi fant da en kafe hvor vi kunne sitte i et kjellerrom hvor der ikke var andre gjester. Begge var vennlige og imøtekommende, men noe reserverte i starten av samtalen. Det gikk bare kort tid før tid ble mer pratsomme og åpne.

Etter at vi avsluttet denne samtalen ble Balder værende i Haugesund mens jeg kjørte Gudmund hjem. I løpet av kjøreturen formidlet han mange av sine tanker og refleksjoner.

Om faren forklarer de at han har en overordnet ide om at familien skal utgjøre en slags klan og at han skal være klanens overordnede. Han har vyer om at de skal drive med "selvberging", og i sommer var også familien på en ”selvbergingsleir” på Vegårdshei.

Faren har vokst opp i Trondheim. Har har vært i jobb ved laboratorium, men ble syk. Han har forklart at han da henvendte seg til en kristen lege og ba om en diagnose slik at han fikk uføretrygd. Hans skal ah fått diagnosen paranoid schizofreni.


De har plantet hundrevis av frukttrær og bærbusker på eiendommen, men disse har ennå ikke begynt å produsere frukt/bær i utstrakt grad, og de selger foreløpig ikke noe av dette.

Begge av guttene har hjulpet til hjemme med å plante. For øvrig har de høns, ender og påfugler samt katt og hund.


Etter at Balder dro til Haugesund for å gå på skole , har faren avvist ham. Balder for ikke komme hjem. Faren vil at han skal angre på det han har gjort.

Idun har nå reist til Aurland i Sogn for å gå på økologisk jordbruksskole som en del av den Videregående utdanningen. Heller ikke hunn er velkommen hjem.


Ved en anledning for ca. 2 mndr. siden ringte moren til Balder og Gudmund og ba dem komme hjem. Det var fordi hun følte seg redd. Da hadde Idun vært der tidligere på dagen , og da hun dro derfra ble moren utrygg. Da de kom ble faren sint og aggressiv overfor Balder , dro han i skjorta og dyttet ham. Han fektet også med en stokk og satte fram trusler overfor Balder.

Balder-ringte til politiet som først kom dit efter et par timer. Overfor politiet lovet faren at dette ikke skulle skje igjen.

Side 28:

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 28 av 41:
------       
<---
            
 

Balder har aldri villet slåss med faren eller gjøre fysisk motstand. Han ønsker ikke å anvende de samme virkemidlene som ham.


Faren liker heller ikke at Gudmund går på skolen i Haugesund, og han har prøvd å forhindre det ved bl.a. å true med at han ikke får se sine søsken. Fot tiden snakker ikke faren til Gudmund.


Om hjemmeundervisningen forklarer de at det meste har vært i form av praktisk undervisning og de har fått lite av teoretisk undervisning. De har ikke brukt noen læreplan. Det har mest vært moren som har undervist dem. Selv har hun bare gjennomført grunnskole.

De har fått bøker hjem fra skolen i de kommunene de har bodd i. Balder forklarer at han måtte smuglese i norskbøkene fordi faren gjemte disse bort.

Alt som barna skal lese må først sensureres og godkjennes av faren, forklarer de, og faren har en ide om barna må skjermes for skadelig påvirkning, og han mener at den norske skolen lærer barna mye som er feil. Farens holdning til klassiske norske forfattere som Ibsen m.v. er imidlertid positiv.


Faren leser mye i Bibelen og har sin egen måte å tolke denne på. Særlig har han vært opptatt av det budet som gjelder barns forhold til foreldrene . Videre har han lagt vekt på at kvinnen skal underkaste seg mannen.


Barna i familien har lært å lese når de ”har følt for det”. Balder var for eksempel 4 år da han lærte seg å lese.

De har ikke hatt faste tider til undervisning , og heller ikke faste tider til andre gjøremål, bortsett fra at det som skjer fast og regelmessig er at hønene blir jaget inn når det blir mørkt. De har også passet tidene for musikkskolen, men de framholder at der ikke er noe hjemme som skjer til faste tider.


Da Balder ville dra hjemmefra og gå på v.g. skole , mente faren at han heller burde være hjemme og få slik undervisning der. Han var villig til å prøve dette for en periode , men framholder at dette slett ikke var noen suksess.

Når også Gudmuhd nå har valgt å gå på skole i Haugesund , er det slik at faren overser ham, og han spør ham aldri om noe når han kommer hjem.


Faren har nå fått en alliert i Stauda som er 10 år. Faren snakker mye med henne, og hun opptrer nå svært arrogant overfor Gudmund og kjefter på ham og sier han er dum som går på skole. Hun rapporterer også til faren dersom moren for eksempel snakker med Balder.

Faren.har også satt barna opp mot moren.


Like før jul i -06 kom Balder og Idun hjem. De hadde med seg gaver til hele familien. Disse ble lagt i kjelleren. Så kom fareh hjem og fant dem. Han så at de kom fra Idun og Balder. Han spurte moren om de hadde vært der. Moren var da livredd og fryktet hans reaksjoner. Hun dro da hjemmefra for noen dager.


Faren har anvendt vold overfor alle i familien, kanskje med unntak av de aller yngste, hevder de. Han klasker dem og har også bitt dem. Dette skjer om de har gjort noe galt. Nå bruker han vold mot de små barna som en måte å oppdra dem på. Balder har diskutert dette med faren som forsvarer bruken av vold/fysisk avstraffelse.

Side 29:

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 29 av 41:
------       
<---
            
 

Faren har nå en tid snakket om at han vil skilles, men ombestemmer seg stadig. De oppfatter faren slik at han bruker dette som en trusser. De nevner at moren bare var 16 år da hun begynte å være sammen med faren, og hun var bare 17 år da Balder ble født.


De har noe kontakt med farens familie. Moren hans , Else Synnøve Hansen, bor i Trondheim, og hun skal være ateist. Faren har en yngre søster og en yngre og har ikke kontakt med noen av dem. Ingen i farens familie deler hans livssyn. Farmoren har noen ganger vært på besøk hos dem, men det er lenge siden nå. Hun støtter ikke sin sønn i hans væremåte og skal visstnok være av den oppfatning at moren bør skille seg.


De har ikke innlagt vann hjemme, men det hadde de tidligere. Så ble vasken tett og dette har de ikke fått ordnet. Imidlertid skal det vannet som de bruker nå være av bedre kvalitet, og dette henter de i eldhuset. Der har de også vaskemaskin. De har utedo . Gudmund synes dette er helt greit, og savner ikke innlagt vann.


Gudmund må sykle til Vikebygd for å nå en buss om morgenen som gjør det mulig å komme tidsnok på skolen. Moren har ikke sertifikat. Faren kjører ham aldri noe sted, og som oftest går han dersom han skal til venner eller arrangementer i bygda. Han får ingen lommepenger hjemme, og måtte en periode låne /få penger av andre for å kunne betale bussen til og fra skolen.


Hjemme har de ikke faste måltider. De spiser sjelden sammen. Oftest er det moren som lager maten, noen ganger også faren.


Gudmund har et ønske om å utdanne seg innen musikk. Hans spiller flere

instrumenter. Han føler ikke at han henger etter de andre elevene faglig, bortseft fra i faget matematikk.

I fjor festet Gudmund litt med andre ungdommer, men fant ut at han ikke likte dette. Han tar avstand fra rusing som han oppfatter som "kunstig" . Han er nå engasjert i Natur og Ungdom , og sto også nylig på stand i Haugesund. Han har også planer om å være med på å starte et lokallag av Rød Ungdom.


Resyme fra telefonsamtale med Else Synnøve Hansen 02.09.07

Hun er mor til Rune Hansen.

Hun forklarer at Rune er den eldste av hennes 3 barn som alle er vokst opp i Trondheim. Runes far døde i -98.


Det er 2 år mellom Rune og broren, og 10 års alderforskjell mellom han og søsteren. Hun husker at Rune alltid var "på hogget" i forhold til broren, men oppfatter dette som normalt mellom søsken.


Rune har alltid vært skoleflink. Han gikk på Lademoen skole i Trondheim. Skolen besluttet en gang at Rune skulle bytte klasse. Han protesterte kraftig på dette. Moren ba skolen om heller å flytte en annen elev som ikke reagerte like negativt på klassebytte. Hun husker ikke helt om Rune måtte bytte klasse eller ikke. Etter denne hendelsen sluttet imidlertid Rune å gjøre 1ekser .

Hun kan ikke huske at han har gått på noen annen skole enn på Lademoen.


Side 30:

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 30 av 41:
------       
<---
            
 

Runes bror er nå uføretrygdet grunnet en skade i nakken. Han har ingen spesiell utdanning. Søsteren er utdannet lærer.


Rune hadde mange venner som barn, og noen av disse var "ganske spesielle".


I motsetning til broren var Rune aldri interessert i sport.


Rune flyttet hjemmefra ganske tidlig. Han flyttet da til en hybel i samme gate som resten av familien, og noe senere til en annen hybel. Han fikk seg jobb, og var bl.a. til sjøs. Der fikk han eksem , "oljeeksem", og var ganske sterkt plaget av dette. Han hadde også en jobb der han passet dyr og bl.a. ga dyrene medisiner. Hun husker at han skulle passe disse dyrene for en professor som skulle være et år i USA. Rune var veldig interessert i denne jobben. Hun vet at denne professoren mente at Rune burde ta mer utdanning fordi han oppfattet ham som evnerik.

Han har også drevet en bruktbilhandel i Trondheim.


Mens han bodde på hybel ble han kjent med Trude som da var ganske ung. De flyttet vekk fra Trondheim, men hun husker ikke helt hvor.


Før han møtte Trude hadde han også en annen kjærest som han også fikk barn med. Denne datteren hans er nå 35 år, og hun har hatt lite kontakt med sin far, dette visstnok etter morens ønske. Else S. Hansen har imidlertid kontakt med dette barnebarnet som for øvrig har en sønn på 13 år.


Det er mange år siden Rune og familien har vært på besøk i Trondheim. Selv besøkte hun dem sommeren -06. Hun hadde telefonkontakt med dem i julen -06. Da snakket Rune nesten utelukkende om Gud og om at man skal hedre sin far og sin mor. Moren sa da til han hva hun mente om dette , og han ville da ikke snakke mer med henne.


Med årene har Rune blitt mer og mer opptatt av kristendom, og moren har bedt ham om å holde henne utenfor dette. Hun vet ikke helt når dette startet. Ingen andre i familien er religiøse. Hun kan huske at Rune tidligere har tegnet religiøse motiver.


Hva gjelder hjemmeundervisningen som barna har fått, har hun forstått at dette har vært lovlig. Hun har mange ganger tenkt at Runes motstand mot den offentlige skolen kan ha sammenheng med hans egne negative opplevelser fra skolen.


Hun har reagert på alle barna som Rune og Trude har fått, og sagt at det bør bli en stopp. Da har de begge flirt det bort, og hun har fått inntrykk av at de vil ta imot de barna som kommer.


Selv har hun ikke reagert noe særlig på de kummerlige boforholdene som Rune og familien har hatt; dette fordi hun selv har vært dårlig vant gjennom, sin egen oppvekst. Hun har imidlertid rådet dem til å få seg en ny bolig, men de har sagt at de ikke har råd til det. Hun har sagt at der finner rimelige lån, men dette synes de ikke i tro henne på. Der de har bodd tidligere har boligstandarden vært bedre enn nå.


Hun har sett at Rune har gitt Balder en ørefik. Dette var hjemme hos henne og mannen. Da ga både hun og Balders farfar beskjed om dette ikke måtte

Side 31:

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 31 av 41:
------       
<---
            
 

Senere har hun ikke selv vært vitne til at Rune bar slått barna, men hørt om det fra andre. Barna har ikke fortalt noe om det. Hun tror barna lar være å fortelle om det for å beskytte sine foreldre.


Else S. Hansen har mye kontakt med Trudes mor som også bor i Trondheim. De har sammen invitert Balder og Idun til å komme til Trondheim, og de har villet betale billetten for dem, men de har foreløpig ikke kommet.

Hun har nå fått vite at Balder og Idun ikke for lov å komme hjem. Dette har hun hørt via andre. Hun har også fått høre at Rune er ufin med Gudmund. Hun synes det er ille at Rune på denne måten jager barna fra seg.


Hun er ikke kjent med hvorfor Rune ikke er i jobb, men han har fortalt at en lege uføretrygdet han for mange år siden.


Hun synes det er ille at barna ikke får lære på normal måte, og at de blir hindret når de vil ut for å lære mer; noe hun finner helt naturlig. Hun synes det høres ut som om Rune vil ha barna hos seg for alltid. Når hun sier dette til han misliker han det.


Trude ringte noen ganger til henne tidligere, men ikke nå lenger. Hennes mor har sagt at hun ikke far lov til å ringe.

Selv har hun også sluttet å ringe til Rune/Trude, for det er alltid Rune som tar telefonen, og han tåler ikke at hun uttrykker uenighet.

Hun nevner at hun en gang, da hun var på besøk hos dem, i klartekst ga uttrykk fro sin uenighet. Rune ble sint. Selv begynte hun da å gråte og måtte rope ut sin uenighet. Denne episoden var barna vitne til.

Hun framholder at Rune ikke kan tvinge henne til å omvende seg , og hun er ikke interessert i å høre ham snakke om sin religion.SAMMENDRAG / VURDERING

Saken gjelder Trude (f.-68)Hansen og Rune Hansen (f.-55) og deres 7 barn i alderen 1 ½ til 16 år. Deres to eldste barn, Balder, f.-86 og Idun,f.-88, omfattes ikke av denne undersøkelsen.

Familien kommer opprinnelig fra Trøndelag, men har nå vært bosatt i Vindafjord (tidligere Ølen) kommune i noen år. Tidligere bodde de i en periode i Sveio kommune (Hordaland), og de har også vært bosatt flere steder i Trøndelag, Barneverntjenesten i Vindafjord mottok i febr.-06 en bekymringsmelding fra Mattilsynet , og har på denne bakgrunn startet undersøkeltessak. Det framgår at det også ble gjennomført en undersøkelsessak i.h.t. Lov om barneverntjenester i -93 i regi av Skaun kommune i Sør-Trøndelag , hvor familien på dette tidspunktet var bosatt.


Rune Hansen har siden ung alder vært uføretrygdet ; visstnok p.g.a. schizofreni men skal , etter hva jeg kan forstå aldri har vært under behandling for schizofreni. Han har tidligere hatt noen få arbeidsforhold.

Trude Hansen har fullført grunnskole, og har en kort periode arbeidet som dagmamma. Utover dette ingen opplysninger om arbeidsforhold eller utdanning. Hun fikk sitt første barn, Balder før hun hadde fylt 18 år.

Familien har livnært seg av offentlige ytelser. De siste årene har de bodd på et lite småbruk (?) nær Vikebygd i Vindafjord kommune.
---

Side 32:

<---
            
 

Barna har ikke blitt fulgt opp fra helsestasjon , slik det er vanlig at barn i Norge følges opp med helsekontroller , vaksiner m.v. Fødslene har for øvrig vissnok også funnet sted i hjemmet slik at dei offentlige helsevesenet heller ikke i så henseende har hatt kontakt med familien.


Ikke på noe tidspunkt har barna vært elever i den offentlige skolen. Barna har, etter hva jeg har grunn til å tro, heller aldri gått i barnehage. Foreldrene har drevet hjemmeundervisning . Skoleetaten i de kommunene hvor familien til enhver tid har vært bosatt har hatt ansvar for å føre tilsyn med hjemmeundervisningen.

Skoleetaten i Ølen/Vindafjord har engasjert Marta Straume som tilsynsfører hva gjelder hjemmeundervisningen. P.g.a. relativt sparsomme rapporter og usikkerhet m.h.t. hva slags norm/standard som tilsynsfører har lagt til grunn , ble det fra skoleetaten bedt om et møte med Straume , som imidlertid stilte seg avvisende til dette. Etter at Straume ble sykemeldt hadde det pr. april-07 ikke blitt ført tilsyn siste 1 ½ år.

Skoleetaten har i økende grad blitt bekymret for hvorvidt barna har fått den undervisning og opplæring som de har krav på. Bekymringen gjelder ikke minst den sosiale læringen. Jeg har selv også forsøkt å få kontakt med Straume pr. telefon. Hun var avvisende til å svare på spørsmål i telefonen, og ba om at eventuelle spørsmål skulle stilles skriftlig.


I okt.-06 ble undertegnede bedt om å foreta en sakkyndig vurdering av barnas omsorgssituasjon. Det vises til mandat s. 3. Det har hele tiden vært klart at foreldrene ikke har ønsket å samarbeide og medvirke til denne undersøkelsen, og dette er uttrykt i klartekst i brev fra deres advokat datert 18.01.07.


I løpet av den perioden som jeg har arbeidet med saken har jeg etter hvert fått innhentet opplysninger fra personer som har kjennskap til familien og helt nylig også oppnådd kontakt med Balder og Gudmund.

Min vurdering av foreldrene og deres omsorgskompetanse, som jeg er bedt om å gjøre, er således basert på indirekte opplysninger.


Til tross for at jeg ikke har møtt foreldrene personlig har jeg etter hvert fått et relativt godt inntrykk av foreldrenes væremåte , deres tenkning og verdisyn. Spesielt har Rune Hansen eksponert sine tanker og holdninger gjennom sine dagboksnotater , men også i samtaler med personer som jeg har intervjuet. Trude Hansen synes mer og mindre; i stille seg lojalt bak sin ektefelles synspunkter , men har ved enkelte anledninger uttrykt uenighet. Mye tyder likevel på at det er Rune Hansens holdninger og meninger som preger hjemmesituasjonen , og at Trude Hansen har liten gjennomslagskraft med sine synspunkter dersom hun er uenig med Rune Hansen. Det er også Rune Hansen som først og fremst har hatt kontakt med offentlige myndigheter for å forsvare og forklare seg om hjemmesituasjonen når dette har vært påkrevd.


På bakgrunn av de inntrykken jeg har fått etter å ha lest dokumenter og hatt samtaler med personer som kjenner familien finner jeg at foreldrene gjennom alle år har vist en sterk aversjon mot "det offentlige" og hatt et fiendebilde av offentlige instanser. De ønsker ikke å ha kontakt med offentlige instanser og vil heller ikke ta imot tjenester fra det offentlige. Jeg forstår det slik at de fører en kamp mot det offentlige og vil holde barna borte fra det offentlige for å unngå skadelig påvirkning. Hva slags "skade" barna kan påføres gjennom kontakt med offentlige instanser, er imidlertid


Side 33:

<---
            
 

uklart for meg. Således har familien unndradd seg innsyn fra offentlige instanser ved å holde barna borte fra barnehage , skole, helsestasjon, tannlege m.v. De har en ide om å kunne være selvberget på alle vis. Mye tyder imidlertid på at produksjonen av matvarer på gården er ineffektiv og at gårdsdriften i liten grad bidrar til å gi familien inntekter.

Hansens aversjon mot "det offentlige" omfatter imidlertid ikke Rikstrygdeverkets ytelser til familien som i mange år har vært familiens hovedinntekstkilde. Det paradoks at Rune Hansen mottar uføretygd p.g.a. "schizofreni" på samme tid som han hevder å inneha kompetanse og ferdigheter som gjør ham egnet til å undervise i et hvilket som heist fag på grunnskole- så vel som på videregående skole nivå, synes imidlertid ikke å vekke samme negative reaksjoner overfor "det offentlige".


De eldste barna, har i løpet av de siste årene, ytret ønske om å kunne gå på skole utenfor hjemmet. Dette har faren vært sterkt avvisende til; og etter at Balder og Idun flyttet til Haugesund har han avvist dem helt og holdent og bl.a. nektet dem adgang til hjemmet og kontakt med sine yngre søsken. Da Balder for en tid siden kom hjem på besøk gikk faren fysisk til angrep på ham.


Det har gjennom årene vært fokus på barnas hjemmeundervisning , og krav om offentlig tilsyn har medført at skoleetaten i kommunen i en viss grad har fått innsyn i barnas hjemmesituasjon. For å unngå konflikt med foreldrene har der imidlertid vært aksept for at foreldrene selv skulle kunne velge tilsynsfører. Marta Straume , som har vært tilsynsfører , har utarbeidet rapporter som har vært udelt positive. I rapporter fra tilsynet er det ikke beskrevet andre aspekter ved barnas situasjon som forholdet mellom foreldre og barn , oppdragelsesform m.v., og hovedfokus har først og fremst vært hvorvidt grunnlaget for hjemmeundervisning har vært tilstede.


Alt tyder på en nærmest total mangel på struktur i dagliglivet hjemme hos fam.Hansen. Barna har ikke faste måltider, ikke faste leggetider og der er heller ingen struktur på den undervisningen som er godkjent som hjemmeundervisning. Barna har gjennom sin oppvekst tilpasset seg dette, slik at de legger seg når de er trøtte, gjerne utpå natten, og står opp når de våkner. De er tilsynelatende veltilpasset til dette systemet.

Dette er forhold som ikke er anført i tilsynsrapportene.


Barna har, etter hvert som de har blitt eldre , deltatt i aktiviteter i bygda. De har bl.a. vært med på treninger i idrettslaget og gått på musikkskole, men i begrenset utstrekning fordi faren bl.a. skal ha sensurert sangtekster og lignende. Barna bor mange kilometer fra der aktivitetene foregår , men får aldri skyss av foreldrene som heller ikke følger opp barna på annen måte i deres aktiviteter.


Rune Hansen har eksponert seg som en person med sterke og fastlagte meninger. I oppdragelsen av barna legger han stor vekt på at barna skal adlyde sine foreldre, og likeledes at kvinnen skal være mannen underdanig. Når barna har vært ulydige eller uenige med faren har dette medført fysisk straff, og ifølge Balder og Gudmund irettesetter han særlig de yngste gjennom slag og spark men også ved å bite dem. På samme måte har han anvendt fysisk straff når kona Trude har uttrykt uenighet . Ved juletider i -06 forlot hun hjemmet etter å ha blitt mishandlet av Rune. Han henviser til bibelen for å legitimere mishandlingen.

Side 34:

<---
            

Ifølge Balder og Gudmund har faren en overordnet ide om at familien skal være samlet som en slags klan med faren som den øverste lederen. Han har derfor stilt seg totalt avvisende til at barna skal flytte hjemmefra, gå på skole og skaffe seg utdanning. Når de til tross for farens holdninger har flyttet hjemmefra eller begynt på skole, slik de 3 eldste nå har gjort, blir de avvist og oversett av faren.
Innad i familien har faren skapt splittelse ved å sette opp de yngste barna mot de eldste, slik at de eldste nærmest betraktes som svikere.

Hansens ideologi kan til dels forstås som idealistisk / romantisk med naturvern, jordvern og økologisk tenkning som sentrale elementer. I forhold til familien er det imidlertid gammeltestamentlige skrifter som legges til grunn og som tilsynelatende gir Hansen legitimitet når han går ut over norsk lov og anvender fysisk straff i oppdragelsen av barna og som en reaksjonsform overfor kona.
Uten å ha møtt Rune Hansen personlig finner jeg likevel sterke holdepunkter for at han har et ekstremt behov for kontroll i.f.t. familiemedlemmene med krav om at de skal underkaste seg ham. Han viser i liten grad respekt for barna og ektefellen, deres tanker, følelser og deres personlige integritet, og tåler ikke uenighet i.f.t. sitt livssyn.
Han har ideer om familien som en klan og har reagert svært negativt når 3 av de eldste barna nå har "brutt ut" ved å gå på skole utenfor hjemmet. Dette avspeiler en manglende respekt for barnas initiativ og valg. De følelsesmessige omkostningene for disse 3 barna har vist seg å bli store ettersom faren nå har avvist dem totalt.

I løpet av det siste året har familien blitt satt under press, og skoleetatens og barneverntjenestens søkelys mot dem har bidradd til en synliggjøring av særdeles bekymringsfulle vilkår for de barna som bor hjemme.

Rune Hansen har tidligere fått diagnosen schizofreni. Han var innlagt ved psyk. avdeling i Haugesund i jan. -07 i 4 dager, og man har der konkludert med diagnosen paranoid schizofreni. Det er imidlertid høyst uklart for meg hva denne diagnosen er tuftet på ettersom dette ikke framgår av skrivet fra psyk. avd. til b.v.tjenesten, heller ikke fra epikrisen som dels er sitert i brevet fra dr. Kleiven.
Det synes likevel hevet over tvil at Rune Hansen siden ung alder har hatt en avvikende personlighet / psyke som har gjort ham ute av stand til å fungere på det ordinære arbeidsmarkedet. Hans insisterende og kompromissløse holdninger kombinert med forestillinger om egen grandiositet peker i retning av minimal selvinnsikt, og alt tyder på at hans evne til innlevelse i andres, inkl. barnas tanker og følelser, er lite utviklet. Jeg vurderer det slik at det er hans personlige behov for kontroll og makt som først og fremst er drivkraften bak hans tilsynelatende maktkamp mot "dety offentlige" for på den måten å kunne unndra seg kritikk og innsyn i åpenbart kritikkverdige og for barna til dels ulovlige forhold, som fysisk mishandling. Denne situasjonen er også medvirkende til at barna heller ikke får dekket sine behov for følelsesmessig trygghet. Barna blir dessuten trukket inn i farens paranoide forestillinger om verden utenfor familien.
Samlet sett er denne situasjonen for barna slik at den skader deres personlige utvikling.

Side 35:

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 35 av 41:
------       
<---
            
 

KONKLUSJON


. Gudmund f.-91, Frøydis f.-93, Sofie f.-97, Alfredo f.-99, Mauriel Rose-01,

Urda Lilje f.-03 og Solborg Hansen f.-06 lever alle i en omsorgssituasjon

som innebærer mangel på struktur, forutsigbarhet og følelsesmessig

trygghet .

. Barna oppdras med fysisk straff som sanksjonsmåte. Dette er skadelig og

ikke minst ulovlig.

. Barnas far har en sterkt avvikende personlighet preget av storhetsideer om

seg selv, et ekstremt kontrollbehov, paranoiditet overfor andre og især ”det

offentlige” og liten evne til innlevelse i barnas (andres) tanker og følelser.

Han evner også i liten grad å ta hensyn til barnas behov og sette egne

behov til side.

. Mye tyder på at barnas mor underkaster seg sin ektefelle, og at hennes

muligheter for eventuelt å kompensere for farens skadelige påvirkning er

liten.

. Foreldrene vil være ute av stand til å samarbeide med barneverntjenesten

om evt. hjelpetiltak . For øvrig kan jeg heller ikke se hjelpetiltak som kan

være egnet til å bedre barnas mangelfulle omsorgssituasjon.Sandnes 07.09.07


Kirsten Westlye  ( + underskrift )

spes. i psykiatri---