--- Denne side:  20071001-til-kunnskapsministeren-fra-TF-og-ASJ.html   

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  <---- SiteMap-ekte-kristendom.html - ( ekstern ) 

--- BREV KOPI / AVSKRIFT: rlh, 03.10. 2007 / 


Til kunnskapsministeren, Øystein Djupedal, Norge,

1. oktober 2007.


Vi er flere foreldre som ikke ønsker å ha våre barn i den offentlige skolen. I loven står det at kommunen er pliktig til å føre tilsyn med undervisningen. Vi er ut fra erfaringer vi har gjort oss i årenes løp med tilsynsbesøk og trusler fra Barnevern, kommet frem til at myndighetene må avklare hvilke krav det kan stilles til resultater av hjemmeundervisningen.

Vi som foreldre har ingen garanti for at barna får en trygg og god læringssituasjon i den offentlige skolen. Ei heller at de blir gagnlige og selvstendige mennesker, slik som det står i opplæringslovens formålsparagraf.

Som foreldre er vi i henhold til norsk ”lov om barn og foreldre” pliktige til å ”beskytte barna mot det som kan skade dem psykisk eller fysisk”. Dette er vår plikt, derfor må myndighetene en gang for alltid avklare at det ikke er greit at skoleledelsen kobler Barnevernet inn når foreldre ser det som helt nødvendig å ta barna ut av den offentlige skolen for å ”beskytte barnets psykiske og eller fysiske helse”. Det står videre i samme lov at foreldrene er pliktige til å se til at barna får opplæring etter evner og behov. På nyhetene i P4 september 05 ble det sagt at over halvparten av barna i den offentlige skolen får ikke den opplæringen som de etter loven har krav på!

Skoleledelsen er etter loven pliktige til å melde fra til Barnevernet når de har mistanke om at barnet opplever omsorgssvikt i hjemmet. Det burde være en selvfølge at Barnevernet stilte opp for foreldre som opplever at skolen er årsaken til at barnet opplever omsorgssvikt. Så langt er ikke dette tilfelle. Derfor har vi ingen grunn til å tro på Barnevernets gjentatte utsagn: ”Alt til barnas beste.”

Vi oppfordrer nå alle foreldre som ser nødvendigheten av å ta hensyn til barnas beste, å bli med på et opprop og forlange at myndighetene avklarer hvilke krav som kan stilles til de som ikke opplever: ”at barnet har en god og trygg oppvekst” eller en trygg og god læringssituasjon i skolen, at det blir klargjort at både Barnevern og skoleledelse er pliktige til å yte hjelp til ”alternativ” opplæring i ”samarbeid og forståelse med heimen.” Dette siste står det i lov om grunnskoleopplæring.

At foreldre som er opptatt av barnas beste skal måtte leve med trusselen fra Barnevernet om at ”vi kan ta barna i fra deg” finner vi oss ikke i.

Hvilke krav som kan stilles til foreldre som velger alternativ undervisning må sees i sammenheng med hvordan den offentlige skolen forsømmer sine lovpålagte plikter. Det er ille nok det som er nevnt ovenfor som ble nevnt på nyhetene. Foruten dette kan det nevnes at hver femte elev går ut etter ti års skolegang uten å kunne lese og skrive.

Det forlanges også av oss foreldre at det blir en holdningsendring når det gjelder tilsyn. I loven står det at ”kommunen kan forlange at barna skal gå i den offentlige skolen om det på grunn av manglende samarbeid fra foreldrene ikke er mulig å få tilsyn”. I loven burde det heller presiseres at skoleledelsen er pliktige til å støtte opp om foreldrenes valg, og spørre om hva det er behov for hjelp til. Og at foreldre om de opplever kommunens utsending som ikke inspirerende og hjelpsom i forhold til læringssituasjonen som skal etter loven ta hensyn til barnets evner og behov, kan forlange å få en ny person til å utføre oppdraget. Men først av alt må de ovennevnte ting være avklart.

Dessuten bør det også avklares hvilken økonomisk støtte foreldrene har krav på når de påtar seg et oppdrag som de etter lov om barn og foreldre er pliktige til, og som skolen ikke makter å utføre tilfredsstillende. Så langt har vi ikke hatt noen økonomisk støtte.

Vi som i dag har valgt å ikke ha barna våre som elever i den offentlige skolen ser det som helt nødvendig at denne henvendelsen blir besvart av kunnskapsminister Øystein Djupedal, før det er aktuelt å komme frem til en ”tilsynsordning” med kommunale myndigheter.


Med hilsen


Tove Fagerhøy, Rådyrveien 32, N-1488 Hakadal –

Aud Signy Jakobsen, N-2256 Grue, Finnskog –


***

---