---  Denne side:  20071123-Skriv_fra_Arne_Borgemyr-ang_Tilsyn_huv.html   

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  <---- SiteMap-ekte-kristendom.html - ( ekstern ) 

 

KOPI:

(RLH, 25.12. 2007: Dette skrivet, efter den såkalte Sveio-modellen, fikk jeg ifra Arne Borgemyr ved tilsyns-besøk huv, hjemme hos oss 23.11. 2007.)Arne Borgemyr

Vindafjord kommuneTilsynsbesøk heimeundervisning hos familien Hansen 23.11. 20071. HEIMEL: § 14-2.


2. KVEN DET GJELD (opplæringsplikt: § 2-1

a. Mariel Rose, fødd 01 (1. årssteg)

b. Alfredo Ao, fødd 1999 (3. årssteg)

c. Sofie, fødd 1997 (5. årssteg)

d. Frøydis, fødd 1993 (9. årssteg)


3. BØKER, MATERIELL, DATAUTSTYR, ANNA UTSTYR

a. Låne bøker av kommunen?

b. Datautstyr

c. Kva elles vert nytta?


4. GENERELT – MOMENTLISTE

a. Undervisninga har en viss grad av struktur


b. Plan i undervisninga


c. Undervisninga omfattar dei mest sentrale emne for klassetrinnet i kjernefaga


d. At vilkåra for heimeundervisning er tilstades.


e. Ikkje rettleiingsansvar, men står fritt til å rettleie


f. Skriftleg tilbakemelding til kommunen etter kvart tilsynsbesøk på momenta ovanfor.


5. SAMTALE MED / OM KVART AV BARNA:


Kor står dei i høve til lesing, skriving, matematikk, engelsk, IKT?

Korleis tenker foreldre og elev i høve til læreplanen / emne som er viktige?

Korleis arbeider eleven? Har de døme på arbeid eleven har utført? Mappe, teikning, forteljing m.m.


a. Mariel Rose, fødd 01 (1. årssteg)b. Alfredo Ao, fødd 1999 (3. årssteg)c. Sofie, fødd 1997 (5. årssteg)d. Frøydis, fødd 1993 (9. årssteg)---