--- Denne side: 20080131-fra-BVT-BAS-til-RogTHansen.html  


<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  <---- SiteMap-ekte-kristendom.html - ( ekstern ) 

BREV, post-stemplet 31.01. 2008 - likelydende, til henholdsvis Rune L. og Trude Hansen, som ankom i posten fredag 01.02. 2008: 

(Kopi / avskrift: rlh 01.02. 2008. Iøvrig, rlh: 

Alle brev, dokumenter og annet i hele denne saken er ment offentliggjort.)


Fra:

Ottar Krakk, Barnevernkurator, 

BAS, Haugaland Interkommunale Barnevernsamarbeid -

Kommunane Bokn, Etne, Sveio, Tysvær, Utsira, Vindafjord.

Kontor-adresse: Tysvær Rådhus, Pb 94, 5575 Aksdal.

Tlf. 52 75 70 69. Mobil-tlf. 932 16644. 

E-post: ottar.krakk@tysver.kommune.no 


Til:

Rune og Trude Hansen

Tindeland,

5568 Vikebygd


         Ikkje offentleg, jfr. Off.l. § 5a

         Aksdal, 31.01. 2008


VEDKOMANDE VAL AV ADVOKAT SAMT SAKSDOKUMENTASJON 

Eg viser til brev av 16.1. der me bad om tilbakemelding på kva advokat De ville la dykk representera av.
Me har fått tilbakemelding frå advokat Trond Hjelde om at han vil representera mor.
Saksframstilling samt ytterlegare dokumentasjon frå barneverntenesta si side er / vil bli sendt han.

Vi tolkar dette slik at mor og far vil la seg representera av kvar sin advokat.
Vi vil be om å bli orientert om status i forhold til sivilstand samt faktisk busituasjon.

Me har ikkje fått tilbakemelding frå far om kven som skal representera han. Vi vil be om snarleg tilbakemelding på dette spørsmålet. Saksframstilling og dokumentasjon vil så bli sendt vedkomande.

Tilbakemelding på val av advokat kan gis underteikna på telefon 52 75 70 69.  Ev skriftleg til adressa nedanfor.

Til orientering er det advokat Bjørn Vikse som representerer Vindafjord kommune i denne saka.

Vi vil på ny streke under at me ønskjer samtale med Dykk, saman eller kvar for seg. Om De ønskjer å la dykk bistå i advokat er det sjølvsagt høve til det slik saka nå står. Vi vil be om at De tar kontakt med underteikna dersom De ønskjer samtale.


Ottar Krakk

(+ signatur)

Barnevernkurator

Kopi:  Advokat Hjelde

--- 

***