--- Denne side:  20080221-fra-Fylkesmannen-i-Rogaland-til-R-Hansen.html  


<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  BREV, post-stemplet 21.02. 2008 - som ankom i posten mandag 25.02. 2008: 

(Kopi / avskrift: rlh 29.02. 2008. Iøvrig, rlh: 
Alle brev, dokumenter og annet i hele denne saken er ment offentliggjort.)


Fra:

Fylkesmannen i Rogaland, 

Helse- og sosialavdelinga,
Postboks 59,
4001 Stavanger.
Telefon: 51 56 87 00.

E-post: postmottak@fmro.no 

Til:

Rune Hansen

Tindeland,
5568 Vikebygd 

         Unntatt offentlighet etter offvl. § 5a, jf. bvl § 6-7. 

         Vår ref.:  2008/399. - Deres ref.: - Arkivnr. 621. - Vår dato:  21.02. 2008. 


Klage på barneverntjenesten i Vindafjord 

Vi viser til brev av 10. januar 2008 ( ekstern ) hvor du uttrykker misnøye med Vindafjord barneverntjeneste. 

I henhold til barnevernloven § 2-3 fjerde ledd ( ekstern ) skal fylkesmannen føre særlig tilsyn med barneverntjenesten i kommunene. Det følger av bestemmelsen at fylkesmannen bl.a. skal påse at kommunene utfører de oppgaver de er pålagt etter barnevernloven, herunder påtale forhold som er lovstridige eller kritikkverdige. 

Barne- og likestillingsdepartementet har bl.a. i brev av 25. februar 2003 uttalt følgende vedrørende fylkesmannens tilsynsansvar overfor kommunene: "Hvor langt fylkesmannen i det enkelte tilfellet skal gå med hensyn til undersøkelse og eventuell etterfølgende oppfølging må fylkesmannen selv vurder i hver enkelt sak. Videre må det være opp til fylkesmannen å vurdere hvilke sider ved barneverntjenestens håndtering av en sak det kan være grunn til å følge opp og på hvilken måte dette eventuelt bør gjøres. Fylkesmannen har ikke som tilsynsmyndighet plikt, verken overfor sakens parter eller overfor andre som ber om fylkesmannens bistand, til å gå lengre enn det fylkesmannen selv finner hensiktsmessig." 

Slik saken er presentert for Fylkesmannen i Rogaland finner vi det på nåværende tidspunkt lite hensiktsmessig å gå videre i foreliggende sak. 

Med hilsen


Gunn Nylend,
rådgiver / barnevernspedagog
(+ signatur)

Elisabeth Meland, 

rådgiver / jurist 

Saksbehandler:  Elisabeth Meland 

Kopi til:  Vindafjord barneverntjeneste, Rådhuset, 5580 Ølen. 

--- --- 

Avsender adresse:

Fylkesmannen i Rogaland, 

Helse- og sosialavdelinga, 

Postboks 59,
4001 Stavanger.
Telefon: 51 56 87 00. Telefaks: 51 56 88 11. 

E-post: postmottak@fmro.no
Hjemmeside: www.fylkesmannen.no/rogaland  
Besøks-adresse: Lagårdsv. 78, Stavanger.

--- 

***