-- Denne side:  20080606-fra-Skatteetaten-til-RLH.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

KOPI / AVSKRIFT, RLH, 30.06. 2008: Dette brevet ankom meg omkring 13.06. 2008.                                                                       K O P I 

Fra:
Skatteetaten,
0630 Oslo.
Besøks-adresse: Se www.skatteetaten.no eller ring gratis 800 80 000
Telefon sentralbord: 800 80 000 Telefaks: 22 68 85 68
E-post: skattost@skatteetaten.no
Org. nr.: 991733043

Til:
HANSEN TRUDE MONICA
NEDRE STORBERGET
2256 GRUE FINSKOG

Saksbehandler: Inger Lise Larsstuen   Telefon: 61 14 62 80   Vår dato: 06.06. 2008   Vår referanse: 2008/511584/SKØFFR/ILL/ 321
   U.off. Offvl. § 5 a, folkeregisterloven § 13.


Manglende underskrift for barn

Skattekontoret har den 20.05.08 mottatt flyttemelding for deg og dine 7 barn, der dere flytter fra 5568 Vikebygd og til Nedre Storberget, 2256 Grue Finskog.

Da barna er under 18 år, skal flyttemeldingen underskrives av den / de som har foreldreansvaret og som barna bor fast sammen med, dvs. der barna er registrert bosatt i folkeregisteret. Uten slik underskrift er flyttemeldingen ugyldig.

Foreldreansvaret for barna er felles. Vi ber deg derfor om å innhente fars underskrift på vedlagte flyttemelding som returneres folkeregisteret innen åtte dager.

Dersom det ikke er mulig å få fars underskrift på flyttmeldingen, gjør vi oppmerksom på at skattekontoret etter eget tiltak kan treffe vedtak om registrering når barnet har vært bosatt sammenhengende i seks måneder på den nye adressen. For at saken skal bli gjenopptatt, må skattekontoret normalt få en skriftlig anmodning om dette etter seks måneder.

Kopi sendt Rune Leander Hansen, 5568 Vikebygd


Med hilsen

Inger Lise Larsstuen
(+ underskrift)

saksbehandler
Seksjon folkeregister
Skatt øst

Skatt øst Gjøvik,
Postboks 1073 Valaskjold,
1705 Sarpsborg


---