-- Denne side:  20080624-til-RLH-ifra-Fylkesmannen-Rogaland.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  

BREV, post-stemplet 26.06. 2008 - som ankom i posten tirsdag 01.07. 2008: 
(Kopi / avskrift, rlh 01.07. 2008. Iøvrig, rlh: 
Alle brev, dokumenter og annet i hele denne saken er ment offentliggjort.) 
Fra:
Fylkesmannen i Rogaland,
Helse- og sosialavdelinga,
Postboks 59,
4001 Stavanger.
Telefon: 51 56 87 00. Telefaks: 51568811.
Besøks-adresse: Lagårdsv. 78, Stavanger.
E-post:  postmottak@fmro.no  
Hjemmeside:  www.fylkesmannen.no/rogaland  

Til:
Rune Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd


Vår ref.: 2008/5234  Deres ref.:   Arkivnr.:  621  Vår dato:  24.06.2008  
Unntatt offentlighet etter offvl. §5a

Klage på barneverntjenesten i Vindafjord

Fylkesmannen viser til e-poster mottatt i perioden 27.05.08 til 24.06.08. Fylkesmannen viser også til vårt brev datert 21.02.08. ( ekstern ).

Det framgår av dokumentasjonen at saken var berammet i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker 16. juni 2008. Fylkesmannen finner det derfor ikke hensiktsmessig å behandle saken.


Med hilsen

Elisabeth Meland
(+ underskrift)
rådgiver / jurist

Gunn Nylend
(+ underskrift)
rådgiver / barnevernpedagog

Saksbehandler:  Gunn Nylend
Saksbehandlers telefon:  51 56 88 58
E-post:  gunn.nylend@fmro.no  


Kopi til:
Vindafjord barneverntjeneste  Rådhuset  5580  Ølen


---

---