-- Denne side / ref.:  20080629-til-NAV-ang-underholdsbidrag-fra-RLH.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

KOPI / AVSKRIFT - RLH, 29.06. 2008: Dette brevet ble avsendt som e-post natt til mandag 30.06. 2008, som et svar på et brev til meg ifra NAV datert 26.06. 2008. ( ekstern ). 
Til:
NAV Forvaltning Karmøy,
Postboks 2011,
5504 Haugesund,
Telefon: 81 58 10 00.

Med kopi til:
Påtalemyndigheten for Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt,
påtaleansvarlig Thor Arne Reitan.

Fra:
Hansen Rune Leander
5568 Vikebygd

Dato: 29.06. 2008, Vikebygd.

   Jeg henviser til Saksnummer 0806982, saksbehandler Thea Birkeland, og deres brev datert 26.06. 2008 til meg angående "Forhåndsvarsel - fastsettelse og innkreving av underholdsbidrag", efter krav ifra Trude Monica Hansen.

   Så vidt jeg kan se er kravet ifra Trude Monica Hansen reist på urettmessig grunnlag og inneholder vesentlige uriktige opplysninger. Hvilket jeg anser av betydning og ønskelig å få skriftlig bekreftet ifra NAV sin side.

   I henhold til blandt annet Barnelovens / Lov om barn og foreldre paragraf 36 og til Folkeregisteret bor barna enda fast hos meg, sin far - og har alltid gjort det.
   Det gjorde også min ifra meg separerte kone Trude Monica Hansen inntil hun 03.04. 2008 flyttet hjemmenfra og dagen efter bosatte seg hos Aud Signy Jakobsen adresse 2256 Grue Finnskog uten enda å ha registrert flytting hos Folkeregisteret. Der bodde hun midlertidig inntil 12.06. 2008 da hun flyttet derifra til Åse Marie Kristensen adresse Lygrepollen, N-5646 Nordtveitgrend.
   Da hun flyttet hjemmenfra 03.04. 2008 bortførte hun imidlertid, imot deres vilje og uten mitt vitende, våre barn - som vi har hatt og har felles foreldreansvar og omsorg for og som jeg alene alltid har forsørget. Dette var en kidnapping i henhold til Straffelovens paragraf 216 og Barnelovens paragraf 36, og barna ble holdt som fanger frem til 27.06. 2008. Dette ble efter leting og undersøkelser nokså umiddelbart politi-anmeldt, 07.04. 2008 - og som er en politi-anmeldelse som enda er til behandling hos Påtalemyndighetene. Jeg henviser til og velegger angående dette kopi av mitt brev til Påtalemyndighetene datert 04.06. 2008. ( ekstern ).

   Ifra 12.06. 2008 bodde fortsatt kidnappet og fangeholdt de tre minste av de bortførte barna hjemme hos Aud Signy Jakobsen uten hverken mor eller far tilstedeværende, og ble 22.06. 2008 av Trude Monica Hansen videre bortført til nevnte Åse Marie Kristensen. De tre eldre barna bodde fortsatt kidnappet og fangeholdt uten mor eller far tilstedeværende hos Aud Signy Jakobsen i tidsrommet 12.06. 2008 til 28.06. 2008. Jeg gav da, egentlig 27.06. 2008 mitt samtykke til at alle barna inntil videre kan få være hos sin mor Trude Monika Hansen hjemme hos Åse Marie Kristensen, til tross for at barna helt siden kidnappingen 03.04. 2008 hele tiden selv har villet hjem til sitt hjemsted, her hos meg. De har imidlertid som nevnt - og politi-anmeldt - blitt holdt fanget av sin mor. Vårt eldste umyndige barn, Gudmund Cusanus Hansen, var mere eller mindre bevisst delaktig i kidnappingen. Det barnet som av Trude Monica Hansen ble født hjemme hos Aud Signy Jakobsen antagligvis 15.04. 2008 hevder Trude Monika Hansen overfor omgivelsene at jeg er far til, men er jeg trolig ikke far til - og ytrer jeg her og nu begæring om å få fastsatt farskap til. Trude Monica Hansen flyttet så vidt jeg vet hjem til Åse Marie Kristensen 12.06. 2008, midlertidig eller varig.

   Iøvrig vil jeg anmerke at jeg også under kidnappingen økonomisk har forsørget barna, bare på en dyrere og annerledes prioritert måte enn til vanlig.


Med beste hilsen

Rune L. HansenVedlegg:
Kopi av mitt brev til Påtalemyndighetene datert 04.06. 2008:

-- Denne side / ref.:   20080604-Klage-paa-henleggelse-fra-Rune-L-Hansen.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

RLH, 04.06. 2008: Dette brevet ble i dag avsendt pr. e-post og vanlig post. 
Til:
Påtalemyndigheten for 
Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt,
påtaleansvarlig Thor Arne Reitan.
Boks 278, N-5501 Haugesund.

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87.

   Dato: onsdag 04. juni 2008, Vikebygd.Klage på henleggelse - vedrørende Straffelovens § 216

   Jeg påklager med dette henleggelsen ifra påtaleansvarlig Thor Arne Reitan, av påstand om forbrytelse imot Straffelovens paragraf 216 i min politi-anmeldelse imot Trude Monika Hansen.
   Ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, frihetsberøvelse, etc.
   
Og også hva gjelder henleggelsene av anmeldes-nummer 10188142  - og 10188027.

   Paragraf 216 i Straffeloven går slik:

   § 216. Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg.
       Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.
       Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet.
Endret ved lov 8 april 1981 nr. 7.

   Jeg henviser til den telefon-samtale jeg hadde med Thor Arne Reitan i påtalemyndigheten mandag 26.05. 2008.
   
Hans vurdering for henleggelse sa han var alene begrunnet i at det ikke foreligger noen "sær-rett" for noen av partene - for eksempel i form av avtale i forbindelse med mekling eller annen avtale som for eksempel gir meg foreldre-ansvaret alene.
   Saken var, sa han, ikke vurdert i forhold til Lov om barn og foreldre / Barneloven. ( ekstern ).

   Rune L. Hansen og Trude Monika Hansen hadde og har felles foreldre-ansvar for barna. Hvilket også er registrert hos Folkeregisteret. Det er også hos Folkeregisteret registrert at barna har sitt hjemsted på samme adresse som sin far, Rune L. Hansen.
   
Det at det ikke hos partene foreligger noen sær-rett aktualiserer og gjør gjeldende Lov om barn og foreldre / Barneloven og dens bestemmelser - som grunngiving for det straffbare i forhold til Straffelovens paragraf 216.

   Barnelovens § 36 sier følgende - om hvor barnet skal bo fast:
    "Foreldra kan gjere avtale om kven av dei barnet skal bu hos fast. Dersom dei er samde om det, kan dei avtale at barnet skal bu fast hos begge.
   Er foreldra usamde, må retten avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei."


   Trude Monika Hansen bodde inntil 03.04. 2008 sammen med sin separerte ektefelle, barnas far, Rune L. Hansen.
   Trude Monika Hansen bortførte barna imot deres vilje og imot deres fars og sin separerte ektefelle Rune L. Hansen sin vilje og vitende 03.06. 2008, ifra deres hjemsted. Dette var selvtekt og en ulovlig bortføring av barna - til mors nye adresse i Finnskogen i Grue kommune, uten noen retts-avgjørelse i henhold til Barnelovens § 36. Dette fikk jeg i en telefon-samtale med
Marie Block Johnsen ved Fylkesmannens kontor i Rogaland 21.05. 2008 bekreftet.
   Det forelå absolutt ingen som helst form for nødverge.

   Efter at barna ble bortførte ble de av Trude Monika Hansen nektet absolutt enhver kontakt og dialog med sin far. Og nektet hun deres far absolutt enhver kontakt og dialog både med barna og seg selv. Dette fullstendig i strid med Barnelovens § 30 og § 31 § 34 og § 39. Og likeså i strid med Barnelovens § 42.

   For ordens skyld: Bortføring, mishandling, barrikadering og fangehold av barn har ingenting som helst med "samlivs-brudd" eller "interne familiære forhold" å gjøre.
Det er to vidt forskjellige ting. Hvilket både Straffeloven og Lov om barn og foreldre / Barneloven utvetydig sier.
   Barna bor hjemme hos sin far, hvor de også har sin adresse. Og de er kidnappet, av sin mor - og blir holdt fanget.
   Både i henhold til Folkeregisteret, Straffeloven ( ekstern ) og Lov om barn og foreldre / Barneloven ( ekstern ). 

   Jeg er bekjent med at det er noen mennesker som tror at for å være kidnapping så må barna være bragt ut av landet.
   Men det er absolutt ikke hva Straffeloven eller Lov om barn og foreldre / Barneloven sier. Jeg er også bekjent med at det er noen mennesker som tror at for å være kidnapping så gjelder det ikke som kidnapping hvis det er en av foreldrene som kidnapper. Men det er absolutt heller ikke hva
Straffeloven eller Lov om barn og foreldre / Barneloven sier. Selvfølgelig ikke.

    
Det er altså også helt absurd og klart lovstridig at barnas far og barna nektes og hindres kontakt, dialog og samvær med hverandre. Og nu i mere enn to måneder. Dette sier enn mere om det alvor som bør legges til grunn i vurderingen og bedømmelsen av Trude Monika Hansen sin forbrytelse imot Straffelovens § 216.
   Videre kan det blandt annet også føres flere bevis for at hennes hensikt ifra begynnelsen var og er å tilrane seg en falsk familiestand - i en forbrytelse imot Straffelovens §
215. Samt videre beviser for hennes forbrytelse imot Straffelovens § 219. Videre kan også føres beviser og dokumentasjon for hennes forbrytelse imot Straffelovens § 218. Samt Straffelovens § 223.
   De meskyldige og delaktige i forbrytelsen jeg her videre har anført og påstår for Trude Monika Hansen sitt vedkommende - og da kanskje særlig Aud Signy Jakobsen og Iren K. Hebnes - bør også vurderes i samsvar med dette.


  Ønskes flere bevis eller saks-opplysninger eller annet angående hva jeg her har fremmet så håper jeg på å bli efterspurt dette.


   Med hilsen ifra

   Rune L. Hansen


***

 
---