-- 20100105-RLH-kommentert-flytting.html            --- BREVENE ( ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

RLH pr. 06.01. 2009: Herunder noen av mine kommentarer til et datert 05.01. 2009 brev med vedtak ifra Skattedirektoratet ( ekstern ).     

 


--- --- --- Ifra mine Dagboksnotater for 06.01. 2009 ( ekstern ):

---
   Det ankom pr. post i dag et brev datert 05.01. 2010 ifra Skattedirektoratet ( ekstern ).
   Mere rygg-dekning for uretten.
   De forsøker dog å være forsiktige, om så kan sies, - i forhold til for eksempel en viss Thea Birkeland!

   Og enda mere ganske enkelt latterlig å se hvordan voksne mennesker kan oppføre seg og liksom tenke.
   For eksempel også all iherdighet de legger i det at Trude ikke skal spørres om noe som helst eller få sagt eller fortelle noe som helst!
   De vil ikke risikere at hun er sann eller åpenhjertig, angrende eller ganske enkelt dum, skremt eller forledet.
   Eller at deres ord eller versjon skal bestrides eller bli gjenstand for efterrettelighet eller granskning.
   Blandt annet.
   Eller Arbeiderparti-ideoligiens ord?
   Og lov og rett skal selvfølgelig egentlig ikke bringes på banen eller kunne ha noe som helst med saken å gjøre.
   Og hva er det så som får voksne mennesker til å oppføre seg slik?
   Årsakene er ikke alltid presis de samme. Kan endog være ganske så ulike.
   Eller hva?

   For ordens skyld, la det være sagt og nevnt: Jeg trenger ikke å mistenkeliggjøre noe eller noen som helst. Og heller ikke å foreta forhastede slutninger. Fakta vil uansett komme på bordet, efter hvert som tidens munn bringer fakta på bordet. Uavhengig av meg eller synsing vil tidens munn få sagt sitt, også av selvfølgeligheter og enkle fakta.
   Enklere og rettere å forholde seg til det.
   Forhold fremadskrider. Ofte endog fortere enn det innskrenkede tror eller håper.

   Jeg kan undre meg forsiktig.
   De sier liksom i alvor, at slik og slik er lover og regler.
   Samtidig som de mest av alt av visse grunner er blind for lover og regler.
   Og altså også for mennesker.
   Som det hva de driver med mest av alt angår.

   Forhold fremadskrider.
   I Norge vektig også det grovt kriminelle.
---
   En må omtrent le når en leser følgende formulering i brevet:
   "Han er uenig i at barna skal bostedsregistreres hos sin mor, Imidlertid bestrider han ikke at de fem yngste barna tar døgnhvilen i mors hjem i Haugesund. Når det gjelder de to eldste barna, Frøydis og Sofie, hevder han de har rømt fra moren og oppholder seg hos ham. Dette har de selv bekreftet i brev av 10. juli 2009 som er vedlagt klagen."
   Som om det er det Frøydis og Stauda Sofie har sagt og skriver!
   Og jeg er liksom "uenig" i at barna skal bostedsregistreres hos sin mor. "Uenig" er liksom det rette ordet. Behendig ikke et ord om at barna grovt lovstridig og straffbart ble kidnappet ifra sin far og sitt hjemsted og omtrent siden og fortsatt er fangeholdt hos sin mor!
   Det betegner de som "tar døgnhvilen i mors hjem". Og det at Frøydis og Stauda Sofie kom seg bort ifra fangeholdet og hjem igjen betegner de som at de nu "oppholder seg hos ham". Hvor altså samtlige av barna bor!
   Som for eksempel at brevet de henviser til ifra Frøydis og Stauda Sofie ikke sier noe ganske så annet! Og iøvrig dokumentasjon ifra meg.

   Og videre og enda grovere, står det i brevet litt efterpå følgende:
   "I de tilfeller det ikke foreligger gyldig flyttemelding for barn, kan skattekontoret av eget tiltak ta opp flyttesak på barnet etter folkeregisterforskriftens § 5-1 eller § 5-2, jfr. § 7-6. Forutsetningen etter § 5-1 er at det kan påvises at barna regelmessig tar døgnhvilen på den nye adressen og at det ikke er et midlertidig opphold, eventuelt at oppholdsstedet er barnas eneste bostedsmessige tilknytning. Forutsetningen for registrering etter § 5-2 er at det er godtgjort at barna tar mer døgnhvile på tilflytningsadressen enn på fraflytningsadressen eller annen aktuell adresse."
   Derefter henviser de til Haugaland tingrett, på en spesiell måte - til en ikke rettskraftig dom. Men henviser ikke til den rettskraftige dommen som uttrykkelig sier "midlertidig"! Og ingenting til min påstand om at begge er frembragt på løgn og svindel.
   De sier altså tvert om og fullstendig løgnaktig (i forhold til § 5-1) at det at barna befinner seg i Skoglandsveien ikke er et midlertidig opphold (eller eventuelt at det der er deres eneste bostedsmessige tilknytning)!
   Så forsøker de derefter, for liksom å gardere seg med å tilsidesette § 5-1, å si at § 5-2 tilsidesetter hovedregelen i § 5-1!
   (Det er vel heller omvendt. Og paragraf 5-2 har som overskrift og omhandler "Skiftevis døgnhvile".)
   Noen dummere?
   Noen lettere å avsløre?

   Et vedtak bygd på løgn og lureri. For å dekke over grov kriminell virksomhet.
   Og hvorfor?
   Alminnelig praksis ifra slike myndigheter sin side? Eller særlig for dette saks-komplekset?

   Og hva med hele den diskriminerende holdningen iøvrig i brevet og vedtaket?
   Barnevern-tjenesten og Steinerskolen "bekrefter", mens klageren (jeg) "hevder".
   Barna er "bosatt" og "bor hos" sin mor, mens de liksom bare "oppholder seg" hos sin far.
   Barnas hjemsted er ikke barnas bostedsmessige tilknytning!
   "Rømt" fra moren, men ikke et ord om borført ifra far, fangeholdt, osv.
   Dommen er "ennå" ikke rettskraftig.
   Osv.!
   Sykt!
---
   Hva i dette angjelder Tormod har jeg også meget jeg bør og vil kommentere.
   Det venter jeg her nu foreløbig med.
---
   Dog - mht. brevet / vedtaket, som altså ikke kan påklages, men som en må gå til retten med i håp om at de vil gjøre noe med, overfor slikt noe og i en slik situasjon er omtrentlig ethvert menneske maktesløs. Av flere grunner. Også mht. tid og ressurser.
   En kan kaste både en og to baller opp i luften, og makte og mestre å ta imot de igjen, særlig med trening og tid og mulighet for trening, og tre og kanskje fire eller fem baller også. Men et sted går grensen, og blir det for mange hjelper hverken tid, trening eller kraft og energi eller noe som helst!
   Vi blir angrepet, trakassert og terrorisert på kryss og tvers ifra hele den uhyrlige Medusa!
   Og jeg må uansett kjempe imot, for våre liv.
   Jeg kan selvfølgelig ikke finne meg i slikt.
---
   Trude bortfører og fangeholder barna 03.04. 2008, påstår at hun er på besøk hos Aud Signy Jakobsen, men innrømmer i efterhånd at det var planlagt på forhånd. Jeg drar noen dager efter på besøk til samme Aud Signy Jakobsen. Barna gråter og vil hjem igjen. Vi setter oss i bilen for å kjøre hjem, men blir av familien Jakobsen fangeholdt og truet i bilen. En tilspisset og truende situasjon, politiet ankommer. Og politiet nekter oss å kjøre hjem! Vi ble nektet å kjøre hjem! (Den grunnen politiet sa var at ungene trengte å sove, i huset til Aud Signy Jakobsen!)
   Jeg undret i efterhånd mye på hvorfor poltiet kunne gjøre slikt noe, før jeg bedre fant ut hvordan Iren K. Hebnes opererer. Hun hadde instruert politiet! Som både tidligere og senere. Og flere til! Med forskrekkelige løgner, bak vår rygg, i hemmelighets-kremmeri.
   Mere og mere blir det klart for enhver at barna ble kidnappet og fangeholdt av Trude, i den hensikt å tilrane seg en falsk familiestand.
   Av Trude og delaktige og medskyldige. I en slags sammensvergelse med Iren K. Hebnes i spissen.
   Og slik står situasjonen fortsatt! Enda nu snart to år senere. Om enn meget i mellomtiden også har skjedd.

   Ingen trenger å være i tvil om hva som har vært og er deres hensikt.
   Hvordan de på så forskjellig vis har forsøkt å gjennomføre sin hensikt lar seg iøvrig overdådig bevise og dokumentere. 
---
   System i galskapen?
   Ingen kan ha problem med å se at det hittil om og om igjen hele veien ifra visse myndigheter dreier seg om iherdige forsøk på å frata barna deres far og hjemsted, identitet og integritet.
   Ved frekkhet, løgn og lureri.
   Og ved kidnapping og fangehold av barna.
   Eller ved saklighet, lov og rett - vil noen kanskje si?
   Eller er hensikten og det som skjer kanskje noe som helst annet?
   Disse troskyldige spørsmålene har dog minst et svar!
   Og alt dette er av stor interesse og betydning.
   Og er forsåvidt lett og greit nok å finne ut av, i dette saks-komplekset.
   For enhver.

   Hva som videre skjer vil nok ikke utydeliggjøre hva som skjer.
   Eller hva?
   Jeg følger interessert også med.
   Observerende. 
---
   Vet de vel hva de holder på med?
   Og hvorfor?
   Eller skjer alt liksom bare av seg selv?
   Og på rett og riktig vis?
   Jeg gjetter at svarene blir nok tydeligere.
   Og reaksjonene og konsekvensene selvfølgelig interessante.
   Forsøk på bortforklaringer også, ikke minst.

   Vi er observerende.
   Og foreløbig også uhyre grovt forurettet. På kryss og tvers. Mildt sagt.
   Mest og verst av alt Alfredo, Mariel, Urda, Solborg og Tormod.
   Bemerk også eventuelle bortforklaringer i så måte.
   Bemerk - og dokumenter.
---
   Jeg skjønner godt hvordan det har seg at jeg i et ærend i Haugaland tingrett 2008 traff Thea Birkeland der, der ble henvist til henne som om hun var en ansatt der. Jeg tenker meg til at hun antagligvis forholdsvis ofte er i Haugaland tingrett.
---
   Det er en tilbøyelighet og tendens at menn oppvarter og hjelper kvinner, og barn, og kvinner og barn. Uten særlig meget å spørre om hvorfor.
   Det er de kvinner som mere enn andre vet å utnytte dette fenomen. Eller som lærer seg å utnytte det.

   Menn er mere oppsøkende enn kvinner. Kvinner er mere avventende.
   Menn mere retningsbestemte. Kvinner tillokkende.
   Likesom tid og rom, eller bevegelse og rom.
   Både unntak og harmoniseringer finnes dog!
---
   Noe av dette er blandt annet også bakgrunnen for at Trude (og andre i lignende situasjoner) kan være og er difus, unnlatende og tilbakeholdende med hensyn til å fortelle om hva som foregår og om fakta og hensikter.
   Hun forleder heller andre til å tro hva de eller hun ønsker de skal tro.
   Hun vil ikke ha noen konkret, konsis eller dokumenterbar dialog - vil ikke at det skal kunne hevdes at hun har sagt, tenkt eller gjort slik eller slik.
   Vil ikke stå til ansvar for noe som helst. Overlater heller efter forgodtbefinnende til andre å uttrykke seg for henne, slik hun tror de vil uttrykke seg.
   Alt skal være mest mulig difust, uten dialog og med hemmelighold eller vaghet og tilbakeholdenhet. Hvis det og slikt altså er til hennes fordel.
   Typisk kvinnelist av simpleste sort.
---
   Hva Trude i sin helhet og i sine bestanddeler og kontinuerlig gjennomgående har gjort og gjør i dette saks-komplekset er hva en trygt også må kunne betegne som ondskap.
   Både overfor våre barn og sin ektefelle og andre. Også endog overfor dyrene våre!
---


--- --- ---

 

---