-- 20100114-RLH-kommentert-Midlertidig-enkeltvedtak.html      --- BREVENE ( ekstern ) -

RLH pr. 23.01. 2010 kl. 18.06: Se iøvrig blandt annet f. eks. også Trygve Einar Gjerde sin protest datert 20.01. 2010 på vedtaket ( ekstern ).             


    Kommentarer fra Rune L. Hansen, setning for setning,
   til et midlertidig vedtak datert 10.01. 2010
( ekstern ) fattet av Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune


   Her under skal jeg, angjeldende far, Rune L. Hansen, kortfattet kommentere brevet med fattet vedtak datert 14.01. 2010 fra Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune, nokså setning for setning. Hva det handler om er tidligere i annen dokumentasjon kommentert, og vil også i det videre bli det, jeg skal her nu derfor innskrenke meg til fortrinnsvis hva nytt som her nu først bør sies.

   Det er billig og enkelt å produsere løgner i stort kvantum i frekkhetens navn, om hva og hvem som helst.
   
Liv Kjersti Kvalevaag, leder for Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune, skyr ingen midler sånn sett.
   Barnevern-tjenesten og mors advokat Trond Hjelde i Haugesund har ukritisk, uansvarlig og straffbart videreført og utbrodert løgner og terror ifra Iren K. Hebnes, leder for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune.
   Det er billig og enkelt. For enkelt. Men det er på forskjellig vis også ulovlig og straffbart. Også i henhold til Straffelovens bestemmelser.
   Og om hensikten er ulovlig og straffbar, så blir det ikke mindre straffbart av den grunn.

   Vedtaket er fullstappet av løgner, ulovlig og straffbart fremmet for myndighetene. I ulovlige og straffbare hensikter, samt også for å forsvare allerede utførte ulovlige og straffbare handlinger.


 

Side 1:  

Haugesund kommune,   ( + våpenskjold )
BarneverntjenestenTil:
Trude Monica Hansen,
Skoglandsvegen 108,
5514 HAUGESUND
Unntatt offentlighet
Offentlighetslovens § 13 og
Forvaltningslovens § 13 flg

Deres ref:        Saksnr. 422/2009                 Saksbehandler: Peer Cato Sjursen           Dato: 14.01.2010

MELDING OM ENKELTVEDTAK

Barnets navn:                                           Barnets fnr.
F (anonymisert)                                          251293 *****
S (anonymisert)                                         240597 *****

MIDLERTIDIG VEDTAK OM PLASSERING UTENFOR HJEMMET ETTER LOV OM
BARNEVERNTJENESTER § 4-6, 2. LEDD


§ 4-6, 2. ledd. Midlertidig vedtak i akuttsituasjon

Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidige vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet.

((( RLH, 22.01. 2010: Skjønn og synsing i så måte kan ikke få tilsidesette den lovgivning som verner og beskytter barnets beste. Så som for eksempel Menneskerettsloven (1999), Lov om barn og foreldre / Barneloven og Straffeloven. / Det er det ene viktige å si i så måte. Det annet er følgende: Det er hvis og når de angjeldende barna frarøves sitt hjemsted de blir skadelidende! )))

Bakgrunnsopplysninger:


Aktuell situasjon:

Søsknene F og S har opphold seg hos sin far siden mai 2009. Dette på tross av rettslige kjennelser i både lagmannsrett og tingrett, om at mor alene skal ha foreldreansvaret og den daglige omsorgen for deres 7 umyndige barn. Fylkesnemnda i Rogaland har besluttet at mor får beholde omsorgen for barna under forutsetning av at far ikke har annen kontakt med barna enn samvær.

((( RLH, 22.01. 2010: F og S har bodd sammen med far hele livet de. Og gjør det selvfølgelig fortsatt. Men de har i perioder vært kidnappet og fangeholdt av mor. For bare å ha sagt det. / Den rettslige kjennelsen som nevnes tilsidesetter hverken Straffelovens § 215 eller § 216 eller andre av Straffelovens bestemmelser, og heller ikke Menneskerettslovens bestemmelser, for eksempel Menneskerettslovens Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, Protokoll nr. 4 Art. 2, hvor følgende står bestemt: "Enhver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til bevegelsesfrihet innenfor dette territorium og til fritt å velge sitt bosted." Og i konvensjonens Art 12 Punkt 1: "Enhver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til å bevege seg fritt der og til fritt å velge sitt bosted." Og Punkt 3: "I de forannevnte rettigheter skal det ikke gjøres andre begrensninger enn slike som er fastsatt ved lov, som er nødvendige for å beskytte den nasjonale sikkerhet, den offentlige orden (ordre public), den offentlige helse eller moral eller andres friheter og rettigheter, og som er forenlige med de andre rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon." / Dette gjelder selvfølgelig også barn, og ingen annen bestemmelse i gjeldende norsk lovverk opphever eller tilsidesetter disse bestemmelsene. Heller ikke norske Grunnlovens § 102. / Det må her iøvrig påpekes at den nevnte kjennelsen er en midlertidig kjennelse som mors fangehold av far fratok far muligheten for å anke som en ikke rettskraftig midlertidig kjennelse. Og den midlertidige kjennelsens bestemmelse enda ikke ferdigbehandlet i rettsvesenet. Og som om ikke alt dette er nok: Den midlertidige kjennelsen fremkom ved de løgner mor fremførte for retten, løgner som i efterhånd utvetydig for retten er avslørt som usanne. Mor kidnappet og fangeholdt iøvrig barna lenge før den midlertidige kjennelsen fra retten. Og, for også med tydelighet å ha det nevnt: Alle de angjeldende barna ble sterkt imot sin vilje kidnappet og fangeholdt, og er det nu også. Og de vet enda hvorhen de bor og hvor hjemme er. Bortsett fra lille Tormod. Fangeholdet av de er iøvrig i seg selv ulovlig og straffbart. Likesom også å frarøve de deres livsverdier, hjemmeskole, integritet, etc. / Hva som sies om Fylkesnemnda i Rogaland sin beslutning er heller ikke sant, eller henviser i beste fall til en ulovlig beslutning. Men en slik beslutning vil være ulovlig om den ikke kan ankes, og Norges Høyesterett har tydelig sagt at Fylkesnemndas vedtak hverken fratok eller fratar far eller mor omsorgen eller foreldreansvaret for barna. (Og derfor heller ikke kan eller trengs ankes.) Hvis Fylkesnemnda ønsker å frata far noe som helst så må det fremmes ny sak for Fylkesnemnda, hvor Fylkesnemnda evt. kan bestemme slikt noe - som selvfølgelig skal kunne ankes! Lov og rett skal med andre ord være gjeldende. / Fylkesnemnda gjorde iøvrig ingenting annet enn ukritisk og uansvarlig å si ja til å videreføre løgnene ifra Barnevern-tjenesten og mor. Hvilket det er uproblematisk å bevise overfor hvem som helst. )))

Mor har forsøkt å få hjelp fra politiet til å få brakt barna hjem, men har blitt henvist til barneverntjenesten.
((( RLH, 22.01. 2010: Mor har forsøkt å få hjelp fra politiet ikke til å få bragt barna hjem, men til kidnapping og fangehold. Slik hjelp har politiet gjentagne ganger gitt mor, med bakgrunn i de samme løgnene ifra Iren K. Hebnes i frekkhet fremmet også overfor politiet. Iøvrig har mor på så forskjellige vis kidnappet og fangeholdt barna flere ganger. )))

Barneverntjenesten hentet barna tilbake til mor i mars 2009.
((( RLH, 22.01. 2010: Ja, det gjorde de så sannelig. Med et tvers igjennom løgnaktig kommunalt administrativt vedtak, og med en grunnfalsk politi-anmeldelse ifra mor. )))

Mor og barna bodde da på krisesenteret i 14 dager.
((( RLH, 22.01. 2010: Ingen av barna bodde der, de ble ført dithen, fratatt sine telefoner, fangeholdt og innesperret. Dette som en av flere iscenesettelser forut for rettssak i Haugaland tingrett. )))

Få dager etter at de flyttet hjem igjen reiste F og S til far.
((( RLH, 22.01. 2010: Straks de unnslapp fangeholdet reiste F og S selvfølgelig hjem igjen. )))

Barneverntjenesten har siden forsøkt å løse situasjonen gjennom samarbeid med politiet og dialog med far. Dette har ikke ført frem.
((( RLH, 23.01. 2010: Barnevern-tjenesten har i henhold til min dokumentasjon ikke noensinne forsøkt å løse situasjonen, hverken gjennom samarbeid med politiet eller dialog med far. Og heller ikke på noen som helst andre sett eller vis. Så tvert imot. Jeg har solid korrekt dokumentasjon også mht. dette. Dog kunne det i en viss grad se ut som så i desember 2009, men det viste seg i efterhånd å være lureri. )))

I den perioden jentene har bodd hos far har de ikke gått på skole.
((( RLH, 22.01. 2010: Det er når barna har vært hjemme, altså hos far, at de har hatt sin alminnelige skole, ikke når de har vært hos mor. Bare midlertidig aksepterte F og S å bli sendt til Steinerskolen i Haugesund, mens mor fangeholdt far i Åna kretsfengsel og i påvente av at Haugaland tingrett skulle ordne opp i uretten, hvilket både F, S og jeg hadde tillit til. Eventuelt i påvente av at mor beskikket seg og kom til enighet med far om likeverdige forhold og optimalt gjensidig respekt. Det var jo det hun hele veien om og om igjen også hun hadde sagt til barna, og til de fleste andre, men hun i falskhet og lureri, viste det seg - også om og om igjen. / Samtlige av barna har alltid hatt sin lovlige skole hjemme, ingenting annet enn hjemmeskole. Som enda er deres alminnelige, vellykkede og vante skole, tross mors gjentagne kidnappinger og fangehold og senere forsøk på å omskolere barna. Å si at "i den perioden jentene har bodd hos far har de ikke gått på skole", er å si det fullstendig motsatte av fakta. Samtlige av alle våre barn har vokst opp med en vellykket og lovlig hjemmeskole, ifra fødselen av til henimot myndighetsalder - og ingen som helst annen form for skolegang! )))

S har ikke sett sin mor eller sine yngre søsken i den tiden hun har bodd hos far. Hun har hatt noen få samtaler med mor på telefon. F har flere ganger vært på besøk hos mor og ved et par anledninger overnattet.
((( RLH, 22.01. 2010: Det er vel ingen annen enn far og barna som hele veien underveis har forsøkt å rette opp splittelsen av familien! Mens mor og Barnevern-tjenesten på så forskjellige vis om og om igjen har gjort det motsatte, overfor hver enkelt i familien og hele familien! / Hva mor har holdt på med har vært splittelse i og av familien, samt løgn og lureri. Og ikke minst noe som kan ligne på forakt for barnas ønsker, behov og rettigheter. I sin egoisme, i bestrebelser på å sverte og forurette far og i sin taktiske mangel på dialog, ansvarlighet og saklighet. Far det motsatte. )))

Fredag den 08.01.2010 hadde barneverntjenesten i Haugesund og barneverntjenesten i Vindafjord møte med fylkesmannen i Rogaland vedrørende håndtering av denne saken. Rådet fra fylkesmannen var at barna må hentes ut umiddelbart.
((( RLH, 22.01. 2010: Fylkesmannen og Fylkesnemnda har tidligere underveis gjort urett overfor vår familie. Også da efter ønske og falsk presentasjon fra Iren K. Hebnes. )))

Onsdag den 13.01.2010 hentet barneverntjenesten ut F og S fra far, med bistand fra politiet.
((( RLH, 22.01. 2010: Altså efter nok et vedtak gjennomsyret av løgner. Eller to vedtak? Og ble de begge i så fall skrevet efter hus-inkvisisjonen? / De tror seg å kunne skrive hva som helst i sine vedtak. Jo frekkere dess bedre. )))

Politiet, som kjenner far og familien godt, vurderte og besluttet å stille med 4 mann. Jentene gjorde ingen


Side 2:

fysisk motstand, men ga muntlig uttrykk for at de ønsket å bo hos far.
((( RLH, 22.01. 2010: Jentene gav klart og tydelig uttrykk for at det er her de bor. Hvilket er noe temmelig fullstendig helt annet! Selvfølgelig gjorde hverken jentene eller far fysisk motstand. Men de ble med fysisk makt og imot sin og fars vilje og protesterende bortført - i en regelrett hus-inkvisisjon og kidnapping, med efterfølgende fangehold, isolasjon og knebling. / Politiets forhold til familien har vært ambivalent og med to ansikter. Far og barna har alltid på alle vis vært lovlydige, imøtekommende, høflige og redelige. Det til tross for at enkelte der ved politiet har vært og er det motsatte, tydelig efter løgner og vinkling ifra Iren K. Hebnes. )))

Far gjorde politiet og barneverntjenesten oppmerksom på at han tok lydopptak av samtalene og viste en mikrofon festet til genseren.
((( RLH, 22.01. 2010: Far har alltid - av nødvendighet i forhold til den kriminelle galskapen familien er utsatt for, lyd-opptagere i beredskap. )))

Ovenfor jentene sa far at barneverntjenesten var kriminelle og var kommet for å kidnappe dem. Han sa at dette var en kriminell handling, som han skulle politianmelde. Far sa til barna at de ikke trengte å hilse på barneverntjenesten fordi de var kommet for å kidnappe dem.
((( RLH, 22.01. 2010: Sånn omtrentlig det var det jo far sa ja. Og står far inne for. Selvfølgelig. )))

Han sa også at dette kom til å gå sterkt utover mor.
((( RLH, 22.01. 2010: Det var hverken det far sa eller gav uttrykk for. Far sa at dette og slikt er ulovlig, men at det er trist og ille fordi det nokså sikkert jo også virker meget ødeleggende på det forholdet barna tross alt har til sin mor. )))

Barneverntjenesten observerte at ytterdøren hadde montert flere beslag, som brukes til å barrikadere døren ved å sperre med to bjelker. Bjelkene lå synlig i trappeoppgangen. Det var også montert hengelåser.
((( RLH, 22.01. 2010: En fagkyndig, Trygve E. Gjerde, monterte dette for å sikre huset når ingen er tilstedeværende og for å sikre huset imot innbrudd og kriminelle inntrengere. Fordi låsen og døren var blitt ødelagt og alternativt måtte skiftes ut med en ny dør. Ødelagt tirsdag 08.07. 2008 av Trude sammen med flere kriminelle som ville kidnappe barna. De både raserte på vårt bolighus og slapp luften uten av hjulene på bilen samt stjal alkohol fra og ødela på huset til vår nærmeste nabo omkring 200 meter unna. Både Trude og Balder har vært her i slike hærjinger. Gudmund også. De fleste av forholdene ble politi-anmeldt ifra fars side. To uker senere, tirsdag 22.07. 2008, gjør Trude igjen sammen med kriminelle det samme, men kidnapper da samtidig de 6 hjemmeværende barna. De kom seg da inn via et vindu i annen etasje som Gudmund kom seg opp til og knuste. På lignende vis omtrent søndag 22.02. 2009 mens far fortsatt urettmessig ble fangeholdt i Åna kretsfengsel og F fangeholdt av mor ivaretok nøkkelen - da ble husene på vårt hjemsted innvendig grundig rasert og bestjålet, av noen som i følge Trygve E. Gjerde konkret brukte F sin nøkkel. En nøkkel som da bare Trude og Balder hadde tilgang til. / Hvorfor Barnevern-tjenesten er opptatt av dette og slikt kan en imidlertid undre på. De kunne vel bare ha spurt? La far dog få ha sagt: At slik oppførsel og selvtekt som her beskrives for Trude sitt vedkommende er så absolutt helt utenkelig og fremmed for fars vedkommende.)))

Jentene ble med barneverntjenesten til barneverntjenestens kontor i Haugesund, hvor de hadde samtaler med barneverntjenesten og en representant fra BUP.
((( RLH, 22.01. 2010: De ble så absolutt ikke med, de ble protesterende og imot sin vilje og med fysisk makt bragt bort, i en hus-inkvisisjon, kidnappet enda en gang - og derefter enda en gang fangeholdt, trakassert og kneblet. Hvilket de enda er. )))

Jentene ble så plassert i beredskapshjem.
((( RLH, 22.01. 2010: Ialfall i et eller annet slags fangenskap. )))

Historikk:

Høsten 2008 flyttet mor og barna til Skoglandsveien 108 i Haugesund.
((( RLH, 22.01. 2010: Ingen av barna har noensinne flyttet til Skoglandsveien eller hjemmenfra! Bare mor. )))

Barneverntjenesten i Haugesund mottok bekymringsmelding fra barneverntjenesten i Vindafjord, i september 2008.
((( RLH, 22.01. 2010: Betviles ikke. Kanskje er det sant også.  )))

I psykiatrisk rapport utarbeidet i forbindelse med fylkesnemndssak, datert 07.09.2007, står det blant annet om far: Barnas far har en sterkt avvikende personlighet preget av storhetsideer om seg selv, et ekstremt kontrollbehov, paranoiditet ovenfor andre og især "det offentlige" og liten evne til innlevelse i barnas (andres) tanker og følelser. Han evner også i liten grad å ta hensyn til barnas behov og sette egne behov til side.
((( RLH, 22.01. 2010: Det var konkret og beviselig det og slikt Iren K. Hebnes ba privatpraktiserende psykiater Kirsten Vestly i Stavanger om å skrive. Og hun gjorde - uten noensinne å ha snakket med eller hatt kontakt med hverken far eller mor eller noen av de angjeldende barna. / Iøvrig er hennes rapport i og for retten på så forskjellig vis forlengst avslørt som et falsum, og da særlig av dr. Hans Olav Tungesvik, spesialist i psykiatri. Og Joar Tranøy, Norges antagligvis fremste og best kompetente og utdannede sakkyndige og spesialist på sakkyndighets-rapporter, konkluderer efter å ha gjennomlest Kirsten Vestlys rapport med i en rapport til far at hennes rapport er et makkverk som bør politi-anmeldes!  )))

Denne beskrivelsen av fars personlighet har i ettertid blitt bekreftet av mor, gjennom samtaler hun har hatt med barneverntjenesten i Haugesund. Det er også konkludert i rapporten med; Barna oppdras med fysisk straff som sanksjonsmåte.
((( RLH, 22.01. 2010: Hvorfor mor ønsker å hvitvaske Iren K. Hebnes sine løgner er dog ingen hemmelighet! )))

Mor har bekreftet at det har forekommet enkelttilfeller av voldsutøvelse fra far mot mor og ett av barna, gjennom samtaler hun har hatt med barneverntjenesten i Haugesund.
((( RLH, 22.01. 2010: Far hverken er eller har noensinne vært voldelig overfor noen som helst. Heller ikke aggresiv eller truende. (Bortsett fra et par-tre ubetydelige iscenesettelser.) Hva mor i så måte har sagt eller ikke sagt er så forskjellig og efter forgodtbefinnende. Far har mange grunnsolide beviser for at mor forut for kidnappingene var rystet om noen kunne finne på å fremsette slike beskyldninger. / Iøvrig er vel mors troverdighet nu og i forhold til sine hensikter av mildt sagt liten verdi. Mange vitner som kjenner familien godt kan imidlertid vitne for far.  )))

I opplysninger fra Vindafjord trygdekontor som ble innhentet i forbindelse med fylkesnemndssak, datert 20.06.2006, fremkommer det at far har diagnosen betydelig personlighetsavvik og Schizofreni.
((( RLH, 22.01. 2010: Om påstanden er sann eller har noe som helst sant i seg så er den uansett dog beroende på en tredve års tid gammel feilstilt diagnose! Som nu i eftertid har interesse for hvem andre enn Iren K. Hebnes og hennes medskyldige?! )))

Dr. Hans Olav Tungesvik har i spesialisterklæring, datert 10.09.2009, konkluderes det med at far har personlegdomsforstyrring med paranoide trekk.
((( RLH, 22.01. 2010: Dette er en omskriving av dr. Hans Olav Tungesvik. Og alt og det hele Iren K. Hebnes og hennes Barnevern-tjeneste skriver og sier om far er vel ganske så motsatt av hva dr. Tungesvik sier og skriver om far?! Dr. Tungesvik kjenner iøvrig far og familien langt bedre enn Iren K. Hebnes og Kirsten Vestly! )))

Den 21.08.2008 ble det fattet avgjørelse i Haugaland tingrett. Denne fastslo at det inntil det foreligger rettskraftig avgjørelse i saken skal mor ha foreldreansvaret alene for alle de 8 umyndige barna.
((( RLH, 22.01. 2010: En avgjørelse i sin helhet basert på ingenting annet enn de omtalte og i efterhånd utvetydig avslørte løgner ifra Iren K. Hebnes! Og hva gjelder foreldreansvaret - for, sagt rett ut i kjennelsen av dommer Helgå Hågenvik, å omskolere barna, bort vekk ifra sin vellykkede skole og sitt vellykkede hverdagsliv. Fordi det var det mors advokat Hjelde ba retten om. Og mht. samvær, også sagt rett ut, for at mor skal få fremmedgjøre og omskolere barna, opprettholde og videreføre kidnappingen og fangeholdet av de, samt skreddersydd maximal utbetaling ifra NAV! Les selv! / Iøvrig: Saken er enda ikke ferdigbehandlet i retten, men i disse dager forventes ny avgjørelse både ifra Høyesterett og Gulating lagmannsrett. Mor har hittil midlertidig bare vunnet frem i kraft av frekkhet, falskhet og selvtekt. )))

Det ble også avgjort at far har, inntil det foreligger rettskraftig avgjørelse, rett til samvær med 6 av barna deriblant F en gang hver sjette uke inntil tre timer hver gang under kontinuerlig tilsyn av barneverntjenesten. Det står videre i ordskurden at tilsyn er en forutsetning for at samvær kan skje og tilsynsfører kan avbryte samværet om det vurderes å være uheldig for barna at samværet gjennomføres i sin helhet.
((( RLH, 22.01. 2010: Her henvises til kommentarene angjeldende det forrige. )))

Far har aldri tatt initiativ til å starte opp samvær. Det har derfor aldri blitt gjennomført noen samvær.
((( RLH, 22.01. 2010: For det første er dette blank løgn. For det andre er samvær en rett barna har og foreldreansvaret skal ivareta. )))

Avgjørelsen i tingretten ble truffet uten at barna ble hørt og Gulating lagmannsrett opphevet avgjørelsen i avgjørelse av 15.10.2008.
Den 17.12.2008 avsa Haugaland tingrett ny ordskurd, med samme avgjørelse som 21.08.2008. Dommerne hadde da på forhånd hatt samtale med barna som har rett til å uttale seg.
((( RLH, 22.01. 2010: Og barna ble hverken estimert, tatt hensyn til eller respektert, hverken før eller efterpå. Minst av alt av Iren K. Hebnes og den såkalte Barnevern-tjenesten. )))

Den 08.05.2009 avsa Haugaland tingrett dom i hovedsaken. Denne ble anket av far. Anken ble i lagmannsretten avvist, men saken ble gjenåpnet av Høyesterett 11. november 2009, på bakgrunn av saksbehandlingsfeil i lagmannsretten.
((( RLH, 22.01. 2010: Å si at "saken ble gjenåpnet av Høyesterett på bakgrunn av saksbehandlingsfeil" er feil og urett. Det er derimot grunn til å tro at saken ble gjenåpnet av Høyesterett på bakgrunn av langt mere omfattende forhold enn som så! Nemlig fordi også lagmannsretten hastig og fullstendig ukritisk hadde lagt Iren K. Hebnes til grunn. )))
Side 3:

Tingrettens dom av 08.05.2009 hadde følgende slutning:
1) Deres 7 umyndige barn (samt 1 som har fylt 18) skal bo fast hos mor.
2) Mor skal alene ha foreldreansvaret for deres 7 umyndige barn (samt 1 som har fylt 18).
3) Deres 7 umyndige barn skal ha samvær med far hver tredje lørdag fra kl 10 til 16.
4) Det skal være tilsyn under de 20 første samværene. Familie- og likestillingsdepartementet blir pålagt å oppnevne tilsynsfører.
5) Hver av partene skal dekke egne saksomkostninger.

((( RLH, 22.01. 2010: Hvorfor det henvises til denne, som altså av Høyesterett ble tilbakevist til lagmannsretten, er det vanskelig for meg å forstå. )))

Den 6. november 2009 fremmet far begjæring om ny midlertidig avgjørelse i tingretten. I begjæringen nedla far påstand om blant annet at han skulle ha det daglige omsorgsansvaret for deres 7 umyndige barn, at han alene skulle ha foreldreansvaret for disse barna, samt at mor skulle få samvær fastsatt etter rettens skjønn.
((( RLH, 22.01. 2010: Det heter ikke "skulle ha", men "skal ha". / Far skriver i begjæringen blandt annet at den også er "ment å være en begjæring til retten om en snarlig midlertidig kjennelse eller noe for så fort som mulig å få gjenopprettet barnas og fars identitet, integritet, trygghet og rettigheter." / Og det står blandt annet også følgende: "F og S har det nu trygt og godt hjemme og har forlengst gjenopptatt sin vante skolesituasjon og sitt daglige liv. / Mens barna som er hos mor i Skoglandsveien har det vondt og gråter for at mor har ført Haugaland tingrett bak lyset og de enda ikke har fått komme hjem igjen. At også disse barna nu får komme hjem haster og vil være i henhold til loven." / At Barnevern-tjenesten overfor Fylkesnemnden fortier disse og slike forhold er i seg selv rystende, og er også et vitnesbyrd om den krigføring overfor far og barna de fører. )))

Den 04.12.2009 avsa Haugaland tingrett kjennelse i saken. Slutningen var som følger: 1) Saken avvises. 2) Far dømmes til å betale det offentliges saksomkostninger. Begrunnelsen for dette var at Høyesterett den 11.11.2009 hadde truffet avgjørelse i saken og at saken deretter ble oversendt lagmannsretten. En ny avgjørelse i tingretten ville dermed ikke være rettskraftig.
((( RLH, 22.01. 2010: En kjennelse og begrunnelse som viste seg å være feil og uberettiget. Saken ble altså likevel ikke avvist.  )))

Far fremmet den 9. desember 2009 begjæring om midlertidig avgjørelse i lagmannsretten. I begjæringen nedla far samme påstand som i begjæringen til lagmannsretten den 6. november 2009.
((( RLH, 22.01. 2010: Innholdet i disse begjæringene fortier Barnevern-tjenesten.  )))

Den 22.12.2009 avsa Gulating lagmannsrett beslutning og kjennelse i saken. Slutningen var som følger: 1) Anken nektes fremmet. 2) Begjæring om midlertidig avgjørelse etter barneloven § 60 tas ikke til følge. 3) Far betaler saksomkostningene. I lagmannsrettens vurderinger/begrunnelse skriver de blant annet at lagmannsretten ikke finner noe av det som anføres i saken eller senere prosesskriv som tilsier en endret vurdering av spørsmålet og daglig omsorg og samvær. Lagmannsretten skriver også at de for sin del ikke finner det avgjørende for saken hvorvidt fars schizofrenidiagnose fremdeles kan opprettholdes. Lagmannsretten skriver også "Det synes utvilsomt at Rune Leander Hansen sine personlige egenskaper og framferd, (...), tilsier at det ikke er til barnas beste å bo hos ham". Det skrives i tillegg: "Lagmannsretten finner videre ikke at det er forhold som tilsier at samværet med far skal utvides, snarere tvert i mot".
((( RLH, 22.01. 2010: En kjennelse som også bygde på Iren K. Hebnes sine løgner. Og som ble opphevet.  )))

Den 15.01.2009 ble far dømt for 5 tilfeller av overtredelser av straffeloven, av Haugaland tingrett. Han ble dømt til fengsel i 8 måneder samt til å betale kr 50.000,- i oppreisning til mor. Far satt varetektsfengslet fra oktober 2008 til mars 2009. Far anket saken.
Blant de 5 tiltalepunktene, som far ble dømt for, anså retten to av postene som klart mest alvorlige:
1)  I oktober 2008 fikk far mor til å skrive under på prosesskriv til retten i fars favør i deres pågående barnefordelingssak, idet han i dagene forut for dette hadde truet med å drepe henne hvis hun ikke gjorde som han sa.
2)  Far hadde ved flere anledninger i perioden 27.09.08 til 17.10.08 truet med å drepe mor dersom hun ikke gjorde som han sa. Utsagnet var etter omstendighetene egnet til å fremkalle alvorlig frykt.
((( RLH, 22.01. 2010: En ikke rettskraftig dom, også bygd på løgnene ifra Iren K. Hebnes og mor. Hva som står der er med andre ord hverken sant eller rettskraftig.  )))

Far ble løslatt fra varetektsfengslingen i mars 2009.
((( RLH, 22.01. 2010: Efter i nær fem måneder å ha blitt fangeholdt av løgnene ifra mor, og ifra Iren K. Hebnes.  )))

I perioden 15.03.2009 og frem til 19.03.2009 oppholdt søsknene F og S seg hos far. Uten samtykke fra mor og uten at mor visste at de reiste til far før utpå ettermiddagen den 15. mars.
((( RLH, 22.01. 2010:  F og S var hjemme i nevnte tidsrom ja, før de igjen - i forkant av rettssaken, som en iscenesettelse ifra Barnevern-tjenesten for å sverte far - ble kidnappet og fangeholdt, med et 100% løgnaktig vedtak.  )))

Barna skulle vært på skolen f.o.m. tirsdag 17. mars, men var ikke på skolen i løpet av de 4 dagene de var hos far.
((( RLH, 22.01. 2010: Barna har alltid hatt, og har fortsatt, sin skole - og sitt hverdagsliv - hjemme. Det er ikke motsatt!  )))

Politiet og barneverntjenesten ble varslet av mor om situasjonen den 15. mars. Barna kom til rette ved at far hadde barna med seg i bilen når han kom til politistasjonen i Vindafjord, for å få tilbake en PC som tidligere var blitt beslaglagt av politiet. Politiet så barna i bilen og sikret barna og varslet barneverntjenesten.
((( RLH, 22.01. 2010: At mor efter råd eller trusler fra Barnevern-tjenesten innleverte en falsk politi-anmeldelse og Barnevern-tjenesten gjorde et 100% falskt vedtak sies her ifra Barnevern-tjenesten sin side ingenting om.  ))) 
Side 4:

På råd fra barneverntjenesten flyttet mor med alle 8 barna på krisesenteret i Stord den 19. mars. Barneverntjenesten anbefalte dette med bakgrunn i fars tidligere trusler og fordi mor bor isolert til. Barneverntjenesten hjalp mor med å få plassen på krisesenteret og kjørte de dit.
((( RLH, 22.01. 2010: Far har aldri noensinne truet mor eller noen som helst. Far er hverken voldelig, aggresiv eller truende av seg. )))

Mor og barna oppholdt seg på krisesenteret i 14 dager. Barneverntjenesten anbefalte mor å flytte til en annen del av landet, slik at hun lettere kunne skjerme seg selv og barna fra far.
((( RLH, 22.01. 2010: Skjerme seg selv og barna fra far? Barna har krav på og rett til omsorg fra sin far de! Fra sin mor også. )))

F har ikke vært på skolen siden hun reiste til far i mars 2009.
((( RLH, 22.01. 2010: Det er som sagt hjemme F har sin skole. Og alltid har hatt sin skole.  )))

Barneverntjenesten har ved flere anledninger hatt samtaler med F om dette og forsøkt å motivere henne til å gå på skolen. F har uttalt til barneverntjenesten at grunnen til at hun ikke har gått på skolen er at hun ikke vil gå på vanlig skole men ønsker hjemmeundervisning. Samt at hun er gammel nok til selv å bestemme om hun vil gå på skolen. Dette på tross av at hun kjenner til skoleplikten og at hun i skoleåret 08/09 har gått i 9. klasse, selv om hun etter alderen skulle vært i 10. klasse.
((( RLH, 22.01. 2010: F trenger ikke å si at hun ønsker hjemmeundervisning hun. F har rent faktisk sin hjemmeundervisning hun. Som hun alltid har hatt. Som Barnevern-tjenesten uberettiget, krenkende, trakasserende og lovstridig har forsøkt å ta ifra henne. )))

Søsknene F og S har oppholdt seg hos far siden: S 9. mai, F 16. mai 2009.
((( RLH, 22.01. 2010: F og S har vært og er hjemme når de ikke er kidnappet og fangeholdt. Barnevern-tjenestens nu efter hvert mange kidnappinger og fangehold av barna, med eller uten Trude som middel, har vært og er straffbare ugjerninger. )))

Ingen av barna har sagt noe til mor om at de skulle til far før de reiste. S hadde sagt at hun skulle på dyrebutikken og hadde med seg hunden deres. F hadde tatt med seg marsvinene til familien når hun reiste.
((( RLH, 22.01. 2010: Alle barna har konstant og kontinuerlig sagt til mor at de vil hjem, flere av de har endog forsøkt å rømme fra fangenskapene. Bare F og S har på egen hånd om og om igjen kommet seg hjem. )))

Barna har oppholdt seg hos far siden og de har ikke vært på skolen etter at de reiste.
((( RLH, 22.01. 2010: At Barnevern-tjenesten terpende gjentar slike usannheter gjør de ikke sannere! Selv om de tydeligvis tror det. / Barna har ikke "oppholdt seg hos far" når de har vært hjemme. De har vært hjemme. De har vært hjemme, som vanlig og som rett og riktig er. At Barnevern-tjenesten forsøker å frata barna deres far. hjemsted, skole, identitet og integritet er ganske enkelt ulovlig og straffbart!  )))

I følge mor har F har vært hjemme hos mor ca 8 ganger og har ved et par anledninger også overnattet en natt. Mor og F har etter vår kjennskap ikke snakket sammen om situasjonen når hun har vært hos mor.
((( RLH, 22.01. 2010: Det at mor knapt har villet eller kunnet snakke med barna om hva som foregår, annet enn løgnaktig, har uroet og bekymret barna meget. Ikke heller har mor villet eller kunnet snakke med far om situasjonen og forholdene, annet enn periodevis. Efter at mor kidnappet og fangeholdt barna 03.04. 2008, efter terror og trusler fra Iren K. Hebnes, har mor nærsagt ikke kunnet snakke med far eller barna - på grunn av kontimuerlige trusler ifra Barnevern-tjenesten, og sin egen advokat Trond Hjelde. )))

Den 15.05.2009 kontaktet mor politiet vedrørende Ss forsvinning.
((( RLH, 23.01. 2010: Dette var på det nærmeste hva Barnevern-tjenesten og hennes advokat Trond Hjelde, hadde beordret henne til. Trude kontaktet onsdag formiddag 13.05. 2009 Barnevern-vakten i Haugesund. Mor visste iøvrig at S var hjemme. / Mor har iøvrig i praksis nokså fullstendig underveis i hele saks-komplekset vært umyndiggjort av Barnevern-tjenesten og advokat Hjelde, hvilket hun om og om igjen har gitt uttrykk for overfor andre. Umyndiggjort, og manipulert som en lydig marionett. Hennes advokat har på sin side gitt henne beskjed om at det er umulig at far vinner frem i saken, at alt er avgjort på forhånd og om at han alltid har vunnet og vinner saker imot Barnevern-tjenesten. Fordi hans måte å vinne saker på er å vinne saken for Barnevern-tjenesten. Han er altså egentlig Barnevern-tjenesten sin advokat - og ikke mors. )))

Politiet hadde da henvist mor til barneverntjenesten, som rette instans til å se på denne saken.
((( RLH, 23.01. 2010: Det er blandt annet ved slikt lureri og "sirkel-argumentasjon" angjeldende Barnevern-tjenester hvitvasker sine frekke løgner.  )))

Mor kontaktet så barneverntjenesten og fortalte om at S var borte.
((( RLH, 23.01. 2010: S var i mai 2009 også hjemme forut for dette, i begynnelsen av mai, og Trude visste - både da og siden - meget godt hvor S var, og at S hadde det meget godt og var hjemme igjen.  )))

Allerede den 14. mai hadde skolen forsøkt å få kontakt med saksbehandler i barneverntjenesten for å orientere om saken.
((( RLH, 22.01. 2010: Hva som sånn sett foregikk vet ikke jeg. Og mor var det umulig å kunne snakke om slikt noe med eller i det heletatt å få kontakt med, også for S - annet enn indirekte via Idun.  )))

Den 18. mai var barneverntjenesten i kontakt med skolen, som fortalte om situasjonen med at barna hadde reist til far og om at læreren hadde truffet mor.
((( RLH, 23.01. 2010: Hilde, lærer ved Steinerskolen i Haugesund, telefonerte og snakket med S lørdag 16.05. 2009 og spurte om S kommer til Steinerskolen mandag. S sa at det vet hun ikke enda. Bakgrunnen for dette ifra S sin side var mangelfulle muligheter til å komme i snakk med mor om hvordan vi i enighet og praksis skal kunne ordne dette med skole, sånn at S evt. hvis mor ønsket det kunne gå på Steinerskolen i tillegg til sin hjemmeskole. Altså et ønske også ifra S sin side om også å gjøre mor til lags. F og S var da hjemme og hadde gjenopptatt sin hjemmeskole og sitt vante hverdagsliv. / Mandag 18.05. 2009 skrev jeg blandt annet følgende i mine Dagboks-notater: "Det er ikke Trude som har sendt ungene til Steinerskolen, sier F og S. Det var det "barnevern-tjenesten" som bestemte, og Trude som lot de bestemme. Også hva gjelder Alfredo og Mariel. / Det er også således "barnevern-tjenesten" som forsøker å tilrane seg foreldre-ansvaret og omsorgen for våre barn, med hjelp av en Trude som lar de bestemme hva som helst. / Det er "barnevern-tjenesten" som midlertidig har tilranet seg foreldre-ansvaret og omsorgen for våre barn, med Trude som dekke. / Det er sånn sett, for å si det på en "snill" og dum måte, hva for eksempel gjelder skole "barnevern-tjenesten" som egentlig forsøker å ta ifra ungene deres hjemmeskole, pappa og hjemsted, og ikke Trude, men med Trude sin fullstendige og kriminelle hjelp. En hjelp Trude gir de imot bedre vitende, med løgner, falske politi-anmeldelser og andre kriminelle vis. / En ynkelig, ussel og kriminell Trude. / Forsåvidt tvunget og truet (og også fristet) til det. På sett og vis. / Trude lar seg aktivt og på allehånde kriminelle vis bruke til hva som helst av Iren K. Hebnes. / Hun er ikke den eneste! / Disse forhold og hele saks-kompleksets kompleksitet har nok også forvirret dommeren. / Og glimtvis grove, løgnaktige påstander ifra Trude så som at det er jeg som bestemmer hvor mange barn vi skal ha, hvilkne klær hun skal ha på seg, hvilken musikk hun skal høre på, osv.! / Og slikt noe tok dommeren direkte og ukritisk på alvor, og trodde på?! / Sykt! / Trude prøvde seg med andre ord også overfor dommeren. (Ikke bare overfor Ødegård, Per Scnabel, Åse Kristensen, Aud Signy Jakobsen og flere til. Når hun tror resten av familien ikke hører på. Snålt og forkvaklet!)"  )))

Læreren hadde da sett at mor var svært forslått og hadde blåmerker i ansiktet. Skolen var bekymret fordi de ikke syntes at skadene stemte med mors forklaring om at hun hadde ramlet på sykkel. Barneverntjenesten reiste på hjemmebesøk til mor samme dag. Barneverntjenesten observerte da at mor hadde flere tydelige, rødlige hevelser i ansiktet. Det var på topp av begge kinnbena, som strakk seg fra ca tinningen til øynene, samt på haken. Hun hadde også ett lite sår på nesen mellom øynene og ett på haken. Mor har forklart til barneverntjenesten at hun har skadet seg når hun ramlet på sykkel, ca en ukes tid før S forsvant til far.
((( RLH, 23.01. 2010: F og S var torsdag 07.05. 2009 begge hos mor i Skoglandsveien. De har begge fortalt meg om hva som der og da skjedde med mor og sykkelen. Og at det er flere vitner på hva som skjedde. Deriblandt en nabo av mor. / Barnevern-tjenestens vedtak er i det heletatt gjennomsyret av paranoiditet og hysteri, og av blind ensidighet og krigføring og ønske om barnerov, omskolering og fangenskap. / Og her forsøker de igjen å mistenkeliggjøre far for å ha vært og å være voldelig. De pøser på med synsing og påstander for å sverte far. Og vil vel også ha far fengslet for slikt noe. / Iøvrig nevner jeg i mine Dagboks-notater for torsdag 07.05. 2009 dette med mor og sykkelen. Jeg vedlegger her for ordens skyld mine Dagboks-notater for den dagen ( ekstern ). )))

Den 25.09.2009 sendte barneverntjenesten brev med anmodning om politibistand til politiet. På bakgrunn av anmodningen ble det avholdt et planleggingsmøte mellom politiet og barneverntjenesten den 14.10.2009.
((( RLH, 23.01. 2010: En forskrudd Barnevern-tjeneste i krigføring imot far, igjen ute efter å piske opp stemningen med galskap og hysteri. Ikke minst - nu igjen - på bekostning av barna. En må vel kunne si at det er Barnevern-tjenesten som har lokket og lurt med seg politiet på slikt noe?  )))

Den 13.10.2009 hadde barneverntjenesten møte med mor og hennes advokat vedrørende situasjonen.
((( RLH, 23.01. 2010: Den situasjon altså at F og S er hjemme og ikke mere kidnappet og fangeholdt eller trakassert! )))  

Mor fortalte da at F har begynt å arbeide litt i helgene på en kafè i Etne og at hun er hjemme hos mor av og til. Mor forklarte at hun ikke stoler på F og hennes intensjoner for besøkene. Mor fortalte at hun ikke stoler nok på F til å la henne være alene sammen med de yngre søsknene, når hun er hjemme. Mor forklarte at hun er redd for at F vil overtale/manipulere søsknene til å bli med til far, for så å ta de med seg når hun reiser tilbake til far eller gjøre andre avtaler slik at de ender opp hos far.
((( RLH, 23.01. 2010: Både F og far kunne, om de hadde slike ønsker, på så forskjellige vis og muligheter ha hentet barna og bragt de glade hjem! Noe slikt ønske har selvfølgelig hverken far eller F. Slikt noe bør selvfølgelig skje med lovens og myndighetenes hjelp eller med hjelp av Trude. Vi oppfører oss ikke uanstendig eller for å piske opp spetakkel. / Jeg kunne ha nevnt flere eksempler på dette som vår holdning. Vi tyr ikke til uanstendighet, spetakkel eller selvtekt fordi om andre gjør det.  )))


Mor har også fortalt at hun ikke prater med F om situasjonen når hun er hjemme hos mor. Mor ønsker ikke å gå inn i en krangel/diskusjon med F, men heller fokusere på å ha det godt sammen som en familie mens hun er der.
((( RLH, 23.01. 2010: Slikt noe er så absolutt ikke barnas oppfatning eller opplevelse av å ha det godt.  )))

Mor fortalte i møtet blant annet om at hun har pratet med S noen få ganger på telefon (ca 4-5 ganger). Mor fortalte at hun ikke stoler på at S da er alene. S har bekreftet for mor et par av gangene at far har stått ved siden av under samtalen. Mor fortalte at hunSide 5:

tror far alltid står ved siden av, for ellers ville hun ikke fått lov til å ringe til mor.
((( RLH, 23.01. 2010: Det er vanskelig for S i det heletatt å få kontakt med sin mor, og omtrentlig umulig med hensyn til sine enda fangeholdte søsken, på grunn av at mor finner på allslags tåpeligheter og er avvisende og knapt svarer på noe som helst. Dette til tross oppmuntrer jeg S til iherdig å forsøke å opprettholde kontakt og dialog med sin mor, også i håp om at det kanskje kan komme noe godt ut av det. Far har aldri stått ved siden av når S har telefonert sin mor! Men om det hadde spilt noen som helst rolle fra eller til om så hadde vært tilfelle. Hva er det hun er redd for? S telefonerer sin mor når og hvor hun vil, hvilket hun også oppfordres og oppmuntres til av far! )))

Mor antar at samtalene blir tatt opp og at far har instruert S i forkant av samtalen om hva som skal oppnås med samtalen. S har bedt om å få prate med en av sine yngre søsken på 10 år. Mor har da sagt til S at hun kan få prate så mye hun vil med ham når hun kommer hjem igjen, og dermed ikke tillatt at de prater sammen på telefon. Mor fortalte at hun gjør dette fordi hun vet/frykter at S skal overtale broren til å møte dem et sted og bli med til far, og/eller at far da får telefonen og prater med gutten selv og gjør en slik avtale.
((( RLH, 23.01. 2010: Far tar aldri opp samtaler han selv ikke er med eller tilstedeværende i. Og heller ikke uten gode grunner. Og instruerer heller ikke S annet enn evt. tidvis å foreslå for S hva hun kan snakke med sin mor om. For å oppmuntre S til å opprettholde kontakt med sin mor, ikke minst i håp om enighet og likeverdige forhold. Mor har de samme paranoide hysteriske tendensene og egenskapene som Barnevern-tjenesten. Hverken jeg, F eller S oppfører oss slik fordi om mor og Barnevern-tjenesten gjør det og tror det.   )))

Den 30.10.2009 opprettet politiet i Vindafjord telefonkontakt med far, for å komme i dialog og finne en fredelig løsning på situasjonen. Far og politiet avtalte da at de skulle prates nærmere på mandag. Tirsdag den 3. november fikk barneverntjenesten beskjed fra politiet om at de har en avtale med far om at far skal levere barna til politiet på Vindafjord lensmannskontor på torsdag den 5. november kl. 13:00. Politiet ønsket at barneverntjenesten skulle være til stede, for å ta hånd om barna.
((( RLH, 23.01. 2010: Avtalen far hadde med lensmann Gjærde var at han da skulle komme til Lensmannskontoret hvis han ønsket å avlevere F og S der. Hvilket far selvfølgelig straks sa han ikke gjør. Lensmann Gjærde og far hadde da ingen som helst annen eller annerledes avtale. En lett avtale å inngå, i og med at den samtidig ikke var mere å bry seg om eller å estimere. )))

Den 05.11.2009 ankom barneverntjenesten Vindafjord og Ølen lensmannskontor kl. 13:10. Verken far eller jentene kom til lensmannskontoret, som avtalt med far.
((( RLH, 23.01. 2010: Her er det enten Barnevern-tjenesten eller Lensmannskontoret som lyger om den avtalen som ble gjort.  )))

Politiet forsøkte å ringe far, men fikk ikke kontakt med ham. De fikk kontakt med en av jentene på hustelefonen til far. Politiet tror det var F, men hun presenterte seg ikke. Hun hadde sagt hun ikke visste hvor far var, men at han antakelig var ute og gikk tur med hundene.
((( RLH, 23.01. 2010: Politiet presenterte seg i så fall kanskje heller ikke, i og med at dette ble far ubekjent.  )))

Barneverntjenesten foreslo å reise ut og hente barna, men politiet vurderte at det var alt for risikabelt. Politiet sa at de ikke var trygge på hva slags situasjon som da vil kunne oppstå. Politiet vurderte at far kunne da lage en gisselsituasjon og/eller utgjøre en fare for liv og helse for barna og/eller politi og barneverntjenesten. Politiet var så usikre på hva som kunne bli situasjonen at de anså det som potensielt farlig å gå inn for å hente ut barna. På spørsmål om politiet visste om far hadde noe våpen svarte de at han i utgangspunktet ikke har våpen, men det kunne de ikke være sikre på. Politiet vurderte at det var en mulighet for at far kan ha skaffet til veie våpen.
((( RLH, 23.01. 2010: Oppdiktet, eller flere paranoide hysterikere? Eller også dette og slikt noe for å få Fylkesnemnda eller andre til å tenke i visse baner? )))

Politiet uttrykte også bekymring for at F skal slå seg vrang i en situasjon hvor de skal hentes ut og politiet sa at de ikke ønsket å bruke makt for å hente ut en 15/16-åring som slo seg vrang.
((( RLH, 23.01. 2010: Ja, slikt noe burde politiet aldri innlate seg på. Endog paragraf 102 i Norges Grunnlov sier klart og tydelig at: "Hus-Inkvisitioner maa ikke fine Sted, uden i kriminelle Tilfælde."Slikt noe skal både politiet og Barnevern-tjenesten vite. / F hadde ikke slått seg vrang om hun hadde protestert på en slik behandling i sitt eget hjem! Hun ville ha vært i sin rett, ikke vrang. )))

Barneverntjenesten fortalte at vår vurdering, ut i fra kjennskapet til barna, er at ingen av barna vil komme til å slå seg vrange. Barneverntjenesten vurderer at barna vil som sist, være mulige å prate med og at de vil bli med uten særlig protester fra dem. Politiet skulle fortsette å forsøke å opprettholde dialogen med far og orientere barneverntjenesten om videre situasjon.
((( RLH, 23.01. 2010: Såpass mye forstår altså også Barnevern-tjenesten, - når, og det, den vil forstå. Hverken F eller S er oppdratt til å protestere med vold eller våpen om de skal protestere, annet enn evt. i ytterste nødverge. De er oppdratt til å protestere med tydelighet og vedvarende nok, endog imot fysisk makt eller makt-misbruk. F og S er anstendige mennesker, i motsetning til visse andre. )))


Den 14.12.2009 møtte barneverntjenesten til dialogmøte på Vindafjord og Ølen lensmannskontor kl. 10. Lensmannen holdt møtet, som skulle være et forsøk på å komme i dialog med far slik at barna skulle få komme tilbake til mor på en fredelig måte.
((( RLH, 23.01. 2010: Dette var og skulle så absolutt ikke være hensikten med møtet! Et slikt møte ville far aldri ha brydd seg med å komme til. Far ble av lensmann Gjærde fortalt at møtet ble arrangert for å forsøke å komme frem til dialog, enighet, forståelse og mulige løsninger. Derfor, fordi slikt noe er viktig, avtalte far å komme. )))

Far stilte til møtet sammen med dr. Hans Olav Tungesvik. Etter barneverntjenestens vurdering virket far særdeles sliten og utmattet. Noe far selv bekreftet i møtet at han var, fordi saken mot retten og barneverntjenesten krevde all hans tid og oppmerksomhet.
((( RLH, 23.01. 2010: Saken i forhold til retten og Barnevern-tjenesten krever ikke all fars tid og oppmerksomhet. Far har mye annet han holder på med også. At far kan være sliten og utmattet, har hvilken slags interesse for Barnevern-tjenesten eller for Fylkesnemnda. / Enn om far skulle begynne å uttrykke seg på en slik måte overfor motparten!? )))  

Det ble gjort gjentatte forsøk på å få far til å si noe om hvordan han tenker en fredelig løsning på situasjonen er. Far var klar på at han ikke på noe måte ville godta rettens avgjørelser som var noe annerledes enn hans ønske om å ha foreldreansvar og daglig omsorg alene for alle barna. Han sa at han ikke ville godta at barna skulle bringes til mor. Fars forslag til løsning, frem til saken var endelig behandlet i rettssystemet, var at de øvrige 5 barna som var hos mor skulle komme til ham 3 døgn hver 14. dag og at F og S kunne være hos mor 3 døgn hver 14. dag.
((( RLH, 23.01. 2010: Far var den eneste i møtet som hadde forslag til enighet og løsninger, bortsett fra dr. Tungesvik. Dr. Tungesvik hadde også forslag. Far hadde ikke noe som helst problem med å komme med forslag til fredelig og vellykket løsning på situasjonen. Slikt noe, optimalt til alles glede og tilfredshet, er hva far går inn for og bestreber seg på. Hva eventuelle parter ikke kan eller bør godta er ikke hva som interesserer far mest. / Formuleringen at: "Far var klar på at han ikke på noe måte ville godta rettens avgjørelser som var noe annerledes enn hans ønske om å ha foreldreansvar og daglig omsorg alene for alle barna." Er en usann og fordreiende formulering. La meg til dette for eksempel også her nu skriftlig få ha sagt følgende: Far forholder seg på saklig vis til rettens avgjørelser, også - som i det angjeldende tilfelle - hvor de ikke er ferdigbehandlet av retten eller ikke er rettskraftige eller er anket, eller eventuelt ikke er bra nok i forhold til noen. Far forholder seg heller ikke, som motparten, hysterisk, usaklig, ensidig eller lovstridig til rettens avgjørelser eller til annet! / Hvordan far forholder seg til retten fremgår av fars prosesskriv til retten - og ikke av Barnevern-tjenestens forvridning av innholdet i disse. Far er i disse arbeidende for og tilstrebende likeverdige forhold, optimalt alles glede og tilfredshet, ansvar og rettigheter. Også hva angår samvær og kontakt mellom barna og foreldrene og familien! / Fars forslag til en midlertidig løsning i påvente av noe mere avgjørende og rettskraftig ifra retten var og er fra fars side et kompromiss for far og barna, som viser hvor langt far altså kan strekke seg for midlertidig å ha noe bedre enn ingenting og mere ødeleggelse! Fars forslag ville umåtelig ha gledet barna, og iallfall et stykke på vei ha gjenerobret deres rettigheter. Far forstod det i møtet dessuten som at det ifra alle i møtet var oppslutning om forslaget, og at dialog og videre avtale evt. revurdering kunne være veien videre å gå. Med våre advokater til hjelp for en juridisk bindende og forpliktende foreløbig skriftlig avtale. / Far er derfor overrasket over Barnevern-tjenestens beskrivelse av møtet nu. Og ikke minst over Barneverns-tjenestens hus-inkvisisjon, bortføring og fangehold av barna i efterkant av møtet! )))

Den 15.12.2009 ringte saksbehandler til far for å høre hva han tenkte om barnas samvær med mor i julen. Fars eneste fokus under denne samtalen var hvor ille han syntes det var for de øvrige 5 barna, som er hos mor, som ikke får oppleve julen hjemme hos han. Far hadde ingen planer eller intensjoner om at F og S skulle hjem til mor i løpet av julehøytiden.
((( RLH, 23.01. 2010: Saksbehandler Sjursson telefonerte far for å høre hva far tenkte om barnas samvær med foreldrene i julen! Fars fokus var så absolutt og selvfølgelig ikke hva Barnevern-tjenesten nu påstår. Fars håp og ønske var at både F og S og resten av barna skulle kunne være sammen med hver av foreldrene i juletiden! At så ikke skjedde er enten Barnevern-tjenesten eller advokat Hjelde / Trude sin feil. Far ønsker ikke å frata barna eller mor eller noen noe som helst! Så tvert om. / I Barnevern-tjenestens hele vedtak nu lyges det det i heletatt på kryss og tvers angjeldende alt så til de grader frekt at det skal vedlig mye til for i det heletatt være mulig å kunne overgå!  )))Side 6:


Vedtak:


Med hjemmel i Lov om Barneverntjenester § 4-6, 2. ledd fattes følgende vedtak:

F og S akuttplasseres i egnet omsorgsbase utenfor hjemmet, i barneverntjenestens omsorg.
((( RLH, 23.01. 2010: Slikt noe har så absolutt ikke lovhjemmel eller berettigelse hverken i nevnte lov-paragraf eller i noenting som helst som har med lov og rett å gjøre. Bare fullstendig det motsatte! )))

Begrunnelse:


Far er av tingretten fradømt omsorgen og foreldreansvaret for barna, men tilkjent noe samvær under tilsyn som far ikke har tatt initiativ til å iverksette. Barneverntjenesten vurderer det derfor som svært alvorlig at jentene nå oppholder seg hos far for andre gang dette året.
((( RLH, 23.01. 2010: Det er vel heller slik at mor nu for en tid risikerer å bli frakjent sin andel i foreldreansvaret, fordi hun i det uansvarlige og i svik og det kriminelle har latt seg manipulere av kriminelle krefter i tilknytning til den angjeldende Barnevern-tjenesten. Krefter som i frekkhet og kriminell adferd overgår det meste. )))

I forhold til mors forklaring om at hun ramlet på sykkel i mai vurderer barneverntjenesten at mors forklaringer og omfanget av skaden, ikke er forenlig med at mor skal ha ramlet på sykkel. Barneverntjenesten er bekymret for at skadene kan ha kommet av at far har utøvd vold mot mor.
((( RLH, 23.01. 2010: Som om ikke Barnevern-tjenesten eller hvem som helst kunne og kan finne ut av dette, hvis det var interesse for det.  )))

Selv om jentene sier de er hos sin far av egen vilje, vurderer barneverntjenesten at de ikke er i stand til å gjøre slike vurderinger og beslutninger for hva som er deres eget beste.
((( RLH, 23.01. 2010: Barnevern-tjenesten kan umulig være i tvil om hva jentene og resten av barna vil. Dog later de her nu som om de er i tvil, til tross for at de særdeles meget godt vet hvordan det forholder seg! / At angjeldende Barnevern-tjeneste ønsker å frata angjeldende foreldre og barn både myndighet, rettigheter, hjemsted, skole, rett til familieliv, trygghet, trivsel, integritet, identitet og absolutt alt er ikke noe nytt.  )))

Barneverntjenesten vurderer at det er mye som påvirker jentenes "valg". En ting er fars evne til å manipulere, slik at andre gjør slik som han vil de skal gjøre. Det er også av stor betydning at far har truet og fortsetter med å true med å drepe mor, dersom han ikke får det slik som han vil. Barneverntjenesten vurderer at det kan være barnas måte å beskytte mor på, ved å gjøre som far vil.
((( RLH, 23.01. 2010: Far har aldri vært opptatt av å manipulere, far har vært og er opptatt av lov og rett, selvstendighet, integritet, trivsel, trygghet, etc. Hvilket er noe annet og motsatt enn hva angjeldende Barnevern-tjeneste er opptatt av!  )))

Ss eldre søster Idun (over 18 år) har vært en del hos far og søstrene, i forbindelse med at hun jobber i Etne og overnatter da ofte hos far. Idun har fortalt til mor og broren Gudmund (18 år) om hvordan S har det hos far. Mor og Gudmund har gjenfortalt til barneverntjenesten, noe av det Idun har fortalt dem. Blant det Idun har fortalt fremkommer det at S ønsker og har lyst til å reise hjem til mor, men får ikke lov til å gjøre det av far. Barneverntjenesten anser utsagnet som troverdig.
((( RLH, 23.01. 2010: Idun bor sammen far, men oppholder seg tidvis andre steder, deriblandt også hos mor. Idun har med tydelighet skriftlig for retten gitt uttrykk for hvordan hun oppfatter og opplever det som har skjedd og skjer i forhold til vår familie og ikke minst barna. Dette og slikt og så meget mye annet fortier Barnevern-tjenesten, som heller presenterer ingenting annet enn løgner, lureri, terror og kriminelle iscenesettelser. / Straks jeg leste hva jeg her nu kommenterer spurte jeg Idun om det er sant. Jeg fikk som klart og tydelig svar fra Idun at hva Barnevern-tjenesten sier at Trude og Gudmund har sagt ikke er sant at hun har sagt, og at innholdet heller ikke er sant. Dette at det er usant kan nok både Idun og S hver for seg bekrefte. )))

F har ikke vært på skolen siden begynnelsen av april 2009. F har fortalt til barneverntjenesten at hun ser at det er viktig med skolegang, men ikke ønsker å gå på skole på tradisjonelt vis men ønsker hjemmeundervisning. Barneverntjenesten vurderer at F ikke klarer å forstå hva som er det beste for hennes egen utvikling og fremtid i forhold til skole. Barneverntjenesten vurderer også at F` formening om denne saken er sterkt påvirket av fars paranoiditet og mistillit til samfunnet. Barneverntjenesten vurderer det som svært sannsynlig at F` helse og utvikling vil kunne bli alvorlig skadd, så lenge hun bor hos sin far.
((( RLH, 23.01. 2010: Både F og S har vært og er i sin vellykkede hjemmeskole når de er hjemme! Far hverken har hatt eller har noen som helst paranoiditet eller mistillit til samfunnet! Så langt derifra. Dog har far en berettiget mistillit eller mistenksomhet til mennesker som forholder seg på kriminelle vis til hans familie. Familien har i årenes løp fått mye skryt og ros for sin på alle måter vellykkede hjemmeskole. Særdeles lite - om noe i det heletatt - av det motsatte. Det samme hva angjelder de særdeles friske, talentfulle og robuste barna! )))

S har ikke vært på skolen siden hun reiste til far. S har uttrykt til sin mor og til skolen at hun har trivdes så lenge hun har gått på skolen. S har i telefonsamtaler med mor sagt at hun ønsket å gå på skolen selv om hun bor hos far. Sakens historikk tilsier at det er far som ikke tillater S å fortsette på skolen når hun bor hos ham. Barneverntjenesten vurderer det som svært sannsynlig at Ss faglige og sosiale utvikling vil kunne bli alvorlig skadd, så lenge hun bor hos sin far og ikke går på skole eller får tilstrekkelig faglig undervisning.
((( RLH, 23.01. 2010: S har som nevnt de facto nettopp vært i sin hjemmeskole siden hun kom hjem, og alltid når hun har vært hjemme! / Det er riktig at S også syntes det var trivlig og artig i Steinerskolen, som en midlertidig ordning. Dog ikke for å skulle bli fratatt sin hjemmeskole! Hun kan også tenke seg en ordning med på noe vis vekselvis begge deler, dog ikke uten at det iøvrig blir og er likeverdighet for familien. En evt. slik ordning ifra S sin side ment først og fremst som et uttrykk for at hun også er glad i sin mor og hun ønsker alt optimalt godt og vel for hele familien og ikke på noe som helst vilkår makter å kunne godta eller akseptere noe annet.  Noe av det samme gjelder også hva angår F, hvor dog også andre behov, nødvendigheter og ønsker er gjeldende. Far er flink til å hensynta og å ivareta dette og slikt synes F. )))Side 7:

I samtaler med mor på telefon og i møter forteller mor om sin bekymring om at F er fars "marionett" og vil kunne utføre manipulering og ta med seg de resterende barna hjem til far, fordi F selv er blitt manipulert/instruert av far til å gjøre dette. Barneverntjenesten vurderer mors bekymring/mistanke som reell.
((( RLH, 23.01. 2010: Som sagt, det er ikke far eller F eller S som driver med selvtukt eller uanstendigheter, det har det vært og er det Trude og hennes medspillere som driver med. )))

Barneverntjenesten vurderer at mor håndterer situasjonen på en god måte når F er hjemme, men mor evner ikke å ta diskusjoner med F for å få henne til å bli. Barneverntjenesten vurderer også at mor er redd for at det vil kunne gå ut over søsteren som er igjen hos far, dersom F ikke kommer tilbake til ham. Barneverntjenesten er også bekymret for at far vil kunne utøve både fysisk og psykisk avstraffelse i et slikt tilfelle.
((( RLH, 23.01. 2010: Hvorfor blir så F mere og mere misfornøyd for hver gang hun er i kontakt med far? Det er iallfall ikke forårsaket av eller på grunn av far. Det øvrige som blir sagt gidder jeg omtremt ikke kommentere, - det er mildt sagt for dumt og virkelighetsfjernt. )))


Barneverntjenesten i Haugesund vurderer at det ikke er til det beste for F og S at de bor hos mor nå. Barneverntjenesten vurderer at mor ikke vil klare å sikre jentene på en slik måte at de ikke reiser tilbake til far.
((( RLH, 23.01. 2010: Her fant jeg sannelig om en sann og riktig setning i vedtaket også! Den første setningen. Dog: Kommer alle barna hjem så kommer nok F og S og forhåpentligvis resten av barna glade til å akseptere at både de og alle barna kan være inntil en halvpart også hos Trude. Jeg tror og håper det. Iallfall kommer aldri noensinne F eller S til å akseptere eller finne seg til rette med noe mindre enn som så. Antagligvis ingen av barna. Men hva gjelder Tormod er jeg usikker. / Det er ikke Barnevern-tjenestens oppgave å sikre barna "på en slik måte at de ikke reiser tilbake til far". Så tvert imot!  Hadde far og mor derimot i enighet en bindene avtale ville evt. forholdet ha vært annerledes vinklet. Barnevern-tjenesten skal verne om barnas beste, ikke det motsatte. Barnas beste er lovfestede rettigheter og bestemmelser, ikke kverulering, synsing eller påstander. )))

Barneverntjenestens vurdering er at far har utsatt F og S for langvarig og skadelig indoktrinering i samsvar med fars paranoiditet og mistillit til samfunnet og enkeltpersoner. Barneverntjenesten vurderer at denne indoktrineringen kan ha skadet jentenes psykiske helse i et så grovt omfang at de har behov for både akutt, intensiv og langvarig, profesjonell psykiatrisk hjelp.
((( RLH, 23.01. 2010: Om og om igjen denne Barnevern-tjenesten sin kriminelle iver efter å omskolere, indoktrinere, manipulere, tvinge, true og fangeholde våre barn, og å umyndiggjøre, fjerne og ødelegge deres foreldre, hjemsted, integritet, etc.! Det er ikke Barnevern-tjenestens oppgave å overta eller å fjerne noen sine vellykkede barn. Endog ikke om de ikke hadde vært særlig vellykkede heller. / Hva Barnevern-tjenesten her konkret i dette ber om er garantert å ødelegge både F og S og resten av familien, og å sønderknuse alle barna sitt sinn. )))

Barneverntjenesten vurderer at den beste måten å sikre jentene både fysisk og psykisk på, er å plassere dem under barneverntjenestens omsorg.
((( RLH, 23.01. 2010: Det betviles at vedkommende i en slik Barnevern-tjeneste har vellykkede barn, om så vedkommende har bare et eller to barn! Det er iøvrig sjelden i det heletatt at omsorgsovertagelse i regi av den offentlige Barnevern-tjenesten er eller blir vellykket. Et slikt inngrep overfor våre barn og vår familie er uansett en uhyrlighet av enorme kriminelle dimensjoner. Det som hittil har skjedd er også det. )))

Dette foreløpige vedtaket skal fremmes for Fylkesnemnda for godkjenning innen 48 timer. Barneverntjenesten har plikt til å sende oppfølgingsforslag til Fylkesnemnda innen 6 uker, ellers faller vedtaket bort.
((( RLH, 23.01. 2010: I henhold til Menneskerettslovens (1999) bestemmelser om barn som har vært eller er borførte eller fangeholdte må et slikt vedtak umiddelbart oppheves! Annet vil være grovt ulovlig og straffbart. )))

Klage: Vedtaket kan påklages, se vedlegg.


Liv Kjersti Kvalevaag   ( + underskrift )
Barnevernleder

Vedlegg:

FRAMGANGSMÅTE VED KLAGE OVER ADMINISTRATIVT VEDTAK FATTET I HENHOLD TIL LOV OM BARNEVERNTJENESTER § 4-6, 2. LEDD

I henhold til Barneverntjenesteloven § 7-23. Klagen skal behandles av nemndsleder alene. Det skal holdes et kort møte hvor partene gis mulighet til på redegjøre for sitt syn til å tilby slik supplerende bevisførsel som nemnsleder tillater.

Vedtak i klagesaker skal foreligge innen en uke etter at Fylkesnemnda mottok saken.

Barneverntjenesten kan være behjelpelig med å sette opp en klage. Klagen må vise til det vedtak/avgjørelse det klages over og inneholde de endringer som ønskes gjort i vedtaket.

Foruten å være behjelpelig med selve klagen, skal barneverntjenesten gi nærmere opplysninger om:

*   At denne sak omfattes av ordningen med fri sakførsel uten behovsprøving, jf. Lov om barneverntjenester § 7, jf. Rettshjelpsloven § 22, 3. ledd nr. 2. Fri sakførselbevilling gjelder fra det tidspunkt barneverntjenesten formelt har besluttet å fremme sak for Fylkesnemnda, dvs. i dette tilfelle fattet dette vedtak i hht. Lov om Barneverntjenester § 4-6, 2. ledd.
*   Barneverntjenestens veiledningsplikt etter forvaltningslovens § 11.
*   Adgangen til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter i den grad dette er hjemlet i forvaltningslovens §§ 18 og 19.


Barn over 15 år har selvstendige partsrettigheter og klageadgang.


---Adresse:

Barneverntjenesten Haugesund kommune,
Postboks 2160, 5504 Haugesund.
Besøksadresse: Skåregaten 101, inngang Kirkegaten.
Telefon: 52 74 40 40. Telefaks: 52 74 40 41.