-- 20100421-Ang-lovbruddene-Hebnes.html      --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

RLH: Avsendes pr. e-post onsdag 21.04. 2010.

Vedlegg:  Kronologi kidnappingene og fangeholdene av barna ( ekstern ) --


Til:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
påtaleansvarlig Thor Buberg,
pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no


Fra:
Rune Leander Hansen,
5568 Vikebygd

Dato: onsdag 21. april 2010, Tindeland.                               

Anmeldelsesnr. 11059001. Dokument falsk, diverse.

Angående lovbruddene
 og kronologi


   Jeg henviser til mine tidligere opplysninger i denne saken.
   I og med at saken har pågått lenge og har utartet i mange vanskelige forhold og konsekvenser og har blitt nokså omfattende, finner jeg det her nu på sin plass å forsøke å skjære gjennom til det vesentligste mht. selve lovbruddene.

   De vesentligste lovbruddene er gjort av og forårsaket av Iren K. Hebnes. Det sentrale i så måte er hennes dokumentasjon datert 13.12. 2007 fremført for myndighetene ( ekstern ), først for Fylkesnemnda i Rogaland. Dette inneholder i stort og vesentlig monn usannheter og legger i stort og vesentlig monn skjul på sannheten. Hensikten har dessuten vært å skade noen samt å forskaffe andre en uberettiget vinning. Forhold som meget direkte rammes av Straffelovens § 120:

   "§ 120:  Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   Forut for dette, i oppløpet til 13.12. 2007 begikk hun flere lovbrudd som rammes av Straffelovens § 123:
   "§ 123:  Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."
   Mest vesentlig i så måte var hennes iscenesettelse 08.01. 2007 av beleiring, hus-inkvisisjon, bortføring og tvangs-innleggelse av Rune L. Hansen. Dette iscenesatte hun ved å fremføre usannheter og unnlatelser for politiet og kommunelege Terje Egil Kleiven i Vindafjord. Dernest for Helse Fonna ved Haugesund sykehus. Hennes krig-førende hensikt har hele veien vært å ødelegge familien gjennom å til-intetgjøre far, ved å tilrane andre en falsk familiestand. Alle disse forhold rammes iøvrig også av Straffelovens § 120.
   Forut for dette hadde hun iøvrig jevnlig truet og krenket familien, siden omtrent 13.03. 2006. (Blandt annet via Jens Tveit, 04. 2006, og via penge-bestikkelse til bl.a. Trude Monica Hansen, 22.12. 2006 - 5.000,- kr. utenfor bensinstasjon i Aksdal. Begge disse hendelser beskrevet, også av Trude, blandt annet i mine Dagboks-notater fra angjeldende tidsroms dager.) 
   På grunn av sine trusler og hensikter, samt efter hvert særlig usannheter fremsatt i tilknytning til 08.01. 2007, fikk Iren K, Hebnes i et viss monn hjelp til sin falske dokumentasjon 13.12. 2007 fra flere hold, men særlig Unn Skjærvik (mor til Trude) og Balder. Også forut for 08.01. 2007.

   Efter 13.12. 2007 begikk hun også i samme hensikt flere lovbrudd, med sin ulovlige dokumentasjon og diverse usannheter overfor representanter for norske myndigheter. Og hennes trusler, usannheter og ulovlige dokumentasjon har videre, i forskjellig grad med hennes direkte eller indirekte delaktighet, henholdsvis truet og lurt andre til både bevisst og ikke bevisst å begå videre urett overfor familien. I stort omfang også grov urett. De vesentligste usanne påstandene i hennes dokumentasjon har både bevisst og ikke bevisst av visse andre blitt brukt for videre grov urett overfor familien. Hvilket var planen i og med selve dokumentasjonen fra Iren K. Hebnes sin side.
   Bevisst brukt av Trude Monica Hansen og noen av hennes medhjelpere til gjentagne kidnappinger, fangehold, krenkelser og kneblinger av barna,
og for å lure fylkesnemnda, retten, politiet og visse andre, til delaktighet og til blandt annet å tilrane henne en falsk familiestand. Hun har imidlertid hele veien grovt vært truet (og fristet) til dette av Iren K. Hebnes og hennes støtte-spillere, deriblandt sin egen advokat Trond Hjelde i Haugesund. Trude har gjentagne ganger forsøkt å snakke åpent om dette, men desto mere blitt truet (og fristet) av Iren K. Hebnes og sin advokat Hjelde og siden 29.09. 2008 av Barnevern-tjenesten i Haugesund.

   Da Trude 03.04. 2008 (truet av Iren K. Hebnes sin dokumentasjon datert 13.12. 2007) kidnappet, fangeholdt, krenket og kneblet barna til frem imot sommeren 2008, ble dette gjort med fordekt hjelp fra Iren K. Hebnes samt Trudes advokat Hjelde og Åse Kristensen og noen til. En "hjelp" Trude både ville ha og ikke ville ha. Hele familien var da særlig meget truet på livet av Iren K. Hebnes sin dokumentasjon datert 13.12. 2007 fremført for Fylkesnemnda i Rogaland.
   Efter 03.04. 2008 ble barna kidnappet, fangeholdt, krenket og kneblet flere ganger av Trude, med delaktighet særlig fra Iren K. Hebnes og advokat Hjelde, som fortsatt begge også truet Trude og hele familien. Siden 29.09. 2008 også Barnevern-tjenesten i Haugesund.
   Her vil jeg i et eget vedlegg kortfattet omtale og henvise til det vesentligste noe av kronologien i alt dette ( ekstern ). Se det.

   Iren K. Hebnes sin dokumentasjon 13.12. 2007 rammes også av Straffelovens § 166:
   "§ 166:  Med Bøder eller med Fængsel indtil 2 Aar straffes den, som afgiver falsk Forklaring for Retten eller for Notarius eller i Fremstillinger, han som Part eller Retsfuldmægtig i en Sag fremlægger for Retten, eller som mundtlig eller skriftlig afgiver falsk Forklaring til nogen offentlig Myndighed i Tilfælde, hvor han er pligtig til at forklare sig til denne, eller hvor Forklaringen er bestemt til at afgive Bevis. / Paa samme Maade straffes den, der bevirker eller medvirker til, at en ham vitterlig usand Forklaring i noget af de ovennævnte Tilfælde afgives af en anden."
   Av samme lovbestemmelse rammes også Trude og advokat Hjelde.
   Hvilket dessuten rammer Barnevern-tjenesten i Haugesund, som har gjort det samme blandt annet i og med et vedtak datert 14.01. 2010 ( ekstern ).

   Dessuten har i og med disse forhold både Iren K. Hebnes og Barnevern-tjenesten i Haugesund i offentlig dokumentasjon avgitt uriktig erklæring angående begivenheter og omstendigheter, bestemt til å avgi som bevis. Hvilket rammes av Straffelovens § 189, og 190:
   "§ 189:  Den, som i inden- eller udenlandske offentlige Dokumenter eller Bøger eller i Lægeattester afgiver urigtig Erklæring angaaende nogen Begivenhed eller Omstændighed, hvortil Erklæringen er bestemt til at afgive Bevis, eller som bevirker eller medvirker til, at saadan Erklæring afgives, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar, men indtil 3 Aar, saafremt Hensigten har været at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."
   Og: "§ 190:  Den, der har benyttet som rigtig nogen saadan Erklæring som i § 189 nævnt, straffes saaledes som der er bestemt."


   Både i og med sin dokumentasjons og sine forklaringers innhold og med sine gjerninger og deres hensikter rammes dessuten både Iren K. Hebnes, Trude, advokat Hjelde og Barnevern-tjenesten i Haugesund, og da særdeles Iren K. Hebnes, av Straffelovens § 215:
   "§ 215:  Den, som i retsstridig Hensigt søger at unddrage en anden den ham tilkommende Familiestand eller at tilvende sig selv eller andre en falsk Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Denne bestemmelse gjelder ikke ved fastsetting av farskap etter barneloven."
   Og de samme også av Straffelovens paragraf 223:
   "Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. / Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."

   Og iøvrig Straffelovens § 216:
   "§ 216:  Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg. / Under formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. / Offentlig Paatale finder alene Sted efter Begjæring af nogen fornærmet."
   
   Trude, og medvirkende, rammes i tillegg av Straffelovens § 219 og § 218:
   Straffelovens paragraf 219, - at "den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler a) sin tidligere eller nåværende ektefelle, b) sin eller tidligere eller nåværende ektefelles slektning i rett nedstigende linje, c) sin slektning i rett oppstigende linje, d) noen i sin husstand, eller e) noen i sin omsorg, straffes med fengsel inntil 3 år." Og at medvirkning i så måte straffes på samme måte.
   Og Straffelovens paragraf 218: "Med Fængsel indtil 3 Aar straffes den, som / 1.    anvender noget under hans Omsorg eller Myndighed staaende Barn under 16 Aar paa en Maade, der er fordærvelig for dets Helbred, Sædelighed eller Retskaffenhed, eller tilsteder saadan Anvendelse, eller / 2.    ved Misbrug af Myndighed bevirker eller medvirker til, at nogen ham underordnet Person under 18 Aar anvendes paa saadan Maade. / Paa samme Maade straffes den, som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker til nogen oven omhandlet Handling."


   Videre rammes både Iren K. Hebnes og Barnevern-tjenesten i Haugesund av Straffelovens § 117:
   "§ 117. Med Fængsel indtil 6 Aar straffes den offentlige Tjenestemand, som foretager en ulovlig Fuldbyrdelse af Frihedsstraf, en ulovlig Fængsling, Paagribelse eller anden Frihedsberøvelse, Udvisning eller Forvisning, eller som ulovlig forlænger en Frihedsberøvelse eller skjærper dens Strenghed. / Med Fængsel i mindst 2 Aar eller inntil 21 år straffes den offentlige Tjenestemand, som foretager en ulovlig Fuldbyrdelse af Dødsstraf. / Under særdeles formildende Omstændigheder, navnlig naar Forbrydelsen alene bestaar i Tilsidesættelse af den lovbestemte Fremgangsmaade eller Overskridelse af den vedkommende Tjenestemand tilliggende Myndighed, anvendes Straf af Bøder eller Tjenestens Tab eller af Hefte indtil 2 Aar."
   Det er min klare oppfatning at de også rammes av Straffelovens § 117a, første ledd punkt b og c og annet ledd punkt a og b:
   "§ 117a. Den som begår tortur, straffes med fengsel i inntil 15 år. Ved grov og alvorlig tortur med døden til følge, kan fengsel inntil 21 år anvendes. Medvirkning straffes på samme måte. / Med tortur menes at en offentlig tjenestemann påfører en annen person skade eller alvorlig fysisk eller psykisk smerte, / a)    med forsett om å oppnå opplysninger eller en tilståelse, / b)    med forsett om å avstraffe, true, eller tvinge noen, eller / c)    på grunn av personens trosbekjennelse, rase, hudfarge, kjønn, homofil legning, leveform eller orientering eller nasjonale eller etniske opprinnelse. // Med offentlig tjenestemann menes i denne bestemmelsen enhver som / a)    utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune, eller / b)    utfører tjeneste eller arbeid som stat eller kommune i medhold av lov eller forskrift skal oppnevne noen for å utføre eller helt eller delvis skal betale for. / Det regnes også som tortur at handlinger som nevnt i annet ledd, begås av en person som handler etter oppfordring eller med uttrykkelig eller underforstått samtykke fra en offentlig tjenestemann."

   Det er, for ordens skyld sagt, videre min entydig klare oppfatning at hva Iren K. Hebnes og Barnevern-tjenesten i Haugesund har gjort langt overgår hva som omhandles som lovbrudd i Straffelovens § 324 og § 325.
   Og at hva de bevisst har gjort av forbrytelser har krig-førende hatt som hensikt å til-intetgjøre barnas far.
   Alt dette hvilket jeg med overdådighet kan bevise og dokumentere.
   Dette er det politiets og myndighetenes oppgave å bistå med og å undersøke for at lov og rett skal kunne håndheves.
   


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,
   onsdag 21. april 2010, Tindeland.


---