----- Denne side: db201308.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  ---- 
----- 
---  August 2013 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 01. august 2013, Vinberget:

   Nesten helt mørkt, disig og 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 og 03 i natt. Hvitlig overskyet formiddag, med oppmot 18 pluss-grader frem mot klokken 14. Noe lett regn omkring 15-tiden og fra 17.30-tiden. Efter hvert mere og nokså mye regn, med 14 pluss-grader og noe lav disig himmel klokken 20 og 13, dunkelt og lettere regn klokken 22. Mørkt, disig, lett regn, yr og 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Jezebel Panther, 01.08. 2013 via Grunnlovens Venner:
   https://www.facebook.com/groups/grunnlovsvenn/permalink/697337053625481/

   Vil regjeringen fjerne menneskerettighetene i Norge?
   http://www.abcnyheter.no/borger/borgerkronikk/081027/vil-regjeringen-fjerne-menneskerettighetene-i-norge
   www.abcnyheter.no
   Vil regjeringen fjerne menneskerettighetene i Norge?

   *

   Rune L. Hansen:
   Med sine nøkkel-personer og all makt i både påtale-myndigheten og rettsvesenet og mere til så er det ikke noe rart at kriminalitet lønner seg?!
   Litt sitat:
   "USA som innførte PCS (barnevernet) etter modell fra Norge i 1974, etter at Walter Mondale var på hjemmebesøk i Norge og fikk igangsatt en storkampanje for å få innført dette systemet i statene. Han uttrykte forøvrig i ettertid at han var redd den loven han selv var med på å få istand skulle kunne misbrukes og føre til at enkelte stater kunne bruke den til en slags "menneskehandel med barn. Der borte har politikere forlengst begynnt å sette fokus på den mishandling som foregår innenfor dette systemet og det rettes meget skarp kritikk og jobbes aktivt for å få slutt på dette systemet fra bl.a flere senatorer i mange ulike stater. Senator Nancy Schaefer er en av disse :
   http://www.senatornancyschaefer.com/newsletters_updates.php?filter=43
   Denne lesningen er akkurat det samme som påpekes her i Norge: det samme maktmisbruket og metodene, de samme lidelser og overgrep som påføres barn og foreldre her i Norge.
   Kanskje Barne- og likestillingsdepartementet og Anniken Huitfeldt ikke vet at handel med barn er strengt forbudt jfr. norsk lov, EMK og FN`S barnekonvensjon?"

   Bjørn Barstad:
   har de ikke fjernet den, i praksis ?

   Rune L. Hansen:
   Den er der på papiret enda, som skal jo se fint ut og er en meget god forkledning, men om den i det heletatt i praksis nevnes så fortolkes den jo motsatt lov og rett. Prinsippet om motsatt lov og rett lurer lett og fort mange, når det er det ytre som gjelder eller ikke gjelder.

   Rune L. Hansen:
   Kriminalitet og en god forkledning lønner seg. Hvis den ikke blir avslørt og straffe-forfulgt.

   
---
---

   Marius Reikerås, 31.07. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151505181636875

   Fns menneskerettserklæring artikkkel 12:
   Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

   *

   Sølvi Opsahl:
   Deler.

   Fredrik Vollan:
   Skulle ønske det ble hedret

   Bjørg Donya Ahwazi:
   Deler med flere....

   Reidun Synnøve Henningsen:
   Ka gjøres om dette brytes da????

   Marita Bluebliss Ruthsdatter:
   deler...

   Dag Vidar Madsen:
   Fine ord uten praktiske konsekvenser.

   Anne-britt Kaltun:
   Den menneskerettserklæringen finnes dessverre ikke i Norge, om den finnes så blir den ikke brukt ....

   Nina Mittet:
   Definer vilkårlig!

   Kjell Erik Midtgård:
   Pussig du skulle sende akkurat denne artikkelen i dag Marius, jeg har blitt utsatt for falsk anmeldelse i forbindelse med at kona mi har engasjert seg i å offentlig drøfte og protestere på ulovligheter man foretar seg i kommunedrift og kommunestyret. I 2009 ble vi utsatt for samme, jeg ble utsatt for falsk og ulovlig anmeldelse, som følge utøvet den kriminelle gjengen i kommunen overgrep / lovbrudd mot min kone og mine barn, med påregnelig følge at min kone spontanaborterte, jfr abortdommen av 1867.

   Rune L. Hansen:
   Vilkårlig = villet, ønsket eller betinget. Med vilkår eller ønske i form av krav, nysgjerrighet, interesse, trussel, avtale, hensikt, etc. Uvilkårlig = ikke villet, ikke ønsket, ikke betinget, ubetinget, etc.
   For eksempel har § 102 i Norges Grunnlov som betingelse og vilkår at hus-inkvisisjoner (som iøvrig er noe av det samme som det her er snakk om) "ikke må finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller". Vilkåret eller betingelsen for å kunne foreta en hus-inkvisisjon er med andre ord at den gjelder et kriminelt tilfelle. Uten er og blir det en forbrytelse, som skal straffes i henhold til blandt annet Straffelovens § 116 og § 123 og eventuelt flere paragrafer. Paragraf 116 har bestemt at, følgende:
   "§ 116. En offentlig Tjenestemand, som foretager en ulovlig Ransagning af Hus eller Person eller en ulovlig Beslaglæggelse af Breve eller Telegrammer, straffes med Bøder, Tjenestens Tab eller Hefte indtil 2 Aar."

   Det engelske ordet som på norsk er oversatt til vilkårlig er arbitrary. I "The Sage's English Dictionary and Thesaurus" er ordet arbitrary forklart slik:
   "Based on or subject to individual discretion or preference or sometimes impulse or caprice." (Oversatt: Basert på eller gjenstand for individuell skjønn eller preferanser eller noen ganger impuls eller innfall.)

   Menneskerettsloven V1&2 (EMK) har i Art 8 følgende lov-bestemmelse, og vilkår:
   "Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."

   Altså flere vilkår. Uten å oppfylle nødvendige vilkår er det en ulovlig og straffbar forbrytelse det er snakk om.

   Rune L. Hansen:
   For eksempel er i Menneskerettsloven V7&8 Art 3 p 2 lov-bestemt at et barns trivsel er et nødvendig vilkår, og at samtidig også andre hensyn skal være tilstede. Formulert slik:
   "2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   Og har for eksempel Menneskerettsloven V7&8 Art 2 følgende bestemmelser, og vilkår:
   "Art 2.
   1. De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag og uten hensyn til barnets, dets foreldres eller verges rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen stilling.
   2. Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at barnet beskyttes mot enhver form for diskriminering eller straff på grunn av sine foreldres, sin verges eller familiemedlemmers stilling, virksomhet, meningsytringer eller tro."

   
---

---

   Per Einar Guthus, 01.08. 2013 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/634128889945084/

   Det å be sammen, sies å være noe av det sterkeste man kan gjøre sammen... Det å synge gjør også noe med oss..... Hva er det vi ikke vet, siden vi nesten har sluttet med dette i skole og ellers blant venner???

   Etter få sekunder skjer det noe med hjertene til de som synger i kor
   http://www.dagbladet.no/2013/07/14/nyheter/kor/forskning/steinar_albrigtsen/28195945/
   www.dagbladet.no
   «It\'s powerful shit, man», sier Korslag-vinner Steinar Albrigtsen om forskernes store overraskelse.

   *

   Scott Johansen:
   Vi kan bruke sang som et virkemiddel da dette er en sterk måte å engasjere på. Ved å fremføre et budskap i form av å synge i kor så kan dette påvirke folk sterkere enn om vi skulle demonstrere på vanlig måte. Bare se på filmene Sister Act med Whoopi Goldberg. Kan dette være et alternativ ?

   Scott Johansen:
   Hva hadde skjedd om vi gjorde dette utenfor Stortinget og fremført vårt budskap:
   http://www.youtube.com/watch?v=VPpd-6X3tEo

   Tove Mathisen:
   En bønn framsatt i ro og harmoni, kan vel neppe gjøre noen skade - Det må vel søkes om demonstrasjonstillatelse alikevel -

   Rune L. Hansen:
   Samstemte hjerter og hensikter er mest vanlig i begrensede samlinger. Og hva har vi med rette felles?

   Jan Arne:
   Vi har en felles bevissthet, som igjen har forbindelse til den kosmiske bevissthet, som igjen har kontakt med Kilden. Når vi synger, ber eller mediterer sammen, blir beskjedene som går til vår felles bevissthet mye kraftigere fordi den er synkron (nergi i takt).

   Rune L. Hansen:
   Ikke alle harmonier det er likså lett å være i takt med, eller som er likså hørbare og tilstedeværende. Og ikke alle som har likså dype eller intakte røtter og kilder.

   
---
---

   Kjersti Hannah, 01.08. 2013:

   Stemmer for aktiv dødshjelp - eller opprensning i barnevernssektoren.

   Aktiv dødshjelp - Wikipedia
   http://no.wikipedia.org/wiki/Aktiv_d%C3%B8dshjelp
   no.wikipedia.org
   Aktiv dødshjelp er definert som handlingen der noen (oftest en lege) enten tar livet av en person (oftest en alvorlig syk pasient) eller hjelper personen med å begå selvmord, på bakgrunn av personens direkte forespørsel om hjelp til å dø.

   *

   Camilla Gjessing Gribsrød:
   Dette innlegget skjønte jeg ikke?

   Bjørg Kippersund:
   Kjære Kjersti, det virker som om du er nede i noe vondt som jeg ikke vet noe særlig om og ikke kan forstå ... Og så er det vanskelig å gi noe respons eller reaksjon som kanskje kan være til nytte på dette mediet ... Da må jeg jo bare tenke lykke til i den kampen du kjemper ...

   Rune L. Hansen:
   Sadister og perverterte vil nok absolutt bare ha forskjellig slags passelig aktiv dødshjelp og stille og rolige begravelser. Og at ingen andre skal vite at det smerter og er vondt og dreper. Eller hva? Å påføre andre smerte gjør ikke det minste vondt, tvert om kan en tjene på det, til og med også et godt rykte, karriære og status. Til og med makt, akt og forakt og passelig med behagelig og bekvemt hovmod og selvfølelse. Bedre enn andre er den som enda eller mest er oppegående og har det bra.

   Rune L. Hansen:
   Tortur smerter så lite og gir så mye glede og tilfredshet og kanskje fortjeneste, at det gjelder om å være best.

   
---
---

   Calle Nilsson, 01.08. 2013 via MinPappa.nu:
   https://www.facebook.com/groups/122127634874/permalink/10151755833069875/

   Jaha.
   Idag var det 2 (två) år sedan jag fick träffa min nu över 11åriga son en heldag på Kolmården som var underbar.

   Mamma/mormor har under alla år gjort det omöjligt att sonen ska få vara hel gemom att få träffa hela sin familj.
   Sonen mår ju skit (enl de 2 sista utredningarna) och det beror ju självklart på mig som pappa då jag vill ha kontakt, vilket mamma inte kan hantera = sonen mår skit = jag ska försvinna.
   Har hur många domslut som helst (TR, LR, KR, HR) om umgänge, men vad hjälper det i praktiken.. Inget!!
   En mamma kan göra i princip som hon vill mot barn och deras fäder utan någon som helst smäll på fingrarna.....
   Men är det konstigt att läget är som det är när man redan vid första samarbetssamtalet 2002 så sa Soc till mamman han hon behövde inte samarbeta med mig om föräldrardagar, för de skulle hjälpa henne med försörjningsstöd!!
   Men det värsta är att det skylls på systemet, det är systemet som.gör att mammor behandlar barn och deras pappor som skit... Ja dessa ord uttrycker många... Även de som kallas "papparättsnissar".....!!!!
   Betyder det att en mamma inte kan ta ansvar för sina egna handlingar och se till barns bästa??
   Kontentan efter över 11års helvete är ingen upplyftande erfarenheter...
   Lita aldrig på ett löfte, inte ens en dom, det är först när saker sker som gäller.
   Barn är något som många mammor ser som försörjnings pryl/Sköld.
   Kommer hon till Soc gråtande med ett eller helst flera barn, ja då får man all hjälp man nästan vill.
   Framförallt hjälp med att trycka mer pappan som är vatten värd då han är SÅ hemsk och bara jävlas... : (
   Det finns hur mycket galenheter som helst jag kan delge, men det lär inte bli några direkta nyheter för er...
   Det var nyligen 11år sedan farmor/farfar fick se sitt barnbarn (som då var ca 2mån) sist... Hur tror ni de och min son mår i detta??
   En Dag så kommer de som har förstört sonens liv (och alla andra i familjen) att få sin dom OM sonen förhoppningsvis vaknar upp en dag och ser vilka som har ljugit, förtalat osv. osv.
   Hans dom. Ja den väntar jag på..
   Och då Kan jag bara finnas där för honom som den kärleksfulla pappan jag alltid har försökt att få vara...
   Ta väl hand om er alla som verkligen bryr er om barns bästa och deras rätt till hela sina familjer.
   Ni som inte bryr er kommer snarare än ni tro få er "dom" om ni inte vaknar upp.

   *

   Pia Petersson:
   Kämpa på !!är nog väldigt jobbigt men alla barn behöver mamma o Pappa mina har bara mej och sin lillebrors Pappa som alltid har stått vid deras sida vi har skrikigt efter deras neologiska Pappa som har funnis men försvinner hela tiden beror inte på missbruk eller sådana problem utan han är dum!! Det finns två barnbarn som undrar var Farfar är! Hur kan man vara så dum??? Hoppas det ormar sig för dej och det tror jag!!! För alla barn vill ha bårda min son är 35 och är så besviken på sin Far o han begriper inget!!kämpa!! Du vinner
 ♥ 

   Calle Nilsson:
   Tack Pia.
   Men jag tvingades ge upp (efter 10år) att kämpa rättsligt för honom förra våren, det var utsiktslöst att kämpa mot två utredingar som anser att jag ska försvinna.... : (
   Sent ska syndaren vakna...

   Pia Petersson:
   Du får aldrig ge upp!! Ditt barn lär få veta sanningen lovar dej!! Han blir äldre och kommer att förstå!!

   Calle Nilsson:
   Jag hade inget val annat än att ge upp det rättsliga, men det betyder inte att jag ger upp helt.
   Har en mindre son som behöver sin pappa.

   Farouq Assali:
   Ja vad säger man återigen samma berättelse men en annan pappa och ett annat barn! Tyvärr min vän så vill jag inte längre säga/skriva att det löser sig snart för det gör det inte så länge mamman/soc fortsätter att ha en aktiv roll att bekämpa oss pappor och medvetet förstöra umgänget! Det jag däremot vill råda dig till det är att aldrig ge upp och jag vet att under denna tid så får ju pojken säkert höra ett och annat av mamman om hur hemsk eller att du inte bryr dig! Tålamod min vän och försök att kontakta pojken din genom telefon åtminstone. Han har säkert ett egen mobil där du kan ringa honom åtminstone och ja jag vet det är piss men i slutändan så hoppas man att pojken inser vad mamman gjort och förstår! Det kan jag däremot lova dig är inte till hennes fördel och pojken kommer att ställa henne mot väggen! Barn är inte dumma dom förstår många gånger vad som pågår men kan inte göra något just nu! Behöver du mer hjälp så kontakta mig så ska vi se om vi inte kan hitta på något för dig kanske kan hjälpa dig! Styrkekramar och tålamod

   Gittan Lundqvist:
   Det är helt sjukt hur en del mammor kan göra !!!! Barnen har rätt till båda sina föräldrar ... Kämpa på ! Styrkekram till dej

   Örjan Bolander:
   Fy fan vad arg jag blev då jag läste det fina du skrivit. Man känner igen allt, jag känner flera pappor som blivit bortmotade och jag hopppas deras vuxna barn ger förövarna dom då dom ser vilka manipulerat och ljugit. Tragiskt att man är så dålig på att följa barn konvention och centrala direktiv från riksdag och skl öokalt. Man skulle kunna tro att alla män bor i samma dåliga kommun.

   Örjan Bolander:
   Lokalt så klart!

   Peter Lundström:
   Det är helt rätt det du skriver Calle, spelar absolut ingen roll vad dom står på ett papper, för mamman har en sån oerhörd makt, med soc uppbackning! Därför jag ibland förespråkar, att det är bättre släppa taget, gå vidare, och ta vara på livet. Den dagen dom får den sk domen (barnet blir vuxen) då blir pappan vinnare, tragiskt men så är det! Jag har själv mycket bra kontakt med min minsta grabb, han är hos mig mycket, men dom större pojkarna styr mamman stenhårt! Den största har sagt, att den dagen jag flyttar hemifrån, då ska jag bli kompis med pappa igen! Men så länge jag bor med mamma, så måste jag vara ovän med pappa, för att hålla mamma på gott humör!!!! Och så här är det på väldigt många håll. Tyvärr!,:-/

   Danne Pettersson:
   Jag har alltid på nått sätt trott att om jag verkligen försöker göra det bästa för barnen oavsett hur jävla idiotiska mammor kan vara så kommer jag få tillbaka detta en dag.

   Prinsessan Österholm:
   Stå på dig å tro på dig själv !! Kan rekommendera dig att skriva som en dagbok till din son hur du känner å vad som hänt som han kan få läsa om han vill när han blir äldre .. Hoppas allt löser sig å ge aldrig aldrig upp !!

   Mikael Svensson:
   Säger bara: Fy fan!

   Edvin Johansson:
   Fy 17.. samma elände sedan 2008 !

   Jonas Modh:
   Klart man aldrig ska ge upp men va säger tingsrätten då kan väl inte va okej och skita i vad som är bestämt där?

   Peter Lundström:
   Tänk lite Jonas. Går du ut på stan, slår ner en kille, då hamnar du i tingsrätten, och får fängelse, och du får säkert också veta, att gör du det igen, så åker du in en gång till! Tala om, vem tror du kommer springande, tar en mamma i örat, och säger, fyyy du följer inte domen om umgänge, så nu åker du in!!!!! Svar=ingen! Så därför kan man skita i det, som står på ett papper! Och många pappor blir utsatta för det, för mamman vet att pappan har ekonomiska medel att driva civilproces, och kanske inte lust o ork heller för den delen! Och en civilproces löser ändå inte alltid saken, om mamman inte är av det rätta virket!;-)

   Peter Lundström:
   Skulle vara, har inte ekonomiska medel.

   Roger Stjernberg:
   väntar med på ett uppvaknande... den dagen den sorgen... blir tufft att rätta till alla konstigheter;@(

   Calle Nilsson:
   En kontaktperson som var delaktig ett tag innan mamma/mormor rent ut sagt gjorde allt för att knäcka även honom (för att som alla andra kp först ha satt honom på en hög piedestal) sa vid ett samtal att han får högre straff när han cyklar utan lyse än vad mamman får för det hon gör genom att omöjliggöra umgänge trotts domslut. : (
   Han tog vid ett samtal med mormor (mamma vägrade närvara) efter ett umgänge.... Då tog han upp att det finns de barn som mår så dåligt just beroendet på tvister och avsaknaden av sin pappa att de misshandlar/mördar....
   Det hade i närtid skett flera tragiska fall som han hänvisade till.. Men detta gick inte in det minsta hos det aggressiva och hotfulla mormorn.... : (
   Kan även konstatera att det finns många som har varit inblandade under åren som har haft en klar uppfattning om vad problemet har varit och tydligt sagt detta till mig, men fega som de är så vägrar de stå för vad de har sagt innan.
   Det kommer en dag då de som utan att blinka skiter i barns bästa får sin karma, den kan de aldrig slippa undan hur de än försöker att slå slig för bröstet att de minsann är perfekta och gör allt rätt. : )

   
---
---

   Ole-John Saga, 01.08. 2013:
   https://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/10200090418614249

   Å oppnå høyest mulig uavhengighet og objektivitet og selvstendighet i tenkingen, d er vår første frihetsmulighet. Jens Bjørneboe

   *

   Grethe Ditlevsen:
   Det kan jens Bjørneboe ha rett i, for det vil automatisk gjøre oss i stand til å leve fra innsiden ut tenker jeg.

   Rune L. Hansen:
   Når våre øyne og og ører fylles opp med løgner, propaganda og annen dritt, hva da?

   
---
---

   Dung Svalland, 01.08. 2013:
   https://www.facebook.com/dung.svalland/posts/702491029767202

   En bekjent av mannen min sa til oss en gang ca 1/2 år før våre barn ble fanget av bv at de norske myndighetene er grusomme. Han hadde sett med egne øyne hvordan de forfulgte hans venn som ikke hadde gjort noe galt.
   De offentlige ansatte og deres støttespillere ønsker å bli hatet siden de utfører sånne ugjerninger

   *

   Rune L. Hansen:
   De ønsker vel heller å utplyndre, forfølge og knuse uten å bli hatet for det?

   Dung Svalland:
   Ja, de tror det og folk tror de gjør bare godt. En dame mannen min fortalte til i dag om bv, kunne ikke høre mer av det bv og politiet hadde gjort mot våre barn. Hun syntes det var så ille.

   Rune L. Hansen:
   Det er mange som ikke ønsker å bli hatet eller straffet for hva de har gjort eller gjør og har vært med på. Mest av alt kriminelle og deres med-spillere, selvfølgelig.

   Dung Svalland:
   Ja, ingen elsker eller liker de som gjør ondt eller?

   Rune L. Hansen:
   Joda, om de tjener på det eller har fordel av det på noe slags vis.

   Turid Holta:
   ja det er fælt hvordan dem tar barn

   
---
---

   Hans Ove Skau, 01.08. 2013:
   https://www.facebook.com/hans.skau/posts/10200837245150204

   Barnemishandling til døde, enda en gang til. I praksis har foreldrene rett til å ta livet av sitt eller andres barn. Hvis utenforstående griper inn, så sier jo bare politiet at deres vitnesforklaring ikke er bevis.
   Jeg har sett barnemishandling flere ganger, uten å anmelde det etc. Årsaken er at politiet henlegger så og si 100% av anmeldelsene og at folks forklaringer omtrent aldri blir tatt hensyn til. Det har ingen hensikt å slå hodet mot veggen og tro at en dermed kommer gjennom en steinvegg liksom. Alt er så og si galt. Saken er en parallell til Christoffer-saken fra Vestfold. Ondskapen er enorm og politiet bryr seg ikke. I USA er det de samme tilstander, jfr. en nabo som rapporterte om tortur/ vold hos naboen uten at politiet ville bry seg.

   Daniel (4) mishandlet og pint til døde - VG Nett
   http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10105660
   www.vg.no
   (VG Nett) Daniel (4) ble mishandlet i 33 timer på en torturcelle. Nå er moren og stefaren funnet skyldige i drap.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja hvem bryr seg vel for alvor om grov kriminalitet? Eller gir delaktighet eller protest fortjenester?

   Hans Ove Skau:
   Lurer på om et motiv er penger og arv. I Daniel-saken og Christoffer-saken så er det jo stefaren som dreper.... til slutt.... etter lang tid med andre forsøk på drap. Det siste er vel den siste raseri-reaksjon, for nå skal han drepes.... hardt slag mot hodet, og så er det over. Får håpe de får livstidsstraff i England og smake sin egen medisin!

   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 01.08. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151587063778785/
   
   "De vanvårdade barnens upplevelser har äntligen erkänts av samhället. Nu är det ersättningen som är den stora frågan. Men allt blev inte bra efter 1980."

   Vanvårdade barns upplevelser och pris
   http://www.expressen.se/gt/ledare/vanvardade-barns-upplevelser-och-pris/
   www.expressen.se
   Läs artikeln på Expressen.se

   *

   Ruby Harrold-Claesson:
   När Morgan Johansson, fd statsråd, annonserade att han skulle sjösätta en utredning om vanvård av tvångsomhändertagna barn, och att den yttre gränsen för utredningen skulle sättas till 1980, skrev NKMR till honom och informerade honom om de grova övergreppen som alltjämt förövas de berörda barnen.

   NKMR föreslog att utredningen skulle utvidgas till nutid. Men Morgan Johansson ville inte granska dagens rättsövergrepp.

   När Maria Larsson tillträdde skrev NKMR till henne och upprepade vårt förslag att vanvårdsutredningen skulle utvidgas till nutid. Men inte heller Maria Larsson ville inte granska dagens rättsövergrepp.

   Läs gärna skrivelserna: http://www.nkmr.org/nkmrs_brev_ang_granskning_av_tvangsvarden.htm
   NKMR:s brev ang. granskning av tvångsvården av barn
   www.nkmr.org
   NKMR:s brev angående tillsättande av en oberoende granskningskommissionDå socialförsäkringsministern i december 2005 beslutade att tillsätta en utredning av de tvångsomhändertagna och institutionsplacerade barnens villkor mellan 1940 - 1980 skrev NKMR med förslag om tillsättande av en utredning som…

   Rune L. Hansen:
   Best at både barna og foreldrene blir ødelagt og drept først. Og at butikken får fortsette uforstyrret.

   
---
---

   Bjorn Hannaas, 01.08. 2013:
   https://www.facebook.com/b.hannaas/posts/10151510596721059

   "- FrP vil kreve at kringkastingssjefen rapporterer om hvilke tiltak han iverksetter for å hindre at dette skjer igjen. Vi står foran et viktig valg, da må vi kunne stole på NRK"
   Men den nye kringkastingssjefen meldte seg jo ut av arbeiderpartiet når han fikk jobben. Det må da være god nok garanti for at kanalen er upartisk???

   NRK tatt med buksene nede
   http://www.na24.no/article3040670.ece
   www.na24.no
   Ryktene om partiskhet har blitt bekreftet.

   *

   Oyvind Michelsen:
   Ingen overraskelse dette her!

   Rune L. Hansen:
   Når politikk har blitt organisert kriminalitet så er jo slikt et meget alvorlig problem.

   Frank R Bjørnstrøm:
   Jeg har sagt det før og sier det igjen " den skjulte disiplineringen er påtakelig i Norge, og kan sammenlignes med regimer vi helst ikke vil sammenlignes med". Også i skolevesenet er det historie unnlatelse på det negative, mens det positive med regimet (AP) blir fremhevet.

   
---
---

   Lillerødvann Anita, 01.08. 2013 via FN`s offisielle Familiedag- 15 mai:
   https://www.facebook.com/groups/161222410719165/permalink/187848184723254/

   Når det gjelder politikk, så vil eg gi alle et godt råd, - ikke stem i år, la det va!

   Så prøv dåkk å se på Norge som en plass som vi lev i, som dåkk sjøl skal ta ansvar for å klar dåkk i.

   Eg syns jo at vi allerede e tilbake i utvikling, etter sverige tilogmed.

   Å staten, fylket og kommunen kan man ikke stol på, de lev sitt eget liv, med sine egne bedrifter.

   Sats heller på det dåkk kan best, jobb eller gårdsbruk, eg syns litt synd i dem som e syk, eller ikke klar å få seg jobb, de har bære familie å stol på eller ingenting.

   Ta vare på familien dåkkers sjøl, å hold de langt unna både nav, kommune, og aller nødigst send de til lege her, men eg anbefal dåkk også på det planet å heller betal lega i sverige eller danmark, for de som kan det, før i Norge e vi langt bak de to nabolandan i utvikling!

   Skal familie overlev i Norge i dag, så må vi tenk slik våre besteforeldra tenkt, få dåkk gjerne ei ku og en hest, et par høns og kanskje ei geit, om dåkk har en bit land, før det e ikke gjett at dåkk får livsopphold om dåkk søk på nav om det.
   Sån e det ikke i Norge lenger.

   Å e dåkk arbeidsledig, ja då e det ikke gitt at dåkk får jobb, om dåkk ønsk dåkk det, før det e allerede en smart svenske som e her å hent lønningsposen på hver en bedrift i landet vårres... å det e det ingen som kan gjør nåkka med..

   Eineste måten dåkk kan spar barna dåkkers fra et seigpint liv under barneverns tjenesten e å lær de til, å gjør det de skal, va takknemlig for det de har ... å aldri bland seg borti ke anna folk gjør - å be de om å ta vare på livet sitt, lev lykkelig med alle de gleden som de har, å sats på det de sjøl kan, og at et liv utenfor hjemmet og nærmiljøet e farlig i dag... før det kan snu seg, om de bare trør et skritt feil...

   Den største bedriften i norge i dag e staten, og den bedriften som e i størst vekst i norge e barneverns tjenesten..

   Norge ligg etter i utvikling og eg antar det e fordi de som styr og stell i dag, ha spellt for mye tv spill og sett for mye action filma i steden for å gjort leksa si på skola, ha vøkse opp på potetgull og cola... og elles det som festen som ha vært ha brakt med seg, ja no kan vi se ke slags vei det bar med dem, la oss no ikke gjør samme feil med vårres barn, men lær de å lev et lykkelig liv... i frihet...

   *

   
---
---

   Cecilie Greentara Spro, 01.08. 2013:
   https://www.facebook.com/blueangel69/posts/10151488855822371

   For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet; for det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning (...)
   Rom 1

   *

   Cecilie Greentara Spro:
   Og når den ugudelige og urettferdige har skadet en rettroende og sannferdig person, må han/hun lide med dårlig samhvittighet fram til han/ hun har fått det oppgjort og fått byrden vekk fra sine skuldre. Og Tilgivelsens ånd vil fare over som en fred du/dere aldri har opplevd maken til.

   
---
---

   Leah Lesley Christensen, 01.08. 2013 via Bag kulliserne:
   https://www.facebook.com/LesleyXChristensen/posts/10201468161364192

   En syg politikultur
   http://www.b.dk/kommentarer/en-syg-politikultur
   www.b.dk
   Lars Andersen: Fra i store træk at være et folkets politi, der i reglen kun blandede sig, når borgerne anmeldte, at deres liv, frihed eller ejendom var i fare, har politiets rolle i større og større grad skiftet karakter, og synes nu mere og mere at tjene selve systemet og bureaukraterne, der arbejd...

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Da jeg selv arbejdede i det, der dengang hed Beredskabsafdelingen (nu Udrykningssektionen), oplevede jeg på nærmeste hold, hvordan det foregår, når politidirektørernes bonus er i fare.
   »På ledelsens initiativ tog vores gruppe på seks-otte betjente opstilling tæt ved den dengang defekte bussluse i Stengade på Nørrebro, hvor folk uhindret kunne køre igennem. Her brugte gruppen så 10-12 mandetimer på at udskrive bøder til borgere, der – i øvrigt uden at være til fare for nogen – var kørt igennem slusen og ned ad Stengade,« fortæller Lars Andersen om sin tid i politiet."

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, fredag 02. august 2013, Vinberget:

   Helt mørkt, disig, yr og 14 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Dunkelt, grålig, fuktig, noe yr, mørkt grålig himmel og 13 klokken 05. Overskyet, et vind-drag og oppmot 17 frem mot klokken 08. Tildels noe mindre overskyet, noe sol, noe vind og oppmot 20 pluss-grader frem mot klokken 12. Derefter mere blålig himmel og sol og kraftigere og nokså kraftig varm vind og det overskyede lengre bort i horisonten og oppmot 27 pluss-grader frem mot klokken 14, derefter med gradvis mere hvitlige skyer drivende fra sør. Et helikopter høyt over her på vei mot nord omkring klokken 18.20. Et torden-brak, overskyet og skyet klokken 19.20, med 23 pluss-grader og fortsatt vind klokken 20. Flere slags fugler kretser seilende i flere slags mønstre noe høyt der oppe akkurat nu. Mørkere og mere massive skyer også ankommende. Grålig, vind, noe dunkelt, noe regn og 22 pluss-grader klokken 22. Et noe rosa skjær også drivende over her. Gradvis mørkere og videre vind og halvt om halvt med mørk og noe mindre mørk himmel på vei mot nord og 21 pluss-grader her ute. Enda mørkere og noen dråper regn mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200585190046965

   Politisk organisert kriminalitet for å kidnappe og stjele barn, som nu i Norge, er det over hele verden nu?

   Nei, enda ikke i alle land og ikke i samme grad! 
   Blandt de aller verste er de skandinaviske landene og Finland og England. 
   Norge med sine omtrent 5 000 000 borgere er antagligvis det aller verste. 

   Av de i hovedsak to slags falskt og grov-kriminelt "barne vern" (kidnapping) og adskillelse barn foreldre og familie er type A barn uten den ene av foreldrene og type B barn uten begge foreldrene. 
   Aksept for å fjerne den ene gir selvfølgelig også aksept for å fjerne begge. Og diskriminering av menn (menneske + kjønn) og barn, type A (særlig feminisme), gir menneske-diskriminering av type B. Begge typer er egentlig det samme og katastrofale og politisk organisert kriminalitet, tortur og grove forbrytelser mot menneske-verdet og menneskeheten. 
   England med sine omkring 50 000 000 borgere kidnapper type B nu omkring 10 000 nye barn hvert år. Og fangeholder dermed kanskje omkring 70 000 barn type B. Av disse er kanskje omkring 10 % av utenlandsk opprinnelse. 
   Og hvor mange barn av type A? Jeg vet ikke. 

   Antallet er noe difust og ikke lett å frembringe nøyaktig. 
   Norge med sine omtrent 5 000 000 borgere har nu årlig omkring 17 000 av type B. Og omkring 25 % av alle landets barn i type A. Årlig tilsammen kanskje omkring 40 000 nye barn. 

   India ble smittet av type A for omkring 10 år siden, og ble dermed lettere og fortere utsatt for smitte av type B (fra Norge) i år 2012. 

   Nei, enda ikke i hele verden eller i alle nasjoner, men det sprer seg og perverterer smittsomt i veldig stor fart! Verre, mere ødeleggende og katastrofalt enn verste type slags pest. Som også hele den politiske mafiaen. 


   * * *


   Per Lyhne:
   børn er blevet en handelsvare
   http://www.b.dk/globalt/fattige-drengeboern-bortfoeres-og-saelges

   Rune L. Hansen:
   Ja, barn har nu i mange land blitt handels-vare, i regi av den politiske mafiaen. Og butikken og metoden brukes av den politiske mafiaen for enkelt og effektivt bak kulissene å torturere, ødelegge, utplyndre og drepe hvem som helst den ønsker.

   
---

---

   Rune L. Hansen, 02.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200585193847060

   Political organized criminality for to kidnap and steal children, as now in Norway, is it all over the world now?

   No, not yet in all countries and not to the same degree! 
   Among the worst are the Scandinavian countries and Finland and England. 
   Norway with its approximately 5 000 000 citizens probably is the very worst. 

   Of the two main kinds of false and felony criminal "child protection" (kidnapping) and separation of children parents and family are type A child with one parent and type B children without both parents. 

   Accept to remove the one gives of course also accept to remove both. And discrimination against men (man + gender) and children, type A (especially feminism), and human discrimination of type B. Both types are essentially the same and catastrophic and politically organized crime, torture and coarse crimes against human dignity and humanity. 

   England with its approximately 50 000 000 citizens kidnap type B now about 10 000 new children each year. And capture hold thereby maybe about 70 000 children type B. Of these, perhaps about 10% of foreign origin. And how many children of type A? I do not know. 

   The number is somewhat diffuse and not easy to provide accurate. 
   Norway with its approximately 5 000 000 citizens have now annually about 17 000 of the type B. And about 25% of the country's children in type A. The annual total of maybe around 40 000 new children. 

   India were infected with type A for approximately 10 years ago, and became thereby lighter and faster vulnerable to infection by type B (from Norway) in the year 2012. 

   No, not yet in the whole world and in all nations, but it spreads and perverts contagious in very high speed! Worse, more destructive and disastrous than the worst kind of plague. As the whole of the political mafia.

   * * *

   Per Lyhne:
   børn er blevet en handelsvare
   http://www.b.dk/globalt/fattige-drengeboern-bortfoeres-og-saelges

   Rune L. Hansen:
   Yes, children have now in many countries been trading goods, organized by the political mafia. And the shop and the method are being used by the political mafia for to easily and efficiently behind the scenes torture, mutilate, out-plunder and kill anyone it wants.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200586302314771

   I en periode på 13 år fra 1990 – 2002 har Norsk Institutt for By og Regionforskning, NIBR, fulgt 100.000 barn og unge i såkalte barnevernstiltak i hele Norge.
   Raporten sier at omtrent 150 barn og ca 1000 foreldre tok sine egne liv under såkalt barneverns "omsorg" og overtakelsesregime i løpet av denne perioden.
   Og da er ikke engang de falske døds-attester, som antagligvis er mange mange flere, medregnet!

   *

   Rune L. Hansen:
   Dette er rapporten:
   http://www.nibr.no/publikasjoner/rapporter/109/


   Merete Ekeheien:
   Jeg tror deg i dette. Straff på alle måter tar livet og helsen av mennesker. Jeg forstår ikke engang hensikten med å sette folk i fengsel for å gjøre de værre ved å plage de, torturere for så og sette de ut i samfunnet igjen, mer traumatisert ennn noen gang. Din familie burde heller fått hjelp (om det i det hele tatt var behov) i stede for og traumatisere dere alle, særlig deg.

   Rune L. Hansen:
   Grov-kriminelle perverterte mennesker har vel ingen interesse for å hjelpe, når hensikten er å torturere, utplyndre og drepe?

   Merete Ekeheien:
   Riktig : ) Stort sett. Foreldre må være rolige, trygge osv. Håper på god helse for foreldre som sliter, at de får hjelp og ikke straff som gjør de sykere og sinte.

   Rune L. Hansen:
   Det du der sier er fullstendig å bortforklare problemet, Merete Ekeheien.

   Rune L. Hansen:
   Hvordan vi også sproglig uttrykker oss kan vise og avsløre mye hvordan vi forholder oss til med-mennesker, lov og rett og verden. Mange mennesker avslører og forteller på utvetydige måter mye mere enn de er vitende om.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200586322075265

   In a period of 13 years from 1990 to 2002, the Norwegian Institute for Urban and Regional Research, NIBR, followed 100,000 children and young people in so-called child protection in Norway.
   The report says that about 150 children and about 1000 parents took their own lives during the so-called child protection "care" and takeover regime during this period.
   And then is not even the false death certificates, that probably are many many more, included!

   *

   Rune L. Hansen:
   This is the report:
   http://www.nibr.no/publikasjoner/rapporter/109/

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.08. 2013 shared Erling Borgen's photo:
   
   Erling Borgen, 01.08. 2013:
   Sabrina Harman, den amerikanske offiseren, som smiler midt inni den groteske pyramiden av torturerte fanger - også i Abu Ghraib - fikk seks måneders fengsel.

   523982_10151768925960979_28082766_n.jpg
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151768925960979&set=a.65809705978.101531.654035978

   Sabrina Harman, den amerikanske offiseren, som smiler midt inni den groteske pyramiden av torturerte fanger - også i Abu Ghraib - fikk seks måneders fengsel.

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er også slik den politiske mafiaen i Norge gjør med barn og foreldre og mange andre.
   Uten enda i det heletatt å ha blitt straffe-forfulgt.

   
---
---

   Per Einar Guthus, 02.08. 2013 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/634866499871323/

   Når man har mistet sin tro på seg selv og sine muligheter, har man godtatt sin posisjon som slave... Ikketenkende og adlydende..... Et liv mellom Arbeid og Hjemme i "sofaen" som en oppdatering og ladestasjon.... Her er hvordan det gjøres.

   State Of Mind - the Psychology of Control - full length movie
   http://www.youtube.com/watch?v=sIgH4bVYYoo
   www.youtube.com
   Secure your copy -- Support the Filmmakers http://www.infowarsshop.com/State-Of-... State Of Mind: The Psychology Of Control, from the

   *

   Per Einar Guthus:
   Den viser en verden av manipulasjon som du ikke trodde var mulig.... Og Folkehelseinstituttet er en del av det.....

   Lisbeth Aardal:
   Skal se den i natt. : )

   
---
---

   Jaran Gaarder Heggen, 02.08. 2013 via Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151507724420940

   Roy Michelsen
   I en periode på 13 år fra 1990 – 2002 har Norsk Institutt for By og Regionforskning, NIBR, fulgt 100.000 barn og unge i barnevernstiltak over hele landet.
   Raporten sier at omtrent 150 barn og ca 1000 foreldre tok sine egne liv under såkalt barneverns "omsorg" og overtakelsesregime i løpet av denne perioden.

   *

   Rune L. Hansen:
   Og da er ikke engang de falske døds-attester, som antagligvis er mange mange flere, medregnet!

   Jaran Gaarder Heggen:
   @Rune L. Hansen - Nå prøver vi å holde oss til kalde fakta når vi poster noe ... til ting som er dokumentert ... men hvis du kan vise til fakta om forfalskede døds-attester i forbindelse med dette, så vil det være veldig interessant ...

   Rune L. Hansen:
   Hvor korrekte de tallene NIBR har oppgitt er vet vi ikke, men selv om NIBR har dokumentert som de har gjort så er det noe å forholde seg til. Det samme er også andre sine dokumentasjoner - og alt det meget som selv-innlysende ikke er medregnet i tallene oppgitt over her. Likevel syns jeg som å huske fra NIBR-rapporten at den likevel i det minste også angav tall for andre døds-forløp. Og en må jo være nokså dårlig orientert om en ikke forstår eller vet såpass.

   Jaran Gaarder Heggen:
   Beklager, men nå klarte jeg ikke å følge hva du skriver

   Rune L. Hansen:
   Vel, det står der skrevet enda.

   Jaran Gaarder Heggen:
   ... ja, Rune, men det er måten du skriver på som jeg ikke får tak på ...
   men la meg omforme mine egne kråketegn ... det jeg mener er at det er greit å ha tall som er skrevet på papiret å vise til ... at det kan være store mørketall på mye, det kan vi være helt enige om ...

   Rune L. Hansen:
   Hvor mange trær er det i skogen? Og hvor mange drepte i en stor masse-grav? Og hvor mange idioter går det på dusinet?

   Jaran Gaarder Heggen:
   og hva har det med noe som helst å gjøre?

   Rune L. Hansen:
   Jeg har ingen som helst interesse eller tid for en slik idiot-samtale. Andre kan eventuelt overta eller kommentere med annet, jeg har annet å gjøre.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.08. 2013 via Grunnlovens Venner:
   https://www.facebook.com/groups/grunnlovsvenn/697750670250786/

   "Det er en oppvåkning som skjer i landet. Det er på tide vi returnerer til den konstitusjonelle filosofi og prinsipper av frihet som gjorde dette landet stort."
   - Rand Paul

   "There's an awakening happening in the country. It's time we returned to the constitutional philosophy and principles of liberty that made this country great."
   - Rand Paul

   946715_421671101279271_1874723710_n.jpg

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=421671101279271&set=a.171847026261681.35566.155359854577065

   Timeline Photos
    By: Outspoken Ron Paul Supporters


   *

   Rune L. Hansen:
   Det har verre og verre blitt en politisk mafia og nepotisme som grovt ulovlig og straffbart fullstendig styrer og dirigerer Norge! Fullstendig uten hensyn til hverken lov og rett, mennesker eller folket!
   Til og med fullstendig anti-kristent, til tross for Grunnlovens § 2 som sier at: "Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion." Og i sin helhet følgende:

   "Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. / Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme. / Grlbest. 21. juli 1851, 3 aug 1897, 1 nov 1956, 4 mai 1964."

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.08. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151508340076875

   Jeg snakket nettoppp med enken etter avdøde Thorbjørn Myhre. Thorbjørn Myhre ble i Borgarting lagmannnsrett, frifunnet for de anklager som i sin tid ble reist mot ham av Økokrim. Den årelange forfølgelsen tok livet av ham, slik at han dessverre aldri fikk oppleve frifinnelsen mens han var i live.
   På tross av at han ble frifunnet i lagmannsretten, skryter Økokrim på sine nettsider av at han ble domfelt i tingretten. De nevner altså ikke med ett ord, at han ble frifunnet i lagmannsretten. For en skam Økokrim her utviser når de fortsetter å trakassere en død mann og hans familie.

   *

   Bjørn Ove Longnes:
   Viser jo bare hvilken arroganse som råder

   Øystein Hagel Pedersen:
   Rettsstaten NORGE!

   Ingunn Victoria Lausund:
   det er som normalt. Fy faen at det går an å oppføre seg slik...

   Sveinung Vegsund:
   Både forvaltningen og rettsapparatet har vist seg å være kjemisk fri for etiske hemninger!

   Raymond Johansen:
   Norge blir mer og mer ett maktpolitisk styre, embetsmenn styrer den menige mann i gata. Vi på grasrota viskes bort med jernhånd.

   Bo Torgersen:
   Noe sier meg at Økokrim er PILLRÅTTENT FRA INNSIDEN. Du vet det Marius at det er meget tvilsom at bukken skal passe på havresekken. Da går det ikke lang tid til at det er hull i alle ender av sekken. Og det er det som har skjedd i denne saken. Det verste er at de ikke ser at de mister ansikt og edruelighet.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Det gjør meg kvalm! Makt og penger overgår alt, ser det ut til! Stakkars mennesker som opplever slike ting, og jeg tror jamen det er en del!

   Lise Benedichte Synnevåg:
   Fy!! Blir rett og slett dårlig. Får stadig vekk følelsen av å leve i Sovjetunionen 1960. Hvordan kan man ha tillit til Økokrim når de manipulerer med informasjon for å sverte en død mann?

   Lilliann Roppen:
   Skam!! Vanskelig å ha tillit til rettssystemet i Norge!!

   John Lænd:
   Æ har mistet all respekt for det Norske rettsvesen, delvis selverfart og fra saker som vågåsaken, der går den straffedømte enda løs og fortsatt medl i regimet , utenlandske sjåfører kan drive med galskap langs veiene.

   Rune L. Hansen:
   Å torturere, utplyndre og drepe mennesker, inklusivt også barn, og å trakassere, pervertere, ødelegge og utplyndre sivil-befolkningen og nasjonen har blitt en alminnelig praksis for den stadig sterkere og farligere politiske mafiaen som nu gjennom-syrer hele den sentrale offentlige (inklusivt juridiske) forvaltningen og mere til! Og stadig mere og mere åpenlyst, forhånende og frekt.

   Kari Marthinsen:
   Det ser ikke ut til at det finnes grenser her : ( Mange utsatte, - både barn og voksne, - böter med sine liv - i denne tiden : (

   Lill Gansmoe:
   ÆSJ, som vi sier i Nord.

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 03. august 2013, Vinberget:

   Mørkt, stille og 20 pluss-grader Celsius 
her ute mot klokken 03 i natt. Også vinden helt stilnet. Så noen få minutter med regn klokken 03.05 og derefter stille igjen. Igjen en lett liten dusj omkring klokken 03.45, og senere også. Grålig, dunkelt, halv-mørkt, stille, 18 pluss-grader og lavt overskyet for det meste mørk himmel stødig, hastig og rolig drivende mot nord klokken 04.30. Gradvis mere torden-brak, lyn, regn og vind omkring 9-tiden. Og mye lyn, torden og regn frem mot 12-tiden. Derefter roligere og uten regn, med 15 pluss-grader klokken 20. Mye tildels nokså mørke skyer fortsatt drivende mot nord. Nokså mørkt mot midnatt.
   En slags "minne-feil" på pc-n her som jeg bruker til Internettet fikk jeg for en tid siden beskjed om av pc-n. Den synes som å ha gjort seg mere og verre gjeldende og jeg har enda ikke noen løsning på problemet. Jeg arbeider ellers med diverse annet også viktig i dag og orker knapt å skrive noe her. Arbeider i det heletatt selvfølgelig fortsatt kontinuerlig langt mere og annerledes enn jeg har krefter og ressurser til.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, søndag 04. august 2013, Vinberget: 

   Nokså mørkt, tildels mørke skyer drivende mot nord og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Stadige grå og hvite sky-banker på vei mot nord,
tildels litt spredt, med 15 pluss-grader, tildels større og mindre åpninger med sol, litt antydninger til regn klokken 08. Regn, disig overskyet og 15 pluss-grader mot klokken 12. Nokså mye regn og disig derefter. Lyn og torden også. Noe roligere og uten regn på kvelden, med 13 pluss-grader og stadige sky-masser på vei mot nord klokken 21. Et fly høyt over her klokken 22, også på vei mot nord. Klokken 22.05 mere og mye regn og disig. Dunkelt halv-mørkt, uten regn med mye mørke skyer drivende fra sør mot nord klokken 23. Nokså mørkt, fuktig, noe regn og 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200594849648449

   Uvesentlighetene begraver vesentlighetene.
   Hvor viktige er f.eks. menneske-rettighetene?

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200596156001107

   The inessentials burying the essentials.
   How important are for example the human rights?

   *

   Leah Lesley Christensen:
   to my way of thinking they should form the foundation of every religion and every national law.

   Rune L. Hansen:
   That they are solid and well in Norway, but the problem is the political mafia with governmental and parliamentary power, which in all not respects real law and justice. And as illegal and punishable follow opposite rule of law and manipulates with illegal acts and decisions.

   Leah Lesley Christensen:
   Well formulated : )

   
---
---

   Ole-John Saga, 04.08. 2013:
   https://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/10200102048464988

   For å lykkes med noe, så må man ha en god strategi, men for at at en strategi skal kunne ha noen effekt så må man ha mål som strategien kan rettes mot.

   *

   Ole-John Saga:
   Mye rart som dukker opp i hodet på en noen ganger ; )

   Rune L. Hansen:
   Og det har vi? Og kan vi skissere nokså klart og tydelig?

   Tore Svendsen:
   Jeg har effekter, mål å strategi klar. Bare trenger å sette igang faenskapet : )

   
---
---

   Fortsettelse fra fredag 02.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200586302314771

   Rune L. Hansen:
   Hvordan vi også sproglig uttrykker oss kan vise og avsløre mye hvordan vi forholder oss til med-mennesker, lov og rett og verden. Mange mennesker avslører og forteller på utvetydige måter mye mere enn de er vitende om.

   Mohamed Mossa:
   am my children were kidnapped from the terrorist organization

   Mohamed Mossa:
   I live Atos days of my life without my kids and mother almost die in grief

   Rune L. Hansen:
   You're not the only one! It is a genocide. And many children and parents commit "suicide". And very many trying to commit "suicide". Very very many are being tortured, out-plundered and killed.

   Du er ikke den eneste! Det er et folkemord. Og mange, barn og foreldre, begår "selv-mord". Og veldig mange prøver å begå "selv-mord". Veldig veldig mange blir torturert, utplyndret og drept.

   Mohamed Mossa:
   Vi bør alle stå sammen mot disse forbrytelsene, beskyttelse av barn som en terrorist Association

   Rune L. Hansen:
   We need help from the international community! And we must inform all other countries and the entire international community about what's going on! We must penalty-persue the political mafia who kidnaps, steals and destroys our children, parents and our families! And we must get brought the children and their parents and families together again!

   Vi må ha hjelp fra det inter-nasjonale samfunn! Og vi må opplyse alle andre land og hele det inter-nasjonale samfunn om hva som foregår! Vi må få straffe-forfulgt den politiske mafiaen som kidnapper, stjeler og ødelegger barna, foreldrene og familiene våre! Og vi må få bragt barna og deres foreldre og familier sammen igjen!

   Mohamed Mossa:
   Hva er løsningen eller det første skrittet

   Rune L. Hansen:
   We must inform all other countries and the international communities all relevant agencies and news channels. Specifically, what is going on and about what kind of crimes this is against the Penal Code and the Human Rights Act. And about what kind of crude and grotesque crimes this is against human , society, dignity and humanity. And about how this now contagious in very large and wanton speed perverts and destroys our communities and the world, in several countries.

   Vi må informere alle andre lands og det inter-nasjonale samfunnets alle relevante instanser og nyhets-kanaler. Konkret om hva som foregår og om hvilkne forbrytelser det er mot Straffelovens og Menneskerettslovens bestemmelser. Og om hvilkne grove og groteske forbrytelser dette er mot menneske, samfunnet, menneskeverdet og menneskeheten. Og om hvordan dette nu smittsomt i meget stor og vilter fart perverterer og ødelegger våre samfunn og verden, i flere land.

   Rune L. Hansen:
   We need to cooperate as many and best to get this and this differently and required done. And also to bring the case to international courts.

   Vi trenger å samarbeide flest og best mulig for å få dette og det forskjellige og nødvendige gjort. Og for også å fremme saken for inter-nasjonale domstoler.

   Rune L. Hansen:
   There are very many of the Norwegian Penal Code and the Human Rights Act's sections that are clearly and grossly being violated by the Norwegian political mafia and its co-players in this kidnapping business. And the penalty-frame is among other else up to 30 years in prison.

   Det er veldig mange av både norske Straffeloven og Menneskerettsloven sine paragrafer som utvetydig og grovt blir forbrutt av den norske politiske mafiaen og dens med-spillere i denne kidnapper-virksomheten. Og straffe-rammen er blandt annet annet inntil 30 år i fengsel.

   Mohamed Mossa:
   We also want to work more quickly on the ground and collect the most number of families affected by the kidnapping of their children

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/groups/140618592655408/permalink/594131673970762/
   Menneskerettsdomstolen Norge / The Human Rights Court Norway
   I.N.C.R.E.D.I.B.L.E: Nigerian child ‘abducted’ by Norwegian Child Welfare on July 30, 2013 / in Features 8:40 pm / Comments This is the story of a Nigerian immigrant in Norway, whose five-month old baby was taken away by the Social Welfare Services and given t...

   
---
---

   Cess Ssec, 04.08. 2013:
   https://www.facebook.com/cess.ssec/posts/554649251260775

   "We will never accept the social workers collective Marxist-Darwinian-Eugenisist view of new world order moral standards and objective to become an authority of fear over the family unit."
   ~ Nicolas Stathopoulos SSEC (research) / social service crimes research


   *

   Rune L. Hansen:
   Politically organized crime, crimes against human dignity and humanity, torture and inhumanity - shall never got allowed to be our conductor.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200596560131210

   Politisk organisert kriminalitet, forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten, tortur og umenneskelighet - skal aldri få lov til å være vår dirigent.

   Politically organized crime, crimes against human dignity and humanity, torture and inhumanity - shall never got allowed to be our conductor.

   *

   Annina Karlsson:
   Exakt vad jag kände när man stal ljög och smide ränker mot min familj.

   
---
---

   Annina Karlsson, 04.08. 2013:
   https://www.facebook.com/annina.karlsson/posts/633890909957475

   I Sverige finns det ingen måttstock eller stämjärn för att se om lagar är i strid med varandra.

   *

   Annina Karlsson:
   Stämmer man inte en gitarr låter den till slut illa. Har man ingen mått stock och bygger ett hus blir det snett och vint. Ingen vacker syn.

   Annina Karlsson:
   En författningsdomstol vore därför på sin plats. Konstigt nog motarbetas det?

   Annina Karlsson:
   Eller är det kanske inte så konstigt?

   Annina Karlsson:
   Vem är ansvarig?

   Örjan Bolander:
   Inte förens man tillskriver de ansvariga folkvalda om att deras anställda tjänstemän brister och talar om att de inte följer direktiv och lagar inser politikerna kanske att dom riskerar att väljas bort nästa gång vi går till val. Det är tråkigt att det inte finns ett tjänstemana ansvar så de kan stå till svars i Linje 1 på Socialen då de gjort fel.

   Annina Karlsson:
   jag har talat med politiker ringt Socialdepartementet. De kan inget säga i enskilda fall för de skriver bara lagar.

   Örjan Bolander:
   Alla säger att dom inte kan uttala sig i något enskilt fall. De kan dom men dom gömmer sig genom att inte agera. Det är enklast för dom har ju inget tjänstemana ansvar. Handling o konsekvens skiter man i tills de kanske inser att de få sparken eller inte blir omvalda...

   Annina Karlsson:
   De borstar väll bort mej som ett damm strå på sin fina klänning och säger skål till varandra och dricker dyrt vin på LVU pengar.

   Örjan Bolander:
   Sanning går före lögn...

   Annina Karlsson:
   Vart?

   Rune L. Hansen:
   Det finns diverse i Norge, - men blir ikke estimert av den politiske mafiaen og dens med-spillere.

   Mariyka Tomova-Kallmyr:
   Feghet. De borde avgå samtliga. Jag skrev 1000 brev där jag bad om att ngn skall rädda 3 barnaliv mot tortyr av socialsekr. som är definerad som "maktmissbruk i tjänsten och hämndlysten fixerad på min familj" av bulg. socialchef, och de rörde ej ett finger, inte ens fick jag ngt minsta svar! De kan avgå allihopa!

   Rune L. Hansen:
   Om de slipper unna uten å bli straffe-forfulgt og dømt i henhold til reell lov og rett i habil domstol så vil galskapen fortsette i videre utspekulerte former. Ingen skal tro at politisk organisert kriminalitet lønner seg.

   Rune L. Hansen:
   Vi kan ikke la loven og menneskene bli sviktet mere enn de allerede har blitt. Og hva vi gjør vil også smitte hva andre og fremtiden gjør.

   Tore Svendsen:
   Prøv å frigjør dere fra anklagene fra dem, google dem å finn ut om dem er skyldig i kameraderi å korrupsjon. Å anmeld dem så for det. Send anmeldelsen til alle andre instanser, politikere å media samtidig så alle blir klar over at overgrep skjer å at disse blir henlagt. Et eller annet sted uti junglen må det finnes en engel. Det gjelder å finne den englen som har makt til å gjøre noe.

   Rune L. Hansen:
   Hva umenneskelig og galt de har gjort mot den enkelte er ofte ikke det eneste, og over de ulovlige lover og avgjørelser står de lovlige og reelle og deres egentlige forbrytelser.

   
---
---

   Kai Rudi Schantz, 04.08. 2013 via Folkeaksjonen mot Norsk rettssystems neglisjering av barnets rettigheter:
   https://www.facebook.com/groups/541910902493986/permalink/627940823890993/

   Det er det verste som kan skje en. Det er ikke noen verre forbrytelse en kan bli anklaget for.
   Småbarnsfaren fra Bergen har levd i mange år med enhver forelders mareritt: Urettmessig å bli anklaget for å ha utsatt sine enge barn for seksuelle overgrep.

   Mødre bruker falske incestanklager i barnesaker
   http://www.nrk.no/hordaland/-bruker-incestanklager-i-barnesaker-1.7956461
   www.nrk.no
   Hele 18 ganger har barnas mor meldt faren til barnevern og politi for å ha forgrepet seg på egne barn.

   *

   Rune Nilsen:
   : )

   Rune L. Hansen:
   Halve Norge er snart kriminaliserte volds-forbrytere og psykopater.

   Rune L. Hansen:
   Løgner og falskhet er billig i innkjøp og gir meget høy avkastning, fortjeneste og premiering. Står høyt i kurs på dagens marked!

   Rune L. Hansen:
   Fungerer samtidig også som beste slags våpen for tortur, utplyndring og drap. Billig, billig - løp og kjøp!

   Rune L. Hansen:
   Alle skal med!

   Thomas Steen-Larsen:
   Når slike løgner kommer for en dag må jo bare to ting skje: de må miste omsorgen og de må straffes.

   Rune L. Hansen:
   De må straffes i henhold til reell lov og rett, selvfølgelig. Men å frata et menneske foreldre-omsorg eller foreldre-ansvar eller familie- og samlivs-rett med sitt eget barn er både umulig og ulovlig og straffbart. Og det er dessuten ikke barnet som skal straffes eller som har gjort noe galt!

   Rune L. Hansen:
   At det blir og er et problem for barnet og den ene forelder i fengselet å ivareta barnets og fars eller mors samlivs- og foreldre-rett er et alvorlig problem en samfunnsmessig må forsøke å finne frem til enkel og god løsning på.

   Thomas Steen-Larsen:
   Blir noen straffet for dette så vil jeg nok tro antall tilfeller vil avta også. Blir rimelig preventivt. Og selvfølgelig må man kunne fratas omsorgen hvis man setter sitt barn i en slik situasjon. Det viser jo bare at man ikke er skikket til oppgaven.

   Gunn Eren Aagaard:
   Trist lesning...

   Rune L. Hansen:
   Problemet er at det i det heletatt er muliggjort at noen ikke straffes for det. Inklusivt også blandt annet og særlig dommeren. At man derimot som straff skal kunne bli fratatt sin far eller mor eller sitt barn finnes det hverken i Norge eller annet sted i verden hverken lovlig lov-hjemmel eller lovlig lov til, unntatt i forhold til voldtekt og annen grov kriminalitet som i seg selv ikke medfører noen reell eller lovlig foreldre-rett. Hverken finnes eller kan finnes. Annet en i grov-kriminelles og deres med-spillere sin verden.

   
---
---

   Rune Fardal, 94.08. 2013 shared a link:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10151505641591150

   - Bruker incestanklager i barnesaker - Hordaland
   http://www.nrk.no/hordaland/-bruker-incestanklager-i-barnesaker-1.7956461
   www.nrk.no
   En småbarnsfar fra Bergen har levd med anklager om incest i ti år. Falske overgrepsanklager er blitt mer og mer vanlig i barnefordelingssaker, mener advokat.

   *

   Einar Nyaas:
   Ikke ukjent for oss som har arbeidet med slike saker. Nytt for NRK tydeligvis..

   Einar Nyaas:
   For ikke å glemme saken til Ole-Jacob:
   http://www.ba.no/nyheter/article850596.ece
   Må kjempe om Peter
   www.ba.no
   Ole-Jacob Abrahams russiske kone stakk til Moskva med deres vesle sønn Peter. Fem måneder senere hindrer retten ham fortsatt å bruke sin egen leilighet på Landås.

   Rune L. Hansen:
   Allslags anklager og påstander. Jo verre dess bedre. Den politiske mafiaen elsker slikt.

   Rune L. Hansen:
   Påstander om å være barnevern har smittsomt populært blitt grov-kriminelles våpen nr. 1, under dekke av "lovlighet"!

   Rune L. Hansen:
   Gir karriære, status, makt og langvarig fortjeneste! Selg & kjøp! Løp og kjøp! Jo frekkere dess bedre! Hvert barn kan gi store fortjenester til mange! Løp og kjøp!

   Rune L. Hansen:
   Kidnappede og fangeholdte barn kan en gjøre hva som helst med, til de mister seg selv og hva som helst.

   Inger Marie Myhre:
   Grusom at uskyldige barn skal lide for idioter som disse , kvalmt ! : (

   
---
---

   Chris Johansson, 03.08. 2013:
   https://www.facebook.com/chris.johansson.16/posts/10200717750199408

   Sveket från samhället är inte nådigt. Nu har jag sett det som jag hoppades att jag aldrig skulle få se, nu har jag också fått känna av behandling som jag trodde tillhörde det förflutna långt långt tillbaka i tiden

   När samhället slog till mot oss och stoppade ett Turkiskt flygplan, på internationell mark, på väg ut ur EU, med anledning av ett anonymt brev, så trodde jag att jag drömde, dock så var det bara början.

   Jag har länge gått och sagt till mig själv, jag är inte god nog, jag räcker inte till, dock så tänker jag aldrig mer säga något sådant till mig själv efter min upplevelse och min erfarenhet i dag.

   Det som gör mig mest förbannad i dagsläget är det totala ointresset av att göra rätt och stå upp för det som är rätt. Jag kan som ett exempel ringa till vilken myndighet i Sverige som helst och lägga korten på bordet om extrema missförhållande inom de sociala förvaltningarna, kopplat till det, även inom polis och socialnämnder mm. Så fort en Svensk tjänsteman får se missförhållanden inom andra tjänsteområden så skiftar denne i sitt agerande, och så kommer kommentaren som jag har hört tusentals gånger under 4 år, jag skämtar inte, - Det är inte på mitt bord.

   Det är endast i extrema fall och dom är väldigt väldigt få i detta land, som en tjänsteman får ta smällen för vad denne har gjort fel, detta vet vi och har vetat om väldigt väldigt länge. Ändå så förespråkar man och tror att vi alla står lika inför lagen, ändå så fortsätter man i samma mönster, årtionde efter årtionde utan att någon förändring sker.

   Är det så här vi vill ha det?

   Med egen erfarenhet och 4 års hårt arbete och många hundra samtal och tusentals mail så står det kristallklart framför mina fötter, en bild av ett land som har fallerat fullständigt, och jag har diskuterat detta med vissa av våra större politiker också, dom håller med till punkt och pricka, bilden är välkänd och den blir allt klarare och klarare för var dag som går.

   Vissa skriver böcker som heter, - Det sovande folket, andra flyttar härifrån, resten stressar sönder sig själva och blir deprimerade och skiljer sig med mera med mera. Som man bäddar får man ligga. Dom mer tråkiga effekterna är att vi nästan toppar alla listor jämfört med andra länder vad det gäller självmord, våldtäkt, depressioner med mera. Med facit i hand så händer dock inte ett enda smack, och varför då? Jo för att alla går och gömmer sig och tror att allt skall reda sig självt.

   Vi vill inte ha tråkiga nyheter, vi vill ha skoj, vi vill skratta istället för att kavla upp armarna och göra det som måste göras, intressera oss och agera i det liv som fallerat, eller den delen av samhället som fallerat.

   Den bristande respekten från tjänstemän gentemot denne som betalar dennes lön är enorm. Den fatala bristen på omtanke och respekt för våra olikheter är katastrofal, men vad gör vi, och vad gör media i allt detta? Slang Bellas förvandlings Blog, Hunden Tore har sprungit bort, vinn så här mycket pengar, för dom här är rikast och här serverar vi arslet på en Hollywood kändis, hur kunde hon ha en sådan bikiniunderdel på sig när hon har 2,8% valk på magen?

   Det finns bara en väg att gå, det finns bara ett sätt att arbeta på, det finns bara en sak att göra. Agera själv och agera tillsammans med andra, intressera sig för vårt eget samhälle och rensa ur det som skall bort. Alla dom tjänstemän som sitter på en stol och får bättre lön än många andra, för att tycka illa om Dig, för att inte respektera Din rätt, för att rekommendera ett annat bord etc, dom skall bort med omedelbar verkan.

   Jag hör ofta, - Du vet hur det är, yes, det är därför jag gör så mycket jag kan åt situationen, och det kan Du med. I slutändan så finns det många fler goda människor än motsatsen, dom behöver en anledning, ge dom en, visa vart skåpet skall stå och gör Din röst hörd.

   Samhället blir precis så som Du vill ha det enligt Ditt agerande mot det, önskar Du att uppleva ett mer rättvist samhälle? Skapa det, ställ Dig upp, arbeta för en bättre framtid i dag, inte i morgon...

   Tackar

   *

   Heli Leneros:
   Du kan verkligen sätta ord  Detta är en gång det bästa jag nånsin läst..
   Sant. Man förblindar, kapslar in det illegala och belastar enskilda- istället för att förstå att vi alla är ETT under ett stinkande system som fallerat. Men kanske är det är svårt att se skogen för alla träden?
   Tack för att du är du!

   Chris Johansson:
   Kram vännen!

   Maja Skogjordh:
   får jag dela din status Chris det här behöver många få läsa! Kram 
♥ 

   Anders Buvarp:
   Heli Leneros val skrivet!

   Anders Buvarp:
   Inget nytt egentligen. Jag vaxte upp i Sverige pa 70-talet och det var rent ut sagt vidrigt och outhardligt stalle att vaxa up i ett sadant samhalle som du beskriver har! Med andra ord att vaxa upp i Sverige var ett rent h***vete! Ett outhardligt tal om solidaritet det har och solidaritet det dar medan man misshandlar barn osv. Landet Sverge var redan forstort pa 1970-talet och det insag jag redan som barn.

   Chris Johansson:
   Maja Skogjordh Gör så  Må väl

   Lena Buhr:
   det här klassar jag som ett BRANDTAL i skriven form! : ) Well written/said my dearest Brother! Får jag lov att citera ett par stycken meningar från texten!? You can sense a fire here - great! : )
 ♥ 

   Maja Skogjordh:
   Kan du göra den delbar vore fint?  

   Chris Johansson:
   Skall ordna det... Håll an

   Anders Buvarp:
   Lena Buhr Haller med, detta ar ett brandtal!

   Lena Buhr:
   "Vi vill inte ha tråkiga nyheter, vi vill ha skoj, vi vill skratta istället för att kavla upp armarna och göra det som måste göras, intressera oss och agera i det liv som fallerat, eller den delen av samhället som fallerat." - Ohh, I love this part... : )

   Chris Johansson:
   http://www.mepprograms.org/sveket.pdf
   Blir det här enklare?

   Lena Buhr:
   "Det finns bara en väg att gå, det finns bara ett sätt att arbeta på, det finns bara en sak att göra. Agera själv och agera tillsammans med andra, intressera sig för vårt eget samhälle och rensa ur det som skall bort. Alla dom tjänstemän som sitter på en stol och får bättre lön än många andra, för att tycka illa om Dig, för att inte respektera Din rätt, för att rekommendera ett annat bord etc, dom skall bort med omedelbar verkan." : ) wow, love this too - why not read the WHOLE text right up in an demonstration or the likes!? : ) 
♥ 

   Chris Johansson:
   La den uppe också som ensam pdf

   Lena Buhr:
   Wow - nu får fan se opp! Du e på hugget, bro!!

   Chris Johansson:
   : ) Jag funderde en stund hur jag skulle gå till väga efter det jag tröttnade, efter 4 års kamp med att väcka en enda tjänsteman till att göra det han skall. Det här är väl steg ett, dom kommer till mig på rak arm, jag tänker lika länge som det tar att skriva, så jag är ganska laddad kan man väl säga.
   Återkommer go vänner!

   Chris Johansson:
   Som Anders Buvarp säger så säger jag faktiskt ingenting nytt, jag bara påpekar det vi redan vet, fast vi har glömt bort vad vi har glömt bort!

   Maja Skogjordh:
   Ja nu hjälper vi dej att fyra på

   Chris Johansson:
   Om inte respekt, kärlek och omtanke får lov att genomsyra samhället så har vi inget samhälle, ett uppehälle tillsammans skall inte kantas av svek, diskriminering, kidnappning av barn, särbehandling och skygglappar på Poliser som inte vågar agera rätt, för dom tror att dom skall få f-n för det. Vi har fått för oss att om vi gör rätt, så gör vi fel, och vad skall grannen säga om jag ställer mig upp och säger det som skall sägas, och gör det som skall göras?

   Chris Johansson:
   Maja Skogjordh : )

   Michael Fuchs:
   Det som gör mig mest förbannad i dagsläget är det totala ointresset av att göra rätt och stå upp för det som är rätt. ()()()() Tyvär så bryr sig inte organiserade brottslingar om vad som är rätt. Annars hade vi inte haft en värld med överförmynderi som ser ut som den gör och styrs av nazister . Tänk dig själv att du har ett gäng, och detta gänget har ett visst antal regler som ser till att gänget ska kunna bibehålla profit för egen del. Varför skulle då det gänget visa rim och reson . Lagen är ett vapen mot folket (George Orwell).

   Annina Karlsson:
   lever man i ett samhälle utan kärlek och respekt är det inget Sam Hälle. Och ett rövar hälle som är i strid med sej själv blir snart intaget och raserat.

   Anders Buvarp:
   Haller med alla pa denna traden!

   Anders Buvarp:
   Maste saga den igen innan jag gar och sover, mycket bra skrivet brandtal av Chris Johansson

   Robert Wensman:
   Det är något väldigt grundläggande fel i hela vårt samhälle.

   Michael Fuchs:
   Är det bara jag som ser att dela knappen saknas för att dela Chris status?

   Najmi Wetterlind:
   Helt rätt i allt det du skriver! Men vilka trådar ska vi dra i? Är det tältning inne på riksdan hela högen som gäller kanske? ; ) Man blir motarbetad och idiotförklarad om man trycker och yrkar på dagens rätt i samhället med lagliga medel....

   Najmi Wetterlind:
   Men dela knappen då?? det måste delas ; )

   Michael Fuchs:
   Dom reagerar inte för kriminella gör kriminella handlingar människor som dessa lystrar bara på om dom får hembesök själva eller råkar ut för liknande saker själva för dom är helt empatilösa.

   Michael Fuchs:
   Enda orsaken dom tog barnet är för en investering och framtida mjölk ko skulle glida ur händerna på dem. Dom ser barn som deras tillgångar inte föräldrarnas.

   Michael Fuchs:
   Det är ju inte direkt som att barnet har skolats av en extrem fundamentalist. Att sedan socialtjänsten kallar Domenics beteende för destruktivt när dom satte han i ett klassrum och han kramade alla klasskamrater visar vad deras icke existerande människorsyn och vad teatern går ut på. Det är uppenbart att dom ser folk som boskap som ska utnyttjas det är därför man har ett organisationsnummer som en produkt och man behandlas därefter det är väl ganska självklart borde jag tycka i allas ögon idag, listan av överförmynderi kan göras oändligt lång ..

   Najmi Wetterlind:
   Jo är man inte på ett visst sätt som är 4-kantigt så har man fel i hjärnan och man får alla de möjliga olika diagnoser av staten, av icke behöriga... Dominics föräldrar är mer kärleksfulla och starkare än många andra som blir drabbade i landet, de är en förebild för oss alla andra, helt amazing hur de och vi andra gång på gång blir motarbetade trots klara bevis som inte ens ska behöva påstridas fram! jag möter varje dag föräldrar och barn som far så illa av olika myndigheters behandling.. ser bara på mitt eget fall som har varat sedan 2008....

   Effe Bense:
   Chris.. Today I got a mail from a Stockholm Swedish friend, we were talking about society, mentaliities, Sweden in particular etc etc.., that's a bit of what she wrote " Inte för att låta rasistisk mot svenskar men när jag möter många av dem brukar jag säga att: det verkar inte vara någon hemma i deras kroppar. De flyr i form av masken, alkohol varje helg och störst av allt deras egoism och lögner. Att hjälpa en medmänniska finns inte i de flesta. De kallar det så vackert att inte blanda sig i, men att inte blanda sig i är också ett beslut de tar (vilket de inte verkar förstå)"...

   Najmi Wetterlind:
   Håller med dig i det Effe ! Jag är en udda svensk som lägger mig i en vän sa till mig att jag är en äkta filantrop och att det borde stå på mitt visitkort! ; ) Jag försöker påverka andra att tänka lika, att ta hand om varandra och stötta med att ge av det man kan och värme : )

   Michael Fuchs:
   Effe is awake/awarre .

   Effe Bense:
   Jag tror svensken har levt alldeles för länge i ett andligt vacuum. Mår inte bra eftersom ingen kan må bra av att vara helt disconnected från sitt inre röst och inte tänker självständigt. Dem flesta fokuserar bara på det yttre, pengar, konventioner, materia, keep up with the Svensson's, lyda regler utan att ifrågasätta dem. Ett under för mig detta land fortfarande finns på kartan . ; )

   Effe Bense:
   Har ni aldrig funderat på varför så många utlänningar kommer/ tvingas just hit? Ofta dem kommer från en kultur där man hjälps åt, bryr sig om varandra och stöder folk omkring. De stöder både släktingar/ vänner och den hemlösa på gatan. Att just dessa människor hamnar i Norden är ingen slump. En högre makt lotsar dem hit.
   Av en anledning. För att i det nordiska samhället man är så avskärmad från varandra att samhället helt enkelt är i stor fara om dem fortsätter i samma spår. Dem som kommer hit har också viktiga akuta läxor att lära sig. Lära sig om demokrati och jämställdhet och att sluta kriga. ( Sverige är ett mycket bra land för just sådana läxor)..
   Kan någon se sambandet? För att jag ser det väldigt tydligt.
   Finns ingen slump här i världen.. allt sker av en anledning..

   Michael Fuchs:
   Ja titta hur dom behandlar sina äldre. Dom säljer sina liv för jaga en ekonomisk kvot som trampar på dem i slutändan.

   Michael Fuchs:
   Hela systemet är ett skämt. Låt en surrugatmamma uppfostra ungarna på dagis för mor inte har tid och och måste jobba måste fylla en ekonomisk kvot och lära barnen vikten av lagen och pengar framför gemenskap och lura dem att ensam är stark så dom kan trampas på och kasta ut ungen ur huset så tidigt som möjligt och får senare i livet samma medecin tillbaks. Inte nog med att hjärtat kallnar men systemet här tvingar dem i sån position ochså och folk böjer huvudet och tar piskan utan heder eller samvete. Sitta den mörka vintern inne och låta Tv uppfostra hjärnan och barnen hur ska det annars bli ?

   Michael Fuchs:
   Därför så många dricker här och är alkis torskar för att dom vill känna något för samhället är känslomässigt torrt och stelt och alla tävlar mot varandra ytligt och onaturligt . Trauma ser olika ut i olika länder och har olika bas och orsaker.

   Effe Bense:
   Just det! Jag har också märkt hur " invandrare" behandlar sina äldre, mer betydligt mer respekt och mänsklighet än vad man gör här i Sverige... man är uppfostrad att ta hand om varandra helt enkelt. Hoppas dem som kommer hit inte blir allför försvenkade och att dem behåller sin etik och moral .. : ) trots allt..

   Effe Bense:
   I'm French and have to say now in France a mother with 2 or 3 kids can choose to be home 3 years with her children and with the insurance of receiving 80% of her previous salary. That is something that Tröga Sweden should quickly implement. No need for any surrogate mom when there is already one.. ( cheaper AND better)

   Michael Fuchs:
   Man ska helst lära sig av olika kulturer och behålla det som är bra . Frågan är ju till viss mån vad man har för värderingar. För min del går livet ut på förändras och lära mig enligt orsak och verkans principer kärlek och förlåtelse är viktigast jag tror för utan att sätta högmod åt sidan kan man aldrig förändras därav aldrig lära sig något och gå framåt. En stor del av världen är idag eld narkomaner och sätter sitt ego i centrum tror universum roterar runt dem och dom dom håller den ultimata sanningen i handen därav stela liv dom ser ner på andra utan att tveka pga dom inte vet vad priset blir i längden för dom lever som att deras templen aldrig tar slut. Det hör ihop lite med tro faktiskt och spirituella upplevelser och högre ideal . Som en svensk vän till mig sa vill du leva ett liv och vara omedveten och spirituellt fattig är sverige en perfekt plats. Dogman i norden är stark men det är logiskt , allt har sin natur allt har sin orsak allt har sin tid osv. Jag är trött på männskligheten lever som att jorden är platt och folk med trauman tävlar med varandra överhuvudtaget det är grottmännisko beteende. Det mest sjuka är att se lagen befrämja det. Men det visar väl vad det syftar till och skapa ochså. Producera och konsumera är den nya tidens gud. Finns ingen förståelse i människan kvar för kunskapen är förlorad. Men en ny massa människor vaknar och dom som trampar på andra kommer framstå som osociala blinda varelser i framtiden. Menar bara titta på uppvaknandet senaste 10 åren. Att vi ens har denna dialog pekar på det. Inget kan hindra sanningen från att flyta upp till ytan.

   Effe Bense:
   "Som en svensk vän till mig sa vill du leva ett liv och vara omedveten och spirituellt fattig är sverige en perfekt plats." .. : ) haha, klok vän, det är ju sant?

   Michael Fuchs:
   Ja tyvär.

   Chris Johansson:
   Kan inte annat än hålla med, som empat har jag grava problem att diskutera med dom flesta tjänstemän. Det är en horribel känsla att medmänskliga grundregler fattas i ett möte mellan människor. Skulle vilja påstå att dom är trasiga... Och det är nåt som vi betalar för...

   Donna Engström:
   bra skrivit chris jag har börjat blogga

   Michael Fuchs:
   Ja vad psykläkare inte kan förstå är att tillstånd kan vara övergående allt beroende på i vilken situation man befinner sig ochså . Diagnoser är inte och lita på det finns en logik till att man är som man är . För människan är en anpassning av sin omgivning och tankarna en produkt därav. Tankar kan ochså påverka kroppen och dess sammansättning . Och som tur är så är inte alla lika , ska det vara ett krav för en diagnos att man faller utanför en norm och sedan säga du är normal men inte du . Jasså enligt vems kriterier. Är det ett sånt samhälle vi ska ha är det likabra vi plockar ut hjärnan redan vid födseln och ersätter det med ett mikrochip eller söndermedecinerar hela befolkningen till att bli känslolösa konsumenter.

   Michael Fuchs:
   https://www.youtube.com/watch?v=pr3EcF4uYl4
   Miracle Drug [Equilibrium] (Christian Bale)
   www.youtube.com
   A fanvid for the movie Equilbrium, starring Christian Bale. Music by A.C. Newman.

   
---
---

   Anna V Prtenjaca-Klaric, 03.08. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/10151591344243785/

   Förälder får fängelse för att ha fört bort barn
   http://www.sydsvenskan.se/malmo/fangelse-for-att-ha-fort-bort-barn/
   www.sydsvenskan.se
   Mamman döms till tio månaders fängelse för grov egenmäktighet med barn. Rätten betonar att mamman höll dottern från pappan under halva hennes livstid. Flickan...

   *

   Mariyka Tomova-Kallmyr:
   Oj då och jag som inte har kontakt i 2 år och svenska domstolar låtsas att de inte kan läsa sitt eget mordersmål svenska?
   Hum? Vilket omvänt och vrängt ljuge-rättsväsende!

   Anna V Prtenjaca-Klaric:
   Visst e det

   Mariyka Tomova-Kallmyr:
   rasiistiskt och kriminellt rättsväsende, så det smäller. utan ursäkt. chaos!

   Anna V Prtenjaca-Klaric:
   inte bara rasistiskt utan aven forfoljelse av kristna och ICKE politiskt korrekta foraldrar

   Mariyka Tomova-Kallmyr:
   15 månar i utlandet bör visst bestraffas med fängelse och lobbotomi. Hur vågar man byta världens bästa land mot det farliga utlandet full med krig och bakterier. Bara stora skattesmittande artister och sångare får flytta utomlands. Alla som åker utomlands bör vara i fängelse. De är de största landsförrädare. Helst samhällstjänst för dem. Gräva ny Götakanal

   Mariyka Tomova-Kallmyr:
   När de slog och låste in mig på avd 67 (dit maskar skall äta din hjärna så länge du lever), så fanns en flicka på Respirdal, för att hennes mor-socialarbetare hade satt dit henne, för att hon besökte pojkvännen i Spanien och serverade på restaranger världen över, bl a i Australien. Där fick hon sin fuskdiagnos och satt och stickade chalar och käckade Respirdal. Vilken bestraffning - isolation och droger för att man som ungdom vågat se Europa och världen!

   Ola Eriksson:
   Mamman blir åtalad för kidnappning när hon tar tillbaka sitt kidnappade barn. Edward snowden försöker USAs myndigheter åtala för spioneri för att han avslöjat regeringens och fredspristagaren Obamas spioneri på medborgarna. Är det alltså den här världen våra barn ska leva i ?

   Rune L. Hansen:
   10 måneder i fengsel-straff er i henhold til enhver reell lov og rett en liten straff for å ha kidnappet barnet. Det er ingenting i denne nyhets-artikkelen som tyder på at barnet først på noen som helst måte var kidnappet av den andre forelder eller av andre.

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Tre dagar efter skilsmässan lämnade mamman landet med dottern. Under ett och ett halvt år hade pappan ingen kontakt med flickan.
Nu döms mamman till fängelse.
   Mamman döms till tio månaders fängelse för grov egenmäktighet med barn. Rätten betonar att mamman höll dottern från pappan under halva hennes livstid. Flickan var ett och ett halvt år när hon fördes bort från Sverige. Hon återkom till Malmö i juni."

   Anna V Prtenjaca-Klaric:
   Ja du min son har jag inte sett eller fått prata med på 2, 5 år PGA pappan som hetsas av soc.
   Ursäkta men jag ser inget fängelse straff för pappan till vårt barn som hindrar ALL kontakt med sin mamma som hade huvudsaklifa omsorgen

   Rune L. Hansen:
   Er det mammaen som diskriminerer, eller pappaen, i din sak, Anna V Prtenjaca-Klaric, eller begge, bare i forskjellig grad? Og begge som kjemper for å få være kidnapper og fangeholder av barnet?

   Anna V Prtenjaca-Klaric:
   Han har srarkt bevisat att han är olämplig som vh och bör därmed förlora hela vårdnaden o satt i fängelse för barnarov. Detta borde bli en norm för bråkiga föräldrar att INTE stjäla o fly undan med barnen o anv dessa som vapen i syfte för att hämnas. Brasilien är mkt stränga mot föräldrar som anv barn som vapen mot den adra föräldern - deT bli OMGÅENDE flytt av barnen

   Mariyka Tomova-Kallmyr:
   Vad då "kidnappad"? Hon har åkt HEM för f-n!
   Vad då jag har "flytt fr. Sverige" som socialnämnden ljög inför FR i Gtbg. Jag har åkt hem med barnen. Bulgarien är deras hemland med. Iran eller Irak är hemland för barnet med respekt för fan! Vad då "fört bort"? för svenskar är förte bort. För henne är tagit hem. Tagit hit. Allt beror på perspektivet i blandäktenskap. Är det så svårt att visa den minsta empaty och sätta sig in i situationen om man kladdar i tidningar i Sverige. Nu är jag vansinnig på den här massmediala propagandasmörjan! Är det så svårt för svenska myndigheter att lära sig att de är icke centrum av Världsalltet?

   Rune L. Hansen:
   Å straffe og å degradere for kidnapping og fangehold etc. et menneske, pluss et barn, med mere, slik du ønsker, Anna V Prtenjaca-Klaric, hverken er eller kan bli lovlig, hverken i Sverige eller i Norge eller i andre land eller i det inter-nasjonale samfunn.

   
---
---

   Arild Holta, 02.08. 2013:

   Kontrollsamfunnet
   http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread415591/
   www.verdidebatt.no
   Alle diktaturer søker full kontroll over samfunn og mennesker. Og våre sosialdemokratier i Vesten nærmer seg faretruende det totalitære kontrollsamfunnet selv ikke George Orwell kunne forestille seg i sine aller verste mareritt når han i 1948 skrev sin fremtidsroman 1984.

   *

   Scott Johansen:
   Dette er høyaktuelt. Professor i statsvitenskap ved UIO, Janne H. Matlary har påpekt at utviklingen i Norge er i ferd med å bevege seg i en totalitær retning. Politikere og byråkraters kontrollbehov strekker seg langt inn i sengehalmen... og denne utviklingen vil bare fortsette om ikke vi, landets befolkning tar til motmæle...

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Først fikk sosialistene i Norge «kontroll» på massemedia. Deretter fjernet de gradvis Gud ut av skoler og samfunn og erstattet Ham med lavpannet utviklingslære (at vi kommer fra lavpannede aper) og hedonistisk morallære. Samtidig propaganderer de febrilsk om at religion og politikk ikke hører sammen. Deretter snikinnfører de gradvis regulerings og kontrollsamfunnet som vil kulminere i et jordisk helvete verden aldri før har sett, slik Bibelens profeter beskrev for tusenvis av år siden."

   
---

---

   Barneloven's Photos, 22.07. 2013:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=605831142781861&set=a.488979781133665.110041.302287333136245

    24459_605831142781861_1434286949_n.png

     Barneloven, 22.07. 2013:
     Det norske barnelovsystemets fedrediskriminerende funksjoner samt Norges manglende vilje til å sikre barn de rettigheter gitt i FNs barnekonvensjon som har med barns rett til begge sine foreldre har påført 65.000 barn urett tap av kontakt og samvær med sine fedre!

   *

   Barneloven:
   Totalt så er tallet på barn uten kontakt med sine fedre noe høyere enn 65 000, da her i dette tallet er det ikke tatt med de barn som ikke har fått oppgitt hvem deres far er, ikke de barn som er blitt adoptert bort til en ny far eller heler ikke de barn som blir nektet å kunne ha en far da de er tildelt en medmor i følge barnelovens bestemelser.


   Tore Svendsen:
   Men hva med dem fedrene som ikke får ha samvær fordi det ikke passer fosterforeldrene?


   Rune L. Hansen:
   Da bør vel foreldrene finne andre fosterforeldre til barna sine, Tore Svendsen.

   Rune L. Hansen:
   Den ulovlige såkalte "barneloven" er grov-kriminell galskap av verste slags, både i henhold til Barnekonvensjonen (i Menneskerettsloven) og Straffeloven og alt annet av reell lov og rett både i Norge og ethvert annet land.


   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 04.08. 2013 via Menneskerettspartiets debatt-side:
   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/permalink/535027589884613/

   Mitt svar til gode og velmenende råd, fra en kommentar på en annen side. Kopierer:

   Takk for rådene og for "puff" til å forsøke en gang til. Selv om jeg virkelig har forsøkt å klage. For å ta fylkesmannen først, så klaget jeg dit, når jeg bodde i Kongsberg kommune i Buskerud. Kort oppsummert, så var det totalt bortkastet tid. Fylkesmannen (FM) har jo kun ansvar for sosialstønad, ikke alle feilene NAV gjør med stønadsutregningene og utbetalingene generelt. FM returnerte kun søknaden til NAV. Det var selvfølgelig en måte å stoppe saken på, det klarte de! - NAV gjør så og si aldri om sine vedtak. Jeg hadde søkt bl.a. om økonomisk hjelp til strømregninger/strømaggregat, siden strømmen ble stengt hjemme. – Da jeg ikke hadde penger til å betalte fakturaene, grunnet feil i utregningen og utbetalingen (i 5 år) av sykepenger, rehabiliteringspenger og da AAP . Hadde jeg fått det jeg skulle hatt, så hadde jeg klart meg greit økonomisk. Det er her at underslag og bedrageri fra NAV kommer inn.

   Etter at jeg flyttet til Sør-Trøndelag, pga at jeg ikke kunne bo hjemme i et hus uten strøm, så har jeg ikke hatt krefter til å motta og håndtere flere avslag en de jeg til nå har håndtert. Jeg har søkt NAV om sosialstønad og fått avslag, deretter gått direkte på Rennebu kommune, da de er forpliktet til å hjelpe med penger til livsopphold iflg. sosialloven. De hjalp ikke, selv om all stønad var stoppet av NAV. Jeg politianmeldte forholdet, men politiet henla saken. De hadde bla. problemer med å finne en bestemt ansvarlig i kommunen, - noen bedre! Dette selv om kommunen har brutt loven og Rennebu kommune både har ordfører og rådmann! I morgen tar jeg på ny kontakt med politiet, FØR jeg går til FM. Jeg samler dokumentasjon på alle ulovlighetene!

   Fylkeslegen (FL) har jeg klaget til, og vært i møte med. FL har ikke ansvar for NAV generelt og NAV leger, kun «livsopphold» og kommunehelsetjenesten/fastleger. For å gjøre en lang historie kort, så har jeg fått kopi av et brev fra Helsetilsynet, om at fastlegen jeg brukte da jeg ble skadet, får en advarsel. Legen har jo klagemulighet og har skaffet seg advokat, så det er sikkert en lang vei til mål, før jeg kan få rette opp alle feilene i min journal. Det har foregått mye uryddigheter som har fått store konsekvenser. Jeg vil på det innstendigste be alle om å få kopi av sin legejournal med korte mellomrom, ingen vet hva legen virkelig skriver og når det blir behov for en sak med et forsikringsselskap!! - Jeg oppdaget feilene ved at Klp forsikring, i forbindelse med den godkjente yrkesskaden, ba om utskrift av min journal. Det kom da for en dag at legen hadde ført opp flere konsultasjoner enn de reelle, i tillegg hadde han skrevet mye som ikke stemte og/eller avstått fra å skrive det reelle. - I mitt tilfelle, har hensikten vært at legen skulle kunne kreve høyere honorar/refusjon fra staten. Det verste er at NAV overlegen i Buskerud har skrevet et skrytebrev til og om denne fastlegen, brevet ligger ved mine NAV- dokumenter, - som en beskjed til alle NAV-saksbehandlerne og andre som leser min mappe (Trygderett, Arbeids- og velferdsdirektorat f.eks.) om denne fastlegens fortreffelighet, og da selvfølgelig mine feil….., siden jeg hele tiden har klaget på dette og nektet å godta disse feilene. Jeg har samlet masse dokumentasjon, på lovbrudd og feil i saksbehandlinger både i stat og kommune, men dette var bare en liten «smakebit»… Denne saken har virkelig skadet meg.

   *

   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 04.08. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151592691733785/

   Susanna Birgersson skriver i sin ledare:
   "Utan att förneka att det finns kompetent och medkännande personal inom de olika myndighetsgrenarna, måste man konstatera att maktbalansen är extremt ojämn mellan dem som fattar beslut och dem som är i behov av hjälp. Tillsammans med begränsad insyn är det en miljö som klippt och skuren för maktmänniskor."

   Det är illa när samhället gör ont värre, men det är ännu värre när tjänstemännen i samhället skapar problem för barn och deras familjer och - mot bättre vetande - fortsätter att terrorisera individerna och utsätta dem för brott mot deras mänskliga rättigheter inkl. tortyr.

   ”Nora”: När samhället gör ont mycket värre
   http://www.dn.se/ledare/signerat/nora-nar-samhallet-gor-ont-mycket-varre/
   www.dn.se
   Signerat – Susanna Birgersson.

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Åtta år tog det innan flickan som kallas ”Nora” fick den hjälp hon behövde. De yttre tecknen visade sig redan i de tidiga tonåren när hon som en reaktion på den misshandel hon utsattes för av sin pappa började rispa sig på armarna. Efter ett par år fick socialtjänsten upp ögonen för Nora och skickade in henne i en spiral av tvångsvård, behandlingshem, ökat självskadebeteende, våldtäkter och självmordsförsök.  

   Det är Daniel Velasco som i en P1-dokumentär, vars andra del sänds i eftermiddag, berättar Noras historia. 2009 påbörjade han en dokumentär om den flicka som – vilket framkom senare – hade utsatts för den grövsta av de våldtäkter polischefen Göran Lindberg senare kom att dömas för.

   Placerad på Roslagens elevhem, utan vare sig skolgång eller behandling, började Nora och en kompis sälja sex. ”Kompisen” och hennes pojkvän ordnade kontakterna och tog en del av pengarna. Det var i denna situation hon träffade polischefen som körde henne till ett hotell där han spände fast och våldtog henne så våldsamt att hennes underliv gick sönder.

   Nora polisanmälde våldtäkten och berättade även om prostitutionen, namngav torskarna och gav polisen deras kontaktuppgifter. Men förundersökningar som påbörjades lades snabbt ner, och det utan att de två som agerat hallickar ens förhörts. (...)

   Är Noras upplevelser ett enstaka olycksfall i ett annars empatiskt socialt maskineri? Helt säkert inte. ”Misstagen” är för många och pågick under för lång tid. Och Noras situation är heller inte unik."

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "Förra hösten utkom ”Slutstation rättspsyk”, en reportagebok med flera väldokumenterade berättelser om flickor med självskadebeteende som vårdats inom rättspsykiatrin. Behandlingen bestod av att destruktivt beteende bestraffades med sådant som bältesläggning och isolering – tvångsmedel som bara får användas när inget annat återstår för att skydda patienten från sig själv. Bestraffning som pedagogik är något helt annat och botar knappast den ångest som är grundproblemet.

   Även här framkom hur socialtjänsten i samverkan med rättsväsende, behandlingshem och psykiatri förvärrade flickornas redan eländiga situation.

   Utan att förneka att det finns kompetent och medkännande personal inom de olika myndighetsgrenarna, måste man konstatera att maktbalansen är extremt ojämn mellan dem som fattar beslut och dem som är i behov av hjälp. Tillsammans med begränsad insyn är det en miljö som klippt och skuren för maktmänniskor."

   Rune L. Hansen:
   En offentlig forvaltning fullstappet av kriminelle nøkkel-personer og deres nyttige idioter og med-spillere kan ikke bli eller være noe annet enn mildt sagt fullstendig mislykket.

   Ruby Harrold-Claesson:
   Trots fällande domar i Europadomstolen, vanvårdsutredningen och upprättelseutredningen fortsätter rättsövergreppen och myndighetsmisshandel av barn och familjer.

   Trots fällande domar i Europadomstolen, vanvårdsutredningen och upprättelseutredningen har ingen socialtjänst personal, socialnämndsordförande eller rådmän i någon förvaltningsrätt på någon nivå blivit påförd något disciplinärstraff.

   Slutsats: det är just så här som riksdag och regering vill ha det.

   Rune L. Hansen:
   At å unnlate å straffe-forfølge ansatte i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen for de straffbare forbrytelser de gjør i seg selv er en straffbar forbrytelse og videre-fører og eskalterer smittsomt politisk organisert grov kriminalitet i form av makt- og myndighets-misbruk for politisk makt er det mange i sivil-befolkningen som enda ikke forstår godt nok. Og det passer enhver politisk mafia og dens med-spillere fortreffelig godt. At protestene på forbrytelser i regi av ansatte i den offentlige forvaltningen er og blir minimale og redusert til ingenting. Det er det triste, livs-farlige og katastrofale faktum.

   
---
---

   Lars Rønbeck, 04.08. 2013 via Norgespartiet:
   https://www.facebook.com/groups/norgesp/572344452825723/

   Kan dette virkelig være sant?
   Og folket har ikke fått lov å være med på elitens eget grunnlovsprosjekt.
   Dette bestemmes på nytt over hodene vår slik man gjorde med EØS saken.

   LEVER VI UNDER ET PARTIDIKTATUR ELLER IKKE?

   http://www.fyret.nu/2013/07/22/grunnlovsjubileet-blir-et-antirasismeprosjekt/
   Grunnlovsjubileet blir et antirasismeprosjekt - Fyret.nu
   www.fyret.nu
   Nasjonaldagen. 17. mai 2014 er den norske Grunnloven 200 år. Dette skal feires stort over hele landet og nå er Stortinget klar med sitt måldokument for grunnlovsjubileet. Hovedfokuset vil være kamp mot diskriminering, rasisme og ekstremisme. Profilen til jubileet, som skal feire at Norges grunnlov e...

   *

   Sølvi Opsahl:
   Det sier seg selv at det er partidiktatur.

   Lars Rønbeck:
   Det spørs om gruppe-medlemmene våkner opp nå og skjønner nødvendigheten av å samle inn underskrifter slik at vi kan bli registrert i partiregisteret?
   Men jeg har en følelse av at en meget stor del av gruppe-medlemmene har glemt at de er med Norgespartiets gruppe.
   Ikke kan vi lenger sende gruppemail slik som tidligere. Den muligheten har Facebook fjernet. Og dermed har ikke en FB gruppe lenger den verdi den hadde tidligere.

   Jeg vil be alle her å kjøre parallelt på Youfriend - http://youfriend.eu
   Youfriend Social Network
   youfriend.eu

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   En trenger ikke grave hverken dypt eller lenge før en ser mye som tyder på dette ja ....... og eit norsk språk blir snart å regna for altfor godtroande om sine folkevalgte og andre i folkets sine tjeneseter i dette aldet..... Men nordmenn er jo så blinde i sin tillit og så lite willige til å stille spørsmål om desse saker og andre , fordi dem er vante med overkjøret og har vært dette altfor lenge.......! Det begynder å gå alvårleg på tilliten til det eksisterende system og demokratiutøvelse.

   Rune L. Hansen:
   Det hele er utrolig mye verre enn bare kvalmt!
   De som mest og verst forakter med-mennesker, menneske-rettighetene og Grunnloven vil ha med det norske folk på sin videre rasering av Norge og verden!

   
---
---

   Morten Wilder, 04.08. 2013 via Oplysning til det Danske Folk:
   https://www.facebook.com/groups/oplysning/509085749161397/

   »Politikere ligner i dag hinanden i et omfang, du aldrig har set før«

   Dansk politik er på vej til at blive et lukket selskab for en lille elite. Pressen? Den er en del af samme elite

   »De spørgsmål, jeg får, afspejler, at rigtig, rigtig mange vælgere har svært ved at følge med i, hvad der foregår inde på Christiansborg. De har svært ved at skelne om det, de ser i TV og læser i aviserne, er det rigtige, eller om der foregår noget andet, om der er en anden skjult og virkelig politisk scene

   http://www.b.dk/politiko/politikere-ligner-i-dag-hinanden-i-et-omfang-du-aldrig-har-set-foer

   Demokrati, Nej vel!

   Har vi demokrati?
   Man hører tit folk sige, vi har da et fint demokrati her med folkevalgte politikere og hvor det er folket der bestemmer, hvem vi stemmer ind, men er det nu sådan?? tildels og så slet ikke, det er et repræsentativt demokrati og med en noget tvivlsom Paragraf i grundloven der netop tilalder ja, bedrageri.

   Hvorfor er demokratiet sådan, som vi ser det og har udviklet sig sådan?
   Man må man sige det demokrati, som vi har troet på, er på stærkt tilbagegang og det er ikke bare her i landet det er sådan, det er det i det meste af vesten faktisk og det er taget i betragtning af hvordan selv politikere i DK, EU osv mener det er et fint demokrati vi har, det er logik, da det er dem der kan gøre hvad de vil, sige hvad de vil og så kan man ellers stemme anderledes næstegang, hvis man da er utilfreds og så snydes igen og igen og det kan de fyldt lovligt med grundloven i hånden

   http://www.oplysning.org/3/post/2013/06/demokrati-nej-vel.html

   Politikere ligner i dag hinanden i et omfang, du aldrig har set før
   www.b.dk
   Dansk politik er på vej til at blive et lukket selskab for en lille elite. Pressen? Den er en del af samme elite. Hans Engell gør velfærdsstatens politiske bo op.

   *

   Johnni Streeter:
   ..too late.

   Morten Wilder:
   Intet er for sent  og der er stadig mange der tror på det "system" så, de skal til at vågne op

   Johnni Streeter:
   Gennem agorisme skal vi have individet tilbage

   Rune L. Hansen:
   "Fult lovlig med Grunnloven i hånden" er vel på ingen som helst måte sant eller riktig?!

   Ea Vibeke Hansen:
   kan nu også være svært at være så skeptisk en verdensborger som det kræver uden en morgen at vågne op og stille sig selv det spørglsmål ..er det virkelig sådan eller er jeg parnoid?

   Morten Wilder:
   Rune L. Hansen Jo det er det faktisk.
   § 56
   Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.

   Rune L. Hansen:
   Det høres jo meget tanke-vekkende ille ut at den danske Grunnlov kan være så meget dårligere enn den norske. Men kanskje er det slik. Hva med dette i forhold til danske Straffeloven og til de inter-nasjonale menneskeretts-konvensjonene??

   Morten Wilder:
   Rune L. Hansen Ja, eller så har i også en lov der sikre jeres politikere, her hvis de så tages i noget, så får de bare en "næse" som er en påtale, så i den forstand, på de planer hvor de handler med ord, har de deres ret til at gøre hvad de faktisk vil, folket kan bare stemme anderledes 4 år senere, men ja, det er fusk, det så vi, da så folket vil noget andet, så Viste det så det var blåt, selvom det er rød regering der vinder, de er købte og betale og styret ud fra økonomi og det er de alle sammen, desværre, dog er der sikkert gode lokal politikere, men ja, de skal jo også følge toppen og hvad der siges fra Borgen af.

   Rune L. Hansen:
   De forskjellige nasjoner har et lex superior (over-ordnet) lovverk som i forskjellig grad er mere eller mindre velutviklet. Norge har kommet positivt langt i så henseende, men har det til tross en politisk organisert mafia-virksomhet som ulovlig og straffbart i alminnelighet forholder seg og dirigerer den offentlige forvaltningen katastrofalt motsatt lov og rett. Tanke-vekkende?

   Lotte Jørgensen:
   Sjovt nok sagde jeg for flere år siden, at politik nu blev set som en " Karriere" mere end noget andet, af de nye akademikere der er blevet valgt ind, de sidste gange... Derfor kan man næsten heller ikke kalde socialdemokratiet for røde længere... Trist udvokling, - men jeg synes Engell rammer det ganske fint!

   Morten Wilder:
   JA, det syntes jeg også, også det med pressen.

   Lotte Jørgensen:
   Præcis.. vi trænger til nogle journalister og interviewere, der for alvor kan få politikerne op af stolen, og gerne på glatis, noget oftere end det sker idag...!! Det hele er for glat, og uvedkommende!! Lad os se lidt ridser i lakken og nogle autentiske politikere, - og meget gerne tættere på befolkningen!! Hvvad med 1½ måneds "praktik" i sociale boligområder???.. DET må da være en udfordring, der kan bringe måske bare nogen af dem, tættere på virkeligheden ; )

   Morten Wilder:
   Mon Hans Engell er en skjult deltager her på siden : ( hehe

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.08. 2013 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/699266070096346/

   Kriminell galskap lenge leve!!! ... sakkyndig Gaute Godager, 07.03. 2013:

   Jeg vet at jeg nok av noen sees på som en slags “barnevernsmeldingsmaskin” ...

   "Jeg er er ingen jurist, ei heller ekspert på dette, selv om jeg har studert jus i to år og vært på en rekke gode kurs, men jeg kan synse fritt. (...)
   Igjen blir det spekulasjoner og dommervurderinger vi skal utøve. (...)
   Hva vet vi? Ikke noe. Ingenting, men vi skal allikevel liksom vurdere det? Det er ikke vår jobb. Vi er ingen sakkyndig og skal ikke vurdere her. Vi skal simpelthen ikke vurdere, vi skal bekymre oss. (...)
   Empatien skal ikke ligge hos foreldrene sier lovgiver. Den skal ligge hos barnet. Jeg har syndet selv her og jeg forsøker jo å gjøre meg selv til en slags bekymringsmaskin. Akk hvor vanskelig dette er. Å bryte ut av relasjonen og nesten bruke den til å hente ut materialet til bekymringsmeldingen. (...)
   Vi kan ikke ta hensyn til at barnevernet av og til er elendig organisert. Vi kan ikke det. Vi er ikke dommere, vi skal ikke vurdere dette. Vi skal bekymre oss. Det er grusomt trist. Det kan være katastrofalt, men det er ikke vår oppgave å vurdere dette. Likeledes kan ikke ansatte i barnevernet la være å henvise barn til BUP fordi BUP i deres øyne fungerer dårlig. Vi er nødt til å tvinge fram tillit til systemet for at systemet kan avsløre seg selv. Satt på spissen kan man si det er bedre at barn går til grunne i barnevernet fordi barnevernet er elendig, enn at de gjør det fordi vi ikke meldte. Først da kan det styrkes. (...)
   Det høres besnærende ut, men noen ganger kan det virke som om fanden fant opp prosesser for å lamme valg og ansvar. (...)
   Her blir det ofte anbefalt å ringe og drøfte med barnevernet. Da kan det også gjøres anonymt. Det er ofte klargjørende og informativt og gode planer skapes. (...)
   Det er forståelig med rutine rundt meldepliktig informasjon til fylkeslegen eller barnevern. Dette er vanskelig å stå i for den enkelte og kvaliteten må sikres. Problemet er at ansvaret er juridisk plassert først og fremst på deg, på den individuelle behandler - ikke på systemet. (...)
   Riktignok surrer lovgiver det litt til når de sier det skal våre en person som har ansvar for å utlevere informasjonen fra en helseinstitusjon når barnevernet ber om den, i samme paragraf. Det er uansett ikke en person som har ansvar for å sensurere meldingene som helsepersonell ønsker å melde. (...)
   Jeg tror det handler om trykket i ansvaret vi står i og ganske mye uvaner det bør slås ned på. Hvor ellers er det lov å kjefte og krangle? Det paradoksale er at jeg også kjenner meg hjulpet inn i denne folden og argumenterer for å være noe mer konfronterende. Det er rart det der.. (...)
   Ja, jeg er glad jeg slipper å lage lover for jeg ser hvor vanskelig dette er. Men er lovgiver alvorlig med å ønske en øket aktivitet her må de gjøre dette. Det vil nok antakeligvis føre til en enorm reaksjon, hyl, skrik og folk som ikke tør gå til DPS’et fordi de er redde for auto-bekymringsmeldinger. På en annen side går folk ut for å røyke i dag og de tar på seg bilbelte. Lovgivning funker for å forme holdninger. Kanskje angsten for en melding og konflikten knyttet til dem hadde blitt dempet med en slik eksponering?"

   http://www.psykologforeningen.no/Fag-og-profesjon/Fagblogger/Gaute-Godagers-blogg/Hvordan-melde-mer-til-barnevernet
   Hvordan melde mer til barnevernet? - Gaute Godagers blogg - Fagblogger - Fag og profesjon -...
   www.psykologforeningen.no
   Psykologforeningen er en fagforening og faglig forening for psykologer i Norge.

   *

   
---
---

   Trond Ruud, 04.08. 2013 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/636062409751732/

   Mistet jobben pga. gale meninger. Vekker oppmerksomhet utenlands.

   Norsk heksejagt: Havde de forkerte holdninger og blev fyret - Sappho
   http://www.sappho.dk/norsk-heksejagt-havde-de-forkerte-holdninger-og-blev-fyret.htm
   www.sappho.dk
   Den norske statsminister lovede mere demokrati og mere åbenhed efter terrorangrebet 22/7-11. For debattøren Anders Ulstein blev konsekvenserne det modsatte – han mente det forkerte og blev fyret.

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "- Forløbet fik kon­se­kven­ser for mig, men endnu større konsekvenser for demokratiet. Jeg var helt enig med Stoltenberg i, at det Norge havde brug for efter terrorangrebet var mere åbenhed og mere demokrati. Min sag er et bevis på, at vi fik det modsatte. Debatten blev præget af politisk korrekthed og heksejagt, og man kan kun gætte på, hvor mange andre, der har oplevet noget lignende. For hvor mange har truslen og frygten været nok til, at de ikke har turdet sige deres mening? Det er det, der er skræmmende – at vi mister vores ytringsfrihed bid for bid, siger Anders Ulstein."

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "- Alt det jeg havde skrevet på nettet blev finkæmmet, og efter en uge havde Actis komponeret et seks siders notat, som beskrev mig som en person, ”som har nogle sammenfaldende synspunkter med Anders Bering Breivik”. Det var et smædeskrift og et helt uacceptabelt angreb på min ret til at skrive og mene, hvad jeg vil som privatperson, siger Ulstein.

   I notatet stod der blandt andet:

   ”Actis kan ikke acceptere, at centrale med­ar­bej­dere står frem i offent­lig­heden med isla­mo­fobi (eller kris­tenfobi, for den sags skyld), frem­med­frygt, de-og-os-tænkning, poli­ti­ker­foragt, mis­tæn­ke­lig­gø­relse af store befolk­nings­g rup­per osv.”

   Anders Ulstein oplevede det som grove og tendentiøse tolkninger af det, han havde skrevet – herunder, at han blev stemplet som islamofob.

   - De læste mine tekster, som fanden læser Bibelen. Jeg har ikke skrevet specielt meget om islam, men om norsk indvandringspolitik og multikultur, Mellemøsten og norsk forsvars- og sikkerhedspolitik, siger han.

   I det aktuelle indlæg havde han kritiseret, at statsminister Jens Stoltenberg i de første timer tøvede med at kalde bomben i regeringskvarteret et terrorangreb. Sammenholdt med hans kritik af landets indvandringspolitik, blev det en sprængfarlig cocktail."

   Rune L. Hansen:
   "Man kommer til at tænke på Martin Niemöllers digt, hvor han ser tilbage på den autoritære udvikling, han ikke indså rækkevidden af, før det var for sent:

   Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist.

   Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand.

   Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist.

   Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde.

   Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere.

   Det samme etiske udgangspunkt

   Selvom det naturligvis og heldigvis ikke er der, vi er nu, er der noget parallelt og stærkt urovækkende ved den tankegang, der præger Danmark og store dele af Europa i dag: Hvis bare det ikke går ud over mig lige nu, er det da ikke noget problem.

   Hvem er så det autoritære menneske, der får større og større indflydelse? Det er en person, der – uanset om vedkommende gør sig det klart eller ej – har den etik bag sine handlinger, at det er legitimt at tvinge andre til at leve efter egne regler, hvis man er overbevist om, at de er rigtige. Det er her kommunisme, religiøs fanatisme, fascisme og sundhedsfundamentalisme mødes.

   Det etiske udgangspunkt er det samme og appellerer til den samme mennesketype. Om vedkommende ender som hitlerjugendleder, politisk kommissær for Stalin, religiøs vogter hos Taliban eller fanger rygere i at stå tre meter inden for matrikelgrænsen på en dansk uddannelsesinstitution, er helt afhængigt af den historiske situation, personen lever i.

   Pressens automatreaktion

   Vi er nu blevet så dresseret af den autoritære påvirkning, at trygheden ved at blive reguleret tiltrækker betydelige grupper i samfundet, der trives i hierarkiske systemer, hvor alle kontrollerer hinanden. Medarbejderrepræsentanter siger i nogle tilfælde ja til tvangsforanstaltningerne. Her er det øjensynligt en blanding af sundheds- og miljøfundamentalisme med en form for fornuftslogik, der giver disse personer god samvittighed over, hvad de gør."

   http://jyllands-posten.dk/opinion/breve/ECE5782338/det-autoritaere-menneske-far-stoerre-indflydelse/
   Det autoritære menneske får større indflydelse
   jyllands-posten.dk
   Presset i retning af det politisk korrekte, autoritære samfund har været vedholdende de seneste 10-15 år. Det begyndte for alvor med en socialdemokratisk amtsborgmester i Vejle, der ville bestemme, om ansatte i teknisk forvaltning måtte ryge, når de oprensede en å.

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, mandag 05. august 2013, Vinberget: 

   Omtrent 12 pluss-grader Celsius, regn og disig her ute klokken 06. Synes som det har regnet en stund. Derefter uten regn, men med forskjellige og store porsjoner sky-mengder drivende mot nord. Regn, disig og omkring 15 pluss-grader utover formiddagen og dagen. Bamse og Bruno har løpetid og lurte seg til å stikke av i går og kom slitne hjem igjen først i formiddag. Det samme været med regn og disig hele dagen og kvelden. Nokså mørkt og det samme klokken 23. Helt mørkt, regn og disig mot midnatt. Jeg rakk bare et par snar-turer innom Facebook på Internettet i dag.
   
---

---

   Bjørn Highlander Oskarsen, 05.08. 2013 via Norgespartiet:
   https://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/572500096143492/

   At Erna Solberg nå sammen med sitt parti og også frp går inn for forskjellsbehandling ved Kongsvinger fengsel, (hvor det nå sitter 115 utenlandske fanger hvorav de fleste venter på eller har fått utvisningsvedtak som skal iverksettes etter endt soning,) burde ikke overraske noen.
   De går nå inn for at standarden skal reduseres for utenlandske fanger mer i tråd med de soningsforhold de ville ha fått i sitt eget hjemland. Forskjellsbehandling har de borgerlige alltid vært gode på, sette folk i klasser og fortrykke de svake mindre bemidlede og uten egen stemme viser historien uavlatelig! Sikker populært i egne kretser men sender et signal også til andre slik som pensjonister, syke, uføre og sosialklienter hva som venter om de borgerlige stikker av med valgseieren

   *

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Trolig heller ingen bedre utsikter ved en fortsatt rød-grønn regjering da de raskt fanger opp alt som de sparer penger for staten på

   Jezebel Panther:
   http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Mytene-om-innvandring-7264520.html

   Rune L. Hansen:
   Valget, som ikke er noe valg, blir som å velge enten Hitler eller Stalin. De er grov-kriminelle som har ingen respekt for hverken mennesker, lov og rett, nasjonen, demokrati eller folket. Og åpenlyst lands-forrædere og menneske-foraktere. Karriære-mennesker i den politiske mafiaen. Troendes til absolutt hva som helst av videre kriminell galskap.

   http://dt.no/nyheter/solberg-ber-om-shariarad-1.3110543
   Solberg ber om shariaråd
   dt.no
   Kommunalminister Erna Solberg (H) ønsker seg et muslimsk shariaråd i Norge, etter idé fra statssekretær Kristin Ørmen Johnsen fra Drammen.

   Rune L. Hansen:
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10049864
   Solberg: - Lev for 70 kroner dagen eller jobb! - VG Nett om Høyre
   www.vg.no
   (VG Nett) Erna Solberg vil innføre arbeidsplikt og en nødhjelpssats på 70 kroner dagen for å luke ut late sosialhjelpsmottakere av Nav-systemet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200606854868572

   Nasjonale politikere og politikk som ikke stagges og straffe-forfølges i sin urett blir som galopperende kriminell galskap og katastrofer som ødelegger mennesker, samfunn og verden.
   De må selvfølgelig stagges og straffe-forfølges av reell, habil og åpen lav-terskel lov og rett, ved hjelp av våkne og ansvars-bevisste eller forurettede mennesker hvor som helst i sivil-befolkningen.
   Og akkurat det samme kan sies om rettsvesen, dommere og jurister som ikke stagges og straffe-forfølges i sin urett.

   Hva er vel viktigere i og for mennesker, samfunn og verden?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/oplysning/509546069115365/

   Morten Wilder:
   Verden har ikke brug for flere politikere eller forretning mænd : )
   15635_10201736964092573_1880574207_n.jpg

   Sjælens Spirituelle Rum:
   
♥ 

   Rune L. Hansen:
   Er du sikker på at det er hensynsfullt nok sagt?

   Sjælens Spirituelle Rum:
   
 ♥ til billedet Morten Wilder har delt : )

   
---

   Rune L. Hansen, 05.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200607080754219

   National politicians and policies that are not being restrained and penalty persecuted in their injustice becomes like galloping criminal insanity and catastrophes which destroy people, society and the world.
   They must of course be restrained and penalty persecuted by real, impartial and open low-threshold law and justice, by help from awakened and responsibility conscious or wronged humans anywhere in the civilian population.
   And exactly the same can be said about the judiciary, judges and jurists that are not being restrained and penalty persecuted in their injustice.

   What can be more important in and for people, society and the world?

   *

   
---

---

   Fortsettelse fra i går, 04.08. 2013:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/10151591344243785/

   Rune L. Hansen:
   Å straffe og å degradere for kidnapping og fangehold etc. et menneske, pluss et barn, med mere, slik du ønsker, Anna V Prtenjaca-Klaric, hverken er eller kan bli lovlig, hverken i Sverige eller i Norge eller i andre land eller i det inter-nasjonale samfunn.

   Chris Johansson:
   Hur länge skall då socialtjänstemännen sitta i fängelse för att hålla borta vårt barn, då me tanke på att vi nu bevisat den korrupta situation jag med flera rapporterat om, och nu med bevis på att så har det gått till.
   Rättsamhället skrattar år Svenska folket nu och har roligt när domarna fälls, ju mer omänskligt, ju större smile!

   Rune L. Hansen:
   Vi har å forholde oss til de lovlige både nasjonale og inter-nasjonale lov-bestemmelser. Forholdet er helt annerledes i og for Sverige enn for Norge. Også angående straffe-rammen.

   Cecilie Bedsvaag:
   Hva med barnevernet som nekter foreldrene kontakt med barnet? Blir den ansvarlige barnevernsleder noengang straffet? Nei.

   Ann-Britt Pettersson:
   Lagen borde gälla för alla som kidnappar och håller undan barn för föräldrar..... men bara i en del fall tydligen..

   Rune L. Hansen:
   I henhold til Straffeloven 2005 kapittel 16 så foreldes ikke deres forbrytelser, Cecilie Bedsvaag, og er straffe-rammen inntil 30 år i fengsel.

   Anna V Prtenjaca-Klaric:
   Fängelsestraff för föräldrar som flyr m barnet i syfte för att straffa den friska föräldern från all kontakt. Olämpliga föräldrar som gör så mot sitt eget barn borde och måste få konsekvenser för att avskräcka andra föräldrar som ligger i startgroparna och bereder en flykt

   Rune L. Hansen:
   Det er ingenting i reell lov og rett som hverken heter "olämplige foräldrar / uegnede foreldre" eller som innebærer noen som helst lovlig straff - og absolutt ikke den du beskriver - for eventuelt å være det, Anna V Prtenjaca-Klaric. Unntatt kanskje i din egen eller visse andre sin private lov og rett.
   Og hvem skulle kunne være dommeren, når loven ikke finns? Det er loven som skal være dommeren og strafferen, og ikke dommeren.
   Vi har lov og forbud mot kidnapping og fangehold av barn, som ikke er slik molbo-lov som du ønsker.
   Vi har også lov og forbud mot annen slags forbrytelser overfor barn. Overfor foreldre og andre også.
   Men Synseloven hverken er eller kan bli noen lovlig lov eller rett.

   Rune L. Hansen:
   Å degradere mennesker, barn eller voksne, eller livets rett, eller tortur, utplyndring, etc., hverken overfor barn eller voksne, hører ingensteds hjem i noe som helst samfunn.

   Rune L. Hansen:
   Skal du lage eller har du ny lov og rett så bør du tenke deg godt om for å være hensynsfull, rettferdig og lovlig. Særlig kvinner har fra naturens side tendensen å ville erstatte lov og rett med sine egne følelser og hensikter, og mange menn lar seg friste og lokke av kvinner og hennes denslags mye hva som helst. Lov og rett er bevissthet om rettferdighet for enhver og alle og om prinsippene for reell lov og rett.

   
---
---

   Øistein Østgaard, 05.08. 2013 shared a link:
   https://www.facebook.com/oistein.ostgaard/posts/695966333763474

   Frp-politiker i Moss ble meldt inn i Ap uten viten og vilje
   http://www.moss-avis.no/nyheter/frp-politiker-i-moss-ble-meldt-inn-i-ap-uten-viten-og-vilje-1.7797423
   www.moss-avis.no
   Håkon Røssum er medlem av Frp og sitter i Moss bystyre. Likevel fikk han brev om at han har blitt medlem av Ap.

   *

   Øistein Østgaard:
   Noen partier er bare helt desperate etter medlemmer og gjør hva som helst...

   Roger Barang:
   Dette er gammelt nytt og ryddet opp i. Var vist en AP(e) som fosøkte å være morsom.

   Øistein Østgaard:
   Bra. Men det er ikke eldre enn fra i våres når jeg ser på datoen..

   Roger Barang:
   Hvis jeg ikke husker feil så fikk apen tyn fra eget parti også. De begynner å bli desperate her i byen!

   Øistein Østgaard:
   Tydeligvis..

   Lars H. Widding:
   AP er i sum et stort kriminelt kartell, som ikke på noen måte ligger etter de såkalte organiserte kriminelle, for det er nettop hva de er, organiserte kriminelle, vis lovbrudd skjer daglig, og satt i system. Da AUF ble tatt for medlems juks, kalde de det "Kutyme", altså "sedvane", men det er ikke legitimt, og man kan ikke gjøre "hevd" på å drive kriminell virksomhet, men det virker slik.

   Brith Myklevik:
   Romerike og Oslo:
   http://www.tv2.no/nyheter/politisk/lurt-til-medlemskap-i-auf-4009811.html
   Lurt til medlemskap i AUF
   www.tv2.no
   Selma (13) og Frida (13) trodde de skrev under på en kampanje for gratis skolebøker.

   Brith Myklevik:
   http://www.rb.no/lokale_nyheter/article5422286.ece
   – Vi ble lurt inn i AUF
   www.rb.no
   Helene Bakke og Emma Chapman Øyen skrev under et opprop for billigere busskort på ungdomsskolen. Plutselig var de medlemmer av AUF.

   Lars H. Widding:
   @Brith Myklevik - det er UTALLIGE slige over mange 10 år, for dette ER en kriminell bande, intet mindre
   http://www.oblad.no/nyheter/13-aring-ble-lurt-inn-i-auf-1.7615066
   13-åring ble lurt inn i AUF
   www.oblad.no
   REAGERER KRAFTIG: Utenfor denne klesbutikken på Ski storsenter ble den 13 år gamle datteren til Lisbeth Eng vervet som medlem til AUF. Hun reagerer kraftig på fremgangsmåten til organisasjonen, og sier dateren ble lurt til å bli medlem.(FOTO: Markus Plementas)13-åring ble lurt inn i AUFAv: Markus Pl...

   Øistein Østgaard:
   Og dette er bare peanøtter mot hva de ellers bedriver..

   Rune L. Hansen:
   Jeg har aldri hatt annet med de å gjøre enn som så mange andre ufrivillig å kjent og erfart mange av deres uhyre grov-kriminelle virksomheter, som jeg derfor også har politi-anmeldt. Og de svarer tilbake med også å melde meg inn i Ap-foreningen! Frekkheten har ingen grenser.

   Lars H. Widding:
   Hehe Rune, du kunne jo som andre gått til avisene å si "Nå melder jeg meg ut av denne banden" :-)))

   Rune L. Hansen:
   Det er mye de samme avisene ikke vil skal bli fortalt eller opplyst om, både fordi de ikke våger og ikke ønsker.

   
---
---

   Bjørn Erik Bjorbekkmo, 05.08. 2013 shared Terje Sværd's photo:
   https://www.facebook.com/b.e.bjorbekkmo/posts/10151757524719362

   Multikulturellt felleskap !

   1004935_10151774659296007_1715673382_n.jpg
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151774659296007&set=a.10150429692556007.414538.626456006

   *

   Arne P. Heipt:
   Dette er en del av den kulturen som blir importert for å erstatte vår egen, den omfavnes av pk-ene og kalles "berikende"!

   Truls Karstensen:
   kan ikke trykke liker på dette... Stening er forferdelig

   Turid Holta:
   Helt grusomt å fy søren

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Helt vanlig "straffemetode" i stater med islam og sharia.
   Behøver jeg minne om en nylig hendelse i Dubai- som regnes for å være noe av det mest siviliserte innenfor islam, der en 24-årig Norsk kvinne ble dømt for sex utenfor ekteskap etter å ha blitt voldtatt.
   Nevnte jeg at Dubai regnes for å være den mest siviliserte delen av islamske stater?

   Rune L. Hansen:
   At det som skjer i Norge er penere kledd og forkledd gjør det ikke bedre.

   Rune L. Hansen:
   Veldig mye som skjer i Norge er tilsvarende og mere alminneliggjort og skjer i regi av den politiske mafiaen. Men er bedre forkledd.

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 06. august 2013, Vinberget: 

   Mørkt, noe regn og omkring 15 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Mere regn igjen en stund derefter. Videre regn og disig utover formiddagen med omkring 15 pluss-grader, 16 og uten regn klokken 12. Disigere og mere regn fra litt før klokken 13. Grålig, mindre regn og 11 pluss-grader mot klokken 22. Halv-mørkt, grålig dunkel, disig, lav himmel og 9 pluss-grader klokken 23. Mørkt, et hørlig vind-drag og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.08. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/10151595954963785/

   De bare plukker barna og skriver mest mulig løgn, halv-sannheter og trakassering for å hvitvaske kidnappingene.
   Et folkemord. En forbrytelse og krig mot menneskeheten og mot lov og rett.

   *

   Rune Sarnet Östensen:
   Men, det var ju för fan inte bara efter 4 flasker vin! http://www.expressen.se/kronikorer/leif-gw-persson/forlat-mig-ernst-forlat/
   "Förlåt mig, Ernst. Förlåt"
   www.expressen.se

   Rune Sarnet Östensen:
   Slut, kämpat för att vara pappa i 25 år.... Vadå arabisk ilska? Ni har ännu i nte mött på en Nordisk Förbannad Pappa... Oh, blev ni plötsligt okkupanter och krigsoffer. Sorry, jag är civil, och struntar i er.Spökskrivare..

   Rune L. Hansen:
   Bagatellisering av grov kriminalitet er ulovlig og straffbart i Norge, Rune Sarnet Östensen.

   Rune Sarnet Östensen:
   Ja du får väl ringa GW! : )

   Rune L. Hansen:
   Eller Internasjonale Kriminal Domstolen (ICC / International Criminal Court)?

   Rune Sarnet Östensen:
   Jag är så mörbultad, finns det någon superhjälte? : )

   Rune Sarnet Östensen:
   Det ar snart gått 30 år sedan mitt första barn, då var diskrimineringen institution, i dag är den hyklerisk och Fascistisk. Hur det än är, efter 30 år måste jag fortfarande slåss för att vara pappa på lika villkor... Jag är inte förstående längre.... Kanske kommer ni att se mig som en rabiat Neger. Jag skiter i vilket, jag tror inte på er mer....

   Rune Sarnet Östensen:
   Ta er Feminism och stoppa upp den !!!!

   Rune Sarnet Östensen:
   En 60 åring som efter 30 år av systematisk diskriminering till slut får nog och skickar en bomb till diskriminerisgsfittan på Försäkringskassan... You pinpoited my life... Fucking Morons....

   Rune L. Hansen:
   Det var ikke lett å få stoppet Hitler-regjeringen heller. Ikke apart-hate regjeringen i Sør-Afrika heller.

   Rune Sarnet Östensen:
   Skulle jag nu efter 40 år av förstående demokrati och systematisk diskriminering få för mig att skära halsen av en särskilt trevlig och förstående psykiater eller politiker, så så får ni ju förstå... Ert jävla svineri har orskat mig ett liv i ekonomiskt och socialt slaveri, jag är inte er driftscucku, jag är trött pä det politiska svineri ni utsätter mig för så hur vill ni ha det? Jag kan väl spela med ett år eller två till, men sedan så får det vara slut....

   Rune Sarnet Östensen:
   Oj då, slå på trumma skrik på hjälp, gubben är snart 65. : )

   Rune Sarnet Östensen:
   Det var väl olaga allt, förutom förhindrande av en mans värdiga liv med sina barn... Eller? Svin, får för mig konfonteras på nära håll med hagla... Kan man droga pappor till att skjuta sina barn så, så ser jag gärna att det utförs tiofallt i retur. Ni har ju provat i efterhand med mig.... Hur dumma kan ni vara? Läkepedagogiska gangsters.... Lite psykosframkallande piller, lite kontakter inom Södertäljes undre värld.. En och annan polisi i familjerna, och kusinerna i ortens skola.. Ni äcklar mig... Jag ursäktar inte...

   Rune Sarnet Östensen:
   Och hur det än ser ut, jag kommer aldrig att sänka mig till er manipulativa nivå och bli ett mänskligt vapen, den galenskapen får ni ta hand om själva...

   Rune L. Hansen:
   Verdenserklæringen om menneskerettighetene / Menneskerettighetserklæringen
   (vedtatt av De forente nasjoners tredje generalforsamling 10. desember 1948).
   Innledning:
   Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
      da tilsidesettelse av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål,
      da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse (...)

   Artikkel 1:
   Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

   Artikkel 2:
   Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet.

   Artikkel 3:
   Enhver har rett til liv, frihet, og personlig sikkerhet.

   Artikkel 4:
   Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt.

   Artikkel 5:
   Ingen må utsettes for tortur eller grusomhet, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

   Artikkel 6:
   Ethvert menneske har krav på overalt å bli anerkjent som rettssubjekt.

   Artikkel 7:
   Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.

   Artikkel 8:
   Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov.

   Rune L. Hansen: 
   Artikkel 9:
   Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning.

   Artikkel 10:
   Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.

   Artikkel 11:
   1. Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.

   2. Ingen må dømmes for en handling eller unnlatelse som i henhold til nasjonal lov eller folkeretten ikke var straffbar på den tid da den ble begått. Heller ikke skal det kunne idømmes strengere straff enn den som det var hjemmel for på den tid da den straffbare handling ble begått.

   Artikkel 12:
   Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

   Artikkel 13:
   1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.

   2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.

   Artikkel 14:
   1. Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse.

   2. Denne rett kan ikke påberopes ved rettsforfølgelse som har reelt grunnlag i upolitiske forbrytelser eller handlinger som strider mot De Forente Nasjoners formål og prinsipper.

   Artikkel 15:
   1. Enhver har rett til et statsborgerskap.

   2. Ingen skal vilkårlig berøves sitt statsborgerskap eller nektes retten til å forandre det.

   Rune L. Hansen: 
   Artikkel 16:
   1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.

   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.

   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse.

   Artikkel 17:
   1. Enhver har rett til å eie eiendom alene eller sammen med andre.

   2. Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom.

   Artikkel 18:
   Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer. 

   Artikkel 19:
   Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

   Artikkel 20:
   1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner.

   2. Ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon.

   Artikkel 21:
   1. Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.

   2. Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land.

   3. Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet. Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett og med hemmelig avstemning eller likeverdig fri stemmemåte.

   Rune L. Hansen: 
   Artikkel 22:
   Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser.

   Artikkel 23:
   1. Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold og til beskyttelse mot arbeidsløshet.

   2. Enhver har uten diskriminering rett til lik betaling for likt arbeid.

   3. Enhver som arbeider har rett til en rettferdig og god betaling som sikrer hans familie og ham selv en menneskeverdig tilværelse, og som om nødvendig blir utfylt ved annen sosial beskyttelse.

   4. Enhver har rett til å danne og gå inn i fagforeninger for å beskytte sine interesser.

   Artikkel 24:
   Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og regelmessige ferier med lønn.

   Artikkel 25:
   1. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.

   2. Mødre og barn har rett til spesiell omsorg og hjelp. Alle barn skal ha samme sosiale beskyttelse enten de er født i eller utenfor ekteskap.

   Artikkel 26:
   1. Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn. Elementærundervisning skal være obligatorisk. Alle skal ha adgang til yrkesopplæring, og det skal være lik adgang for alle til høyere undervisning på grunnlag av kvalifikasjoner.

   2. Undervisningen skal ta sikte på å utvikle den menneskelige personlighet og styrke respekten for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Den skal fremme forståelse, toleranse og vennskap mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse grupper og skal støtte De Forente Nasjoners arbeid for å opprettholde fred.

   3. Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få.

   Rune L. Hansen: 
   Artikkel 27:
   1. Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige framgang og dens goder.

   2. Enhver har rett til beskyttelse av de åndelige og materielle interesser som er et resultat av ethvert vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk som han har skapt.

   Artikkel 28:
   Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring.

   Artikkel 29:
   1. Enhver har plikter overfor samfunnet som alene gjør den frie og fulle utvikling av hans personlighet mulig.

   2. Under utøvelsen av sine rettigheter og friheter skal enhver bare være undergitt slike begrensninger som er fastsatt i lov utelukkende med det formål å sikre den nødvendige anerkjennelse av og respekt for andres rettigheter og friheter, og de krav som moralen, den offentlige orden og den alminnelige velferd i et demokratisk samfunn med rette stiller.

   3. Disse rettigheter og friheter må ikke i noe tilfelle utøves i strid med De Forente Nasjoners formål og prinsipper.

   Artikkel 30:
   Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.

   * * *

   Rune Sarnet Östensen:
   !!!

   Rune Sarnet Östensen:
   " bare være undergitt slike begrensninger som er fastsatt i lov " I Fukushima, elller i nord.-korea eller på guantanamo... Eller i en Norsk Familie??? : )

   Rune Sarnet Östensen:
   De forstår det ikke selv, vi er flerel generasjon som driter i lovverk... Du menar Svenska polisen med polare och ech och annan per?

   Rune L. Hansen:
   Ja, de leser loven motsatt av hva som står i den, eller leser den ikke i det heletatt. Det er ikke loven sin feil, - den kunne ikke ha vært enklere, mere utvetydig eller mere konkret og solid.

   Rune L. Hansen:
   Og jeg gjentat Artikkel 30:
   Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.

   Rune L. Hansen:
   I Norge skal også disse menneske-rettighetene solid ivaretaes og sikres for ethvert menneske. I henhold til både Norges Grunnlov (§ 110c), Straffeloven (§ 123, pluss flere), Menneskerettsloven (§ 3) og konvensjonene selv. Om ikke så er det meget grovt ulovlig og straffbart.

   
---
---

   Tore Willy Johansen, 06.08. 2013 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/637117679646205/

   Denne historien er en påminnelse til både kjente og kjære, og ikke minst den oppvoksende slekt (ungdommen).

   Vær klar over at frihet og demokrati som vi drømmer om, ikke kommer av seg selv. NOEN har stått opp og kjempet, mange mistet det kjæreste de hadde, sitt liv, for at kommende slekter skulle nyte friheten. Få ut ørepluggene til I-PAD'n som serverer satanistmusikk dagen lang, og meld dere inn i deres eget liv. Bare slik kan dere bygge ei god framtid for egne og andres barn.

   http://www.nrk.no/fordypning/ungdomsgeriljaen-mot-tyskerne-1.7580543
   Ungdomsgeriljaen mot tyskerne - Fordypning
   www.nrk.no
   Norske sivile helt ned i 15-årsalderen kjempet mot tyske soldater i Finnmark ved slutten av andre verdenskrig. Flere ble drept.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/grunnlovsvenn/700832483275938/

   Sven-Inge Johansen:
   bra sagt..."...og meld dere inn i deres egne liv"...

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 05.08. 2013:
   https://www.facebook.com/b.e.bjorbekkmo/posts/10151757524719362

   Rune L. Hansen:
   At det som skjer i Norge er penere kledd og forkledd gjør det ikke bedre.

   Rune L. Hansen:
   Veldig mye som skjer i Norge er tilsvarende og mere alminneliggjort og skjer i regi av den politiske mafiaen. Men er bedre forkledd.

   Arne P. Heipt:
   I Norge er det inntil videre sminket og maskert for å gjøre det mer "spiselig", og våre politikere og geistlige sluker "agnet" med hud og hår! På bildet er ikke engang reglene for steining fulgt, det beskrives til og med størrelsen på steinene som skal brukes. De skal ikke være for store, men heller ikke for små; ikke så store at de dreper raskt, men heller ikke så små at de ikke gjør skade der de treffer!

   Rune L. Hansen:
   Mange har "selvfølgelig" vanskelig for å kunne forstå at mange avsporede mennesker smiler, ler og fryder seg både innvortes og utvortes når de eller andre torturerer, ødelegger og dreper barn eller voksne, men slik konkret er det faktisk uansett. Og motivene kan være og er ofte forskjellige, og kan også saklig sett være små og ubetydelige. Jeg sier "selvfølgelig" i parantes, for egentlig er det ikke så selvfølgelig. Misunnelse, hovmod, fortjeneste, karriære, identifikasjon og litt av hvert kan få avsporede mennesker eller mennesker med svak eller ingen egen integritet til å torturere, ødelegge, utplyndre, trakassere, terrorisere og drepe både barn og voksne med-mennesker. Ikke minst også med fryd og entusiasme. Ekstra særlig når de handler (eller unnlater å handle, som også er en handling) med tilhørighet eller stemning fra flere, eller altså fra en flokk eller gjeng. Og selvfølgelig også når den biologiske kjærligheten eller tilknytningen er fraværende eller svak. Tortur, terror, etc. eller en lynsje-mobb eller kjetter-prosess kan være meget grotesk og også sadistisk, og er ofte fordekt og forkledd, men kan også være mere eller mindre synlig og bråkete, kaotisk eller blodig. Og mere eller mindre godt utspekulert.
   Sminket og maskert ja, også ikke minst. Politikere og andre ledere eller dirigenter er ofte og fordekt de som tilskynder og tilrettelegger og tilsikter diverse slike metoder, måter og forbrytelser og som mest forsøker å tåkelegge, bagatellisere og normalisere det hele. Mange av de har av mere eller mindre intrikate grunner søkt karriære og makt nettopp for å kunne begå slike forbrytelser, eller har hensikter og mål de vil nå uten hensyn til mennesker, lov og rett, samfunn og verden. Eller de har fått eller får smaken og smitten for slike hensikter, metoder og måter underveis. Og de selv og deres med-spillere kan besmitte, pervertere og ødelegge uhyre meget også annet og mere underveis, om de ikke effektivt og habilt blir straffe-forfulgt og stoppet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200608910599964

   Likeverd - like rettigheter - er den eneste lovlige lov angående foreldre. Og absolutt ingen skal ta barnet, ikke engang en dommer, fordi det er kidnapping, fange hold og tortur og ulovlig og straffbart.

   Absolutt ingen skal være i stand til å ta et barn fra sin far eller mor, selv ikke en dommer, uten å bli straffet for kidnapping, fangehold, tortur, etc.

   Den eneste lovlige omsorg avgjørelse er likeverd, og ingen trenger en dommer for det.

   *

  
---

   Rune L. Hansen, 06.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200608915200079
  
   Equality - equal rights - is the only legal law regarding parents. And absolutly nobody shall take the child, not even a judge, because that is kidnapping, prison hold and torture and illegal and punishable.

   Absolutely no one shall be able to take a child from his father or mother, not even a judge, without being punished for kidnapping, capture, torture, etc.

   The only legal custody decision is equality, and nobody needs a judge for that.

   *

  
---
---

   Søren Helming Rasmussen, 06.08. 2013:
   https://www.facebook.com/shelmingr/posts/663498093662021

   Så ringer politiet lige nu... ang tilholdet. Jeg må ikke engang nævne mine drenges navne 'Lucas & Bastian' herinde på facebook.
   Dette er hvad systemDK hjælper en syg so med at kunne afstedkomne. Nomi Lorentzen Petersen... de 2 knægte vil en dag afsky det menneske og syge individ du er

   *

   Suzanne Vasantha Tranekjer:
   Fuck hvor sygt... Vi har da fri ydringsfrihed..

   Mirja M M Stief:
   Sidder bare og ryster på hovedet.... fatter intet mere!

   Asbjørn Christensen:
   Det skal du bare gør som du vil, de kan jo prøve at køre en sag på det hvis de vil. Så skal det i hvertfald nok komme i pressen.

   Søren Helming Rasmussen:
   Har hverken set drengene ell hende siden 2012... så selv tilholdet er mer end langt ude. Er selv chokeret over dette land kalder sig et retssamfund, med det løgn kan afstedkomne

   Søren Helming Rasmussen:
   Asbjørn... selv pressen frygter dette emne. Alt har været kontaktet... prøvet og forsøgt.

   Nicklas Boye Sparre Bjørneboe:
   er det ikke censur ?

   Søren Helming Rasmussen:
   Censur... hvordan skal det forstås Nicklas?

   Nicklas Boye Sparre Bjørneboe:
   hvis man får at vide at der er ting man ikke på sige

   Søren Helming Rasmussen:
   Ved godt hvad censur er, bare ikke hvad din pointe er???

   Helle Hansen:
   Hold kæft hvor langt ude... Sådan en syg ko : (  

   Edisa Maslesa Iversen:
   sig til hvis du har brug for en snak en kop kaffe et land søde

   Jens Richard Nielsen:
   Så fucking sygt system -- er politiet også total skøre og blinde ligesom Statsforvaltningen og retsystemet.

   Jens Richard Nielsen:
   Men vi andre må sige dine drenges navn ... Nomi Lorentzen Petersen, forså dog at drengene Lucas & Bastian savner deres far hvad får i syge kvinder ud af dette her.... utroligt at det danske system tillader det og ikke stopper de mødre og tvangsbehandler dem for deres syge sind.. Og så kunne de lige snuppe Karen Hækkerup med i sådan behandling også.

   Søren Helming Rasmussen:
   Jeg tænker kraftigt på en civil retssag. Det er krænkelse på krænkelse.

   Nicklas Boye Sparre Bjørneboe:
   at det er forkert at diktere hvad man må sige og hvad man ikke må sige

   Sussi Jensen:
   En sag har jo altid 2 sider, men forstår godt din frustration. Synes jo man som voksne mennesker skal tænke på børnene, og det bedste er jo altid at man kan tale sammen... Hvis hun bevist straffer børnene ved at de ikke må se dig, skal hun jo bare vide at hun en dag måske risikere at miste dem... Ingen for noget ud af det der ping pong, og selvfølgelig skal du ha lov til at nævne dine børns navne... Men vil samtidig sige, du bør ikke svine deres mor til i offentlig forum også selv om du er rasende:))) op med humøret og kæmp videre i stedet for!!!

   Søren Helming Rasmussen:
   Sussi... respekten og troen på sund fornuft og moral, røg da dette shit startede. Fagfolk er enige... den som bruger denne syge fremgangsmåde, har et brist i toppen

   Erik N Wagner:
   det er sku da et frit land vi lever i men er der desvære nogen folk der er for dumme til at fatte det gode ven og det kan kun være folk der er fatsvage tris at det skal være sådan jeg føler med dig gode ven

   Pia Torne:
   Kæft hvor sygt, det giver jo ikke mening- hun er da totalt knækket i låget- og politiet med- jeg ville skrive deres navne hver dag for at se hvad de havde tænkt sig at gøre ved det- og fortsætte alligevel- med mere lort skal land bygge:(:(

   Sussi Jensen:
   Men Søren det er stadig bedre for dig i det lange løb, at du holder en sober tone, også uanset hvor meget man har lyst til at svine en anden til;))) der er børn i klemme, dine børn. Det eneste de har brug for at vide er at du er der for dem, elsker og støtter dem, og frem for alt vel kæmpe for dem til sidste blodstreif:))) håber det lykkes for dig

   Søren Helming Rasmussen:
   Det kommer til at lykkedes Sussi... før ell siden

   Sussi Jensen:
   ; )  Så er det jo det du skal se frem til, og kæmpe for det:)

   Jens Richard Nielsen:
   Sussi Jensen ... i statsforvaltningen ... i retten ... for børnenes skyld .... vi fornuftige og kloge mænd holdt sober tone og hvad vi fået ud af det ? ... Hvor er vores børn ? .... Så glem alt om vi får noget ud af holde en sober tone .. Det har vi jo gjort i alt for lang tid .... For 2 år siden jeg fattede ikke at en far kunne slå sine børn ihjel men idag forstå jeg den afmagt det håbløse danske system kan presse en far ud i ...

   Allan Christensen:
   "Elsker Mine 2 dejlige drenge L&B" er der sgu aldrig nogen der kan klandre dig for. Og ingen tvivl fra nogen som helst om hvem du mener ; )  - Hold da kæft hvor er hun rådden i bolden, men kender det kun alt for godt....

   Sussi Jensen:
   Siger ikke at systemet ikke ku være bedre, siger bare at Søren ikke for noget som helst ud af, at svine hende til her på face...

   Sheila Lucas:
   Ved din ex at du har fået dame på..? Nogle gange bliver det værre, kende nemlig en som har fået ballade efter hun fandt ud af det selvom hun siger at det ikke er et problem så er det..! Det er utroligt hvor meget de ex kan styre end liv meget.. : (

   Mette Svensson:
   Forstår overhovedet ikke at du ikke må skrive deres navne, de er sku da også dit kød og blod... Hvorfor er der kvinder der er så forskruede i knoppen...

   Søren Helming Rasmussen:
   For at tilføje... betjenten jeg lige har talt med, smækker røret på. Dette er ikke en sjælden ting i DK, folk ved bare ikke hvad som sker igen og igen

   Mette Svensson:
   Ingen burde gå sådan noget igennem... Håber ved gud at det snart lysner for dig

   Søren Helming Rasmussen:
   Mette... der er mange 1000 tilfælde. Håber oss ting lysner... men endnu mer at denne trend gir straf. Du skulle ha set de tomme og trætte øjne, på nogle af de mennesker til demonstrationen.

   Mette Svensson:
   Er klar over at det sker for mange og forstår ikke hvorfor.. Undskyld, måske er jeg så lidt dum, men er enig med dig i at når man udbreder sådanne løgne skal man straffes hårdt, man ødelægger trods alt et menneskes liv... Ingen voksne og slet ikke børn, har fortjent at skulle savne en forældre så meget...

   Henrik Kollerup:
   Systemet er bundkorrupt - og det er mig en gåde at politienheden (menige mennesker) bakker dette op. Uden at skulle ønske ondt for andre - er der mange som skulle prøve disse ulyksageligheder på egen krop - der er NUL hjælp at hente. Ej heller til de politifolk som selv måtte stå i den suppedas ganske uforskyldt!! Søren, jeg og tusindvis af andre som ikke har set deres egen børn i årevis har sq ikke bedt om de sager - og slet ikke børnene. Eneste positiv er at det hævner sig på bopælsforælderen på den lange bane. FAR/BARN BÅNDET ER STÆRKERE END MOR/MYNDIGHEDSMÅNDET!

   Mette Svensson:
   Det er forfærdeligt at I skal igennem sådan noget, det har ingen fortjent... Vreden raser i mig når jeg tænker på de stakkels børn som bliver holdt som gidsler og jer forældre der ikke kan følge med i deres liv.. Forstår ikke mennesker der gør sådan noget...

   Rune L. Hansen:
   Og kidnapperne og deres med-spillere sier selvfølgelig at det gjelder om å holde en sober tone og at mor ikke må omtales som grov-kriminell selv om hun er det og at det hele må bagatelliseres og holdes mest mulig skjult og hemmelig, og at la tiden gå så vil barnet selv når det blir myndig ha forstått (underforstått: forstått hva kidnapperne har sagt og far i mellomtiden er til-intetgjort eller gjennom-torturert, utplyndret og drept). Osv.
   Grov kriminalitet, degradering og forbrytelser mot barnets og forelders menneskeverd, samfunnet og verden gjort til bagateller.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.08. 2013 shared a link:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200608859038675

   NRK, 06.07. 2012:
   "Tidligere diktator i Argentina Jorge Videla hører på dommen i Buenos Aires, der han ble idømt en straff på 50 år for systematisk bortføring av barn av politiske fanger på 70- og 80-tallet.

   De tidligere militærdiktatorene Jorge Rafael Videla (86) og Reynaldo Bignone (84) er dømt for systematisk å ha tatt hundrevis av barn fra mødre på venstresiden under militærdiktaturet i Argentina.
   De to ble torsdag dømt til fengselsstraffer på henholdsvis 50 og 15 år. Også tidligere marineoffiser Jorge Acosta, kjent som «Tigeren», og flere andre tidligere ledere fra militærdiktaturet ble idømt fengselsstraffer.
   Hundrevis av familiemedlemmer til ofrene, barn som er blitt gjenforent med sine foreldre, samt aktivister jublet og tok til tårene da dommen ble lest opp i en rettssal i Buenos Aires.
   – Dette er det vi har ventet på. Vi har ikke ønsket hevn, men rettferdighet, sier en eldre mann blant tilhørerne til Reuters.
   Ifølge tiltalen var Videla og Bigone ansvarlig for bortføringene av anslagsvis 500 nyfødte og småbarn i perioden fra 1976 til 1983."

   http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8234718
   Diktatorer dømt for barnebortføring
   www.nrk.no
   De tidligere militærdiktatorene Jorge Rafael Videla (86) og Reynaldo Bignone (84) er dømt for systematisk å ha tatt hundrevis av barn fra mødre på venstresiden under militærdiktaturet i Argentina.

   *

  
---
---

   Ole-John Saga, 06.08. 2013:
   https://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/10200113020579284

   Det blir påstått at vi lever i et demokrati, og på overflaten kan det nok se slik ut, men hvordan forholder det seg i realiteten ?

   Hvor mye individualitet er tillatt innen de forskjellige politiske partiene ?
   Hvor demokratisk er partidisiplinen innen de forskjellige partiene ?
   Hvor stor plass er det til selvstendige personligheter som står i nevnverdig motsetning til partiflertallet ?
   Liten eller ingen, og de som skulle våge å sette seg opp i mot et etablert program, vil raskt og effektivt enten bli irettesatt eller ekskludert fra "det gode selskap".
   Vedtak satt frem av ledelsen godtas viljeløst av fyllmassen lenger ned i maktpyramiden, motstand blir effektivt kvalt i fødselen.
   På utsiden kan det nok se ut som om partiene har demokratiske interesser, men er det i ikke flere ting som indikerer at de ikke jobber mot et fritt og uavhengig samfunn ?
   Er de interesserte i å skape og opprettholde et samfunn der mennesker som kan tenke selv og som tar selvstendige avgjørelser kan få utfolde og utvikle seg ?
   Går ikke politikk ut på å skape massemennesker som trenger partidiktaturet, som må føle seg i overenstemmelse med en masse om de skal føle seg trygge ?

   *

   Dag Vidar Madsen:
   Vi lever i et demokrati med full yttringsfrihet, men det får ikke noen praktiske konsekvenser, utover de økonomiske rammene, som styres av partiene vi har valgt til å husholde med landets økonomi.

   Dag Vidar Madsen:
   Mer indiviuell frihet, krever en sannering av overfødig lovverk. Slik at det er mulig å skape bedre muligheter for seg seg selv, til egen forsørgelse og ditto livslykke. Problemet er skapt av alle eksisterende monopoler og div patentrettigheter, som kun gagner storkapitalen. Inkludert Staten, den største kapitalisten. Fjern alle disse begrensningene, så vil vanlige folk oppleve en eventyrlig vekst. Uten disse lovpålagte begrensningene, kan alle og hvem som helst, høste fruktene av sitt eget arbeide.

   Mike Cechanowicz:
   vi lever i et kommersiell demokrati - en lovlig fiksjon, en illusjon basert på middelmådighet og gjennomsnitts intelligens.

   Dag Vidar Madsen:
   Middelmådigheten finner du i såfall mest av på toppen av pyramiden, Mike. Men hvem skal fortelle dem det? De har pengene, makta over mediene og sitt vellykkedhets-utstillingsvindu" i orden. Hvem fremstår mest som de perfekte forbildene for de kommende slekter? Verdier utover det som kan kjøpes, har en tung bevisbyrde" å dra på:)

   Rune L. Hansen:
   Ja de har slik det nu enda er også hovedtyngden av absolutt all ytringsfrihet, via makt-ideologi, indoktrinering, propaganda, nepotisme og nøkkel-personer og nyttige idioter gjennom-syrende den offentlige forvaltningen. Dirigert av en politisk mafia, motsatt lov og rett.
   Enkelt-mennesket, reell lov og rett, menneske-rettighetene, kultur, anstendighet, rettferdighet, frihet, integritet, demokrati, ytringsfrihet og argumentasjon er gjort maktesløse.
   Det er nu ikke mange prosentene av sivil-befolkningen som er medlemmer i noe politisk parti, i Danmark 3 - 4 %, og i Norge antagligvis ikke stort flere. Politikk har blitt organisert makt, urettferdighet, individuell og organisert egoisme, grådighet og utplyndring og organisert kriminalitet, hensynsløs mafia-virksomhet.
   Og det er ingenting demokratisk å velge mellom. Den politiske mafiaen og dens karriære-medspillere velger for enhver og alle. Og har sine hensikter fjernt fra folket, rettferdighet, lov og rett. Motarbeidende både Grunnloven, Straffeloven, menneske-rettighetene, kristendommen, folket, tradisjoner og verden.

   
---
---

   Ole-John Saga, 06.08. 2013:
   https://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/10200114444614884

   MÅ SEES!!! Spilletid 2 minutter.

   EU er tingen EU gjør alle glad. Man kan ja undre seg om Erna følger med i tiden eller den har stoppet opp for hu. At hu klarer å stå å si det hu sier og til og med være overbevist om det , er rett og slett skremmende. Man må virkelig lure på hvordan hun har kommet frem til en slik konklusjon. Hvis jeg skulle valgt meg en marionette, så vil Erna Solberg vært en av mine favoritter, men det betyr ikke at jeg kommer til å velge Høyre, nei tvert i mot, det er et parti som jeg kommer til å sky som pesten.

   http://www.youtube.com/watch?v=h6wkXPlagbY
   Erna Solbergs EU-garanti
   www.youtube.com
   Denne videoen er tekstet for døve og tunghørte. Skru på Captions nederst til høyre i videovinduet.

   *

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Ja der er vi ihvertfall 2 Ole John Saga  deler

   Inge Rainer Hoikari:
   En aldri så liten innrømmelse om at vi e okkupert av en annen statsmakt .

   Britt Thomassen:
   Enig. Helt utrolig at hun trur på dette selv. Dama er jo sprute gal.

   Ole-John Saga:
   Når det gjelder de politiske partiene så lurer jeg på en ting, og det er valget av lederene hos dem. Når det gjelder å få ting gjennom i det politiske miljø og sanke stemmer når det er valg, så handler det vel om strategi ? Derfor kan jeg ikke skjønne valget av ledere i de forskjellige partier. Synes de er utålelige alle sammen, eller er det bare meg som føler det slik, eller er det sånn at de av oss som har våknet opp ser politikernes sanne ansikt, men de sovende lar seg hypnotisere og dupere av av dem som er trenet opp av sleipe rådgivere ?

   Thomas Holden:
   Huff...

   Ole-John Saga:
   Tror ikke hun er sprøyte gal Britt, men indoktrinert, og da blir man en troende, og troende klarer ikke å se virkeligheten slik den virkelig er desverre.

   Thomas Holden:
   Det er bare fælt å se på den filmen. Så dårlige argumenter skal man lete lenge etter.

   Øistein Østgaard:
   De er stråmenn alle sammen..

   Britt Thomassen:
   Skjønner veldig hva du mener Ole-John. Og, ja, hun er inndoktrinert, og satser beinhardt på at befolkningen er hjernevasket nok/ sover. Hun rir ikke vår hest men noen helt andres. Uansett er det helt på trynet det hun sier. For meg virker hun rimelig gal.

   Ole-John Saga:
   Etter den gangen hun kom med forslag om at arbeidsløse skulle klare seg med 70 kr dagen har jeg ikke kunnet tåle den dama. Enten så er hun dum som et brød eller så er hu ei empati løs merr, og ingen av delene appellerer til meg.

   Tore B. Krudtaa:
   Et klart og tydelig NEI til EU. Det er det folket om og om igjen har sagt og ment, men går det hjem hos disse elite-politikerne? Neida! Og hvorfor Erna er det slik at norge må følge disse direktivene... er ikke det fordi noen på høyeste strå en gang forådte hele den norske befolkningen ved at landet og ble trøkt bakveien inn i EU av Gro, Støre mfl. Har det kortsluttet
 underskallebarkentildenneblåblåepolitikeren?

   Britt Thomassen:
   Jeg var venn med henne på fb for å se hva hun la ut og for å kunne stille spørsmål direkte til henne. Bla om hennes oppteden på Bilderberg møtet i fjor. Jeg fikk selfølgelig bare svada svar. Tilslutt måtte jeg ta henne av vennelista for jeg ble fysisk dårlig hver gang jeg så postene hennes.

   Rune L. Hansen:
   Jo mindre samvittighet de har og dess falskere og frekkere de er dess bedre egnet er de. Det er slik den politiske mafiaen fungerer, og alt og det hele dreier seg om utplyndring, makt og diskriminering.

   Mons Ivar Nordvik:
   Poliesterpolitiker uten kontakt og evne til å opfatte den virkelige verden.

   Britt Thomassen:
   Jeg kjenner mennesker som har stortings politiker i slekta. De forteller at vedkommede skiftet fullstendig personlighet etter en stund på tinget. Jeg trur de blir drillet i å være kald og kynisk. Legger ved en god film. Trur dette gjelder politikere så vel som bedrifts ledere:
   http://www.youtube.com/watch?v=Jxq7hiHi1cE
   I Am Fishhead - Are Corporate Leaders Psychopaths? (2011)
   www.youtube.com
   I Am Fishhead - Are Corporate Leaders Psychopaths? (2011) http://www.fisheadmovie.com/ I Am Fishead: Are Corporate Leaders Psychopaths?It is a well-known fac...

   Rune L. Hansen:
   En politisk mafia er tjent med destabilisering, splittelse, falskhet, degradering, egoisme, etc. Det gjør det også lettere for å få aksept i folket for hva som helst og mest av alt likegyldighet og forvirrelse. Og smil og vær glad, om det så er det siste du gjør. Jo mere ingen og alle klager og dør dess bedre. : (

   
---

   https://www.facebook.com/nilskj/posts/10153118840550074

   Nils Kåre Jørmeland via Tore Willy Johansen:
   Norgespartiet:
   Erna Solbergs EU-garanti
   Nå har AP og De RødGrønne importert EU lovverk gjennom EØS på løpende bånd i 8 lange år. Og galskapen skal fortsette under Erna som i flere år nå har mumlet seg frem i mediene.
   De samme mediene som har bestemt at hun skal avløse Jens.

   Stortingspartiene går ikke uten grunn - på folkemunne - under fellesbenevnelsen - STORTINGSPARTIET.
   De er nemlig En Sild og En Suppe hele gjengen.

   Så lykke til med å slippe stemmeseddelen ned i ønskebrønnen den 9.september.

   For har vi egentlig noe valg når det er valg??

   Nils Kåre Jørmeland:
   Tore Willy Johansen: Før skremte vi ungene med tusser og troll, nå holder det med ERNA..
   Hvor virkelighetsfjern er det lov å være?

   Bønni Sslb Johansen:
   Den fetta kan gå og henge seg

   
---

   https://www.facebook.com/mona.stuve/posts/10153084990225099

   Mona Stuve:
   Erna lover at så snart muligheten byr seg så vil hun ha Norge inn i EU!!!
   Så hvis du vil inn i EU stem Høyre!!

   Per Erik Härdig:
   Denne videoen er fra valget i 2009 hvor Høyre hadde en klar målsetning å gå inn for fullt medlemskap i EU. Leser man partiprogrammet for 2013 - 2017 så har man moderert seg betydelig i teksten fra SKAL til ØNSKER å få til et samarbeid.

   Tom Ivar Hafskjold:
   De må jo moderere seg siden EU prosjektet er i fritt fall, men inn vil de.

   Mona Stuve:
   Hei Per Erik,.. jeg er klar over at videoen er noen år gammel. Men når hun har gått ut og erklært så tydelig at hun ønsker Norge inn i EU.... tror jeg ikke noe på at hun egentlig har endret sitt standpunkt på dette. Hun er meget velvillig instilt til å gi avkall på norsk suverenitet, det vises også i hennes deltakelse i de hemmelige Bilderbergermøtene. Hun gir faktisk også klart uttrykk for at det er helt uproblematisk at politikere som er folkets representanter deltar på slike møter??
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10095288
   Letter på Bilderberg-sløret - VG Nett om Kongehuset
   www.vg.no
   (VG Nett) Erna Solberg og kronprins Haakon var blant deltakerne da rundt 130 verdenstopper møttes til myteomspunnet elitekonferanse i helgen.

   Per Erik Härdig:
   Har du lest artikkelen til Johan Nygaard «Vårt nasjonale traume»?
   http://radikalportal.no/2013/08/06/vart-nasjonale-traume/
   Vårt nasjonale traume
   radikalportal.no
   Johan Nygaard maner i denne artikkelen til oppgjør om et nasjonale traume, spunnet rundt EØS-avtalen og villedende informasjon til storting og folk som perverterer norsk politikk på tvers av partie...

   
---
---

   Ole-John Saga, 06.08. 2013:
   https://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/10200114986748437

   Sannheten
   http://kv.no/innspill/betraktninger/sannheten-1.6132529
   kv.no
   SannhetenAv:Publisert27.03.2011 22:19Sist oppdatert27.03.2011 22:19TweetE-postSkriv utDette anbefaler kv.no's lesere«Sannheten er det som til enhver tid passer partiet best», sa Karl Kautsky, en av skaperne av de ideologier som sovjetstaten ble bygget på. Da Nikita Khrusjtsjov falt i unåde etter å h...

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "«Sannheten er det som til enhver tid passer partiet best», sa Karl Kautsky, en av skaperne av de ideologier som sovjetstaten ble bygget på.

   Da Nikita Khrusjtsjov falt i unåde etter å ha blitt utmanøvrert av John F. Kennedy, ble historiebøkene forandret, og på et bilde der han poserte sammen med Leonid Bresjnev ble Khrusjtsjov erstattet av et blomstrende tre.

   Bjarne Hille var opptatt av det ”sosialistiske paradoks” i sin bok Den Nevrotiske Stat. På grunn av opposisjonen mot sosialistene i Sovjet ville man etter hvert få et demokratisk styresett der, mens opposisjonen mot de demokratisk valgte ledere i Norge til slutt vil ende i et sosialistisk diktatur. Dermed ville demokratiet blomstre i Russland mens diktaturet ble innført i Norge.

   Nå gikk det ikke så bra da gammelkommunistene skulle lage demokrati i Russland, for de visste jo ikke hva et demokrati var. I stedet for å lese Milton Friedman leste de åpenbart Gudfaren av Mario Puzo, og innførte et slags korrupt mafiavelde."

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "Og FrP begynner å forholde seg til Kautsky og Engels. Vi har jo sett at sannheten hos dem er det som tjener partiet best, et synspunkt som Josef Stalin ville applaudert. Dermed har de gjort seg til talsmann for det sosialistiske paradoks."

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 07. august 2013, Vinberget:

   Mørkt, noe stjerner og 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 02.30 i natt. Dus blålig himmel, solen over horisonten i øst og 8 pluss-grader klokken 08. Litt spredt med skyer og 14 pluss-grader frem mot klokken 11. Med lysere blå himmel, oppmot 18 pluss-grader og et vind-drag frem mot klokken 14. Videre oppmot 20 utover eftermiddagen. Efter hvert slørete og dus himmel, med 13 pluss-grader klokken 20. Dunkelt, grålig himmel og 11 klokken 22.30. Mørkt, noe stjerner og 10 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.08. 2013 via Falske og ekte dommere:

   Folkemordet i Rogaland

   Utdrag fra masteroppgaven:
   Folkemordet i Rogaland (118 sider)
   Engelsk tittel: The Genocide in Rogaland
   Forfatter: Kjersti Dybvig, 2011
   http://brage.bibsys.no/uis/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_18589/1/Dybvig,%20Kjersti.pdf

   "Hvis nasjonaldagen 17. mai er noe å hedre og frigjøringsdagen 8. mai verdt å flagge for, burde 26. november være dagen vi minnes vårt største nederlag som nasjon."
   - Frode Fanebust (2009)

   "Etter hvert kommer også noen andre lokalpolitikere. Men det er noen jeg savner. Og når seremonien starter skjønner jeg hvem det er: Her er ingen representanter fra Rogaland Politikammer. Politikerne beklager at det har tatt 68 år å få minnesteinen på plass. Men de
understreker at nå har fylket og byen tatt ansvar. Steinen skal for alltid minne oss på at jødene fra Rogaland ble drept i det samme folkemordet som resten av jødene i Europa. Så vi står der i taus avmakt, mens vi tar innover oss at Rogaland hadde sitt Holocaust.

   Jeg leser innskriften på minnesteinen: ”Til minne om jøder som hadde tilknytning til Rogaland”. Bruken av jøder i ubestemt form, og ordene tilknytning til Rogaland, får meg til å reagere. Dette fjerner jødene fra vårt nabolag og vårt ansvarsområde. Ordene unnskylder vår stilltiende deltakelse i folkemordet. De ekskluderer jødene fra vårt nasjonale ”vi”, og overlater dem alene til sin skjebne. Samtidig oppdager jeg noe mer som mangler: David-stjernen.

   Noen sier at ”barnet” skal komme. Barnet til et av navnene som står på steinen. Barnet, som ble født i 1942, og adoptert bort bare få måneder før moren ble drept i gasskammeret. Vil dette ”barnet”, som nå må være i slutten av 50-årene, komme hit i dag? Jeg ser meg rundt? Vil hun gi seg til kjenne? Kan noen presentere meg for henne?

   Noen gjør det. Jeg tar den lille kvinnen i hånden. Et numment alvor og en tung hjelpeløshet preger ansiktet hennes når hun peker på navnet Sara Hildur Joseff. En ung kvinne som var født 25. januar 1916, og ble gasset i hjel i Auschwitz 3. mars 1943.
   - Det er moren min, sier hun lavmælt. Jeg har sett registreringsskjemaet til Sara Hildur Joseff, som hun fylte ut på Berg Interneringsleir, og hvor skrev hun at hun var barnløs. – Slik reddet hun livet mitt, fortsetter kvinnen, - ved å gi meg bort. Ellers hadde nok mitt navn også stått her. – Så sukker hun så dypt at jeg bare kan ane den avgrunnen av tanker, følelser og spørsmål hun må ha hatt siden hun som sjuåring fikk vite morens skjebne.

   Jeg ser på de andre navnene. De 22 navnene som rabbineren nettopp har lest. Ett etter ett sammen med en bønn. Og jeg tenker: Hvem var jødene fra Rogaland? Hva skjedde egentlig med dem? Hvordan kunne alle bli arrestert? Og hvordan kan det forklares at dette folkemordet ikke er blitt husket?

   739 av ca 2000 registrerte norske jøder ble arrestert og deportert i 1942, (Johansen, 1984, s. 113), det vil si rundt en tredjedel. I Rogaland ble alle jødene arrestert, og bare to slapp unna deportasjon. Kan jeg, nesten sytti år senere, forstå årsakene til, og motivene bak disse hendelsene i 1942? Til en viss grad mener jeg å kunne det. Overgrep mot menneskeheten er ikke av ny dato, og stoppet heller ikke etter 1942. Politisk, historisk, sosiologisk og psykologisk kunnskap skaper, slik jeg ser det, nødvendige forutsetninger for å kunne gå inn i disse problemstillingene.

   Derfor ønsker jeg å drøfte hvordan alle de registrerte jødene i Rogaland kunne bli arrestert. Vurdere om det er grunn til å tro at jødene fra Rogaland skilte seg ut fra jødene andre steder i Norge, eller om det var forhold i Rogaland som forårsaket avviket fra andre fylker. Gjennom å fortolke det som skjedde, se på myndighetenes handlinger, jødenes reaksjoner og ettertidens fortielse, vil jeg lete etter mulige årsaker til dette folkemordet. (...)

   Og kriminolog Per Ole Johansen (1984, s.134) skriver: "Nesten halvparten av de norske jødene ble drept i tyskernes utryddelsesleire. Dette folkemordet på 739 norske jøder skiller seg særdeles negativt ut fra hvordan det gikk med de andre skandinaviske jødene under krigen." (...)

   For det som skjedde i Rogaland var en del av det store folkemordet i Europa, der seks millioner jøder ble drept. Og jeg vil også prøve å
analysere hva begrepet ”delaktighet” innebærer i denne sammenhengen. Hvor delaktige var det lokale politiet som stemplet passene, fylte ut skjemaene, foretok arrestasjonene og førte lister over det beslaglagte boet? Hvor delaktige var de som kjøpte Hille Beckers vinterfrakk for 54 kroner, vaffeljernet til Judith Becker for 10 kroner eller noen av de flere hundre andre gjenstandene på auksjonene i 19431? ((Våga og Askelands privatarkiv ”Jøder i Norge”, Mappe C: Kopi av auksjonsprotokollene med liste over alt som ble auksjonert bort, samt navn på kjøperne.)) Hvor delaktige var drosjesjåførene som kjørte jødene til jernbanen? Jernbanearbeiderne som fraktet dem til interneringsleirene på Østlandet? Ja, hvor begynner og hvor stopper delaktighet, skyld og ansvar? (...)

   Etter at jeg hadde fått en så god oversikt som mulig, begynte jeg arbeidet med å finne ut hva som hadde skjedd med jødene fra Rogaland, både i forkant av arrestasjonene og i forbindelse med disse. Jeg undersøkte først både Statspolitiets og det lokale politiets journaler i flere uker, før jeg dro til Oslo og begynte å lete i Riksarkivet, Arkivboks S-1329 Statspolitiet, serie Ga Jødeaksjoner, etter informasjon om jødene fra Rogaland. Det var flere tykke mapper under tittelen ”Jøder arrestert utenfor Oslo”, og disse var verken ordnet alfabetisk eller etter fylker. Så det var et møysommelig arbeid å lete seg fram til den informasjonen jeg trengte. Men etter hvert fikk jeg
samlet sammen viktige opplysninger som kastet litt lys over hendelsene i 1942.

   Nesten samtidig fikk jeg tilgang til journalist Finn E. Vågas privatarkiv over jødene fra Rogaland, samt Lena Skår Størseths privatarkiv over familien Joseff. Lena Skår Størseth har også vært en god muntlig kilde til familien Joseff. Det viste seg også at Barnemuseet i Stavanger hadde en dukkevogn fra Feins Magasin, og at kvinnen som hadde fått denne som barn vokste opp i nabohuset til Julius Fein. Dermed hadde jeg en muntlig kilde. Like etter kom jeg i kontakt med Alice Teigland i Bergen, også gjennom en kontakt på Barnemuseet. Hun hadde jobbet i kolonialbutikken der Judith Becker handlet, og hadde vært venninne av Ada Becker! Nå hadde jeg to tidsvitner.

   I Finn E. Vågas arkiv fant jeg en kopi av rettsprotokollen, der Georg Rechenberg fortalte sin historie i 1946. (...) Gjennom samtaler og det jeg har funnet i arkivene har jeg prøvd å rekonstruere det som skjedde i 1942. (...)

   Dessverre kan jeg ikke skru tiden tilbake til 1942, og foreta en dør-til-dør-aksjon for å finne ut hvilke holdninger folk hadde til jødene. Men selv om jeg kunne det, er det ikke sikkert at jeg ville fått et fullgodt svar. Kanskje ville jeg møte mange som ikke hadde noen holdninger til jødene i det hele tatt? Skulle det da tolkes som bevisst eller ubevisst likegyldighet? Men faktum er at holdninger er vanskelige å avdekke uansett. Fra sosialpsykologien vet vi at holdninger, og bakgrunnen for dannelsen av disse, ofte er skjulte og vanskelig tilgjengelige. (...)

   Selv om jeg har brukt seks ulike arkiv, tre offentlige og tre private så har jeg ikke funnet noen personlige dokumenter i form av brev eller dagbøker fra høsten 1942. Så jeg er henvist til å tolke hvordan den enkelte jøde må ha opplevd registreringen, arrestasjonen og deporteringen. Registreringsskjema finnes for alle, likeledes arrestasjonsskjema, innskrivningskjema i de norske interneringsleirene og registrering av eiendelene deres. Det finnes også kopier av avhør og offisielle brev, men som sagt, det personlige mangler. (...)

   fra side 77:
   "At det lokale politiet anga folk som flyktet, ytret seg fiendtlig mot okkupasjonsmakten eller NS, kom med patriotiske ytringer eller rev ned NS-plakater, får en til å fundere på hva som ble konsekvensene for disse menneskene? Men kunne politiet la være å utføre ordre fra tysk politi eller SS? Flere opplysninger tyder på at de kunne det, uten at det fikk andre konsekvenser enn at de mistet jobben. For eksempel sendte lensmannen i Nedstrand 15.04.194278 et telegram til Statspolitiet om at han ikke kunne pågripe lærere, og ba om øyeblikkelig avskjed fra sin stilling."

   fra side 94:
   "Høsten 1941 gikk det beskjed fra Justisdepartementet, ved justisminister Sverre Riisnæs, at alle fylkesmennene måtte skaffe oversikt over all jødisk eiendom. Til gruppen ”jøder” hørte alle som tilhørte et jødisk trossamfunn, alle som hadde et jødisk etternavn eller minst to jødiske besteforeldre. Fylkesmennene ga sorenskrivere og lensmenn oppgaven med å samle inn opplysningene, og i løpet av høsten hadde alle med unntak av to svart. Dommerne som returnerte disse oversiktene tilbake til Justisdepartementet, var stort sett de samme som etter krigen satt som dommere i landssvikoppgjøret."

   fra side 98:
   "Jødenes støttespillere ellers finnes knapt. Både biskopen, politimesteren og ordføreren i Stavanger var NS-medlemmer. Det kommunale byråkratiet hjalp ikke jødene. Motstandsbevegelsen, både innenfor og utenfor politiet, gjorde heller ingen ting for å prøve å redde dem. En morgen var de borte. Ingen spurte etter dem. Ingen snakket om dem. I adressekatalogene for Stavanger sto de oppført for siste gang i 1942.
   Og som ved en skjebnens ironi kan en lese i vaktprotokollen til Stavanger politikammer den 26.10.194293 at kl 13.00 ble flagget heist på halv stang. - Gulbrand Lunde, byens store NS-fører, var død."

   fra side 107:
   "Når det nasjonale blir personlig blir det levende, skriver Anne Eriksen (1999, s. 87).
   Det er ikke vanskelig å se hvor rett hun har i det. Bare tenk på hvilke følelser en landskamp i fotball kan sette i sving. Om ikke fotballkampen akkurat handler om demokrati og menneskerettigheter, så vil jeg tro at de følelsene supporterne har når laget deres scorer, ligner følelsene som motstandsbevegelsen hadde da den plasserte bomber hos fienden. Vi vil forsvare vårt rykte som hederlige forkjempere for demokrati og menneskerettigheter, mot feige, brutale og, ikke minst, umenneskelige fiender.
   ”Det norske forsvaret er summen av verdier, holdninger og prinsipper som bor i hver enkelt av oss”, heter det i en omdømmekampanje fra forsvaret våren 2011100.
   Retorikken har ikke endret seg siden 1945. For bildet som ble tegnet av tyskerne (nå al qaida) som de onde, ble (og blir) satt opp som kontrast mot oss selv; de gode. Både gjennom politisk retorikk, kommentarer til norske sportsprestasjoner og i fortellingen om vår nasjonale historie, blir vi fortalt at det er en del av vår ”norske natur” å være ærlige, rettferdige og modige. Vår historie skal derfor avspeile vår mentalitet. Og til den historien passer det dårlig med sviket mot jødene, både de norske og de som hadde flyktet fra de tyskokkuperte områdene."

   fra side 110:
   "Etter at jødene ble arrestert og deportert ble de altså ranet av den norske staten, samt en lokalbefolkning som sloss om å kjøpe boet deres for en billig penge106. Stavanger Kemnerkontor107 (datert 12.01.1943), og Skattefogden i Stavanger108, (datert 19.08.1944), sendte ut skattekrav mot Fein og Joseff til bobestyrer Sirevåg med løpende renter. Og når en leser auksjonsprotokollene, ser en at veldig mange mennesker var innom og kjøpte alt av stort og smått. (...) Leilighetene ble ribbet, alt kunne omsettes. Men viktigere, myndighetene visste også at folk ikke brydde seg om hvorfor gjenstandene ble auksjonert bort."

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.08. 2013 via Falske og ekte dommere:

   Å ja, det er sant

   Å ja det er sant
   En god mulighet
   At en mann er en mann
   Med mange personligheter
   Men kan to ansikter være en?
   En mann er en morder
   En mann elsker mye
   Er dette samme mann
   Hvilke bevis har vi?

   "Rettssakene til John Demjanjuka", A Holocaust Cabaret, scene 27
   Jonathan Garfinkel (Moderne jødiske skuespill, redigert av Jason Sherman 2006)


   Oh yes it’s true
   A good possibility
   That a man is a man
   With many personalities
   But can two faces be one?
   A man is a killer
   A man loves a lot
   Is this the same man
   What proof do we got?

   ”The trials of John Demjanjuka”, A Holocaust Cabaret, scene 27
   Jonathan Garfinkel (Modern Jewish Plays, edited by Jason Sherman 2006)

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200616350225950

   At kriminelle i den politiske forvaltningen og deres med-spillere bagatelliserer sine grove forbrytelser er ikke noe nytt. Men hvor lenge her nu skal vi la de få holde på?

   *

   Brit Jensen:
   Ja du sier noe Rune..

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke for moro skyld at Straffeloven har forbud mot deres forbrytelser, og også har bestemt en straff for hver enkelt av de!

   
---
---

   Kristian Berg, 07.08. 2013 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/637458789612094/

   Les dette Folkens!

   Den 63 år gamle Sovjet-dissidenten, Vladimir Bukovsky, frykter at EU er på vei til å bli det andre Sovjetunionen. I en tale han leverte i Brussel forrige uke kalte han EU et "monster" som må ødelegges, jo før jo bedre, før det utvikler seg til en fullverdig totalitær stat. Les mer!

   Tidligere Sovjet-dissident advarer mot EU-diktatur
   http://www.folkets.info/component/content/article/12879-tidligere-sovjet-dissident-advarer-mot-eu-diktatur
   www.folkets.info
   Sovjet konkluderte, og kom til en avtale med de venstreorienterte partiene, som gikk ut på at hvis de jobbet sammen kunne de kapre hele det europeiske prosjektet, og snu det opp ned. I stedet for et åpent marked ville de gjøre EU om til en føderal stat.

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "I sin tale refererte Mr Bukovsky til konfidensielle dokumenter fra hemmelige sovjetiske filer som han fikk lov å lese i 1992. Disse dokumentene bekrefter, ifølge Bukovsky, eksistensen av en sammensvergelse for å gjøre EU om til en sosialistisk (les: kommunistisk) organisasjon.

   Vladimir Bukovsky var en av heltene i det 20. århundre. Som ung mann avslørte han den utstrakte bruken av psykiatriske fengsler mot politiske fanger i Sovjetunionen, og for dette måtte han tilbringe til sammen tolv år (1964-1976), fra han var 22 til han var 34 år gammel, i Sovjet-fengsler, arbeidsleirer og psykiatriske institusjoner. I 1976 utviste Sovjet ham til Vesten. I 1992 ble han invitert av den russiske regjeringen som ekspertvitne under rettssaken som ble gjennomført for å fastslå om det sovjetiske kommunistpartiet hadde vært en kriminell institusjon. For å forberede sitt vitnesbyrd fikk Bukovsky tilgang til et stort antall dokumenter fra sovjetiske hemmelige arkiver. Han er en av de få mennesker som noensinne har sett disse dokumentene, fordi de fortsatt er hemmelighetsstemplet. Ved hjelp av en liten håndholdt skanner og en bærbar datamaskin, klarte han å kopiere mange dokumenter (noen med høy sikkerhetsklarering), inkludert KGB-rapporter til den sovjetiske regjeringen."

   
---
---

   Rune Fardal, 07.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10151511624906150

   Partnerdrap

   Partnerdrap
   
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat/subcat/thread280454/
   
www.dagsavisen.no
   Debatten på Dagsavisens nettsider skjer under fullt navn. For å skrive innlegg og delta, må du derfor registrere deg først. Det er fort gjort.

   *

   Rune Fardal:
   "Når det gjelder drap/selvdrap, så dreier det seg ofte om menn fra høyere sosiale lag. Det kan være
   - menn som har mistet jobben,
   - sliter med økonomi eller
   - opplever at kona vil gå fra dem, sier Bjørnebekk."

   Og hva er minste felles multiplum for disse fra "høyere sosiale lag" Bjørnebekk? Jo, krenkelsen av selvbildet, den narsissistiske krenkelse.

   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10103410
   13 drap hittil i 2013 - ni av dem etterforskes som partnerdrap - VG Nett
   www.vg.no
   Drapet på Sivje Schjærven (44) er det niende som politiet mener er begått av en partner siden nyttår.

   Kjetil Thue:
   Godt skrevet, og jeg kjenner veldig godt igjen en bestemt mors adferd i dette: "PAS dynamikk der en partner får barnet til å hate eller vaære redd for den normale forelder, er den ypperste krenkelse av den andres kjærlighet til barnet. Derfor oppfattes dette irrasjonelt og for de fleste vanskelig å forstå.
   Det handler om forsvar av et ødelagt SELV:
   http://www.youtube.com/watch?v=pXbPJ2b4nXM" Dette kan jeg nå omsider forstå, i lys av de krenkelser hun i sin tid selv betrodde at hun har vært utsatt for i sin egen barndom.

   SELVET - Narsissistisk sårbarhet
   www.youtube.com
   Selvet, eller selve kjernen i hvordan vi selv oppfatter vi er, kan være av ulik kvalitet, alt etter hvilke påvirkninger vi ble utsatt for i vår utvikling. Je...

   Rune L. Hansen:
   Fratatt sine mest fundamentale og sentrale menneske-rettigheter og livets rett av den politiske mafiaen og dens med-spillere. Og den politiske mafiaen tar det for gitt at dette er en av konsekvensene, som den i realiteten tilsikter.

   Rune L. Hansen:
   En av diskrimineringens og degraderingens mange groteske konsekvenser.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.08. 2013 shared a link:
   
   Pluss at både barna og foreldrene samtidig også blir utsatt for veldig mange flere grove forbrytelser fra den samme politiske mafiaen og dens med-spillere! Mildt sagt. Pluss hele samfunnet og verden!

   – 1500 overgrepsofre siden 2000 - NRK – Trøndelag
   http://www.nrk.no/trondelag/_-1500-overgrepsofre-siden-2000-1.7908196
    www.nrk.no
   – 52 domfellelser i overgrepssaker mot barn under offentlig omsorg er bare toppen av isfjellet.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.08. 2013 via Menneskerettspartiets debatt-side:
   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/536220943098611/

   "Det hevdes at den norske grunnloven er Europas eldste forfatning.

   Uansett om dette nå er tilfelle eller ikke, så er spørsmålet om grunnlovens innhold meget sentral i forhold til spørsmålet om Norge skal bli medlem i EU eller ikke. Alle norske politikere vil før eller siden, bli tvunget til å forholde seg til det grunnloven bestemmer, enten vedkommende er for ellerimot norsk EU-medlemskap.

   Jeg har valgt å se på noen av de mest sentrale paragrafene i den norske grunnloven som opplagt må fjernes eller forandres før Norge kan bli medlem i EU. Disse bestemmelsene i grunnloven har jeg satt opp mot elementer i forslaget til EU-grunnlov. Dette har jeg gjort i den hensikt å gjøre det tydelig at en rekke paragrafer i den norske grunnloven må endres eller fjernes før et eventuelt EU-medlemskap.

   Jeg har også sett på betydningen av §112 i grunnloven som påbyr at grunnlovsendringer ikke må bryte med grunnlovens ånd og prinsipper, men kun gjelde modifikasjoner.

   Dersom forslag til EU-grunnlov ikke blir vedtatt, vil det jeg har skrevet om den norske grunnloven og EU, i all hovedsak likevel gjelde. Det blir bare noe mer omstendelig å påvise det."

   http://norgespartiet.no/component/content/article/269.html?start=2

   Kap 4 - Hovedmålsetting Del 1 - Her begrunnes hvorfor Norge ikke kan bli «medlem» av EU
   norgespartiet.no
   Norgespartiet arbeider for et DIREKTE FOLKESTYRE gjennom DIREKTEDEMOKRATI etter modell av Sveits.

   *

   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 07.08. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151597694573785/

   Filmen med bilderna om Donia från bebis och framåt visar att hon hade ett helt normalt familjeliv.

   Det är kriminellt att personalen som är anställda inom socialtjänsten i Sverige, och som ju avlönas med skattebetalarnas surt förvärvade pengar, tillåts att förfölja, förnedra och förtrycka barn och deras familjer - och till och med orsaka barnens och/eller deras föräldrars förtidiga död.

   Varför blir inte myndighetsbrottslingarna åtalade? Jo, det är så här de av folket valda representanterna vill ha det.

   Det är inte bara i Syrien som man styr med terror mot befolkningen.

   Donias film
   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W6OVR-_ETpc
   www.youtube.com
   Donia blev 15 år och 7 veckor

   *

   Annina Karlsson:
   Ja vi hade ett gott liv och barnen var varken smutsiga eller utsvultna. Jag ägnade tid med dem så vi gjorde roliga saker.

   Annina Karlsson:
   De skulle ifrån mej för renlighetsträning sa man.

   GunBritt Lundström:
   Efter att ha känt dig Annina, i över ett år, vet jag att du tagit väl hand om dina barn.....

   Minette Andersson:
   fruktansvärt jag delar d:(en

   
---
---

   Victims of Child Protective Services, 27.12, 2012 shared a link:

   It is happening to me and yet I still find it hard to believe that taking Peoples Children and selling them is a business and more shocking to me is the fact that there's no bloodshed.
   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IDuN7UZ16OM#at=789
   www.youtube.com

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200617742420754

   Utplyndringer, falsk dokumentasjon, kidnappinger, fangehold og tortur.
   Politikk som har blitt til organisert kriminalitet, elite og nepotisme.

   Det foreligger nu på Internettet og Facebook så enorme mengder dokumentasjon, beretninger og bevitnelser på den norske politiske mafiaens folkemord og forbrytelser overfor med-mennesker og deres barn og foreldre at det er umulig for bare et menneske eller noen å kunne gå inn i hver enkelt sak i den utrolig enormt store mengden saker. Men hoved-trekkene, metodene og oppskriftene er tydelige og utvetydige. Og det er et enormt stort folkemord som pågår og som veldig fort og smittsomt stadig mere og mere har spredt seg og sprer seg fra land til land.

   Utplyndringer, falsk dokumentasjon, kidnappinger, fangehold og tortur - ulovlige lover og avgjørelser og motsatt lov og rett - er sentrale bestanddeler i den nu pågående type folkemord og forbrytelser overfor menneskeverdet og menneskeheten. Degradering, menneske- og kjønns-diskriminering også. Og at barna blir brukt som våpen og for menneske-handel for både målrettet og vilkårlig å ødelegge med-mennesker og familier. Alt og det hele med uhyrlige splittelser, perverteringer, ødeleggelser, destabiliseringer, makt- og myndighets-misbruk og lidelser som konsekvens. Det er en nasjonal og inter-nasjonal smittsom katastrofe av enorme dimensjoner.

   Å få straffe-forfulgt og stoppet dette nu fortest og best mulig krever både nasjonalt og inter-nasjonalt arbeide og engasjement. Og hva er vel viktigere?

   * * *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/10151599128918785/

   Elin Hege Lona:
   Godt skrevet og beskrevet.

   
---

   Rune L. Hansen, 07.08. 2013:

   Out-plunderings, false documentation, kidnappings, capture hold and torture.
   Politics that have become organized crime, elite and nepotism.

   It is now on the Internet and Facebook so huge amounts of documentation, reports, and attestations on the the Norwegian political mafia genocide and crimes against fellow human beings and their children and parents that it is impossible for just a human or some being able to go into each individual case in the incredibly enormous amount of cases. But the main features, methods and recipes are clear and unequivocally. And it is an enormous genocide which is going on and very fast and contagious becoming more and more spread and is spreading from country to country.

   Out-plunderings, false documentation, kidnappings, capture hold and torture - illegal acts and decisions and opposite law - are key components in the now ongoing type genocide and crimes against human dignity and humanity. Degradation, human- and gender- discrimination too. And that the children are being used as weapons and for human trafficking for both targeted and arbitrary to destroy fellow human beings and families. All and the whole with monstrous apartings, perversions, destructions, destabilizations, power- and authority- abuse and suffering as consequence. It is a national and inter-national contagious catastrophe of enormous dimensions.

   To obtain criminal persecuted and stopped this now fastest and best possible requires both nationally and inter-nationally work and engagement. And what could be more important?

   * * *

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.08. 2013:

   Jeg har i dag lest et tilsvar til Fylkesnemnda fra barnevernstjensten i Vennesla kommune. Der sies det rett ut at det at mor går på NAV, er et tungt argument for at kommunen motsetter seg gjenforening mellom mor og datter. Hvor kynisk og kald er verden blitt?

   *

   Carmelita Olaes:
   Thank you very mcuh?

   Trine Anita Halvorsen:
   e rett å slett helt sykt kossn systeme fungere i dag! når staten reagere på koss foreldra har det i dag, om det e økonomisk eller psykisk, å straffe dæm for det, så sitt det MANGE foreldra å e livredd for å be om hjælp på grunn av at man da ende opp me å miste ongan!

   Trine Anita Halvorsen:
   i norge e d ikke lov å ha det vanskel!!!

   Inger Råna:
   ja det er lettes og ta di som ikke kan kjøpe seg fri Virker som omsorgsevnen står i takt med intekten grusomt men di som er såkalt fine di tør ikke bv ta men der tror jeg det finnes mye rart

   Anne Sunde:
   Det er menneskehandel å holde fosterhjem i drift, slikt øker BNP og det er viktigere for våre politikere enn familie og sarte barnesinn

   Inger Råna:
   jo i norge kan du ha det vanskelig og få hjelp men da bør du helst vere invandrer

   Trine Anita Halvorsen:
   barneverne bryr sæ ikke en døyt om barnesinn!!!! det har æ sett alt for mange eksempla på!!

   (...)
   Evy Gjeverth:
   Bv.Nekter og la seg granskes... hva skjuler de. Dekke seg bak taushetsplikten... blir for tynt. Bv. tar barn i hytt og pine. For ingen gransker dem. Gjør de feil, hviket de ofte gjør.. slipper de og stå til ansvar.. farligt for hele samfunnet og er ikke demokratisk.

   Raymond Johansen:
   Kan man vinkle noe negativt så gjør de det! Falsifisering og dekontekstifisering er grunnleggende verktøy for å vinkle enhver normal tilstand eller adferd til noe negativt, selv positive vinklinger klarer de å lage om til ett negativt argument! Selverklærte mangler og feil, noe som viser styrke over at ett menneske selv ser og da faktisk jobber med forbedring, det brukes ofte som hovedargument mot foreldrene. Og de påroper seg æren for å avdekke feil og mangler under granskning av familien! Systemet er kommunistisk styrt og maktbalansen er 100/0.

   Anne-britt Kaltun:
   Jeg synes at dette er skremmende, om de har stønad fra NAV så er de helt sikkert glad i barna sine og tar vare på dem. Skulle tro at barnevernet synes det er ok å ta fra foreldrene barna. Hvordan har verden blitt og hvordan kommer den til å bli jeg bare undrer ...

   Rolf Vågene:
   http://barnevernet.origo.no/-/bulletin/print/557502_de-snakker-aldri-sant?ref=checkpoint

   Kjell Erik Midtgård:
   Jeg tror det strider i mot menneskerettighetslovgivningen, på den ene siden barnekonvensjonen som krever at barnet vokser opp i kjærlige familieforhold, og retten til identitet (biologisk famlietilhørighet), på andre siden forbryter forholdet konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter om at man ikke skal diskrimineres på bakgrunn av diverse faktorer. Det vil også krenke Konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner. Har du tenkt å lage sak av slikt Marius? Jeg heier på deg jeg altså!

   Arnesen Rikke:
   Det ligger i bvl § 4-4 3 led en forutsetning at økonomiske hjelpetiltak kan ytes av barnevernet. det er alminnelig antatt i teori og praksis at dersom det er økonomien som er hindringen så skal barnevernet yte økonomiske hjelpetiltak til barnet. Typisk dekning av barnehage, sfo, fritidsaktiviteter, ferie mv. Mens nav skal dekke hus og livsopphold.

   Anita Lysgård:
   jeg hater det fucings norske barnevern, fuck dem

   Anita Lysgård:
   typisk barnvern revhåler du

   Anita Lysgård:
   bare se mine barn dem har ødelagt skammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmpå barnevernet

   Olav Nilsen:
   Ja, hvis bruk av NAV skal være utslagsgivende blir det jo et ras av barnevernsaker i Vennesla i tiden fremover...

   Anita Lysgård:
   pass på for barnevernet i sandnes bjørg stava verdens største løyner

   Ånje Nilsen:
   der sitter alt for mange akademikere i disse jobbene som aldri har hatt en dårlig dag i sitt korte ungdomsliv,,, : (

   Marianne Lund:
   Dette beviser hvor dårlig grunnlag man bruker, for å holde foreldre borte ifra sine barn..... Det er så mange foreldre som vil jobbe , som trenger bare litt hjelp for å få seg noe å gjøre, slik at dette blir så stygt.....

   Cecilie Vetting Wahl:
   Helt j••••!

   Ann Karina Holtan:
   Ja, men hva er grunnen og hvem har skylden for at NAV er inne i bilde...? Det snakker barnevernet ikke høyt om ! Fy fader alltså !!!

   Tor-Halsten Karlsen:
   Ba om hjelp på sosialen til dekning av barnehage , da eg ble uføretrygdet og mistet nesten 15000 i mnd.
   De sa at eg lå bare 800 kr under sats i mnd. Og eg fikk betale regningen til bhage og om eg da ikke hadde til mat kunne eg be om nødhjelp.    Eg svarte da at eg må nok redusere guttens bhage. De sendte bekymringsmelding til barnevernet.
   Slik er det ved flere kommuner har eg hørt.
   Artig i vår kommune er det en høyt i ap som er leder på nav...... og sendte meldingen jommen sa eg vern om de svakr

   Klara Torunn Schei:
   den der må jeg bare kommentere, Marius : ) Hvor mange mennesker Må gå på Nav i Norge pga arbeidssøkende, uføretrygd, rehabilitering etc ? Skal Barnevernet ta ungene fra alle som går på Nav av en eller annen grunn, så kommer det til å se tynt ut for fødselsregistrene i Norge om få år. Vi kan ikke ha en stat som foreldre frykter.

   Klara Torunn Schei:
   Men nå sant skal sies : ) : Om ikke Barnevernet vill att mødre skal gå på Nav for å ha mulighet til utdannelse/arbeid/ etc, så burde vel barneværnet ha god nok råd til å betale familiene, istedenfor å putte inn 20000 kr i mnd per barn i fosterhjem

   Hans Ove Skau:
   mmmmmmmmm, et underklasse-barn, er det det som det dreier seg om etter NAVs oppfatning??????????

   Betty Taalesen:
   Her var det mange gode argumenter på at staten/nav skal betale for meg og mine barn...
 
   
---
---

   Marius Reikerås, 07.08. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151516782321875

   Jeg drømmer om en Justismordkommisjon som er så sterk og handlekraftig, at den vil kunne gjøre en forskjell. Den skal kunne behandle både straffe- og sivile saker. Den Gjenopptakelseskommisjonen vi har nå, virker svært dårlig og kan med fordel byttes ut med en slik Justismordkommisjon.

   *

   May Brith Harestad Hollos:
   Delt

   Ruth Heglum:
   Kanskje muligheten er til stede med en ny regjering.

   Sol Aamot:
   Du sku stillt t valg du Marius Reikerås! Da hadde d ivertfall vært 1 fornuftig mann på stortinget!

   Kari Marthinsen:
   Justismord er en styggedom - og skulle egentlig IKKE forekommet

   Ottar Zahl Jonassen:
   Gjenopptakelseskommisjonen helt håpløst? - ikke en sjangs engang?

   Morten Aarmo:
   Godt forslag !

   Marianne Skoge:
   Ja, men har man advokat eller jurist utdanning er det vel bare å starte? Det ligger mye penger i å snu på flisa: Tjene penger på innbyggernes rettigheter, i stedenfor å tjene penger på å sikre det offentlige rettigheter..............

   Lizzy Drolsum:
   (...er det noe som funker i det oppskrytte!! landet her da?!...)

   Ravsat Menchikova:
   Marius, du vet vel, at menneskerettigheter handler om i bunn i grunn om universelle lover og regler. Da er det vel ingen tvil om at kapitalisme er, utnyttelse av mennesker, private selskaper og deres uærlige og kriminelle handlinger, som foregår daglig, helt motsette til universelle lover. Kapitalisme og kapitalister, er kriminalitet som ble gjort lovlig av topp makten. Det går ikke å behandle konsekvenser uten å behandle årsaken.

   Heidi Turid Dammann:
   Vi må finne ut årsakene til at Gjenopptakelseskommisjonen ikke virker. Det kan ikke holde å bare omdøpe Gjenopptakelseskommisjonen til Justismordkommiteen. Hva skal til for at en ny kommisjon blir "sterk og handlekraftig"? Men vi må ha med sivile saker slik du skriver.

   Rune L. Hansen:
   Godt sagt, Ravsat!

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.08. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151516410211875

   Han er ikke valgt av folket
   http://www.nettavisen.no/nyheter/valg/article2702071.ece
   Det er ikke bare Bush som vant valget uten å ha flertallet i ryggen.

   *

   John Eiliv Rindøien:
   den som ikke er valgt av folket, er valgt av dyrene, og sånn kan vi ikke ha det

   Gudny Lervåg Hauge:
   Nei han er med rette ikke det. Ble valgt av et lite styre i gruppen .

   Rune Fardal:
   Elitestyre er utviklet til det ekstreme i AP. Derfor belønnes tapere og de som lager katastrofer...

   Gudny Lervåg Hauge:
   Folk vet lite om den Norske valg- prosessen .

   Torstein Frønsdal:
   Vel. Slik er Norges versjon av demokrati. Den muligheten har alle partier. Kanskje vi ser en blå versjon av det samme trickset i år? De har samme mulighet. Når vi er inndelt i valgkretser på denne måten kan hva som helst skje. F.eks sist da Venstre var under sperregrensen men hadde 2 statsråder. Plukk på det som er å plukke på. Dette er fingerpeking uten brodd.

   Gudny Lervåg Hauge:
   Norge har en rar valgprosess.

   Sveinung Vegsund:
   Foretrekker populisme fremfor elitisme !

   Anne-Lise Solli:
   jeg skulle gjerne visst mer om valgprosessen..

   Sveinung Vegsund:
   En doktoravhandling i seg selv !

   Anne-Lise Solli:
   kansje kortversjon på ei a4side

   Sveinung Vegsund:
   Det err sannsynligvis mulig å utarbeide et resyme av en sammensatt virkelighet !

   Anne-Lise Solli:
   jeg være åpen for å finne stoff om det np mot valget og jeg regner med det er mange synsvinkler ute å går slik at jeg får danne meg en egen oppfatning og tro..om det blir sannheten kan diskuteres i ettertid.

   Katherine Klotilde Myhre:
   Maktraner.

   Cato Andre Berggrav Tansøy:
   Er litt "brann i rosenes leir" eller "War of the roses" om du vil nå...
   http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Rovere-ved-kongens-bord-7062770.html
   Røvere ved kongens bord
   www.aftenposten.no
   Politikk. - Jeg har vært arbeider i over 40 år i dette samfunnet, nå er et ikke Ap mitt parti lenger. Hvorfor?

   Sveinung Vegsund:
   Chorizos kalles de her !

   Jørgen Skarsvåg:
   Gro ble ikke valgt den gangen ho ble statsminister. Tok hun ikke over for oddvar nordli?
   Det ble døden til nå snart 600.000 nordmenn, alle drept i fri abort. En hel generasjon, de som skulle ha jobbet på våre sykehus etc idag. Da hadde det ikke vært noen språkproblemer etc som idag. (kilde. Norsk Tv, husker ikke hvilken kanal.)
   Hva sier emk for barn i mors liv?
   For lite barn i norge nå, virke det som, siden bv på død og liv skal stjele andre familier's barn til det offentlige's menneskehandel, og venners profitt.

   Jørgen Skarsvåg:
   ....og i strid med emk.....

   Hans Kristian Gaarder:
   Denne artikkelen publiserte jeg for 4 år siden. Det ser ut til at innholdet er like gyldig i dag... er det ikke rart...?
   http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/jens-janus-jens-plan-a-og-plan-x/
   Jens, Janus-Jens, plan A og plan X
   www.nyhetsspeilet.no
   Jens Stoltenberg har nå vært statsminister i 4 år. Hvilke miljømessige påkjenninger kan ha forårsaket at så mange nordmenn har fått svekket helse i løpet av de siste årene ?

   Sveinung Vegsund:
   Kanskje de grunnleggende årsaksforholdene til helse- og omsorgsvesenets organisatoriske, faglige og etiske inkompetanse (udugelighet) kan spores tilbake til at de politiske omkostningene for enkelt individer og de politiske partier eller samarbeidsorganisasjoner disse priviligierte enkelt individene representererer, sammen med store årlige utbetalinger av erstatninger til ”feilbehandlede-, mishandlede-, og ubehandlede pasienter fra NPE, alltid vil være mindre enn de politiske kostnadene som vil påløpe ved å ta de politiske, og organisatoriske belastningene det vil medføre å sørge for at syke – og omsorgstrengende mennesker tildeles et forsvarlig medisinsk og etisk behandlings- og omsorgstilbud ?

   Sverre Skaar:
   Ja kan det sies enklere Sveinung?

   Rune L. Hansen:
   Det er saklig sett flere forhold ved den politiske valg-ordningen som er i bruk i dagens Norge som er galt og som gjør det hele u-demokratisk og anti-demokratisk, risikabelt og farlig for sivil-befolkningen og Norge. Hver enkelt av disse gale forhold må rettes opp og kan enkelt nok rettes opp.

   Sveinung Vegsund:
   Dette blir det ikke peng av, Rune !

   Rune L. Hansen:
   Vel, i henhold til loven hverken kan eller skal politikere eller politikk være over eller utenfor loven. Lov og rett = reell rettferdighet.

   Sveinung Vegsund:
   Lovverket er utarbeidet for å holde herskapets undersåtter på sin tildelte plass i samfunnshierarkiet ?

   Rune L. Hansen:
   Nei, lovverket skal og må følge prinsippene for reell lov og rett, og har i Norge bedre enn i de fleste andre land i lang tid og foredlende gjort det i sine over-ordnede lover (lex superior) med basis i en Grunnlovs-konstitusjon bedre enn de flestes. Men underveis har det skjedd noen "feil" som ikke har blitt rettet opp og som verre og verre har hatt sine ødeleggende konsekvenser. Tildels kriminelle feil og tildels feil med kriminelle konsekvenser. Blandt annet og særlig ulovlige lover, lov-bestemmelser og avgjørelser - pluss manglende evne eller vilje til å stoppe urett og forbrytelser i regi av den politiske og juridiske forvaltningen.

   Sveinung Vegsund:
   En forutsetning for at en har gjort en feil, er at en allerede i utgangspunktet hadde tenkt å gjøre det som er riktig. Jeg kan ikke se at så er tilfelle vedrørende det temaet som her debatteres ?

   Rune L. Hansen:
   Ja, akkurat, Sveinung Vegsund.

   Rune L. Hansen:
   Den politiske mafiaen følger i nærsagt alt og ett motsatt lov og rett, så langt den våger og makter og føler behov for det. Og falskheten og frekkheten kan være enormt grådig. Prinsippet er at motsatt lov og rett gir kriminell fortjeneste og karriære og gjensidig beskyttelse av den og de kriminelle i den offentlige, inklusivt politiske og juridiske, forvaltningen. Kriminalitet i form av utplyndring og makt-misbruk lønner seg, når den ikke straffe-forfølges og stoppes. Men selv de som ikke hadde tenkt å gjøre noe galt besmittes og perverteres av det hele, om ikke integriteten og håndhevelse av lov og rett er sterkere og solidere.

   Sveinung Vegsund:
   All lojalitet rettes mot nermeste overordnede, for så til slutt å ende opp hos Jens Stoltberg eller den som til enhver tid sitter i cockpiten på Einar Gerhardsens Plass !

   Rune L. Hansen:
   Og veien den samme av lydighet, inklusivt premiering, frykt, egoisme og karriære, nedover. Ikke lov-lydighet, men menneske-lydighet. Ikke rart den kriminelle galskapen er summa sumarum i en eksoloderende spiral av utfoldelse.

   Sveinung Vegsund:
   Menneskenene gjør stort sett det som lønner seg, på vegne av seg selv !

   Rune L. Hansen:
   For den og de ydmyke, rettferdige, neste-kjærlige og lov-lydige forholder det seg annerledes enn for de fleste eller mange i et pervertert samfunn.

   Rune L. Hansen:
   I Norge og visse andre land fungerer menneske-rettighetene og lov og rett meget godt for de likegyldige og før en får bruk for de, - straks en har bruk for de fungerer det hele fullstendig motsatt. I Norge meget bedre og verre enn i de fleste andre land!

   Rune L. Hansen:
   En god forkledning for ansatte i den offentlige forvaltningen og hele den politiske mafiaen er de også, både for ulovlige lover og andre ulovligheter! Utspekulert, fin-justert og med pent kledde navn kan de smygende og fordekt begå de utroligste groteske forbrytelser!

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.08. 2013 posted to Høyre:

   Et av de viktigste spørsmålet som er tatt opp i forbindelse med stortingsvalget i 2013, ble gjort av Ingjerd Schou (H) i Stortinget, da hun i vår tok opp menneskerettssituasjonen i Norge.

   For vanlige nordmenn, er den under enhver kritikk, og vi har heller ingen sted å henvende oss når menneskerettene krenkes.

   Stortingspolitikerne er våre ombudsmenn og må sørge for å føre kontroll med overgrep som gjøres av forvaltningsapparatet og av dommere. Hvis ikke, er vi som borgere rettsløs når overgrepene skjer.

   For meg er den viktigste indikatoren for stortingsvalget i år, hvilket parti eller stortingskandidater som virkelig går inn for å beskytte enkeltmennesket når overgrepet har skjedd.

   Jeg har sett så mange overgrep mot den vanlige mann og kvinne i Norge, at noe må gjøres. Domstoler og forvaltning må rett og slett endre kurs.
   Den sittende regjering har gjort svært lite for å ta menneskerettssituasjonen på alvor. Statsråd Faremo svar til Ingjerd Schou vedrørende menneskerettssituasjonen i Norge, var foruroligende. Det virker som om Faremo synes alt er såre vel og det viser en statsråd uten kontakt med virkeligheten.

   En statsråd som ikke har kontakt med virkeligheten for titusenvis av nordmenn, vil i alle fall ikke jeg ha.

   Derfor både håper og tror jeg på regjeringsskifte.


   *

   Finn Halvorsen:
   Det er helt korrekt. Det er og en ting til i en slik sammenheng. Det er at man vil spare mest i byråkratiet, at lovene og praktiseringen blir etterlevd det grunnlaget de skal håndheves på grunnlag av.

   
---

   Morten Aarmo:
   Det er på tide med nye koster, men det vil etter hvert vise seg om de er bedre enn de gamle. Jeg håper og tror det.

   Espen Karlsen:
   Den sittende regjering burde stilles for riksrett da ingen av dem har gyldig embetsed for sine poster.

   Morten Aarmo:
   Det er ikke mulig å stille riksrett i Norge, for en riksrett skal bestå av 11 dommere og 5 av disse skal være høyesterettsdommere. Det finnes ikke noen av dem som har sine formalia i orden til å kunne sitte hverken som dommere i høyesterett eller i en riksrett.

   Raymond Johansen:
   De føler seg trygg i sin posisjon grunnet sin status, de i samfunnsklassen middels og under middels blir taperne med rettstaten Norge!...

   Nina Kvamme:
   det er helt skremmende og se hvor "liten" vi er i dette samfunnet...... gleder meg til å å stille de spørsmålene når politikerne setter opp valgbodene... kanskje en god ide å ta med meg et par journalister.......

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.08. 2013:

   Den 25. juli i år, avsa Den Europeiske Menneskerettsdomstolen en svært viktig dom mot Sverige i saken ROUSK v. Sverige. Her ble Sverige dømt for brudd på Emk artikkel 1 protokoll 1, da tvangssalg ikke kan gjennomføres om det ikke er proporsjonalt og hensiktsmessig.
   Samme forhold vil selvsagt gjelde i Norge, og det betyr at alle offentlige etater som har å gjøre med tvangssalg, i langt større grad må hensynta den beskyttelsen som EMK artikkel 1-1 gir enkeltindividet og dets familier.

   *

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Bra Marius Reikerås

   Cecilie Vetting Wahl:
   Skulle jeg visst for noen år siden, når banken lot huset vårt stå tomt i 2 år, før de solgte det til spott-pris.. Og de sa oss opp, 2 uker etter at vi la inn nesten 600.000 i huset : (  MØKKA-SYSTEM!!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.08. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151516751486875

   Min erfaring, etter å ha jobbet med menneskeretter i en årrekke, er at vanlige nordmenn er tilnærmet rettsløs i kampen mot det offentlige og vi har heller ingen sted å henvende oss når menneskerettene krenkes. Domstolene er fullstendig uinteressert i å ta opp menneskerettsspørsmål og finner det heller brysomt.

   *

   Morten Aarmo:
   Det har du helt rett i Marius Reikerås

   Hilde Aastrup:
   http://www.redicecreations.com/radio/2013/08/RIR-130805.php
   Red Ice Radio - Susanne Posel - Hour 1 - Mortgage Fraud & False Memory Implant
   www.redicecreations.com
   Red Ice Radio  

   Sølvi Opsahl:
   Hva kan gjøres for å en endring på denne galskapen?

   Margrete Skjelanger:
   Enig så enig : )

   Pippi Høytoppsok:
   Heia norge

   Kurt Rostad:
   Det har du jaggu rett i Marius!!

   Trond Ruud:
   Om rettsvesenet begynte å respektere og følge grunnloven slik det skal iflg. samme grunnlov, ville kanskje mye ha blitt bedre? 

   Trygve Sivertsen:
   "ALLE" må da forstå at her til lands er alllt såre vell derfor blir dette et "ikke tema",grusomt er min dom.

   Kurt Rostad:
   Det første som må til, er å ha en uavhengig kommite. som et departement med kun justismord som oppgaver.. så må vi ikke gå i samme fella.. valg etter valg og stemme Ap, gutteklubben Jens og korrupsjons forkjemperne.. et annet tiltak er å sette spotlightene på de offentlige etater.. Bv, Nav etc... gransk dem i sømmene.. vi skal leve i et demokrati.. ikke i et anarki..

   Per Kristian Mathisen:
   Da må konklusjonen være at vi har et såkalt rettssystem som ikke virker etter forutsetningene, som ikke ivaretar våre grunnleggende rettigheter.

   Kurt Rostad:
   yes.

   Marius Reikerås:
   Forbilledlig oppsumert Per Kristian Mathisen

   Per Kristian Mathisen:
   Det skal riktignok legges til at et slikt Retssystem som ivaretar våre grunnleggende rettigheter forutsetter dommere som har svært stor Selvinnsikt og nødvendig livserfaring. Dette kan vi ikke forvente i en Narsissistisk kultur som vår. Et rettssystem som ivaretar våre grunnleggende rettigheter er således en utopi.

   Kurt Rostad:
   Narsissismen kommer ikke fra den menig mann i gata, vi er underlagt stillhet og ingen ytringer!

   Trygve Sivertsen:
   Naive er utlendingers syn på oss, da får vi det sånn som nå

   Trygve Sivertsen:
   har ingen ting med "de som sitter i regjering"

   Anne Sunde:
   Jeg har hørt advokater si at ønsker du rettferdighet så bringer du ikke saken din inn for retten...... det sier vel det meste

   Kurt Rostad:
   Den blinde leder den døve.... i perspektiv...

   Trygve Sivertsen:
   nei, VI blir "stempla" som "dumme" og derfor lett å trø ting på oss,

   Trygve Sivertsen:
   så når vi sier i fra blir vi møtt med å ikke forstå

   Kurt Rostad:
   regjeringen er de blinde.. retts systemet er de døve.

   Johanne Almli:
   LIKER IKKE!!!

   Dag Vidar Madsen:
   Norge er et psykisk U-land. Dommerne er selvfølgelig intet unntak. Nordmenn lider av et emosjonelt vakum. Det er ingen tradisjon her i landet for å gjøre noe annet enn å gå rundt og furte. At problemer er til for å løses, er det ingen som skjønner. Snarere skal alle konflikter og alt annet grums, puttes i en stor sekk, som til slutt sprekker. Gjerne i fylle eller i en annen feil sammenheng. Håper ingen tar seg nær av det jeg sier, men dette har jeg mye erfaring med:)

   Kurt Rostad:
   Et menneskes stemme.. er noe som skal høres på... et menneskes indre følelser.. er noe som skal tas alvorlig... når dette ikke blir gjort... er det en krenkelse av våre meninger, og liv.

   Trond Ruud:
   Min egen kjepphest er å gjeninnføre grunnloven av 17. mai 1814 i 2014, og forandre den slik at alle fremtidige forandringer må vedtas av 3/4 flertall i folkeavstemning, og ikke av politiske taskenspillere på Stortinget, som nå. Da blir den vanskelig å fordreie og ødelegge. Men foreløpig er jeg alene om å ønske dette. er det noen, som har motforestillinger mot å feire grunnloven gjennom å gjeninnføre den?

   Heidi Turid Dammann:
   Det er fult mulig å få orden på dette. Først må vi få politikere som vil og som ikke kaster armene i været ved første vanskelighet. En ting som må ordnes er at dommerne må ha en mye høyere kvalitet på arbeidet sitt. For å få til det må politikerne formulere krav til kvalitet. Så må de opprette et organ som etterser at disse målene nås. Så må politikerne bevilge nok penger slik at dommerne får mulighet til ¨å gjennomføre den kvaliteten. Vi bør komme med forslag og diskutere løsninger. Vi som vil ha endring må finne ut årsakene til at det går så galt.

   
---
---

   Hans Ove Skau, 07.08. 2013:
   https://www.facebook.com/hans.skau/posts/10200871302961628

   Jeg er enig i at det er noe galt med 'barna i samfunnet i dag', for staten blander seg altfor mye oppi det på den ene siden, og gir f. i barna på den andre siden. Staten vil tjene på barna, virker det som, og ikke for at de vil barna noe godt,... men for at barna skal få en plass i det kommunistiske samfunn.................

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er en forskrudd gjeng som heller forvalter seg selv og andre enn staten og offentligheten. De har sin egen butikk og "animal farm".

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, tordag 08. august 2013, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerner og 9 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Uten stjerner og med antydninger til regn klokken 03. Tildels noe slørete mønstret himmel og 14 pluss-grader klokken 10. Litt spredt med lette skyer og 19 frem mot klokken 13.30 og 14 klokken 19. Tildels nokså lett skyet og 13 pluss-grader klokken 21. Halv-mørkt og 12 klokken 23. Mørkt og nærmere 11 mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 07.08. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151516410211875

   Rune L. Hansen:
   I Norge og visse andre land fungerer menneske-rettighetene og lov og rett meget godt for de likegyldige og før en får bruk for de, - straks en har bruk for de fungerer det hele fullstendig motsatt. I Norge meget bedre og verre enn i de fleste andre land!

   Rune L. Hansen:
   En god forkledning for ansatte i den offentlige forvaltningen og hele den politiske mafiaen er de også, både for ulovlige lover og andre ulovligheter! Utspekulert, fin-justert og med pent kledde navn kan de smygende og fordekt begå de utroligste groteske forbrytelser!

   Kåre Gunnar Sandnes:
   Stemmer han er ikke valgt av folket men av kamerater i mafiaen. Byråtratiet og kameraderiets mester.

   Lars Opstad:
   Og dette skryter dei av .........

   Morten Eriksson:
   Skal bli artig å lese deres kommentarer om 4 år...

   Sveinung Vegsund:
   Partikratiet og ikke frittstående folkevalgte representanter vil uansett ha makten !

   Rune L. Hansen:
   Et barn har sin gud-gitte og natur-gitte myndighet fra og hos sine foreldre, men en voksen i og fra loven. (For å si det med Jesus, Paulus og de andre som hadde og har vett og forstand.) Den politiske mafiaen og dens med-spillere er vill-farne barn, voksne og myndige, men vill-farne og kriminelle.
   Bibelen, NT, Lukas 6,39:
   "Han (Jesus) sa også en lignelse til dem: Kan vel en blind lede en blind? Vil de ikke begge falle i grøften?"

   Rune L. Hansen:
   Jesus Kristus er valgt av folket. Norges Grunnlov § 2!

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, NT, Matteus 5,17:
   "Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle."

   Espen Karlsen:
   http://www.riksavisen.no/?p=10926
   Verdens ledende bankfamilier – Krig AS
   www.riksavisen.no
   To kjente, historiske bilder viser stormen på Bastillen 1789 og stormen på Vinterpalasset 1917. To historieforfalskninger, for det var ingen storm verken av Bastillen eller av Vinterpalasset. Begge revolusjonene var bestillingsvare fra verdens ledende finansfamilier ved hjelp av sine forskjellige ve...

   Espen Karlsen:
   Har vi i det hele tatt noe å stille opp mot dette?

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, NT, Lukas 16,13:
   "Ingen tjener kan tjene to herrer. For han vil enten hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammon."

  
---
---

   Også fortsettelse fra i går, 07.08. 2013:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/10151598529283785/

   Arvid Birkeland:
   Blir det bok?

   Ruby Harrold-Claesson:
   Jag utgår från att Kjersti Dybvig ska ge större spridning till sin Masters avhandling "Folkemordet i Rogaland" och att hon också ska publicera den på engelska.
   Världen behöver få reda på vissa sanningar.

   Rune L. Hansen:
   Det trengs, men den er også allerede en bok, i pdf-format, som fritt og gratis kan lastes ned på linken. Med mye og tanke-vekkende å lese om hva som skjedde. (Godt egnet også for filmatisering!) Verden trenger å få rede på vesentlige sannheter, og om hvor ødeleggende og farlig kriminalitet, egoisme, løgn og falskhet er!

   
---

   Trygve Einar Gjerde:
   Bra at Kjærsti Dybvig minner det norske folk om deres synder! Det kommer en dommens dag over land og folk og da skal det bli åpenbart hvem som angav jødene til NS og styrtet dem i gasskammrene. Gud vil ikke forsømme sin hellige rettferdighet!

   
---
---

   Rune Fardal, 08.08. 2013 Timeline Photos:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151513524521150&set=a.10150821542961150.387192.716856149

   Fars betydning fra Ruppert (2013:60) Forstå dine sår i sjelen

   1098354_10151513524521150_566297080_n.jpg


   *

   Eirin Bråthen:
   Kanksje en naturlig grunn til at det er 2 foreldre?

   Rune L. Hansen:
   Og til at fuglene har to vinger? Osv.!

   Lise Henriksen:
   Når dette ikke sjer da... Når den ene av foreldrene ikke stiller opp for barnet /barna,og man feks.mangler tilknytting til en far, hva slags konsekvenser får dette for barnet /barna...

   Rune L. Hansen:
   Når den ene eller begge foreldrene mangler forkrøples og misfostres barnet.

   Lise Henriksen:
   Så klart vil de mangle en farsfigur, å hva det vil si å ha en far,men mere konkret, blir det vanskeligere for disse barna å se en helhet i seg selv feks.eller.... I mange tifeller kan man desverre ikke ha kontakt med den andre av foreldrene, fordi det vil være til en fare for en selv, jeg har opplevd det, som liten skjønte jeg ikke hvorfor jeg ble vernet mot å møte min egen far alene, å syntes det var urettferdig at min storebror fikk være med ham.. Jeg husker også veldig godt att når barna på skolen ,snakket om mor og far, så lurte jeg alltid på hvordan det var å ha en far, jeg faktisk savnet det... Men da jeg ble så stor at jeg fikk vite sannheten om ham, skjønte jeg jo godt hvorfor det var som det var og var glad for att jeg ble vernet mot ham, ellers så kunne han jo ha forgrepet seg på meg også, mere enn han rakk å gjøre mot meg, og desverre det vonde han rakk og gjøre mot andre.. Dette gjorde att jeg fikk et helt annet syn på farsfiguren enn den jeg hadde hatt som liten, savnet ble til hat, ergelse over å ha en pedofil til far, jeg skammet meg, og ville ikke snakke om faren min, å jeg ungikk å møte ham med vilje, da jeg var på besøk hos farmor og farfar, helt til den dagen han fikk hjerneslag, havnet i rullestol ,og ikke klarte og prate eller spise alene, da far jeg rundt 19år.. Først da tilga jeg ham... Da hadde han fått sin straff for det vonde han hadde påført unge jenter og ødelagt dem for alltid... Var dette en normal reaksjon av meg ovenfor min far. Jeg var kun 13 år da jeg fikk vite at han hadde foldtatt en veninde av meg når hun bare var 11år... Jeg hadde så vondt av henne og jeg skammet meg, nesten så jeg fikk skyldfølelse ovenfor henne at det hadde skjedd henne noe så forferdelig ,og at min far, ja min egen far hadde gjort dette. Det var nesten så jeg ikke trodde det jeg hørte...

   Eirin Bråthen:
   uffameg.

   Gudny Lervåg Hauge:
   Alltid et savn, noe skal det være .

   Rune L. Hansen:
   En far (eller mor) er ikke bare en "fars-figur", men er meget mye mere enn det. Guds visdom, makt og kjærlighet og biologi som utfolder seg gjennom både generasjoner, skjebne og samfunn. En far og mor er også ikke minst barnets vern og myndighet, sammen med loven. Er far (eller mor) kriminell så må h*n straffe-forfølges og dømmes i henhold til reell lov og rett og sone sin straff. Om det ikke har vært eller er rehabilitering og straff nok er det veldig trist og leit. En kvinne eller mann må tenke seg meget godt om før de får barn sammen. (Forlovelse og ekteskap.) Det er for sent å angre seg for eventuell dumhet efterpå. Politiet og rettsvesenet skal og kan bare gripe inn i forhold til ulovligheter og kriminalitet.

   Knut Rellsmo:
   Det er kvaliteten på samvær, ikke kvantiteten som er avgjørende.. Det vil sosialistene aldri innrømme... Uten pappaperm har pappa bortimot 150 dager i året å få god kontakt med sine barn, Greier han det ikke med dette, greier pappa det aldri...

   Rune L. Hansen:
   Du har kanskje bedre fag-dommere til å kontrollere, dirigere og bedømme familie- og privat-livets samliv enn deres fag-dommere?
   Ord som "pappaperm, samvær, omsorgsforeldre" etc. er vel ikke annet enn ny-tale indoktrinering for å overta andres familie- og privat-liv?

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.08. 2013 shared a link:

   Ikke bare at Økokrim tok livet av Tobben.
   Etter hans død, ble han frikjent i lagmannsretten. På tross av dette, skryter Økokrim på sine nettssider av at han ble domfelt i tingretten og unnlater å nevne at han ble frikjent i lagmannsretten. Økokrim fortsetter altså å trakassere denne stakkars familien, selv etter Tobbens død. Hvor mye skal en familie måtte oppleve av offentlige overgrep?

   - Økokrim tok livet av mannen min
   http://www.nettavisen.no/nyheter/article3555459.ece
   www.nettavisen.no
   Det sier Joan Myhre. Mens datteren kjempet mot kreften, ble Thorbjørn Myhre straffeforfulgt av Økokrim. Han døde dagen etter at Økokrim anket straffesaken mot ham.

   *

   Kjell Erik Midtgård:
   Jeg synes vel det forteller noe om en domstol som ikke forholder seg til sak og beviser, men dømmer politisk korrekt / partisk. Arbeiderpartidomstolen kallet på folkemunne.

   Henning Liberg:
   Syns de bør la familien få fred nå og de må slutte med trakassering på familien.

   Ruth Heglum:
   Det er bare tragisk, og familien kommer fortsatt til og bære på dette stempelet. Hadde de hatt ork burde de saksøke økokrim.

   Frøydis Diddi Nebelung:
   Trakassering = mobbing = Det er forbudt !!! Selv for øvrigheta !!!! Absolutt for domstolene !!!

   Vårhild Hoholm:
   La oss alle skrive et lite opprop til økokrim om å la familien få fred nå!!!!! Det er hårreisende det de har gjort og fortsetter med mot denne familien.... De eier ikke medfølelse og empati for andre mennesker!!!!!

   Wenche Sveløkken:
   Når slikt skjer skammer en seg over å være norsk

   Kjell Erik Midtgård:
   Norge er okkupert av fremmed makt, det er ikke det norske folk som styrer. Vi kunne kastet dem hur lett som helst, vi behøvet bare organisere oss litt, reise inn til oslo med pølsetermosen vår og sagt "Nei, dere får ikke forbryte folkestyret vårt, forbryte lovene våre" og så måtte de gå av. Det er spørsmål om oppvåkning og tiltak fra vår side, inntil da, så hersker den fremmede makten. Hvem den er? Du ville ikke tro meg, du må se selv, hvor blir pengene av "Que bono" = hvem tjener på dette?

   Lilliann Roppen:
   Nettavisen burde kanskje forandre overskriften til : Økokrim tok livet av min frikjente mann"!!

   Anja Gabriele Neske:
   Dette skjer hver dag, hele året. Tusenvis av uskyldige dømmes av Økokrim og/eller domstoler på feil grunnlag eller ikke noe grunnlag.

   Anne-Marie Hansen:
   IDIOT NORGE

   Terje Aas:
   Sosialistkommunisme. på sitt beste...

   Sølvi Utsi:
   Katti er nok nok?

   Veronica Hoff Sankara Lyngstad-Nitiema:
   Helt forferdelig! Stakkars familie
 ♥ 

   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200622247573380

   I dagens samfunn er det mange mennesker som ønsker bare halv eller litt rettferdighet for seg selv og andre, fordi de føler at de selv ikke har bruk for mere.
   Og det er også mange som ønsker ingen rettferdighet for seg selv eller andre, fordi de selv føler at de ikke har bruk for noen. De har nok eller mere enn nok med hva de selv har og ønsker å ha. Derfor all mangel på rettferdighet???

   *

   Jane Kile:
   hmmmmm.....

   
---
---

   Arild Holta, 08.08. 2013:

   It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it.
   - ukjent

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.08. 2013 recommends an article on Aftonbladet:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/activity/10151518030251875

   Jan Thornhammar er Sveriges fremste menneskerettsadvokat og igjen vunnet mot den svenske stat i Strasbourg.
   Det han sier om det svenske system, er like aktuelt for det norske:

   – Det här är ett grundläggande problem i svensk rätt - effektiviteten går före mänskliga rättigheter, säger Jan Thörnhammar, den drabbade mannens advokat, till TT.

   Han är mycket kritisk till de svenska myndigheternas agerande. Liksom Europadomstolen anser han att alla mannens överklaganden borde besvarats av en domstol innan vräkning kunde komma på tal.

   Sverige fälls för kränkning
   http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article17193094.ab

   *

   Marius Reikerås:
   mente du vandreren? :)))

   Marius Reikerås:
   :)))

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Vid vräkningen av en man som inte betalat en omstridd skatteskuld, och hans efterlevande hustru, kränktes hans rätt till privat- och familjeliv. Nu fälls svenska staten av Europadomstolen.
Vräkningen var ett onödigt starkt ingrepp och borde skjutits upp tills frågetecknen kring skulden rättats ut. Staten blir nu tvungen att betala 88 300 euro i skadestånd.
   Problemen för den vräkte mannen började 2002 då han inte lämnade in sin inkomstdeklaration. Skatteverket beslutade då att skönsmässigt beskatta honom.
   Det gav upphov till flera överklaganden och ansökningar från mannen, som bland annat beviljades uppskov med att betala vissa skulder till staten.
   Följden var att mannen bara kunde krävas på 6 721 kronor då beslut fattades om att vräka honom från huset där han bodde med sin fru. (...)
   Mannens förklaring till att han dröjde med sin deklaration var att han då genomled en svår depression. Sedan han avled 2011 har hans fru drivit ärendet vidare till Europadomstolen.
   – Det här är ett grundläggande problem i svensk rätt - effektiviteten går före mänskliga rättigheter, säger Jan Thörnhammar, den drabbade mannens advokat, till TT.
   Han är mycket kritisk till de svenska myndigheternas agerande. Liksom Europadomstolen anser han att alla mannens överklaganden borde besvarats av en domstol innan vräkning kunde komma på tal.
   – Det här är som att man hänger någon innan han är dömd, säger han.
   Problemen som avhandlades i Europadomstolen är inte unika för det här fallet, anser Thörnhammar. Ändringar i svensk lagstiftning kan därför bli nödvändiga.
   – Specifikt så att man inte får verkställa före domstolsprövningar, säger han.
   Reglerna som den svenska staten fälls för att ha brutit mot finns i Europakonventionen, som gäller som lag i Sverige. Effekten av Europadomstolens avgörande är att Sverige nu får foga sig efter vad domstolen har sagt. (...)
   – Regeringen beklagar djupt de olägenheter som den klagade har blivit drabbad av på grund av den här försäljningen, säger Mikael Lundholm, statssekreterare på Finansdepartementet."

   
---
---

   Anne Marit Myhre, 08.08. 2013 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/595371567180188/

   Marius Reikerås
   Den 25. juli i år, avsa Den Europeiske Menneskerettsdomstolen en svært viktig dom mot Sverige i saken ROUSK v. Sverige.
   Her ble Sverige dømt for brudd på Emk artikkel 1 protokoll 1, da tvangssalg ikke kan gjennomføres om det ikke er proporsjonalt og hensiktsmessig.
   Samme forhold vil selvsagt gjelde i Norge, og det betyr at alle offentlige etater som har å gjøre med tvangssalg, i langt større grad må hensynta den beskyttelsen som EMK artikkel 1-1 gir enkeltindividet og dets familier.

   *

   Rune L. Hansen:
   Karriære- og utplyndrings-politikere i Norge også har ingen respekt for hverken lov og rett, mennesker eller deres liv, eiendom og eiendeler. Mildt sagt. Til tross for f.eks. Norges Grunnlov § 104, som har følgende bestemmelse:
   "Jord og Boslod kan i intet Tilfælde forbrydes."
   Som oversatt til mere moderne norsk betyr følgende: "Eiendom og eiendeler kan ikke i noe tilfelle forbrytes eller bestraffes."

   Rune L. Hansen:
   Aftenposten.no, 08.08. 2013:

   "46-åringen jobbet i politiet og skulle hjelpe gjeldsofre med å få skikk på økonomien. I stedet loppet han dem for tusenvis av kroner.
Spesialenhenten for politisaker mener 46-åringen, i regi av jobben som konsulent og namsfullmektig ved Nord-Trøndelag politidistrikt, er skyldig i grovt bedrageri av syv gjeldsofre for til sammen 106.000 kroner. Det skriver Trønder-Avisa.

   Tiltalen mot 46-åringen omhandler også flere tilfeller av grov korrupsjon mens han jobbet som Nav-ansatt i Verran kommune, ifølge Adressa.no.

   Stakk penger i egen lomme
   Han skal ha lurt en gjeldstynget kvinne til å komme med 30 000 kroner, som den namsansatte 46-åringen stakk i sin egen lomme. Slik påførte han gjeldsofre ytterligere økonomiske problemer.

   - Dersom han blir dømt etter tiltalen, har han misbrukt sin stilling som offentlig tjenestemann og utnyttet personer i en svært sårbar situasjon. Det som har skjedd er svært beklagelig og totalt uakseptabelt, sier politimester Trond Prytz i Nord-Trøndelag til Trønder-Avisa.

   Han lover at alle klienter som er lurt av den politiansatte skal følges skikkelig opp og at de skal rette opp de skader som er gjort.

   Grov korrupsjon
   46-åringen skal ha lurt klienter fra 2007 til 2010 da han jobbet hos Namsmannen. I 2010 byttet han jobb til økonomisk rådgiver hos Nav i Verran kommune. Han skal her ha utnyttet gjeldsofres vanskelige økonomiske situasjon og gjort seg skyldig i grov korrupsjon, ifølge tiltalen. (...)

   Rammet tilliten til det offentlige
   Verran-rådmann Jacob A. Almlid mener saken er svært alvorlig og trist.

   - Dette har rammet enkeltpersoner hardt, men det har også rammet tilliten til offentlige myndigheter, og ikke minst Verran kommune, sier Almlid."

   http://www.aftenposten.no/nyheter/--Politiansatt-46-robbet-gjeldsofre--7274114.html
   - Politiansatt (46) robbet gjeldsofre
   www.aftenposten.no
   46-åringen jobbet i politiet og skulle hjelpe gjeldsofre med å få skikk på økonomien. I stedet loppet han dem for tusenvis av kroner.

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.08. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151517962151875

   Rettsgebyrene i Norge er så høye, at de truer rettssikkerheten for veldig mange.
   Er ikke rettsgebyret innbetalt til fastsatt tid, avvises saken automatisk. I tillegg er tidsfristene som domstolene setter for å innbetale gebyret, påfallende korte. På den måten, er det flere som ikke klarer å skaffe penger i tide. Jeg stiller et stort spørsmål ved hele rettsgebyrordningen. Det er også en melkeku for staten og slik burde det ikke være.

   *

   Terje Henriksen:
   Galskap satt i system av AP.... naturligvis....

   Jan Erik Sørheim:
   For å si det med klare ord, lovboka er feil, derfor vokser anarkitanken opp hos mange

   Jan Erik Sørheim:
   Se og lær av mc serien sons of anarchy

   Conny Tørseth Stausland:
   Jammen det er det jo. Bare se på gebyrene til kommune og så. Da har du dato for at det du søker om .har du ikke gjort det innen tiden så er det bare å søke og betale på nytt.

   Torill Hjertesaker Erdal:
   Atter en gang skriver du om ting som jeg og er veldig opptatt av for dette fratar mange offer å gjøre noe uansett hvor mye de egentlig kunne trengt å kjøre sak...

   Anne Rønnaug Teigen:
   Tragisk dette, da det ofte går ut over de so har lidd urett før, og har lite midler til selv å greie seg med. Går disse gebyrene på minsteinntekter også, heller kommer ikke det inn i bildet her? Jeg vet det er noe som var kalt fri rettshjelp, men det gjelder kanskje betalingen for advokat?

   Solveig Løchen:
   Ja, Marius Reikerås.

   Rune L. Hansen:
   Enhver kriminell henviser til ulovlige lover og avgjørelser, som ikke rettferdiggjør eller lovliggjør forbrytelser. Politikk som krever betaling for lov og rett, annet enn hva som gies fra folkets felles-verdier, er både trakassering og hva som verre er av urett.

   Anne Sunde:
   Har du dårlig nok råd, får du fri rettshjelp, men da med begrenset antall timer hos advokat. Har du god råd, kan du betale for advokathjelp..... så var det de som havner imellom der, de har ikke råd til juridisk hjelp med mindre de får lån..... med andre ord har vi ingen rettsstat der folk får sine rettigheter og der alle er like for loven

   Alf Sivertsen:
   Enhver ankesak mot politi burde være fritatt for ankegebyr..

   Rune L. Hansen:
   Et makt-middel dette å liksom tilby sivil-befolkningen "fri rettshjelp". Og i et slikt samfunn er det jo mange som lar seg lure av navn, titler og andre forkledninger. Grundig grundig lure også ofte.

   Rune L. Hansen:
   Mange selger hva de kan og tar opp dyre lån og litt av hvert i håp og kamp om tilgang til lov og rett, både for å betale advokat, rettsgebyr, saksomkostninger og annet. Og får både forutsette og uforutsette utgifter og inngrep i sin økonomi og i sine liv. Og dagens norske korrupte dommere og jurister er gjerne med på denne leken med menneske-liv og samfunn. Til og med ofte og gjerne både som sadister, torturister, utplyndrere og serie-mordere.

   
---
---

   Connie Skjolden, 08.08. 2013 via Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151517832416875

   Hei, kan du eller noen du kjenner hjelpe til med NAV-problematikk..?
   Vært i kontakt med politi, namsmann og fylkesmann, men det virker som ALLE blir låst av en eller annen årsak. Er det fordi det er STATEN eller er det mulighet å få noen som kan hjelpe til å rydde opp i et veldig rotete NAV-kontor.. For her er det helt grusomt og INGEN følger Norsk Lov eller andre regler. Mvh Connie

   *

   Rune L. Hansen:
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10112912
   Offer for NAV-knivstikking død - VG Nett
   www.vg.no
   Den NAV-ansatte som mandag ble knivstukket, døde på Oslo Universitetssykehus torsdag kveld.

   Rune L. Hansen:
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10112570
   Nesten 600 trussel- og voldshendelser mot NAV-ansatte på fem måneder - VG Nett
   www.vg.no
   (VG Nett) Fra januar til mai rapporterte NAV-ansatte om 598 tilfeller av vold og trusler - noe over fjoråret. NAV-direktøren mener en del av forklaringen er mer fokus på rapportering.

   Connie Skjolden:
   Rune, jeg er ikke særlig voldelig av meg... Men beklageligvis skjer slik når OFFENTLIGHETEN svikter folk som er nede... Det er forferdelig og grusomt, men det skulle ikke forundre meg om det en eller annen gang skjer enda verre saker ved NAV. Selv har jeg ingen ulovlige tanker eller slik, men jeg kunne godt tenkt meg å møte NAV og STATEN i retten, og fått advokathjelp/veiledning til event å ta saken i retten ALENE... MEN jeg må ha hjelp og veileding, ettersom jeg IKKE er utdannet eller lignende : )

   Rune L. Hansen:
   Samme her. Og jeg har både politi-anmeldt den uhyre grov-kriminelle virksomheten og dens dirigenter og med-spillere og fremmet et krav om både straffe-forfølgelse og endringer og habil rettsbehandling. Og jeg kan både dokumentere og solid bevise at det skjer meget grov og omfattende politisk organisert kriminalitet via og i NAV.

   Connie Skjolden:
   samme problemet her : (

   Rune L. Hansen:
   Og imens, før disse krav blir innfridd, blir et stort antall mennesker i sivil-befolkningen av den politiske mafiaen trakassert, torturert, utplyndret og drept.

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.08. 2013 shared a link:

   Bra at dette blir avslørt. Jeg mener at problemet er svært omfattende i flere av domstolene også. Her blir en rekke saker avvist fra behandling uten at domstolene har satt seg inn i saken.

   Avslo skatteklager uten å lese klagene
   http://www.dinepenger.no/regler/avslo-skatteklager-uten-aa-lese-klagene/21114772
   www.dinepenger.no
   OVERSENDER: Klager på skatteoppgjøret sendes fra Skatteetaten til egne klagenemnder for uavhengig behandling. Nå har tre nemndsmedlemmer trukket seg etter avsløring om behandlingsjuks.

   *

   Rolf Kjosmoen:
   men hjelper det???? NEI

   Frøydis Diddi Nebelung:
   Herreguuud........ hvilket land bor vi i ??? Jeg har tydeligvis vært "overnaiv" før !! Godt at det kommer fram i lyset . Takk ,,

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Skatteklagejuks. Tre medlemmer av skatteklagenemndene, en uavhengig instans oppnevnt av Fylkestinget for å vurdere nordmenns klager på skatteoppgjøret, har gått fra sine verv og tilbakebetalt honorarene sine.

   Årsaken er at de er avslørt i å avgi dom i skatteklagesaker uten å ha lest saksdokumententene.

   Etter det Dine Penger forstår ga saksbehandlerne både medhold og avslag til klagene de ikke leste, igjennom at de vurderte dem identisk med Skatteetatens innstilling. Da kreves det heller ingen begrunnelse for vurderingen.

   Åpnet aldri. IfølgeSkattebetaleren, som først skrev om saken, ble det tre saksbehandlerne avslørt da noen i Skatteetaten sjekket det elektroniske saksbehandlingssystemet og oppdaget at flere saker behandlet mellom 2008 og 2009 ikke var åpnet – og dermed aldri var blitt gjennomgått.

   Medlemmene hadde likevel gitt sin vurdering i sakene, og sendte inn egenerklæring hvor de løy om at de hadde gjennomgått saksdokumentene.

   Tilbakebetalte. Seksjonssjef i Skattedirektoratet Anita Grini sier de fattet en «konkret mistanke» som førte til at nemndsmedlemmene ble avslørt – og så konfrontert:

   – De valgte da å trekke seg som medlemmer av nemnda og å tilbakebetale honoraret, bekrefter Grini til Dine Penger."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.08. 2013 via Falske og ekte dommere:

   Dette stemmer vel tilnærmet omtrent alltid, slik forholdene nu er:

   Chris Johansson, 08.08. 2013:
   Så, nu har jag satt alla myndigheter på prov i samhället. När en myndighet har gjort Dig illa så finns det ingen annan myndighet som backar upp Dig. Jag har hört det många gånger förut men aldrig trott på det, nu vet jag dock.

   Frågan är bara, och det är bara ett problem som skall lösas, vill alla ha det så här? Skall lira in en blämnkare på video om detta och berätta var detalj för sig, det är dock det enda jag känner jag kan göra för tillfället, för Aftonbladet och Expressen kommer inte att berätta detta för Dig, inte heller Uppdrag granskning, dom tar bara hand om ett kryptiskt fåtal av dom övergrepp som sker i samhället.

   Finns det pengar att tjäna, eller status eller en vacker bild att försvara så händer aldrig nåt. Bevara Status Quo till varje pris."

   * * *

   *

   
---
---

   Ole-John Saga, 08.08. 2013:
   https://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/10200124154857634

   Jeg regner med at når politikerne møter til debatt så vet de hva debatten går ut og hvilke spørmål de vil få.
   Det vil jo da si at de har lært seg svarene utenatt, mao autonome svar blir gitt uten at intellektet er med. Og det stemmer vel også med våre tidligere iaktagelser av politikerne. Mao følg parti progammet og ungå selvstendig tenking. Så lenge ikke usigforbarheten styrer disse debattene så vil jo debatantene kun lire av seg partipolitiske propagandasvar. For dem som klarer å se forbi politisk korrekthet, så blir jo disse debattene kjedelige, banale, intetsigende og forutsigbare. La oss få debatter der deltagerne på forhånd IKKE vet hva slags spørsmål de får, da vil vi kunne få se på kunnskapsnivået til våre politiker istedetfor at de skal brife med pappegøye faktoren sin.
   Skulle likt å høre hvordan de tror bankene lager penger og hva de vet om industriell hamp og alle dens bruksområder. Nå ja, det må være lov å drømme.

   *

   Ole-John Saga:
   Usigforbarheten ? Nå ja det ligner i det minste litt på uforutsigbarheten

   Mike Cechanowicz:
   Jeg stoppet en medarbeider i miljøpartiet de -grønne i Oslo forleden. Vi kom i prat om energi politikken og jeg spurte om hvorfor de ikke tok fat i spørsmålet om implosjonsenergi som overtar for dagens systemer....Du verden disse er programmert i et tidlig alder også til å svare på spørsmål med robot svarene sine som ikke holder mål. Og de kan ikke tenke selvstendig - håpløs.

   Nita Sweeney:
   Hva fikk du til svar Mike?

   Sonia Thorlin:
   Lurer jeg også på

   Rune L. Hansen:
   De vet vel ikke stort mere enn de er programmert til? Det er vel derfor de har latt seg programmere?

   Rune L. Hansen:
   Propagandaen programmerer det meste.

   Arvid Hagehaugen:
   En annen bieffekt av programmeringen er at mange gjentar seg selv med samme setninger både 2 og 3 ganger i løpet av en debatt.

   Rune L. Hansen:
   Mange gjør ikke annet enn å gjenta "seg selv"!

   Rune L. Hansen:
   Og mange vet bare at de ønsker å gjøre karriære, og penger og makt.

   
---
---

   Jan Petter Breivik, 08.08. 2013:

   Var mye bedre før når verden var " mindre ".
   Da kunne vi la araberne krige og styre der nede uten innblanding. Ikke at verden har blitt større nå, men nå virker det som om noen drømmere skal blande hele verdens befolkning, noe som ikke er mulig pga. at kulturene er så ulik. I Norge er vi 5.mill. nordmenn, bare promiller av befolkningen i midtøsten. Det lureste vi kan gjøre er å koste for vår egen dør, og stå frem som forbilder for dem som er interessert og forklare interesserte hvordan og hvorfor vi har det så bra her. Ikke gå ut i verden og leke sosialarbeidere og bedrevitere. Husk at midtøsten vil alltid være full av konflikter og krig, det har det alltid vært, og slik vil det alltid bli om vi liker det eller ikke. Vi bør satse på en streng innvandringspolitikk og satse på å utdanne flere tollere, sikre flyplassene våre og vise at vi har en grense. Vi bør også ut av EØS pga. at vi blir underlagt EU`s regelverk, og det passer heller ikke inn i Norge. Vi har verdens driftigste folk, vi har en lang kyst med uante rikdommer og fisk. Vi har så mye olje at vi snakker om å bremse på utvinningen. Skal vi værne lofoten ? Et luksusproblem. Verden vil alltid være full av problemer, og vil alltid søke løsninger, så det er liten fare for at vi skal bli einstøinger, og bli stående utenfor reste av verden, europa. Men hvem skal vi stemme på ? Ingen partier vil vel være enige med meg, så det er ikke enkelt å bestemme seg. Vet bare at de rødgrønne står for alt motsatt av det jeg står for og mener. Blir nok FRP., pga. at de vil ha en strengere innvandringspolitikk og vil satse på infrastruktur. Et lite skritt i riktig retning.

   *

   Alexander Hyde:
   Veldig bra sagt !!

   Rigmor Hatledal:
   helt riktigt.

   John Eiliv Rindøien:
   problemet er som Norulv Øvrebotten har fortalt at Norge er avslørt som en sviker i Nato, og i internasjonal mafia´s verden er sparegrisen Norge i ferd med å bli ranet foran øynene på hele befolkningen, jeg tror rett og slett at det ikke er bare den norske befolkningen som har oppdaget at denne eliteklikken som gjorde statskupp i 1938, før quisling, selv har havnet i et nakkegrep, av andre mafiakrefter, som presser på, og at sprengingen av regjeringskvartalet, og utøyascenarioet, er endel av presset som er lagt på en flokk av "allerede" utro tjenere !, som ikke har annet å tape på at de skulle stå frem, og fortelle sannheten, ...... -  de er jo tross allt statskuppmakere under press/ i saksa !. og da må vi for all del ikke glemme den korrupte regjeringsadvokatstanden, og tillhørende høysterettsmafia dommere, og jurister som aldri har vært på valg !!!....: der har vi FASIT !...:HVA GJØR VI ????

   John Eiliv Rindøien:
   disse valgduellene: da krangler de så busta fyker, og er uenige, mens når det røyner på som verst, da er det ikke mye uenighet å spore/da er det ikke noe misstillitsforslag på podiet, de er til og med enige om å bombe seg vei i afrika, for å skaffe seg deler av naturrikdommer, og økonomifremtid der nede, og vi ser samtidig gevinsten høstes for enkeltbedrifter i Norge, som utbytte på 50 millioner fra bomringer osv. Da hører jeg dommeren blåse straffespark, og utvisning/ rødt kort i mitt hode !, man retter ikke opp en slik enig korrupt statsledelse på å stemme på noen av disse enige !, de må omskoleres hele gjengen !, og så må valget utsettes, og en folkedomstol styre landet slik at vi kan få tilbake landet vårt på skinnene !....: Misstillit mot hele kabalen fra min side- vi trenger direktedemokrati, slik at landets inntekter kan benyttes til teknologisk utvikling i stedet for gambling med miljøet, og innpumping av nav-klienter, bare de to sistnevnte skulle vært tilstrekkelig for at partier for mange år siden hadde stillt misstillit, mot en flokk djevler som meldte oss inn i EU/EØS imot en folkeavstemning ! DTH/Dra T.. H...e hele mafiaen !

   Tobben Hansen:
   Jøøs, faktisk meget fornuftig. Hatten av for forfatteren !

   
---
---

   Anne Marit Myhre, 08.08. 2013 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/595498177167527/

   Er norsk rett demokratisk?
   http://morgenbladet.no/debatt/2006/er_norsk_rett_demokratisk
   morgenbladet.no
   Demokrati er ikke bare en forfatningsmessig tilstand, som et samfunn enten befinner seg i eller utenfor. Demokrati er, i likhet med for eksempel rettssikkerhet, en idé og et tankesett som i større ell

   *

   Rune L. Hansen:
   Bla-bla fra og til den politiske mafiaens molboland, for ytterligere å forsvare, tilsikte og forsterke politisk dirigert utøvende, dømmende og straffende makt- og myndighets-misbruk.
   Mange lar seg lure av slikt ord-gyteri og svada.

   Rune L. Hansen:
   Vedkommende som har skrevet det, Erlend Balsvik, advokat, hvem kan si noe mere om vedkommende?

   
---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, fredag 09. august 2013, Vinberget: 

   Mørkt og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt klokken 03. Omtrent 8 i grå-lysningen omkring klokken 05. Lett overskyet, dus sol og oppmot 15 og 16 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 12.30. Tildels noe mindre overskyet og 18 frem mot klokken 14 og 19 klokken 15. Tildels sirlige, fine sky-mønstre på himmelen og 11 pluss-grader klokken 20. Mørkt, noe stjerner og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200627662428748

   Nu i Norge og flere andre steder alminnelig såkalt barnevern, inklusivt såkalt barnefordeling, innebærer i stor alminnelighet familier, barn og foreldre som blir på det groveste forurettet og ødelagt.

   Er det egentlig nu mere noen som tror eller tenker at en slik virksomhet og slikt er lovlig? Vel, det er det selvfølgelig på ingen som helst måte. Meget så mildt sagt.
   At det er politisk organisert uhyre grov, smittsom og perverterende kriminalitet er et flerfoldig utvetydig faktum. Og at virksomheten i det lengste blir forsvart og bagatellisert av de kriminelle selv og deres med-spillere er det også veldig mange beviser for. Mange har gjort og gjør enda karriære, makt og penger på virksomheten - og mange er pervertert av den.
   Bevisene og alt foreligger i veldig stort monn, og det er mildt sagt på tide å fremme saken for forhåpentligvis habile inter-nasjonale domstoler. Mitt forslag er at vi samler oss flest mulig interesserte for å gjøre akkurat det.

   Kom gjerne med umiddelbare reaksjoner eller kommentarer.

   * * *

   Leah Lesley Christensen:
   Det lyder meget sandsynligt for mig fordi jeg ser mange her i Danmark der klage over hvordan deres børn er frataget dem og hvordan vores system grøft forsømme behandling af forældre når deres børn blive bort adopteret og så lade man som om disse forældre er døde på grundlag af falske døds attester og herudover lade som om disse forældre vil have ret til at fastholde kontakte med deres børn. Det virke bestemt som en AFTALT SPIL - og jeg huske mange historie fra WWII om de børn der blev taget fra deres forældre - disse børn som er gammel idag fortælle disse historie og det er ikke til at forstå at historien gentager sig - ikke kun fra et land - men af mange lande - hvad er formålet med at fratage disse børn fra deres forældre - at hindre voksne i at vælge at bo sammen - at tvangsindlægge børn uden at lade deres forældre have kontakt med dem - helle ikke deres advokat må vide hvor de er hen !

   Rune L. Hansen:
   Det er en politisk organisert mafia-virksomhet som på forskjellige måter har utplyndring, makt og karriære og motsatt lov og rett som sin ulovlige og straffbare politikk. Dette med apart-hate, menneske- og kjønns- diskriminering og degradering, adskillelse, umyndiggjøringer, kidnappinger og fangehold og menneske-handel er det mest groteske utslag av virksomheten. Alt og det hele optimalt må straffe-forfølges og stoppes!

   Rune L. Hansen:
   Vi er mange som underveis mere og mere og bedre og bedre og grundigere og grundigere har kartlagt virksomheten, samt innsamlet og ivaretatt meget store mengder saks-dokumentasjoner og beviser.

   Marie Johansen:
   GO FORE IT

   Rune L. Hansen:
   Katastrofe-problemet er ikke alene bare norskt, men det har blitt og er i meget stort monn norskt. Og det sprer seg viltert. Den norske politiske mafiaen har vært og er sentrale i så måte. Imidlertid har det også sine flere fordeler å som et utgangspunkt å angripe problemet i og fra Norge. Norge er et forholdsvis lite land med sine omkring 5 000 000 borgere, hvilket også kan være være en fordel. Og har en meget solid og god lov-givning nettopp for å kunne straffe-forfølge og stoppe denslags virksomheter. Hvilket igjen sikkert nok vil bidra til fortest mulig også å få straffe-forfulgt og stoppet denslags og slikt i de andre landene og inter-nasjonalt. Det er jo et slags paradoks at det er slik, men slik er det.

   Marie Johansen:
   ?????????????

   Rune L. Hansen:
   Altså, i og med at Norge har en meget bedre lov-givning enn for eksempel både Danmark og Sverige, og saks-komplekset skal fremmes og fremføres for inter-nasjonal domstol(er), så er et best mulig utgangspunkt fordelaktig - og i det her tilfellet fortreffelig, selv om for eksempel også Danmark og Sverige eller Finnland eller England eller annet (andre) land for den saks skyld, blir med. Inter-nasjonal lov og rett må også hensynta nasjonal reell lovlig lov og rett. Og fordelaktig vil også være ikke for stor spredning, men heller konsentrasjon. See?

   Rune L. Hansen:
   Felles-nevnerne er dog uansett meget viktig, likesom også konkret at saken presentabelt og solid kan fremføres. Det kan den iallfall og uansett i og fra Norge.

   Mohamed Mossa:
   eg ar klar

   
---

   https://www.facebook.com/groups/541910902493986/630851076933301

   Vegard Tilrem:
   Ja, NORGE er jo allerede DEGRADERT for slikt av slike habile domstoler:
   http://www.causes.com/causes/282095/updates/624828
   FN fratar Norge status som menneskerettighetsnasjon
   www.causes.com
   Som ventet tar norsk media lett på at Norge har dummet seg ut for hele verden. Jeg kan ikke tolke den årelange ignoransen vi finner i media på annen måte enn at media er FOR Norges brudd på menneskerettighetene. Det er en politikk media har tro på, og velger formidle til det norske folk, framfor å i...

   Magnar Gjertsen:
   De aller fleste i norge mener (mot bedre viten og kunnskapsløst?) at BV i hovedsak fungerer bra og til det beste for barna. Videre mener (igjen mot bedre viten og kunskapsløst?) de fleste at barnefordelingsakene (med at det som oftest er mor som sitter igjen med all makt ovenfor barn og far, samt div. Økonomiske fordeler) fungerer tilfredstillende.

   Vegard Tilrem:
   Ta kontakt med Menneskerettighetsdirektør i Norge Nils Butenscøn angående dette.
   Du kan også ta kontakt med Norske menneskerettighetsforkjempere som Kristin Klemmet, og Nina Karin Monsen.

   Vegard Tilrem:
   http://morgenbladet.no/samfunn/2012/norge_degradert
   Norge degradert
   morgenbladet.no
   – I Genève har en komité hos Høykommissæren for menneskerettigheter bestemt at Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter mister sin A-status. Fra når

   Magnar Gjertsen:
   Er det pressestøtten som er årsak til medias unnfallenhet i slike saker?

   Rune L. Hansen:
   Joda, mange av oss vet alt det der, men poenget er metodisk og systematisk best mulig konsentrert og målrettet arbeide for å få straffe-forfulgt og dermed stoppet virksomheten. Det er ikke så mye som skal til, men det må gjøres best mulig - og optimalt fort og effektivt.

   Vegard Tilrem:
   Skader vel ikke å spørre Direktør Nils Butenscøn ved Norsk senter for menneskerettigheter om råd og hjelp, ev. At de kjører dette via Strasbour /FN (som han representerer).

   Vegard Tilrem:
   Ev. I sammarbeid med F2f, Amnesty Norge (international) mfl.

   Vegard Tilrem:
   Ja, du har helt rett:
   Kan ikke se annet en at dette er "politisk organisert" brudd på grunnleggende menneskerettigheter !

   Rune L. Hansen:
   Samarbeidende flest mulig talenter eller krefter kan få tingene til å skje optimalt fort og best mulig. Å drøfte de diverse forskjellige muligheter og konkreter og å fordele, samle og administrere info, arbeids-oppgaver, kontakter, oppsett, fremførelser, etc. hører godt med i en slik setting. En egen lukket Facebook-gruppe for å ta seg av dette best mulig assosiativt kan også være på sin plass. Med et passende og dertil egnet navn, hvor interesserte i å bidra på noe slags vis kan gå inn.

   
---
---
---

   Fortsettelse fra i går, 08.08. 2013:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/595498177167527/

   Rune L. Hansen:
   Bla-bla fra og til den politiske mafiaens molboland, for ytterligere å forsvare, tilsikte og forsterke politisk dirigert utøvende, dømmende og straffende makt- og myndighets-misbruk.
   Mange lar seg lure av slikt ord-gyteri og svada.

   Rune L. Hansen:
   Vedkommende som har skrevet det, Erlend Balsvik, advokat, hvem kan si noe mere om vedkommende?

   Inger Marie Myhre:
   NULL Demokrati i Norge

   Trond Ruud:
   Vi har et formelt og ikke reelt demokrati i og med at vi ikke kan velge vårerepresentanter til parlamentet, men kun partibyråkratier, som utpeker sine egne representanter.

   Rune L. Hansen:
   Demokrati er umulig uten et rett og fungerende forhold til lov og rett! Og det er hva den politiske mafiaen grundig sørger for at sivil-befolkningen i Norge ikke har! Og vi må få straffe-forfulgt og rettet opp! Eller få rettet opp, pluss få straffe-forfulgt!
   Det har i mange ti-år nu gått veldig og fortere og fortere verre og verre og farligere og farligere underveis.
   Tenk på disse ordene fra Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1919), for nu mere enn 100 år siden:

   "Nu styrer folkene sig selv i rike og hæred; lovens værn er til at lite på; selv gav de loven, selv våker de over den."
   Fra "Om retfærdiggørelsen", Særskilt aftryk af "Nyt Tidsskrift", 1887.

   
---
---

   Rune Fardal, 09.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10151515695816150

   Legen reflekterer bare hva domstoler og sakkyndige gjennomgående dømmer hver dag.... mor er bedre for barna enn far!
   Dette er jo ikke bare gammeldags, dette er skadelig for barn! Slike holdninger burde jo være straffbare med tanke på barnets beste...

   – Legen foretrakk mor fremfor far - Telemark
   http://www.nrk.no/ostafjells/telemark/_-legen-foretrakk-mor-fremfor-far-1.11174145
   www.nrk.no
   Mikkel Aanderaa på Gvarv reagerer på at datterens lege foretrekker at barnets mor tar henne med til legen. – Jeg synes dette er en merkelig uttalelse å komme med i 2013, sier han.

   *

   Magnar Gjertsen:
   Hm... så polske leger kan sidestilles med norske domstoler.

   Magnar Gjertsen:
   Hva kan vi gjøre for at det skal bli endring hva gjelder barns reelle rettigheter ovenfor BV og i barnefordelingssaker?

   Scott Johansen:
   En venstreorientert og gameldags tenkning. Dessverre alt for mange indoktrinerte i dette landet. Opplært av sosialistene til ikke å tenke selv.

   Dag Vidar Madsen:
   Som de fleste av oss vet. Sympatier og antipatier styrer de ubevisste valgene i hver enkelt av oss. Spørsmålet er hvordan man unngå at det gjør utslag i slike alvorlige saker. Der det er tydelig at avgjørelsene burde vært tatt på et upartisk og nøytralt grunnlag. Partiskhet i apparatet burde ikke forekomme.
   Men er det noen her i verden som evner upartiskhet egentlig.Det tror jeg Neppe! Derfor bør lovverket jobbes med, slik at det ikke gir slingringsmonn for en mengde forskjellige skjønn og synsinger. Noe som ser ut til å være hovedproblemet, spesielt i mange barnefordelingsaker.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke loven som er problemet, men det at ansatte i den offentlige (inklusivt juridiske) forvaltningen forholder seg kriminelt til både loven og til ulovlige lover.

   Trine Weronica Straumann:
   Det er rett og slett diskriminerende! I de fleste tilfeller er fedre like flinke med barna sine som det mor er. : )

   Espen Plaskemannen Janson:
   Legen foretrekker de som er mest autoritetstro naturlig nok.. slik alle autoriteter gjør.

   
---
---

   Tore Svendsen shared Rune Fardal's status update:
   https://www.facebook.com/tore.svendsen.7/posts/410859209024471

   Rune Fardal
   Etter muslimsk lov må en voldtatt kvinne ha 4 vitner for å bli trodd.
   Etter norsk lov må en mann ha 4 vitner på vold fra kvinner for å bli trodd!

   Og så klager vi på sharialover?

   *

   Rune L. Hansen:
   Endel groteske ulovlige lover ute og går hist og pist.

   Tore Svendsen:
   Ja jeg vet ikke hvor i loven det står men regner med Rune vet det

   Rune L. Hansen:
   Om aldri så lite eller meget nedskrevet gjør liten forskjell.

   Dag Vidar Madsen:
   Du er inne på noe der, Rune Fardal. Det er makta som rår, okke som:)

   Jane Kile:
   Min mor var med å bygge opp krisesenter for voldtatte og mishandlede kvinner, men opplevde stadig henvendelser fra menn som opplevde det samme, og vi må få bort dette tabuet om at menn ikke kan være åpne om vold, for det skjer nok mye oftere enn noen aner, og psykisk terror er også vold, så jeg må si at jeg faktisk ikke har problemer med å tro på en mann som forteller at han har blitt mishandlet.

   Dessverre etter min mening har samfunnsutviklingen blitt slik at mann og kvinne ikke lenger trenger hverandre, og forhold/ekteskap har ikke lenger noe fundament å hvile på.

   takk og pris, så har i alle fall jeg bruk for min mann, for jeg har gjort meg selv avhengig av han (bevisst) fordi en mann faktisk har et grunnleggende behov for å føle seg som en mann.

   Er det rart det har blitt som det har blitt...... kvinnefrigjøring.... joda, vel og bra at kvinner kan ta utdannelse og jobbe og tjene penger....... men dette har ikke blitt til det bedre i og med at det er en kamp mellom kjønnene.... fordi likestilling kan vi aldri få... men vi må jobbe mot et likeverd.

   Tore Svendsen:
   Menn har behov for å være menn å kvinner har behov for å være kvinner. jepp Likeverd er et godt ord. Likestilling er ikke det.

   Rune L. Hansen:
   Likeverd og likestilling i og fra den offentlige forvaltningen er en selvfølgelig og sentral menneske-rett og er det i og for Norge ulovlig og straffbart å forbryte seg mot. Til og med meget straffbart i forhold til visse forskjellige forhold. Likevel skjer det i Norge både i enkelt-tilfeller og i et stort omfang også som politisk organisert kriminalitet, med katastrofale konsekvenser. Å få slik kriminalitet straffe-forfulgt og stoppet er meget meget viktig.

   Rune L. Hansen:
   Og det skjer i Norge i dag til tross for at det er meget meget enkelt for den offentlige forvaltningens ansvarlige å sørge for at det ikke skjer! At de likevel ikke har gjort det er et meget-sigende vitnesbyrd om uhyre grov politisk mafia-virksomhet.

   
---
---

   Ole-John Saga, 09.08. 2013:
   https://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/10200126076665678

   Man må en gang kunne se den ting i øynene at om staten ikke føler seg bundet av en rett som er høyere enn alt det den eller det kan ha makt til å proklamere som rett, så er det makten som ER retten. Da finnes der hverken rett, frihet, sikkerhet eller velstand for den som ikke selv står høyt i samfunnet.
   Bjarne Hille

   *

   
---
---

   Tore Svendsen, 09.08. 2013 via Terje Sværd:
   https://www.facebook.com/tore.svendsen.7/posts/411055379004854

   Det er vel samma hvilken farge vedkommende har når dem eliminerer tyranniske psykopater fra jordas overflate? takk han heller for at du slipper å oppleve henne om du en dag må oppsøke nav.

   Knivstukket NAV-ansatt døde av skadene
   http://www.dagbladet.no/2013/08/08/nyheter/innenriks/knivstikking/nav/28605696/
   www.dagbladet.no
   Ble angrepet av klient.

   *

   Camilla Kitty Karlsen:
   Det er jo mest sannsynlig ikke hennes feil. Det er ikke saksbehanderne på NAV som bestemmer politikken. Synes det blir litt drøyt å si at man skal takke noen for å ha tatt livet av et annet menneske som man ikke vet en dritt om, utenom yrke.

   Tore Svendsen:
   jeg snakker ut av egne erfaringer med nav å dems saksbehandlere å hvordan disse behandler sine klienter på andre siden av bordet. det er litt drøyt å påstå at hvordan et menske med makt til å undertrykke, undertrykker, å påstå dette er regjeringspolitikk.

   Tore Svendsen:
   for å få forandringer i denne verden er det viktig at alle går inn i seg selv å tenker etter hva hver enkelt driver med, å selv endre det som er galt. ikke vente på ordre fra høyere hold. det er faktisk en plikt et hvert menske har, lovfestet i grunnloven, å drite i "sjefen" om "sjefen" har feil å prøver å få deg til å gjøre noe som bryter med loven. dette gjelder åsså EMK som åsså er nedfelt i grunnloven.

   Rune L. Hansen:
   Det er kanskje nettopp hver enkelt av de ansatte som bestemmer politikken. Pluss skjebnen til mange av sine med-mennesker. Inklusivt som sagt også politikken.

   Raymond Knutsen:
   I samfunnsmessige og medmenneskelige spørsmål generelt burde enkeltmennesket ta mer ansvar for konsekvensene det påfører medmennesker, uavhengig av sjefer og urimelige lover og regler som er åpen for individuell tolkning. Ansvarsfraskrivelse (som er en kjent utvei) har blitt en enkel løsning og som regel uten konsekvenser for den/de ansvarlige.

   Rune L. Hansen:
   Ordet "burde" er meningsløst og motsatt virkende i slike sammenhenger. Både Straffeloven og Menneskerettsloven og Norges Grunnlov har solid lov-bestemt at hvert enkelt menneske ansatt i den offentlige, inklusivt politiske og juridiske, forvaltningen personlig er ansvarlige for sine handlinger, inklusivt unnlatelser, og at de skal straffes for sine forbrytelser som lov-bestemt i Straffeloven! Og uten at det blir gjort og skjer vil den kriminelle galskapen i og fra den offentlige forvaltningen fortsette, hvordan enn!

   Raymond Knutsen:
   I og med at grunnloven (og mange ande lover) ikke blir fulgt, må man nesten oppfordre (herav burde) til individuell menneskelighet og medfølelse : )

   Rune L. Hansen:
   Å være politiker eller dommer eller hva som helst i og under den offentlige forvaltningen gir absolutt ingen som helst immunitet eller rett til å forbryte seg mot noen av Straffelovens eller Menneskerettslovens eller Grunnlovens paragrafer! Tvert om! Forbrytelser begått av slike er tusener ganger verre og farligere enn all annen slags krimialitet og urett! Å være bagatelliserende eller unnlatende overfor slikt er å begå enda mere urett og å forsterke og å beskytte uretten!

   Raymond Knutsen:
   Vi er nok enig, Rune L. Hansen. Men det er mulig vi har forskjellig utgangspunkt/vinkling på ett problem. Skal ikke mye til for å være grunnleggende enig, men mistolke/misforstå virtuelle venner, har jeg lagt merke til. Hvis jeg i mitt forsøk på å nå frem til medmenneskeligheten i hver enkelt, oppfattes som bagatelliserende, var ikke det intensjonen : ) Anser det også som unødvendig med "flisespikkeri" ang. ordbruk og interne bagateller, enn å fokusere på det større bildet : )

   Rune L. Hansen:
   For meg handler det ikke om å være enig eller uenig, men om reell lov og rett og saklighet.

   Raymond Knutsen:
   Fint nok det, Rune. Da skal ikke jeg være den som ikke ser "øye til øye". Håper som deg at reell lov og rett en dag blir respektert og etterfulgt : )

   Rune L. Hansen:
   Ja, skal noen som helst dirigere hva av lovens grove forbrytelser som skal straffe-forfølges og hva ikke så er et terror-regime gitt.

   
---
---

   Tore Svendsen, 09.08. 2013 via Terje Sværd:
   https://www.facebook.com/tore.svendsen.7/posts/411139735663085

   Dem bør gå inn i seg selv å finne ut hvor grunnlaget for volden kommer fra. Psykisk vold som dem utfører er ille! Merker meg åsså at dem i kjent psykopat stil fremstiller seg sjøl som offer å støtter hverandre i tragedien å bla bla bla. mens når nav i samarbeid med bv å andre instanser terroriserer folk så må disse greie seg sjøl å får ikke hjelp noen sted.

   - NAV-ansatte har måttet flytte etter trusler
   http://www.osloby.no/nyheter/--NAV-ansatte-har-mattet-flytte-etter-trusler-7271128.html
   www.osloby.no
   Kontoret er stengt, og helsepersonell tar hånd om de resterende ansatte.

   *

   Kenneth Blodøks:
   Nav gjør jo ikke det bedre ,når dei lover å lover så skjer ingenting.skjønner godt koffor folk truer dem..

   Tore Svendsen:
   Det er desverre alt for mange som sitter for godt i det, som ikke skjønner det. Dette var et rop om hjelp!

   Harald Tancred Bye:
   Vi dreper dem når dem er på jobben!

   Harald Tancred Bye:
   Moro og se saksbehandlere som føler seg truet! Kanskje dem lærer ar dem skal slutte og behandle oss mennesker som det vi er og ikke ett dyr!

   Dag Vidar Madsen:
   Det er er alt for lett å glemme hvem som egentlig trekker i trådene her. Spørs om ikke dette var et eksempel på det å "rette baker for smed." Vanlige ansatte er ikke arkitektene bak NAV-systemet. De utfører bare ordre i de fleste tilfeller, vil jeg anta?

   Dag Vidar Madsen:
   Det som imidlertid er ganske sikkert, er at folk oppfatter seg som dårlig behandlet. Det skal selvfølgelig ikke skje i et såkalt hjelpeapparat.

   Harald Tancred Bye:
   Tja mulig dem bare utfører ordne men de gjør det må en utrolig dårlig måte.

   Harald Tancred Bye:
   Mine saksbehandlere i Barnevernet og NAV lever under brev besøksforbud mot meg

   Dag Vidar Madsen:
   Lett å bli forbanna på kunnskapsløse folk, Harald. Skjønner godt det. Men sånn er stoa. Da kan du i store trekk bare gjøre en ting: Opplyse dem!

   Frank Foldin:
   NAV ansatte er rekruttert etter "psykopat-egenskaper" i den hensikt aa manipulere oss inn i "folden" eller ut i fortvilelsen via usakligheter og propaganda. Dette er en del av siste.

   Kenneth Blodøks:
   skjønner godt at du blir forbanna Harald Tancred Bye når nav er så firkanta som dem er  ka du har truet dem med noda? Dag Vidar Madsen : er ikke kett å opplyse firkanta folk dem lever i sin egen veren blottet for hva som er våres rettigheter når vi er igjennom dem.

   Tore Svendsen:
   Det værste banneordet jeg hører er "utførte bare ordre". Faen! evner dem ikke å tenke sjæl? eller dytter dem bare i seg piller å går på jobb å lar andre tenke for dem? for da er det jo så jævlig enkelt å si "det var ikke meg". alle kriger her i verden gjennom hele verdens historie, er utført av folk som "bare fulgte ordre"!!!!

   Tore Svendsen:
   http://www.youtube.com/watch?v=sZwfNs1pqG0
   The Stanford Prison Experiment
   www.youtube.com
   The Stanford Prison Experiment, a dramatic simulation study of the psychology of imprisonment and one of the best known psychology experiments ever undertake...

   Dag Vidar Madsen:
   Folk er redde for sitt eget skinn, Tore. Det er bare menneskelig selv om det er feigt.

   Harald Tancred Bye:
   Tja både saksbehandleren på NAV og Barnevernet har blitt slått ned av meg og da har dem fått mange sjangser men når det ikke er mulig og ha en saklig samtale med dialog så gir en stakkar opp til slutt da blir jeg forbanna jeg har sagt til Politiet at det var en advarsel! Neste gang er det ikke sikkert det går så bra med saksbehandlerne jeg frykter ikke dem i det hele tatt. Eneste jeg ber om er å bli behandlet med verdighet og ikke forhåndsdømt. Jeg er ikke den eneste som blir forbanna på slike mennesker å jeg støtter andre som reagerer slik som andre støtter meg

   Tore Svendsen:
   Ja jeg skjønner det at dem altid velger den enkleste utvei. nemlig å følge ordre. selv om dem VET at i verste fall kan det gå akkurat sån som det gjorde her.

   Harald Tancred Bye:
   Ja dem utfører bare ordne men hallo det går ann og bruke hue sitt på Politiskolen så blir man opplært i at det går ann og se en situasjon forskjellig og ta egne vurderinger noe andre etater aldri gjør

   Kenneth Blodøks:
   Heilt enig at når dei ikke behandler folk med verdighet så får dem ikke respekt tilbake og det pisspreiket med at dei prøver å ta fra oss rettigheten uten noen spesiell grunn bare fordi vi tok oss en ferie for å unslippe det daglige liv.

   Harald Tancred Bye:
   Selv Politiet forstår meg når jeg har brukt vold for å vise mine ytringer det sier jo litt om det store problemet hos NAV og Barnevernet de sier dem tar det seriøst men det gjør dem ikke hittil i år har det kommet 1800 trussler til NAV 2 av 3 av alle sakene blir henlagt nettopp fordi dem bryr seg ikke problemet er såpass stort at det nesten er umulig å forhindre

   Tore Svendsen:
   det er enkelt å fixe dette. putt på alle navansatte kamera med lyd å send opptaket direkte til en instans som lagrer alle samtaler. det bør kategoriseres etter bruker. åsså når dem samtaler med andre instanser pr telefon. da bør åsså den andre instansen ha opptakskamera som lagres samme sted. for da har man muligheten til å søke på brukern for å finne ut hva som gikk galt så man kan instruere dem ansatte til å unngå å gjøre sånt i framtiden. kameraet har åsså en prevansjon virkning på dem anstattes higen etter maktmisbruk.
   http://www.informationliberation.com/?id=44427
   Rialto, CA Police Made to Wear Cameras, Use of Force Drops by Over Two-Thirds -...
   www.informationliberation.com
   The news you're not supposed to know...

   Dag Vidar Madsen:
   Saker og ting, Tore. Du tenker nå på alt.

   Tore Svendsen:
   Jeg har selv blitt geleidet ut av nav, av vektere, fordi jeg spurte en nav ansatt vennlig, med hvilken lovhjemmel hun brukte for å ikke hjelpe meg. husker ikke hva det dreide seg om men var en pisseting. men jeg ble vist for pågående i skranken der, fordi ho ikke kunne sitt eget lovverk å ble tvinga til å tenke.

   Tore Svendsen:
   Det er viktig å analysere problemer. men man må ikke stoppe der, men finne smarte løsninger på problemet

   Dag Vidar Madsen:
   The right attitude!

   Harald Tancred Bye:
   Problemer løses ikke ved mer sikkerhet på NAV kontorene det ser bare mer dumt ut! Andre brukere på nav føles seg utrygg

   Rune L. Hansen:
   De puttet under Hitler-regjeringen jøder og andre de ikke likte på transport til gass-kamre etc. Det er ofte ingen forskjell på hva NAV-ansatte og andre representanter for den norske politiske mafiaen gjør.

   Rune L. Hansen:
   Og det er uansett en av de uhyre grov-kriminelle virksomheter under den politiske mafiaen.

   
---
---

   Anita Gulbrandsen, 09.08. 2013:
   Ja men de som jobber i NAV er helt vanlige mennesker som gjør en jobb

   Rune L. Hansen:
   Og de som nekter å trakassere, torturere, utplyndre og drepe med-mennesker er hva da?

   
---
---

   Arild Holta, 08.08. 2013:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10151944646218296

   Valget i år blir historisk.

   1. FrP får med all sannsynlighet regjeringsmakt for første gang.
   2. Høyre og FrP kan få flertall alene. Uansett så blir det historisk at to høyrepartier får så mye makt.
   3. Småparti kan ramle ut av Stortinget. Venstre, Sosialistisk Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet er alle i en slik situasjon.
   4. Miljøpartiet De Grønne kan være heldige å få en repressentant på Stortinget.
   5. Vi kan oppleve nye allianser mellom SV, MDG og Rødt på Stortinget etter valget. Om både MDG og Rødt får inn enkelmandater.
   6. Detter KrF ut fra tinget kan det gi nye sammenslutninger derpå for å fremme kristen politikk med større bredde, om partiet De Kristne skulle få god tilslutning.
   7. Osv

   Vi står altså foran historiske partipolitiske endringer. Det kan indikere at "grasroten" er frustrert.

   Da er spørsmålet:
   VIL GRASROTEN BLI MINDRE FRUSTRERT AV AT POTENSIELLE ENDRINGER SLÅR TIL?

   Det tror jeg overhodet ikke. Derfor kan de neste valgene bli mer spennende.

   *

   Peder Aresvik:
   Etter som FrP er en slags "hovedfiende" for både Høyre og Arbeiderpartiet, glemmer du et aspekt Arild:
   En mulig "storkoalisjon" mellom Ap og H for å holde FrP unna regjeringen.
   Tross alt er det de to partiene som har stemt likt ved flest avstemninger i Stortinget.....

   Arild Holta:
   Det er kun en teoretisk ide det ikke finnes politisk vilje for for tiden. Men jeg ser det som en større teoretisk mulighet om et to-tre valg lengre fram.

   Marianne Skoge:
   Har mest tillit til Siv Jensen. Hun synest å tenke selv, være kriitisk, reflektert, trygg og selvstendig. Hun er single og har takket nei til å bli fostermor. Hun har også uttalt at Frp IKKE går ut med valg løfter. Høyre har fått prøve seg i flere kommuner enn Frp. Høyre kommuner har ikke vist interesse for å imøtekomme klager fra sine innbyggere vedrørende barnevernet. Høyre skal fremme selvstendig næringsdrivende. Spesielt frykter jeg at selvstendig næringsdrivende barnevernsadvokater, psykologer o.a., blir fremmet og fredet. De vet å tømme "staten" for penger. De har heller ikke vist interesse for å prioritere eldre omsorgen i sine kommuner. Erna S fremstår for meg som en "taler" som "fronter" mektige forretningsmenn og -kvinner....

   Arild Holta:
   Høyre er et farlig parti for barnevernets ofre.

   Dag Vidar Madsen:
   Om ikke Høyre og AP kan sammarbeide offisielt, så vil de nok muligens gjøre sitt i sammen for å holde FrP borte. Politikk er revestreker.

   Rune L. Hansen:
   Fremskrittspartiet vil kunne gjøre meget smart efter valget å i stort monn gave-drysse det norske folk med rettferdighet, uavhengig av makt-konsentrasjoner. Og å forholde seg innenfor reell lov og rett. Det vil kunne gi de en meget stor videre oppslutning og popularitet blandt folk flest, uavhengig av makt-konsentrasjoner. Eller de er ikke så forstandige og smarte?

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, lørdag 10. august 2013, Vinberget:  

   Mørkt, noe stjerner og 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. 6 klokken 06. Blålig himmel, sol, litt spredt med lette skyer og 17 pluss-grader frem mot klokken 12 og 20 frem mot klokken 14.30. Mellom 12 og 13 klokken 20. Dunkelt, dottete overskyet grålig dunkel hl og 10 pluss-grader klokken 22. Nokså helt mørkt og 10 mot midnatt.
   
---
---

   Heidi Turid Dammann, 10.08. 2013 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/595964273787584/

   Jeg kjøpte huset etter Einar Førde, tidligere kirke- og undervisningsminister. Alt han har bygd på huset, er enten ulovlig eller ikke etter daværende forskrifter.

   Saken gikk for tingretten, men nå viser det seg at den ene fagkyndige meddommeren stod på min motpart, Protector eierskifteforsikring, sin lønningsliste, og har hatt regelmessige oppdrag for dem både før og etter rettssaken.
   Jeg kontaktet tingretten og de sa at det ikke har noe å si, fordi dommere kan skille. Dommerne har ikke kommentert viktige bevis i saken og jeg har vært nødt til å anke.
   Jeg er blitt fattig av å måtte ta ansvar for å orde opp etter Førde og enken etter ham.
   Vann og avløpsetaten har vært og koblet fra septiktanken min og jeg har E-coli i drikkevannet i den nye brønnen de boret. Garasjen og annekset bygde de på en dårlig fylling som synker og siger ut i myra. Det nye stuetilbygget de bygde måtte sikres mot å rase sammen.
   Jeg har ikke lenger penger til advokat. Jeg er under grensen for å få fri rettshjelp, men Fylkesmannen sier man ikke kan få fri rettshjelp i ankesaker.
   Har jeg ingen rettigheter? Må jeg prosedere saken selv?

   *

   Inger Marie Myhre:
   Vet snart IKKE hva de godtar, ser ut som det er farlig å gå til rettsak mot alt og alle. Lov og rett er bare tilbeholdt noen, dette er rettsvesenet i Norge. Rett er og blir u-rett : (

   Rune L. Hansen:
   Ap-flokken eier og dirigerer dommerne i dagens norske "rettsvesen" (les: gal-vesen) med hud og hår og mere til, pluss de i påtale-myndighetene og politiet! Einar Førde var en av de sentrale i den samme mafia-flokken, og du skulle aldri ha kjøpt eller handlet noe som helst med ham. Hva du opplevde i og med tingretten er det i seg selv liten eller ingen vits i å anke til lagmannsretten og høyesterett, der er de samme slags falske gjennom-korrupte liksom "dommere". Tidligere liksom advokater etc. som gjør karriære i og for den samme politiske mafiaen.
   For slike har du ingen rettigheter og gjelder bare motsatt lov og rett og hva som helst av ulovlige lover og ingenting. Falskheten og frekkheten er umåtelig. De vil til og med du skal betale for sin liksom-lov-og-rett, og gi de lillefingern så vil de ha resten og alt annet med i samme slengen!

   Rune L. Hansen:
   Litt info om vedkommende Einar Førde:
   http://tv2konsesjon.tripod.com/
   Ytringsfriheten, TV 2, A-Pressen, LO, AP, Fritt Ord og Jens Chr. Hauges bolsjevikisk nettverk
   tv2konsesjon.tripod.com
   Frem til i dag har Egmont, A-pressen og Schibsted eid om lag en tredjedel hver i TV 2 Gruppen. Etter denne transaksjonen vil Egmont og A-pressen eie halvparten hver. Det innebærer at de to mediekonsernene blir likeverdige parter i sitt felles eierskap i TV 2.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 09.08. 2013:
   https://www.facebook.com/groups/541910902493986/630851076933301/

   Rune L. Hansen:
   Samarbeidende flest mulig talenter eller krefter kan få tingene til å skje optimalt fort og best mulig. Å drøfte de diverse forskjellige muligheter og konkreter og å fordele, samle og administrere info, arbeids-oppgaver, kontakter, oppsett, fremførelser, etc. hører godt med i en slik setting. En egen lukket Facebook-gruppe for å ta seg av dette best mulig assosiativt kan også være på sin plass. Med et passende og dertil egnet navn, hvor interesserte i å bidra på noe slags vis kan gå inn.

   Sissel Wennevik:
   Vegard Tilrem kanskje vi skal engasjere Steinar Bastesen som har kontakter verden over  Som også har fri adgang på stortinget  

   Vegard Tilrem:
   Ja, også har vi Margunn Ebbesen fra Brønnøyysund som nå ligger på 2. Plass til stortingsvalget fra Nordland.
   (Har ligget å pushet på Høyre og Ernas FB profiler hele året med krav om endring av barneloven til "felles daglig omsorg).
   Ett viktig parti å få snudd for å få til endring på denne umenneskelige situasjonen nå !
   Familiepolitiske talsmann i FRP har allerede proklamert at de når som helst er villig til å igjen foreslå slik endring av barnelov
(Selv om jeg synes de nå kunne både ha både frontet og profilert partiet bedre på akkurat dette)

   Magnar Gjertsen:
   "Spamme" alle partienes fb sider, med et fellesskriv? Som en variant av progresiv "underskriftkampanje"?

   Rune L. Hansen:
   Det må solid og sterk nok kraft til. Mange tjener på den kriminelle galskapen og ser seg godt tjent med og av den og vil i tillegg heller ikke risikere å bli straffe-forfulgt.

   Rune L. Hansen:
   Den "barneloven" du snakker om å ville endre, Vegard Tilrem, den har aldri vært lovlig og er forlengst allerede endret i og med at det er Straffeloven, menneskerettighetene og Norges Grunnlov som egentlig gjelder.

   Vegard Tilrem:
   Ja, de lovene står jo forran alt annet om noe skulle være i konflikt med dem (men de gir de jo jamt faen i).

   Rune L. Hansen:
   Ja, ingen som helst tvil om at det er organisert kriminalitet og meget grove forbrytelser. Og det er derfor jeg sier som jeg sier også.

   Vegard Tilrem:
   Ja, du helt korrekt:
   Bryter Norsk lovgivning (i dette tilfelle Barneloven) egen grunnlov, og Artikler i grunnleggende menneskerettighetslovgivning, så er dette ulovlig og straffbart, og må klassifiseres som overgrep og grusomheter utført mot sivilbefolkningen (spesielt omfanget dette har fått hos dem).
   Hvorfor gjør, har ikke Foreningen 2 foreldre gjort noe med dette ???

   Vegard Tilrem:
   De ansvarlige burde stilles til ansvar !

   Vegard Tilrem:
   ...og berørte burde innvilges erstatninger (denne ulovelige Apartheidpolitikken er ett ondt mareritt).

   Rune L. Hansen:
   Jeg har sagør: Ordet "burde" er meningsløst og motsatt virkende i slike sammenhenger. Både Straffeloven og Menneskerettsloven og Norges Grunnlov har solid lov-bestemt at hvert enkelt menneske ansatt i den offentlige, inklusivt politiske og juridiske, forvaltningen personlig er ansvarlige for sine handlinger, inklusivt unnlatelser, og at de skal straffes for sine forbrytelser som lov-bestemt i Straffeloven! Og uten at det blir gjort og skjer vil den kriminelle galskapen i og fra den offentlige forvaltningen fortsette, hvordan enn!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.08. 2013 via Folkeaksjonen mot Norsk rettssystems neglisjering av barnets rettigheter:
   https://www.facebook.com/groups/541910902493986/permalink/631119566906452/

   Den fattige Fader (1837)

   av Henrik Wergeland (1808-1845)
   Henrik Wergelands Samlede Skrifter, 1. bind, 1852

   Den fattige Fader

   Jeg veed jeg er en fattig Mand
   slæng hid en Skive kun!
   Den putter jeg i Dødens Mund
   saa sparer han mig sultne Hund
   en Stund.

   Ja fattig — o, Gud bedre os !
   Det ofte er forsæt.
   Men Kongens Sind er ei saa let
   som mit, naar jeg har rigtig ædt
   mig mæt.

   Dog kan jeg svelte som en Hund,
   naar Børnene kun har.
   Jeg spiser efter dem, og bar
   taalmodigt, om der intet var
   til Far.

   Hvor arm jeg er, det seer jeg godt
   i Manges kolde Blik.
   Dog Avindsøjes Øglestik
   forgifter ei den Mad og Drik,
   jeg fik.

   Hvor arm jeg er, jeg hører tidt
   af Mines Hungerskrig.
   Ha, giv mig Arbeid, er du rig!
   Min Broder, gjør ei Ulv af mig
   mod dig!

   Mon Træet Tørsteskrig har hørt
   fra sine Rodskud? Thi
   det Regnen drak med Raseri,
   at lædske sine tørre Skud
   deri.

   Mon Ørnen hundred Mile fra
   seer Ynglens aabne Neb?
   Thi, ha Guds Blod! hvad Vildt den greb!
   Med Vellystskrig den tog en Hjort
   paa Slæb.

   Men jeg ei havde Træets Sjel
   og Ørnens Hjerte ei,
   hvis jer, I stakkels Unger, jeg
   lod sulte — nei! O, sulte? Nei!
   o Gud!

   Jeg trælle vil fra graaligt Gry
   til seent paa Kvel for jer.
   Det er jo heller ikke meer
   end Ørnen gjør, saa vild og grum
   den er.

   Den kløver taarnte Skyers Lag
   fra yderst Nord til Syd.
   Og da? — ak det er neppe Dyd,
   for Barn at trælle Dagen lang,
   men Fryd.

   Og naar jeg mættet har de Smaa
   med Brød, jeg tvang af Steen:
   saa glad som lædsket Træ sin Green
   jeg løfter Arm til Bøn og Daad
   igjen.

   *

   
---
---

   Også fortsettelse fra i går, 09.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200627662428748

   Rune L. Hansen:
   Felles-nevnerne er dog uansett meget viktig, likesom også konkret at saken presentabelt og solid kan fremføres. Det kan den iallfall og uansett i og fra Norge.

   Mohamed Mossa:
   eg ar klar

   Mohamed Mossa:
   We should all gather all the families that their children were kidnapped and working demonstrations in front head of Norwegian الوزاراء in the nearest time

   Marie Johansen:
   ?

   Rune L. Hansen:
   Det også kan være og vil være viktig å gjøre, men vil ikke være nok.
   Det må langt mere til.
   It also can be and will be important to do, but will not be enough.
   It must far more to.

   Mohamed Mossa:
   Jeg mener, hva er løsningen for retur av mine barn til huset mitt

   Rune L. Hansen:
   Ja, at barna må frigjøres og ikke mere kidnappes eller fangeholdes er jo meget meget viktig og for veldig veldig mange det viktigste i og med alt dette, selvfølgelig.

   Mohamed Mossa:
   Aaosen handling eller direkte handling eller et direkte svar

   Rune L. Hansen:
   Med basis i vår kompetanse og kunnskap om saks-komplekset skisserer vi konkrete muligheter og nødvendigheter for å løse problemet for at alt skal bli bra. Men problemet er dessverre ikke så lett å løse som mange har trodd eller tror. De fleste har fått ødelagt livene sine og overlever dårlig og ikke lenge.
   Problemet må taes på alvor og alt taes hensyn til.

   Mohamed Mossa:
   Du er hva du Ptcol snakke direkte eller direkte løsning heller initiativ Namlha den

   Rune L. Hansen:
   Motparten og dens med-spillere er veldig mange og meget livs-farlige. Og de har en meget stor kraft og innflytelse.

   Mohamed Mossa:
   Jeg vil bare ha en løsning selv sitte eller demonstrasjoner

   Rune L. Hansen:
   Det er mangt vi må gjøre for optimalt snart å løse problemet og barna frigjøres. Å tro noe annet har ikke hjulpet. Derfor må vi samarbeide og samordne oss så arbeids-oppgavene kan fordeles og administreres, så alt som er nødvendig og mulig for å løse problemet optimalt snarlig kan bli og vil bli gjort. Er vi ikke mange og samarbeidende godt nok om dette og det forskjellige som er nødvendig og mulig så vil i mellomtiden enda flere menneske-liv, barn og voksne, samfunnet og verden bli ødelagt.

   Mohamed Mossa:
   Når vi ønsker en løsning så snart som mulig før de mister barna

   Mohamed Mossa:
   du Ptcol snakke direkte

   Rune L. Hansen:
   De fleste har både fått ødelagt og mistet barna og foreldrene, og annerledes blir det ikke før problemet er løst!

   Rune L. Hansen:
   I Norge er det nu årlig kanskje omkring 40 000 nye barn som blir kidnappet fra sin ene eller begge foreldre, i regi av den politiske mafiaen og dens nøkkel-personer og med-spillere! Og altså enda mange flere foreldre og besteforeldre. Fra sine søsken og slekt kommer også i tillegg.

   Rune L. Hansen:
   Og alt dette er ødeleggelser og liv som ikke lar seg reparere eller erstatte.

   
---
---

   Mere fortsettelse fra i går, 09.08. 2013:
   https://www.facebook.com/tore.svendsen.7/posts/411055379004854

   Raymond Knutsen:
   Fint nok det, Rune. Da skal ikke jeg være den som ikke ser "øye til øye". Håper som deg at reell lov og rett en dag blir respektert og etterfulgt : )

   Rune L. Hansen:
   Ja, skal noen som helst dirigere hva av lovens grove forbrytelser som skal straffe-forfølges og hva ikke så er et terror-regime gitt.

   Rune L. Hansen: 
   Rune L. Hansen Å straffe eller å tukte er ikke noe mål i seg selv, tvert om vi skal elske endog også våre fiender, som den Jesus sier som det norske folk har valgt som sin offentlige retnings-giver og som kjernen og ånden i sin konstitusjon og grunnlov.
   (Norges Grunnlov, § 2: "Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. / Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.")

   En urettferdig eller forfeilet straff eller straff for bare å straffe er dumhet, ondskap og eventuelt kriminell.
   Straff og tukt eller irettesettelse, etc. skal være vern, hjelp, skrekk, advarsel, etc. i og for rettferdighet og neste-kjærlighet. Med andre ord hjelp og verdig kjærlighet. Inklusivt også advarsel.

   Som Henrik Wergeland avslutter sin "Syttende-Mai-Sang" fra 1831:

Et Bæger skjæmmcr Ingen,
hvor Folket staaer som Brud,
med Loven — den er Ringen —
til Frihed vied af Gud.
Den Ring i ærlig Næve
som Lynild straaler; men,
hvis Skurken den vil hæve,
han brænder sig paa den.

Straal da i rene Hænder,
du Norriges Klenod
Men slukkes du, da ender
Stolt-Norrige i Blod:
Da aldrig meer jeg griber
mit maiblomkrandste Glas;
men — hui! — paa Dovre sliber
min gode Tollbas!

   Og i diktet "Den graa Kappe" fra 1834:

"Spørg ei om Alenmaal ved hvad
der er i sandhed godt.
Det er en Skik ifra den Stad
hvor Tommeltot er Drot.

Maal Storhed ud med Bjerg paa Bjerg,
du Langbein Rise svær!
Maal den med Fluebeen, du Dverg!
I komme lige nær.
(...)

Et Ord er stort, naar det er sandt,
om qvalt og slængt i Veir.
En Daad er stor, om den ei vandt,
naar Aand kun i dens Indre brandt,
der værdig var til Seir.
(...)
Et ærligt Ord? Og det var Alt?
Nu vel, ja det var Alt!
Gjør du det efter, som forstaaer
at skifte Sind som Farve naar
det bare bli'er befalt!

De Maalere, som krybe paa
det Stores Ydre om,
langbente Kingler lige, som
en Verdensreise gjøre om
den høie Tempeldom —
de Maalere, som dømme Alt
kun efter Glands og Klang,
de fatte ikke, at din Pjalt
fik ved de Ord, som du har talt,
med Norges Banner Rang.

Det flammer rødt. Den Kappe graa
er Røgen derudaf.
I den skal Norges Kriger gaae,
i den, som Lyn fra Skyen, slaae,
og den til Æresdække faae
omsider i sin Grav."

   Eller en Bjørnstjerne Bjørnson, i "Om retfærdiggørelsen", 1887:
   "Gjort kan aldrig bli ugjort, aldrig bli intet. Fortid blir fortid i al tid, og vi kan bare gå videre; bare friste at gøre det bedre næste gang. Enhvær hjælp til det, selv om det er straf, har godt mål og er forstålig; en straf, som faller utenfor dette mål, faller også utenfor forståelsen og blir ond.
Dette stadfæster livet; en slik straf gør bare vondt værre. I slægt efter slægt taper derfor den mening sig, at vor straf kan være noget annet æn hjælp til bedring. Ved hvær gennemgåelse af vore love, ved hvær ombygning af vore fængsler blir straffene mildere, mere skikket til at bedre synderen.
   Og hvad som endnu ikke er nåd i loven, det har vi nåd i vort øvrige liv. Godt og forstandigt folk, de være kristne eller ikke-kristne, bruker straffen som den siste utvej; først må al annen hjælp være fåfæng. Selv husdyrene skåner vi nu for straf: jo skønsommere vi selv er blet, jo mindre straf."

   Rune L. Hansen:
   Og samme Bjørnstjerne Bjørnson (1887):
   "Nu styrer folkene sig selv i rike og hæred; lovens værn er til at lite på; selv gav de loven, selv våker de over den; krigen ledes af videnskab, er sjældnere og mindre grusom; ingen faller i vore dager på at rydde hele landskab for folk og fæ og hus. Ej heller er naturkræfterne længre bare fiender: de er i ikke ringe mon vore tjenere. Vejene er sikre, både sjøens og landets; vi kommer utrolig snart fræm, både vi og vore varer, og kunskaben med."

   Rune L. Hansen:
   Les om Henrik Wergeland for eksempel på denne linken:
   http://nn.wikipedia.org/wiki/Henrik_Wergeland
   Henrik Wergeland - Wikipedia
   nn.wikipedia.org
   Henrik Arnold Wergeland (17. juni 1808–12. juli 1845) var ein norskforfattar og samfunnsdebattant. Som lyrikar har han ein eineståande posisjon i norsk litteraturhistorie, med ein enorm produksjon som spenner frå det kosmologiske diktetSkabelsen, Mennesket og Messias, til dikt for born, som «Jeg ald...

   Rune L. Hansen:
   Og på denne:
   http://no.wikipedia.org/wiki/Henrik_Wergeland
   Henrik Wergeland - Wikipedia
   no.wikipedia.org
   Henrik Arnold Wergeland (født 17. juni1808 i Christianssand som Henrik Arnold Vergeland, død 12. juli1845 i Christiania) var en norsk forfatter. Han regnes av mange som Norges største lyriker gjennom tidene. Fredrik Paasche skriver i Norsk litteraturhistorie: «Shakespeares billed-sprog er ikke så ri...

   
---
---

   Rune Fardal, 10.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10151516964631150

   I denne debatten er det viktigste utelatt.... barnets behov for tilknytning til både mor og far!

   SV har gjort fedrekvoten til en likestillingsgreie for å hjelpe kvinners karriere. SV har aldri brydd seg om barnets behov. Vi må slutte å diskutere tvang eller ikke for at fedre skal få tid til sine barn, vi må begynne diskutere barnets behov for tilknytning og kontakt. SV sin full barnehagedekning er karriereinspirert for mor, ikke barnet. At barnet utsettes for økt stress som 1 åring i barnehagen har aldri vært noe problem for SV og AP sin politikk. Deres fokus er likestilling, ikke barnets beste som de skyver foran seg.

   Det alle foreldre trenger er ikke å lære HVA de skal tenke, men Å tenke. Da trenger de kunnskap om barnets behov og ikke føringer for mors karrieremuligheter! Media må bli flinkere til å fremme kunnskap om barnets behov for tilknytning, ikke stresse likestillingspolitikk!

   Far er ikke mor
   http://www.bt.no/meninger/kronikk/Far-er-ikke-mor-2943429.html
   www.bt.no
   Jeg er ikke imot fedrekvote, la det være sagt. Men må den være så lang? Og starte så tidlig?

   *

   Trine Dahl Oanes:
   Det som er sykt er at en far som jobber hele sitt liv ikke skal få permisjon hvis moren er hjemme. Barnet trenger også far

   Øystein Hagel Pedersen:
   hva kommer det av at du liker Torkildsen, uten kunskap om bv!

   Per Kristian Mathisen:
   Barnekonvensjonen bestemmer att far og mor er likeverdige foreldre. Likeverdige foreldre betyr vel også likestilling mellom far og mor?

   Per Kristian Mathisen:
   Far skal ha samvær med barnet fordi dette er til barnets beste, men OGSÅ fordi han er likestilt med mor.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   "Far er ikke mor"- lol, visste jeg det ikke !

   Kari Larsen:
   denne artikkelen likte jeg, man må alltid tenke hva som er best for barnet ALLTID, foreldrenes behov MÅ komme i annen rekke, noe å tenke på før en får barn kanskje !

   Anne Sunde:
   Ingen ting i vårt land er lagt til rette for at man skal kunne være foreldre. Dette har ikke stort med mors karrieremuligheter å gjøre. I noen tilfeller er det nok det, men ikke generelt. Det er dyrt å leve og bo i Norge, og veldig dyrt å ha barn. Ofte må man ha to inntekter for å kunne stifte familie i det hele tatt, men jeg ser også en del bortskjemte mennesker her som vil ha partner og familie, og samtidig beholde ungkarslivet sitt der de kan gå ut når de har lyst og ellers drive med sine fritidsinteresser. Det virker som mange foreldre nå ikke skjønner hva et barn trenger og krever. En del ting må på plass for å bli sosialt akseptert i de kretser man ønsker; da må boligstandard matche venneflokken og man må ha barn.... så kan disse barna parkeres i barnehagen for ingen av foreldrene vil være hjemme særlig lenge.... de vil ut i jobb igjen og ungene tilbringer mer tid med offentlig ansatte enn de tilbringer med mor og far. Ettermiddagene går ofte med til å kjøre dem til div aktiviteter og foreldrene har sine ting.... når har de tid å være familie?? Og så lurer man på hvorfor tenåringen gir blaffen i foreldrene og gjør som de vil?? Foreldrene er jo ikke til stede i livet deres så selvsagt gir de blaffen. Er unger noe man får bare fordi omgivelsene venter det og fordi det er lettere å bli sosialt akseptert?? Hva med arbeidslivet..... både offentlig og privat.... når skal de begynne å forstå å verdsette den jobben man gjør med å oppdra barn?? Er det noen som tror at vi bare kan skysse unger avgårde i barnehagen og så skvise foreldrene maksimalt? Skal vi slutte å f barn her i landet og importere barn og arbeidskraft ved behov??

   Synes det er tullete med denne sytingen fra fedre om at pappa-permen/fedrekvoten er for lang og ungen er for grinete... bli voksen og ta ansvar.... unger kan være grinete ja når de ikke får dekket sine behov

    Knut Rellsmo:
   Tysk forskning: Ettåringer i barnehage og stresshormonet eksploderer. De barna som gråter minst har høyeste stresshormonøkning ! Lamslåtte ! Forskerne hevder at dette kan påvirke adferd negativt, dårligere konsentrasjon, nervøsitet..

   Rune Fardal:
   Anne Sunde:
   - "Dette har ikke stort med mors karrieremuligheter å gjøre"
   For de rødgrønne har det alt med det å gjøre. De har aldri argumentert utifra barnets/fars behov, men at mor kan komme raskere ut i arbeid.

   - "sytingen fra fedre om at pappa-permen/fedrekvoten er for lang"
   Kritikken går vel ikke på lengden, men på at man selv får bestemme tidspunkt!

   Rune Fardal:
   Barn kan utvikle diabetes av kronisk stress:
   http://www.sakkyndig.com/psykologi/artvit/andersen2004.pdf

   Knut Rellsmo:
   SV og sosialistene - "ongas" verste fiende !

   Anne Sunde:
   Rune Fardal De rød/grønne ser helst de får makten over ungene våre så tidlig som mulig, ja, og får begge foreldrene i arbeid. Det er likevel et personlig valg hva man vil gjøre og hvilke ambisjoner man har både sosialt og yrkesmessig.... det går an å hoppe av karusellen også

   Og det står da vitterlig i ingressen her et spørsmål om fedrekvoten må være så lang. Har også sett avisartikler der fedre står frem og klager over at de må være hjemme med grinete unger så lenge.... tiden med ungen ga dem fint lite og de følte dette livet ikke ga dem noe. Vel... de har selv vært barn og ga sine foreldre akkurat det samme som de nå får fra sine små....er det grunn god nok til å stikke og ''flykte'' inn i jobben?? Er det til beste for barnet de tok ansvar for å sette til verden?? Ja, kanskje, for folk som synes ungene er et ork de vil se minst mulig, har ikek stort å gi disse barna

   Knut Rellsmo:
   En pappa har hver ettermiddag, lørdag, søndag,,bevegelige fridager og ferier til å utvikle farsrollen positivt. Greier han det ikke med dette hjelåer det heller ikke med pappapermisjon og som det riktig er satt: Kvalitet på samvær viktigere enn kvantitet.. Hadde ikke problemer overhode selv da all tiden med mine barn var rene festen !

   Jon Ragnar Gudmundsson:
   Ja denne negative utvikling i synspunkter på relasjonene har vel mye med adskillelse i dagens samfunn å gjera. Hjem er ikke hva det engang var. Media har erstattet oss , hverandre. Ingen har tid til å veksle ord lenger , men ser heller på stupid boksen tv en. Er det så rart att de da kommer med slike forglemmelser att både far og mor er viktige for sitt barn.??? Her trenkst det ei vekkelse . I mange former , ser det ut for meg. h\Hva med deg ?

   Rune L. Hansen:
   Apartheid, menneske-handel, kidnappinger og fangehold, diskriminering, degradering, tortur, etc. i regi av offentlig forvaltning har aldri vært noe annet enn organisert og uhyre grov kriminalitet. Noen kaller det feil, hovmod, grådighet, misunnelse, etc., men det gjør det ikke bedre eller mindre kriminelt.

   
---
---

   Arild Holta, 10.08. 2013:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10151948879303296

   Sånn generelt om Killén (siterer fra Frihetens Kår, 1997):

   "Killéns utgangspunkt er etter hennes eget utsagn: 'Å utvikle undersøkelses- og behandlingsmetoder såvel som vurderingskriterier når det gjelder foreldres omsorgsfunksjoner og prognose, og de forhold hos foreldrene, i samlivet og i foreldre/barn-samspillet som påvirker omsorgssituasjonen…å utvikle metoder, begreper og kategorier for undersøkelse og vurdering av omsorgssviktsituasjonen.'"

   Før jeg siterer videre, så er det min mening at dette er et voldsomt stort prosjekt. Hun virker derfor til å ha storhetsideer om seg selv.

   Siterer videre:
   "(…) Kritikken mot hennes teser er at de er for dårlig underbygget. I dette spørsmålet er hun ikke alene. Det kan hevdes som en generell kritikk mot den metodiske svikt i samfunnsvitenskapelig baserte 'måleinstrumenter'. Lenart Sjøberg har på grunnlag av en omfattende undersøkelse rettet en sterk kritikk mot en rekke psykologiske tester som i dag ofte blir tillagt troverdighet av domstolene (1997). Sjøbergs kritikk følger den samme trend som R.M. Dawes som sammenfatter 30 års forskning over psykologers diagnostiske og terapeutiske kompetanse med den konklusjon at det utgjør et korthus basert på synsing og ideologisk engasjement. (Dawes 1994).
   Killéns arbeid er basert på studiet av 19 barn som ble innlagt på Barneavdelingen ved Ullevål Sykehus i 1978/79 med spørsmål om de led av vanskjødsel og/eller var påført fysisk skade. Hun tar utgangspunkt i en hypotese om at man ved å vurdere en rekke såkalte belastningsfaktorer kan forutsi mulig, fremtidig omsorgssvikt.
   Bak en slik tilnærmelse ligger det en vitenskapsteoretisk holdning som ikke er enerådende og som mange vil anse som høyst tvilsom utfra strengere kriterier for vitenskapelig sannhet. (…)"

   Sitat slutt.

   Kort sagt: Killén er ikke på trygg vitenskapelig grunn. Det er kvasivitenskap.

   *

   Arild Holta:
   Boken finnes lesbar på nett:
   http://www.nb.no/nbsok/nb/625e827c46f166ab1cd682859e52a7ec?index=1#0

   Rune L. Hansen:
   Hvem som helst kan skrive bedre og neppe verre. Det kjennetegner jo både politiske mafiaer og litt av hvert.

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Ho dær killinggren må også deporteres til nord Sibir

   Jane Kile:
   altså har denne "kvinnen" drevet å forsket på barn i en allerede voldsomt utsatt situasjon. Det å ligge på sykehus.... trenger man si mer....

   Jane Kile:
   Dette er til å gråte over....
   http://www.psykologtidsskriftet.no/?seks_id=254454&a=2
   men noen andre får ta å analysere...
   Tidsskrift for Norsk Psykologforening - Tidlig mor–barn-samspill i norske familier
   www.psykologtidsskriftet.no
   I alt 293 mor–barn-dyader er fulgt over fire år. Studien er gjort på grunnlag av videoobservasjoner. Hvilke konsekvenser har ulike former for samspill for barnets utvikling?

   Bernt Ove Arnoldussen:
   Jeg skulle foresten gitt en 100 lapp for å sitte å hørt på ho dær Killinggren, så gal går det ann å bli og folk flest oppdager det ikke, tvert om , dette gir ho høy status

   Kjell Erik Midtgård:
   Jeg mener det er greitt nok å vurdere folks omsorgsevne. Det skulle ikke være uoverkommelig prosjekt å sette opp et sett målinger. Ut i fra hva vi lærte om utvikling av undersøkelsesverktøy på Norges Markedshøyskole rundt 1997, skulle det være plankekjør. Det er ikke noe jeg ville trengt legge ned årevis av arbeid i. Enkel spørring om det rent fysiologiske, enkel telling av øya på unga, da er det dobbeltsjekket, en tredje sjekk ved å se på om heimen er egna (rekkverk i trappene, barneseter til bilen, osv) så er det fysiologiske trippelsjekket. For å ivareta mine budsjettønsker / ønske om å være sjef over mest mulig, ville jeg begjært obligatorisk teorikurs for oppfostring av unger, slik man har for å få kjøre bil. Deretter tilbud om en "supernanny" tjeneste, men bare tilbud for de som faktisk VIL ha den, for "husinquisitioner maa ikke finde sted annet enn i kriminelde tildfelde."

   Rune L. Hansen:
   Kidnappinger, fangehold og tortur overfor barn og foreldre, ikke engang pent forkledd, bortsett fra ord som "barnevern, barnets beste" og andre ny-tale-ord som hentet rett fra George Orwell's "1984" og fra gammel nazi-propaganda. Og så sitter liksom seriøse og liksom bedre kompetente mennesker som politikere, byråkrater og dommere i "rettsvesenet" og sjonglerer og manipulerer med slikt og hemmelighold, falsk dokumentasjon, grafsing i menneskers familie- og privat-liv, etc. og har med påplusset propaganda klart å lure mye av sivil-befolkningen med på det! Det er så utrolig makabert, groteskt, perverst og grovt kriminelt at de fleste i begynnelsen ikke i sine villeste spekulasjoner og tanker kunne tro det var mulig. Men mulig var det og er det altså!

   Jane Kile:
   PLATON MENTE AT alle barn skulle vokse opp i offentlig omsorg uten å vite hvem sine foreldre var. Det regjeringsoppnevnte utvalget, som ble ledet av psykolog Magne Raundalen, er ikke helt enig: De mener dette bare skal gjelde for noen av barnevernsbarna.
   http://www.dagensmedisin.no/debatt/omsorgsovertakelse-barns-psykiske-helse-i-faresonen/
   Omsorgsovertakelse: Barns psykiske helse i faresonen
   www.dagensmedisin.no
   Å fortsette omsorgsovertakelsespraksisen, er både uforsvarlig og respektløst mot barn som allerede før det offentlige inngrepet ofte er ekstra sårbare.

   Rune L. Hansen:
   Platons og andres villeste spekulasjoner og tanker for samfunnet lever og gjør seg enda gjeldende visse steder.

   Rune L. Hansen:
   Ofrene for slik grov-kriminell galskap, barn og foreldre, lever ofte bedre og mere vel enn menneskene i den politiske mafiaen og deres familier. Men propagandaen og manges hovmod, dumhet, falskhet og frekkhet overgår jo det meste.

   Jane Kile:
   da mener du vel før de blir offer?

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig, før de blir angrepet.

   
---
---

   Hans Ove Skau, 10.08. 2013:
   https://www.facebook.com/notes/hans-ove-skau/hva-skjer-n%C3%A5r-stortinget-nekter-enhver-seri%C3%B8sitet-/501624193239831

   Jeg synes at det er berettiget å ta liv for å bevare sin frihet og eksistens. Dette er faktisk nedfelt i menneskerettighetene også, men de som iverksetter menneskerettighetene unntar seg selv for angrep.
   Menneskerettsaktivistene kjemper altså mot stormaktene som har vedtatt og opprettholder menneskerettighetene, og da bare for å inneha rettighetene i praksis. Det er uholdbart slik Norge driver det med systematisk trakassering og utstøting av borgerne. Kanskje ikke så rart at mange borgere ser seg nødt til å ta livet av statstjenestemenn etc. Vil de leve i fangenskap i Norge i hele sitt liv eller ta et oppgjør. Veldig tragisk med denne Behring Breivik -saken, og veldig tragisk med at kongen og regjeringen nekter å ta borgerne på alvor og ordne opp. Personlig tror jeg at volden bare vil øke i samfunnet og antall drap mangedobles. Synd at det skal være sånn, men det er altså Stortingen som nekter enhver seriøsitet.

   *

   Rune L. Hansen:
   Kriminalitet og utplyndring har alltid gitt fortjeneste, makt, kontroll og karriære og kan være vanskelig å få stoppet.

   Rune L. Hansen:
   Straffeloven også har konkrete bestemmelser om nødverge, nødrett og selvtekt.

   
---
---

   Arild Holta, 10.08. 2013 posted to Debatt om partiet "De Kristne", Kristelig Folkeparti og barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/217900448360965/223248211159522/

   Kristelig Folkeparti har Fremskrittspartiet som politisk hovedmotstander
   http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread418344/#post_418344
   www.verdidebatt.no
   Skal vi ha en ny regjering, med en klar ny kurs, så er kanskje den beste garantien under de rådende politiske styrkeforhold, at KrF havner under sperregrensen?

   *

   Rune L. Hansen:
   Hykleres folkeparti passer nok meget bedre som deres navn.
   Bjørnstjerne Bjørnson sa forresten følgende:
   "At kalle nogen en kristen, bare fordi han eller hun tror, er dumt og nedværdigende; det er at omgøre kristendommen til et parti med program, et selskab med statuter."

   
---
---

   Tore Willy Johansen, 10.08. 2013:
   https://www.facebook.com/tw.duckisland/posts/10200366771468642

   Tenker jeg tar en tur til Nidaros Domen, utstyrt med lang stige, hammer og meisel. Mange avgud statuer som skulle vært fjerna fra vestveggen. Blir det bråk da tror dere?

   http://www.varden.no/nyheter/skjuler-korset-med-maling-1.8012404
   Skjuler korset med maling
   www.varden.no
   Murkorset på Gjerpen kapell er malt over for å gjøre lokalet så livssynsfleksibelt som mulig.

   *

   Willy Liavik:
   Hehe. Gud er gud heter det i salmen : ) Ost er ost heter d nu  : )  : )  : )

   Toril Hemmingsen:
    : )

   Tore Willy Johansen:
   Ikke ønske fra andre trossamfunn
   Kirkeverge Jorunn Fliid bekrefter at korset er malt over etter ønske fra Human-Etisk Forbund.
   De andre trossamfunnene har ikke bedt om endringer på byggene.

   Toril Hemmingsen:
   Hvor skal dette ende????

   Tore Willy Johansen:
   Utall av oster i disken for tia. Alt fra Gammal-ost til Pult ost, og ikke for å glemme den nye varianten NY-PULT ost, den med den friske smaken. Her et utvalg som er godkjent av HEF;
   http://www.passionforost.dk/laer-om-ost/ostetyper.aspx
   Ostetyper - Passion for ost
   www.passionforost.dk
   Læs her om de forskellige ostetyper og deres smag og udseende.

   Finn Kverno:
   For en som har tilbrakt barndommen i kirken på grunn av foreldre med virke der, er det synd å se det jeg mener er vår kulturarv sakte men sikkert forvitre med avkristningen av landet vårt som foregår i det stille.

   Håkon Kristiansen:
   Hatet mot kristendommen og norsk kultur gir seg desverre utslag i slik vandalisme som den i Telemark. Skammelig og historieløst!

   Tore Willy Johansen:
   Det er spesielt 2 ting ved HEF som pirrer min nysgjerrighet, og det er følgende; Denne org. ble grunnlagt samme året som JESUITT PARAGRAFEN falt i Stortinget. Det andre som jeg stusser på er hvorfor KRISTENDOMMEN er gjort til hovedfiende og ikke ISLAM som virkelig er en trussel for det frie menneske. Jeg ser ikke at HEF er like aktiv med å kritisere Islam for tiden. Islamske symboler ( kleskoder) er ikke noe man HEF-ter seg med, mens korsene skal på død og liv bort. Pussige saker dere.

   http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9136
   En parasittisk sekt?
   fritanke.no
   Religionsprofessor Torkel Brekke, biskop Atle Sommerfeldt og Vårt Lands kulturredaktør Olav Egil Aune har kommet med harde skyts mot HEF. Har de noen poeng? (30.5.2013)

   Britt Thomassen:
   Vi er ikke lengre et kristent land. Det ble fjernet fra grunnloven for over et år siden. Våre "overordnede" er så opptatt av å tilpasse oss alt og alle at det snart ikke er mer igjen av det som er norsk. Hurra for Norge : (

   Håkon Kristiansen:
   Tore Willy, du har helt rett i din siste kommentar! Og jeg også synes det er mer enn besynderlig hvordan HEF retter sitt skyts mot kristendommen, men er tause som østers når det gjelder islam!

   Rune L. Hansen:
   De endret ulovlig og straffbart Grunnlovens § 2, Britt Thomassen. Og endringen hverken er eller kan bli gyldig.

   Britt Thomassen:
   Det gjør de til neste år også, når de tar resten av rettighetene våre!

   Rune L. Hansen:
   Ja, frekkheten har steget viltert høyt og i omfang.

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig får også HEF god betaling fra den politiske mafiaen for også å gjøre slikt som omtalt over her. En ulovlig og straffbar forhånelse av Grunnlovens § 2 og det norske folk også det.

   Tore Willy Johansen:
   http://www.human.no/Om-oss/Medlemskap/Offentlig-stotte/?index=2
   Offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn
   www.human.no
   - Hvor mye får dere i økonomisk støtte pr person?De siste årene har samlet offentlig støtte ligget på rundt kr 800 pr medlem. Se over for mer informasjon.

   Tore Willy Johansen:
   - Hvem får min økonomiske støtte hvis jeg melder meg ut av Den norske kirke, men ikke inn i et annet tros- eller livssynssamfunn?
   Den norske kirke (Dnk) mottar et budsjettert beløp, og ikke støtte per medlem. Det vil si at dersom du melder deg ut av Dnk, og inn i et annet tros- eller livssynssamfunn, vil Dnk motta det samme beløpet, men det tros- eller livssynssamfunnet du melder deg inn i kan kreve det samme beløpet per medlem som det blir dersom man deler det budsjetterte beløpet kirken mottar, på antall medlemmer de oppgir å ha.

   Tore Willy Johansen:
   Det vil si at jo flere som melder seg ut av Kirken, desto høyere blir støtten til andre livssyns org. Det blir en VINN VINN situasjon det...

   Rune L. Hansen:
   Ap-folkets mafia og grov-kriminelle virksomhet gjennom-syrer i det heletatt omtrent alt og ethvert i Norge nu. Det er iøvrig forlengst ingenting igjen av den norske kirke heller.

   Rune L. Hansen:
   Ap-folket og deres med-spillere har allerede forfalsket nærsagt alt som kan forfalskes.

   
---
---

   Eva Skaugen, 09.08. 20 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=588793704492055&set=gm.638497016174938

   Hva skjer med verden når det nå blir /er kriminelt å avsløre kriminalitet?

      1157555_588793704492055_1237896875_n.jpg

     
     Eva Skaugen:
     Hva skjer med verden når det nå blir /er kriminelt å avsløre kriminalitet?

   *

   Anne Shrestha:
   Godt spørsmål !!.... men feil utvikling uten tvil !!

   Scott Johansen:
   Så lenge et lands befolkning stilltiende godtar det så skjer intet.....

   Anne Shrestha:
   Må vi ut å hoppe og skrike for å bli hørt ??

   
---
---

   Hans Ove Skau, 10.08. 2013:
   https://www.facebook.com/notes/hans-ove-skau/ingen-minimumsstraff-for-justismordhvorfor-/501626586572925

   Ofte er sakene borgerne kommer oppi som 'storm i et vannglass', dvs. at de oppstår av ingenting, er voldssomme og varer svært lenge.

   Hva er det som skjer ? Slike saker masseproduseres mot enkelte studenter og arbeidstakere, for i bunn og grunn dreier set seg i starten om karriere. men lever en noe lenger, så forstår en at det er noe annet det dreier seg om, nemlig hat og fiendskap,.... og hensikten er den ultimate å ta borgeres liv. Jeg synes at dette opplegget fra den norske regjering er skremmende og alvorlig. Bevisene er klare, for omgjøringssaker nektes systematisk behandlet. Ondskapen settes i system, og justismordene bare øker. Et justismord skal ingen straffes for, men et vanlig mord straffes de fleste for. Dette er jo maktmisbruk i verste forstand.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, men det er på ingen som helst måte bare enkelte studenter og arbeidstagere som angripes slik! Så langt derifra. Og galskapen har grepet om seg på nærsagt alle kanter og fronter.

   
---
---

   Ole-John Saga, 10.08. 2013:
   https://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/10200134571038032

   Det finnes en del som synes å ville argumentere bare for å vise seg fram, ja det virker som om de har et oppmerksomhetsbehov.

   I førstningen kan det virke som om slike individer har kompetanse på det de snakker om, helt til man spør om dokumentasjon, da lirer de av seg alle mulige unnskyldninger i et forsøk på å unngå å måte vise til den dokumentasjonen man spør om. Selv om man personlig klarer å avsløre slike lurendreiere ganske raskt, så er det ikke dermed sagt at alle andre gjør det, fordi disse lurendreierne har ofte en så utspekulert retorikk og god evne til å pakke inn hersketeknikker de utøver at de som ikke vet noe om disse teknikkene går fem på og blir lurt til å tro at påstander er mer verdt enn fakta og dokumentasjon. Disse wannabeene, er høye på pæra helt til de blir ferska og avslørt. Når alle forstår hva de er og hva de holder på med, så blir det like tyst fra dem som fra graven.

   *

   Rune L. Hansen:
   Og den dokumentasjonen de har å fare med er vel ofte både suspekt og svada.

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, søndag 11. august 2013, Vinberget:  

   Fra omkring midnatt mørkt, lett regn og 10 pluss-grader Celsius her ute. Lav disig himmel, lett regn og omkring 10 pluss-grader utover formiddagen, 12 frem mot klokken 12. Derefter et lett vind-drag, mindre og uten regn og 17 frem mot klokken 14. Hører et fly hastig på mot nord over sky-dekket her klokken 16.05. Dunkelt og 8 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt, noen stjerner og 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Lars Rønbeck, 11.08. 2013 via Norgespartiet:
   https://www.facebook.com/groups/norgesp/permalink/575201022540066/

   NÅR SYSTEMET DIKTERER STORTINGET!
   Har vi da et - DEMOKRATI?

   Hva kan det være ved den nye loven som gjør at byråkratiet motsetter seg å ta den i bruk?

   Hvordan kan det ha seg at lover vedtatt av "Den Lovgivende Forsamling" blir trenert på denne måten i verdens beste land med "verdens beste demokrati"?
   Vi skulle jo sågar få mer demokrati sa herr Stoltenberg.

   Hvorfor går vi hen og stemmer inn "Den Lovgivende Forsamling", alle disse partiene på Stortinget når det de vedtar der på Løvebakken ikke blir iverksatt av "Den Utøvende Makt" (Regjeringen).

   Da har vi jo ennå en gang fått bevist at vi ikke har noen reell tredeling av makten.
   "Det representative folkestyre" er EN ILLUSJON.

   Med andre ord - VI EIER IKKE DEMOKRATI i Norge.

   Vi lever og bor altså i et diktatur?

   http://www.dagbladet.no/2013/04/17/nyheter/straffeloven/per_sandberg/ikt/26713356/
   Åtte år etter at Stortinget vedtok ny lov, er loven fortsatt ikke tatt i bruk
   www.dagbladet.no
   I verste fall blir den nye loven ikke iverksatt før i 2021.

   *

   Håkon Bertil Hansen:
   Dette må jeg dele. Tror at makten bak makten aldri ville ha et Storting der det er ryddighet og seriøsitet i noe som helst. Det virker som om styresettet er ut av kontroll og "voksenheten" er borte. Vanskelig å finne sammenliknende forhold i Norge utenom en useriøs bedrift som svindler og bedrar. Forøvrig er det nærmeste vi finner er stater der all makt er på et parti eller person.

   Rune L. Hansen:
   Mange spørsmål og visse forhastede slutninger og ønsker du og Per Sandberg fremsetter over her nu, Lars Rønbeck. Og det er mange kommentarer som kan knyttes til disse. For eksempel følgende:
   1: - Stortinget hverken er eller skal være den eneste lovgivende makt.
   2: - Regjeringen hverken er eller skal være den eneste utøvende makt.
   3: - Regjeringen skal ikke være den lovgivende makt.
   4: - Hverken stortinget, regjeringen, den offentlige forvaltningen eller andre enn lovens myndighet skal eller kan være en straffende eller forurettende makt.
   5: - Både stortinget, regjeringen, folket og enhver i og utenfor den offentlige forvaltningen skal og må være i pakt og overensstemmelse med og innenfor loven, dvs. reell lov og rett.

   For her å ha nevnt det viktigste.
   Dessuten, Straffeloven (1902) har i en lang prosess og i prosedyrer utviklet seg frem mot tiden nu, i en god pakt og samsvarighet med reell lov og rett. Bortsett fra visse forhold særlig nu i den senere tid, hvor en viss frykt og kriminell frekkhet hos en politisk mafia ulovlig og straffbart har foretatt visse ulovlige endringer. På lignende måte som også visse også ulovlige og meget alvorlige ulovlige og straffbare endringer også i Grunnloven. Navnlig særlig Straffelovens § 216.

   Dessuten, forslaget til og om den nye Straffeloven, Straffeloven 2005, er dramatisk i sin forskjellighet fra Straffeloven 1902. Noe som i seg selv innebærer nødvendighet og behov for ekstra stor varsomhet og forsiktighet. Betenk at ulovlige eller forurettende endringer er ulovlige og kan være straffbare! Og at selv en meget meget liten endring kan ha og få dramatiske konsekvenser!

   Jeg har ikke satt meg inn i hele forskjelligheten enda, men nok til å kunne si at Straffeloven 2005 inneholder både lovlige og meget gode forslag - og det motsatte.
   For eksempel forsøker den ille nok og dramatisk ulovlig å videreføre den ulovlige endringen av § 216 (som ulovlig og skyndsomt ble fremskyndet i Straffeloven 1902). Nu til en ny i Straffeloven 2005 paragraf 261. Det i det heletatt dramatisk ulovlige i en slik endring er at den ulovlig forsøker å gi lovgivende makt til dommere i rettsvesenet.

   Men det er som sagt også lovlige og meget gode forslag til endringer. Flere og viktige av disse har allerede lovlig blitt lovlig og gjeldende lov og rett og Straffelov, blandt annet Straffeloven 2005 kapittel 16.
   Norge har nu på sett og vis to Straffelover. Straffeloven 1905, hvor det er enkelte ulovlige endringer. Pluss fullt ut lovlige og gjeldende deler av Straffeloven 2005, og forhåpentligvis kommende flere av de.

   Som sagt, det er mange meget viktige og nødvendige hensyn å ivareta - og forhastede slutninger å unngå.

   
---
---

   Mariyka Tomova-Kallmyr, 11.08. 2013 via NKMR / Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151605948843785/
   
   Hej allihopa! Sitter hemma med över 15 kg helt absurda och brutalt problemskaffande och lögnaktiga papper, utgivna fr. svenska myndigheter till mig under senaste 15 åren.

   Och undrar om jag skall skanna dem för barnens grupp eller inte. Jag ger dock upp. Det är rena kriget som förts mot mig. Ett absurt inbördeskrig utan sin like! Dock om jag skall skanna och kommentera allt kommer detta krig att ta resten av min livstid, energi och hälsa. Ibland är det bäst att vända skitet ryggen. När skitet är för skiten!

   *

   Annina Karlsson:
   Kanske du trotts allt ska spara det till historien. En dag blåser vindarna från andra hållet.

   Rune L. Hansen:
   De bombarderer fullstendig og kontinuerlig mange av de foreldre de angriper. Det er umulig for et menneske å forholde seg adekvat til slike bombe-raid av trakassering, trusler, krav, terror og utplyndring. De fleste makter det i utgangspunktet i det heletatt ikke og gir opp nokså snart, selv om de og deres familie dermed enda fortere blir ødelagt enda mere fullstendig.

   
---
---

   Kjetil Dreyer, 11.08. 2013:
   https://www.facebook.com/kjetildreyer/posts/10151799510417184

   Kjøpt og betalt... Dagbladet sponses med 120 000 000 pr år av oss skattebetalere. Er dette en avis du vil gi dine skattepenger til?

   Et stort problem er hvordan avisene holdes i live og sponses, fri presse ødelegges.
   Støtter FRP her...
   Samt bør de innføre strammere antikorrupsjonslover med virkelige konsekvenser samt forby enhver form for mulighet til å "kjøpe seg spalteplass" i avisene.

   - Avisene er kjøpt og betalt
   http://www.na24.no/article3659754.ece
   www.na24.no
   Frp vil strupe millionstøtte, avisene svarer med underskriftskampanje.


   *

   Kjetil Dreyer:
   Man får det vi kaller kommunistaviser med slik pressestøtte som vi har i dag, aviser som vil løpe myndighetenes erend uansett i frykt for å miste støtten... På tiden denne fjernes nå.

   Rune L. Hansen:
   Det må opprydning til også i forhold til blandt annet tv og radio!

   Aksel Sletten:
   vel, er vel ingen kjensgjerning at svært få, om ingen, journalister støtter FrP. Så man kan vel kalle dette for en takk for sist av den gjengen. Å nekte noen støtte, det være seg medier, grupperinger, personer, religiøse osv fordi man ikke liker det de mener, tror på eller lignende minner da mistenkelig om ett samfunn vi hadde her for en 60-70 år siden.. og jeg tror ingen egentlig ønsker det- men tror få ser sammenhengen her. F eks er jeg verken religiøs eller er overvettes begeistra for kjerka vår, men jeg vil ikke frata dem støtten av den grunn. tror vi får ett vanvittig overvåkings og angiversamfunn hvis staten kun skal gi støtte til dem de til enhver tid måtte like. Ta ett eksempel: en stortingsrepresentant tjener ca 800 000 i året. Det er masse penger- kan jo støtte 6 og en halv avis med den lønna. Si da at jeg for eksempel hater overvektige og av den grunn skal frata dem lønna dems fordi jeg ikke ønsker at mine penger skal støtte feite og dumme politikere. Da ryker Bård Hoksrud, Erna Solberg, Trine Skei Grande med flere. VG og Dagbladet (se og hør på papir spør du meg) vil alltids klare seg, nettavis og nett-tv er nok fremtiden for dem uansett. De som vil gå dukken er de små meningsbærende avisene som vårt land, dag og tid, morgenbladet, dagsavisen, klassekampen, ukeavisen ledelse, små regionale og lokale aviser. Å fjerne støtten til disse er det siste vi bør gjøre, er så mange andre steder å spare!! fjern for eksempel halvparten av blårussen fra BI og andre som sitter i statlige foretak og bare melker penga ut av systemet. i Oslo skulle blårussen ( høyre, frp, v og krf) på død og liv privatisere ett av få velfungerende etater, Oslo sporveier. Resultat idag: ikke mindre enn 16 forskjellige selskaper, selvsagt med hver sitt styre, direktører og annet rask som melker skattepengene til seg selv. Merkelig nok har man avdekket korrupsjon, rart det der- når man får mange nok blåruss blomstrer korrupsjonen. Flexus har kosta oss i underkant av 600 mill, for å finne opp hjulet på nytt?!? for å ta en liten anekdote: hvor mange direktører trenger en håndverker for å få dagene til å fungere : absolutt ingen. Men hvis man fjerner alle håndverkerne og lot direktørene og alt det andre rasket sitte igjen alene gikk det nok ganske fort rett til helvete

   Rune L. Hansen:
   Om slikt skal basere seg på kameraderi, korrupsjon, urettferdighet, diskriminering, etc., slik som nu, er det og blir det ødeleggende for mennesker og samfunn.

   
---
---

   Thomas Arvidsson, 11.08. 23 posted to Vi som inte tycker om elchocksbehandling, ECT!:
   https://www.facebook.com/groups/elchocker/permalink/626398824066687/

   Professor Jan-Otto Ottosson (Sveriges främste expert på elchoker) gör följande beskrivning av elchocksbehandling i Nationalencycplopedin (NE):

   "I modern psykiatrisk sjukvård ges elbehandling under medverkan av narkosläkare (anestesiolog). Behandlingen sker under lätt narkos och efter tillförsel av syrgas och muskelavslappande medel. Behandlingen tar 5–10 min och är odramatisk och skonsam. För kroppsligt sköra patienter är den ett mindre påfrestande alternativ än behandling med psykofarmaka. Vanligen ges 2–3 behandlingar i veckan, och hela behandlingsserien omfattar 4–12 behandlingar. Komplikationer är mycket sällsynta."

   Undrar om de 100-tals svårt skadade patienter som fått allvarliga hjärnskador och bestående minnesbortfall efter dessa "odramatiska och skonsamma" behandlingar håller med Professor Ottosson i denna beskrivning?

   *

   Virre Veronica:
   Han , Jan-Otto har tydligen sin semester betald med familjen, eller har något annat extra som han annars inte skulle ha råd med.

   Thomas Arvidsson:
   Professor Emeritus Jan-Otto Ottosson är 89 år gammal och har de sista 40 åren varit den som helt och håller dikterat och styrt villkoren för tillämpning av elchocker i Sverige. Han är Sveriges "Elchocks-guru" och hela psykiatrikerkåren och alla myndigheter lyssnar på honom och gör som han bestämmer. Hans lärobok "Psykiatri" kom ut 1980 och har getts ut i många upplagor och används fortfarande efter 33 år som huvudlitteratur för alla blivande psykiatriker i Sverige. Skrämmande att en enda person kan ha sådan makt över människors liv och hälsa.

   Virre Veronica:
   han har säkert royalti på det, fortsatt betalt för allt som säljs... =))

   Thomas Arvidsson:
   Givetvis har han royalties på sina böcker, arvoden för sin konsultverksamhet och sina föredrag osv. Men i övrigt finns det inte så mycket pengar att tjäna på elchocksverksamheten i Sverige så det är andra syften som driver en sådan person.

   Virre Veronica:
   Läkemedelsföretagen som tjänar. Sedan han stolthet att inte visa att han en gång hade så totalt fel i sitt tänk.

   Thomas Arvidsson:
   En psykiatriker erkänner aldrig att han/hon har gjort fel. Aldrig! Har aldrig hänt och kommer aldrig att hända. Psykiatriker är ofelbara enligt sin egen uppfattning. Om behandlingen misslyckas eller går fel så är det alltid patientens fel.

   Christine Persson:
   Jag håller definitivt inte med honom. Odramatiska?? har fortfarande mardrömmar och det är över 50 år sedan. kan inte se på någon film som visar denna tortyr och knappt se på bilder! Odramatiska och skonsamma??

   Virre Veronica:
   hemskt Christine

   Thomas Arvidsson:
   Lögner och åter lögner. Hela psykiatrin är full av lögner, falska data, undangömda rapporter, förfalskningar, förtal, förakt, människoförakt och mycket annat. Här finns inte mycket värme. kärlek och omvårdnad.

   Virre Veronica:
   Usch, ryser av det

   Thomas Arvidsson:
   Hur många patienter som varit inlagda på en psykiatrisk klinik är friska idag och nöjda med den behandling de fick? Ja, det lät Socialstyrelsen en grupp medicinstuderande undersöka på två psykiatriska kliniker i Stockholm och Uppsala 2006. Resultatet var så nedslående att de ansvariga på Socialstyrelsen omedelbart hemligstämplade undersökningen och låste in den i ett arkiv för all framtid. Andel nöjda friska patienter var 2.7%. Detta har jag fått i förtroende av en källa på Socialstyrelsen som själv tyckte det var för bedrövligt och som reagerade på att utredningen hemligstämplades för att sanningen inte fick komma fram. Så illa är det alltså och Socialstyrelsen tystar ner, mörkar och gör ingenting åt det.

   Susann Eklund:
   Tycker att "professor" Ottosson kan prova på dessa behandlingar själv och sen av egen erfarenhet göra en ny beskrivning.
   Det är ju odramatisk och skonsam och komplikationer är sällsynta.

   Mona Gullström:
   Ja Susann Eklund, bästa sättet (och enda) att säkert veta är att prova själv!

   Thomas Arvidsson:
   Mona Gullström Javisst. absolut bästa sättet är att testa själv. Då vet man ju vad man pratar om. Men inte i detta fallet. Finns inte en enda psykiatriker som har prövat själv. De vågar inte eftersom de vet att elchocker ger skador.

   Ann-charlotte Jansson:
   Ge honom ca 12 elchocksbehandlingar så kan vi snackas vid sen! Knäppgubbe!

   
---
---

   Hans Ove Skau, 11.08. 2013:
   https://www.facebook.com/notes/hans-ove-skau/ingen-minimumsstraff-for-justismordhvorfor-/501626586572925

   Husker en statstjenestemann som ordla seg med at 'vi produserer problemer' for å oppnå visse resultater....

   *

   
---
---

   Ole-John Saga, 11.08. 2013:
   https://www.facebook.com/notes/ole-john-saga/en-forr%C3%A6der-av-det-best%C3%A5ende/556660314391808

   En forræder av det bestående
   
   Nietzsche har skrevet en setning om dette. "Det er en dårlig elev, som alltid forblir trofast mot sin lærer."I denne forstand i Nietzsches oppfatning av ordet, er det de dårlige, de TROFASTE elever som holder verden fast i stagnasjon og i gamle former, fordi de ligner sine fedre, respekterer dem i så høy grad , at de selv ikke kan bli fri og produktive, altså drive det til egen tenking. Men det er dessverre nettopp disse dårlige elever som av sine forgjengere alltid blir innsatt til arvinger, fordi de gamle aner deres trofasthet, deres åndelige lydighet. - De føler at det er folk til å stole på, folk som kan fortsette en idè, uten å forandre på den. De gode elever derimot, de elever som det kommer an på, som er GODE i Nietzsches forstand, dem kan man ikke stole på. De suger til seg alt hva de kan bruke, men de bruker det SELV, de anvender det ANNERLEDES. De overtar sine forgjengeres kunnskaper, men ikke deres meninger. Det er disse menneskene som for sannhetens skyld, kan svikte sin gruppes interesser, svikte sin klasses fordel, sogar svikte sitt fedreland hvis det har urett. De svikter makthaverne og flertallet. De røper klanens hemmeligheter, røper familiehemmeligheter, hvis det tjener en sak som er større enn klan og  familie. De vil i en viss forstand alltid fremstå som SVIKERE og OVERLØPERE, som forrædere. Blant hundrede vanlige opprørere er der kansje èn fornyer, og det er alltid en informert mann eller kvinne, en mann eller kvinne som vet noe om noe, som prisgir gruppens hemmeligheter og interesser. Bare derfor er han farlig, fordi han har vært elev og innviet. Han hører til i en krets og en klasse, og han går ut av den. Dette er årsaken til at fornyeren alltid møtes med raseri, han blir ikke bare stående som opprører, men som noe langt verre, en forræder av det bestående.
 
   Jens Bjørneboe

   *

   Hilde Aastrup:
   .. som "En folkefiende" av Ibsen?
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=494612770630840&set=a.370152143076904.87445.370148943077224&type=1&theater

   Ole-John Saga:
   Det kan jeg ikke svare på for jeg har ikke lest en Folkefiende, men Mike Prysner vil jeg vel si hører til kategorien av slike forrædere, som jo i denne sammenheng er en hedersbetegnelse
   http://www.youtube.com/watch?v=akm3nYN8aG8
   AMAZING SPEECH BY WAR VETERAN
   www.youtube.com
   Our real enemies are not those living in a distant land whose names or policies we don't understand; The real enemy is a system that wages war when it's prof...

   Hilde Aastrup:
   Slik jeg ser det er det uansett lys i tunnellen  Det er mange som har oppdaget spillet..

   Kai Rudi Schantz:
    ...
   Kai Rudi Schantz's photo.
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=497692600318479&set=p.497692600318479&type=1

   1017308_497692600318479_816791380_n.jpg
   
   

---
---

   Rune L. Hansen, 11.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200642255353562

   Ap-mafiaen forholder seg motsatt til bortimot alt som er av menneske-rettigheter og lov og rett. Og mange later som de ikke vet det, og endel mennesker har enda ikke oppdaget det?

   *

   
---
---

   Christopher C M Warren, 11.08. 2013:
   https://www.facebook.com/ccmwarren/posts/10151849620209813

   “Common sense is not so common” (Voltaire)

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.08. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151519339036875

   En nylig avsagt dom mot Russland i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, har slått fast at det å fjerne en fange flere tusen kilometer vekk fra sin famile, var i strid med EMK artikkel 8 (retten til familieliv).

   Men tanke på de lange geografiske strekninger som er i vårt land, kan det være en problemstilling her hjemme også. Det kan også være et argument for å i større grad overflytte utenlandske fanger til sine respektive hjemland.

   *

   Anne Rønnaug Teigen:
   Siste bit fallt jeg for!

   Dag Vidar Madsen:
   Et lakonisk, amen!

   Rune Nilsen:
   hva med barn fra sine foreldre, eller en av de??

   Astrid Foss Amor:
   Kongsvinger fengsel ble omorganisert for å ta i mot innsatte på utvisnings vedtak. Her skal de innsatte bl.a. motiveres til å kunne sone i hjemlandet. Men kriminalomsorgen bør kanskje først begynne med alle innsatte som allerede ønsker og har bedt om å bli overflyttet til hjemlandet. De kan sitte opptil flere år, før noe skjer. Mens systemet som har ansvaret bare skylder på hverandre og papirene flyttes rundt i sakte tempo. Det har blitt skrytt av at soningskøen er avviklet, mens det fortsatt er mangel på plasser.

   Frøydis Diddi Nebelung:
   DEN ER GO` : )

   Christine Hæreid:
   : )

   
---
---

   Marianne Lund, 11.08. 2013 via Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153104104300158

   Merker meg noe av det som kommer frem i denne artikkelen :

   " Ekeland er ydmyk i forhold til at mer innblanding fra humaniora ikke nødvendigvis vil føre til mer rettferdige dommer. Men han etterlyser at både forskere og andre skal få bedre tilgang til det juridiske språket for å kunne etterprøve avgjørelsene.

   – Den viktigste språklige forsvinningen som skjer i en rettssak, er at det som skjer i regelen hverken blir tatt opp på bånd eller skrevet ned. Det burde være et minimumskrav at alt som sies i retten blir skrevet ned, mener han.

   Han hevder at rettferdig fortolkning, og dermed muligheten for en rettferdig dom, krever grunnleggende kunnskap om fortolkningslære og språkbruk. Med visse forbehold selvfølgelig:

   – Om vi fikk viljen vår, ville jo rettssakene aldri tatt slutt fordi man ville tvilt på alt. Det er ikke det som er målet. Dette handler om opplysning, om endring og åpning av et system og en grunnlagstenkning som i kanskje for stor grad er selvkonserverende og lukket, sier han. "

   På Høyden - Hvordan unngå justismord (9.10.2009)
   http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=44694
   nyheter.uib.no
   Bjørn C. Ekeland er en del av forskningsprosjektet "Justismordets dramaturgi. Om konstruksjonen av falske fortellinger i retten", som ledes av professor Arild Linneberg.

   *

   Rune L. Hansen:
   Opplysning ja, - litt sitat:
   "– Et omfattende problem er det jeg kaller språkets forsvinning. Det handler om at det juridiske språket er utilgjengelig for folk flest, men også hvordan dommeren tar i bruk språket, og at stemmer ikke blir hørt, forklarer Ekeland.
   Han mener dommeren i enkelte tilfeller kan bidra til å mystifisere argumenter som er ført i saken. Det skjer også at vesentlige stemmer som kunne ha endret utfallet av en sak, blir fortiet.
   – Såkalte ”nulldokumenter” er unntatt partsinnsyn i rettssaker. Dette er dokumenter Kripos vurderer som uvesentlige, og som ikke inngår i sakspapirene. I Fritz Moen-saken lå det, som Tore Sandberg har påpekt, viktige beviser i disse dokumentene, sier Ekeland. (...)
   – Ideelt sett skulle jeg ønske vi kunne undervise på jussen om dette. Juristene lever i villfarelsen om at de ”eier” sitt eget fag, men det er lett å glemme at det ikke er dem som bestemmer lov og rett. Det er det borgerne som gjør, og det er opp til borgerne å kritisere rettsvesenet, sier Ekeland, og fortsetter:
   – Men en slik kritikk krever altså en tilgang til språket, en tilgang som på en systematisk måte vanskeliggjøres av jussen og rettsvesenet selv. Demokratisk sett er dette høyst problematisk. (...)
   Dette handler om opplysning, om endring og åpning av et system og en grunnlagstenkning som i kanskje for stor grad er selvkonserverende og lukket, sier han."

   Otto Lund:
   The pharaoh lineage, the priest of Amon Ra and the connection to Switzerland, QL Tv, Santos Bonacci +
   http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1886&start=1 * Viktigste nyheter, most important news
   http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

   
---
---

   Noralf Aunan, 11.08. 2013 posted toMarius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151522482146875

   Under en gjennomgang av EMK artiklene kom jeg over art. 52 og 53 under Diverse bestemmelser, og spesielt art. 52 bør kanskje vurderes og eventuelt prøves:

   Art 52. Forespørsler fra generalsekretæren
   På anmodning fra Generalsekretæren i Europarådet skal enhver høy Kontraherende Part gi opplysning om hvordan dens interne rett sikrer den effektive gjennomføring av en eller flere av bestemmelsene i denne konvensjon.

   Art 53. Sikring av eksisterende menneskerettigheter
   Intet i denne konvensjon skal bli tolket slik at det begrenser eller fraviker noen av de menneskerettigheter og grunnleggende friheter som måtte være sikret ved noen høy Kontraherende Parts lover eller ved noen andre avtaler den er part i.

   Hvordan vil norske myndigheter kunne svare på noen høyst aktuelle forespørsler fra Generalsekretæren i Europarådet? Vi har nok flere meget viktige forhold som gjerne bør presenteres for våre myndigheter.

   *

   Noralf Aunan:
   Ja, hva med å tvinge Jagland til å sende en aktuell forespørsel til sine tidligere kolleger? Det kan jo være en interessant test av Generalsekretæren også.

   Rune L. Hansen:
   Meget god ide!

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.08. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151519074326875

   Det må store endringer til, slik at rettssikkerheten styrkes i barnevernssaker. I dag er det slik at menneskerettene ikke bare undergraves, de blir regelrett neglisjert.

   Den som har en sak, har i realiteten heller ingen ankeinstans etter tingretten. I 9 av 10 tilfeller, forkaster lagmannsretten en anke fra den private part uten å realitetsbehandle den.

   Den sittende regjering har gått inn for tiltak som etter min mening ytterligere svekker rettssikkerheten og nedgarderer det biologiske prinsipp. At Fylkesnemndene fortsatt får lov å dømme i de viktigste sakene selv om det er et forvaltningsorgan, er heller ikke betryggende for den videre utviklingen.

   *

   Lillerødvann Anita:
   Vil det si at om lagmannsretten forkaster vår anke, så kan vi kjør saken derfra til menneskerettighetsdomstolen, på grunnlag at vi ikke får saken lenger opp i rettsystemet i norge?

   Tor Arne Larsen:
   i realiteten har man ingen sjanse til seier over barnevernet.. har de bestemt seg for at du er uegnet som forelder/ oppdrager/oppfostrings sted for barn har du tapt.... og enda værre, skulle du senere i livet få et barn til henter de dette uten en gang å vurdere om du har endret deg..

   Elin Hege Lona:
   Ser dessverre ikke for meg at noe av dette vil bedres med en borgerlig regjering - i tillegg kan en forvente at antall barnevernssaker øker betydelig idet mange allerede vanskeligstilte ikke lenger vil få økonomisk støtte, barnehageplasser blir dyrere - jeg er redd for at endringer ved regjeringsskifte vil vise seg å bli langt fra det mange håper på...

   Elin Hege Lona:
   Tor Arne - dette er dessverre ofte riktig. Står midt oppi en sak nå hvor en mor ganske så urettmessig ble fratatt sine barn for 3,5 år siden. I disse dager venter hun og forlovede en datter - og har fått mld av bvtj at de i utgangspunktet vurderer "saken" som en §4.12, altså tvangstiltak. Null rus, null alkohol, fast jobb i mange år, god inntekt, flott og trygt bosted, alt er på plass. Bvtj kom på overaskende besøk selv om barnet ikke er født ennå, boligen var strøken. Ingen av de har noensinne gjort noen verdens ting som tilsier at de ikke skulle fungere utmerket som foreldre. Nå tvangssendes de på mødrehjem...trolig fordi bvtj er usikker på om saken deres pr i dag er sterk nok - mødrehjem for innhenting av "beviser" mot dem. Horribelt er det, og man står helt maktesløse i møtet med dette apparatet.

   Vigdis Victoria Koppang:
   Riktig Marius... Og, vet at mange tenker at det ikke blir bedre med en borgerlig regjering. For min del blir det nå slik at den sittende regjering er en tragedie innen barnevernspolitikk. Vet selvfølgelig ikke hva tiden fremover vil bringe, men har kommet til den konklusjon at min stemme går til "de andre"...

   Anja Gabriele Neske:
   Enkelte av "de andre" har i det minste stilt kritiske spørsmål.

   Arild Jakobsen:
   Håper at Høyre og Frp har så pass baller at de tar tak i dette med manglende rettssikkerhet i Norge. Mange som er og blir utsatt for offentlige overgrep i Norge mens myndighetene bare lukker øynene

   Anita Lysgård:
   ja det norske system er noe drittttt

   Onemanmusic Tsd:
   Skal antakelig stå "nedgraderer"?!

   John Lænd:
   Vært i tingretten idag, spurte om saken ble tatt opp på tape, men det nektet de på. Jeg spurte så hvorfor mannen i gata skal presses til å tilstå noe galt, for det første når jeg ikke føler jeg har gjort noe galt og for det andre når retten selv ikke følger rettsvesenet? Som dere skjønner så tapte jeg jo, men anket på stedet. Lurer nå på hvilken kameraderi gjeng jeg møter der, og hvor lenge de trenerer det.

   John Lænd:
   Jeg aner jo heller ikke konsekvensene økonomisk om man taper der også og om det da går å anke videre, vil anke helt til Stausbourg om mulig, så får de bare ta mitt hjem, mener rett skal være rett så får man pante noen tomflasker til et telt så man har tak over hodet.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Jeg blir bare oppgitt av dette landet!

   Kari Marthinsen:
   Mer og mer som et helvete på jorden disse tilstandene ...

   Marianne Lund:
   Deler dine ord Marius.

   Christine Hæreid:
   : ( sant

   Hege Nybråten:
   Rettssikkerhet og objektiv behandling av partene i saker er altfor dårlig i Norge, og dessverre mye kameraderi.

   Beate Torgersen:
   Herved delt Marius!

   Irene Hov:
   En kjennelse fra HR fra i år har opphevet lagrettens anke nekt i en sak om samvær med begrunnelsen at det bør dannes juridiske normer for hva som er godt nok av krav til foreldrene for å få samvær. Altså ikke bare sluke alt bv sier.

   Asle Medelsvenson:
   I detta landet er d straffbart å vitne falskt i en rettsal, detta gjelder ikke i praksis for politiet eller annen offentlig myndighet. Derfor taper vi i 9 av 10 saker mot staten.

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.08. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151519198281875

   I dag har jeg lest et Fylkesnemndsvedtak fra Bergen, der jeg har blitt introdusert for et nytt begrep i kreativiteten til Fylkesnemnda for å legitimere for en omsorgsovertakelse:

   ”Ikke tilstrekkelig foreldreautoritet”

   *

   Elisabeth Vervik:
   den virker kjent

   Carmelita Olaes:
   Good morgen

   Sverre Zachariassen:
   Og det betyr!?...

   Gunn Vigdis Værnes:
   Totalt svada, som så ofte ellers i byråkratiet....vitner kun om mangel på profesjonalitet i eget fag....

   Beate Helen Aslaksen:
   Ka blir det neste de finner på.

   Greta Devik Finnanger:
   Ka i alle dager e det dem holder på med----SVADA!!

   Anja Gabriele Neske:
   ... for foreldreautoritet er liksom ikke noe som kan læres.... Sukk!

   Cecilie Bedsvaag:
   Skremmende, med tanke på at lovens krav er "alvorlig omsorgssvikt".

   Christine Hæreid:
   : (  : (  : (

   Irene Hov:
   Selvfølgelig uten å begrunne påstanden antar jeg.... I SSB sine tall er " tilhøva i heimen" største årsak til omsorgsovertagelse, uten videre forklaring.

   Elisabeth Ditter:
   ..og hvis man er "autoritær".. så tar BV barna fra deg uansett! Oppgitt! Vi er underlagt gale mennesker..

   Cato Martin Jakobsen:
   Jo dårligere sak barnevernet har, jo verre svada kommer de med for å få rett. Lurer på hvorfor det aldri finnes en liten tanke hos bv-ansatte om at de kanskje har tatt feil? Burde de ikke istedet bygge opp og hjelpe familier og barna utifra det som er positivt istedet for å leke detektiver og finne "tegn" og skrive"antagelser om ditt og datt" (alle antagelser skrevet av en bv-ansatt er som sannhet å regne for forvaltningen i det øyeblikket det er skrevet ned)", "diagnoser" satt av personell som ikke har den ringeste anelse om hva de snakker om, bare de får skrevet noe som er så uforståelig for alle andre at det ikke kan motsies. Dersom man leter med lys og lykter og med det utgagspunkt at letingen SKAL resultere i et negativt funn, tror jeg ikke det er mange i landet som hadde kommet unna som egnede foreldre.....

   Rune L. Hansen:
   Forutsetningen for din undring og "burde de ikke i steden", Cato Martin Jakobsen, er en antagelse om at disse menneskene i den offentlige, inkludert politiske og juridiske, forvaltningen ikke er seg bevisst at de i nærsagt hver enkelt sak begår grovt ulovlige straffbare forbrytelser så som kidnapping, fangehold, trakassering, diskriminering, degradering av med-menneskers integritet, privat- og familie-liv, falsk dokumentasjon, tortur, osv. Du forutsetter altså at de kanskje ikke begår disse forbrytelsene med forsett?! Der tar du feil.

   
---
---

   Familien Andreassen, 08.08. 2013 via Overhold Konventionerne og Lovene NU:
   https://www.facebook.com/groups/194947210655309/permalink/221098891373474/

   Sådan skrev børne advokat Gry Rambusch idag på FB:
   Jeg har aldrig forberedt så megen dokumentation og faktuel procedure i en børnesag som idag...

   Procederede for 2 små drenge der igennem det sidste år har været fjernet fra mor og far.

   De blev straks-fjernet efter 1 underretning fra et krisecenter, det står i en intern mail til kommunaldirektøren og borgmesteren fra direktøren i børne-familie afd. at man fjernede for IKKE at ende på forsiden som Brønderslevsagen.

   Man glemte at drengene ALDRIG har været i mistrivsel, aldrig har lidt overlast hos forældrene og under alle børnesamtaler siger at de VIL være hos deres mor og far.

   Der er ingen forudgående forældreevne-undersøgelse, ingen undersøgelse af børn eller hjem - man lokkede mor på kommunen og tog hendes børn.

   Far og mor er ressourcestærke, kan begå sig, har arbejde, har et dejligt hjem, er kærlige, ærlige og oplyste - mor fik drengene selvom graviditeterne udløste bindevævssygdommen Lupus.

   Forældrene har vedholdende anmodet forvaltningen om ikke den samlede familie kunne anbringes, de har åbnet deres døre på vid gab og inviteret enhver myndighed ind i deres til observationer, vejledning/rådgivning og terapi - ALT er tilbudt for at arbejde mod hjemgivelse. INTET har forvaltningen ville samarbejde omkring!! Overvåget samvær i 1,5 time én gang i måneden.

   Jeg procederede på serviceloven, retssikkerhedsloven, alt materiale om hvordan man foretager undersøgelser, kopi af underetninger til Ankestyrelsen, socialstyrelsens vejledninger og IKKE MINDST på, at mine to drenge blev fjernet, da de IKKE var i mistrivsel - idag er de både svært behandlingskrævende, får kontaktpædagog i børnehaven, udadreagerende. De udviser ALLE tegn på børn i mistrivsel...

   Børne- og Ungeudvalget konkluderede at børnene nu er så ødelagte og så alvorligt behandlingskrævende, at de må anbringes på institution..

   De ville redde to børn, men endte med at knuse dem og nu skal de ikke hjem men behandles for forvaltningsretlige OVERGREB!

   Drengene er svigtet og misbrugt af systemet

   Jeg skammer mig over DK. Jeg havde lagt titlen som børneadvokat, såfremt det ikke var fordi jeg VIL kæmpe videre for de stakkels børn og familier - jeg vil knuse det her korrupte system!!

   Jeg er rasende!

   *

   
---
---

   Menneskerettspartiet Norge / The Human Rights Party Norway, 11.08. 2013:
   https://www.facebook.com/Menneskerettspartiet/posts/639171056106723

   På grunn av propagandaen og dens forvrengninger og fortielser er det mange som ikke tenker på at mange av alle forbrytelsene mot menneske-rettighetene er politisk organisert kriminalitet og ulovlige meget grove, straffbare forrytelser med katastrofale konsekvenser for mennesker og samfunn.

   *

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, mandag 12. august 2013, Vinberget: 

   Overskyet og 12 pluss-grader Celsius frem mot klokken 10, stille og rolig og oppmot 15 frem mot klokken 12 og 14. Noe lett yr omkring 15-tiden og videre utover dagen, med 11 pluss-grader klokken 19. Derefter gradvis disig og mere regn, særlig fra omkring 21-tiden. 10, dunkelt, noe mørkt og noe mindre regn klokken 22, derefter mere igjen og helt mørkt, disig og mye regn frem mot midnatt.
   
---
---

   Kai Rudi Schantz, 12.08. 2013 via Folkeaksjonen mot Norsk rettssystems neglisjering av barnets rettigheter:
   https://www.facebook.com/groups/541910902493986/permalink/631979953487080/

   Barneloven, fedrerett og slik noe tull.. eh..

   1098012_615030381861937_395337242_n.png
    https://www.facebook.com/groups/541910902493986/631979953487080/

   Timeline Photos - Barneloven, fedrerett og slik noe tull.. eh..
   By: Barneloven

   *

   Kai Rudi Schantz:
   ....

   Bjørn Røkeness:
   skulle ønske det var en spøk !!!

   
---
---

   Kai Rudi Schantz, 12.08. 2013 via Folkeaksjonen mot Norsk rettssystems neglisjering av barnets rettigheter:
   https://www.facebook.com/groups/541910902493986/permalink/631957610155981/

   Fra lørdagen VG papir: Om hvordan mødre bruker barna som maktmiddel og trussel mot rettsløse fedre:

   Brukte barna ødela eksens/fars nye forhold
   http://www.fedrerett.no/nyheter/vis-nyhet/artikkel/oedela-eksens-nye-forhold/
   www.fedrerett.no
   I dagens papirutgave av VG kan man lese om den 43 år gamle kvinnen som saboterte eksens nye forhold, blant annet ved å bruke barna som pressmiddel

   *

   Vegard Tilrem:
   Har dere ikke lest det nermere 3000 år gamle teaterstykket "Medea"

   Kai Rudi Schantz:
   Jo.. har det..  "Jason til Medea, Hvordan kunne du drepe barna våre?! Medea svarer, fordi jeg viste du elsket dem..
   Hun hedres førøvrig som heltinne i feministiske kretser i hele verden og skuespillet har blitt flere ganger satt opp i Norge i forbindelse med feministiske markeringer!

   Bjørn Røkeness:
   kjenner meg igjen . :o(( men jeg reparerte bil kjøpte vinterdekk (for at hun skulle kjøre trygt med vår sønn i bilen ) hjalp henne med praktiske ting som oppussing av soverom(guttungens/ veranda ol) og samtidig går hun bak min rygg å sier til barnevernet at jeg er rusmisbruker ( piller og cannabis) og barnevernet gjør alt får å støtte hennes påstander :o(( tok blodprøver og tisseprøver får å motbevise dette ( i 2 og et halvt år) først sier BV at disse testene er lett å manipulere ( legen tok kontakt og forklarte at han driver LAR i Akershus) så sier de at mor hadde sagt at jeg var alkoholiker og at jeg hadde bekreftet dette ? den BV ansatte spurte om jeg drakk alkohol på julaften jeg sa jeg tar et par øl og en akevitt til ribba på julaften ( referat til BV) ( far innrømmer at han drikker på julaften ) når jeg konfronterer BV med dette skriver de at far er sint og agresiv !(var frustrert) !!! så det er ikke bare skremmende at mor forteller løgner men at BV bruker resurser for å bekrefte hennes løgner :o((( og det bare fortsetter klarer ikke lenger å snakke med BV de bare lyver og skriver referater som ikke stemmer med det vi har diskutert i de møtene jeg har vært på .!!!!!!!!! eneste løsningen på løgnene til BV og fylkesnemda er opptak !!!!!!!!!!!!!!!

   Vegard Tilrem:
   Projisering, Løgn, og satanisk ondskap !

   Vegard Tilrem:
   Ren forfølgelse (inkvisiasjon) satt i system !

   Bjørn Røkeness:
   det mest skremmende som ble sagt av BV i Fylkesnemda var at min barndom viste at jeg ikke var egnet til å ha omsorgen for guttungen !!!er selv barneverns barn :o(((((

   Rune L. Hansen:
   Den politiske mafiaen, og ikke minst dens kvinnelige representanter og deres med-spillere og beilere, har langt på vei pervertert hele Norge.
   I fengsel med de og tvangs-fores på William Shakespeare sitt teaterstykke "Troll kan temmes"! En god filmatisering finns også.

   Vegard Tilrem:
   Høres ut for å være ett nytt tilfelle av brudd på i FN,s menneskerettighetserklæring

   Rune L. Hansen:
   Pluss inklusivt Straffeloven & Norges Grunnlov.

   Bjørn Røkeness:
   Jeg har nok gjort noen dumme ting i mitt liv ( aldri mot min sønn eller mor) !! men at jeg i fylkesnemda fikk beskjed at å lyve var å begå mened med den strafferammen osv var greit . men BV åpner med å si at de hadde fått en begjymringsmelding fra skolen " ( far var på diskotek med sønnen og var så full at mor måtte hente ham !)" og han var veldig lei seg på skolen og hadde vært det den siste tiden hans halvbrors far hadde fått kreft (døde 3mnd etter BM Hans farmor døde noen mnd etter og så sier mor at de " BV hun og lærer "ikke ønsket at far fikk omsorg så det var ikke helt sant NEI det er løgn ?? og vilken framtid har guttungen med de påstandene de kommer med mot meg :o(( er bare så trist :o(((

   Rune L. Hansen:
   Du skulle ha lest og lært loven på forhånd, Bjørn Røkeness, så hadde du unngått at det gikk slik?

   Bjørn Røkeness:
   Er klar over det !! Rune L. Hansen men nå er det for sent :o( men godt at disse sidene finnes :o)) for de som møter dette systemet senere ! men trodde jeg hadde en god advokat ?? men sitter igjen med så mange spørsmål og det er helt jævelig å spør meg selv hver morgen om hvorfor jeg skal orke en dag til :O(((

   Hilde Mari Solvang:
   Nederste rubrikken til høyre er som å lese om vår situasjon. Bare at jeg og barnefar nå er gift med en egen unge på 1.5 år! "Stakkars mamma som er alene, mens dere er tre..." Heldigvis vokser ungene og ser litt lenger enn mammas nese etter hvert. Får bare håpe det ikke blir for sent ihht psykiske problemer, selvskading mv.! *krysser fingre og ber til Gud*

   Rune L. Hansen:
   Om du hadde lest og lært loven på forhånd, Bjørn Røkeness, hvordan skulle da, likevel eller uansett ha unngått at det gikk slik??

   Rune L. Hansen:
   Dessuten, det var vel uunngåelig at den kvinnenes "rett" til å stemme ved de konstitusjonelle valg som feministene og Arbeiderpartiet kjempet for for hundre års tid siden, dengang Arbeiderpartiet ble til, kom til å resultere blandt annet i en slags borger- og kjønns-krig?
Eller også som biskop Johan Christian Heuch dengang sa det: "Da ville familien oppløses, moralen ødelegges, samfunnet komme ut av likevekt og kvinnen ville bli til ”et vanskabt Misfoster…, et Neutrum”."

   Store norske leksikon:
   "Den første seieren i 1901
   Etter press fra den voksende arbeiderbevegelsen, ble allmenn stemmerett for menn tatt inn i Venstres partiprogram, og i 1898 fikk partiet dette gjennom i Stortinget. Høyre hadde som parti hele tiden vært motstander av stemmerett for kvinner, men stemningen hadde skiftet noe, og flere høyremenn uttrykte etter hvert støtte til kvinnestemmeretten. Fra 1898 ble det dessuten interessant å gi kvinner i de øverste sosiale lagene stemmerett. Kanskje kunne det utjevne radikale stemmer fra arbeiderne.

   I 1901 støttet Høyre et forslag om begrenset stemmerett for kvinner ved kommunevalg, levert av Fredrikke Marie Qvams datter Louise Qvam. Siden forslaget gjaldt kommunevalg, forutsatte det ingen endring i Grunnloven, og loven kunne derfor behandles i samme sesjon. Den ble vedtatt 29. mai 1901, i siste instans med støtte fra Venstre, fordi Høyre trakk seg. Arbeiderpartiet hadde ingen representanter på Stortinget før i 1903."

   http://snl.no/Stemmerett_for_kvinner_i_Norge
   Stemmerett for kvinner i Norge – Store norske leksikon
   snl.no
   I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. Les også Kvinners rettigheter i Norge fra 1814 til 1913 Les også Kvinners rettigheter i No...

   Rune L. Hansen:
   En menneske-rett??

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.08. 2013 via Grunnlovens Venner:
   https://www.facebook.com/groups/grunnlovsvenn/704266459599207/

   Om tilblivelsen av Norges's Grunnlov

   Grunnlovens 6 år eldre bror, var et av tilnavnene norske Henrik Wergeland
(1808-1845) med rette brukte om seg selv. En sentral, viktig og stor personlighet og forfatter i norsk historie. Om noen skal sette seg grundig inn i tilblivelsen av den norske Grunnloven fra 1814 er det vanskelig å komme utenom Henrik Wergeland og blandt annet hans skrift "Norges Konstitutionshistorie", utgitt i 3 hefter i årene 1841-1843.

   Jeg gjengir her noen ord fra begynnelsen av dette hans skrift, som en liten smakebit, skrevet i 1841:

    "Kjendsgjemingen, at vort Lands Konstitution har været frugtbar paa Velgjerninger for vort Folk, fortjener en Fremstiller; Fremstillingen heraf og af dens Tilblivelse ved Folkets egen Kraft bør ogsaa gjøre den norske Konstitution frugtbar for andre Nationer. Denne Palme har allerede baaret modne og gyldne Frugter i sin Top; fremmede Øine er fæstede dérpaa, og det praktiske Eksempel er Nationernes, som Individernes, bedste Læremester. Den norske Friheds Resultater fører ellers af sig selv, ved egne kraftige Fingerpeg, til den Slutning, at den ogsaa maatte være velgjørende for et Folk af omtrent lige Beskaffenhed, og indeholde et Evangelium, som forkynder sig selv uden skreven Historie. Formaalet for dennes Propagandisme er ellers nærmest, idet den indtegner i Folkets egen Erindring og Hjerte Maaden, hvorpaa Friheden erhvervedes gjennem Ofre og Anstrengelser, og de Navne, som den skyldes, tillige at indpræge, at den samme Patriotisme udfordres for Vedligeholdelsen som for Erhvervelsen, og at Nationen har i sin fri Forfatning faaet en dygtig Opdrager af de nedarvede ædle Aands- og Karakter-Egenskaber, som landets ophøiede Natur har bevaret temmelig uforvanskede gjennem de Aarhundreder, vor Saga kun har lidet at sige om. (...)

   Og endnu, efterat det har løst Spørgsmaalet med et Resultat, som allerede har affødt nye Følger i flere Led, og er bleven Moder til et Eksempel, som truer med at omstøde Systemerne i begge de andre Nordens Riger, er Nordmændene selv oftere, end man skulde tro om Mennesker, der ikke mangler Selvfølelse, og som saa eftertrykkeligen og indtrængende har lært og udbredt Grundsætningen „hjælp dig selv, saa hjælper dig Gud," sysselsatte med at spørge sig selv om, hvorledes det dog kunde gaa til, som det gikk ved Befrielses- og Konstitutions-værket. Man erindrer, at Nationen, idet den var den ulykkeligste med Hensyn til den Behandling, den havde lidt, tillige var den afmægtigste og mest forladte. Aandsbedriften af den klareste, høitspændte Bevidsthed forekommer som Sonnambolismens Vidunderligheder; Begeistringen forveksles med disse; og forbauset over den Lykke, Friheden har skabt, gjør man denne Velfærdsmoders egen Fødsel mysteriøs og himmelfalden og glemmer, at den fødtes i Norge, som den fødtes i Schweiz, Nederlandene, Amerika og overalt, af en høist jordisk Moder: af Ulykken. (...)

   Visselig, vi staar, med det norske Befrielsesværk for Øie, for en af de mest rørende, ovarraskende og maaske frugtbareste Begivenheder i Verdenshistorien. Hvad er mer rørende end Uskyldighedens Lidelser? hvad mer overraskende end en god, men magtløs, over al Verden henveirede Sæd — Eksemplets, som det norske Folk har afgivet paa, hvor simpel en gave dog Friheden er at behandle, og paa at et Folk, foruden den, ligesom Marken for at grønnes, kun behøver Lys og en Smule Fred for at se sin Lykke at fremblomstre? Sandelig denne Sæd er allerede over Grænsefjeldene og svæver svanger over de danske Sletter, og Europas Konservatisme, der betragtede den norske Konstitution som et Eksperiment af Børn i en Krog af Værelset, har i dens Følger faaet et Argument imod sin træge Visdom af større Vægt end de Lodder, noget andet europæisk Land har lagt i Folkefrihedehs Vægtskaal.

   Norges ulykkelige Skjebne under den lange Forening med Danmark var ufortjent i mere end den almindelige Forstand, at et historisk, individuelt og afgrænset Folk aldrig fortjener at berøves sin Selvstændighed og at underkastes en Afhængigheds uudeblivelige Ulykker; den var det endnu mere ved al den Troskab, Taalmodighed og Selvopofrelse, det først, da den ikke længre kunde ydes, blev træt af at ødsle paa det stedmoderlige, utaknemlige Danmark, som dog endnu vovede at kræve med stumme Læber. (...)

   Landet var blevet bekjendt ved sine Lidelser (...) 

   Ligesaavist som at Primlerne og Anemonerne, der gjennem virker Grønsværstæppet, som det norske Foraar med saa overraskende Hurtighed udruller over de mosbrune Bakker, har under Sneen havt sine Rødder gjemte fra forrige Aar, og hverken er nedregnede fra Aprilskyerne eller saaede af de første Mai-straaler, ligesaavist har enhver overraskende Begivenhed sine Rødder tilbage i Tiden under henfarne Slægters Grave.
   Den norske Konstitutions Basis er Folkets fra Fædrene arvede Friheds- og Fædrenelandssind. (...)

   Regjeringens Frygt for en almindelig Opstand i Norge røbede sig i dens Eftergivenhed for de partielle, hvor enkelte Distrikter enten reiste sig imod udsugende danske Lensherrer og deres Fogder eller imod selve Regjeringens Foretagender. Og af saadanne Opstande er den norske Almuhistorie ikke saa sjelden gjennemvævet (...)

   at denne nationale Selvfølelse heller ikke frygtede forat gjøre sig gjældende der under Magtens Øine*). Dette Træk i Folkets Karakter var ogsaa erkjendt og respekteret af Regjeringen, som var glad ved, dog altid at finde det forenet med den gamle politiske Uskyldighed**). Men ogsaa denne kunde falde, efterat have smagt af Kundskabens Træ paa Godt og Ondt. (...)

   Denne naive Ubændighed var derfor ikke elsket med lige Oprigtighed af Regjeringen endog da, naar den bruste over for alene at skaffe denne Ære. Den blev betragtet som en Fos, der er udsat for regelløs Vækst, som man kun tør slippe varsomt paa sin egen Mølle, og som man maa takke Gud for, saalænge den holder sig inden Skranken. Hine Proklamationer, der manede Fædrenes Hæder frem, og virkelig var egnede til at aabne Almuens Øine, blev da bestridte i Kontraproklamationer fra Statholderskabet og ved idelig at kildre det, med saamegen Statskløgt engang vakte, Nationalhad til nye Sene-knytninger. Men naar saa disse begyndte, og de stærke Arme kom i Bevægelse (...)

  Og Værket gik de gjæve Nordmænd fra Haanden saa godt, at ingen Nationalforsamling, ingen Kortes eller Junta har gjort det bedre. Men det bedste var dog, at de ikke blot rammede den konstitutionelle Theori saa nær dens Idealitet som hidtil nogensinde, men just denne Folkets aandige og gemytlige Bekvemhed til at modtage og øieblikkelig uden Forrykkelse at anvende den, som giver politiske Institutioner deres egentlige Garanti, en, der er stærkere end de saakaldte Europas Magters."

   * * *
   
   "Norges Konstitutionshistorie", av Henrik Wergeland kan lastes ned fritt fra Internettet, blandt annet en kommentert utgave, 483 sider, fra en bok-serie med "Henrik Wergelands skrifter i udvalg" fra 1898, på følgende link i pdf-format (20,4 MB):
   
http://archive.org/details/henrikwergeland11werggoog

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.08. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151524162501875

   Vedr: xxxx , født xxx.
   From: marius@reikeras.no
   Date: Mon, August 12, 2013 11:10 am
   To: postmottak@jd.dep.no  
   Cc: postmottak.ila-fengsel@kriminalomsorg.no

   Att: Kriminalomsorgdirektoratet

   Kopi: Ila landsfengsel

   Vedr: xxx, født xxx. Krav om overflytting til hans hjemdistrikt.

   Jeg skal bistå xxx fremover med hans menneskeretter. xxx har i flere år sonet ved Ila landsfengsel, flere tusen kilometer fra hans famile. Jeg ber om at xxx overføres i nærheten av sin famile umiddelbart.

   Den 25. juli i år, falt det en dom i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i saken Khodorkovskiy (no. 2) and Lebedev (no. 2) v. Russland (app. nos. 11082/06 and 13772/05), hvor det ble konkludert med krenkelse av EMK artikkel 8, å flytte en fange flere tusen kilometer fra sin familie. På EMD sin hjemmeside, står det følgende:

   “A violation of Article 8 (right to respect for private and family life) on account of Mr Khodorkovskiy’s and Mr Lebedev’s transfer to penal
colonies in Siberia and the Far North, several thousand kilometres away from Moscow and their families;”

   De samme forhold vil selvsagt gjøre seg gjeldende i saken til xxx og det forventes at slik overflytting nå kan skje umiddelbart.

   Om ikke, vil saken bringes inn for retten for brudd på aktuelle menneskerettsbestemmelse.

   Jeg ber om at xxx underrettes og gis kopi av dette brev.

   Bergen, den 12.8.13

   Marius Reikerås
   Menneskerettsjurist

   *

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   hmmmm .. ..

   Sidsel Emmy Nordby:
   Din henvendelse vil vell også kreve saksbehandlingstid og da er tredemøllen satt i sving;)

   Aksel Sletten:
   vel, han sitter vel inne for en grunn. står at han har sittet inne i årevis. hva m rettighetene til ofrene hans? ønsker familien hans belastningen m å ha han i nærheten? jeg kan støtte mye rart mem å sy større puter under armene på den kriminelle bermen er ikke en av dem!

   Sidsel Emmy Nordby:
   Det er ikke stilt spørsmål om årsak til fengslingen her. Det vises til menneskerettigheter som vi også i dette "vidunderlige" land må forholde oss til.

   Nils Petter Haaland:
   Kan en ikke støtte pga egne meninger så hva er da en kjemper for er det ikke " MENNESKES RETTIGHETER " da spiller det ikke noen rolle hvem og hva de har gjort, ALLE skal/bør få samme behandling og ha de samme rettigheter uavhengig hva du eller jeg mener om personene.

   Ingmar Lillevold:
   Fengslene er vel ikke så mye bedre selv Aksel Sletten.Har du selv noen erfaring med rettsvesen heller fengselsvesen ?? Tror du heller ikke hans familie savner han ?? Men ser han som en belastning ?? Hvordan kan du mene det ?

   Øystein Hagel Pedersen:
   du er en sann støttespiller, redelighet varer lengst

   Terje Henriksen:
   Takk og pris Marius....

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.08. 2013 shared Rune Fardal's status update:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151524264726875

   Rune Fardal
   Sjekk disse tallene..... NIBR 2005:12,s.72:

   3.683 barn i barnevernstiltak i perioden 1991-2001 mistet sin mor i dødsfall!
   6.890 barn i barnevernstiltak i samme periode mistet sin far i dødsfall!
   Antagelig er tallene mye høyere.
   27 % av dødsfallene bland kvinnene (997) var "voldsomme dødsfall", tilsvarende i den vanlige befolkning er 4%.
   438 av disse dødsfall var selvmord!
   32% av dødsfallene blandt fedre var selvmord (953)
   For 615 av barna døde begge foreldrene.

   Inga Marthe Thorkildsen er den ansvarlige for barnevernet.
   Tilstanden er antagelig like ille om ikke værre i dag!

   *

   Nils Petter Haaland:
   Kan ikke helt si det er ei/en sin feil dette er ALLE på tingets feil de må alle ta dette på alvor personlig så tviler jeg på noen endring uansett partier som styrer. Min mening er at BV fjernes og får en mer familie orientert etat som tenker familie og ikke slik dagens system er og dens føringer.

   Rune L. Hansen:
   Det er i og bak hvert enkelt tilfelle pluss i og bak den hele grov-kriminelle sadistiske, perverse virksomheten enkelt-mennesker konkret medvirkende, delaktige og skyldige.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Det tar på å bli fratatt barn! I 1991 så fikk jo barnevernet økte midler og da ble det nok gjort mange forhastede vedtak om å ta barn ut av hjemmene. Samtidig var det mange fosterhjem som absolutt ikke fungerte husker jeg. Dette var jo rene epidemien en del år.

   Rune L. Hansen:
   Det tar på å bli fratatt barn, og det tar på å bli fratt en eller begge foreldre. Pluss besteforeldre, slekt og søsken, osv. Det er i seg selv et så dramatisk inngrep i et menneske-liv at det har sine meget gode grunner at det i alle verdens land til alle tider har vært og er grovt ulovlig og straffbart. Molboer og perverterte mennesker skjønner ikke såpass, og det er grov-kriminelle særlig glad for.

   Susanne Johansen:
   Du burde som advokat tatt slike saker! De er mange!

   Jane Kile:
   jeg husker meget godt dette du forteller om her Anne Rannaug Teige.... de såkalte "mappebarna"

   Ingunn Kristiansen:
   går så langt som å si.. at det føles verre når barnevernet tar over omsorgen.. enn døden! står alltids en lr flere tomme stoler ved middagsbordet og ditto soverom... jovisst.. sjansen til å se disse bv/barna igjen er der.. men vilken befatning er disse barna i når den tiden kommer... om den kommer.. noen er på kjøret og i opposisjon til bv tidlig. ender ofte med narkotikaspøkelset og fengsel... sånn går nu dagan. Om ens barn omkommer i egen familie uten inntrenger fra bv-etaten.. og en har en gjort alt en kan og ikke kan.. les ulykkesdødsfall... da vet en at her hviler NN.. og hadde det bra inntil hendelsesforløpet. Grotesk lesning? javisst.. men like fast.. slik ER det.. Barn/ungdom skal vernes om ikke røves fra.. sitt liv. På tide med tall fra etaten om dem som har fått et godt(normalt) liv innen bv's omsorg??? Synes det er på sin plass!

   Rune L. Hansen:
   Det er enormt mange saker, samtidig som det også er en og samme sak, med diverse forskjellige kriminelle og samtidig mange av de samme, fordi det samtidig også er politisk organisert kriminalitet. Og i hver sak er det et spekter av grove straffbare forbrytelser, samtidig som mange av de også er felles for hver enkelt av sakene, i forskjellig grad. Meget ofte i stor grad. Felles for veldig mange av disse forbrytelsene fra den politiske mafiaen og dens med-spillere sin side er i tillegg til at de representerer organisert kriminalitet og forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten og etslags folkemord og diskriminering og degradering og trakassering av mennesker, følgende ingredienser: kidnapping og fangehold av barn, falsk familiestand, falsk dokumentasjon, tortur, ulovlig myndighets-utøvelse, myndighets-misbruk, pluss veldig mange flere.

   Bjørn Inge Sund:
   Nå på tirsdag eller på onsdag så kommer jeg å ta meg en liten tur inn på Hordaland politikammer. Det jeg kommer til å gjøre å informere Isaksen som jobber innen for politiet. Det er kun en person jeg kan tenke meg som advokat i min sak og det er Marius Reikerås og jeg kommer til å søke om det.

   
---
---

   Rune Fardal, 12.08. 2013: 
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10151520538866150

   Sjekk disse tallene.....NIBR 2005:12,s.72:

   3.683 barn i barnevernstiltak i perioden 1991-2001 mistet sin mor i dødsfall!
   6.890 barn i barnevernstiltak i samme periode mistet sin far i dødsfall!
   Antagelig er tallene mye høyere.
   27 % av dødsfallene bland kvinnene (997) var "voldsomme dødsfall", tilsvarende i den vanlige befolkning er 4%.
   438 av disse dødsfall var selvmord!
   32% av dødsfallene blandt fedre var selvmord (953)
   For 615 av barna døde begge foreldrene.

   Inga Marthe Thorkildsen er den ansvarlige for barnevernet.
   Tilstanden er antagelig like ille om ikke værre i dag!

   531877_10151520522886150_1768774174_n.jpg

   *

   Marius Reikerås:
   Deler

   Ole Werner Landre Strand:
   Deler

   Hilde Synnøve Lilleskotte Ottesen:
   deler det hele

   Marian Meyer Jørgensen:
   Huff.... Fikk frysninger av å lese, men forståelig.....
   Fikk selv klaska barnevernet i trynet midt i vår livs vanskeligste krise. Den følelsen av avmakt, hvor du må stå skolerett å forklare deg og atpåtil bli evaluert av to ungjenter som garantert ikke har egne barn og er nyutdannet var skikkelig ille !!!
   De dagene dette påsto sneiet tanken på å slippe også meg.
   Heldigvis ble saken i vårt tilfelle henlagt før den kom i gang og barnevernet støttet meg og min sønn.

   Rune Fardal:
   Kombiner så dette med andre rapporter:
   - Intervensjoner for å dempe foreldrekonflikt – en oversikt, (FHI)
   - Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge (FHI)
   - Evaluering av mekling etter ekteskapslov og Barnelov (Sintef)

   Som entydig sier fagfolk mangler kunnskap om konflikter der barn er innvolvert!
   Dette er den totale uansvarlighet!
   http://www.sakkyndig.com/psykologi/artikler/kunnskap.pdf

   Rune L. Hansen:
   Hverken dumhet, klokskap eller psykologi berettiget bortforklarer eller bagatelliserer grov kriminalitet og politisk organisert grov kriminalitet.

   Rune L. Hansen:
   En kan ikke frata et menneske retten til familie-liv, samlivs-rett, foreldre-rett, barn / forelder, myndighet, osv. uten at det har og får dramatiske konsekvenser. En kan heller ikke kidnappe, fangeholde eller torturere et menneske uten at det har og får dramatiske konsekvenser.

   Rune L. Hansen:
   Ps: I tillegg kommer dødsfallene i efterkant av perioden også. Pluss eventuelle andre mørketall. Pluss selvfølgelig mislykte "selvmord" og alt annet.

   
---
---

   Kristian Berg, 12.08. 2013 posted to STATEN NORGE:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/640231139334859/

   " AP's Landsorganisasjonen LO!!

   Hvor er hodet og logikken?
   LO består av ca. 900 000 medlemmer, derav flere hundre tusen som ikke er på AP og den sosialistiske siden, men er via sine årlige innbetalte kontingenter allikevel påtvunget til å støtte sin politiske konkurrenten AP med økonomisk bidrag i deres valgkamp. Er det ikke på tide å "våkne" opp?

   Kay Olav Winther skriver: LO og Arbeiderpartiet er to alen av samme stykke. De er et slags politiske søsken. "

   LO og AP er sant
   http://winther.blogg.no/1376144765_lo_og_ap_er_sant.html
   winther.blogg.no
   Når LO støtter Arbeiderpartiet, er det fordi de har sammenfallende interesser. Det har de hatt i ...

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.08. 2013:
   https://www.facebook.com/groups/541910902493986/632059246812484

   Barne-kidnapping og politisk mafia som i Norge også i Sverige.
   Litt sitat, Aftonbladet, 12.08. 2013, Elisabet Höglund:

   ”Jag vill ha delad vårdnad. Det vill inte hon. Hon vill ha Eddy för sig själv. Men Eddy är ju mitt barn också”, utbrister den förtvivlade pappan och torkar tårarna som rinner utmed kinderna.

   Rogers exsambo har nu muntligen gått med på att Roger får träffa Eddy 2 timmar 3 gånger i veckan och ytterligare 2 timmar varannan söndag. Det blir 28 timmar i månaden. De återstående 692 timmarna i månaden är Eddy mammans egendom.

   ”Som pappa är jag fullkomligt rätts­lös”, säger Roger. ”Jag duger bara till att betala underhåll. Mamman bestämmer allt. Och det värsta är att socialtanterna alltid står på mammans sida. De nonchalerar mig helt. De ser mig inte. Jag finns inte."

   Tyvärr har Roger och andra pappor som längtar efter att få träffa sina barn inte lagen på sin sida. 2006 ändrades lagen. Ändringen innebar att om två föräldrar inte kan komma överens, ska vårdnaden enskilt hamna hos den ena föräldern (läs: mamman).
   ”Min exsambo hävdar att jag inte kan samarbeta”, säger Roger.
   ”Det är inte sant men hon behöver bara säga så för att vårdnaden automatiskt ska gå till henne.”

   Sen lagändringen kom har antalet vårdnadstvister vid domstolarna ökat med 50 procent. I åtta av tio fall tilldöms mamman vårdnaden om barnet.
   I flera månader har Roger varit djupt deprimerad. Gråtande berättar han hur gränslöst han längtar efter sin son. Nu har han inte fått se honom på flera veckor eftersom mamman åkt till Thailand med barnet. ”Mamman styr allt, bestämmer allt”, säger Roger.

   I Sverige finns 40 000 barn som aldrig har kontakt med sin far.
   Och det handlar inte enbart om män som övergivit sina barn. Många pappor har i själva verket förlorat en hård kamp mot barnets mamma, socialtjänsten och domstolarna. Som vårdnadshavare har de blivit bort­stötta och omyndigförklarade. Stilla undrar jag: Är det bara kvinnor som har rätt till jämställdhet? Har inte männen samma rätt? Och barnen? Har inte de rätt till båda sina för­äldrar?"

   http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/elisabethoglund/article17277311.ab
   Är jämställdhet bara för kvinnor?
   www.aftonbladet.se
   Roger heter en bekant till mig. Han är 30 år och har ett bra jobb med goda karriärmöjligheter. I januari i år skedde underverket i hans liv. Då födde hans sambo parets lilla son, s…

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.08. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151524708301875

  Veldig mange tusen nordmenn har et åpenbart behov, for å få vurdert om det er rettslig akseptabelt at et forvaltningsorgan som Fylkesnemnda har rett til å foreta familiesplittelse før rettslig prøving.

   Borgarting lagmannsrett mener i en fersk avgjørelse, at domstolene i Norge ikke kan avgjøre hvorvidt Fylkesnemndas praksis er i strid med EMK artikkel 6 nr.1. Dette gjelder både spørsmålet om organet i seg selv er i strid med EMK artikkel 6 nr. 1, og hvorvidt saksbehandlingen er i strid med EMK artikkel 6 nr. 1. Begrunnelsen fra lagmannsretten er bare at det ikke er et "rettskrav" etter tvisteloven § 1-3 å få dom for dette. Om Høyesterett mener det samme, betyr det at Fylkesnemnda er vernet for alle mulige menneskerettsbrudd.

   *

   Bente Starseed Skrefsrud:
   tipper de er det..... som de fleste offentlige organer...

   Rune Fardal:
   Vel, de er ikke beskyttte fra slike som meg....

   Rune L. Hansen:
   Trylle-kunstnere som forsøker å fiksere fokus bort vekk fra hva det egentlig handler om.

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, tirsdag 13. august 2013, Vinberget: 

   Omkring 10 og 9 pluss-grader Celsius og regn her ute i natt, mindre og uten mot morgenen. Overskyet og oppmot 13 pluss-grader frem mot klokken 12 og 15 frem mot klokken 14.30. Et fly på vei mot nord rett over her, nokså lavt under sky-dekket, klokken 15.37. Grålig overskyet og 12 pluss-grader klokken 20. Dunkelt, en svak bris og 11 pluss-grader klokken 22. Mørkt, en svak bris, noen stjerner og 10 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200650613042499
   
   
Fra Barnekonvensjonen Art 18:

   "Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling."

   *

   Vibece Bråthen:
   Ja det er et kjent tema der BV tar over ;-P

   Carolina Eriksson:
   god morgon: ) 
♥ 

   Rune L. Hansen:
   Det motsatte av bestrebelse og sikring ja. Som med alt annet.

   Rune L. Hansen:
   Og hensikten er å lære barna forakt for menneske-rettighetene?

   
---
---

   Rolf Ivar Skår, 13.08. 2013 via Den Norske Barneloven - Et bakvendtland der alt går an!:
   https://www.facebook.com/groups/barneloven/554446977948871/

   Denne er meget relevant i forhold til mye av det som er skrevet i det siste. Barn tar skade av å miste kontakt med far viser denne norske studien.
   Skilsmissebarns mentale helse - NHI.no - Norsk Helseinformatikk
   http://nhi.no/forside/skilsmissebarns-mentale-helse-39522.html
   nhi.no
   En ny studie fra Universitetet i Bergen viser at barn som mister kontakten med en av foreldrene sine etter en skilsmisse, oftere sliter med psykiske helseplager.

   *

   Rune L. Hansen:
   Barn som misfostres på grunn av den politiske mafiaens menneske- og kjønns-diskriminering og degradering. Og de ødeleggende konsekvensene er mange flere og mye mere enn hva som fremgår av denne her ene undersøkelsen. Det er veldig mange andre også slike og langt mere solide og grundige undersøkelser. Både når det gjelder skadene og ødeleggelsene for barn som frataes et naturlig samliv med den ene av foreldrene og for barn som frataes et naturlig samliv med begge sine foreldre. Eksempelvis f. eks. Edward Kruk sine gjennom mange år:

   http://www.edwardkruk.com/writing__articles.html
   ::: edwardkruk.com ::: writing ::: articles
   www.edwardkruk.com
   LinkKruk, E. (2013).  “Social Justice, Spirituality and Responsibility to Needs: The ‘Best Interests of the Child’ in the Divorce Transition,” Journal of Spirituality in Mental Health, 15 (2), 94-106.

   Rune L. Hansen:
   "Systemet er satt opp til å polarisere foreldre, for å gjøre dem til fiender, for å sette opp kamper om omsorg og å skape og å forverre konflikter heller enn å redusere," sier Kruk, førsteamanuensis i sosialt arbeid ved University of British Columbia. Han kaller det som skjer i Canadas skilsmisse domstoler "en nasjonal skam" som efterlater familier konkurs fra advokat-honorarer og presser foreldre, spesielt fedre, til selvmord."

   http://www.thestar.com/life/health_wellness/2009/04/03/children_harmed_by_sole_custody_report_says.html
   Children harmed by sole custody, report says | Toronto Star
   www.thestar.com
   Family court judges are misguidedly harming children by granting sole custody to one parent – usually the mother – in bitter divorce battles.

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "Siterer en rekke nordamerikanske studier, Kruk beretning påpeker de langsiktige farene: Rundt 85 prosent av ungdom i fengsel er farløse, 71 prosent av high school dropouts vokste opp uten fedre, det samme gjorde 90 prosent av rømte barn. Farløse unge er også mer utsatt for depresjon, selvmord, kriminalitet, løsaktighet, rusmisbruk, atferdsproblemer og ungdoms graviditet, den 84-siders rapport, en samling av flere titalls studier rundt skilsmisse og , inkludert noen av hans egen forskning over siste 20 årene."

   Rune L. Hansen:
   Et barn misfostres alvorlig av å være fratatt et naturlig samliv med den ene av sine foreldre. At noen visse av diverse grunner hevder noe annet gjør det ikke mindre sant. Og som Barbara Kay sier:
   "Ja, er fars penger er velkomne, men fedrene selv anses ikke nødvendig for å barnas trivsel i det hele tatt, og at heller ikke deres barn er nødvendig for å deres. I 2003 justisministeren Marttin Cauchon uttalte:" Skilte fedre har ingen rettigheter, kun ansvar ». Han kunne godt ha lagt til," Skilte mødre har ikke ansvar, kun rettigheter. "For fedre som ikke betaler barne bidrag, selv når de ikke kan betale, kan tilbringer mer tid i fengsel enn en kokain forhandler og får sine ansikter påskrevet på Internett som "tragiske pappaer", men hvor mange kanadiske mødre har tilbragt en eneste natt i fengsel for når som helst å nekte en far rettsbestemt tid med sine barn "?

   http://fullcomment.nationalpost.com/2012/02/15/barbara-kay-it-takes-two-to-raise-a-child/
   Barbara Kay: It takes two to raise a child
   fullcomment.nationalpost.com
   Two weeks ago the U.K. government announced its intention to amend the 1989 Children’s Act. Changes will include a “presumption of shared parenting” to ensure that children’s relationships with both parents continues after separation.

   Rune L. Hansen:
   Det rett og slett kjennetegner en sterk grov-kriminell politisk mafia å forholde seg motsatt lov og rett, naturen, sannheten, fakta og menneskelighet. Og jo grovere og verre den er dess frekkere og falskere.

   
---
---

   Kai Rudi Schantz, 12.08. 2013 via Den Norske Barneloven - Et bakvendtland der alt går an!:
   https://www.facebook.com/groups/barneloven/permalink/554026424657593/

   Forhåpentligvis så leser den neste kommende barneministeren dette slik at Raundalen og Killen etc. med dette har ekskludert seg selv fra å være likestillingsdepartementet enerådende eksperter på barn i fremtiden..
   da ingen mennesker har i sitt virke bidratt til at flere barn er blitt skadet og må gråte seg i søvn en hva disse kvakksalverene sine idelogiske bestillingsverk har påført barn!.

   http://tb.no/nyheter/fagfolk-med-opprop-for-inga-marte-1.8013701?fb_comment_id=fbc_187674678073365_414319_188014118039421
   Fagfolk med opprop for Inga Marte
   tb.no
   ARENDAL: Psykologene Magne Raundalen og Willy-Tore Mørch har tatt initiativet til et opprop som skal bidra til at SVs barneminister Inga Marte Thorkildsen blir gjenvalgt til Stortinget.

   *

   Jon Lystrup:
   Feminister med og uten baller har en psykopatisk personlighets struktur. Ufattelig at folk stemmer disse inn på storting og inn i regjering.
Forskjellen på psykolog og psykopat er i stor grad kun 3 bokstaver. Gjelder spesielt barnepsykologer. Psykologer må fratas makt til borgere av landets beste.

   Rune L. Hansen:
   De gjør som de andre, lar seg styre og dirigere av den politiske mafiaen og blir selv en del av den. Og later som om de vet absolutt ingenting om menneske-rettigheter og lov og rett.

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 13.08. 2013 via Menneskerettspartiets debatt-side:
   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/permalink/538347596219279/

   En bønn til statsministeren. Skrevet som en kommentar på hans side:

   Kjære statsminister. Jeg ser i media at du kjører drosje. Da jeg så det, fattet jeg et lite håp om at du vil ta med meg på en tur. Jeg ble så glad da jeg så at du gjør dette helt gratis, ja til og med, betaler enkelte passasjerer. - Da trenger jo ikke jeg å tenke på at jeg mangler penger. Dette er nok unødvendig å informere deg om, for du og arbeidsministeren din, vet selvfølgelig hva dere gjør, men likevel, - dere stoppet altså stønaden til meg i februar i år. Jeg ser at jeg kun er en utgiftspost for samfunnet, etter at jeg ble 100 % arbeidsufør grunnet en yrkesskade for syv år siden. Men det er ikke hyggelig å være snart 62 år og helt uten penger. Ekstra bittert er det siden jeg som sykepleier har arbeidet med å hjelpe syke mennesker i over 30 år. Jeg vil derfor anmode unge mennesker om å tenke seg grundig om før de velger et omsorgsyrke i dag. Det er mange tunge tak og forsikringen har vist seg å være tilnærmet ikke-eksisterende.
   Min stønad ble altså stoppet i februar i år. I de siste syv årene har jeg dessuten blitt vant til å klare meg med smuler, da jeg er en av de som må ha blitt plukket ut til å gå til grunne på statens regning. Det er jo en ære å bli begravet på statens regning, - og dette gir jo samme utgang, til slutt… Prosessen går ikke fort - det er en skikkelig langpining, - sånn sett var metoden til ABB mere human for gamle og syke folk som meg. Det å være en del av det norske velferdssamfunnet og fellesskapet, kan tydeligvis være så mangt! Tenk at jeg bor i et av verdens beste land å bo i. Skrekk og gru…. hvis det stemmer at vi har et samfunn med små forskjeller og store muligheter.
   At det er liv i meg fortsatt, skyldes egentlig en glipp. - Uten penger til å kjøpe mat i snart et halvt år, forteller jo sitt. Du får trøste arbeidsministeren med at hun har lykkes med så mange andre ødeleggelser som en konsekvens av hodeløse beslutninger, at hun får tåle at noen som meg lever litt på overtid. Hun og samarbeidspartnerne har jo hatt nok å stå i med bare min sak, ved å gjennomføre økonomisk bedrageri av stønader – ja, nå har forvaltningen lovet å regne og kalkulere i evigheter, men ingen penger er kommet, - forfalskning av helseopplysninger, sørge for inhabilitet i behandling av mine saker i rettssystemet, snakke usant, bryte lovnader om saksbehandlingstider, fjerne viktige dokumenter fra min NAV journal til rettsbehandling, rotet vekk mine dokumenter, ikke ha kontroll på dokumenter medsendt til Trygderetten….., dette for å nevne noe.
   Tilbake til kjøreturen. Når du kommer til meg, er det fint om du tar en stor og romslig bil. Det er ingen overdrivelse å si at jeg ikke er særlig smidig etter yrkesskaden. Det virkelige kritiske akkurat nå, er at jeg har en svært syk stor hund, som det haster med å få til veterinær. Siden arbeidsministeren har sørget for å ta mesteparten av stønaden min til «fellesskapet» (håper jeg det er), så er det fint om du tar med litt penger så jeg får betalt veterinæren. Hvis hun har, så ta med rikelig slik at jeg får betalt forsikringene mine også. Da sparer staten dyre erstatningspenger. Arbeidsministeren har sikkert rikelig i kassa, etter å ha underslått enorme summer i stønader og derfor kan låne deg noen kroner. Arbeidsministeren/Nav skylder meg flere millioner, så du skal få tilbake det du låner, - bare forvaltningen i Sør-Trøndelag finner igjen papirene mine og får regnet ferdig. Kanskje du tar med til en kopp kaffe på kafè også? Det er så lenge siden jeg har vært ute på noe sosialt skjønner du. Dette er vel neppe en stor oppgave, men den kan kanskje løses i fellesskap likevel, - selv om det tar noen timer å kjøre hit til Rennebu kommune. Du virker jo energisk, så det går nok greit. Du treffer sikkert mange velgere på veien. Jeg er veldig glad i hunden, så da håper jeg du kommer tidsnok til at hunden får behandling i tide til å bli frisk, - jeg gleder meg til en kjøretur….

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, mange blir fortere drept enn deg av utplyndrings-regimet.

   
---
---

   Håkon Bertil Hansen, 13.08. 2013 via Grunnlovens Venner:
   https://www.facebook.com/groups/grunnlovsvenn/704890706203449/

   Nå begynner AP sine egne å tørre og forteller hva som skjer bak kulissene. Det er flere andre analytikere som har fått sterk kritikk, inkluder meg, for akkurat denne karakteristikken både av Gro Harlem Brundtland, Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre.

   Så det stemmer nok at sannheten alltid kommer for en dag og det vil glede meg hvis velgerne begynner å forstå dette spillet for galleriet! Det som er trist at ennå så mange går med skylapper til daglig.

   Legg forresten merke til linjen der det står: "Begge har forvandlet embetsfolk til politikere og har en faglig tilnærming til politisk arbeid".

   Da er det ikke vanskelig å forstå vårt enorme byråkrati som er bygdt opp av AP og de rødgrønne. Når embetsverket skal uføre arbeidet politikerne er satt til er det ikke rart byråkratiet er såpass stort. Kostnadene for samfunnet er voluminøse med en slik politikk. I tillegg viser det at statsministeren ikke har politiske vyer utenom å administrere en stat.

   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Hardt-ut-mot-Stoltenberg-og-Store--7278264.html
   Hardt ut mot Stoltenberg og Støre
   www.aftenposten.no
   Jens Stoltenberg er «konfliktsky» og «unnvikende» og Jonas Gahr Støre ble raskt omvendt fra «høyremann til arbeiderpartipolitiker». Eksstatsråd Grete Knudsen mener Støre ikke er godt nok forankret i arbeiderbevegelsen til å kunne overa ledervervet.

   *

   Rune L. Hansen:
   Trylle-kunstnere som vil fiksere bort fokus fra sine uhyre grov-kriminelle virksomheter. Og mange lar seg lure av triksene og propagandaen?
Litt sitat:
   " I boken hun har skrevet sammen med tidligere kommentator Olav Garvik i Bergens Tidende, får både Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre så hatten passer."
   Passer nok godt den der og alt slikt ja.

   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 13.08. 2013 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10151609614253785/

   Det inträffar i Sverige och USA att de sociala myndigheterna tvångsomhändertar barn och placerar dem i fosterhem för att "skydda" dem. Men i de övervägande antal fall har separationen från familj och släkt varit ödesdigert för barnen.

   Om inte de sociala myndigheterna kan ge barn trygghet och säkerhet till liv och hälsa, är det bättre att lämna dem i fred!

   Toddler killed after taken by Child Protective Services from her parents
   http://rt.com/usa/alexandria-hill-texas-toddler-125/
   rt.com
   The foster mother of a 2-year-old Texas girl has been charged with murder after the toddler she brought into her home earlier this year died last week from a severe head injury.

   *

   Mariyka Tomova-Kallmyr:
   Kan Du inte göra en människa något gott, så lämna den i fred-Bibeln

   
---
---

   Hans Ove Skau, 13.08. 2013:
   https://www.facebook.com/hans.skau/posts/10200899084576151

   Man trodde vel at nazismens fall var i 1945 med henrettelsen av Vidkun Qvisling og landssvikoppgjørene, men det viser seg i praksis at nazismen har fungert i Norge i alle år etterpå, jfr. beviser for dette i Riksadvokatens beslutninger gjennom de siste 10 år. Veldig alvor dette her, synes jeg.

   *

   Rune L. Hansen:
   Meget alvorligere enn mange våger, liker eller evner å innse.

   Hans Ove Skau:
   Jeg trodde aldri i min villeste fantasi at det var slik, men når jeg kommer midt oppi det og får se hvordan det fungerer, så forstår jeg jo at det er et påtalemonopol (el. maktmonopol) på fullt alvor. Veldig dårlig behandling av folk likestiller jeg med 'nazisme' el.l.

   
---
---

   Rune Fardal, 13.08. 2013:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10151522898426150

   Den som tillegger autoriteter ukritisk troverdighet har et konformitetsproblem!

   Politimann siktet for falsk forklaring etter dødsfall
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10119373
   www.vg.no
   (VG Nett) En ansatt i Telemark politidistrikt er pågrepet og siktet for falsk forklaring etter et dødsfall i Brevik natt til lørdag 3. august.

   *

   Bodil Andreassen:
   den som i det heletatt ukritisk tror på det som blir framstilt, enten det er muntlig eller skriftelig - kan ha eller få et problem.

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Mannen kjente den døde kvinnen og hennes familie, og er ifølge Telemark politidistrikt involvert i saken.
   - De to var bekjente og hadde vært sammen kvelden før hun ble funnet, sammen med flere andre, sier politiadvokat Lise Dalhaug i Vestfold politidistrikt til VG.
   Siktelsen ble tatt ut tirsdag med bakgrunn i mannens forklaring.
   - Vi mener at hans forklaring ikke samsvarer med de ytteligere fakta i saken, sier politiadvokaten til VG. (...)
   Suspendert
   Politimannen er inntil videre er suspendert fra sin stilling.
   Spesialenheten for politisaker er orientert om saken, men vil ifølge politiet i Vestfold ikke involveres fordi mannen ikke var i tjeneste på det aktuelle tidspunktet man antar kvinnen døde.
   Av habilitetsgrunner har Stadsadvokaten i Vestfold og Telemark besluttet at Vestfold politidistrikt skal etterforske saken videre.
   Ber om tips
   Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som har befunnet seg i området ved Breiviksbrua mellom klokken tre og fem om natten den 3. august.
   De har opprettet en egen tipstelefon i saken, nummeret dit er 98018751."

   
---
---

   Bjorn Hannaas, 13.08. 2013:
   https://www.facebook.com/b.hannaas/posts/10151534396371059

   Stoltenberg og Erna krangler om hvem som vil ha høyst egenandeler i helsevesenet. I veldig mange andre land finnes ikke egenandeler i det offentlige helsevesen. Ikke korridorpasienter eller uendelige ventelister heller.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.08. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151526170066875

   En dame i Nord- Norge, fikk nylig medhold i tingretten om at hennes to barn skulle få komme hjem. Barnevernet anket og fikk medhold i tingretten i at avgjørelsen ble gitt oppsettende virkning; mao at barna ikke skal hjem før lagmannsretten har sett på saken.

   Jeg tenker på hvor urettferdig dette er . For i alle de tilfeller der barnevernet vinner i Fylkesnemnda og i tingretten, blir det bare ytterst sjelden gitt oppsettende virkning til fordel for enkeltmennesket. Men, der staten taper, og det er jo svært sjelden, ser det ut til at oppsettende virkning gis tilnærmet automatisk.

   Det er nedslående å se hvor stor grad av forskjellsbehandling det er mellom stat og individ i norske domstoler. Denne favoriseringskulturen av offentlige etater, må ta slutt. Ønsker du endringer innenfor domssystemet , ber du om politisk endring ved valget.

   *

   Anja Ulrikke Larsen:
   Syns d e kjæmpe bra at du legg sånne ting ut, ,så andre får øyan opp på ka som skjer. Forskjell behandling og kameraderi over heile linja!!

   Oyvind Michelsen:
   I lovverket vil staten alltid sette det offentlige fremfor privatpersonene og dette er en arv fra mange tiår med sosialistisk styre. I sosialismen er nemlig individet underordnet fellesskapet og individet får nesten aldri rett når fellesskapet er motpart. Det farlige med dette er at staten/fylket/kommunen med loven i hånd vilkårlig kan hundse og trakassere enkeltmennesker. Derfor vil jeg aldri stemme sosialistisk!

   Klara Torunn Schei:
   Her har Barnevernet ikke fått akkurat ett godt rykte på seg. Kanskje Politikerene burde begynne å få øynene opp for hvilke valgløfter de vil prioritere fremover for i det hele tatt å få folk sin tillit ved valgene i årene fremover ? Om de holder på slik, vil det snart ikke vere unger igjen i sine biologiske familier.

   May Brith Harestad Hollos:
   http://www.youtube.com/watch?v=iDL7VGXDBw0
   Marius Reikerås Demonstrasjon Trondheim 3 mai - 2013
   www.youtube.com

   Torill Hjertesaker Erdal:
   Jeg deler dette viktige....

   May Brith Harestad Hollos:
   Flott !

   Anne Sunde:
   Statlig maktovergrep er det vi har, ikke demokrati og rettsvern. Dessverre tror jeg ikke noen av partiene er bedre enn de regjerende så jeg går inn for direkte folkestyre. Det kan vi ikke oppnå over natten, men det er mulig å få til hvis vi går inn for det. Da kan alle med stemmerett være med å bestemme... en utvidelse av den sveitsiske modellen og så bygge videre der fra. Vi trenger ikke korrupte politikere og byråkrater

   Rune L. Hansen:
   Dagens norske dommere har nu gjennom flere ti-år grundig og omfattende bevist hva for noen grov-kriminelle politiske nikke-dukker, terrorister, torturister, utplyndrere, leie-mordere og serie-mordere de er. I likhet med sine politiske dirigenter og deres andre nøkkel-personer og med-spillere.

   Heidi Marlen Danielsen Semerci:
   Klarer ikke helt å se hvilket parti som kan gi endring, da de det de lover før valget går ut på dato når valget er en realitet

   Hans Ove Skau:
   Jeg synes det er logisk at domsbeslutningene blir slik de blir, for alt baseres på avgjørelsen om å ta barnet fra foreldre. Godtas denne beslutningen, så blir det meste bare en gjentagelse av den. Politiske partier favoriserer primært egne medlemmer, og så er de statsråder på liksom. Antagelig hadde det vært bra med en ny statsforfatning hvor folkeviljen gjaldt. I dag er det i realiteten ikke noe folkestyre, men en gjeng som har kuppet makten.

   Rune L. Hansen:
   De har i det heletatt kuppet Grunnloven og dens instanser og omfortolker alt og hva som helst til motsatt lov og rett, for i og med onde sirkler og spiraler å opprettholde og videreføre seg selv og sine egne.

   Lise Tollnes:
   Helt for jævlig, at de skal kunne holde på sånn... Føler med mor og barn...

   Siggen Pettersen:
   Hei Marius når jeg leser innleggene dine om hvordan barnevernet behandler barna og foreldre i en vanskelig situasjon så må barnevernet granskes og belyses, det går bare ikke an att barnevernet skal nærmest overkjøre foreldre slik, BARNEVERNET MÅ STILLES TIL ANSVAR SNAREST.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.08. 2013 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn:

   "For a mother, there can be no greater horror than having a baby snatched away by the State at birth.
   The women to whom it has happened say their lives are ruined for ever - and goodness knows what longterm effect it has on the child.
   Most never recover from this trauma.

   Imagine a baby growing in your body for nine months, imagine going through the emotion of bringing it into the world, only to have social workers seize the newborn, sometimes within minutes of its first cry and often on the flimsiest of excuses.
   Yet this disturbing scenario is played out every day.
   The number of babies under one month old being taken into care for adoption is now running at almost four a day (a 300 per cent increase over a decade).
   In total, 75 children of all ages are being removed from their parents every week before being handed over to new families. (...)

   What's more, the obsessive secrecy of the system means that the public only occasionally gets an inkling of the human tragedy now unfolding across the country.
   For at the heart of this adoption system are the family courts, whose hearings are conducted behind closed doors in order to protect the identity of the children involved.
   Yet this secrecy threatens the centuries-old tradition of Britain's legal system - the principle that people are innocent until proven guilty beyond all reasonable doubt.
   From the moment a mother is first accused of being incapable as a parent - a decision nearly always made by a social worker or doctor - the system is pitted against her.
   There are no juries in family courts, only a lone judge or trio of magistrates who make decisions based on the balance of probability.
   Crucially, the courts' culture of secrecy means that if a social worker lies or fabricates notes or a medical expert giving evidence makes a mistake, no one finds out and there is no retribution.
   Only the workings of the homeland security service, MI5, are guarded more closely than those of the family courts.
   From the time a child is named on a social services care order until the day they are adopted, the parents are breaking the law - a crime punishable by imprisonment - if they tell anyone what is happening to their family.
   Anything from a chat with a neighbour to a letter sent to a friend can land them in jail.
   And many have found themselves sent to prison for breaching court orders by talking about their case."

   More to read on the link:
   http://www.dailymail.co.uk/news/article-511609/How-social-services-paid-bonuses-snatch-babies-adoption.html
   How social services are paid bonuses to snatch babies for adoption
   www.dailymail.co.uk
   It is a heart-breakingly cruel system which is ripping families apart. The number of babies under one month old being

   *

   Rune L. Hansen:
   Kjapt oversatt til norsk med Google Oversetter:

   "For en mor, kan det ikke være noen større redsel enn å få en baby revet bort av staten ved fødselen.
   De kvinnene det har skjedd med sier livene deres er ødelagt for alltid - og godhet vet hva langsiktig effekt det har på barnet.
   De fleste aldri kommer seg fra dette traumet.

   Tenk deg en baby vokser i kroppen din i ni måneder, tenk å gå gjennom følelsen av å bringe det inn i verden, bare for å ha sosialarbeidere gripe den nyfødte, noen ganger bare minutter etter sin første gråt og ofte med de spinkleste unnskyldninger.
   Likevel er dette et urovekkende scenario som utspiller seg hver dag.
   Antallet babyer under en måned gammel som blir tatt under omsorg for adopsjon nå kjører på nesten fire om dagen (en 300 prosent økning over et tiår).
   I alt blir 75 barn i alle aldre blir fjernet fra sine foreldre hver uke før det blir overlevert til nye familier. (...)

   Hva er mer, betyr voldsomt hemmelighold av systemet at det offentlige bare av og til får en anelse om den menneskelige tragedien som nå utspiller seg over hele landet.
   For i hjertet av dette adopsjon-system er familie-domstolene, hvis forhandlingene blir ledet bak lukkede dører for å beskytte identiteten til barna som er involvert.
   Men dette hemmelighold truer den hundre år gamle tradisjonen med Storbritannias rettssystem - prinsippet om at folk er uskyldig inntil bevist skyldig utover enhver rimelig tvil.
   Fra det øyeblikket en mor er først anklaget for å være uskikket som forelder - en beslutning nesten alltid laget av en sosionom eller lege - er systemet er satt opp mot henne.
   Det er ingen juryer i familie-domstoler, bare en enslig dommer eller trio av øvrighetspersoner som tar beslutninger basert på balanse av muligheter. 
   Avgjørende, betyr domstolenes kultur for hemmelighold at hvis en sosialarbeider legger eller fabrikkerer notater eller en medisinsk ekspert som gjør en feil, finner ingen ut og det er ingen straff.
   Bare arbeidet i hjemlandet sikkerhetstjeneste, MI5, er bevoktet tettere enn de av familie-domstolene.
   Fra den tiden et barn blir navngitt på en sosial tjenester omsorgsovertakelse inntil den dagen det blir vedtatt, forbryter foreldrene loven - en forbrytelse som kan straffes med fengsel - hvis de forteller noen hva som skjer med familien sin.
   Alt fra en prat med en nabo til et brev sendt til en venn kan sende dem i fengsel.
   Og mange har funnet seg selv sendt i fengsel for brudd på rettskjennelser ved å snakke om sin sak. "

   Mer å lese på linken
   
   
---
---

   Bjørg Brennan, 13.08. 2013 via Marius Reikerås shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/499984680090616

   .....O..O

   IDAG.NO - Norge IDAG
   http://www.idag.no/ledere-oppslag.php3?ID=22894
   www.idag.no
   Dette er tittelen på en ny bok, redigert av Frode Fanebust og inspirert av skipsrederen, skribenten og birøkteren Dan Odfjell.

   *

   Bjørg Brennan:
   Slutten på menneskerettigheter ?

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat, redaktør Finn Jarle Sæle, Norge i dag, 09.08. 2013:
   "Denne boka tar for seg samfunnsutviklingen i Norge etter krigen – og spesielt under den rødgrønne regjeringen.

   Den sier akkurat det samme på norsk som verdensledende professor Niall Ferguson sier på engelsk i sin nye bok, «The Great Degeneration». Den kom like før denne.

   Vi kommer aldri ut av finanskrisene dersom vi gjør staten større og større på bekostning av det sivile samfunn og de andre institusjoner og ideer som bygget Vestens frihet og rikdom.

   En stor Stat som slår under seg all økonomi og hele det sivile samfunn, er i dag i ferd med å miste fotfeste. (...)

   Vesten kommer til å gå ned om Staten blir en fiende av de sivile samfunn, friskolene, menighetene og alle de frivillige organisasjoner.

   Norge IDAG mener at et samfunn der staten etter hvert utgjør mer og mer av økonomien, er et samfunn som alt har gått under i Øst-Europa. Skal Vesten nå gjøre samme eksperiment med dette på et høyere nivå?

   «Å stanse nedbrytingen av vår sivilisasjon, advarer Ferguson, vil kreve heroisk lederskap og radikal reform». Det er konklusjonen på omslaget til den kanskje viktigste bok om økonomi og finanskriser som noen gang er skrevet, «Den store degenerasjonen – hvordan institusjoner forfaller og økonomier dør».

   Vesten kan ennå reddes. Men det haster, sier den berømte professoren fra Harvard og Oxford. Da må vi styrke igjen de institusjoner som gjorde Vesten fritt, rikt og ledende. Hva er det?

   Jo, Ferguson er konkret og klar. Det er.

   1. Ekte representativt styre.
   2. Det frie marked.
   3. Styre etter lovene i stedet for ved advokatene (rule of laws, not of lawyers)
   4. Det sivile samfunn. Det omfatter alt fra frie skoler til blomstrende frivillige organisasjoner, som har halvert sine medlemstall og delvis er i ferd med å forsvinne, enda de skapte basis for Vestens frihet og økonomi.

   Hva har skjedd?
   Jo, staten er i ferd med å ta over mennesket fra vogge til grav. Denne godt mente velferdsstaten låner opp alle pengene i verden for å innfri overbudet i politiske løfter. Og gjeldsgrad på over 90 prosent av BNP (i følge Kenneth Rogoff), som flere og flere vestlige land har, destabiliserer – og utløser mer finanskriser.

   På det aller siste punktet er Norge et unntak heldigvis – på grunn av den velsignede oljen. Men det må ikke bli den siste olje. På de andre punktene er Norge etter vårt skjønn en versting i Vesten. Leser du boka «Makt, myter og media» blir du klar over det. (...)

   Staten eser opp og tar over for frihet og menneskerettigheter, hvor den snart avskaffede eiendomsretten selvsagt hører hjemme. Det skjer gjennom utviklingen av den dirigerende staten. Du eier, vi bestemmer, helt inn i baderommet ditt. Du må søke og betale gebyr tre ganger prisen av baderomsflisene. Og på strandlinja di må det ikke gro gress–og slett ikke være feste for din fot. (...)

   Boka «Makt, Myter, Media. Det er mye verre enn du tror» dokumenterer fra side til side situasjonen som sakte, men sikkert, blir verre og verre. Den oppblåste staten klarer ikke å fjerne sykehuskøer der 270 000 mennesker fortvilt venter og venter. Noen dør av kreft i køen. Dette er mildt sagt en behandling folk ikke får i nabolandene.

   Og hvorfor mangler det eneste land i verden med penger nok, midler til veier? Dersom vi hadde bygget veier og infrastruktur, for eksempel med å låne noen få promille av Oljefondet, kan vi få en produktivitetsøkning på opp til en prosent, som vil kunne utgjøre åtte oljefond (så langt vi husker uttalelsene til en økonomiprofessor nylig).

   Men den store, oppblåste, ineffektive staten fikk 100 000 nye ansatte under Stoltenberg, som i økende grad sørger for at det ikke skjer. De får ofte som oppgave å kontrollere og passivisere resten av samfunnet.

   Tragedien er at det finnes dusinvis av slike eksempler, og millioner av detaljer, som viser hvordan staten prøver å erstatte det sivile samfunn – og dermed graver sin egen grav. Sosialistene i regjeringen mener at staten og det sivile samfunn er det samme. Det er mistaket. Ordet privat er deres fremste skjellsord, men det sivile samfunn er privat."

   Bjørg Brennan:
   Takk Rune. Du er flink på finne tema. : )

   Rune L. Hansen:
   I et samfunn av grådige egoismer, hovmod, undertrykkelser og makt-misbruk forsvinner vesentlighetene som en nål i uvesentlighetenes, falskhetens og forhastede slutningers høystakker uten. Mildt sagt.

   Bjørg Brennan:
   Vi må se etter lyspunkter i all elendighet, for der fins folk med positive visjoner, omtanke og mål, til d beste for oss alle, som er ærlige, redelige, og rettferdige. D er dem vi må finne, og stå sammen med. ; )

   Rune L. Hansen:
   De overtrampes, kveles og blir drept i sølepytter, bekker, fosser og hav av uansvarlighet om ikke reell lov og rett, dvs. rettferdighet, integritet og menneskeverdet, kan respekteres.

   
---
---

   Ole-John Saga, 13.08. 2013:
   https://www.facebook.com/olejohn.saga/posts/10200148410544011

   Mens folk selv ikke antas å kunne handle, ville og velge; regner en med at så snart de blir ansatt på et offentlig kontor er de i stand til å kunne handle, velge og ville på vegne av andre.

   Nina Karin Monsen fra hennes bok Det elskende menneske, person og etikk

   *

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, onsdag 14. august 2013, Vinberget: 

   8 pluss-grader Celsius klokken 06. Blålig himmel, litt skyer og 14 frem mot klokken 11.30. Et fly på vei mot nord over her også i dag (kanskje det samme?), nu litt vest for eiendommen her og litt høyere opp, omkring 11-tiden. 19 frem mot klokken 15. Grålig og 9 klokken 21. Dunkelt og 8 klokken 22. Mørkt, noe stjerner og 6 mot midnatt.
   
---
---

   Håkon Andresen, 13.08. 2013 via Grunnlovens Venner:
   https://www.facebook.com/groups/grunnlovsvenn/permalink/705158222843364/

   Parlamentarismen ble ikke formelt innført i Norge før 2007, altså under Stoltenbergregjeringen. Er ikke dette litt mistenkelig? Er det gjort for å få hjemmel og dekke over for at de dannet flertallsregjering som har langt færre velgere i ryggen enn opposisjonen. Jens Stoltenberg f.eks. er statsminister i en flertallsregjering som har langt færre velgere i ryggen enn opposisjonen. Han er ikke valgt av folket.

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Dette er riksrett
   Norges domstoler> Nyhetsarkiv> 2008> Dette er riksrett
   Privatetterforsker Tore Sandbergs anmeldelse av tre høyesterettsdommere etter Fritz Moen-saken har ført til at riksrett har kommet på den politiske dagsorden.

   Stortinget endret i 2007 grunnloven, slik at prosessen fram mot riksrett nå er annerledes enn den var i perioden 1814-2007.
   En av årsakene til at riksrettsordningen er endret er at det etter denne stortingsperioden blir ordningen med Odelsting og Lagting avviklet. Stortinget har vært delt i to avdelinger ved behandling av lovsaker og riksrett, men etter at de politiske partiene oppsto i 1884 har den praktiske betydningen av dette vært liten. Det er illustrerende at det kun har vært en riksrettsssak etter 1884, og det er så langt tilbake som i 1927.

   Fram til 2007 var det Odelstinget som reiste tiltale ved riksrett. Lagtinget sammen med Høyesterett utgjorde selve riksretten. Riksrettsdommen i 1884 la grunnlaget for innføring av parlamentarismen.

   Grunnlovsendringer, lovendringer og endringer i Stortingets forretningsorden som ble vedtatt i 2007 førte til den nye riksrettsordningen. Den fungerer slik:
   Riksrett kan reises mot stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og dommere i Høyesterett for handlinger begått i sitt embete. Dette reguleres av Grunnlovens § 86 og ansvarlighetsloven."

   http://www.domstol.no/no/Nyhetsarkiv/2008/Dette-er-riksrett/
   Dette er riksrett - domstol.no
   www.domstol.no
   Privatetterforsker Tore Sandbergs anmeldelse av tre høyesterettsdommere etter Fritz Moen-saken har ført til at riksrett har kommet på den politiske dagsorden.

   Håkon Andresen:
   Iflg. grunnloven av 1814 skal det være tre makter, den lovgivende makt (Stortinget), den utøvende makt (regjeringen) og den dømmende makt (domstolene). Dette blir ikke praktisert. Grunnloven skal være den høyeste rettskilden i Norge.

   Håkon Andresen:
   Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike.

   Lars H. Widding:
   Den er Kontroll og Konstitusjonskomiteen som avgjør om det skal reises Riksrett, men selv om jeg dokumenterte at KK var ført bak lyset av Riksrevisjonen (lederen heter Kosmo der), så ville ikke Oposisjonen som styrer KK foreta seg noe som helst, de gav rett og slett fan i embetsloven og grunnloven.  
   Lars H. Widding's photo.
   1014206_10201795306233442_1273913144_n.jpg

   Håkon Andresen:
   Skal vi godta dette da? Politikerne bør jo gå foran som gode eksempler på at de respekterer grunnloven ....

   Lars H. Widding:
   Nei selvfølgelig skal vi IKKE godta at det IKKE finnes en oposisjon, men HVA skal man gjøre med dette?

   Håkon Andresen:
   Politikerne (regjering) har sikret seg på alle bauger.... de har eksperter ansatt for å hjelpe seg .... slik burde det ikke være

   Rune L. Hansen:
   Og at regjering og storting koordinerer seg som politisk mafia-virksomhet er på ingen som helst måte akseptabelt eller lovlig!

   Lars H. Widding:
   De har loven i mot seg, men så lenge domstolene og riksretten ikke vil røre sakene, kan de bare ture på, helt til folket selv stiller opp og stopper de. Mange vet ikke engang at Politiet IKKE er rette myndighet om man vil annmelde en sak som sorterer under Riksretten. Den skal annmeldes til Kontroll og Konstitusjons komiteen som er "Politi" for anledningen, men de er jo alle i det samme partiet, Stortingspartiet, og da skjer det ikke noe.
   - Bare legg merke til at vi stadig mangler en lov som gjør det mulig å skrive ut nyvalg ved politisk krise. I praksis betyr det at en regjering er fredet i hele sin periode, for det nytter ikke å kaste de, da Stortingets mandatfordeling forblir uendret, med mindre man kan skrive ut nyvalg, men det er det INGEN partier som har foreslått, så hva forteller det?

   Håkon Andresen:
   Både i 1972 og i 1994 var det uenighet mellom folket og politikerne. Det var flertall i folket mot et forslag som hadde flertall på Stortinget. Det samme tror jeg ville ha skjedd ved folkeavstemming om Eøs-medlemsskap ...... er det virkelig ikke noe vi kan gjøre?

   Flemming Tollefsen:
   Nå har vi en rekke nye landsmenn, som muligens kunne lære oss litt om steining. Det er jo en tradisjon regjeringen helt sikkert hadde satt pris på.

   Håkon Andresen:
   Selvmordsattentat også ..... drepe uskyldige mennesker : (

   Håkon Andresen:
   Lars H. Widding det må jo nytte å klage saken lenger opp i systemet? Hva med stortinget eller kongen?

   Rune L. Hansen:
   Kjernen i problemet er hele veien at påtale-myndigheten og rettsvesenet ulovlig og straffbart ved handling (inklusivt unnlatelser) ikke følger loven, men forholder seg politisk og vilkårlig. Og at kriminelle politikere makt-misbrukende og selv-beskyttende er meget glad for dette, samtidig som protesterende eller likegyldige politikere er maktesløse i forhold til det. Og kanskje også kongen? Og kongens råd!
   En av konsekvensene er også at ulovlige lover og avgjørelser ulovlig og straffbart blir tillaget og fulgt, samtidig som ingen lover blir fulgt!
Og at forsøk på å stoppe alt dette kriminelle derfor enda er maktesløse!
   Lars H. Widding er inne på dette med Riksretten og den betydning denne har. Viktig i denne sammenheng er at stortinget i henhold til Grunnlovens § 86 kan og skal om det berettiget begjæres anlegge sak "mod Statsraadets, Høiesterets eller Storthingets Medlemmer for strafbart eller andet retstridigt Forhold, naar de have brudt deres konstitutionelle Pligter" - og at Riksretten da dømmer i forhold til stortingets påtale. Men at dette ikke er eneste mulighet for påtale og straffe-forfølgelse! Enhver i sivil-befolkningen kan politi-anmelde, eventuelt også med krav om riksrett, også slike - og selvfølgelig også andre - forbrytelser og forbrytere. Politiets påtale-myndighet kan eller skal eventuelt også av eget initiativ i tillegg begjære riksrett.
   Å unnlate å ta en berettiget politi-anmeldelse eller påtale-begjæring til efterfølgelse er dessuten ulovlig og straffbart.

   Håkon Andresen:
   Rune L. Hansen kanskje politianmeldelse er riktige veien å gå når ikke andre metoder nytter. Denne saken er også etter min mening en straffesak ......  : )

   Flemming Tollefsen:
   Annmelde til hvem ? Passer det dem ikke blir det hendlakt.

   Håkon Andresen:
   Da er kanskje løsningen å føre privat sak?

   Rune L. Hansen:
   Jeg har politi-anmeldt vesentlige forbrytelser og forbrytere i saks-komplekset, men hva hjelper det å politi-anmelde til de bukkene og hestene som passer på de stjålne "havre-sekkene"? - De forholder seg ulovlig og straffbart tause.

   Håkon Andresen:
   Så lenge det er tvil om regjeringens lovlighet, burde regjeringen vært avsatt av stortinget eller at de hadde gått selv .... : )

   Håkon Andresen:
   Er ikke så lett når det drives slik muldvarpvirksomheter ..... : (

   Flemming Tollefsen:
   Riksrett har muligens kommet på den politiske dagsorden Rune L. Hansen. Har bare ikke helt fått med meg at det blitt felt så mange dommer der.

   Rune L. Hansen:
   Det er jo det samme problemet der, den samme kriminelle styringen, så det er jo ikke underlig. Problemet er svært.

   Flemming Tollefsen:
   Hadde riksrett vært en oppegående retts innstans, tilhører jeg en gruppe som helt sikkert innehar dokumentasjon og grunnnlaget for en fellende dom mot stat og rettsvesen. Norsjødykkerne.

   Rune L. Hansen:
   Det er veldig viktig at vi best mulig i sin helhet ser problemet slik det faktisk er.

   Håkon Andresen:
   EØS -avtalen er også betraktet som direkte grunnlovsstridig, ettersom den legger begrensninger på bl.a. Grunnloven §§ 1, 49 m.fl.

   Lars H. Widding:
   Jeg har vel prøvd til veis ende, mde både Justiskomiteen, Kontrol og Konstitusjonskomiteen, og til slutt Kongen.

   Som skrevet er ikke dagens regjering lovlig i sine stillinger, og en rapport som KK avla til Stortinget sa ingenting om de ekstreme mangler og lovbrud som rent faktisk hadde funnet sted på løpende bånd. Det ble skapt et inntrykk av at det var noen "presiseringer" i en Håndbok som måtte inn.
   - At all praksis runt embetsutnevnelser i Statsråd var lovstridig, ble ikke kommentert i rapporten. De som vil lese mere om dette kan se dette linket.
   https://www.facebook.com/groups/398900333534451/permalink/454602231297594/

   Det jeg aldrig har fått svar på var om Riksrevisjonen rent faktisk avdekket det samme som meg, og at dette faktum ble tatt bort fra rapporten Stortinget i plenum fikk servert, eller om Riksrevisjonen holdt dette skjult for stortinget.
   Mandatet gikk på kontroll av Statsråd, og eneste kontrollen jeg gjennomførste, var de offentlige protokollene på nettet, og det tok et par timer og plukke det hele fra hverandre.

   En skandale er det uanset, for KK lot dette passere som brevet ovenfor viser, og da har vi ikke en reel opposition, da fremstår de som "medsammensvorne".

   Flemming Tollefsen:
   Du har dessverre så alt for rett Lars.

   Håkon Andresen:
   Ikke rart Anders Brevik reagerte som han gjorde, kanskje til ingen nytte .... : (

   Håkon Andresen:
   Paul Frisvold i Europabevegelsen fikk intern kritikk og gikk av med umidddelbar virkning etter han foreslo å holde folkeavstemming om EØS-avtalen ..... : (  befolkningen i Norge blir holdt i "tømmene" ved ikke ha noe som helst å si, også ved å bli frarøvet å få avgi sin stemme om EØS-avtalen ....... : (

   Flemming Tollefsen:
   Nei, men noen hundre ABB. hadde muligens skapt noe mer makt og balanse. Men personlig er jeg ikke for terror eller drap. Den delen har staten tatt seg av i vårt yrke og liv. Og det med viten og vilje.

   Håkon Andresen:
   Jeg er heller ikke for terror eller drap, de fleste er vel det og det ser det ut som om enkelte benytter seg av ..... : (

   Lars H. Widding:
   Se på verdenshistorien, den viser jo at det alltid har vært myndighetene som "hersket over folket", og slik er det stadig, bare innpakket i noe de kaller "Representativt demokrati", som ikke har noe som helst med demokrati å gjøre. Folket blir ikke hørt i dette systemet.

   Flemming Tollefsen:
   Merklig greie det der Håkon Andresen, vi ha gjennomført folkeavstemmninger om EU,svaret ble nei. Da presset de ned en avtale over hode på befolkningens motvilje. Og dette samme later de til å ville gjøre igjen. Men denne gangen uten å spørre.

   Håkon Andresen:
   Flemming Tollefsen det er det jeg også er redd for ..... de har også riksretten i ryggen ser det ut til .... : (

   Lars H. Widding:
   Spørsmålet er hvor lenge folket GIR myndighetene autoritet og legitimitet, for spør noen meg har ikke Norske myndigheter legitimitet, da Regjeringen ikke er lovlig, og resten av Stortinget ikke bryr seg, Domstolene er besatt av papirløse, statstro og nå også avslørt som kurrupte dommere, i strid med EMK, og Kongen i Grunnloven er blitt til Statsminister, og han har ikke papirene i orden, så hvem bestemmer legalt set i Norge, om ikke FOLKET?
   Lovlige myndigheter har vi jo ikke, så kan man bare samle en representativ del av folket, kan man konstitusjonere seg slik jeg tolker folkeretten og suverenitets prinsippet.

   Flemming Tollefsen:
   Ja Håkon, og til deg Lars, har befolkningen lenge nok blitt tutet i ørene at de lever i et demokrati, later det til at de tror det.

   Lars H. Widding:
   Prøv f.eksempel er søk etter EU eller EØS i Grunnloven
   http://www.lovdata.no/all/nl-18140517-000.html

   Nei bare glem det, jeg har akkurat prøvd, og det står ikke noe om EU eller EØS, men derimot ser jeg at der står:

   § 1. Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.

   § 49. Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget.

   ... men så mangler tydeligvis vi FOLKET muligheten for mistillit mot Stortinget, for de er samlet set bak EØS og ønske om EU medlemskap, så de selv har et høyere nivå å strebe etter på sin politiske karriere stige.

   Flemming Tollefsen:
   Lars, hvor mange jurister og advokater har hivd seg over dette, knapt en håndfull. Tiltross for de finnes så og si på alle gatehjørner, fra den minste småby og tettsted i Norge -

   Flemming Tollefsen:
   Husker fra noen år i Belgia, 80.tallet,politikere og andre skruer i samfunnet der var svært så overrasket at vi ikke visste at vi skulle inn i EU. Og merklig nok den tiden var jeg ganske bevisst og oppegående i hodet, eller i hverfall ikke så bevisstløs og hjerneskadd som i dag.

   Rune L. Hansen:
   Det hele er politisk organisert kriiminalitet med et meget omfattende spekter av meget grove ulovlige og straffbare forbrytelser og med veldig mange involvert som delaktige, medvirkende og skyldige. Både i henhold til Norges Grunnlov, Straffeloven, Menneskerettsloven og mere til. Inkludert i dette er blandt annet også omfattende systematiske forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten. Det hele ikke bare et nasjonalt anleggende, men også et inter-nasjonalt.

   Rune L. Hansen:
   Å få løst dette nasjonale og inter-nasjonale problem er enda et problem.
   Dessuten inkludert må det norske folk ta alvorlig inn over seg at den politiske mafiaens også dekonstruksjoner av Norges Grunnlov må rettes opp, samt de påbegynte og videre planlagte dekonstruksjoner av Straffeloven, pluss i det heletatt få entydig fjernet ulovlige lov-bestemmelser, avgjørelser og lover. I pakt og samsvar med rell lov og rett, hvilket implisitt også vil si i pakt med rettferdighet, menneskeverdet og folket.

   Rune L. Hansen:
   Loven må vernes og sikres, ikke bare på papiret, men også i praksis. For enhver og alle i sivil-befolkningen, uten det er den lite eller mindre enn ingenting verdt.

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.08. 2013:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151527581056875

   Jeg skrev en bekymringsmelding til barnevernstjenesten på Årstad i Bergen etter å snakket lenge med en 13 år gammel gutt i helgen som bare vil hjem til sin familie.

   Dette fikk jeg til svar og det viser en arroganse som er selvforklarende. Barneverntjenesten mener jeg må gå gjennom mors advokat om det er noe jeg vil si, men det er jo gutten jeg forholder meg til.

   VS: xxx, f. xxxx.2000
   From: Postmottak Barneverntjenesten Årstad <Bv.Arstad@bergen.kommune.no>
   Date: Wed, August 14, 2013 10:37 am
   To: "marius@reikeras.no" <marius@reikeras.no>

   Vi viser til din mail.
   Årstad barneverntjeneste ber deg ta kontakt med mors advokat,
   dersom du har noen innspill i forhold til denne saken.

   Mvh
   Marianne Reksten
   Sosialkurator

   *

   Bente Kjelsrud:
   Ja det forundrer meg ikke.. Tror har et eget fag på skolen som heter hvordan blir man arogant

   Kenneth Skailand:
   Stå på. Det er måte på hvor mye overformynderi man skal finne seg i...

   Terje Henriksen:
   Helt utrolig ....

   Morten Aarmo:
   Ikke overaskende svar fra de arrogante myndighetspersonene. Gutten har rett til egen bistand.

   Maria Høgmo Sundstu:
   Makan til arroganse.

   Karen Irene Fløttum:
   Har ikke gutten også rett på en advokat for å ta vare på sine interesser, nemlig å komme hjem til sin familie, til sine vante omgivelser og til sin skole...?

   Nina Mittet:
   Ja! Har ikke gutten rett til egen advokat? 13 år!!

   Anna Kvadsheim:
   Egen advokat er vel fra 15 år, men kan "søkes" om å få før vistnok.....

   Lars H. Widding:
   § 6-3. Barns rettigheter under saksbehandlingen.
   Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.
   Et barn kan opptre som part i en sak og gjøre partsrettigheter gjeldende dersom det har fylt 15 år og forstår hva saken gjelder. Fylkesnemnda kan innvilge et barn under 15 år partsrettigheter i særskilte tilfeller. I sak som gjelder tiltak for barn med atferdsvansker eller tiltak for barn som kan være utsatt for menneskehandel, skal barnet alltid regnes som part.
   § 7-9. Talsperson
   Fylkesnemnda kan oppnevne en egen talsperson for barnet i saker som skal behandles for nemnda. Departementet kan gi forskrifter om den nærmere gjennomføring av ordningen.

   Marius er barnets Talsperson etter loven, og da skal de svare, men mors advokat er nok enklere å forholde seg til, da han nok ikke stille så utfordrende spørsmål....

   Kenneth Skailand:
   Er man 13 år, skal man bli hørt i en sak. Slik har det vært i alle år.

   Maria Høgmo Sundstu:
   Jeg er fristet til å sende dem min bekymring for hvordan de behandler bekymringsmeldinger. For dette er bekymringsverdig.

   Margrete Skjelanger:
   : (

   Dag Vidar Madsen:
   Et merkelig svar. Hun burde i det minste ha sagt at din henvendelse vil bli tatt til etteretning. Og bedt om flere opplysninger?

   Cathrine Torland:
   Jeg hadde da selv advokat fra jeg var 12år. Men hadde da ingen foreldre som stod med advokat..

   LH Gkl:
   Då er det berre til å ta kontakt med mor sin advokat, sende same brevet til bvt, med "godkjenning" frå mor sin advokat, og presisera at du representerer GUTEN i denne saka. Då har dei ingenting dei skulle sagt lenger. Så kan du visa til barnevernlova §6-3??

   Mette Solberg:
   Kan vel ikke gå via advokaten til mor... du må jo gå til de det gjelder.. merkelig måte å behandle en bekymringsnelding på syns jeg.. når de får inn tullete meldinger rykker de jo ut med politi og det hele å snapper ungene, bare fordi......

   Rune Fardal:
   Ikke la de slippe unna med denne arroganse. de har et selvstendig ansvar, gutten skal høres!

   LH Gkl:
   Det er vel kanskje ein tilsynsførar inne i biletet òg, om det er forsteheimsplassering?

   LH Gkl:
   Som i UTGANGSPUNKTET skal snakka guten si sak på bakgrunn av tilsynsbesøka.

   Rune Fardal:
   Gi dama klar melding: https://www.facebook.com/marianne.reksten/about
   Marianne Reksten
   Studied at Bergen University College
   Female

   Irene Sæther:
   Barn kan søke om bistands advokat når de fyller 15år. Det er vanskelig i dag for barn å få dette tidligere. Fylkesmann er i dag pålagt å ha en liste som med talspersoner som nemda har godkjent, selv med denne listen så er det fortsatt nemda som godkjenner om et barn får en slik talsperson oppnevnt for barnets beste. Hele greia er et meget arrugant system må jeg få si. Når får barn si sin mening og når blir de hørt i et slikt system. ???? hm... Her må det skje ting med systemet!

   Lilliann Roppen:
   Så trist at barnesinn skal knekkast pga arroganse!!

   Lizbeth Anita Lamey:
   Det kommer også an på om dette er en frivillig plassering eller ikke, i forhold om gutten kantvinges tilbake eller ei, HVIS han skulle finne på åå "reise" hjem, med eller uten hjelp...

   Lizbeth Anita Lamey:
   Er d frivillig, kan han ikke hentes tilbake av politiet, uten en rettslig kjennelse..

   Anne Sunde:
   Det er stort sett kynikere som blir værende i BV, de andre orker ikke, de slutter ganske fort. Blant disse kynikerne finner man sjelden de mest intelligente menneskene på vår jord, men de kompenserer med å være frekk for de vet at enten de går etter loven eller ei, så får det ikke konsekvenser for dem. Mange ganger kan de ikke loven i det hele tatt, andre ganger gir de bare blaffen og lager sine egne lover....de slipper jo unna likevel

   Aud-Iren Lauvik:
   La GUTTEN bli HØRT..

   Lizbeth Anita Lamey:
   Gutten, skal høres fra han er 12 år, mer etterhvert som han blir eldre. Når han er 15, skal det legges vekt på hva han sier og ønsker selv og han har rett til å bli representert ved egen advokat..

   Irene Sæther:
   Vi i Demokratene i Norge mener at ALLE barn i BV systemet SKAL ha oppnevnt bistands advokat/jurist, for å sikre barnets rettigheter uavhengig av alder og grunnlag de er i systemet på.

   Klara Torunn Schei:
   Barnevernet lager sine egne robåter " Gir du barna dine fra deg frivillig - eller med tvang " ? Hva slags oppegående mennesker som elsker sine barn, lar være å motsette seg slike spørsmål !

   Anita Kram:
   DET ER JO GUTTEN SOM MÅ HØRES !!!!!!!!!!!!!!!!1

   Sveinung Vegsund:
   Konkluderer i all enkelhet på empirisk grunnlag med at saklig argumentasjon ikke nytter <!

   Irene Sæther:
   Ja det er gutten som skal høres, og det skal være slik at foreldre og familie skal føle seg trygg på at barnet blir hørt og dette skal dokumenteres med lyd eller video. Dermen kan ikke ting barn sier i sin sak vries og vrengers på i BV systemet. Talsperson skal være til stede under alle slike utspøringer også. Nå er det på tide at BARN blir HØRT OG SETT.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Uff ja, det er neimen ikke enkelt! Har det med at han er bare 13 år tro?

   Grete Grindheim:
   ...jeg mangler ord.. det er som å få hakeslepp daglig, over inkompetanse, og rett ut hjerteløse maktsyke individer skal få lov å herje med menneskers liv... men de vil alltid finnes på denne jord.. men sannheten og kjærligheten er en større kraft, og vil seire!!

   Ann-Kristin Abbedissen Banken:
   En 16-åring er myndig i helsevesenet og voksen nok til å starte opplæring i bilkjøring, men er absolutt IKKE i stand til å bestemme hvor eller med hvem han/hun vil bo under off. omsorg. Ethvert opprør blir straffet med å bli lagt i jern av politiet og BV som sier at det var nødvendig fordi "du er jo ikke snill" ! En 13-åring kan ta lønnet arbeid eller bo på internat hvis nødvendig mh til skole. Har lurt på om vi har en menneskerase som ikke har empati og tar jobb i BV?

   Anne Sunde:
   Det er gutten som skal høres, ja, og han har krav på juridisk hjelp. Kommentaren til Årsted BV viser bare hvilken inkompetanse og likegyldighet vi står over for.... kombinert med at de er totalt uten empati og innsikt i psykologi, er dette farlig for familiene som blir ofre for dem

   Øystein Hagel Pedersen:
   gutten har krav på egen advokat ifølge emk?

   Irene Sæther:
   Ja i følge EMK ja. men når holdningene er i systemer er at "ja, men dette er ikke rutinene" da er galskapen komplett!

   Anne Kristine Thompson:
   På tide å få rusket opp i barnevernet over hele Norge

   Bo Torgersen:
   FJERN BARNEVÆRNET SLIK DET ER I DAG.

   Lizbeth Anita Lamey:
   Klara.. noen plasserer barnet frivillig, av mange forskjellige grunner, behandling bl.a, så dette er derfor et viktig moment i saken. Av og til, blir enkelte problemer for store til å hanskes selv pga av skjevutvikling og får ikkr barnet hjelp, der og da, blir barnet fjernet med tvang, føør eller senere. Da sier bv at foreldrene ikke ønsker det beste for barnet sitt og ikke er samarbeidsvillig. Da er frivillig plassering, midlertidig, et bedre alternativ og man beholder omsorgen for barnet.

   Trude Innvær:
   Nå er det mange 13 åringer som gjerne vil hjem til sine foreldre selv om det vil være direkte skadelig for barnet.. Folk må huske på at den lojaliteten barn har til sine foreldre har ført til store tragedier.. Det burde være nok å nevne Christoffer.. Aner ikke hva denne saken handler om, snakker generelt..

   Marius Reikerås:
   Jeg er så lei av at offentlige instanser og deres advokater alltid henviser til barnevernsloven og later som om menneskerettsloven ikke finnes. Barnevernsloven er underordnet menneskerettslovene, og ved all motstrid mellom lovverkene, skal menneskerettslovene gå foran.

   Noe forenklet kan man si det slik:
   Barnevernsloven er en lov som er tilpasset det offentlige.

   Menneskerettsloven er en lov som er tilpasset individet.

   Så hvilken velger du?

   Trude Innvær:
   Og hva med barnekonvensjonen? Staten har ansvar for at barn er trygge, og selv om en 13 år gammel gutt sier at han vil hjem til mamma, så betyr ikke det at det er det beste for han.. Jeg vet om flere barn som har vært utsatt for alvorlig mishandling i hjemmet, likevel vil de hjem. Det sier en del om lojaliteten barn har til sine foreldre.. Hvis det stemmer at du er advokat, så vil jeg jo si at du i din jobb også har et stort ansvar i å se hele bildet..

   Noralf Aunan:
   Det er de forhold som slett ikke fungerer vi fokuserer på, og som skal forandres totalt her i landet. Det som fungerer trenger vi ikke å gjøre noe med.

   Marius Reikerås:
   Barnekonvensjonen er en av menneskerettslovene Trude Innvær

   Trude Innvær:
   Ja, og da har staten et ansvar for å ta vare på de som ikke har det godt og trygt i sine egne hjem.. Og jeg sier ikke at staten aldri begår feil, og det er alvorlig.. Men det er viktig å huske at barnevernet også faktisk har reddet liv og helse til mange mange mange barn oppigjennom..

   Marius Reikerås:
   Det er vi enige om Trude Innvær. Men, nå handler denne tråden om en moden og reflektert 13 åring, som bare vil hjem til sin famile. Og som nektes egen partsrettighet i forhold til sin egen sak av barnevernet. Det er en krenkelse, ikke bare av menneskerettskonvensjonen men også av barnekonvensjonen som du selv har vist til. Barnekonvensjonen er laget for å beskytte barn mot offentlige overgrep, ikke motsatt.

   Trude Innvær:
   Men det er vel en grunn til at han ble fjernet i utgangspunktet? Og jeg tenker jo at det er noe galt et sted hvis en 13åring er så moden og reflektert..

   Lizbeth Anita Lamey:
   Nå er det vel ingenTrude Innvær, som har sagt, at gutten ble fjernet. Høres ut som om du jobber i BV... de er også flinke til å synse, mene, anta og tro.... Slikt har ingen plass i en BV sak å gjøre. Der dreier det seg om fakta.. Og de har vi ikke fått høre om pga taushetsplikten.

   Noralf Aunan:
   Noen er så til de grader uvitende og påståelig om forholdene i norsk bv, at de nekter å innse den galskapen som skjer i virkeligheten. Når en 13 åring absolutt vil hjem, så er det bare han som har erfaring om hva som fungerer best for hans vedkommende.

   Anne Sunde:
   Gutten har da rett til å bli hørt og rett til å få prøvd sin sak samme hva årsaken er til at han ikke bor hjemme. Det er vel det en rettsstat skal bygge på?? Det er ikke opp til maktpersoner å sette denne retten til side og hevde at de vet hva som er best for barnet. .... og NEI, Trude Innvær, det trenger ikke være noen annen grunn til flytting av barn enn falske bekymringsmeldinger som BV omgående bruker i sin iver etter å skaffe fosterhjemmene og institusjonene nok barn

   Bjørn Inge Sund:
   La denne guttungen bli hørt og det er på tide at Barnevernet begynner å følge politiloven og på samme grunnlag som politiet må gjøre og når de skal ta en samtale med et lite barn. Ungen skal ha en person som den ungen skjener og at det bør ta opp heile samtalen på lydband og grunnen til det er følgende at det ikke skal bli noe tvil innen for det barnet sa til en saksbehandler. Og på samme grunnlag så skal også hvert eneste setning skal føres ned av den som følger barnet.

   Lizbeth Anita Lamey:
   De bruker ofte en sakkyndig, som er tilstede, når et barn blir "utspurt ", men som ofte er kjøpt og betalt av bv. Dette, sier jeg, fordi de ofte bruker den/de samme sakyndige, om og om igjen, men det heter sg at de er uavhengige/upartiske, noe de ofte, ikke er.

   Lizbeth Anita Lamey:
   Når en dommer snakker med barnet, er det litt annerledes, for da er det retten, som velger en sakyndig.

   Finn Kristian Halvorsen:
   Det ser ut til at Marianne Reksten driter i barnet, men kjører prestisjeløp i saken.

   Rune L. Hansen:
   I henhold Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourgs klare praksis og tolkning av EMK artikkel 8, ("Retten til privatliv, familieliv, hjem. og korrespondanse.."osv) har barn rett på egen advokat uansett alder. Det følger av entydig domspraksis ved EMD. Eftersom menneskerettighetene har forrang over nasjonal lovgivning, jfr Menneskerettloven § 3, er barnevernlovens aldersgrense uforenlig med EMK art. 8 og har derfor ingen lovlighet eller gyldighet.

   Rune L. Hansen:
   Dessuten er både kidnapping og fangehold av barn ulovlig og straffbart, tortur blandt annet også.

   Rune L. Hansen:
   Og f.eks. Barnekonvensjonen Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Rune L. Hansen:
   Art 37:
   "Partene skal sikre at: a)    intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. (...)
   b)    intet barn ulovlig eller vilkårlig berøves sin frihet. Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom,
   c)    ethvert barn som er berøvet friheten, skal behandles med menneskelighet og med respekt for menneskets iboende verdighet (...)
   d)    ethvert barn som er berøvet sin frihet, skal ha rett til omgående juridisk og annen egnet bistand, samt rett til å prøve lovligheten av frihetsberøvelsen for en domstol eller annen kompetent, uavhengig og upartisk myndighet og til å få en rask avgjørelse på en slik sak."

   Rune L. Hansen:
   Art 16:  
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
   2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."
   Art 13:
   "1. Barnet skal ha rett til ytringsfrihet; denne rett skal omfatte frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer av ethvert slag uten hensyn til grenser, enten det skjer muntlig, skriftlig eller på trykk, i kunstnerisk form eller gjennom en hvilken som helst uttrykksmåte barnet måtte velge."
   Og fra Art 3:
   "2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel."

   
---
---

   Mona-Lisa Solheim, 13.08. 2013 via BORGERPARTIET for Bolig-Borgerlønn-Borgerrettigheter:
   https://www.facebook.com/groups/386985903641/permalink/10152128489933642/

   Arbeiderpartiet sto for storstilt sosial boligutbygging etter krigen. Alle fikk da på den tiden tilgang til gode og rimelige boliger, til en pris av ca 1-2 ganger årsinntekt, fikk rimelige husbanklån og rentene fikk de skrevet av på selvangivelsen.

   I praksis har de ikke betalt en krone for de boligene de sitter med som er nedbetalte for lenge siden, og som nå unge mennesker må betale millioner for å få kjøpe, pga den prisstigningen det har vært de siste tyve årene.

   For førti år siden kunne en mann forsørge en hel familie på en' inntekt, bygge seg et husbankhus med utleieleilighet på to måls tomt. - Unge mennesker i dag er ikke i nærheten av slike gode bolig-vilkår som deres besteforeldre hadde.

   Den vanvittige prisstigningen skyldes at Arbeiderpartiet som har sittet med roret, har fullstendig ignorert de unges behov i dag, men isteden strammet inn på byggerestriksjoner og pøst på med innvandring for å presse boligmarkedet og prisene i været.
   De har skapt et stadig voksende klasseskille i Norge, og klasseskillet går mellom boligeiere og leietakere. På den ene siden har vi fått en boligadel som er priviligerte til å flå de unge og fattige leietakerne på den andre siden. I hovedsak er det eldregenerasjonen som flår barnebarngenerasjonen, og det har aldri før i historien skjedd et mer sjofelt ran av de unge, enn det som skjer i dag.
   Unge mennesker i dag skal ikke bare jobbe ti ganger mer for å komme seg inn på boligmarkedet, men de skal også betale for eldregenerasjoens pensjonsutbetalinger, leste jeg i går. Urettferdigheten har ingen ende!

   I tillegg pågår det en massiv overføring av statlige penger inn til boligadelens bankkonti, og det er i form av bostøtter, boligtilskudd og hospitspenger, -penger som bare går veien via de fattige men som alltid havner hos den rike boligadelen til slutt. Staten tappes kontinuerlig.

   Partiene prøver nå å overgå hverandre og være best i løfter om studentboligbygging. De vil bygge 2-3000 studentboliger årlig, men det er likevel et spytt i havet når det faktisk trengs en halv million nye boliger nå pga den enorme befolkningsveksten vi har. Og 2-3000 studentboliger hjelper ikke stort når politikerne bare tar inn tilsvarende eller mer av utenlandsstudenter som alle har boliggaranti, dvs rett på bolig fremfor norske studenter. I 2009 tok Norge inn 9000 utenlandsstudenter, og dette inntaket økte de til 25.000 i 2011, og trolig enda fler de neste årene. Hva er 2-3000 studentboliger opp i mot dette?

   Arbeiderpartiet har stått for en så dårlig og egoistisk boligpolitikk at de bør forsvinne ut av stortinget for godt! Men desverre er ikke de andre partiene mye å satse på heller, for de drives også av politikere som selv tilhører boligadelklassen og er IKKE leietakere, og dermed ønsker fortsatt boligprisvekst.
   Derfor er det behov for et helt nytt parti etablert av leietakerne selv, med fremste kampsak storstilt sosial boligutbygging igjen her i landet. ALLE de andre partiene svikter de unge og fattige.

   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10119395
   Mener boligpolitikk nedprioriteres - VG Nett om Boligmarkedet
   www.vg.no
   (VG Nett) Meglere og økonomer mener klasseskillet vokser seg større, og at politikerne ikke har tatt deres advarsler på alvor.

   *

   Mona-Lisa Solheim:
   I tillegg til at unge blir nedsyltet i gjeld når de skal inn på boligmarkedet, så skal de også betale for eldrebølgen:
   http://www.aftenposten.no/incoming/Disse-ma-ta-regningen-for-eldrebolgen-7274493.html#comment-998504460
   Disse må ta regningen for eldrebølgen
   www.aftenposten.no
   Dagens unge må ta regningen for de eldre når festen i dagens økonomi er over. Les hva åtte unge personer mener om velferdsstatens fremtid. 

   Mona-Lisa Solheim:
   I flere stater i USA har folk rett til landnåm (en.: homesteading), dvs ta seg det land de trenger. Dette var også lov i Norge i gamle dager, før staten fikk for mye makt og tok kontroll over landareale. I dag har staten full kontroll, og ingen kan ta seg en' kvadratmeter land for å bygge seg et hjem. Bare de med mye penger skal få. Våre naturgitte rettigheter er fratatt oss. Men det er godt å se at ikke hele jordkloden er styrt av slike boligfascister, men at det fremdeles fins steder på denne jord hvor en kan rydde seg en gard.
   http://www.homesteadingmontana.org/mpa_teton_voices.html
   Montana Preservation Alliance // HOMESTEADING MONTANA // Commemorating the 150th Anniversary of...
   www.homesteadingmontana.org
   Montana Preservation Alliance

   Rune L. Hansen:
   De har mere og mere innført klasse-skille, apart-hate, kaste-vesen, menneske- og kjønns-diskriminering, degradering, trakasseringer, trusler, utplyndringer, kidnappinger, tortur, motsatt lov og rett og ulovlige lover, med seg selv som et politisk aristrokrati og folket, landet, samfunnet og nasjonen som sitt jakt-område og sin gull-gruve! Sitt Circus utplyndring og underholdning. Dette er bare et av veldig veldig mange uttrykk for det samme. Noen typiske eksempel er for eksempel også at de nekter veldig mange mennesker retten til tannlege, fordi de selv har flust nok med penger til tannlege hvor som helst i verden uten at det i det heletatt merkes i deres penge-punger og mere eller mindre hemmelige bank-kontoer. Samme f.eks. med bom-penger på veiene, de kjører selv rett gjennom så mange ganger og ofte de vil uten at det merkes på hverken økonomi eller noe som helst. Og de fratar mere og mere sivil-befolkningen, unntatt seg selv og sine nøkkel-personer og med-spillere i og for den offentlige forvaltningen, natur- og menneske-retten til barn, familie, ekteskap, hjemsted, sosialt liv, osv., for å utplyndre hva som utplyndres kan også der. Og tar av samme grunn trakasserende og stressende skatter og avgifter nærsagt for hvert skritt et menneske puster og beveger seg. Og hva går det hele til, annet enn til seg selv og sine? Og hva med olje-rikdommen? Kanskje 90 % av den går til seg selv og sine og forsvinner bort vekk i kroker og gjemmer rundtomkring i verden? Mens de underholder befolkningen med propaganda, falskhet, løgner, reklame, duppedingser og svada! Sitt eget circus Molboland!

   Rune L. Hansen:
   Det eneste de i Norge bruker mye penger på er å opprettholde seg selv og sin egen makt.

   
---
---

   Cess Ssec, 13.08. 201 via Amal Bouchentouf:
   https://www.facebook.com/cess.ssec/posts/559931604065873

   THE PROBABILITY OF REFORMING THE CORRUPT DISCIPLINE OF SOCIAL WORK IS NOT EVEN AN OPTION TO CONSIDER, REFORM IS NOT POSSIBLE.

   I Lost My Sons for Refusing CAS Worker Sexual Favours
   http://www.blakout.ca/htm/voicesarchive.php?uid=31872&disp=ISSUE&op
   www.blakout.ca
   I went to CAS for help to look after my five children - while I attended cancer treatment - Male CAS worker suggested I do sexual favours for him - or he would take my kids away.

   *

   
---
---

   Kai Rudi Schantz, 13.08. 2013 via Folkeaksjonen mot Norsk rettssystems neglisjering av barnets rettigheter:
   https://www.facebook.com/groups/541910902493986/633135006704908/
   
   Trude Helén Hole med nok en meget bra artikkel: "Selvmord. På enkelte områder i samfunnet har vi systemer som virker mot likestilling, systemer som er grovt urettferdig, utdaterte og som rammer mange. Spesielt fedre og barn.
   En del fedre som taper i rettssystemet og med det blitt frarøvet sine barn og sitter igjen med store kostnader, går til det skritt å ta sine liv fordi det rett og slett er ruinert og ødelagt. De har mistet alt de hadde å leve for - det norske regelverk har tatt det fra dem - det er systemdrap. !

   Systemdrap av Fedre ogLikestilling, også for menn
   http://trudehelenhole.blogg.no/1376478761_likestilling_ogs_for_.html
   trudehelenhole.blogg.no
   Hvert år velger fedre å ta sine liv i følge ressursenteret for menn - vi snakker om maktesløshet ...

   *

   
---
---

   Bjorn Hannaas, 13.08. 2013 via 'Frank Olaussen:
   https://www.facebook.com/b.hannaas/posts/10151535986901059

   "Det var nære forhold mellom familiene Stoltenberg, Harlem og Gerhardsen. De har systematisk vennehjulpet hverandre til høye posisjoner i Norge i 3 generasjoner nå. Det minner nesten om det tidligere aristokratiske Europa, og ikke om et “arbeider” parti som er der for folkets skyld. Disse familiene har vært der utelukkende for sin egen og sin families skyld."

   Tidligere statsråd i mange år og AP veteran Grete Knudsen forteller sannheten om handlingsuføre...
   http://globalnewsnet.wordpress.com/2013/08/13/tidligere-statsrad-i-mange-ar-og-ap-veteran-grete-knudsen-forteller-sannheten-om-handlingsufore-jens-stoltenberg-og-den-opportunistiske-gahr-store/
   globalnewsnet.wordpress.com
   Tidligere AP statsråd Grete Knudsen har skrevet bok, og gitt Jensemann det glatte lag. Det er en grusom, bånn ærlig og vel fortjent slakt av Jens Stoltenberg fra en Arbeiderpartiveteran som har sit...

   *

   Bjorn Hannaas:
   "Tronds Giske er så arrogant at det nærmest regner inn i nesa på han, en typisk representant for den arrogante, småkorrupte AP kulturen der venneutnevnelser går foran kompetanse og skikkethet.
Fra nå av vil mange stemme på det nye arbeiderpartiet: FrP."

   Frank R Bjørnstrøm:
   Norsk politikk preges av eliteisme, og er et demokratisk problem.<< I Norge tror vi at der private penger binder, frigjør statssubsidier. Det stemmer ikke. Tette bånd til staten svekker organisasjonenes kritiske og korrigerende evne. På engelsk kaller man slike for «quango» - quasi-non governmental organisation - noe som igjen er synonym med partiskhet. I Norge har de fleste store ikke-statlige organisasjonene blitt quangoer. Resultatet er et sivilsamfunn som spiller på lag med staten, ikke balanserer mot den. Integritet er ikke noe fullgodt vern mot den klientmentalitet som følger av økonomisk avhengighet. Den som betaler spellemannen, får velge låta.

   Mye tyder nå på at de norske quangoene har blitt et demokratisk problem. Flere politiske partier – men ingen med større entusiasme enn Arbeiderpartiet – har nemlig brukt avhengigheten av subsidier som en brekkstang til å plassere sine støttespillere i ledende stillinger. Stillingene brukes som privilegier, som påskjønnelser til lojalister og til å straffe opponenter ved å holde dem tilbake. La oss ikke ha noen illusjoner om dette. Det finnes ingen proporsjonalitet. landets største opposisjonsparti har ikke deltatt i denne politiseringen og har mer enn noen fått betale prisen i politiko-akademiske bakholdsangrep. >>

   Trond Ellingsen:
   Problemet er ikke at dette kommer til overflaten for n-te gang. Problemet er og blir at makta til dem i AP som har omgitt seg med mektige venner fortsatt vil gjøre det. ikke en kjeft tør å oponere for da vanker det straff og sanksjoner som tap av posisjon og utfrysing i det ytterste mørke. Se feks på han der Martin Kolberg. Sannsynligvis landets minst karismatiske person. Brukes kun til å stå frem og gråte når noen er slemme mot Jens og vennene hans. Så har du Schjøt Pedersen Som har bodd snart 30 år i Oslogryta, men hatt finnmarksskat fordi han kom fra Finnmark og var på stortinget.. Hvorfor er han fortsatt med i gamet. Jo fordi han er venn og støttespiller til Jens og kretsen rundt storfamiliene i AP. Den eneste måten folket kan sette en stopper for dette er å ikke stemme AP og sørge for at de ikke kommer mer til makta før svinestien er ryddet.

   Viggo Johan Estensen:
   Jeg-som for øvrig aldri har stemt Ap, synes dette var noe harde ord. Det meste er nok riktig, men... Hvilke grunner tror dere Grete Knudsen har hatt for å skrive denne boka?

   Frank R Bjørnstrøm:
   Viggo, tidspunktet tatt i betraktning så er det vel først å fremst å fylle lommeboken, så er det vel en takk for sist. Vil jeg tro.

  
---
---

   Bjorn Hannaas, 13.08. 2013:
   https://www.facebook.com/b.hannaas/posts/10151535979321059

   En hel arme av ap-lakeier og statsråder uttrykker sin sjokkartede reaksjon på Grete Knutsens avslørende bok om Jens&Jonas. "Uforståelig" og "ond" er ord som går igjen.
   Felles for dem, er at de selv rammes av denne boka, da de er en del av det systemet boka avslører. Derfor reagerer de. Dessuten krever Jens & Partiet absolutt lojalitet fra sine undersåtter, hvilket forfatteren ikke lenger føler seg bundet av. Boka er dessuten en god illustrasjon på tesen; Vold avler vold, og det bør de nevnte herrer notere seg bak øret. Det blir aldri greit å være nordmann i de regionene der disse svinepelsene har sendt oss i krig med norske bombefly, raketter og maskingevær

   *

   Hans Jørgen Strøm:
   fikk med meg liitt omtale av boken på radio igår. det er sterkt av Grete Knutsen å utgi dette. godt å se at det finnes slike sterke og individuelle mennesker. hun skal vite at hun har mange venner ute i samfunnet pga. denne boka og hennes styrke til å skrive dette. den er det bare å bestille snarest : )

   Joste Dalsbreen:
   Jeg begynner å like den dama der. Hun viser en sannhet som 90% av AP-velgerne gladelig ignorerer.

  
---
---

   Bjorn Hannaas, 13.08. 2013:
   https://www.facebook.com/b.hannaas/posts/10151535946691059

   Hestekreftavgift, vektavgift, NOX avgift, CO2-avgift, årsmodellavgift, motorstørrelseavgift osv osv....
   Hvorfor ikke kalle en spade for en spade? Det korrekte er LUXUSSKATT

   *

   Hans Jørgen Strøm:
   dette du nevner er ikke luksus. kall det motorvognavgift/pengeutpressing av bileiere

   Frank R Bjørnstrøm:
   AP sitt tanke spill: vi opprettholder et dårlig kollektiv tilbud, så folk blir nødt til å ha bil. Så