----- Denne side: db201603.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  ---- 
----- 
---  Mars 2016 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 01. mars 2016:

   Jeg trenger denne fysiske og i noe monn psykiske pause-moderasjonen fra saksdokumentasjonen og traumatiseringen og håper den fortsatt kan vedvare noe.
   
---
--- 
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 17. mars 2016: 

   Et brev datert 11.03. 2016 fra Politiet ankom meg med posten i eftermiddag ( ekstern ). De fortsetter og fortsetter. Nu later de fortsatt som at det er ulovlig og straffbart for meg å være frarøvet økonomi og bevegelsesfrihet. Og som at hva jeg både skriftlig og muntlig har informert og orientert de om ikke er eksisterende. Osv. Det er en hel rekke med mange underlige forhold i og med også dette brevet fra de. Brevet er underskrevet politifullmektig Birthe Smistad.
   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, fredag 18. mars 2016: 

   Jeg telefonerte i formiddag Politiet tre ganger i håp om å få snakket med saksbehandler Birthe Smistad der ( ekstern ). Jeg ble til slutt anbefalt å forsøke igjen på mandag.
   
---
---
*****


--21--
-- Dagboks-notater, mandag 21. mars 2016:  

   Jeg telefonerte tidlig formiddag i dag igjen Politiet
i håp om å få snakket med saksbehandler Birthe Smistad der. Hun hadde en stedfortredende kvinnelig saksbehandler som jeg isteden fikk en samtale med ( ekstern ). Jeg fortalte kortfattet hva min henvendelse handler om. Jeg vil i første omgang få en tilbakemelding pr. telefon, sa hun blandt annet.
   
---
---

*****

--25--
-- Dagboks-notater, fredag 25. mars 2016: 

   Noe regn som nedbør de siste par dager og ned mot omkring null grader Celsius om natten. Overskyet for det meste i dag, men oppmot 8 pluss-grader og uten nedbør. Noe bier ute på et matfat til de der. Jeg innom Facebook i dag og fant blandt annet god informerende video med Marius Reikerås (link gjengitt under her).
   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.03. 2015 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/1153822757975692/

   Kidnapper-regimet går snart inn i verdenshistorien som tidenes verste og farligste inkvisisjoner og terror regimer ...

   Tvangsadopsjonen som kan endre norsk barnevern for alltid: - Barna mine spør om når de skal få...
   http://www.dagbladet.no/2016/03/12/nyheter/innenriks/barnevern/43463888/
   Nå må Norge svare for seg i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
   dagbladet.no

   *

   Håvar Krane:
   Virkelig? Verre enn den spanske inkvisisjonen, verre enn Maos herjinger, verre enn Stalins herjinger, verre enn Hitlers herjinger osv?

   Rune L. Hansen:
   Verre i kraft av sin "usynlighet", smittsomhet, perversitet, sadisme og totale livsfarlighet.

   Håvar Krane:
   Å ja så verre enn gassing, massedrap og organisert utsulting av befolkningen i hundre milions klassen? Sikker på det nå?

   Rune L. Hansen:
   Ja, både verre og farligere - i kraft av sin forkledning.

   Håvar Krane:
   Helt feil og du gjør ett relativt patetisk forsøk på å mnimalisere lidelsene til flere hundre milioner mennesker, basert på din egen traumatiske opplevelse med barnevernet i Norge som eneste oppgave er å sikre velferden til barn og sikre en trygg og stabil oppvekst.

   Rune L. Hansen:
   Der bekrefter du jo fortreffelig hva jeg sier.

   Håvar Krane:
   At ditt forsøk er patetisk, ja..... At du har hatt en PERSONLIG traumatisk opplevelse muligens, men den overgår ikke lidelsene til hundrevis av milioner av mennesker som enten ble skutt, gasset, slått ihjel, sultet ihjel eller arbeidet ihjel under ulevelige forhold. Nei absolutt ikke.

   Rune L. Hansen:
   Undersøk bedre før du snakker. Eller finn deg annet å gjøre fortjeneste på.
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/
   Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre)
   Public Group 326 Members

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/
   Child protection - studies, statistics, etc.
   Public Group 475 Members

   Håvar Krane:
   Fortjeneste? Du vet ingenting om min bakgrunn. Å henvise til noen lugubre grupper med en veldig klar agenda er ingen god måte å overbevise på. Det du heller kan gjøre er å komme med reell dokumentasjon. Som feks på massegraver, gasskamre osv. Du har hatt en personlig opplevelse som kanskje har traumatisert deg, men ikke prøv å overspille det, please.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke min stemme det handler om. Men stemmen fra hundretusener barn, foreldre og besteforeldre.

   Rune L. Hansen:
   Pluss fra Menneskerettsloven og Straffeloven.

   Håvar Krane:
   Ikke overspill scenarioet nå Rune L. Hansen, det gagner ikke saken en flekk så enkelt er det. Du kan bare ikke sammenligne massedrap med at barn blir tatt i fra sine foreldere. Disse sakene er ikke en gang i samme divisjon.

   Rune L. Hansen:
   Du foretrekker kanskje drap fremfor å frata et menneske retten til familieliv? Tenk deg bedre om før du snakker.

   Håvar Krane:
   Å frata mennesker retten til familieliv? Du vet det er INGEN menneskerett å være foreldre, det er ett gode og er du ikke skikket til oppgaven så fortjener du heller ikke å være en.

   Rune L. Hansen:
   Tvert om. Det er en elementær umistelig og ukrenkelig menneneskerett og naturrett både å ha sine foreldre og å være foreldre for sine barn. Les f.eks. Menneskerettsloven.

   Rune L. Hansen:
   Og noe annet ville automatisk ha vært aksept for terror, inkvisisjoner, tortur, kidnappinger, traumatisering. kastevesen, osv.

   Håvar Krane:
   Siden du mener det er en menneskerett, finn frem den paragrafen i menneskerettighetene som sier dette? I stede er det en menneskerett å kunne vokse opp uten foreldre som på en eller annen måte misbruker deg mentalt eller fysisk.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven V7&8 (Barnekonvensjonen) Art 9, punkt 1 og 3 har lovbestemt at:
   "1: Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste. Slik beslutning kan være nødvendig i særlige tilfeller som f.eks. ved foreldres mishandling eller vanskjøtsel av barnet, eller dersom foreldrene lever atskilt og det må treffes en avgjørelse om hvor barnet skal bo."
   "3: Partene skal respektere den rett et barn som er atskilt fra en eller begge foreldre har til å opprettholde personlig forbindelse og direkte kontakt med begge foreldrene regelmessig, med mindre dette er i strid med barnets beste."

   Og Art 16, punkt 1 og 2:
   "1: Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
   2: Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."
   Og Art 7, punkt 1 har lovbestemt at:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."
   Og Art 8, punkt 1 og 2:
   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
   2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."
   Og Art 3, punkt 2:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."
   Og Art 2, punkt 1 og 2:
   "1: De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag og uten hensyn til barnets, dets foreldres eller verges rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen stilling.
   2: Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at barnet beskyttes mot enhver form for diskriminering eller straff på grunn av sine foreldres, sin verges eller familiemedlemmers stilling, virksomhet, meningsytringer eller tro."
   Og Art 18, punkt 1:
   "1: Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling. Foreldre, eventuelt verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal for dem komme i første rekke."
   Og Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."
   Og fra Art 37:
   "Partene skal sikre at:
   a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Verken dødsstraff eller livsvarig fengsel uten mulighet til løslatelse skal idømmes for lovovertredelser begått av personer under 18 år,
   b) intet barn ulovlig eller vilkårlig berøves sin frihet. Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom,"

   Ingenting av disse eller andre menneskerettigheter respekteres av den offentlige forvaltningen i dagens Norge. Og forholdet har blitt bare stadig verre og verre i flere ti-år nu. Og Straffeloven respekteres heller ikke av den offentlige forvaltningen, bortsett fra manipulerende.

   Quote from a judgment from the European Court of Human Rights (ECHR) - a young woman, born in 1986, has won a case - NP v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA for repeated violations of ECHR Article 8 - N.P. v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA ECHR (Application no. 58455/13) JUDGMENT STRASBOURG 6 October 2015,

   Paragraph 70:
   "In any event, taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit.
   It cannot, therefore, be justified without prior consideration of the possible alternatives (see K. and T. v. Finland, cited above, § 166; and Kutzner v. Germany, no. 46544/99, § 67, ECHR 2002?I) and should be viewed in the context of the State’s positive obligation to make serious and sustained efforts to facilitate the reuniting of children with their natural parents and until then to enable regular contact between them (see, mutatis mutandis, Kutzner, cited above, §§ 76-77; K. and T. v. Finland, cited above, § 179, and Saviny, cited above, 52)."

   The political mafia in Norway neglects and denies both the Penal Code, the Human Rights Act, CRC, Norway Constitution and the Human Rights Court in Strasbourg. : ( : ( : (

   Håvar Krane:
   Så herren Rune L. Hansen mener at barn som lider under inkompetente foreldre skal fortsette å være i dems omsorg, til tross for den skade og traumer dette fører med seg på sikt? Virker som om Rune L. Hansen syns barnemishandling fra foreldre er helt okay og dandy. Sier litt om den anti-barnevern bevegelsen som han repressenterer.

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor skal jeg mene noe som helst om dette? Dette handler om hva som er lovbestemt i Menneskerettsloven, Straffeloven, Norges Grunnlov og Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (ECHR / EMD). Det er og skal være umistelige menneskerettigheter som også er i samsvar med prinsippene for universelle menneskerettigheter og med prinsippene for lovlig lov og rett. De er dessuten også i samsvar med de tradisjonelle naturrettigheter i og for ethvert land til alle tider og med verdenslitteraturens oppfattelse og erkjennelse av menneskelighet og lovlig lov og rett.
   At Håvar Krane herover viser en entydig forakt for alt dette er direkte kriminelt.

   Rune L. Hansen:
   Litt oppsummering:

   -- 1: Det er ingen barn og foreldre og besteforeldre som lovlig har blitt kidnappet i Norge. Alle og enhver har ulovlig og straffbart blitt kidnappet, som forbrytelser mot mange lovparagrafer.

   -- 2: Ulovlig og straffbart særlig fordi prinsippene for nødverge ikke har blitt ivaretatt. Og heller ikke prinsippene for rettssikkerhet. Og heller ikke respekten for menneskerettighetene. Hvem enn som har forårsaket eller medvirket så er det ulovlig og straffbart. Og slike forbrytelser foreldes ikke.

   -- 3: Det fremgår med tydelighet både av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg og av Barnekonvensjonen og også av Menneskerettsloven og Straffeloven (pluss Norges Grunnlov) og flere inter-nasjonale konvensjoner og lovbestemmelser, at uansett hvem eller hva som har forårsaket en ufrivillig adskillelse av et barn og dets ene eller begge foreldre, så har staten (og alle og enhver) en mangfoldig lovpålagt forpliktelse til iherdig å arbeide for en fortest mulig gjenforening.
   For eksempel så sier EMD i premiss 70 i dom av 6 oktober 2015 - N.P. v. MOLDOVA - at:
   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
   Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Norske myndigheter har altså uansett hvilken omsorgsovertagelse en positiv "forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."
   Også hvis eller når dette ikke skjer så er det altså justismord - og en ulovlig og straffbar forbrytelse, i henhold til mange av Straffelovens paragrafer.

   -- 4: I dagens Norge finnes altså hva angår enhvers menneskerett til sitt familieliv en enorm overflod med mildt sagt godt dokumenterte justismord. Og det er statens og ikke barnas eller foreldrenes ansvar og forpliktelse snarest umiddelbart både optimalt å reparere alle og enhver av disse justismordene - og å straffe-forfølge de.

   -- 5: Den gjenforeningen som nu må skje skal være en hurtig prosess. Det er det ingen som helst tvil om.
   Det fremgår også av Barnekonvensjonens Art 8 p1 og 2:
   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
   2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Tove Mathisen:
   Åpner man opp for adopsjon for fosterforeldre og deres fosterbarn, fratar man de biologiske foreldrene deres forbedringspotensiale og deres mulighet med tilbakeførsel til biologisk opphav -

   Rune L. Hansen:
   Åpner man opp for ufrivillig adskillelse av barn og foreldre uten at prinsippene for nødverge er ivaretatt og uten at prinsippene for rettssikkerhet er ivaretatt og uten at arbeidet for snarlig gjenforening aktivt og iherdig igangsettes (alt og det hele som blandt annet også Menneskerettsdomstolen i Strasbourg påpeker) - så er det grov kriminalitet overfor både barnet, foreldre, samfunnet og verden.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.03. 2015 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, shared May Lund Nikolaisen's post:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/971445229559296/

   June 11-2016 International demo, we now DEMAND our children back HOME! BIOL
   https://www.facebook.com/events/914719825267112/permalink/1024129247659502/

   Show up in Oslo June 11, hear Mr: Reikerås LIVE!!!
   https://www.youtube.com/watch?v=z37an66zm_c&feature=youtu.be
   marius 1
   youtube.com

   *

   Rune L. Hansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=nt2vbfEIkxA
   Marius 2
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   https://www.youtube.com/watch?v=CWslnI7s4JI
   Marius 3
   youtube.com

   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.03. 2016 via Menneskerettsdomstolen Norge Info:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/971406336229852/

   Prof. Marianne H. Skanland Warns About Extensive Government Surveillance in Norway
   http://delightintruth.com/2016/03/16/prof-marianne-h-skanland-warns-about-extensive-government-surveillance-in-norway/
   Total surveillance of Norwegian homes to prevent crime? March 11th 2016 brought the news that our government intends to increase secret surveillance in…
   delightintruth.com

   *

   Øystein Klingan:
   Alle bomstasjonene langs norske veier er et ledd i overvåkninga av folket

   Rune L. Hansen:
   Overvåkningen og utplyndringen.

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, onsdag 30. mars 2016: 

   Omkring null grader Celsius om natten. Våren er sen her i år.
   
---
---

   Marius Reikerås, 26.03. 2016 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153346802126875

   Opptak sikrer rettssikkerheten
   http://www.nrk.no/ytring/opptak-sikrer-rettssikkerheten-1.11628846
   Lyd- og bildeopptak i domstolene var et krystallklart valgløfte fra regjeringspartiene før valget. Nå er det kun pengene som mangler. Følger de opp?
   www.nrk.no|By NRK

   *

   Elisabeth Aaslie:
   Derfor har jeg 21 timer med opptak fra kristiansand tingrett : )

   Alf Reuss Kollsete:
   NEI! DERFOR må de avsettes I 2017!!!

   Aina Gregersen:
   ...til fordel for hvem eller hva ? ....

   Alf Reuss Kollsete:
   Til fordel for et parti som har FORPLIKTET, jeg gjentar FORPLIKTET seg til å rydde opp i ALLE, jeg gjentar ALLE MENNESKERETTSBRUDDENE, og sette dette på DAGSORDEN såvel i VALGKAMPEN som på STORTINGET!

   Aina Gregersen:
   Jeg bare lurte på hvilket parti ! Jeg ser jo at støttepartiene har ydmykheten og kunnskapen... men noen forslag ? Vi har jo ikke flere og ta av ! Norge har 5 mil mennesker - og ressursene er brukt opp .... anektering da eller - fra vettugere land ! Vi har ikke Nok folk !

   Alf Reuss Kollsete:
   FØRST og fremst MÅ vi fremsette i brevs form KLART DEFINERTE KRAV til de "etablerte" partiene og be de ta standpunkt til KRAVENE! Dette etter Mønster av for eksempel Psykolog Einar C. Salvesen, med mange kjente personer fra forskjellige faggrupper!

   Aina Gregersen:
   I helsedep jusdep og barneog likestillingsdep ? Når Rikskanselleren alias "Riksadvokatens kontor bestemmer alt til slutt uansett !" 'Andres Anundsen ' : dagsrevyen i sommer !
Få vekk Riksadvokaten så har vi en sjangs !

   Mona Borch-Moe:
   Aina Gregersen Ta en titt på Norgespartiet. De har for tiden en underskriftskampanje og trenger 5000 underskrifter for å registrere seg som parti. De ønsker å opprette et Direkte Folkestyre og Direkte Demokrati som går ut på at folket bestemmer og ikke politikerne!

   Aina Gregersen:
   Jeg har sett på det før - og jeg forstår den absolutte viktigereheten av dette partiet - enn cirkuspartiet mdg - men jeg kjemper daglig for Overlevelse i ordets rette forstand - jeg er forsøkt drept flere ganger i denne saken ,og har dessverre ikke kapasitet - men jeg håper dere når frem til og possisjonere dere på tingetlinget ! Styre imperiet har dere ikke nok folk til ,men sterk innvirkning ønsker jeg dere ! For det er åpenbart nyttig ! Selvom kanskje noe fusjon og salg av ideer til eksisterende .... tja mottakelige ... ... ... .

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/Menneskerettspartiet/
   Menneskerettspartiet Norge / The Human Rights Party Norway
   Political Organization, 578 Likes, 4 talking about this

   Cecilia Anderson:
   Ikke la dere lure; alt kan hackes og manipuleres...

   Iammagne Teigland:
   Som jeg har skjønt er det ikke ulovlig å selv ta opptak i fra Tinngretten, Ellers er det å merke seg at denne sak fra Nrk, har 2 årsjubileum i dag

   Elisabeth Aaslie:
   Problemet løst med egen opptaker!

   Rune L. Hansen:
   Komplett og offentlig tilgjengelig gjengivelse av enhver rettssak er og skal være en selvfølgelighet i og for ethvert menneskelig samfunn. Om ikke så er det kriminelle hensikter som dyrkes og stimuleres. Det er det ene som må sies.

   Samtidig må også sies at opptak eller gjengivelse på ingen som helst måte sikrer rettssikkerheten. (Avis-overskriften er i så måte direkte usann, villedende og tåpelig.)

   Og at den viktigste forutsetningen for at opptak med komplett gjengivelse skal kunne ha effektiv hensikt, er at opptakene enkelt, effektivt og kompetent kan brukes for å avsløre og rette opp feil og urett.

   Politisk og offentlig mafia-virksomhet og slikt sine medspillere ønsker ikke slikt. Tvert om.

   Alf Reuss Kollsete:
   Beklager å måtte si det Aina, men det er og blir de "FOLKEVALGTE" sitt ANSVAR og RYDDE OPP!

   Mona Borch-Moe:
   Folkevalgte?? Har de ikke valgt seg selv? Vi får bare en liste som vi kan krysse av som vi mener må være den beste? Men har det norske folk valgt dem som står på listen?

   Alf Reuss Kollsete:
   De faktiske forhold er at folk flest IKKE deltar i NOMINASJONSPROSESSEN, hverken til Stortinget eller ved lokalvalgene. Dette fordi folk flest IKKE melder seg inn i lokalpartiene og samordner seg for å få sine kandidater og saker igjennom!

   Rune L. Hansen:
   De velger seg selv og monopoliserer seg selv og propaganda for seg selv - med pengene og makten fra oljen, skatt og avgifter og den offentlige forvaltningen.
   De er på ingen som helst måte folkevalgte!

   Rune L. Hansen:
   En selvopprettholdende mafia-virksomhet.

   Mona Borch-Moe:
   Alf Reuss Kollsete Folk melder seg ikke inn i partiene fordi de ikke er enige! Vi har tross alt 1.5 mill sofavelgere, og til høsten blir det trolig enda flere? Jeg tror neppe jeg har noe jeg skulle ha sagt ved å melde meg inn i et parti jeg er uenig i for det meste, og det gjelder alle dagens partier! For jeg støtter ikke landsforædere og landssvikere, som skulle vært stilt for Riksrett alle sammen, og i hvert fall de165 på Stortinget, for dem har undergravet hele Norge!

   
---
---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, torsdag 31. mars 2016: 

   Omkring null grader Celsius og kommet noen cm sne her ute i natt. Sneen borte i løpet av dagen.
   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq