----- Denne side: db201708.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  August 2017 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 01. august 2017:

   Mørkt, vått, tildels regn og yr, en bris og omkring 12 og 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt skyet lys blå himmel, noe mild vind og opp til omkring 18 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet, mild bris og 17 pluss-grader frem mot klokken 15. Tildels mindre overskyet og spredt drivende skyet og opp mot omkring 21 pluss-grader videre utover eftermiddagen. Mørkt og 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.08. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211113771454920

   Den politiske bløffen i dagens Norge

   Både den politiske valg-ordningen og den politiske og offentlige forvaltningen som foregår i dagens Norge må fundamentalt endres.

   Slik det enda er så blir ordningene og tilordninger grovt kriminelt misbrukt og unndratt reell lov og rett.

   Det må skje en fundamental revisjon for å komme i samsvar med prinsippene for lovlig lov og rett og menneskeretts-konvensjonene.

   Slik det nu er så blir både sivilbefolkningen og reell lov og rett ned-prioritert, pervertert og forurettet.

   Slik det nu er så er det hverken sivilbefolkningen eller lovlig lov og rett som bestemmer.

   Det er interesse-fraksjoner som beskytter sine forbrytelser og forbrytere.

   Det er ikke fritt valgte lovlydige og ansvarlige mennesker som blir valgt.

   Og heller ikke som blir presentert. Og heller ikke som blir utvalgt.

   Det er mennesker og interesse-fraksjoner som frister med valg-flesk, samtidig som de mere eller mindre fortier sine ulovligheter.

   De tilbyr noe for å få stemmer og makt, samtidig som de fortier sin kriminalitet.

   Det er partier og andre interesse-fraksjoner som vil drive sin egen butikk og samtidig beskytte hverandre.

   Det blir offentlig beskyttet kriminalitet og uansvarlighet.

   De neglisjerer samtidig også at Menneskerettserklæringen Art 30 også gjelder politiske partier:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Det er altså ikke lovlig å promotere eller stemme på et politisk parti som krenker en eller flere menneskerettigheter.

   Men hvor lovlig er i det heletatt å stemme på politiske partier?

   Både internasjonalt og nasjonalt er det Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25 som er lovbestemmelsen, standarden og forpliktelsen for hvordan politiske demokratiske valg skal foregå. Og den er i sin helhet slik:

   "Enhver borger skal, uten noen form for forskjellsbehandling som nevnt i artikkel 2 og uten urimelige begrensninger, ha rett og anledning til:
   a. Å ta del i varetakelsen av offentlige anliggender, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
   b. Å avgi stemme og bli valgt ved frie periodiske valg som skal bygge på alminnelig og lik stemmerett og hemmelig avstemning, som sikrer at velgernes vilje kommer fritt til uttrykk."

   Menneskeretts-konvensjonene er lex superior og alle og enhver voksne mennesker uten unntak er forpliktet til å respektere og sikre de. Det motsatte skal ikke kunne skje.

   I dagens Norge er det ikke mulig å stemme på "fritt valgte representanter" - og den politiske valg-ordningen bygger ikke "på alminnelig og lik stemmerett (...) som sikrer at velgernes vilje kommer fritt til uttrykk."

   Å stemme på politiske partier er altså dermed ikke lovlig - og ikke demokratisk.

   De menneskerettighetene som regulerer lovligheten av politiske valg blir altså også grovt forbrutt.

   Som det heller ikke er lovlig å promotere eller stemme på virksomhet, handling eller person som krenker en eller flere andre menneskerettigheter.

   Interesse-fraksjoner som har offentlig makt og misbruker makten, hvordan de enn har kommet til den makten, som forsøker å opprettholde og å videreføre den makten, har gjerne liten eller ingen interesse av å få stoppet og straffeforfulgt sine forbrytelser. Men det har sivilbefolkningen, lov og rett og verden, selvfølgelig.

   Det er i dagens Norge et sadismens og utplyndringens terror regime i form av politisk offentlig mafia-virksomhet og nepotisme som rår.

   Beskyttet av seg selv, sine handlinger og sine unnlatelser.

   Den ulovlige valg-ordningen som brukes legger til rette for at slikt skal skje.

   Det er i det heletatt på ingen som helst måte hverken lovlig, nødvendig eller akseptabelt at en politisk og offentlig forvaltning ned-prioriterer, neglisjerer. forfalsker eller bagatelliserer en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker.

   For å unngå at slikt noe skjer, er effektiv, 100% real-kompetent og lett tilgjengelig straffeforfølgelse både en nødvendighet og en selvfølgelighet. Uten er det og blir det eskalerende katastrofal og perverterende menneske- og samfunns-ødeleggende offentlig organisert kriminalitet og mafia-virksomhet.
  
   *

   Tove Bergmann:
   Ærlig talt, Rune, no e du litt på bærtur. Hva i all verden er det du mener? Du bruker, eller rettere sagt misbruker menneskerettighetene. Hva er egentlig alternativet til dagens valgordning? Det er den vi har og å bruke stemmeretten er kjempeviktig. En kan ikke være enig med et parti i alt, men bruk stemmeretten, sier nå jeg !

   Rune L. Hansen:
   Alternativet og det rette og riktige er lovlydighet, Tove Bergmann. Det fremgår av hva du sier at du i det heletatt ikke har forstått (eller lest) menneskerettighetene - og ikke heller hva jeg refererer til og skriver i posteringen her. Samtidig så skriver du fraser her som ikke inneholder noe som helst av argumentasjon eller saklighet.

   Rune L. Hansen:
   Dagens politiske nepotisme og dens favoriserte gjør selvfølgelig på diverse måter videre alt de kan og alt nødvendig for å unngå at andre enn seg selv får makt. Deriblandt å lukke sine ører og sin forstand, selvfølgelig.
   Og tror at fisker og fanger de stemmer og makt nok med sitt valgflesk og sin propaganda og sitt babbel, så har de samtidig også fått aksept og beskyttelse for sine forbrytelser og forbrytere.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 02. august 2017:

   Mørkt, fuktig og omkring 13 og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig og hvitlig overskyet, fuktig og 13 pluss-grader klokken 08.30. Meget disig, kraftige torden-brak og plaskende regn fra omkring 09.30-tiden. Spredt drivende tildels nokså tunge og mørke skyer utover eftermiddagen og kvelden. Farmor ankom i går. Mørkt og 11 pluss-grader klokken 23 og ved midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.08. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211118482812701

   Det falske offentlige barnevernet i dagens Norge

   Hvis det politiske offentlige såkalte "barnevernet" og dets styrende myndigheter i Norge hadde vært kompetente myndigheter, så hadde de selvfølgelig respektert og sikret alle og enhver av barnets menneskerettigheter. Det er det Barnekonvensjonen har lovbestemt at enhver skal.

   Men de er på ingen som helst måte kompetente myndigheter. Mildt sagt. Det såkalte "barnevernet" har aldri noensinne vært i stand til å gi eller hjelpe barn til omsorg. Når de kidnapper barn så er det ikke for å gi barnet omsorg eller barnets beste, men tvert om for å overøse barnet med menneskeretts-forbrytelser, omsorgssvikt, tortur, traumatisering og utplyndring! De respekterer eller sikrer absolutt ingen av barnets menneskerettigheter, men forbryter seg tvert om grundig og konsekvent mot alt og ethvert av barnets menneskerettigheter.

   Det er en politisk offentlig mafia-virksomhet. Virksomheten er det farligste og mest ødeleggende som finnes i verden, både for barnet, mennesket, familiene, samfunnet og verden.

   For en slik grov-kriminell myndighets-misbrukende virksomhet er ikke hensikten eller metodene barnets beste eller menneskerettigheter. Annet enn i falskhet. Hele virksomheten gjennomsyres av offentlig falskhet og sadisme.

   Hadde virksomheten vært et barnevern så hadde den villet barnets beste og menneskerettigheter. Men det er den og vil den på ingen som helst måte.

   Det er med utvetydig tydelighet lovbestemt i blandt annet Barnekonvensjonen, at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art". (Art 2.)

   Og for eksempel i Barnekonvensjonens Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."
 
   Et offentlig barnevern som ikke er et familievern og respekterer og sikrer enhvers enhver menneskerettigheter hverken er eller kan bli et barnevern. Uten så er det og blir det mangfoldig politisk og offentlig organisert kriminalitet.

   Les og forstå Menneskerettserklæringen, Art 16 p3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Enhvers rett til sitt familieliv er og skal være en fullstendig umistelig og uavhendelig menneskerettighet. (Les menneskeretts-konvensjonene!)

   Krenkelse av denne retten innebærer automatisk tortur, traumatisering, terror og samfunns-ødeleggelse.

   Enhver skal vite at det med makt å frata eller redusere et menneske retten til sitt familieliv, hva enten det skjer i privat eller offentlig regi, er groveste slags kriminalitet. Det absolutt eneste unntak er hvis det skjer i fullstendig uforfalsket nødverge, for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte, med iherdig arbeide for fortest mulig gjenopprettelse som aktivt vedvarende hensikt og formål. (Altså nødverge, som det kalles på norsk.) Ingenting annet kan lovliggjøre slikt noe.

   Enhver offentlig eller medvirkende privat krenkelse av denne retten innebærer automatisk groveste slags mishandling og utplyndring av barnet og forbrytelser mot barnet, medmennesket, samfunnet og verden. Dette kan defineres blandt annet som forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten og som folkemord.

   Virksomhetens praksis er det fullstendig motsatte av barnets beste og barnets menneskerettigheter. Og det fullstendig motsatte av lovlig.

   Det offentlige "barnevernet" i Norge er så falskt og grovt kriminelt som noe kan bli.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1558717080815882/

   Unni Sandberg:
   Barnevernet er og blir en kriminell organisasjon slik vi alle ser det. Legg ned barnevernet Nå og sett inn Nannyhjelpen som gavner folk.

   Jan Stenberg:
   barnehandel/BV er big business
   i korporasjonen NORGE handler alt om det som er bra for business

   Alf Reuss Kollsete:
   VELDIG BRA Rune! Du bruker KLARE ORD og plasserer ANSVAR hos Det kommunale Barnevernet, jfr. Lov og Konvensjonsbestemmelsene! Og tilslutt: Hvilket ANSVAR har Stortinget og Regjeringen, og har noen sett annet fra den kanten enn ANSVARSFRASKRIVELSE og TOTAL LIKEGYLDIGHET?

   Rune L. Hansen:
   Veldig mange i Norge både har vært og er ansvarlige eller medskyldige og skyldige i eller for denne formen for kriminalitet.
   Mange også ikke minst av dumhet, uvitenhet og indoktrinering.
   Hva enn årsakene har vært så nærmer vi oss slutten på slike virksomheter, uansett hva de verste eller fleste av dens medspillere vil eller ikke vil.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1333799760079631/

   Elin Ingebrigtsen:
   Helt enig!

   Egil Borse-Svensen:
   Stå på, ikke gi opp barna. Sålenge de vet du er der er det en styrke.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/766031886854690/

   Cate Nyvoll:
   Ej heller respekteres" Den Norske Grunnlov, ? Hva er det for fjender som styre landet her ? DE ER LANDETS FJENDER NR. 1, av en annen rase end den norske, deres ANER bør eksamineres, slik at slike ikke kommer i nogen maktposition av noe slag.

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 03. august 2017:

   Omkring 11 og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og 14 klokken 08. Omtrent det samme videre utover formiddagen. Med plaskende regn klokken 14. Mindre mengde med regn videre utover eftermiddagen, men nokså jevnt disig og vått med nedbør. Med 13 pluss-grader frem mot klokken 18. For det meste yr videre utover kvelden. Mørkt, vått og 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.08. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211127136269032

   Trivsel, kontra offentlig sadisme

   Trivsel, er også en menneskerettighet?

   Ingen forstandige voksne mennesker er vel i tvil om at enhvers menneskerettigheter av enhver alltid skal og må respekteres og ikke krenkes?

   Trivsel er også en menneskerettighet. Trivsel er sammensatt av diverse forskjellige elementære behov og faktorer, ikke alle nødvendigvis synlige.

   Barnekonvensjonen sier direkte følgende om trivsel, i Art 3 p2:

   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   En presis forståelse av denne lovbestemmelsen er viktig - og lett nok å forstå for ethvert voksent menneske. Men respekteres det av den offentlige forvaltningen i dagens Norge?

   Nei, også denne menneskerettigheten - som nærsagt alle andre - krenkes grovt kriminelt og straffbart av ansatte i den offentlige forvaltningen i Norge.

   Den offentlige behandlingen av barna og deres familier er en grotesk katastrofe i Norge.

   Denne offentlige mishandlingen av barna og deres foreldre og familier er det politiske offentlige såkalte "barnevernet" det verste eksemplet på.

   Virksomheten driver menneskehandel og et folkemord, med sadisme som sin "hemmelige" politikk.

   Stadig nye offentlige inkvisisjoner og kidnappinger forekommer daglig, flere og flere familier og mennesker pines og ødelegges.

   Deres menneskerettigheter forfalskes og det produseres og brukes falsk og hvitvasket dokumentasjon på løpende bånd.

   Med dommerne i rettsvesenet som de mest sentrale nøkkel-personer. Som i og for ethvert terror regime.

   Javisst er virksomheten også en utspekulert form for politisk offentlig menneskehandel.

   Barna og foreldrene og deres familier utsettes langvarig og livs-ødeleggende for offentlig tortur, traumatisering og terror.

   Det fullstendig motsatte av trivsel, trygghet og tillit. (Tre ord som også begynner med bokstaven T.)

   De tre ordene trivsel, trygghet og tillit er en harmonisk tre-enighet som hører sammen og er enhvers nødvendighet.

   De tre andre ordene er det fullstendig motsatte. De representerer det skadelige, farlige og ødeleggende.

   Nemlig - tortur, traumatisering og terror.

   Selvfølgelig er virksomheten ulovlig og straffbar, både nasjonalt og internasjonalt.

   Men den drives og finanseres av en politisk og offentlig nepotisme som med alle midler beskytter seg selv og sine medspillere.

   Inklusivt propaganda, falskhet, falsk dokumentasjon, trusler, bestikkelser, premiering, etc.

   For å opprettholde og videreføre makt og karriærer.

   Smittsomt og perverterende. Både innenlands og utenlands.

   Jo flere som tjener på disse forbrytelser mot menneskeheten og dette slags folkemord, dess mere falsk, utspekulert og smittsom blir virksomheten.

   Både sivilbefolkningen i Norge og hele verden trenger hjelp fra hele verden for å få stoppet disse offentlige forbrytelser.

   Og det haster.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.08. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154615571211875

   "Ifølge en forskningsrapport fra NTNU har hele 76 prosent av barn og ungdom i barnevernsinstitusjoner en eller annen form for psykisk lidelse."

   Sørlandet kan få kombinert psykiatri- og barnevernsinstitusjon
   http://www.dagbladet.no/nyheter/sorlandet-kan-fa-kombinert-psykiatri--og-barnevernsinstitusjon/68556028
   Etter drapet i Kristiansand sier barneminister Solveig Horne (Frp) at det er aktuelt å legge en institusjon som kombinerer barnevern og psykiatri til Sørlandet.
   dagbladet.no

   *

   Bjorn Emberland:
   Norge ikke til å leve i lenger, forblir i Thailand til barnevernet begynner å følge menneskerettighetene.

   Åse-Marit Persdatter Svendstad:
   Er det noe rart? De blir jo skaltet og valtet med av barnevernet og deres hjelpere. De blir jo fratatt sine foreldre og den nære familie.

   (...)
   Rasha Masri:
   Det sier seg selv, barnevernet ødelegger en hel generasjon,

   Per Johansson:
   enligt Killèn og resten av disse "sakkyndige" så er det kun 8% av norges barn og voksne som IKKE har et psykist problem OG de 8 % arbeider alle innenfor barnevernsektor eller politikk....

   Else Frøynes:
   ... som dei er påført av barnevernet : ( 

   Jostein Wetteland:
   De kan få. Så kommer det løfter om bevilgninger og alt kjøpes rått og brutalt på Norges kjøttmarked. Og tro faen ikke det er kjøttdeig eller hjortesteik som selges. Nei det er nasjons barn. Nasjonens mest verdifulle ressurs, nasjonens fremtid og håp som selges. I bitte små opphakkede og ødelagte kjøttbiter. Det er derfor det forundrer at ingen etter spør og kontrollere hvilke menneskeverd og menneskerettigheter og juridisk ivaretakelse av disse rettighetene har disse barna som er reine krise pakker mellom ulike instanser i Norge?

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, fredag 04. august 2017: 

   Mørkt og omkring 13 og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lyst, tildels overskyet og 12 klokken 06. Grålig og hvitlig overskyet klokken 08. Tildels mindre overskyet og oppmot 16 pluss-grader utover formiddagen og mere spredt skyet eftermiddagen. Noe yr og 16 pluss-grader omkring 19-tiden. Nokså mørkt og 14 klokken 23 og mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.08. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211133605710764

   Menneskerettighetene, populære eller upopulære?

   Det sier seg selv, at menneskerettighetene blir og er upopulære i ethvert land hvor politisk offentlig organisert kriminalitet besitter makt og myndighet.

   Enhver offentlig mafia-virksomhet og dens medvirkende og akseptanter ønsker selv å være "menneskerettighetene" og lov og rett.

   Og fortier, bagatelliserer og forfalsker derfor menneskerettighetene.

   Derfor blir eller er slike land terror regimer. Som i praksis sjelden eller aldri opplyser sant om og direkte til menneskerettighetene.

   Jo flere og verre offentlige menneskeretts-forbrytelser i et land, dess mere forfalskes, bagatelliseres og forties menneskerettighetene.

   Dette til tross for at menneskerettighetene er lett-forståelige, presise og enhvers umistelige og uavhendelige eiendom og garanti.

   Jo verre de offentlige forholdene er i et land, dess mere med alle midler og metoder offentlig forties, bagatelliseres og forfalskes menneskerettighetene.

   Dess mere blir menneskerettighetene forsøkt gjort verdiløse og forfalskede.

   Dette til tross for at menneskerettighetene er både internasjonal og nasjonal reell lov og rett, med forrang status.

   I den store verden, internasjonalt, er menneskerettighetene og deres konvensjoner med rette meget populære.

   Dette fordi de bærer i seg selveste prinsippene for de felles-menneskelige verdier og lovlig kontra ulovlig politikk og lov og rett.

   Ethvert land vil derfor utad med forskjellige midler forsøke å fremstå som respekterende og sikrende enhvers menneskerettigheter.

   Og ikke som et politisk offentlig terror- og mafia-regime.

   Men hva er sannheten om de interne forholdene? Respekteres og sikres uten unntak enhvers alle og enhver menneskerettigheter?

   Er det internt i landet offentlige forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten som styrer og rår?

   Menneske- og lands-forrædere? Utplyndrere, torturister og sadister? Og deres akseptanter?

   Og propaganda, falskhet, falske dommere, ulovlige lover, regler og prosedyrer, fortielser og unnlatelser som styrer og rår?

   Smykker landet seg med menneskerettigheter som internt av det politiske regimet egentlig foraktes og ikke respekteres?

   Som i dagens Norge, og flere andre land?

   Er det dobbel-moral, falskhet og politisk offentlig organisert kriminalitet som styrer og rår?

   Enda ikke straffeforfulgt og stoppet?

   *

   Rune L. Hansen:
   Det tungt mest tragiske med et samfunn som har blitt slik, pervertert av et politisk offentlig terror regime, er at selveste grunn-prinsippet for menneskerettighetene blir oppslukt av mørket og forvirringen og blir borte fra menneskenes bevissthet og samfunnets fokus.
   Dette menneskerettighetenes (og rettferdighetens) grunn-prinsipp kan kortfattet og presist beskrives slik:
   Enhver for alle - og alle for enhver. Medmenneskelighet, likeverd.

   Nærsagt alle i et samfunn som har blitt pervertert arbeider og kjemper automatisk ikke for menneskerettighetene, men for sine egne egoistiske ønsker og behov.
   Ikke for alle og enhvers alle og enhver menneskerettigheter, men for sin interesse-fraksjons ønsker og behov.
   Bare for sine egne og sine beste venners menneskerettigheter.
   Dermed splittes menneskerettighetene og sivilbefolkningen og oppstår det forvirring og "alles kamp mot alle" og egoisme og likegyldighet.
   Slike mennesker tror seg å arbeide og kjempe for menneskerettighetene, og forstår lite eller ikke at de egentlig gjør det motsatte.
   Eller ønsker ikke å forstå det. At de egentlig dermed både motarbeider menneskerettighetene, seg selv og alle andre.
   
   Dette at
selveste grunn-prinsippet for menneskerettighetene blir oppslukt av mørket og forvirringen og blir borte fra menneskenes bevissthet og samfunnets fokus, er det tungt mest tragiske med et samfunn som har blitt slik, pervertert av et politisk offentlig terror regime.

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 05. august 2017: 

   Mørkt, fuktig, vått, stille og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, lett yr og 14 klokken 08. Regn og yr og omtrent det samme videre utover formiddagen og eftermiddagen. Farmor måtte med ambulanse til lege og sykehuset i formiddag. Hun blir der til iallfall over helgen. Disig, vått, regn og yr hele dagen, med 13 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt og mørkt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, søndag 06. august 2017: 

   Mørkt, vått, tildels yr og regn og omkring 13 og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Omtrent det samme slags vær utover formiddagen og eftermiddagen. Regn, yr og disig det meste av dagen og kvelden. Nokså mørkt, vått og 9 pluss-grader klokken 23. Med 8 pluss-grader og mørkt mot midnatt.
   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, mandag 07. august 2017: 

   Mørkt, vått og omkring 7 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels med yr, med 11 pluss-grader og yr frem mot klokken 12. Yr og opp mot 12 videre frem mot klokken 14. Opp mot 14 og for det meste regn og yr og disig videre utover dagen, frem mot klokken 20, men tildels også noen sol-gløtt og mindre overskyet. Hentet farmor fra sykehuset i dag. Mørkt, vått og 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Oddvar Espegard, 07.08. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1564563646897892/

   av IRene Hov

   Det du sier om Killen er nettopp det hele motstanden mot det som kaller seg barnevern er i dag. Å bekjempe en ideologi som er skadelig. Den er ikke bare helt uten forventet effekt, den er skadelig. I NOU 2012:5 om det biologiske prinsipp, som er skrevet av Raundalenutvalget, er det svært begrenset omtalt hvilken samfunnsnyttig gevinst vi skulle fått av omsorgsovertagelse for bedre utvikling.

   At barn kan rykkes opp med røttene og får kuttet brutalt over alle bånd og tilknytning til foreldrene sine, for å plassere de hos nye kjøpeforeldre for at de skal vokse opp med bedre oppdragelse og utdannelse. En utviklingsfremmende oppvekst. Det er antatt at barna raskest glemmer sine foreldre hvis det er minimalt samvær. Lidelsene til barna er så store at det må gjøres kortvarig. Relasjonen til foreldrene skal brytes. Dersom samvær settes til minimum, er hensikten å at barna skal se så lite til familien sin, at de slutter å være i glad i sine foreldre. At barn gråter, raser og skriker seg gjennom måned etter måned og år, er vurdert til ikke å være skadelig. Barn og foreldres protester slås hardt ned på av politi og domstoler. Her skal uvilje kureres med tvang og makt. Utrolig nok har ingen av barnesykologene i KIB noengang forstått at barn og foreldre skades for resten av livet av disse handlingene. Psykologene skjønner ikke hvorfor folk går til grunne og barn blir ødelagt. Det forteller meg noe om forståelsen av psykologfaget, og hvor fjernt det er fra virkeligheten. Det er rett og slett makabert.

   Den første store skivebommen er at barnevernet antar at barna blir like glade i sine fosterforeldre som sine biologiske foreldre. Det er sjeldent, men det forekommer. Fosterforeldre blir aldri like glad i fosterbarna som de biologiske foreldrene er. Sånt merker barn. De merker at de har fått et nytt liv der de ikke er elsket. Som regel klarer ikke barna å knytte seg til noen andre, noensinne. I teorien skulle barna bli flinkere på skolen. I teorien ble ikke barna så skadeskutt og traumatisert av å miste sine foreldre, at de aldri klarte å lære noe på skolen. Det er akkurat det som skjer. Barna er skadet for livet. Som erstatning for kjærlighet får de en psykologisk og pedagogisk riktig omsorg.

   Raundalenutvalget skriver i rapporten at det i Engeland var gjort noen regnestykker på at barn da ville ta høyere utdannelse, og at det ville ha en samfunnsøkonomisk gevinst på sikt. Det er ikke henvist til verken empiri, forskning, studier eller erfaring. Det hele er en artig gjettelek. Det er nesten som om det ikke ligger noe tankegods bak i det hele tatt.

   Dette er det flere mennesker i Norge som har lagt til rette for. Ikke bare Killen. Magne Raundalen for eksempel, var ansvarlig for innføringen av det utviklingsfremmende prinsipp. Har aldri hørt at han er bekymret for dagens barnevern. Killen er den eneste som har sagt høyt at barnevernet må stanses, og gått offentlig ut og vil endre det. Ingen av de andre.

   Den litt merkelige kampanjen mot KIB pga Killen, virker lite gjennomtenkt. Det første folk må gjøre, er å lese og skaffe seg kunnskap. Lese NOU 2012:5 om det biologiske prinsipp. Deretter må folk lese rapporten fra konferansen "Du ser det ikke før du tror det.".En konferanse som ble arrangert av ikke mindre enn 4 departementer. Det handlet om å "se" omsorgssvikt av type Killen, FØR det hadde startet, før det hadde blitt fysisk vold, før barnet ble skadet. Ta barnet vekk fra en mor med slemme tanker og dårlig blikk kontakt, og omplassere barnet i et dukkehjem. Tidlig innsats. Hele Norge var på dugnad for tidlig innsats. Pedagoger og sosionomer. Noen fant opp Småbarnsbanken, noen fant på en ny lov om enklere tvangsadopsjon, og bedre økonomiske betingelser for adoptivforeldre. Noen fikk ideen om å gjøre det straffbart ikke å melde bekymring til barnevernet, taushetsplikten ble opphevet mellom etatene som jobber med barn. Tidlig innsats betyr at barnevernet må få vite om barnet på andre, utradisjonelle måter. Da må de ha tverrfaglig samarbeid. Man må kunne diskutere "vanskelige tilfeller" og "utsatte barn" åpent med hverandre i kommunen. Skole, barnehage, fastlege, rusomsorg, psykisk helsevern - alle snakker om deg bak din rygg uten at du vet det. Du er gjerne den siste som får vite at noen er "bekymret".

   Her er det mer enn nok å ta tak i. En ting er helt sikkert, og det er at myndighetene har mye større tillit til Kari Killen enn lynsjemobben som bare skriker at hun er barnemishandler.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er ikke grenser for den ondskap som kan skje når politisk hovmod og hysteri og grådighet blir autoritet og "lov og rett". : (

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Enig at Raundalen var nok den værste og han viser ingen tegn på å snu . Han ser ikke galskapen . Å det har ikke manglet på Mail til ham .saken er at han elsker å eksprimentere om det går noen liv tapt er vel ikke så farlig. Det rammer jo ikke ham eller hans nærmeste .

   Anne Aandal:
   Killen har plassert de 80, på tide å følge sin egen generasjon og gjøre hva 80 åringer gjør?

   Kitty Oline Mogstad:
   Loven forutsetter grov omsorgsvikt. Jeg har problemer med å fatte at tilknytningsteori kan brukes som grunnlag for å definere grov omsorgsvikt.

   Anne Aandal:
   Mye synsing etatene seg imellom.

   
---
---

   IRene Hov, 14.06. 2017:
   https://www.facebook.com/irene.hov.1/posts/121433131776903

   Hvordan står det til med menneskerettighetene i Norge? Slett ikke bra. Rettspraksis i saker etter barneloven og barnevernloven er en krenkelse av EMK art. 8.

   Petter Wille, direktør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter sier at "det er noen mørke flekker".

   "Det korte og opplagte svaret er at det meste er svært bra – men at selv den norske idyll har noen mørkere flekker."

   Det er i beste fall grov understatement. Selv om spørsmålet blir stilt her.

   "Er Norges balansering av statlige tiltak for barnevern mot foreldrenes rett til familieliv i tråd med våre internasjonale menneskerettsforpliktelser?"

   Nei det er det ikke.

   I dag foregår det systematisk krenkelse av artikkel 8 i menneskerettskonvensjonen mot foreldrene. Artikkel 8, Retten til familieliv - gjelder ikke bare barn, men også foreldrene. I barnevernloven tas det ikke hensyn til foreldrenes rett til familieliv. Det er kun "barnets beste" som vurderes. Og da er barnevernet barnets talsperson. Domstolene legger barnevernets definisjon av barnets beste til grunn i saker om omsorgsovertagelse, og saker om samvær og fast bosted etter barneloven.

   Flere land er nå dømt for krenkelse av artikkel 8 mot samværforeldre som er utsatt for sabotering av samvær av den andre forelderen, og et ødelagt familieforhold til egne barn. Både mor og far har rett til familierelasjon til egne barn. Det er ikke engang godt nok med alminnelig samvær annenhver helg og i ferier. Det skal være nok samvær og hverdagskontakt for begge foreldrene til å bygge en familierelasjon til egen barn.

   Både barnevernloven og barneloven er grove krenkelser av menneskerettighetene som Norge er forpliktet til å beskytte. I Vi mennesker har rett til familieliv, og den retten skal staten beskytte.

   Ikke engang advokater som anser seg selv som kompetente fagpersoner har skjønt det.

   Menneskerettigheter: Er vi et foregangsland?
   https://www.dagbladet.no/kultur/er-vi-et-foregangsland/67679227
   I dag behandler Stortinget årsmeldingen fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) om menneskerettssituasjonen i året som gikk ... 
   dagbladet.no

   *

   Per Mehuz Lothe:
   TRANSPRYTY.

   Rune L. Hansen:
   Politisk offentlig organisert kriminalitet ikke bare blir bagatellisert og neglisjert i dagens Norge, men bejublet. Stort galere og verre kan ikke noe bli!
   Det er fullstendig dobbel-moral og falskhet som styrer og rår. Menneskerettighetene og reell (lovlig) lov og rett forfalskes fritt frem av ulovlige (kriminelle) lovbestemmelser, vedtak, dommer og prosedyrer. Mens beskyttere av dobbel-moralen og falskheten utplasseres i nøkkel-posisjoner og premieres og henvises til som autoriteter - av den selv-utnevnte politiske nepotisme og elite. Som samtidig både nasjonalt og internasjonalt kjøper seg "godt rykte" og "gode rangeringer" - for ubegrenset mange (av våre, fellesskapets) penger. Det er en katastrofal utplyndring, pervertering og ødeleggelse av sivilbefolkningen - pyntet på med uendelig meget dobbel-moral og falskhet! Katastrofalt smittsom og perverterende både nasjonalt og internasjonalt. Falskheten, umenneskeligheten og bagatelliseringen kjennetegner alt slikt.

   
---
---

   Jason Semeniuk, 05.08. 2017 via Hold CPS Accountable, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/107420389894752/permalink/121832548453536/

   Hold your breath and see how much of it you can get through.

   I know that he is intense, but just listen - and be amazed...

   CPS: The Criminal Institution
   https://www.youtube.com/watch?v=w2Vn705bMPk
   Houston CPS force 3-year-old to take overprescribed psychotropic drugs Texas is one of 5 states where children in foster care are often targeted by psychotro...
   youtube.com

   *

   Chantil Lucas-Meek:
   Shared. I'm watching my youngest daughter get skinnier every week.... It's killing me.

   Jason Semeniuk:
   God damnit. Thanks for sharing.

   
---
---

   IRene Hov, 29.05. 2017:
   https://www.facebook.com/irene.hov.1/posts/113600959226787

   Barnevernfag og sakkyndig psykologer ødelegger skilsmissebarn. Barna blir maltraktert av såkalte eksperter på barn.

   Her fremstår barnevernet som bekymret for barn som opplever høyt konfliktnivå mellom skilte foreldre. Det er ganske utrolig all den tid det er barnevernet selv som nører opp under konflikten ved å ta ukritisk parti med en av foreldrene.
   All erfaring viser at barnevernet ikke har evne eller vilje til å forstå en foreldrekonflikt. Hva som er årsak til konflikten, hvem som driver den eller hva som er motivet. Om de hadde forstått det, har de ingen kunnskap om hvordan dempe eller løse konflikter. Det absolutt verste som kan skje et barn, er at konflikten havner på bordet til en sosialarbeider.

   Det tas lettvinte avgjørelser om hvem de støtter i konflikten. Som regel er det mor. Men i mange saker de senere årene ser vi at de tar parti med fedrene.
   Felles for dem som får støtte for sine anklager mot den andre, er at de er dyktige til å forklare og fordreie saken. Og barnevernet er lette å lure.

   I alle fedresakene jeg er involvert i, ser man at barnevernet har skapt mye større avstand og dypere konflikt enn det opprinnelige var. Den avstanden mellom foreldrene som kanskje var mulig å rette opp, blir til en uopprettelig avgrunn etter barnevernets inntreden i saken.

   De forteller sin "favorittforelder", at de må ikke finne på å overlate barna i den andres omsorg. De gir tips og råd om hvordan vinne frem i rettssystemet, hvordan fjerne den andre brysomme forelderen fullstendig.
   De bidrar med undersøkelse og rapporter som legges frem i retten og knuser den andre.
   De bidrar kun med det vettet de har.

   Når barnevernet først har bidratt med "hjelp", gjør de skikkelig arbeid. De ringer rundt til skole og barnehage og forteller hva de er "bekymret" for. Eksempelvis at far slår, eller at mor drikker. At dette er de sikre på, men mangler dokumentasjon. Den dumme jussen osv..
   Og så ber de om litt formell hjelp til å avsløre dette. Om skolen har sett noen signaler som kan tyde på det samme? Alt de har observert, lurt på, mistenkt, hørt rykter om, hørt andre barn snakke om osv.
   Og ber om skriftlige bekymringsmeldinger. De insisterer på at det blir skrevet, fordi de vet at et barn lider, men den dumme loven kan hindre redningsarbeidet.
   Sånn blir falske beskyldninger "sanne". Retten får bekymringsmeldinger fra flere instanser om det samme. Da er det sant. Tilslutt kroner sakkyndig psykolog hele bedraget med sin rapport.
   De rettsoppnevnte psykologene er også leverandører til barnevernet. Ser man på listen over barnesakkyndige psykologer, er samtlige private virksomheter som selger sine angivelige ekspertrapporter til både domstolene og barnevernet. Dette er et stort marked for psykologene.

   Mange av de har åpent sagt at de ikke har råd til å være uenige med barnevernet. Andre igjen, som hevder å være fristilt fra barnevernet, har ikke råd til å være uenige med bestemte advokater. De markedsfører seg gjennom ulike advokatfirmaer, som eksperter på barn i samarbeid med advokater som er eksperter på jussen i rettsprosessen.
   De psykologene som påstår å ha integritet, bøyer seg for foreldre som truer barna, og velger minste motstands vei før de leverer en fet salæroppgave til retten. Det gjelder å være effektiv.

   Barnets beste er det ingen som har i tankene. Lommebokas beste styrer alt.

   Ser man på substansen i en sak, hvordan det begynte, hva som faktisk har skjedd i saken og hvordan det tilslutt ender, er det som regel kun bitre anklager og spekulasjoner - som ender med at barna tilslutt mister en av foreldrene.

   Som en sak jeg er involvert i. 7 år med vanvittige påstander, som tilslutt er feid av banen som tull. Hvor de såkalte ekspertene har snudd, vridd og vrengt på hver eneste anklage, og løftet den opp med en akademisk tilnærming og latt som om det handler om noe slags "fag". Smurt det utover rapportene sine som "alvorlig & viktig", med påstått psykologfaglig vurdering. Eskalert konflikten til uante høyder og dratt barna gjennom den ene rettssaken etter den andre. Tilslutt er det ingenting igjen som er galt med foreldrene. Det er bare konflikten tilbake. Og tre barn som har mistet far resten av barndommen. Barn som har fått både spiseforstyrrelser og skolevegring av ekspertenes levebrød.

   Med barnevernet og psykologene som våpen klarer den av foreldrene som er mest utspekulert å skyve ut den andre. Det er foreldre som bruker barna som ammunisjon, de som gladelig bruker vold mot barna, de som terroriserer barna til å si at de ikke vil ha kontakt med den andre - det er de som vinner frem i retten.
   Taperne er barna som er fratatt retten til to foreldre. Barna som er truet til å avvise den andre forelderen. Ofte velger den andre å prøve å glemme for å klare å gå videre. Og barna har mistet en mor eller en far resten av barndommen, og i mange tilfeller resten av livet. Det er for tøft for den som skyves ut å vente til de kommer tilbake.

   Tapet må barna bære alene. De må leve med at det er de som avviser mor eller far. De må leve med skyldfølelsen om at det er deres egen feil at de ikke lenger har to foreldre. Selvforakten overtar for skyldfølelsen og fører til selvskading.

   Verken barnevernet, sakkyndige psykologer, advokatene eller domstolene bryr seg om hvordan livet blir for barna når rettssaken er over. Dette er deres arbeidsliv. Det er hverdagen til aktørene som lever av foreldrenes konflikter. Det er en industri med barna som råvarer. I 2015 var det 2600 slike saker for retten.

   Både Norsk psykologforening og Advokatforeningen var negative til forslaget til ny barnelov som automatisk ga delt omsorg ved samlivsbrudd. Det ville ha redusert konfliktene betraktelig. Det ville ha redusert tilgangen til oppdrag for de private aktørene, som psykologer og advokater betydelig. Selvfølgelig var de negative til et lovforslag som ville rasert arbeidsmarkedet for hundrevis av sine medlemmer.

   - Det gjør så vondt at barna vil dø
   http://m.side2.no/aktuelt/--det-gjr-sa-vondt-at-barna-vil-d/8448051.html
   Søvnløshet, spiseproblemer, depresjon og selvmordstanker. Barnevernet er svært bekymret over skadene foreldre i «krig» påfører barna sine.
   side2.no

   *

   IRene Hov:
   Hvordan hadde du reagert dersom en rettsoppnevnt sakkyndig psykolog fremstår i nært samarbeid med motpartens advokat? Hvordan blir habiliteten da?

   http://dalan.no/psykolog-ragnhild-pettersen/
   Psykolog Ragnhild Pettersen | Dalan Advokatfirma
   Ragnhild Pettersen er psykolog og fast oppnevnt sakkyndig for domstolene i saker etter barneloven.
   dalan.no

   Jane Kile:
   De må vel selv vurdere sin habilitet?

   Rolf Halln:
   "Klarer" de det, Jane?

   IRene Hov:
   Psykologene er ikke dumme. De vet når de er inhabile. De vet at de har sin egen agenda som ikke samsvarer med mandatet gitt av retten. De tror det ikke blir oppdaget. Denne psykologen sviktet fundamentalt både barn og jobben hun fikk betalt av samfunnet for å gjøre.

   I dag deler hun kontor med min motparts advokat. Et annet advokatkontor som også er stor leverandør av eksperthjelp i barneindustrien. Hun er mye brukt som rettsoppnevnt sakkyndig, og advokaten hun samarbeider med markedsfører seg som advokater i barnefordeling, og er fast forsvarer for Nedre Romerike tingrett. Når sakkyndig unnlater å fortelle fakta i retten, men istedet kommer med "informasjon" som sørger for at motparten ikke taper - og du senere får vite at sakkyndig deler kontor med motpartens advokat - da vet du at psykologen er inhabil.

   Jeg skal skrive bok om alle parasittene som har sugd penger ut av barndommen til mine barn. Ragnhild Pettersen og advokatvennen hennes er to av dem.

   Rune L. Hansen:
   Hva i all verden har en politisk eller offentlig forvaltning i menneskers privatliv og familieliv å gjøre???

   Barnekonvensjonens Art 18:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Og blandt annet Menneskerettserklæringen Art 12:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Rune L. Hansen:
   I henhold til menneskerettighetene har familien ikke bare rett til samfunnets og statens beskyttelse, men har krav på akkurat det.

   Menneskerettserklæringen, Art 16 p3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
   Og Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Skal en begrensning av noens (umistelige og uavhendelige) rett til sitt familieliv lovlig kunne skje så må alt annet være umulig og inngrepet blandt annet skje for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte.

   Barnekonvensjonens Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart efter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, tirsdag 08. august 2017: 

   Mørkt, vått og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og yr klokken 06. Sol fra spredt lett skyet lys blå himmel og 15 pluss-grader klokken 10. Dusere himmel og 17 klokken 13. Nokså mørkt og 14 pluss-grader klokken 23. Mørkt og 13 mot midnatt.
   
---
---

   Oddvar Espegard, 06.08. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1563475063673417/

   HER ER FORSKNINGEN - dette er dramatisk!
.
   Fosterhjem er ikke bra for barna, viser amerikansk studie
.
   Barn i fosterhjem i USA
.
   Innbill deg for et øyeblikk at du går til doktoren og han forteller deg følgende;
   80% av pasientene mine blir ikke noe bedre
   I mange tilfeller blir de verre
   I en tredjedel av tilfellene gjør jeg feil
   Men, fortsetter doktoren, hvis du bare gir meg mer penger enn jeg allerede får, og bygger et nytt sykehus til meg, er jeg sikker på at jeg kan redusere feilprosenten min til 60%. Har vi en avtale?
   Sjansen er vel at du ser deg om etter en annen doktor.

   Men hva hvis alle de andre doktorene sa det samme til deg? Og hva hvis ingen av dem fortalte deg at det faktisk finnes alternativ behandling med mindre risiko?
   Du ville vel bli sint om du visste det?

   Nå, se for deg en studie som ble frigitt 7 april 2005 av en stor Washington basert fosterhjem firma, Casey Family Programs, og Harvard Medical School. Studien brukte barneverns sakspapirer og intervjuer for å få tilgang til data for fosterhjem barn.
   Når sammenliknet med voksne med samme alder og etnisk bakgrunn som ikke hadde vært i fosterhjem;
   - De hadde dobbelt så mange tilfeller av psykisk sykdom
   - De hadde dobbelt så mange Post Traumatisk lidelse enn Irak veteraner.
   - 3 ganger så mange levde i fattigdom – og 15 ganger mer sjanse til å ikke ha fullført Videregående Skole (College)
   - Og nesten 30% av fosterhjem barna sa de hadde blitt seksuelt misbrukt av fosterhjem foreldre eller andre voksne i fosterhjemmet.

   Forskerne prøvde deretter gjennom komplekse matematiske formler å finne ut hvor mye de kunne forbedre dette resultatet hvis de kunne fikse hvert enkelt problem på en eller annen magisk måte. Svaret de fant var 22.2%

   Selv om en slår fast at fosterhjem ikke produserte alle disse feil, er det i hvert fall helt sikkert at fosterhjem ikke løste noen av problemene. Allikevel foreslo forskerne å bruke mer penger på fosterhjem for å “fikse” problemene mest mulig slik at en fikk redusert dem med 22.2%

   I en 2 og en halv times briefing ble det ikke sagt mye om å kanskje holde barn vekk fra fosterhjem som en løsning.
   Hvorfor fortsetter vi å pøse millioner av kroner inn i et system som feiler i 80% av tilfellene og faktisk svikter omsorgen for i hvert fall en tredjedel av de barn som blir tvunget inn i systemet?

   Vi gjør det fordi vi gjennom over 100 år har bygd opp et stort mektig nettverk av fosterhjem og private og offentlige barnevernsinstitusjoner, en milliard-industri som gjør alt for å fore samfunnet med løgner om familier som mishandler barna sine mens virkelighetens fosterbarn kun representerer en liten del av disse. De fleste familiene til fosterbarn hadde helt andre problemer enn mishandling, nemlig økonomi. Studier viser at en tredjedel av fosterhjembarn kunne vært hjemme hos familiene sine om bare foreldrene fikk økonomisk hjelp.

   *

   Oddvar Espegard:
   Er det dette som kalles for barnets beste? (Fosterhjem er ikke bra for barna, det er bevist !!)

   Gunnar Sveen:
   Barnevernet bruker begrepet "barnets beste". Jeg kaller det for fengsel og barnets mareritt.

   Rune L. Hansen:
   Det finnes nu fra de siste 50 års tid minst 100 store og omfattende undersøkelser, studier og statistikker fra forskjellige av verdens områder vedrørende de samme forhold. Alle og enhver av de viser med meget stor tydelighet akkurat det samme. At det er livsfarlig og ødeleggende både for barn og deres foreldre ufrivillig å være adskilt fra hverandre.
   Men den politiske og offentlige kidnapper-mafiaen later selvfølgelig som sannheten og fakta er fullstendig motsatt. Og som at alt av slike studier, undersøkelser og statistikker er uten interesse og betydning - og ikke finnes.

   Rune L. Hansen:
   På samme måte som de egentlig selvfølgelig også later som at blandt annet Barnekonvensjonen, Straffeloven, EMD, ICC, etc. ikke finnes og ingen betydning eller intreresse har.

   Eva Tangstad:
   Det skjønner vel alle med hodet på rett plass at fosterhjem er skadelig.

   Per Johansson:
   Det finnes så UENDLIG med forskning som ALLE viser att barna ALDRIG kommer få det like bra som hos BIOLOGISKE FORELDRE. DET finnes IKKE EN FORSKNING som viser att det går bedre for barn hvis dem blir plassert UTENFOR hjemmet! SÅ DÅ er spørsmålet til de såkalte "sakkyndig" HVOR MYE KAN DU??? HVOR HAR DU DET FRA ATT DET ER BEDRE ATT BARNA KUN FÅR SE SIN BIOLOGISKE FAMILIE 0-2-4 GANGER PER ÅR À EN TIME under oppsikt og iblant med bevepned politi? HVOR HAR DERE LÆRT DERE DET???? er det KUN deres personlige mening eller kan dere vise NOEN forskning att dette er til barnets "beste"???? NEI det finnes ikke MEN fortsatt skal DERE tviholde på et YRKE som kun består av meninger og synsninger det er som att gå til en spåkjerring det FINNES IKKE NOE ANNET YRKE SOM KAN SAMMENLIGNES MED DERE!! DERE SAKKYNDIGE HAR IKKE NOE ATT GJØRE HOS FAMILIER! DERE HAR SKAPT EN ILLUSION ATT DERE GJØR NOE SAMFUNNSNYTTIGT OG DET GJØR DERE IKKE, EN MANN I GATEN SOM GÅR PLUKKER SØPPEL GJØR ET MER SAMFUNNSNYTTIG ARBEID ENN DERE! Jeg skjønner FORTSATT IKKE hatet mot KUN barnevernet då HATET mot de "sakkyndige" som sitter og gjetter og synser skulle varit den gruppen som SKULLE blivit kaste på hue og ræve ut av barnevernsaker sammen med det skakk kjørte barnevernet!! Dere "sakkyndige" er en overflod dere trengs IKKE! Tenk Oddvar Espegard finnes det noensinne noen "sakkyndige" som er enige? se breivik saken som et eksempel, se Trond Rikard Ensby dem var i retten nylig og barnet skal bli TVANGSADOPERT og de sakkyndige var heller ikke enige, men HVEM var det som mente barnet IKKE kunde bo hjemme ? Jo det var den sakkyndige for barnevernet!! og HVIS man IKKE skjønner att det ligger i OKONOMISK INTRESSE att si seg enig med sin arbeidsgiver så må man ju vara stokk dum i hode! De sakkyndige trenges ikke! Hvor og NÅR blev dem et nødvendighet for BIOLOGISK FAMILIE? etter EN person KRAKEN KILLEN mente att hon hade gjort studier (det var video opptak av familier hon satt titta på) så kom denne rapport fra henne att 80% av barna lider og FORELDRE kan ikke vise glede for sitt barn jaja det avr mer og mer dritt som står i hennes rapport som hon etterpå har reist land og riket rundt for att påpeke hvor viktigt og "korrekt" dette er og i tilegg så går kongen og gir henne en fortjenstemedlaje ppphhhfff .MEN nå så har hon gått med i KIB for att vara "delaktig" i att forandre systemet hon var med og skapte JA jeg skjønner vi må ha noen som politiker ønsker og lytte på MEN hvis man som politker onsker lytte til denne KRAKEN KILLEN så blir det ikke noe forandring men tror det blir en FORDYPING av hvor "viktigt" det er med "sakkyndige" OG jeg kan si att de SAKKYNDIGE jeg trenger er MIN BESTEMOR OG BESTEFAR, SØSTER OG BROR!!!!

   Hanne Kløvig:
   Forskning viser også at barn i barnehagen får tilknyttningskader og stress og sykdom! Dette vet barnevern og ofte kommer dem med forslag og tvinger barna inn i barnehage ! Det gjorde dem med min datter da hun bare var ni måneder! Dette skadet henne! Så tok dem henne!

   Leif Harald Løvås:
   100% enig med deg Per.....19 August gjelder d!!!!

   Liv Marit Bakke:
   Forskning viste åsså at barn blei sykere av å måtte oppholde seg på sykehus uten sine foreldre. Derfor kom den nye loven om at alle barn på sykehus har rett å ha med sine foreldre.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 07.08. 2017:
  
 https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1564563646897892/ 

   Anne Aandal:
   Mye synsing etatene seg imellom.

   Henny Jøsøy:
   Ondskap satt i system

   Per Johansson:
   Det er IKKE så att barneoppdragelse skal trenges finmåles til det minste som dem skal ha det til, jeg husker att det fantes noe som kaltes sunt folkevett og medmennesklighet. Det er mange av de ansatte i bv og deres innleide "sakkyndige" "barnepsykologer" som trenger et skakkkjørt barnevern og dem trenger varann. MEN VI TRENGER DEM IKKE.....

   Erna Solberg:
   Man kan ikke elske andres barn som sine egne, man kan ikke elske andre som sine foreldre. Det har med det biologiske prinsipp, man elsker uten forbehold! De kommer aldri til å klare å leve i et stabilt forhold senere, da de ikke har lært det. Man kan ikke kjøpe seg lykke, eller venner, men man kan prøve en stund, inntil tomheten og tristheten viser at vi lever et plastikk liv. Så starter det igjen, da barnet får barn, og vet ikke hva kjærlighet er.... slik fortsetter det, til sist får vi ikke barn, og vi utryddet oss selv.

   Madangello Valentino:
   Wat can i say !? I m just one poor roumanian hwo can t see he's children since 2016 just because i m from Roumania , nothing more...!!!

   Liv Marit Bakke:
   https://www.facebook.com/irene.hov/posts/10155641073297899?hc_location=ufi

   Rolf Halln:
   At myndighetene har større tillit til Killen enn "lynsjemobben" og ellers alle andre Killen kritikere er vel egentlig ikke så utrolig rart???
   Myndighetene var vel egentlig de som innførte Killen studiene og ikke "lynsjemobben"?
   Hører Dere noensinne/av og til, myndigheter innrømme at vi valgte feil?
   Her beskriver du virkelig fakta Irene.
   Mye veldig bra skrevet igjen ; )

   Rune L. Hansen:
   Man trenger ikke engang å se "Tore på sporet" på norsk tv for å vite at det politiske og offentlige regimet i dagens Norge er fullstendig menneske- og samfunns-ødeleggende.

   Rune L. Hansen:
   Hvem og hva er det som har gitt de lov og rett til å nekte meg og min familie - og hundre-tusener flere - retten til vårt familieliv? Det er livs-farlig for meg å forsøke å ta kontakt med mine barn - og livs-farlig for mine barn å forsøke å ta kontakt med meg, sin far. Som endog på alle måter alltid er og har vært et meget anstendig, vennlig, frodig, forstandig og sindig menneske. Truslene, som er reelle og utvetydige (og også i stort monn skriftlige), er at hvis vi forsøker å ha noen som helst kontakt med hverandre så vil vi bli fengslet, psykiatrisk "behandlet", tvangs-medisinert, barna siden nektet å bli eller være foreldre og familie, osv. Hva og hvem er det som har gitt offentlige myndigheter og ansatte lov og rett til slikt noe? Dette samtidig som de samtidig med kidnappingen blandt annet påbegynte kontinuerlige også økonomiske angrep og utplyndringer, som også gjorde og gjør det omtrent umulig for barnas far, meg, å kunne overleve særlig lenge. Og blandt annet også omtrent umulig å kunne flytte eller flykte eller ha bevegelsesfrihet eller eksil eller liv eller fremtid eller muligheter noen som helst steder. De ville ha barnas far, meg, under kontinuerlig tortur, isolasjon, stigmatisering, traumatisering, vanry og allslags krenkelser, sverting og utplyndringer for fortest mulig å bli videre ødelagt og drept. Hva og hvem er det som har gitt offentlige myndigheter og ansatte, politikere, dommere og andre, lov og rett til slikt noe? Eller til å medvirke i eller for eller akseptere eller fortie eller ikke konsekvent å protestere på for umiddelbart å få straffeforfulgt og avsluttet slikt noe? Og hva er det som får tilsynelatende anstendige eller normale mennesker til godta eller stemme på og for et slikt politisk og offentlig regime? Et regime som regelrett bedriver forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

   Anne Aandal:
   Kjenner igjen det du beskriver. Liv og helse er ødelagt. Økonomien er helt rasert.
   Det er et regime i dette landet som er bygd på ren og skjær ondskap.

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.08. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154629167726875

   Ingen tvil om at valgkampen er i gang, men fra det perspektivet jeg ser den, så fortoner den seg til dels meningsløs.

   I mange år har jeg pratet, og delt erfaring, med mennesker som har en ting til felles:

   De kjemper mot det offentlige.

   Og en slik kamp sluker all energi, og blir, bokstavelig talt, altoppslukende.

   Og selv om vi mennesker er sterkere enn hva vi tror, medfører en slik kamp at år med umistelig livskvalitet går tapt.

   Tenk bare hva dette koster samfunnet.

   Mennesker går til grunne, som følge av at den offentlige kolossen begår tusenvis av til dels svært brutale menneskerettsovergerep.

   Men, det er altså den samme offentlige kolossen, som nå er på fiske etter nettopp din stemme.

   Men, jeg vil ikke stemme på en offentlig koloss som ikke beskytter våre meneskerettigheter bedre.

   Det hjelper lite å love flere arbeidsplasser, om flere av de potensielle velgerne er utslitt og utmattet, etter årelange kamper mot det samme offentlige system.

   Det hjelper lite med politiske slagord om at "Alle skal med" eller "Enkeltmennesket i fokus", om virkeligheten er den motsatte.

   Etter alle disse årene, vet jeg i alle fall en ting:

   Det primære de som er utsatt for menneskerettskrenkelser og justismord er opptatt av, er RETTFERDIGHET!

   Men, i den kampen møter de ofte et system som er langt mer opptatt av å skjule sine overgrep, og dekke over sine egne.

   Og med et slikt bakteppe, fortoner retorikken seg i valgkampen, dessverre, delvis meningsløs.

   Fordi samfunnet består av summen av enkeltmennesker, og desto flere mennesker som går til grunne som følge av systemet, desto større blir forakten for alle de fagre politiske løfter.

   *

   Hans Jørgen Strøm:
   valgkampen dreier seg om lommeboka. og barnehager, skoler helsetilbud, stort sett. det er mange gode og viktige saker som blir holdt utenfor.

   Bent Isaksen:
   Politikere er svindlere. De selger et teoretisk produkt som både er feilvare, noe helt annet enn det du ba om, og uten at du har returrett. Du vet det finnes langt klokere mennesker der ute, men utvalget av troverdige politikere er sterkt begrenset.
   Man får lyst til å levere en blank stemmeseddel.

   Rasha Masri:
   Valgkampen dreier seg om makt penger og internasjonalt stilling i framtiden,

   Gro Ødegård:
   Så sant! Som enkeltmenneske er en i denne sammenhengen null verd og jeg har til gode å høre at politikkere bryr seg om dette. En skulle tro at menneskerettigheter burde være i fokus hos enhver politikker og alle andre, men dette fremstår som et fremmedord innen norsk politikk. Standardsvaret i slike saker er, "Vi kan ikke gå inn i/uttale oss om enkeltsaker". At det fremstår å være svært mange enkeltsaker er det ingen som ser ut til å ha ønske eller mot til å sette søkelys på. Det er en "stikke hode i sanden" mentalitet som er svært skremmende og jeg oppfordrer alle som står i slike saker til å fortelle om dem, igjen og igjen og igjen.... - Vi må ikke gi oss før vi har blitt hørt, oppnådd rettferdighet og "ugressene" avslørt, straffet og fjernet fra muligheten til å gjøre nye "overgrep" mot uskyldige mennesker.

   Per Johansson:
   Marius Reikerås ETTER TELEFON SAMTALER HAR JEG NÅ FÅTT DETTE OG NÅ FINNES DET BEVIS PÅ ATT BARNEVERNET ARBEID IKKE VIRKER SOM DET SKAL!!
   SÅ DÅ FÅR DERE STATISTIKK FØR TILBAKEFØRINGSAKER! 24% VINNER I FYLKESNEMND OG JEG VENTER PÅ STATISTIKK FRA TINGRETT SOM KAN FORTELLE STATISTIKK PÅ HVORDAN DISSE TALL ER FRA TINGRETT FOR HUSK ATT ALLE DE 236 SAKER SOM BLEV OVERKLAGET TIL TINGRETT SÅ DETTE ER KUN FOR FYLKESNEMND!! ! -

   Du ber om å få oppgitt statistikk for tilbakeføringssaker jf. barnevernloven § 4-21 for 2015 og 2016.
   Du ba blant annet om statistikk for hvor stor andel saker som kommunen har fått medhold i, og hvor stor andel saker som privat part/foreldre har fått medhold i. Akkurat denne statistikken kan vi ikke oppgi før 30.6.2017, fordi vi først da fikk et nytt saksbehandlingssystem med mulighet til å ta ut medhold/ikke medhold i disse sakene. Vi har derfor valgt å ta ut statistikk for perioden 1.7.2016-30.6.2017, som gir et godt bilde på hvor mange saker som er behandlet, og utfall av disse, for et helt år.
   Saker etter barnevernloven § 4-21 i perioden 1.7.2016-30.6.2017:
   - 547 krav om tilbakeføring er behandlet i fylkesnemndene
   - 236 krav om overprøving av fylkesnemndenes vedtak er sendt til tingretten
   - Offentlig part har fått medhold i 76 % av kravene (dette gjelder både krav hvor kommunene har bedt om at barn blir tilbakeført til privat part/foreldrene, og krav hvor foreldrene har begjært tilbakeføring (og privat part/foreldrene ikke har fått medhold i)
   - Privat part har fått medhold i 24 % av kravene (krav som de har begjært tilbakeføring i selv)
   Det vil si at privat part/foreldre reelt sett har fått tilbakeføring i flere enn 24 % av sakene, men ut fra vår statistikk kan vi ikke si noe nøyaktig om hvor mange saker dette gjelder.
   Vi håper at denne informasjonen kan være til hjelp for deg.

   Med vennlig hilsen
   Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker / Sentralenheten

   Rune L. Hansen:
   Ps, Per Johansson, alt av dokumentasjon av og fra slike terror regimets instanser og ansatte enten er eller kan være 100% løgner og forfalskninger - og har uansett feil og seg selv "rettferdiggjørende" fokus og vridninger.

   Per Steinar Sørå:
   Sosialistene fra venstre til høyre med mellomfyllet, vet å båssette et lindivid uten å finne ut om diagnosen er rett eller ei. Da jeg fikk min diagnose var det ap som styrte landet, mens høyre tok for seg byer, om ikke og kommuner! Jeg vurderer sterkt hva jeg vil stemme på, det blir ikke de såkalte store partiene og deres lakeier. Men et som vet å ivareta fedreland og folkeretten!!

   Mona Benum:
   Ingen stemme herfra, denne gangen heller. Løgn og bedrag stemmer jeg ikke på.
   De offentlig ansatte sitter godt i sine stillinger, mens politikerne ikke kan gå inn i enkeltsaker, når det passer dem best.
   Var og besøkte en onkel av meg her om dagen (i 50 årene), som har vært sykemeldt ett år pga kreftdiagnose. Han har vært operert og gått på cellegift. Har egen fiskebåt, så han betaler godt for seg i skatt.
   I januar betalte nav ut dobbelt sykepenger til han. Han måtte selvsagt selv ringe og gjøre dem oppmerksom på dette. Dette endte med flere telefoner dit, hvor han traff ulike saksbehandlere hver gang. Han måtte også betale brutto tilbake til nav, selv om han fikk utbetalt netto, og ordne selv opp med skatten.
   I en av disse samtalene med nav, fikk han slengt i trynet av saksbehandler: "Du virker ikke mye syk". !!!!!!!!
   Flotte folk med flotte holdninger vi har i denne navinstitusjonen, hvor jobben deres skal være å hjelpe de som trenger det. I dette spleiselaget.
   Han ble så satt ut, at han heiv på røret. Og hadde han fått tak i navnet, hadde det ikke hjulpet en dritt. For denne saken er ikke enestående.
   Skjønner godt det er blitt en vernet bedrift for de ansatte, hvor de er skjermet fra publikum. De har en oppførsel som frister mange til å flyg i strupen på de. Og det ordner de med å beskytte de fra publikum.

   Rune L. Hansen:
   Stem på et av stortings-partiene og deres løgner og valg-flesk, så får du deres kriminelle prosjekter og hensikter med på kjøpet!

   Nina Kvamme:
   Skulle ønske at du Marius Reikerås var den som styrte Norge, da ville Norge blitt et godt land å leve i <3

   Arne Follerås:
   Det er viktig å stemme hvis ikke så er kritikken uten mening i ettertid. Det gjelder og stemme på det partiet som er minst korrupt og som gagner deg mest. Noen partier må jo være og foretrekke fremfor andre. Se på hva av velferd og goder de forskjellige partiene har fått innført. Hvilket parti vil stoppe velferds profitørene ? Hvem vil sørge for at stortingsvedtaket fra 2005 om opptaksutstyr i retten blir gjennomført? Hvilket parti vil endre på barnevernet og gjøre det bedre? Vi må tvinge våre politikere til og fremme de sakene vi brenner for med og bombardere dem med spørsmål om dem, helt til noe skjer. Vi må boligsvindelen til livs, det skal være trykt og kjøpe bolig ikke som i dag at selger nesten alltid vinner frem uansett om det er løgn på egenerklæringen og bevist lureri. Rettssystemet må endres § 30-9. Behandlingsform og avgjørelsesgrunnlag ved anke over kjennelser og beslutninger. (2) Dersom Høyesteretts ankeutvalg enstemmig finner det klart at anken ikke kan føre fram, kan den avvises eller forkastes uten annen begrunnelse enn det. Den mest missbrukte § vi har den må ikke kunne brukes for og stoppe nesten alle anker . Det verste er at da slipper de å lese anken din det er rettssikkerhet det. men gebyr på 6500 det får du.

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor stemme på kriminelle politikere? For å bli medvirkende i og for deres forbrytelser?

   Rasha Masri:
   Helt enig med deg,

   Hans Tomter:
   Ja helt enig! De fleste politikere er kjeltringer og bedragere som bare er ute etter egen vinning...

   Rune L. Hansen:
   De ville i det heletatt ikke eller ikke lenge ha fått innpass hos den politiske neoptismen og partikratiet uten være eller gjøre seg til egoister, menneske- og samfunns-fiender. Som forlanger å bli stemt på år efter år, uten reelle alternativer, annen enn hist og pist med håpefulle, naive og dumme efterapere.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke bare i dagens Norge at sivilbefolkningen ved de politiske valgene ikke tillates å stemme på andre mennesker enn de samme som fra før av har makten. Altså bare på politisk og offentlig mafia-virksomhet. Og ikke på hvem de selv ønsker. Valg-ordninger som krenker blandt annet Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25.
   Det er egentlig ikke noe mysterium hvorfor slike politiske nepotismer forakter og forfalsker menneskerettighetene!

   Det beste en kan og bør gjøre i forhold til politiske valg under de rådende forhold, er å ha med seg sin egen stemme-seddel til valg-lokalet. En stemme-seddel med overskriften ""Min Stemme-seddel", hvor en har skrevet ned navnet på det mennesket, eller flere, SOM EN SELV ØNSKER Å STEMME PÅ. Pluss i sin helhet følgende tekst:

   Det er i Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25, lovbestemt, at:
   "Enhver borger skal, uten noen form for forskjellsbehandling som nevnt i artikkel 2 og uten urimelige begrensninger, ha rett og anledning til:
   a. Å ta del i varetakelsen av offentlige anliggender, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
   b. Å avgi stemme og bli valgt ved frie periodiske valg som skal bygge på alminnelig og lik stemmerett og hemmelig avstemning, som sikrer at velgernes vilje kommer fritt til uttrykk."

   Menneskeretts-konvensjonene er lex superior og alle og enhver voksne mennesker uten unntak er forpliktet til å respektere og sikre de.

   Det motsatte skal ikke kunne skje. Punktum.

   Börge Johannesen:
   Stem blankt. Er mye viktigere enn de fleste tror.

   Hilde Salvesen:
   Herlandrapporten viser et større spill... Takk til deg <3 http://www.hannenabintuherland.com/europe/europa-folkeoppror-og-nasjonale-verdier-helge-luras-til-herland-rapporten/
   Europa, folkeopprør og nasjonale verdier – Helge Lurås til Herland Rapporten
   Helge Lurås er en internasjonal nordmann med bred internasjonal erfaring, som leder den fremtidsrett...
   hannenabintuherland.com

   Anne Sunde:
   Du har rett, Marius, jeg aner ikke hvem jeg skal stemme på. Fremskrittspartiet FrP har i mange år snakket om folkestyre etter modell fra Sveits. Norgespartiet hevder det kun er de som går for folkestyre. Folkestyre må det bli hvis vi skal kalle det demokrati, men politikerne er tydelig redd for å gi makten til folket. Så hvem skal vi stole på? I praksis er det folket som har makten hvis vi vil bruke den, men da må folk våkne først og ta bevisste valg, ikke stemme i tråd med familietradisjonen uten å sjekke hva det innebærer
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159063750100517&set=p.10159063750100517&type=3&theater

   Anne Sunde:
   Eller..... vel, galgenhumor er greit å ha....
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159063845895517&set=p.10159063845895517&type=3&theater

   Greta Solheim:
   Kan landets manglende rettssikkerhet løses ved ikke å stemme ved Stortingsvalget? Det betinger i så fall at minst 50 % av velgerne unnlater å stemme, for å kunne gi noen virkning, at sentrale valgte stortingspolitikere da først muligens er villig til å ”åpne gluggan”, som av behagelighetshensyn bare forutsetter at landet IKKE mangler rettssikkerhet.

   Jeg er for direkte demokrati, fordi politikerne har utvist de ikke er å stole på, og viktige avgjørelser kan følgelig ikke overlates til politikerne alene. Men all den tid vi fortsatt bare er hengitt til indirekte valg, så bør man stemme. Vi har 2 store blokker: Høyre med Frp støttet av Venstre og Krf, som enkelt sagt mener folk selv skal ordne opp og altså ihuga motstander av et statlig ansvar i økonomiske anliggende. Og på den andre siden Ap med SV og Rødt, som hehe… mener at staten skal ordne opp – har et økonomisk ansvar for folks velferd ”fra vugge til grav”.

   Hva med partiet Rødt, bør ikke det ses nærmere på? Jeg mener gode grunner tilsier at om det mer radikale partiet Rødt og ihuga opptatt av rettferdighet, ble større, er det trolig det eneste partiet som tør gjøre noe med landets manglende rettssikkerhet. Eller hva? Forstå meg rett, jeg har aldri stemt Rødt, men har nå begynt å få ”opp gluggan”.

   Eva Tangstad:
   Godt skrevet <3

   Rune L. Hansen:
   Folk flest i dagens Norge er så perverterte av politisk og offentlig organisert kriminalitet og propaganda at knapt noen i det heletatt mere vet hva demokrati er og ikke er. Eller hva politikk, menneskerettighetene, lov og rett og anstendighet er. Folk flest enda efteraper og underordner seg den offentlige nepotismen og mafia-virksomheten. For ikke å bli fengslet, tvangs-forflyttet, kidnappet, torturert, traumatisert, utplyndret og drept.
   Den offentlige mafia-virksomheten har sin mange forskjellige påkostede og velbrukte metoder.

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, onsdag 09. august 2017: 

   Mørkt og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp mot 17 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen, med bare litt yr. Farmor reiste som planlagt hjem til Trondhjem i dag. 15 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt, stille og 14 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.08. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211180560044593

   Dung Svalland, 09.08. 2017:

   Det er så mange "fantastiske fosterforeldre" som holder barn i fangenskap. Det å begjære andres barn er meget ondt og kan aldri tilgis av de som har forstand.

   *

   Rune L. Hansen:
   Noen vil kanskje tenke eller tro at disse ordene fra Dung Svalland er noe "på kanten" ...? Vel, de er egentlig ikke det, hvis en tar Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene på alvor. Og det skal en og enhver selvfølgelig gjøre. Men noen og visse mange er kanskje så altfor indoktrinert eller preget av den enda stadig omseggripende meget smittsomme og perverterende politiske offentlige kidnapper-industrien? De kanskje hverken vil eller klarer umiddelbart å forstå hennes ord - og Barnekonvensjonens?

   Legg merke til at Dung Svalland sine ord inneholder to setninger. Begge de to setningene er meget viktige. En må dog forstå ironien i den første, selvfølgelig. Men poenget er blandt annet at barn ikke skal holdes i fangenskap, i henhold til sine menneskerettigheter i Barnekonvensjonen. Og samtidig også har - i henhold til samme Barnekonvensjonen - en umistelig og uavhendelig rett til blandt annet både sin trivsel og sitt familieliv og sin egen identitet, etc. Samtidig har - for her også å forstå den andre setningen bedre - Barnekonvensjonen blandt annet også, i Art 35, lovbestemt at:

   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Og blandt annet også, i Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart efter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og alt dette er det selvfølgelig viktig at vi alle og enhver forstår - og retter oss efter. Barnas og enhvers menneskerettigheter er så langt meget viktigere enn både meninger, teorier og politisk offentlig organisert kriminalitet!
 
   Rune L. Hansen:
   Kommentarer?

   
---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, torsdag 10. august 2017: 

   Mørkt og mellom 14 og 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp mot 16 pluss-grader utover formiddagen. Disig, lett yr og 14 pluss-grader fra omkring 14-tiden. Omtrent det samme videre utover dagen. Dunkelt, halv-mørkt, yr og 13 klokken 22. Mørkt, 12 og ellers omtrent det samme mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 09.08. 2017:  ( intern )
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211180560044593

   Rune L. Hansen:
   Kommentarer?

   Linda Skoge:
   Tror de ofte er uvitende om hele sannheten. I mitt tilfelle har jeg aldri fortalt dem det, de hadde ikke trodd meg uansett..

   Rasha Masri:
   Fantastiske og fangenskap! !!
   
   Rune L. Hansen:
   Fra Bibelen:

   2. Mos. 20,12-20:
   "Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg.
   (13:)  Du skal ikke slå i hjel.
   (14:)  Du skal ikke bryte ekteskapet.
   (15:)  Du skal ikke stjele.
   (16:)  Du skal ikke vitne falskt mot din neste.
   (17:)  Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.
   (18:)  Hele folket hørte tordenbraket og hornlåten og så lynene og fjellet i røk. Da de så og hørte dette, skalv de av redsel og holdt seg langt borte.
   (19:)  De sa til Moses: «Tal med oss du, så skal vi høre! Men la ikke Gud tale med oss, for da dør vi!»
   (20:)  Da sa Moses til folket: «Vær ikke redde! Det er for å prøve dere Gud er kommet, og for at dere skal ha frykt for ham, så dere ikke synder.»

   5. Mos. 5,22:
   "Disse ordene talte Herren oppe på fjellet med høy røst til dere, hele menigheten, ut av ilden, skyen og mørket. Mer sa han ikke. Han skrev budene på to steintavler, som han gav meg."

   Rom.13,9:
  "For budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, Du skal ikke slå i hjel, Du skal ikke stjele, Du skal ikke begjære, eller hvilket bud det kan være, de sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv."

   Norges Grunnlov, § 2:
   "Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. / Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme."

   Rasha Masri:
   Hvem liker ikke alle de 10 budene, ? jeg har lært det av mine foreldre som jeg lærte til barna mine videre, men dessverre Rune L. Hansen, nå føler jeg meg som en løgner, og familien min også fordi vi har lært noe som er ikke sant og skjær ikke i virkeligheten nå de som stjeler og ødelegger og dreper er stater, de som skulle vare store bilder for befolkningen de er samme som ødelegger folkens liv.

   Rune L. Hansen:
   Det er hverken staten eller menneskerettighetene som misbruker makt og myndighet, Rasha Masri, men lovbrytende stats-ansatte og deres medspillere.
   Men både staten, stats-ansatte og alle og enhver har et medmenneskelig ansvar for at reelle forbrytelser og forurettelser skal kompetent straffeforfølges, stoppes og repareres.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.08. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211184837791534

   Noen ord om meget viktige forhåpninger nu til EMD (ECHR)

   EMD har nu omtrent 9 saker om familievern (EMK Art 8) fra Norge som har sluppet gjennom nåløyet og som vil bli saksbehandlet.

   Dette tyder nokså sikkert på at EMD er oppmerksom på at det systematisk offentlig organisert er noe meget galt med familievernet i dagens Norge.

   Mange både i og utenfor Norge venter nu i spenning på hva dette vil medføre.

   Vil offentlig ansatte i Norge og andre land nu komme til å bli tvunget til å respektere og sikre enhvers menneskerett til sitt familieliv?

   Eller vil de som medvirker i kidnapping av barn og foreldre få støtte for sine handlinger?

   Hva vil resultatet av denne saksbehandlingen og dommen eller dommene i EMD nu bli?

   Og vil dommen nu komme til å bli respektert av alle i Norge og andre land?

   Vil barna bli glade for dommen? Og foreldrene? Eller hvem andre? Og hvem ikke?

   Hva bør vi allerede nu kunne si om dommen?

   Hvis domstolen følger de standarder som dens høyeste instanser har kommet frem til, så kan iallfall visse forhold sikkert sies.

   Blandt annet hva som av EMD presist blir forklart i N.P. v. Moldova, dom av 6 oktober 2015, i premiss 70. Følgende:

   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
    Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Men vil EMD nu samsvarende komme til å følge sine egne og menneskeretts-konvensjonenes standarder og kriterier?

   Det skjer nemlig ikke alltid. Særlig i de lavere instanser av EMD forekommer at dommerne og dommene ikke respekterer disse standarder og kriterier.

   At de derfor rett og slett er forurettende og kriminelle. Hvilket så altfor ofte endog systematisk skjer også i interne nasjonale domstoler. Der dessverre ofte også i de høyere instanser.

   Årsaken til slike forurettelser er selvfølgelig ikke bare mangel på reell kompetanse. Men er selvfølgelig oftere og mere mangel på reell habilitet.

   Og mangel på vilje til reell habilitet og reell kompetanse. Er altså egentlig korrupsjon og politisk og offentlig organisert kriminalitet og nepotisme.

   Og er dermed forurettende og kriminelle. Eksemplene på dette er mange og ikke bare enestående.

   De lavere instanser av EMD vil selvfølgelig oftere og lettere kunne være korrupte og inhabile.

   Blandt annet ved ukritisk eller aksepterende å hvitvaske den politiske og offentlige forvaltningen sin dokumentasjon eller argumentasjon.

   Dermed neglisjeres eller bagatelliseres likhet for loven og de reelle fakta og reell lov og rett.

   Hva er det vi nu kan eller bør forvente oss fra EMD angående disse saks-forholdene?

   At EMD nu kommer med mulige tiltak eller løsninger for å straffeforfølge og stoppe slike nasjonale politiske og offentlige mafia-virksomheter?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/?multi_permalinks=1342777795848494

   Unni Sandberg:
   Bup & co vil nok ikke etterkomme dette for da mister de pengeoverføringer fra staten og da må de ansatte nok se seg etter annet å gjøre.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/permalink/1283636615079342/

   JarLe Olav Østhus:
   At Lavere E M D inst - tar seg Kr imineLLe - Friheter ' bör Rettes Opp av høyere Instans , for fremtidig Respekt ₹_

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.08. 2017 shared Our Baby was Snatched by the Social Services's video:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211184704988214

   Denne videoen bør sees og høres av alle og enhver ... Ikke minst i Norge:

   Our Baby was Snatched by the Social Services added a new video: Powerful video that is evidence that FORCED ADOPTION exists video.
   https://www.facebook.com/ourbabywassnatchedbythesocialservices/videos/664612273685949/
   We found a powerful video that is evidence that FORCED ADOPTION exists in the 21st Century!
   Thank you for watching.
   8 August 2016 · PLEASE SHARE.

   *

   Marthe Karin Hoel:
   Vil styresmaktene få med seg denne, og gjøre noe med tilstandene i Norge??? Nazistene under krigen handlet også i god tro. Er det ikke på tide å ta grep om Nazitilstandene innen barnevern og politi i Norge idag???

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1387121307991684/

   Caritha Lorenza Furnes:
   Wow.... respect for the apology. She is a powerful beacon of hope that politicians can actually say apology. Norway shold listen carefully to what she said, reflect and change the system in here in Norway. In Norway the kafka process is suffocating the whole society an a ppolitical way because even living environmental friendly is cause for the CPS to suspect and mistrust parents.

   
---
---

   Rune Fardal, 09.08. 2017:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10154598250176150

   Tidlig adskillelse i seg selv er svært skadelig for barn. Det aktiverer tilknytningssystemet, immunsystemet, kroppens endokrine system (hormoner) og derigjennom stresshormoner som så igjen skader sentrale deler av hjernen. Killen har foresten akkurat oppdaget dette hun også selv om det har vært kjent i mer enn 50 år....

   Vel, jeg skulle ikke fortalt dere dette, for ifølge norske forulempede sauer er dette kvakksalveri fordi jeg ikke er psykolog og da mener disse feige anonyme smalahovene at man ikke skal uttale seg. As if i give a shit what they say....

   adskillelse.jpg

   *

   John Terje Henriksen:
   He - He - bra Rune...

   Lise Henriksen:
   Ha ha ..Og de dom tror de selv vet bedre enn psykologer, spesialister og foreldrene. De kan bare grave seg dypt ned i sanden, å helst med hodet først. Så slipper man å høre all dritten som kommer ut av kjeften deres..

   Margaret Hennum:
   Foreldre VEIT at det er skadeleg, sjølv utan å kjenne til alle desse mekanismene. Men so trengst det inga skuleutdanning for å verte foreldre, og ikkje skal det trengjast heller.

   Ingunn Storesletten:
   Eg kjente som heilt feil å sette sonen min I tenkepause (time out)
   Han virket sart og han var ikke slem han ropte etter oppmerksomhet.
   Bv og mor barn inst ville/krevde det. Nå har to barnepsykolog er sagt at det er heilt feil.

   JarLe Olav Østhus:
   Ergo ; Prioriter Heim - en ₹_

   Evelyn Kjørstad:
   Nå er det mødrehjem - før var det fødehjem. Offentlige overgrep er vedvarende i den norske virkeligheten. 50 - eller 60 år etterpå kommer (kanskje) en simpel unnskyldning , men da er de allerede igang med nye overgrep ..

   https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Lebensborn
   'Det ble under andre verdenskrig opprettet flere Lebensborn-hjem i Norge enn i noen andre okkuperte land. '
   Lebensborn - lokalhistoriewiki.no
   Lebensborn e.V. (tysk: «livskilde») fullt offisielt navn: Lebensborn eingetragener Verein, var en…
   lokalhistoriewiki.no

   JarLe Olav Østhus:
   For & OppretthoLde §kadene # \ ~ !

   Hilde Jakobsen:
   jeg lider av ptsd etter å miste store deler av slekten som barn.. å er dette forsterket pga min sønns kidnapping og myndighetenes likegyldighet...

   Mona Rodian:
   Om jeg får et neste liv, så håper jeg at det blir i et land hvor rettferdighet, ærlighet og snillhet råder. Kjærlighet og omsorg ikke minst.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/permalink/1283890415053962/

   Jorunn Øygarden Lien:
   Alle er strenge på å ikke ta kattunger fra moren tidlig, men når det gjelder mennesker er det visst ikke så farlig? Hva er det med barnevernspedagoger?

   Rune L. Hansen:
   Hunder og andre dyr også, selvfølgelig.

   Rune L. Hansen:
   Hvor i all verden skulle slike mennesker lære seg om medmenneskelighet, menneskerettighetene og lov og rett?
   Når all den stats-finanserte massemediaen og skolene er fullstappet av politisk nepotisme og indoktrinering?
   Og det er jo tydeligvis nok for slike mennesker.

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, fredag 11. august 2017: 

   Mørkt, fuktig, noe stjerne-himmel synlig, en avtagende fullmåne i sør-øst og 11 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Grålig og hvitlig overskyet, et mildt vind-drag og 13 pluss-grader klokken 08. Omtrent det samme videre utover dagen, med oppmot 16 pluss-grader klokken 15. Med yr og 15 fra omkring 16-tiden. Tyngre yr, sterkere vind og ned mot 13 pluss-grader fra 18-tiden til 19-tiden. Jeg har vært her ute en stund og plukket inn noe stikkelsbær og bringebær og dette årets første modne plommer. Det er forholdsvis lite frukt og bær på de fleste planter her i år og små-fuglene forsyner seg som oftest først og mest. Halv-mørkt, vind, vått og 12 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt, yr og vått videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 11.08. 2017, shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154636232531875

   Barnevernsekspert: – Vi gir dem lykkepiller og fjerner barberbladene
   https://www.nrk.no/sorlandet/barnevernsekspert_-_-vi-gir-dem-lykkepiller-og-fjerner-barberbladene-1.13636255
   Psykologspesialist Anders Dovran mener hjelpeapparatet ofte står tafatte tilbake med modeller og teorier. – Når det ikke oppleves som omsorg, har vi feilet.
   nrk.no

   *

   Anne Sunde:
   Disse enetiltakene som de er så glad i nå for tiden, kaller jeg tortur.

   Marili Parrales:
   Ikkje merkelig at dei "klikker" : ( 

   Rasha Masri:
   Barnevernet eier ikke skam. På et land som har lover og respekterer seg selv, skulle de ansatte fått fengselsstraff, fordi de ødelegger en hel generasjon, det er bare ekkelt rett og slett : ( : ( 

   Heimir Hilmarsson:
   Merkelig gjeng

   Lise Liane:
   Veldig bra skrevet. Mange burde se, lære og handle utfra dette. !!!...

   Per Kjellstad:
   Men hva og hvem er det som former det norske folk til å oppføre seg som idioter? Det er jo middelaldersk mye av det som skjer i samfunnet i dag.

   Rune L. Hansen:
   Mannen, denne Anders Dovran, er jo klin kokos, som de fleste som søker seg karriærer innenfor instanser og virksomheter som i politisk offentlig regi driver med sadisme mot barn, foreldre og medmennesker! Eller tror han han er smart?
   Han sier blandt annet, at: "– Når det vi kaller behandling og omsorg, ikke oppleves som omsorg, har vi antakelig feilet."
   Kidnapping, tortur, traumatisering, utplyndring, familie-tyveri, identitets-tyveri, etc. mot barn, foreldre og medmennesker er grov og groveste slags kriminalitet, og det vet (liksom?) ikke denne Anders Dovran og hans samarbeids-partnere? Er han virkelig så dum eller uinteressert og ekstrem at han ikke klarer å lese og forstå menneskeretts-konvensjonene, deriblandt Barnekonvensjonen, og Straffeloven, etc.?
   Tror han virkelig at disse ikke gjelder og ikke skal gjelde? Og at mere og videre inkvisisjoner og politisk offentlig terror er rette veien å gå?
   Hva er det i så tilfelle som gjør ham bedre enn Adolf Hitler og andre diktatorer og terror-nepotismer sine akseptanter og medspillere?
   At han ser uskyldig og troskyldig ut på utsiden?
   Groteskt!

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Det er en stor misforståelse at piller healer. De legger bare lokk på følelseslivet og så bli det liggende ei udetonert bombe under.. Du får ikke behandlet noen da. Men det sier seg selv at når fokuset er på hva du ikke kan og hva du ikke .må gjøre og ikke på deres sterke sider. La barn ( og familien) få terapi sammen og i sitt eget hjem så vil nok slike saker mer enn halveres. Å pushe på barn tabeletter som øker selvskade og selvmords fare og kan også føre til plutselig død er horribelt .kreftmedisiner tar de ikke inn til landet pga. de er for lite utprøvd. vell flere av de såkalte lykkepiller blir utprøvd i 1 mnd. ( riktig en måned ) Og vi så nettopp en dokumentar der en etablert psykiater innrømmet at han ikke ante om de fleste bivirkninger disse hadde. Man kan ikke kjøpe seg Lykke i form av piller , og omsorg er ikke vedtak. og tilslutt et spørsmål. Når det ble forbudt å drive forsøk på aper , hvem gav tillatelse til at man da kunne bruke barn og eldre i stedet.

   Rasha Masri:
   Og ødelegger hjernen hvis man tar det på langt tid.

   Aase Noveau:
   Barna boer bestemme mer selv, ihvertfall naarvde er saa store. Da mener jeg om hvir de vil bo hjemme, fosterhjem eller institusjon. Det er vel de selv som vet hva som er det naermeste til " barnets beste". Men med det mener jeg ikke de skal bestemmevting som aa rave ute nattestid, elker royke hasj. De maa beskyttesog gies valgalternativer mellom sunne aktiviteter.

   Aase Noveau:
   Hvis en familie har problemer med en ungdom som flyr ut og prover narkotika, vil det nok vaere lurere av samfunnet aa foreslaa at hele familien flytter dit ingen skulle tro nokon kunne bu I fem aar, og bare ulvene raver ute om.natten, enn aa sende ungen bort fra familien til institusjon med andre ungdom som liker aa teste narkotika.

   Aase Noveau:
   Smerter maa sees og hores, og positive sider maa dyrkes.

   Marili Parrales:
   Nettopp!!

   Rune L. Hansen:
   Det er i henhold til menneskeretts-konvensjonene foreldrene som har hovedansvaret for barnets oppdragelse, undervisning og trivsel, Aase Noveau - og ikke stats-ansatte eller andre mennesker.

   Og angående barnets trivsel har Barnekonvensjonen Art 3 p2 lovbestemt, at:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel (...) og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen, Art 16 p3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Menneskerettserklæringen Art 12:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Barnekonvensjonen, Art 3 p2:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel (...) og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   Gjelder liksom ikke disse (og alle andre) menneskerettigheter?
   (Enhver menneskerettighet er og skal for enhver være umistelig og uavhendelig, er det i menneskeretts-konvensjonene lovbestemt.)

   Rune L. Hansen:
   Og hva med for eksempel Barnekonvensjonens Art 37.
   "Partene skal sikre at: a): intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Rune L. Hansen:
   - "Familien (...) har krav på samfunnets og statens beskyttelse" ...
   Når ble ødeleggelse beskyttelse?
   Og når ble tortur, terror, traumatisering og utplyndring omsorg eller barnets beste eller en menneskerettighet?

   Rune L. Hansen:
   Mire Stare, 11.08. 2017, i en kommentar:

   Pathetic! That's all i can say. I've always said that it's the bv workers who need help. They are all driven by their inferiority, insecurity, insensitivity, inhumanity and stupidity. So when they are challenged intellectually they lose it and will come up with any ridiculous nonsense to strike "their victim" because all they have is (unfortunately) their power and authority given to them by even more pathetic higher ups. How little are these people!!!

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Fy flate for en skrudd tankelapskaus :-P

   Brit Jensen:
   Jeg blir kvalm . Mange får en værre barndom / ungdomsår enn å bo hjemme. Da disse folk kun higer etter penger. Grrrr

   Cecilia Övall:
   inte bra det förstör detas egen intrsse de blir fjärn ,,

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, lørdag 12. august 2017: 

   Mørkt, vått, yr og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått, tildels yr og omkring 13 pluss-grader også utover formiddagen. Overskyet utover eftermiddagen. Litt mindre overskyet og 15 pluss-grader klokken 16. Og 12 klokken 21. Mørkt, vått og 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 12.08. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154639383536875

   "Vi må endre på mye for å få norsk rett i samsvar med menneskerettighetskonvensjonene, sier forsker og jurist Merete Havre ved Høgskolen i Oslo og Akershus."

   Norsk varetekt er i strid med menneskerettighetene
   http://forskning.no/barn-og-ungdom-juridiske-fag-menneskerettigheter/2014/06/norsk-varetekt-er-i-strid-med
   Bruken av varetekt har økt de siste årene. Det norske rettssystemet kritiseres for sin omfattende bruk av varetektsfengsling.
   
   forskning.no

   *

   Aage Reitan:
   Varetekt er jo et av de skammelige maktmidler politiet er overforbruker av og rettsvesenet er i piliruets klør. Slik skaper man en rettsstat.

   Greta Solheim:
   "Endre på mye"? . Hva med å fokusere på lovbrudd? Hva har skjedd etter 2014, etter Havres proklamering?

   Alf Reuss Kollsete:
   GODT SPØRSMÅL Greta! Helt ENIG, anmeld LOVBRYTERNE!

   Rune L. Hansen:
   Ja, artikkel-forfatteren beskriver et lite knippe av straffbare forbrytelser i regi av offentlig ansatte, ansatte endog i påtalemyndigheten og rettsvesenet, men bagatelliserer og bortforklarer det med å si at "vi må endre på mye". Sant nok, men artikkel-forfatteren sier (og hvorfor ikke?) absolutt ingenting om det viktigste og viktige: At medvirkning i eller for slike menneskeretts-forbrytelser er kriminalitet som må og skal kompetent straffeforfølges og dømmes. Inklusivt både handlinger og unnlatelser. Og sier heller ingenting om at slik offentlig kriminalitet er politisk og offentlig organisert kriminalitet, som har en ekstra høy strafferamme.

   Kunnskaps-brist? Eller mangel på medmenneskelighet? Både og, antagligvis og virker det som. Mangler dette i den politiske forvaltningen og hos dens representanter eller andre steder i den offentlige forvaltningen eller i sivilbefolkningen eller hos massemedian eller i instanser så er det og blir det et katastrofalt terror regime for våre medmennesker og oss selv og enhver! Vi kan ikke og skal ikke leve i et molbo-land og terror regime!

   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, søndag 13. august 2017: 

   Mørkt, fuktig, stille og 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 og 6 klokken 05 i natt. Overskyet og opp til 13 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 12. Lettere og mindre overskyet, tildels sol og 16 pluss-grader klokken 13. Og med 14 klokken 16 og 17. Dunkelt og 10 klokken 22. Mørkt, vått, noe yr og i underkant av 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.08. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211210669797318

   Menneskerettighetene og implementering

   Menneskeretts-konvensjonene inneholder de felles-menneskelige fundamentale prinsippene og nødvendighetene for lovlig politikk og lov og rett, kontra ulovlig lov og rett og politikk.

   Straks en lovlig menneskeretts-konvensjon ratifiseres av et land er den og blir den samtidig også landets nasjonale lov og rett, med forrang status (lex superior).

   Med unntak bare for lovlig avtalte reservasjoner.

   Dermed skal og må menneskeretts-konvensjonens lovbestemmelser og innhold nasjonalt implementeres. Det vil si innarbeides i praksis, både administrativt og juridisk.

   Hva sier og angår menneskeretts-konvensjonene videre angående disse forhold?

   Umiddelbart implementeres og respekteres i forhold til enhver og ethvert menneske. Straks en mangel i forhold til et eller flere mennesker oppdages.

   Og eventuelt manglende samsvar i lover, regler, dommer, vedtak, handlinger, unnlatelser, praksis eller prosesser, etc. straks repareres.

   Menneskeretts-konvensjonenes lovbestemmelser og innhold skal og må på allslags lovlige og nødvendige måter være beskyttet.

   Kompetente internasjonale eller nasjonale kontroll-instanser bruker når de oppdager manglende samsvar å foreslå nødvendige endringer.

   Det gjør de for å forebygge eller reparere forbrytelser og forurettelser i politisk, juridisk eller annen offentlig regi.

   Alt slikt må ikke og skal ikke og kan ikke lovlig bagatelliseres eller neglisjeres. Ved eventuell uenighet er åpen offentlig argumentasjon og kompetente avgjørelser nødvendig.

   Blandt annet også fordi enhver menneskeretts-krenkelse kan medføre eller skjule flere eller andre menneskeretts-forbrytelser.

   Politikk, avgjørelser eller handlinger som ned-prioriterer en menneskerett for et eller flere mennesker er kriminalitet. Uansett hvilken myndighet det skjer i regi av.

   Politikk eller annet skal ikke kunne ned-prioritere, bagatellisere, forfalske eller neglisjere en elller flere menneskerettigheter.

   Både for å forebygge og å reparere menneskeretts-krenkelser er også kompetente lovlige straffereaksjoner en selvfølgelighet.

   Finnes i landet ikke tilstrekkelige kompetente slike lovbestemmelser fra før av så må nødvendige innføres og implementeres.

   Og også alle slike lovbestemmelser ikke bare være på papiret, men også alle i sin helhet for enhver være virksomme og aktiveres i praksis.

   Til tross for at menneskeretts-krenkende mennesker og politikk misliker og frykter at det er og skal være slik.

   Menneskeretts-krenkende mennesker og politikk sprer ofte eller gjerne forfalskninger, bagatellisering, neglisjering eller ned-prioritering.

   I noen land verre enn i andre, i forskjellig grad. Både med falskhet, egoisme, dobbel-moral og på andre måter.

   Nepotismer som gjør slikt under eller i regi av politisk eller offentlig forvaltning er offentlig organisert kriminalitet og mafia-virksomhet.

   *

   Eksempelvis så er vel Brexit i og for England den offentlige nepotismens forsøk på best mulig å unndra seg EU-domstolens kompetanse?

   Fordi den offentlige nepotismen i England i steden ønsker å ha og å videreføre sine menneskeretts-forbrytelser og sine egne falske menneskerettigheter.

   Mens den offentlige nepotismen i Sverige aktivt forsøker å spre den feil-informasjon at menneskerettighetene ikke er svensk lov og rett.

   Og den feil-informasjon at menneskerettighetene først må implementeres.

   Sant nok er ikke alle lands offentlige nepotismer og myndigheter likså ivrige i grundig og godt å implementere menneskerettighetene.

   Mens andre lands implementerer mere eller mindre fortløpende i eller av uvitenhet eller likegyldighet, eller det motsatte. Og i varierende grad i praksis.

   Og i Norge over-implementerer de menneskerettighetene på diverse måter, blandt annet for å neglisjere og ned-prioritere helheten i menneskerettighetene.

   Med blandt annet dobbel-moral og falskhet som hensikt.

   De har mange og utspekulerte tricks for å skjule og å bagatellisere sine menneskeretts-forbrytelser.

   Barnekonvensjonens 3. tilleggs-protokoll er et internasjonalt tiltak i regi av FN for bedre å implementere Barnekonvensjonen i alle land. Den er en tilleggs-protokoll (til Barnekonvensjonen), en tilleggs-protokoll som har oppretter en klagemekanisme, som gjør at selv barn individuelt lettere kan klage stater inn for internasjonale institusjoner når deres rettigheter brytes. At denne tilleggs-protokollen enda hverken er signert eller ratifisert av dagens norske myndighets-representanter kan sammenlignes med Englands Brexit for så langt som mulig å forsøke å unndra seg videre internasjonal kompetanse.

   Hva derimot angår den norske Menneskerettsloven, så er den egentlig samtidig både "smør på flesk" og unødvendig - og tildels nødvendig. Den inneholder og er en viss oppsummering.

   Men det er jo en viss forvirring for noen at menneskeretts-konvensjonene dobbelt eller fler-dobbelt lovbestemmes.

   Enda mere forvirrende er det og blir det selvfølgelig når i tillegg menneskeretts-konvensjonene forfalskes.

   I den norske Grunnloven er i tillegg til en kort tilstrekkelig lovbestemmelse som i seg selv har grunnlovs-festet menneskerettighetene, godt nok, senere også innført et eget kapittel om og for menneskerettighetene.

   Et eget kapittel som nevner og tildels forfalsker visse menneskerettigheter og utelater andre og helheten. I seg selv en utspekulert og liksom smart ulovlighet. At forfalskningene er innført i og til Grunnloven gjør de tilsynelatende lovlige.

   I den indiske Grunnloven er blandt annet en ulovlig lovbestemmelse som liksom lovliggjør kjønns-diskriminering, i regi av politisk feminisme.

   Osv. Mange lar seg lure og forurette av ulovlige lovbestemmelser og ulovlige dommer og ulovlige politiske avgjørelser.

   I den norske Straffeloven er mange forskjellige lovbestemmelser med strafferammer innført og implementert for å beskytte menneskerettighetene og prinsippene lovlig lov og rett.

   Både kortfattede, tilstrekkelige og presise og lovlige, men andre tildels også utilstrekkelige og efter hvert også ulovlige lovbestemmelser.

   Dette samtidig som det også i stor og meget katastrofal grad er innført egne andre under-lover med både ulovlige og unødvendige og straffbare lovbestemmelser.

   Hva skal sivilbefolkningen så forholde seg til? De lovlige eller de ulovlige lovbestemmelser? Som i forskjellig grad har motsatt hensikt eller innhold.

   Det blir mye lov-forvirring, forurettelser, offentlig kriminalitet og justismord av slikt.

   Til glede for menneskeretts-krenkende mennesker og politikk. Som aksepterer og forsvarer slikt.

   Et annet av tricksene som brukes av den politiske nepotismen, er å påstå at de ikke kan forholde seg til eller straffeforfølge menneskeretts-krenkelser i enkeltsaker.

   Eller at de må respektere domstolenes uavhengighet og dommer. Etc.

   Dette til tross for at de og enhver selvfølgelig er forpliktet til å gjøre hva som kan gjøres for å straffeforfølge, stoppe og reparere enhver mulig menneskeretts-krenkelse i offentlig regi.

   Å unnlate det er et vitnesbyrd om medvirkning i og for forbrytelsen. Og om kameraderi med den eller de som foruretter.

   Kort sagt er det kriminalitet å forholde seg feil til en eller flere offentlige menneskeretts-forbrytelser.

   Menneskerettighetene kan av enhver bare implementeres og respekteres rett og riktig og lovlig, eller og kontra feil og ulovlig.

   Fasiten befinner seg i menneskeretts-konvensjonene - og ingen andre steder.

   Falskhet, bagatellisering, neglisjering og ned-prioritering i offentlig eller privat regi er og blir kriminalitet.

   Som kompetent og lovlig - uten menneskerettslige ulovligheter - umiddelbart skal og må repareres.

   Blandt annet denne menneskeretts-bestemmelsen, fra blandt annet Menneskerettserklæringen Art 30, er meget viktig rett og presist å forstå:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/FS.VIKING/posts/1655721334440977

   Frede Sund:
   Kunne ikke sagt det bedre selv, men norske jurister i regjeringsapparatet har hevdet de har et annet syn enn EMD, så de bør korrigeres.

   
---
---

   Anne Sunde, 13.08. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1345561802236760/

   Her er et eksempel på det mange av oss har sagt i lengre tid; tingretten vurderer ikke sakene selv, de baserer seg på fylkesnemndas info og noen lunde de samme sakkyndige.

   Det sier seg selv at så høye prosenttall i favør av barnevernet ikke stemmer. Slike tall ser vi i et diktatur der tallene er trikset med

   ''- Vi har ikke statistikk over utfallet av saker som blir behandlet i tingretten etter at en part har begjært rettslig overprøving av et vedtak i fylkesnemnda. Inntrykket her i fylkesnemnda er at få saker får et annet utfall i tingretten, sier Sollid.

   Videre hevder fylkesnemndslederen at medholdsprosentene som framkommer av statistikken ikke er noe spesielt for fylkesnemnda i Buskerud og Vestfold.

   - Dersom man undersøker dette i landets øvrige fylkesnemnder, vil man stort sett finne de samme tallene., sier Sollid.''

   Barnevernet fikk medhold i 92,8 prosent av sakene hvor de ville frata foreldre omsorgen
   http://www.dagbladet.no/nyheter/barnevernet-fikk-medhold-i-928-prosent-av-sakene-hvor-de-ville-frata-foreldre-omsorgen/60394768
   Advokatfirma har sendt inn klage på fylkesnemnda i Buskerud og Vestfold.
   dagbladet.no

   *

   Synnøve Fredriksen:
   Ja tingretten nesten kopierer det nemda har satt. Det har jeg sett i flere saker

   Anne Sunde:
   Det stemmer det, det er sjelden de feller annen dom en nemnda, men jeg vet også om saker der foreldre har vunnet i nemnda, BV har anket til retten og vunnet der.

   Synnøve Fredriksen:
   Ja jeg har jo selv vært borti det helvete med bv. Da faren til min datter skulle ta hevn på meg og mld meg til bv. Lykken ble kort for han. Jeg vant i nemda men bv anket yil tingretten. Det tok 7 mnd og da dagen kom trakk bv seg. Så man ser ji hvor gal de er. Dette var i konsberg

   Anne Sunde:
   Synnøve Fredriksen Ja, man risikerer å bli forfulgt av dem i årevis dersom man vinner over dem i nemnda eller i retten. Taper de, går de ofte tilbake til kontoret og fatter nytt vedtak. Så begynner de runddansen igjen i håp om at du knekker

   Laila Dalbye:
   I det gamle systemet för 1993 da ny BV-lov kom ble Fylkesnemnd innfört,skulle angivelig skulle bli bedre rettssikerhet da de gamle nemndene var politisk styrt, förte ikke protokoller selv om lov på det, ja selv i tvangsmöter etter gamle § 12 der dommer var tilstede förtes ingen protokoll. Der arkiverte Tromsö kommune gjennom mengder av år faktisk innkallelsen som referat fra mötet, står ikke hva som ble sagt, hvem som var tilstede osv.Tror nok dette var vanlig over hele landet. Dommer var oftest den samme gjennom mengder av år. Altså lå alt til rette for godt kameratskap mellom partene. Ved klage i systemet skulle klagen gå videre til Fylket för det eventuelt gikk videre til den gang Sosialdepartementet för kunne bli anket til domstol. Da gikk det årevis för kom så langt. At dette ikke var korrekt og bra visste staten om allerede för den nye loven 1993 ble innfört, Gerd Benneche skrev bok om klagesakene innenfor dept. på oppdrag fra dept allerede midt 1960 og om jeg husker rett sabla hun ned det meste og gav råd om mengder forandringer som ikke ble av. Selv det har altså ikke dept tatt tak i ved ny lov 1993, samme folkene i dept da Benneche skrev/undersökte som da ny lov ble innfört. Så det har värt elendig lenge, leeeenge. OG DE VISSTE OM DETTE.
   Men ved undersökelse hos Fylkeskommunen om dette med deres rolle i klagesaker framkom at de ikke vurderte noe nytt og ikke heller om klagen egentlig berodde på at alt som kommunen skrev/sagt/gjort var feil, ja så alikevel vurderte Fylket altså bare de samme papirene. Egentlig vendersnur de bare blad for å ha ansettelser og dyrt for skattebetalerne. Og ikke minst ett forsenende ledd for de drabbede og som var helt bortkastet. akkurat som nu med leddet etter Fylkesnemnda. Når fylkesnemnda ikke gjör noen reell prövning og legger ved alle skriverier fra BV som om disse er fakta og grundig undersökt osv. Oftest ikke korrekt. Ja da kan vi ikke ha en Tingrett som bare gjör likedan. Altså ikke gjör en reell prövning. EN RETT MÅ undersöke alle påståtte fakta om er korrekte, höre alle vitner osv. VI BEHÖVER M.A.O. IKKE BARE TA BORT BV, MEN BEHÖVER ETT REELT RETTSSYSTEM og da må dette også forandres totalt.

   Laila Dalbye:
   Hva skal folket med Domstoler som snur papir bare.?? Legg ned de da. Ha heller en domstol med flere dommere som ikke er sammen ellers og som gjör virkelig arbeid så kan man fortere klage til EMD. Vi kan i lille Norge ikke ha ett slikt rettssystem, landet er for lite og miljöet i Oslo er der alle virker - det er for smått.

   Anne-Sølvi Holstad:
   Laila Dalbye Enig !

   Synnøve Fredriksen:
   Helt sant. Men meg tørr de ikke det. Jeg var helt sinnsyk på de. Og de fikk høre seg så det ble stille. Ho som jobbet i bv den gang som satt i retten hadde bare jobbet der 1 mnd. Kom hjem til meg og sa at ho gikk på dagen. Slik bv holder på orket ikke ho. Så man ser de son er normale slutter når de ser hva de driver med. Nå jobber ho på Kongsberg sykehus. Ho er sosionom

   Anne Sunde:
   Synnøve Fredriksen Det er slike tilstander som gjør at der er stor gjennomtrekk av folk i BV, de får ikke beholde gode medarbeidere i noen særlig grad. De orker ikke

   Synnøve Fredriksen:
   Helt sant. Jeg syntes så synd på henne. Ho kom gråtende hjem til meg og sa dette orket ho ikke. Vi satt lenge og pratet og jeg fortalte hvor galt bv i kongsberg var. Ho var helt sjokkert. Søpla og de gamle blir i bv til de går av med pensjon. Maktsyke mennesker

   Sonja Elstad:
   Helt enig.

   Anne-Sølvi Holstad:
   Dette skjedde i vår sak , Dommer i Tingretten turde ikkje gå i mot fylkesnemd vedtak ! Dermed dissens 2 mot 1 ! Då viser det seg kva slags dommer som vert valgt til å dømme : (

   Mari Anne:
   Skandaløst, at en rettsinstans lar en nemnd styre seg. Det er jo likevel et nettverk som samarbeider ....
   Du hva het den sakkyndige psykologen, i deres sak? Var han oppnevnt av bv eller selvvalgt?

   Anne-Sølvi Holstad:
   Christher Teigen frå Ålesund ! Han var opp nevt frå Tingretten ! Men ikkje nøytral ! Han gav seg god tid i BV og deira medhjelpara ! Brukte lita tid i lag med foreldre og familie . Tre tima i samtale med foreldre og to tima på samvær i lag med barnet ! Då kom han direkte i lag med fosterforeldre frå sammvær med dei og barnet i deira heim ! Skreiv ein stygg og grufull raport som ingen i familie kjenner seg igjenn i ! No går det mot tibakeføring sak i fylkesnemd då skulle BV ha han inn i gjenn i saka , dette protisterte foreldra på ! Dette vart ikkje tatt til følge av BV advokat Andresen og BV ! Teigen har vore inn og vurdert i fosterheim og skriv det samme at han dømmer vesle jenta vår til varig plassering i fosterheim i 18 år ! Fordi ho leikar så fint med guten i familia og det er så gode fosterforeldre ! Klart han ikkje går i mot si første vurdering ! Dette er BV ved leder Solvang og Barnevern advokat Andresen med base i Volda sitt mesterverk ! Så Teigen tok dei inn i saka utan foreldra sitt sammtykke ! Alle ser vel samanhengen her !

   Anne Nordheim:
   Og hva legger Fylkesnemda til grunn?? jo det er alt bv har foret dem med...... Bv sier til fortvilte foreldre: det var ikke vi som bestemte omsorgsovertakelse, det var Fylkesnemda ...... de glemmer at det er de selv som kommer med "bekymringen"..

   Anne-Sølvi Holstad:
   Anne Nordheim , dette som du skriv er det leder i BV Brynhild Solvang bruker! Sitat : det er fylkesnemd og tingrett som har bestemt , men nemner ikkje løgna som ho og ( heltane ) står bak i begge instansane ! Vert brennheit på slike ! Håper så inderleg dagen kjem då både leder og ( heltane ) vert stilt til ansvar : (

   Rune L. Hansen:
   Løgner og falsk dokumentasjon og folkemord hvitvaskes på løpende bånd i alle instanser med den politiske nepotismen som øverste sjefer og utplasserte medspillere. De har den fulle kontroll. Og det trikses og fikses med alt og alle. Og hva betyr det egentlig at prosent-tallet ikke helt er 100%? Det betyr blandt annet for eksempel at de iblandt av kosmetiske grunner utsetter fullbyrdelsen av forbrytelsen i et eller flere år.

   Mona Rodian:
   https://media1.giphy.com/media/2gG2xiMTtFwsg/giphy-downsized.gif
   media1.giphy.com

   kidnappet.gif

   Rune L. Hansen:
   Mafia-domstolene som hvitvasker kidnappinger, tortur, traumatisering, fangehold og handel med barn i Norge.

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, mandag 14. august 2017: 

   Mørkt, vått, noe yr omkring 03-tiden og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med yr og opp mot 10 pluss-grader fra omkring 07-tiden. Overskyet, vått og 11 klokken 09. Med opp mot 15 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Tildels med yr og 13 og 12 pluss-grader frem mot klokken 21. Mørkt, vått og 12 klokken 23, med en mild bris mot midnatt.
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, tirsdag 15. august 2017: 

   Mørkt, en mild bris, stille og omkring 12 til 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, en mild bris og omkring 15 pluss-grader henimot klokken 07. Det samme med noen snev av yr videre utover formiddagen og eftermiddagen. Med 16 klokken 15.30. Tildels med yr og opp mot 17 videre utover dagen. Halv-mørkt og i underkant av 15 klokken 22. Mørkt og det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.08. 2017 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1624751557575512/

   Angående deres henvendelser til meg med "deres" ønske om å installere en ny slags strøm-måler hjemme hos meg.

   Til: Skånevik Ølen Kraftlag, E-post: post@sok.no

   Fra: Rune L Hansen, Vikeveien 1808, N-5568 Vikebygd, Norge. Tlf. 97983216. E-post: hunwww@online.no
   Dato: Tirsdag 15. august 2017.

   Angående deres henvendelser til meg med "deres" ønske om å installere en ny slags strøm-måler hjemme hos meg.

   Jeg protesterer hermed. Jeg ønsker ikke at en slik installasjon skjer.

   En slik installasjon vil være et ulovlig og straffbart angrep på og en forbrytelse mot flere menneskerettigheter.

   Deriblandt EMK Art 8.

   Et slikt inngrep i blandt annet EMK Art 8 er hverken samfunnsmessig eller individuelt nødvendig eller forholdsmessig.

   Angrepet og inngrepet representerer politisk og offentlig organisert kriminalitet i regi av stortings-politikere.

   Det er et av mange uttrykk for sær-interessers grådighet og feil og dårlig og forurettende samfunnsmessig politikk i Norge.

   Den type strøm-måler det er snakk om overskrider grensene for å kunne være lovlig.

   Den tilrettelegger for politisk og offentlig detaljert overvåking av privatliv og familieliv.

   Samtidig er dens teknologi også en helsemessig risiko-faktor.

   Det er allerede en stadig voksende berettiget folkebevegelse i Norge som protesterer på installasjon av slike strøm-målere.

   Deriblandt også som protesterer på den bakenforliggende ulovlige politikk slikt er et uttrykk for.

   Beste hilsen fra

   Rune L. Hansen

   *

   Frank Roger Nordengen:
   Hei Rune , kan jeg få kopiere dette innlegget som en fil på min PC MVH Frank-R.

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig. Kopier eller bruk det eller deler av det akkurat som du selv ønsker. :)

   Frank Roger Nordengen:
   Rune L. Hansen Takk, De nye målerene er 2 veis kommunikasjon og kan bla brukes til overvåkning og profil bygning av Eiere/ beboere av boliger !

   Rune L. Hansen:
   Ja. Endog forskrekkelig detaljert.

   Frank Roger Nordengen:
   Rune L. Hansen Altså , også krenkning av enkelt individets integritet :-(

   Rune L. Hansen:
   Bakenforliggende politisk også blandt annet utplyndring av våre natur-ressurser. Noe som er blandt de politiske hensiktene med de politiske beslutninger angående dette. : (

   Frank Roger Nordengen:
   Man bør spørre seg selv om man ville tillatt " ymse" Etater å montere kameraer i boligen sin. Dette er ikke langt unna !

   Rune L. Hansen:
   Hendig for mangt av misbruk-muligheter i regi av offentlig ansatte, i tillegg til i seg selv å være forurettende. I tillegg til allerede i utgangspunktet og bakenforliggende å ha forurettende kriminelle hensikter og ønsker.

   Rune L. Hansen:
   http://www.side3.no/forsikringsselskapene-slar-alarm-om-strmmaleren-alle-skal-fa/3423362167.html
   Forsikringsselskapene slår alarm om strømmåleren alle skal få
   - Vi frykter flere alvorlige branner.
   side3.no

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.08. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154646898186875

   Konkret vs Abstrakt.

   Jeg er sikker på at de fleste av oss ønsker å se konkrete, og ikke abstrakte tilnærminger i valgkampen.

   Noe som er veldig konkret og håndfast, er at alle mennesker som er utsatt for menneskerettsforbrytelser i Norge, skal stilles som om krenkelsen aldri hadde skjedd.

   Dette er altså et statlig og kommunalt ansvar som er helt konkret, og som må belyses i denne valgkampen.

   Da Norge ble domfelt i nordsjødykkersaken, Vilnes and others v Norge, den 5 desember 2013, sa Den Europeiske Menneskerettsdomstolen dette om reparasjonsplikten:

   "269. The Court reiterates that the well-established principle underlying the provision of just satisfaction is that the applicant should, as far as possible, be put in the position he or she would have enjoyed had the violation of the Convention not occurred......

   En slik forpliktelse har Norge også etter EMK artikkel Art 46, hvor det heter:

   1. De høye Kontraherende Parter forplikter seg til å rette seg etter Domstolens endelige dom i enhver sak de er part i.

   Dette er altså noe som er konkret, og som ALLE partier på Stortinget er folkerettslig er bundet av.

   Men, i stedet for å fokusere på det konkrete, så durer politikerne frem slik vi har hørt dem så altfor mange ganger før:

   Med abstrakte og svulstige tilnærminger, som det tilnærmet umulig for folk å kunne forholde seg til.

   *

   May Brith Harestad Hollos:
   Er jo helt umulig å forholde seg til Stortinget. Så håper jo du stiller Marius Reikerås

   Per Steinar Sørå:
   Vet politikerne forskjell på konkret og abstrakt? Det tror jeg neppe.

   Greta Solheim:
   Rettferdighet og likeså manglende rettssikkerhet Marius, er et svært diffust/abstrakt begrep. Man bør være mer konkret, om politikerne skal forstå og ikke minst smyge seg unna ansvaret.

   Hva med et leserinnlegg/kronikk under f ex vingnetten; Det er ikke statens herunder dommeres brudd på Grunnloven – folkets samfunnskontrakt og menneskerettighetene som diskuteres i valgkampen - På tide å bryte tausheten.

   Etter Grunnloven – folkets samfunnskontrakt, kan folk kreve at statens aktører forholder seg bl a til legalitetsprinsippet/lovskravet og dermed beviskravene i henhold til Grunnloven §§ 96 og 113, og har ikke adgang til å gjøre tvangsinngrep i ufravikelige rettigheter - privatliv jf Grunnloven § 102, med mindre det foreligger klar lovhjemmel, tiltaket har et legitimt formål og er forholdmessig.

   Etter § 98 er vi alle (naturlig nok) like for loven, og intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Diskrimineringsvernet følger likeledes av straffeloven og av EMK artikkel 14.

   Men hva skjer i praksis? Finnes det ingen ansvarlige sentrale politikere som evner, les vil åpne øynene og ser grunnlovsbruddene og derav landets manglende rettsikkerhet? Herom at det neppe ville florert så mange klager og krav fra parter i henhold til statens reparasjonsplikt jf EMK artikkel 13, om dommere hadde ivaretatt Grunnloven – folkets samfunnskontrakt, samt den prosess som EMK artikkel 6 gir anvisning på, nemlig rettferdig rettergang (”fair trial”) som innebærer adgang til domstolbehandling (”access to court”), kontradiksjon, likebehandling (”equalitey of arms”) retten til å bli behandlet likt med motparten, herunder å ha lik tilgang til prosessuelle ”verktøy”.

   I slike tilfeller er dommere slik å forstå at det bare er rettssikkerhet for parter i en domstolprosess, om det ikke går på bekostning av dommerstandens prestisje.

   Gaute Thorsen:
   Samfunnets høye damer og herrer har sikret seg i all sin prakt, og evner ikke å se den urett de begår, fordi det ikke rammer dem selv.....

   Gaute Thorsen:
   Det interessante med "samfunnskontraketen" våre politikere prater om, så konkluderte Thomas Hobbes at hans teori var kun en utopi, pga grådigheten til de høye herrer...

   Rune L. Hansen:
   Det flommer ord ut ifra de, men det meste er babbel, splittelse, propaganda, falskhet, sær-interessers grådighet på bekostning av andre og neglisjering av både menneskerettighetene og Straffelovens lovlig gjeldende reelle lovbestemmelser. Og en selvfølgelig forakt for og neglisjering av menneskerettighetene, mens noen menneskerettigheter unntaksvis overfladisk og som oftest forfalsket er nevnt.
   Iøvrig er det av betydning blandt annet også å få med at reperasjonsplikten selvfølgelig også innebærer at enhver menneskeretts-krenkelse kompetent og effektivt skal straffeforfølges og samfunnsmessig stoppes.

   Rune L. Hansen:
   Jo mere og bedre de fortier, bagatelliserer og forfalsker menneskerettighetene og lov og rett dess mere og bedre fremmer de sine egne menneskeretts-krenkende hensikter og ønsker, samtidig som de perverterer, splitter og forvirrer sivilbefolkningen og skaper eller viderefører falske og forurettende autoriteter.

   Rune L. Hansen:
   Jo fjernere og mere abstrakt og skjult og bagatellisert menneskerettighetene er, dess bedre stjeler de enhvers og sivilbefolkningens menneskerettigheter, tenker og tror de instinktivt.

   Greta Solheim:
   I henhold til Grunnloven § 98.Gaute, finnes det ingen damer eller herrer som kan opphøye seg til "høye", det vil si å stå i høyere rang enn øvrig befolkning, og har derfor ikke adgang til å bestemme noe over øvrig befolkning, på tvers av Grunnloven - folkets samfunnskontrakt.

   Rasha Masri:
   Våres politikere har et annet verden,

   Rune L. Hansen:
   Ja, slike politikere og offentlig ansatte gjør alt hva de kan for å fortie og å forfalske menneskerettighetene - de lærer av hverandre for å videreføre og beskytte sine karriærer og forbrytelser. Seg i mellom er de så aksepterende til hverandre. Alle andre - og altså menneskerettighetene - bryr de seg sjelden eller aldri om på ekte.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene er en enestående enkel og for nærsagt enhver voksen lettforståelig målestokk for hvor korrupte og kriminelle politikerne og dommerne og andre ansatte i den politiske og offentlige forvaltningen i et land er. Hvordan? Enhver menneskerettighet skal for ethvert menneske være umistelig og uavhendelig og ukrenkelig, har menneskeretts-konvensjonene klart og tydelig lovbestemt. (Og det er det som først og fremst kjennetegner en menneskerettighet.) Absolutt ingen skal kunne akseptere eller medvirke i en menneskeretts-krenkelse, unntatt i og for nødverge, på mildest mulig måte. Hvilkne og hvor mange menneskerettigheter er krenket i dagens Norge? Og med hvem sin aksept eller medvirkning?
   For å kunne bruke denne målestokken på politisk og offentlig organisert kriminalitet er det enkelt nok bare presist å lese og forstå hver enkelt menneskerettighet i menneskeretts-konvensjonene. Altså ikke å tro på mere eller mindre autoriteters fortielser eller forfalskninger av en eller flere menneskerettigheter!
   De fortier eller forfalsker og ned-prioriterer en eller flere menneskerettigheter for å stjele den fra et eller flere mennesker! Til fordel for sine egne ønsker og behov. Hva de samtidig dermed gjør er også å forurette medmennesket, sivilbefolkningen og verden.

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, onsdag 16. august 2017: 

   Mørkt og mellom 12 og 11 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Spredt skyet først på formiddagen, derefter tilskyende, nokså overskyet med 15 pluss-grader frem mot klokken 12. Overskyet med opp til omkring 17 pluss-grader frem mot 14-tiden. Omkring halvt skyet og 17 pluss-grader frem mot klokken 17. En svak mild bris og 14 klokken 20. Med 13 og halv-mørkt klokken 22. Mørkt og omkring 12 klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.08. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211232566584724

   Menneskerettighetene, et enhvers verdipapir.

   Menneskerettighetene er og skal være en enhvers umistelige og uavhendelige minste-garanti og forsikring, har menneskeretts-konvensjonene kovbestemt. Og at de ikke foreldes. Og at alle og enhver er lov-forpliktet i forhold til enhver menneskerettighet.

   Og at absolutt ingen skal kunne ned-prioritere, forfalske, bagatellisere, krenke eller neglisjere noens menneskerettighet.
   Det eneste lovlige unntak er i og for lovlig nødverge.

   Menneskeretts-konvensjonen, deriblandt Barnekonvensjonen Art 2, har lovbestemt at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Det samme gjelder også Barnekonvensjonens Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og blandt annet Menneskerettserklæringen, Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Hva skjer om en menneskerettighet krenkes for noen?
   Det er å skade medmennesket, menneskeverdet og samfunnet. Og det er ulovlig og skal og må kompetent straffeforfølges. Det er altså kriminalitet. Ekstra grov kriminalitet om krenkelsen skjer i regi, aksept eller medvirkning av noen i den politiske eller offentlige forvaltningen. Samtidig er enhver menneskeretts-krenkelse også et tyveri.

   Hva skal skje om en menneskerettighet krenkes?

   Krenker noen, i eller utenfor den offentlige forvaltningen, uansett hvem, en av noens menneskerettigheter, så har angjeldende krav på offentlig gjenopprettelse, adekvat erstatning og kompetent straffeforfølgelse.

   Det en kan gjøre, er for eksempel med en rød blyant sannferdig å sette et kryss ved den eller de av ens menneskerettigheter som ble eller er krenket og å levere dette til en offentlig ansatt. Enhver offentlig ansatt er dermed forpliktet til å hjelpe en til gratis å få saken kompetent og holdbart offentlig saksbehandlet. Samtidig må en underveis i saksbehandlingen solid og uomtvistelig bevise hver angjeldende menneskeretts-krenkelse. Eventuelt kan advokat eller noen lovkyndig eller andre også hjelpe en underveis i saken.

   Hvis for eksempel noen har fått krenket eller forstyrret retten til sitt familieliv, av dommere eller andre i eller utenfor den offentlige forvaltningen, noe som iallfall i dagens Norge meget ofte forekommer og kan være forholdsvis meget lett å påvise og å bevise, så er det en meget alvorlig krenkelse - og innebærer dessuten enhver slik krenkelse samtidig automatisk også et mangfold av andre menneskeretts-krenkelser. Har krenkelsen skjedd systematisk, som i flere slags alminnelighet enda skjer i dagens Norge, eller med et systematisk preg, så skal og må reperasjon effektivt samtidig også skje for flest mulig andre forurettede.

   Unnlater eller utsetter den politiske eller offentlige forvaltningen eller andre å reparere en noens menneskeretts-krenkelse så forsterkes forbrytelsen og dens grovhet og straffbarhet.

   Enhver menneskeretts-krenkelse, straks den oppdages eller avsløres, skal repareres.

   I reperasjons-plikten inngår:
   Offentlig gjenopprettelse.
   Kompetent offentlig straffeforfølgelse.
   Optimal offentlig adekvat erstatning.

   Enhver menneskeretts-krenkelse er altså en forbrytelse. Deriblandt også et tyveri.

   Menneskerettighetene er det viktigste og nødvendigste verdipapir ethvert samfunn og ethvert menneske har.

   Krenkes det på noen måte overfor et eller flere mennesker av en politisk eller offentlig forvaltning så er det en meget alvorlig forbrytelse og forurettelse og et meget grovt tyveri.

   Enhver politisk eller offentlig forvaltning som ned-prioriterer, forfalsker, bagatelliserer eller neglisjerer en menneskeretts-krenkelse er et terror regime.

   Et terror regime som kriminelt setter sine egne ønsker, hensikter og behov foran og over medmenneskelighet og lov og rett.

   Les alt dette om igjen og nøye og presist hvis du er usikker på noe av alt det som her er sagt.

   Og spør, konfronter eller kommenter gjerne.

   *

  
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/775665235891355/

   Carlos Waaler Johnsen:
   Art 8.Retten til respekt for privatliv og familieliv,
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

   Ser en nærmere på EMK, så finner man lovlige unntak fra de generelle reglene.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene og menneskeretts-konvensjonene er en helhet, Carlos Waaler Johnsen, noen av menneskerettighetene inneholder eller presiserer selv sine unntak, men ingen av menneskerettighetene motsier hverandre, de tvert om utfyller hverandre. Hva gjelder gjelder lovlige unntak i det heletatt, så bygger de på nødvendighets-prinsippet og forholdsmessighet - nødverge-prinsippet, som det kalles på norsk. Dette er en selvfølgelighet som også fremgår av selve menneskeretts-konvensjonene. Det er ikke noe mystisk med det, tvert om.

   Carlos Waaler Johnsen:
   Helt enig, ikke noe mystisk. Jeg oppfattet det som at de fleste inngrep, fra f.eks. barnevernet, var brudd på menneskerettighetene ut ifra innlegget. Det var i såfall en feiltolkning.

   Rune L. Hansen:
   Det såkalte "barnevernet" og dets medspillere er fullstendig en politisk offentlig mafia-virksomhet som grovt kriminelt krenker alt og ethvert av menneskerettigheter, Carlos Waaler Johnsen. Virksomheten er på ingen som helst måte hverken noe barnevern eller lovlig.

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 17. august 2017: 

   Mørkt og omkring 12 til 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig og hvitlig overskyet, et mildt vind-drag og 14 pluss-grader klokken 07. Med oppmot 17 pluss-grader utover formiddagen. Regn, disig og 14 fra omkring 13-tiden. Med mye regn videre frem mot 19-tiden. Derefter noe mindre nedbør. Nokså mørkt, yr og i overkant av 13 pluss-grader klokken 22. Mørkt og det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 17.08. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154652307426875

   Problemet med mange av dagens politikere, er at de ikke i tilstrekkelig grad vet hva som rører seg i samfunnet.

   Den verden man ser bak kontorpultene på Stortinget, er ikke nødvendigvis sammenfallende med virkelighetens verden.

   For uten politikere med den nødvendige yrkes- og livsballasten, kan det bli vanskelig å ivareta borgernes interesser.

   For hva hjelper det med fine lover på papiret, om de ikke fungerer i praksis?

   I hele sommer, har jeg vært i dialog med en 13 år gammel jente som befinner seg på institusjon, men som vil hjem til sin biologiske familie.

   Hverdagene hennes virker å være så monotone som det går an å få det.

   Så hva gjør man i en slik situasjon?

   Jenta vil hjem, familien vil ha henne hjem, men staten, ref Fylkesnemnda og tingretten, har besluttet at hun skal være på institusjon, langt unna der hun har vokst opp og gått på skole.

   Jeg snakket med henne nettopp, og hun hadde dratt tilbake til institusjonen fra skolen, for som hun sa:

   Der kjente hun ingen, i motsetning til den vanlige skolen.

   Det offentlige stuer altså denne jenta vekk på en privat institusjon, langt unna sine trygge og vante omgivelser, og betaler titusenvis av kroner, hver dag, til det private foretaket.

   Med det resultat at jenta får en hverdag, tilnærmet uten innhold.

   Hun har altså bare lyst å reise hjem, og kan staten nekte henne det?

   Vi vet jo at at Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har vært tydelig på at barn, i alle fall de over 12 år, skal ha betydelig med selvbestemmelsesrett til å ta egne valg.

   Og det foreligger heller ingen rettskraftig avgjørelse, så lenge saken er anket videre i systemet.

   Sett at det skjer noe med jenta, fordi det offentlige tvinger henne til å bli på institusjonen?

   Vi har sett nok av tilfeller der det institusjonsplasseringer har ført fryltelig galt av sted.

   Jenta er 13 år, og har klart definerte menneskerettigheter.

   Nedfelt både i Barnekonvensjon og i Den Europeiske Menneskerettskonvejsonen.

   På tide at våre ansvarlige politikere begynner å ta barn på alvor.

   Følgelig : Hun må støttes i sitt valg om å reise hjem til sin familie.

   Vi kan ikke tillate at nok et barn går tapt, som følge av et virkelighetsfjernt norsk system, som ignorerer barns rettigheter .

   *

   Brynhild Karlsen:
   Verken barn eller voksne tas på alvor, og politikerne hører ikke hjemme i vår verden! de koser seg i den frotreffelige bobla si!

   Monicha Nyhuus Aas:
   Det er så viktig det du skriver om her Marius Reikerås, for det er så utrolig mange barn, som får ødelagt troen på livet og fremtiden, med den praksisen som føres i dag. <3

   Rune L. Hansen:
   Hun, i likhet med så mange andre barn i dagens Norge, kidnappes, fangeholdes, traumatiseres, tortureres og utplyndres, i regi av en offentlig forvaltning. Både hun og hennes foreldre og familie behandles som søppel, mishandles og frataes sine menneskerettigheter. Ingenting av alt dette er lovlig. Tvert om er det alt flerfoldig straffbart. Og slik politisk og offentlig organisert groveste slags kriminalitet er det dagens norske offentlige forvaltning, inklusivt også både politikere og dommere, medvirker i og for og gir sin aksept, samtidig som de liksom ikke vet hva som foregår.
   Hva annet er det enn politisk og offentlig organisert groveste slags kriminalitet og menneske-ødeleggelse og samfunns-ødeleggelse?

   Trond Stenseng:
   Spot on Rune L. Hansen ....

   Steinar Kolnes:
   Tror nok at politikerne skjønner problemet og lovverket er klart.
   EMD's avgjørelser er klare nok. MEN domstolene bryr seg ikke!
   Du kan ikke kaste en dommer som ikke gjør jobben, og du kan ikke irettesette han.
   Alt trenger en tilbakemelding og korreks. Politikerne får det til stadighet, men for domstolene er det ingen slik mulighet. Domstolene er helt fristillet fra alle demokratiske prosesser. Og på toppen av alt utnevner de seg selv.
   I Norge er det slik at dommere har vitneforbud. Vi stevnet en dommer etter at han lot en annen som dommerfullmektig fortsette som dommer etter at vedkommende ble ansatt hos vår motpart. Men han ville og kunne visstnok ikke vitne fordi dommere har vitneforbud! Jeg lurer på om dette er et særnorsk problem?

   Vidar Mathiassen:
   Marius Reikerås?

   Alf Reuss Kollsete:
   Ennå et KLART EKSEMPEL på POLITIKERNES ANSVARSFRASKRIVELSE! Det fins INGEN SERIØSE PARTIER Å STEMME PÅ!!!!

   Rune L. Hansen:
   Politikerne og dommerne i dagens Norge samarbeider om og for å beskytte og akseptere hverandres kriminalitet. Det er hva de brukes sin "uavhengighet" til. Å neglisjere både menneskerettighetene, Straffeloven, EMD og Roma-statuttene.

   Rune L. Hansen:
   Samtidig driver de også aktiv og iherdig propaganda for hverandre, selvfølgelig.

   (...)
   Ann Kristin:
   Jeg må si meg uenig med deg her, Marius. Politikere er fullstendig klar over det onde som skjer i vårt land. De er informert opp og ned og i mente.
   Vi i Moderatene har kontaktet høyeste hold på stortinget, og vi fikk til svar at stortingsrepresentanter ikke kan stilles til ansvar for det de gjør. Det er ansvarsfraskrivelse fra ende til annen!

   Rune L. Hansen:
   Stortings-politikerne (de samme år efter år i generasjoner, så hvorfor avholde valg egentlig?) har seg imellom gjort det til en alminnelighet å ikke politianmelde og forlange sine egne eller sine medspillere sine forbrytelser kompetent straffeforfulgt, dømt og stoppet. Fullstendig motsatt av hva Straffelovens lovlige lovbestemmelser og menneskeretts-konvensjonene og alt annet av reell lovlig lov og rett har lovbestemt!

   Rune L. Hansen:
   Politikere som ankommer eller aspirerer Stortinget blir nokså fort og lett og fristende informert om at de nu har ankommet en forsamling hvor de kan gjøre karriære og premieres for delaktighet i og aksept for forskjellig slags politisk offentlig organisert kriminalitet. (Som selvfølgelig ikke direkte brukes som valgflesk.)

   Magne Leonard Karlsen:
   Jeg har tatt til å omtale Stortinget som et kriminelt kartell, der alle medlemmer står høyt hevet over loven.

   Grethe Hagen:
   Barnevernet har ødelagt altfor mange barn.

   Dag Vidar Madsen:
   Det er vanskelig å få has på den kriminaliteten som har sneket seg inn i den norske forvaltningen. Vi har etter hvert fått en stat mot folket. Hvor rettsvesenet bedriver en praksis med omvendt bevisbyrde. De masseproduserer justismord, i steden for å sikre at alle menneskerettighetene blir fulg opp i hver sak. Noe alle har krav på.  

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1574166595937597/

   Siv Rosalba Myhra:
   Hei du ja det er mye sant i dette her. Jeg selv har opplevd mye av dette med bv. Det et noen som må forklare politikerne hva den virkelige verden er. Og gjøre ting riktig. : ) : ) : ( : ( : : ( 

   Aurel Trusca:
   The law in Norway is corupt, Barnevernet haram is evil, only the world can save Norwegian population from evil, hopefully this year European human rights will condemn Norway and punish the evil institution who kidnap children, Barnevernet Haram is worse than Boko Haram, is so powerful and evil that the Norwegian population can't fight it, only the world can eliminate the evil satanic terror organization, just as they did with nazi and Hitler

   Grethe Hagen:
   Politikerne vet utmerket godt hva som foregår i barnevernet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.08. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154652622636875

   Våre internasjonale venner, har ikke glemt at det er valgkamp i Norge.

   Så bli ikke forundret om det kommer flere spørsmål fra høytstående representanter i utlandet, mht hva norske politikere har tenkt å gjøre for å få slutt på menneskerettskrenkelsene i Norge.

   *

   Vidar Mathiassen:
   Høyst nødvendig, Marius Reikerås <3 !

   Anne Torild Bru:
   Kva den norske stat har tenkt å gjera for å få slutt på brudd på menneskerettigheter??
   Garantert INGENTING.  
   Minnar om at INGEN folkevalde blir valgt inn på Stortinget for å krenka rettsikkerheten til befolkningen i staten Noreg. Tvert om, folkevalde blir valgt inn på Stortinget for å ivareta interessene til folket i staten Noreg

   Per Steinar Sørå:
   At de sender opp observatører som kan følge med vil være sunt og at det ikke blir valgfusk!

   Rune L. Hansen:
   - Valgfusk er det uansett all den stund en ikke fritt kan stemme på hvem en selv ønsker - på for eksempel Marius Reikerås (hva enten vedkommende selv ønsker det eller ikke).
   - Og at sivilbefolkningen bare tillates å stemme på mennesker som fra før av har makten, eller på politiske grupperinger eller partier og nepotismer av sær-interesser de har godkjent, er også valgfusk.
     Alt slikt er valgfusk i henhold til Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25.
   - Det er også valgfusk at den politisk finanserte nepotismen inhabilt promoterer stort sett bare seg selv.
   - Det er også valgfusk at pengers og sær-interessers makt promoterer kandidater eller partier.
   - Det er også valgfusk at nepotismer, organiserte sær-interesser og partier i det heletatt tillates som kandidater.
   - Det er også valgfusk at menneskeretts-krenkende mennesker eller ideologier tillates offentlig makt. Valgfusk i henhold til blandt annet Menneskerettserklæringen, Art 30.
   - Med slike politiske nepotismer og ideologier med den offentlige makten kan dessuten ytterligere hva som helst av offentlige forbrytelser videreføres eller igangsettes og forventes!

   Aina Gregersen:
   Men Bill Gates Har vært her - rett før siste valg .... og da fikk Senterpartiet usannsynlig høye valgtall (for antatt sammeslåing av partiers skyld) - og forhåndstemmene i nordområdene ble ikke medregnet Selvom det var "Posten"s skyld at de ikke nådde frem . . . Så vi får bare se hva de store "herrer", som har knekt Enigma- har tenkt til og styre dette 'umerkelig' til -
   i år. (Gammel krigs strategi ! )

   Tore B. Krudtaa:
   Kan vel begynne med å gi riksadvokaten sparken. Nå er det snart 20 år han har sittet i det som nå må betraktes som en "mafioso-stilling". Hvilke andre land enn bananrepublikker og diktaturstater har samme person i en slik stilling i 20 ÅR? Noe er alvorlig galt fatt med rettssystemet, det er det liten tvil om. Det her er bare en av indikatorene som viser hvor stor farse norsk rettsvesen er blitt, men slett ikke uvesentlig.

   Aina Gregersen:
   Thank God !
   - og Reikerås ; )

   
---
---

   Oddvar Espegard, 17.08. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1574410422579881/

   av Gro Hillestad Thune.
   
   Jeg har et par kommentarer til denne diskusjonen:

   1. Meningsløst å se på /diskutere barnevernet som en ting/enhet/entydig praksis. Derfor heller ikke mulig å være for eller mot barnebarnet. Det som må diskuteres er SYSTEMET dvs rammebetingelsene, beslutningsprosesser, innholdet i opplæring klagemuligheter, metoder for kvalitetssikring, rettsvernet til dem som utsettes for dårlig/uforsvarlig saksbehandling mmm. Den som går inn i dette kan bare komme til en konklusjon: slik systemet idag fungerer i praksis er det så uforsvarlig at det må skrotes og bygges opp helt på nytt fra bunnen av. Dvs det må tenkes helt nytt mht hvordan familier som sliter og barn som utsettes for alvorlig omsorgssvikt kan hjelpes! Stikkord er: mindre tvang - mer samarbeid både innen hjelpeapparatet og i barnets og familiens omgivelser. Samfunnet har overlatt alt for mye ansvar og for vanskelige oppgaver til en enkelt etat/faggruppe og utrustet dem med alt for stor makt og krav om å alene å ta ansvar for samfunnets gull dvs barna. Det alt for mange barn og voksne utsettes for kan ikke forsvares av noe menneske på jord, uansett hvor glad man er i barnevernet. Jeg vet også at Norge trenger et skikkelig BV - hvor foreldre som strever og barn som har det vondt verdsettes og respekteres. Dessverre langt dit.

   2. Politikerne i alle partier har glemt/ikke forstått at respekt for velferdsstaten forutsetter at brukernes erfaringer spesielt de dårlige må brukes til løpende forbedringer. De må tas imot med takk - ikke benektes og latterliggjøres.

   3. Alle partier - ikke minst Ap - har for lengst forlatt sitt forbrukerpolitiske engasjement. Det skjedde etter at lovgivning/rettigheter for brukere av private tjenester kom på plass. Da det ble snakk om /behov for
styrking av rettighetene til brukere av off velferdstjenester rettet mot såkalte svakere grupper, slik som BV , NAV systemet, psykiatrien, rusmisbrukere har man nok vært redd for å tråkke t
ansatte/fagorganiserte på tærne ( sterke velgergrupper) .
   3. Ingen politiske partier er meg bekjent interessert i hvordan menneskerettighetene til brukere av off velferdstjenester ivaretas. De har lagt seg flate for læren til makt jurister i Justisdep og hos Regjeringaadvokaten som påstår med tyngde at det avgjørende er lovers innhold. Det er notorisk feil. Det avgjørende er handlingene/ menneskebehandlingen. Selv har jeg i minst 10 år fungert som en uformell klageinstans mht MR brudd. Ingen off organ ivaretar oppgaven. Helt umulig å få noen som helst dialog/kommunikasjon m myndigheter /politikere om dette.

   Er på hytte og prøver å knote på en liten mobil. Beklager at jeg stadig trykker feil.

   *

   Jan Myhre:
   Fantastisk av Gro Hillestad Thune. Les og lær! En ting må jeg tillegge: Det går ikke an å skylde på systemet når holdningene er gale og saksbehandlingen uredelig. Husk at Kongsberg bv kontor reduserte akuttvedtakene med 90% ved å endre holdninger og praksis, innenfor dagens system!

   Oddvar Espegard:
   Ja Jan Myhre!

   Jarle Klingenberg:
   Fantastisk bra skrevet. Men min påstand om alt for mange maktsyke forståsegpåere, som må fjernes NÅ!!!!!!!!!!!! står ved lag.

   Eric Kamov:
   Korrekt!!!

   Rune L. Hansen:
   Ja, men forstår hun godt nok at Gestapo og lignende er noe en skal og må kompetent straffeforfølge? Og at Gestapo-virksomheter ikke skal reformeres eller forbedres? Og at ethvert offentlig barnevern, hvilket navn det enn har, nødvendigvis må være et familievern og menneskevern, fullstendig 100% respekterende og tjenende enhvers alle menneskerettigheter?

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, fredag 18. august 2017: 

   Mørkt, vått og 11 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Lyst, dottete overskyet og 10 klokken 07. Tildels skyet lys blå himmel, en mild bris og 17 pluss-grader frem mot 12-tiden. Jeg skal plukke inn og tilberede noe plante-medisin fra her ute i dag. Det er både nødvendig og gledelig for meg å ha diverse slikt jeg trenger i den meget store hagen og landskapene her på eiendommen. Det meste av slikt har jeg selv utplantet for nu mere enn ti års tid siden og det meste trives godt. Tilskyende til overskyet med yr og 16 pluss-grader fra omkring 17-tiden til henimot 19-tiden. Derefter en stund mindre overskyet, vått og 15 pluss-grader uten nedbør. Vått, tildels regn og yr og ned mot 13 og mørkt frem mot 22-tiden. Med ned til 12 videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 19. august 2017: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 11 og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, regn og yr og omkring 12 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 12. Omtrent det samme med opptil omkring 14 pluss-grader utover eftermiddagen. Tildels mindre nedbør, et mildt vind-drag og oppmot 17 pluss-grader mot kvelden. Vått, disig, regn og yr og ned mot 12 pluss-grader frem mot 21-tiden og noe dunkelt. Mørkt og iøvrig det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.08. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211257319243525

   Menneskerettighetene, det viktigste å ikke glemme

   Menneskeretts-konvensjonenes bestemmelser og prinsipper bestemmer forskjellen på lovlig politikk og lov og rett, kontra ulovlig. Enhver reell eller mulig menneskeretts-krenkelse i regi av ansatte i den politiske, juridiske eller offentlige forvaltningen, skal og må kompetent og effektivt straffeforfølges og repareres, om nødvendig også med tilstrekkelig internasjonal hjelp.

   Enhver menneskerettighet skal og må for ethvert menneske være umistelig og uavhendelig. Og en garanti, forsikring og eiendom.

   Skal en menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker kunne lovliggjøres eller aksepteres så må den 100% skje innenfor prinsippene for nødvendighet, forholdsmessighet, likhet for loven og rettssikkerhet. Det vil blandt annet si for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte.

   Enhver menneskeretts-krenkelse og enhver menneskerettighet foreldes aldri.

   Menneskerettighetene og deres prinsipper forplikter ethvert voksent menneske og ethvert samfunn.

   Bestemmelsene og prinsippene i menneskeretts-konvensjonene har forrang over alt annet av lovbestemmelser, regler, dommer, avgjørelser, praksis og prosesser.

   Alt slikt som ikke er samsvar med menneskeretts-konvensjonene er kriminalitet.

   Enhver offentlig menneskeretts-krenkelse kan være et forsøk på å skjule eller begå flere menneskeretts-krenkelser.

   Enhver menneskeretts-krenkelse i offentlig regi overfor et eller flere mennesker er det absolutt farligste og mest ødeleggende som finnes i verden.

   Flere gjeldende versjoner av straffelov-givningen inneholder derfor blandt annet følgende lovlige lovbestemmelser angående skjerpende omstendigheter:

   "Ved straffutmålingen skal det i skjerpende retning især tas i betraktning at lovbruddet:

   a) er begått med midler eller metoder som er særlig farlige eller har stort skadepotensial,
   b) har satt menneskers liv eller helse i fare eller voldt velferdstap,
   c) er tilsiktet et vesentlig mer alvorlig resultat eller det lett kunne ha blitt følgen,
   d) er begått på en særlig hensynsløs måte,
   e) er ledd i en planlagt eller organisert virksomhet,
   f) er begått av flere i fellesskap,
   g) er forøvet ved at lovbryteren har utnyttet eller forledet unge personer, personer i en meget vanskelig livssituasjon, som er psykisk utviklingshemmet eller står i et avhengighetsforhold til lovbryteren,
   h) har rammet personer som er forsvarsløse eller særlig utsatt for lovbrudd,
   i) har sin bakgrunn i andres religion eller livssyn, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, homofile orientering, funksjonsevne eller andre forhold som støter an mot grupper med et særskilt behov for vern,
   j) er begått i offentlig tjeneste eller er forøvet ved brudd på en særlig tillit,
   k) er begått av noen som tidligere er ilagt en strafferettslig reaksjon for liknende handlinger eller andre handlinger som er av betydning for saken,
   l) er begått i nærvær av barn under 15 år."

   Medvirker tre eller flere mennesker, uansett hvem, i eller for en menneskeretts-krenkelse så er det organisert kriminalitet, med en forhøyet strafferamme.

   Både internasjonalt og nasjonalt (også i norske Straffeloven) har organisert kriminalitet følgende definisjon:

   "Med organisert kriminell gruppe menes en organisert gruppe på tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller hvor en vesentlig del av virksomheten består i å begå slike handlinger."

   Av formildende omstendigheter er i straffelov-givningen blandt annet at "lovbryteren har forebygget, gjenopprettet eller begrenset skaden eller velferdstapet voldt ved lovbruddet, eller søkt å gjøre det".

   *

   Det er med utvetydig tydelighet lovbestemt i blandt annet Barnekonvensjonen, at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art". (Art 2.)

   Og for eksempel i Barnekonvensjonens Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Menneskerettighetene gjelder for alle og enhver. Blandt annet også for politiske partier, domstoler, dommer og dommere, selvfølgelig.

   Blandt annet også Menneskerettserklæringen Art 30:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Alt dette vil blandt annet si, at ingen menneskerettighet skal av noen lovlig kunne forfalskes, bagatelliseres eller neglisjeres.

   Aksept eller medvirkning i eller for enhver menneskeretts-krenkelse i offentlig eller annen regi er en forbrytelse mot menneskeverdet, enkelt-mennesket, samfunnet og verden.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1350689311724009/

   Aina Gregersen:
   ! HEAR ! HEAR !

   
---

   https://www.facebook.com/groups/91408050524/permalink/10159282068310525/

   Solveig Feddersen:
   De blir groft tilsidesat og inte overholdt i barnsager. ej heller børnekonventionen.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.08. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211257860497056

   "Som alle de andre politifolkene, statsadvokatene og dommerne må han sone i denne leiren som er reservert for lovens utro voktere. For hvis disse fangene skulle sonet blant vanlige kriminelle, ville de trolig ha blitt drept.

   For før de selv ble tatt, har disse fangene sendt svært mange i fengsel gjennom årene."

   Fangeleir for offentlige ansatte
   https://www.nrk.no/urix/fangeleir-for-offentlige-ansatte-1.8281155
   I Russland finnes det en egen fangeleir for dømte politifolk, statsadvokater og dommere. For bare i fjor ble 5000 russiske statsansatte tatt for korrupsjon.
   nrk.no

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1628469460537055/

   Cate Nyvoll:
   Alle tiders ide, her i landet ville en slik hurtigt bli fyldt opp ?

   
---
---

   Jelena Gulick, 19.08. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1576427122378211/

   På oppfordring fra flere, og dels på grunn av en trøblete mikrofon, legger jeg herved ut appellen jeg holdt på demonstrasjonen i dag, den 19.8.17:

   Kjære medborgere og kampfeller!

   Her står jeg igjen, for jeg kan intet annet. Det gjelder våre barn og deres fremtid. Våre rettigheter som borgere. Vår verdighet som nasjon.

   Jeg har noen spørsmål til dere der ute, dere som kaller dere barnevernsledere, saksbehandlere, psykologisk sakkyndige, barnevernsadvokater, fylkesnemndsledere, tingrettsdommere: Er familiene deres fulltallige rundt bordet når dere skal sette dere til for å innta julemiddagen? Står der kanskje en tom stol - to, tre? Har dere opplevd at det kjæreste dere har i livet, det som skulle være julens midtpunkt, brått. brutalt og vilkårlig er blitt revet bort fra dere? Har dere opplevd den ufattelige sorgen ved å miste det umistelige, og kjenne livsfundamentet - familiens enhet - bli ristet i sine grunnvoller?

   Jeg kan fortelle dere noe om denne sorgen. Jeg er en bestemor som har mistet 2 barnebarn til Statens ivrige håndlangere. Om bomben som sprang. Sjokket. Atomstøvet som la seg som en kappe over tilværelsen, og stengte alt sollys ute. Den lange, kjernefysiske vinteren, hvor man hjelpeløst kaver seg gjennom en tjukk grøt av aske, og venter på at smerten skal opphøre. På en eller annen måte.

   Det verste var den brennende kjærligheten til barnebarna mine, den som ble begravet i asken, og aldri mer fikk komme til uttrykk. Aldri skulle jeg få sitte med dem i fanget, og lese eventyr for dem. Aldri skulle jeg få lære dem sangene jeg selv lærte som barn. Lære dem noter, lære dem å spille. Aldri skulle jeg få anledning til å fortelle dem noe om den store, flotte slekten de stammer fra, om den tapre kampen deres oldeforeldre kjempet for tilværelsen. Vise dem bilder - se, her er din oldemor som brud. Her er din bestemor som baby. Synes du ikke vi likner?

   Denne sommeren skulle jeg ha gått langs stiene rundt hytten min, med mitt yngste barnebarn i hånden, og plukket markjordbær med henne. Vist henne hvor de fineste bærene befant seg. I stedet gikk jeg og plukket alene - med 2 krus i hånden.

   Kort sagt - jeg skulle aldri få øse av min erfaring og livskunnskap. For slik har Stat og kommune bestemt det. Ingen partsrettigheter til besteforeldre, ingen samværsrett. Kun i særtilfeller, der tilknytningen mellom besteforeldre og barnebarn har vært særlig sterk. Selv hadde jeg tilbrakt hundrevis av timer med mitt yngste barnebarn på mødrehjemmet, og deltatt i stell og omsorg. Elsket det som mitt eget. Likevel fikk jeg den brutale beskjeden: "Farmor må ikke komme på besøk i fosterhjemmet i uoverskuelig fremtid, da barnet kan få reaksjoner!" Bestemor ansees ikke lenger som noe verditilskudd for barnet, snarere som en pest og en plage, en som påfører barnet stress, og som plager barnevernet med kritiske spørsmål som aldri blir besvart. Derfor må bestemor nedvurderes og helst ignoreres totalt. I noen tilfeller blir besteforeldre beskyldt for manglende omsorgsevne, og krenket på det groveste. I ett tilfelle der en bestemor ville flytte inn til foreldrene og hjelpe dem med barnet som ble krevd bortadoptert av barnevernet, ble hun nektet dette med begrunnelsen: Nei, da måtte bestemor ha veiledning først! Veiledning til en moden kvinne med livslang erfaring i omsorg? Kanskje hun heller burde ha kommet til saksbehandlerens kontor og gitt henne en smule "veiledning"...

   Så lenge menneskeheten har bestått, har besteforeldre vært en høyt skattet ressurs i familiene. Veiledning har gått i arv fra mor til datter og videre til neste generasjon, og neste... En bestemor har vært en viktig avlastning og barnepasser for døtre og sønner, når de måtte ut i arbeide. Min mor hjalp meg med mine barn da de var små. Hun svarte på spørsmål om det var noe jeg lurte på. Hennes mor hjalp henne med hennes barn da de også var små. Og hennes mor igjen... Slik har historien gjentatt seg, gjennom tusener, for ikke å si, millioner av år. Nå vil den moderne barnevernsideologien slette denne nedarvede tradisjonen med et pennestrøk på kortfattede og meningsløse vedtak, uten adekvat begrunnelse, og kun med den absurde påstanden om at barna kan bli "vesentlig skadelidende" ved å være i kontakt med sitt biologiske opphav. Den livsviktige kjærligheten barna trenger fra sine nærmeste, er erstattet med kjøpt surrogatomsorg.

   Julen som var, 2 måneder etterat mitt yngste barnebarn var tvangshentet av barnevernet, var det ryddet en ledig plass rundt bordet da vi skulle innta julemiddagen. I stedet for den lille barnetallerknen som skulle ha stått der, hadde jeg tent et lys. Et lys som brant i takt med Sølvguttenes sang om det hellige barnet i Betlehem, og om stjernen som lyste vei.

   Kanskje en stjerne en dag vil skinne gjennom atommørket som myndighetene med sine forskrudde ideer har bredt over ofrene sine. Kanskje denne stjernen vil si: Rør ikke barnet! Splitt ikke familien! Husk- dere står på hellig grunn!

   Jelena Gulick

   *

   Ingolf Johansen:
   Fantastisk godt skrevet :) varme tanker og en bamseklem fra Nordland

   Jelena Gulick:
   Takk! :-)

   Rune L. Hansen:
   Veldig mange både i og utenfor den politiske og offentlige forvaltningen ønsker enda å tjene makt, politikk, karriærer eller penger på kidnapping, fangehold, traumatisering og tortur av barn og andre menneskeretts-forbrytelser. : (
   Nepotismer, fagforeninger, nærings-interesser, feminisme, pedofile, etc. : (
   Politiske partier og andre sær-interesser tjener stort med stemmer og makt på å ha frihet og premiering og liksom lovlighet for slikt. : (

   Rune L. Hansen:
   Virksomheten setter enormt med makt, karriærer og penger i sirkulasjon.

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, søndag 20. august 2017: 

   Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Både helt og delvis overskyet og tildels yr og opp til 13 pluss-grader frem mot 12-tiden. Disig overskyet, yr og 13 pluss-grader klokken 13. Tildels det samme videre utover dagen, men med 15 pluss-grader frem mot 18-tiden. Overskyet og vått, men mindre nedbør og 13 pluss-grader omkring 21-tiden. Dunkelt klokken 21.30. Mørkt og iøvrig omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---

---

   Oddvar Espegard, 20.08. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1576969348990655/

   Barnevernet sprer frykt, og det er nok statens hensikt.

   *

   Oddvar Espegard:
   Skrevet av Leif Helge Bakke.

   Leif Helge Bakke:
   Derfor må parlamentarismen og samtlige av dagens partier i parti systemet fjernes. Alt annet er uten virkning. Folket må samle seg og kreve dette. Min påstand.

   Leif Helge Bakke:
   Om ikke så vil lidelsene i samfunnet bare fortsette.

   Oddvar Espegard:
   Forstår hva du mener Leif Helge Bakke.

   Irene Jeanette Larsen:
   Enig

   Irene Jeanette Larsen:
   Og bli enda verre

   Leif Helge Bakke:
   Oddvar Espegard Det er nok desverre langt fra tilstrekkelig at d kun er du som forstår Oddvar. Så man får nok bare fortsette å prate til folk forstår. Om ikke kreftcellene drepes, så fortsetter kreften til man dør.

   Leif Helge Bakke:
   Hvor langt inn i fremtiden må man gå, før folket våkner og begynner å kreve slutt på all galskap. Som dagens parti system ikke gjør noe for å stoppe. Å fortsette med parlamentarismen er det samme som å hoppe utafor Trollveggen uten fallskjerm.

   Jan Myhre:
   Hvorfor er d statens hensikt?

   Lars-Arne Høgetveit:
   Ser du her ser vi ett mønster for å endte staten:
   http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2017/Styrk_familien_og_dens_vern-31.12.2016.htm?fref=gc

   Jan Myhre:
   Lars-Arne Høgetveit Mye vettugt der.

   Lars-Arne Høgetveit:
   Er redd Stasi henvisnigen også er relevant.

   Rune L. Hansen:
   Mye meget vesentlig innhold i din artikkel der, Lars-Arne Høgetveit!

   Ragnhild Sofie Osei:
   Derfor skal ikke mine barn vokse opp i sånt land som skremmer dem å gir dem angst , det finnes så mange andre land enn Norge hvor familier og barn kan ha det tusen ganger bedre enn i et land hvor penger, makt og status er viktigst !!

   Oddvar Espegard:
   Godt spørsmål Jan Myhre. - VI MÅ HA SVAR !

   Khadim Gueye:
   Ja. det er helt riktig!!

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke statens hensikt, men den øverste nepotismen av stats-ansatte politikere og deres medspillere sin hensikt. Hensikten er en villet og nyttig konsekvens av å ville opprettholde og videreføre sin makt og karriærer og politikk. Blandt annet for ikke å risikere å komme til å bli kompetent straffeforfulgt.

   Rune L. Hansen:
   Frykten og den bakenforliggende forårsakende terror, tortur, utplyndring, lovløshet og falskhet gir blandt annet lydighet og lojalitet og autoritet. Alltid effektive og nyttige virkemidler.

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor ønsker slike politikere og deres medspillere å videreføre eller oppnå ytterligere offentlig makt?
   Det er ikke på grunn av respekt for samfunnets medmennesker og menneskerettighetene.

   Eva Tangstad:
   Vi forlanger nå den største høring som noengang har skjedd i Norge. Der alle kan stå og fortelle om grusomme overgrep utført av barnevernet og den norske stat. Hvorfan barn kidnappes og fangeholdes og de ansvarlige skal bli holdt personlig ansvarlig for sine løgner. Tiden nærmer seg og bobla sprekker!

   Grethe Hagen:
   Vi får håpe det

   Eva Tangstad:
   Og til alle dere i barnevernet som har fratatt bare en familie sine barn på løgner skal holdes personlig ansvarlig. Folkemord er ikke noe å spøke med!!!

   Rune L. Hansen:
   De håper at ord som folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, tortur, offentlig terror og utplyndring, etc. vil få flest mulig politikere, medskyldige og andre offentlig ansatte og medspillere og indoktrinerte også i andre sine land til å bagatellisere, fortie, forfalske og bortforklare lovbestemmelsenes og handlingenes innhold og fakta.

   Atle Rørdam:
   De holder engasjerte mennesker i sjakk på denne måten.
   Så ikke folk ikke får tid til å tenke over hvorvidt vi bør ha en stat av den sorten vi har eller ikke.
   Svaret er klart... Vi verken bør eller skal ha en DeepState/ FakeState konstellasjon.

   Liv Marit Bakke:
   Frykt er et effektivt våpen for å få hele saueflokken til å samle seg å flykte i samme rettning, mens dem breker på bonden om å sette opp flere gjerder.

   Rune L. Hansen:
   Samtidig som frykten maner til egoisme, svik, splittelse - og underdanighet.

   Rune L. Hansen:
   Vi kan vite og ser også at frykten er to-sidig. Foruretterne på sin side, vil ha fortielser, bagatellisering, forfalskninger og molbo-argumentasjon og fraværende reell argumentasjon.
   Av frykt for å bli for meget avslørt.

   Erling Peder:
   En dag skal dem få mer en dem har bedt om, hver eneste en av disse kaprylene som har herjet og herket med barna og foreldrene det er jeg viss på .

   Rune Fardal:
   Loven sier en ting, ansatte i barnevernet gjør noe annet.

   Rune L. Hansen:
   Det er det som kjennetegner kriminelle og kriminelle lovbestemmelser og avgjørelser, Rune Fardal.

   Nina Kristin Grønvold:
   Hvordan kan det være mulig?
   Har alle de ærlige gitt opp og sluttet, eller hvordan kan det ha gått så langt at loven blir tilsidesatt???

   Rune L. Hansen:
   Med den politiske makten de har kan de late som at det er lovlig, medmenneskelig og rett og riktig det de gjør.

   Jan Myhre:
   Nina Kristin Grønvold Det er et spørsmål med mange svar.
   Fordi bv er politikk. Og svært mange som jobber i de ulike profesjonene i bv hører til blant de som enten ikke liker det biologiske prinsipp, eller som mener at staten eier barna.
   Fordi bv er et lukket system - og fordi de aller fleste politikerne velger å tro på løgnene lederne i bv forteller dem.
   Fordi noen av bv lederne føler seg presset av kommuneadm til å foreta omsorgsovertakelser fordi det er billigere for kommunen.
   Fordi saksbehandlerne og lederne er blitt skremt av Christoffer-saken, og heller vedtar omsorgsovertakelse enn å ta sjansen på hjelpetiltak i hjemmet.
   Fordi mange ansatte rett og slett ikke er egnet til stillingene de innehar.

   Khadim Gueye:
   Det ser vi hele tiden hos Bv

   Rune L. Hansen:
   Samtidig som de selv og deres dirigenter og medspillere later som at det er lovlig det de gjør.

   Leif Helge Bakke:
   I hvor mange år til skal alle i denne bv kampen fortsette med å bruke sin energi kun på dette temaet, når det også er svært mange andre som lider av statens herjinger med folket under parlamentarismen? Ville det ikke vært enda lurere og begynne å bruke energi på å få fjernet de som er skyld i at bv kan herje fritt i dette landet? Det er samtlige partier på stortinget som må fjernes.

   Arnfinn Wiksaas:
   - Just frykt... frykten er også drivkraften bak den religiøse tro, og dermed er frykten også vår tid den sinnstilstand som må svekkes og kveles...

   Rune L. Hansen:
   At virksomheten og dens dirigenter skaper meget frykt er lett forståelig. Virksomheten forbryter seg konsekvent i alminnelighet grovt mot alt og ethvert av menneskerettigheter. Og mot et meget stort mangfold av Straffelovens lovlige lovbestemmelser! Samtidig som den politiske nepotismen og dens medspillere later som at de ikke vet det!

   Og grovere forbrytelse finnes ikke i internasjonal og nasjonal lov-givning!
   I henhold til blandt annet Straffeloven 2005 § 102 c, e, f, h, i, k og § 101 a, b, c, d, e og § 109.

   Jamfør dessuten følgende gjeldende paragrafer som også omhandler alminnelig forekommende forbrytelser ved bortførelse av barn i Norge:

   Straffeloven § 4, § 60a, § 98, § 104a, § 105, § 110, § 116, § 117, § 117a, § 118, § 120, § 123, § 124, § 125, § 129, § 132 a, § 140, § 147a, § 215, § 216, § 218, § 219, § 222, § 223, § 225, § 229, § 233 a, § 242, § 270, og § 276 b.

   Virksomheten rammes blandt annet også av både internasjonal og nasjonal lov og rett mot terror og terror-handlinger.

   Straffeloven § 147a foreksempel., går slik:

   "§ 147a. En straffbar handling som nevnt i §§ 148, 151 a, 151 b første ledd jf. tredje ledd, 152 annet ledd, 152 a annet ledd, 152 b, 153 første til tredje ledd, 153 a, 154, 223 annet ledd, 224, 225 første eller annet ledd, 231 jf. 232, eller 233 anses som en terrorhandling og straffes med fengsel inntil 21 år når handlingen er begått med det forsett 

   a) å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel lovgivende, utøvende eller dømmende myndighet, energiforsyning, sikker forsyning av mat eller vann, bank- og pengevesen eller helseberedskap og smittevern,

   b) å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller

   c) urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller for et annet land eller en annen mellomstatlig organisasjon.

   Straffen kan ikke settes under minstestraffen som er bestemt i straffebudene som er nevnt i første punktum.

   Med fengsel inntil 12 år straffes den som med slikt forsett som nevnt i første ledd, truer med å begå en straffbar handling som nevnt i første ledd, under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Får trusselen en følge som nevnt i første ledd bokstavene a, b eller c, kan fengsel inntil 21 år idømmes. Medvirkning straffes på samme måte.

   Med fengsel inntil 12 år straffes den som planlegger eller forbereder en terrorhandling som nevnt i første ledd, ved å inngå forbund med noen om å begå en slik handling.

   Tilføyd ved lov 28 juni 2002 nr. 54, endret ved lov 20 juni 2003 nr. 45 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712)."

   Marit Skjærli:
   Styrt av selveste djevelen,
   og han har bare djevelskap å servere ...
   Rart, at Statsministeren kan stilltiende godta dette kjøret på foreldre og barn ...
   I en Nyttårs tale sa hun, at helse er viktig, men å herje med barn og foreldre på denne måten ...
   ... gjør folk helse-løs !
   Nei, dette kommer fra djevelen selv, men han bruer mennesker i sin tjeneste, ikke rart, at Bibelen har et Ord som lyder:
   «djevelen kommer bare for å myrde og ødelegge»
   så sant ...så sant, og ve dem som blir dåstyrt av djevelen ... oppgjørets time starter om litt, da kommer det IKKE til å være noen §§ å gjemme seg bak ...

   Jan Stenberg:
   korporasjonen NORGE er bygget på frykt
   uten frykt faller korporasjonen sammen
   det motsatte av frykt er kjærleik
   som er det levende menneskets egentlige natur

   Eva Tangstad:
   De snakker om at det vil skje terror i Norge i 2017. Jeg frykter ikke terror. Det folk burde frykte er barnekidnappingene. Det er virkelig terror.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.08. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211266976644954

   Utrolig hvor mange som lar seg lure av ulovlige lovbestemmelser! Og hvor lite på alvor menneskerettighetene respekteres!

   Hva er det som gjelder og skal gjelde? Menneskerettighetenes lovbestemmelser eller Straffeprosesslovens, når de har en lovbestemmelse motsatt hverandre? Menneskerettighetenes selvfølgelig. De har og skal ha forrang status!

   Det fellesmenneskelige prinsipp om likhet for loven er på flere måter lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene. Og også i  Menneskerettserklæringen, i Art 7 - hvor følgende er lovbestemt:
   "Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering."

   Og for eksempel i EMK, i Art 17, med følgende ordlyd:
   "Forbud mot misbruk av rettigheter. /  Intet i denne konvensjon skal kunne bli tolket slik at det innebærer at noen stat, gruppe eller person har noen rett til å ta opp noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er fastsatt her, eller til å begrense dem i større utstrekning enn konvensjonen gir anledning til."

   Da kan ikke Straffeprosessloven eller andre eller annet komme og si noe annet! (Hvor meget trikset enn blir forsøkt av politiske nepotismer som forsøker å sette seg selv over og utenfor reell lov og rett!)

   Og et lite ps her: Menneskerettserklæringen er inkorporert 100% i menneskeretts-konvensjonene via direkte og tydelige lovbestemmelser i menneskeretts-konvensjonene.

   *

   Marius Reikerås, 20.08. 2017:

   Straffeprosessloven § 64.

   Kjekt å vite, dersom man skal anmelde en embetsperson:

   § 64.

   "Kongen i statsråd avgjør spørsmålet om tiltale når det gjelder straffbare handlinger i tjenesten av embetsmenn og andre tjenestemenn tilsatt av Kongen. Riksadvokaten kan likevel beslutte at forfølgingen i en slik sak skal innstilles på grunn av bevisets stilling eller fordi straff ikke kan anvendes på forholdet.

   Kongen i statsråd avgjør dessuten spørsmålet om å unnlate påtale etter § 69 når det gjelder:

   1) lovbrudd som kan straffes med fengsel inntil 21 eller 30 år,

   2) overtredelser av straffeloven kapittel 17 eller §§ 151 til 154"

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er mange ulovlige (og straffbare) lovbestemmelser i dagens Norge. Også i den såkalte Straffeprosessloven. Straffeprosesslovens § 64 er bare en av de.

   
---

---

   Rune L. Hansen, 20.08. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211267651501825

   "Styrk familien og dens vern", har Lars-Arne Høgetveit satt som overskrift på denne sin artikkel fra 02.01. 2017.

   Det burde være - og skal være - en selvfølgelighet. For hva sier og lovbestemmer blandt annet Menneskerettserklæringen, Art 16 p3:

   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og i Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Men enhver vet at slik er det ikke i dagens Norge. De offentlige politiske forbrytelsene mot familien og familielivet er utrolig mange og grove.

   Det er rett og slett groveste slags politisk organisert offentlig kriminalitet.

   Lars-Arne Høgetveit sier og forteller litt og vesentlig om dette i denne sin artikkel:

   Styrk familien og dens vern
   http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2017/Styrk_familien_og_dens_vern-31.12.2016.htm
   www.kommentar-avisa.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Det har allerede kommet og blitt offentliggjort mange videoer fra demonstrasjonen i Oslo i går mot kidnapper-politikken.
   De er lett tilgjengelige og har mye godt innhold. Her er en av de:

   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/693907684140892/
   "Fra demonstrasjon mot barnevernet i Oslo 19.8.2017. Del 6 av 13. Marius Reikerås."
   23:04 - 476 Views
   Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, mandag 21. august 2017: 

   Mye regn straks efter midnatt en stund. Derefter mindre, men vått og omkring 12 pluss-grader videre utover natten. Jeg håper å få plukket og spist noen flere plommer her ute i dag, av årets første modne. Avlingen er i år liten på de fleste trærne og fugler er også kjappe til å forsyne seg, men litt vil jeg sikkert nok finne. De fleste sorter frukt og bær er og gjør best plukket direkte. Og særlig når en kjenner behov for akkurat den eller den typen og sorten. Jo eldre eller sykere en er eller blir dess viktigere er det med slikt. Nu er det noen modne frukter fra et av plomme-trærne av sorten First jeg regner med og håper på. Et av de plomme-trærne her som trives aller best. I de siste dagene har jeg plukket mest stikkelsbær og bringebær. Særlig ny-plukkede naturvokste bringebær gjør selvstendig gjerne godt. Grålig disig overskyet, vått og 12 pluss-grader klokken 08. Med opp til 15 pluss-grader videre utover formiddagen. Med yr en stund og 14 fra klokken 14. First-plommene hadde antagligvis fuglene allerede tatt, men jeg plukket blåe mirabeller og litt de første modne bjørnebær av den gode og store sorten Bedford Gigant, før nedbør og fugler rakk å ta de. Vått og tildels yr og regn videre utover dagen og kvelden. Mørkt, vått, yr og 12 mot 22-tiden. Tildels yr videre utover kvelden. Vått og 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.08. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211271619881032

   Hadde det vært et ekte barnevern ...

   Hadde det politiske offentlige såkalte "barnevernet" og dets dirigenter og medspillere vært et ekte barnevern, så hadde de respektert Barnekonvensjonen.

   Men de gjør fullstendig det motsatte.

   Hadde de vært et ekte barnevern, så hadde de respektert og sikret barnets og enhvers menneskerettigheter. Men de gjør fullstendig det motsatte.

   Hadde de vært et ekte barnevern, så hadde de respektert Straffelovens enhver og alle lovlige lovbestemmelser. Men de gjør fullstendig det motsatte.

   Hadde de vært et ekte barnevern, så hadde de ikke skadet barnet og dets familie.
Men de gjør fullstendig det motsatte.

   Hadde de vært et ekte barnevern, så hadde de reparert og straffeforfulgt menneskeretts-forbrytelsene og skadene de forårsaket.

   Hadde de vært et ekte barnevern, så hadde de ikke vært en menneskehandel og et folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

   Osv., osv. Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor?

   Er det fordi de er så altfor dumme og sadistiske?

   Og setter seg selv over og tror seg selv bedre enn barnets og enhvers menneskerettigheter?

   Hvorfor er de et falskt barnevern, og ikke et ekte?

   Tror de at navnet de har gitt seg selv klarer å lure mange nok?

   Er det fordi de tror det norske folk er dumme og underdanige nok?

   Eller grådige og onde nok?

   Og de selv overbevisende nok?

   Og også at resten av verden er dumme, grådige og onde nok?

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.08. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154663311931875

   Sagt på demonstrasjonen i Oslo i helgen:

   Ikke rart at dommerstanden vegrer seg for å følge opp Stortingets vedtak i 2005, om å innføre lyd og bildeopptak i retten.

   Det er ingen som vil samle bevis mot egne lovbrudd.

   *

   Magnar Inge Wisnes:
   Her er jeg sikker på at sannheten ligger :(

   Nina Kvamme:
   Det er bare en så skremmende sannhet : (  hvor mange land må det til for å fortelle at Norge at de er gjennomskuet for brudd på menneskerettighetene? Jeg bare lurer..... : ( 

   John Terje Henriksen:
   Nemlig...

   Mayliss Katrine Nilsen:
   Nøyaktig ! 

   Sveinung Vegsund:
   2005. Jeg som trodde at vedtaket var fattet i 2008.

   Bjørnar Hermansen:
   Vedkommende traff spikern midt på hue : ) 

   Jon Gulbrandsen:
   Også et av mine poenger i boka "Norske ruiner i utvalg".

   Sigbjorn Aase:
   Da er sakene ugyldige

   May Brith Harestad Hollos:
   Tror du aktor og dommer ville ønske at deres manglende kompetanse ble kjent for hele Norge. Tror heller at myndighetene burde sjekket kompetansen hos de som er anklagere og de som dømmer. Advokater som ikke gjør jobben sin eller påtar seg saker de ikke kan, burde mistet lisensen til å drive. Det er det vi kunnet håpet på, men skulle vi kunne påvirke noe her, må vi inn i politikken. myndighetene er på linje med KGB og Gestapo.

   Brynhild Karlsen:
   Vi har for lenge solet oss i glansen av verdens beste land---- godt at vi blir kikket i kortene utenfra!

   Klara Torunn Mammo Mi:
   synes de fleste som har vert gjennom urettferdige rettsprosesser og lignende, burde skrive bok eg : )

   Rune L. Hansen:
   En rettssak må nørdvendigvis være 100% både rettferdig, menneskeretts-respekterende og åpent efterprøvbar. Er den ikke det så er den kriminell og svindel.
   En rettssak må nødvendigvis respektere enhvers alle enhver menneskerettigheter og de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett. Gjør den ikke det så er den kriminell og svindel.

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.08. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154663724946875

   Skrevet i fjor, like i aktuell i dag:

   Flukten fra menneskerettskrenkelsene.

   Ett av årets viktigste debattinnlegg, er skrevet av Siv Karin Solaune, se link.

   https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/wVBqd/Den-digitale-gapestokken-Hvorfor-henges-folk-ut-i-sosiale-medier 

   Jeg er i det vesentlig enig i mye av det hun skriver, men synes fokuset er upresist.

   Slik jeg ser det, dreier ikke dette seg om at folk henger ut offentlige maktmisbrukere.

   Det dreier seg mer om at folk begynner å ta igjen med de som misbruker sin makt, og med det ødelegger andre mennesker.

   I Norge har kulturen lenge vært slik at dersom du er krenket av det offentlige, så har du i realiteten ingen sted å henvende deg.

   Du må leve med krenkelsen, og på utsiden er det ingen som ser hvor mye du lider innvendig.

   Det offentlige krenkelsestyranniet, er designet slik at du helst skal holde kjeft om de krenkelser som de offentlige maktovergripere har påført deg.

   For i Norge, skal den offentlige fasaden beskyttes.

   Uansett hvor mange liv den ødelegger på sin vei.

   Mennesker som blir krenket, vet at krenkelsen aldri går over.

   Og at den forsterkes, når det aldri får konsekvener for de som krenker.

   Slik det nettopp er i Norge.

   Ta Fritz Moen saken, som ett av uendelig med eksempler.

   Det må ha vært ekstra krenkede for Moen, at de som forvoldte han urett, aldri måtte stå til ansvar.

   Slik det sikkert gjør for deg også.

   Jeg føler meg også krenket, uten at jeg trenger å gå i detalj på det her.

   Jeg vet at krenkelsene vil forfølge oss livet ut, og at vi må tilpasse livene våre etter krenkelsene.

   I mange år forsøkte jeg å adressere krenkelsene til ansvarlige offentlige myndigheter i Norge, men ble møtt med en arroganse som bare har forsterket krenkelsene.

   Den norske offentlige arrogansekulturen er så definitivt ingen bra medisin, for alle de tusenvis av nordmenn som har opplevd krenkelsestyranniet.

   Som sagt :

   Blir du krenket i Norge, har du i realiteten få om noen mulighet til å adressere overgrepet.

   Men, med sosiale medier er i det minste muligheten kommet til å komme i kontakt med tusenvis av andre som opplever seg krenket.

   Selv om det er noe de offentlige maktovergriperne, og deres mange beskyttere sterkt misliker.

   De vil jo helst forvolde sine overgrep i fred.

   Men, det skal de aldri få. Aldri mer!

   Det er slitsomt å være på konstant flukt fra krenkelsene.

   Det er slitsomt å aldri få fred.

   Slitsomt å gå hver dag til postkassen, med en vond klump i magen.

   Slitsomt å hele tiden se etter muligheter, for å skaffe seg et lite pusterom. Vekk fra krenkelsene.

   Og samtidig vite at du ofte er sjanseløs i kampen mot dine overgripere.

   Fordi de norske overgriperne har et helt system i ryggen, mens du ofte er helt alene.

   Men skal vi gi oss?

   Nei, aldri om vi skal!

   Når ikke makteliten i Norge vil beskytte oss mot maktovergriperne, så må vi søke hjelp i utlandet.

   Og fortelle verden der ute, om de tildels massive og grufulle offentlige overgrepene som foregår i Norge.

   Ja, jeg vet at mange som ikke vet hva det vil si å bli utsatt for menneskerettskrenkelser, vil rynke på nesa av dette.

   Men, jeg henvender meg primært til de som er krenket, for de vet hva jeg snakker om.

   Så får dere andre ha meg unnskyldt.

   For meg, er det altså ikke våre norske folkevalgte politikere, vår presse eller domstolene, som er våre fremste menneskeretts beskyttere.

   Selv om det selvsagt burde være slik.

   Nei, istedet må vi søke støtte for å få slutt på menneskerettsforbrytelsene I Norge, blant Europas toppolitikere, og blant verdens ledende media.

   Så jeg vil rette en stor takk til medier som BBC, Fuat Ugur sin kanal i Tyrkia, og alle andre store internasjonale medier som har satt søkelyset på Norges menneskerettsovergrep. Vi snakker om medier fra over 60 land!

   En stor takk til toppolitikere i Europa som Tomáš Zdechovský, Valentinas Mazuronis, Jitka Chalánková, Ben Oni Ardelean, og alle andre som har satt toppolitisk søkelys på Norges menneskerettsovergrep.

   Og sist, men ikke minst: En takk til alle borgere, nasjonalt og internasjonalt, som ikke lengre finner seg i at mennesker med makt misbruker den til å ødelegge andre.

   Aldri, aldri i verden om vi skal sitte likegyldig til makthavernes overgrep.

   Den tiden er forbi.

   For det dreier seg om at vi nå er blitt veldig mange som tar igjen med de som forvolder oss urett.

   Og kampen mot urettferdighet, er den nobleste av dem alle.

   *

   Elin Fjermestad:
   Ja hugsar godt denne artikkelen frå aftenbladet. Eg seier berre " kast ikkje steinen.. "

   (...)
   Rune L. Hansen:
   Og jo mere og lengre den politiske og offentlige forvaltningen ustraffet fortsetter sine menneskeretts-krenkelser dess smittsommere, perverterende, normalisert og livs- og samfunns-ødeleggende blir den.
   Samtidig vet vi også, fra alt av historie, vitnesbyrd og litteratur fra alle verdens land og samfunn, at enhver menneskeretts-krenkelse i regi av den politiske og offentlige forvaltningen gedigent er det suverent absolutt farligste og mest ødeleggende og katastrofale som finnes i verden!
   At slike krenkelser som ikke kompetent og effektivt blir straffeforfulgt og stoppet er tusener ganger farligere og mere ødeleggende enn alt annet av kriminalitet og katastrofer!

   Karin Ullensvang:
   Ytringsfriheten vurderer systemet men når systemet blir uforståelig henges det ut personer. De som henger ut personer har mistet forståelsen av systemet.

   Rune L. Hansen:
   Det er vel både og også, Karin Ullensvang? Systemet er å unngå reell urett og reelle forbrytelser. Å få vite hva og hvem forbrytelsene og forbryterne er er nødvendig folkeopplysning.

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, tirsdag 22. august 2017: 

   Mørkt, vått og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig overskyet og 9 pluss-grader klokken 07.30. Gradvis lettere, mindre og lite skyet utover formiddagen. Lys blå dus himmel med solen høyt i sør og 17 pluss-grader klokken 13.30. Solen mot vest og ned til 16 videre utover eftermiddagen. Noe dunkelt og 12 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt og omkring 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 21.08. 2017: ( intern )
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154663311931875  

   Rune L. Hansen:
   En rettssak må nørdvendigvis være 100% både rettferdig, menneskeretts-respekterende og åpent efterprøvbar. Er den ikke det så er den kriminell og svindel.
   En rettssak må nødvendigvis respektere enhvers alle enhver menneskerettigheter og de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett. Gjør den ikke det så er den kriminell og svindel.

   Astrup E Kristoffersen:
   Forakt for menneskeretter og korupte systemer i rettsuvesenet gjør at Norge ikke har mannet seg opp til å innføre vedtak i som allerede er gjort i 2005. Ingen har ansvar for å gjøre noe som helst. Kanskje bør de sette ned enn komite?

   Halvorsen Kristian Finn:
   Et eksempel:
   Man anmelder Riksadvokaten for klart beviselige straffbare forhold, i følge de lover stortinget har bestemt.
   Spesialenheten har man satt til å etterforske dette.
   Dette under Riksadvokatens instrueringsmyndighet og om man anker den selvfølgelige henleggelsen de kommer med, er det riksadvokaten som behandler anken mot seg sjøl.
   Hvor har man hentet den juridiske føringen de kan henvise til gjennom lovhjemling og rettslige referanser?
   Riksadvokaten har som hovedoppgave for den norske regjering, å sørge for som øverste påtalemyndighet, å påse at alle borgere i Norge, får en uhildet og god saksbehandling av sine saker.
   For å ha en sak behandlet i forhold til en kompetent myndighet, må det forstå at i det minste en er kompetent, noe jurister i utgangs punktet ikke er, samt at sakene blir behandlet av uhildede saksbehandlere. Pustepolitikere, dere burde blitt stilt for riksrett, men med en gjeng rævsleikere i en del av domsystemet, er det bare å sette styringen over til ren folkerett og å boikotte disse ubrukelige selvgode idiotene som er satt til å styre dette landet.
   Staten og politikerne har gjennom dette, innført en selvprotekterende organisasjon, som da kan kalles et korrupt nettverk.

   Rune L. Hansen:
   Det er vel ingen med forstanden i behold som ikke vet eller forstår at dagens politikere på Stortinget rett og slett er og bedriver en menneske- og samfunns-ødeleggende offentlig mafia-virksomhet?
   Ethvert voksent menneske som sannferdig tviler på det er en uopplyst tåpe!

   
---
---

   Jan Nils Lien, 20.08. 2017:
   https://www.facebook.com/jannils.lien/posts/1417303315054191

   Norge er et merkelig land! Demokratiet vårt bygger på en tre deling av makt!

   Lovgivende, utøvende og dømmende makt, hvorfor er det da mulig at barnevernet bekler alle disse maktposisjoner, på tide at våre myndigheter - statsråden ser på denne ulovlige maktposisjonen.


   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, hvorfor er det mulig og liksom lovlig?

   
---
---

   Jan Nils Lien, 22.08. 2017:
   https://www.facebook.com/jannils.lien/posts/1418998174884705

   Norge er et merkelig land! Etter min oppfatning går mye i gal retning.

   Jeg ble far til min sønn i 1970 på Aker sykehus, du verden for en fantastisk opplevelse, bare omsorg og varme. Sjokket kom da jeg opplevde fødeavdelingen på Ringerike sykehus i 2015, trakassering og avvisning, samt barnevernet på besøk hele tiden, samt klar melding om at barnet skulle adopteres bort. Hva har skjedd i det norske samfunn, mere åpenhet og mere demokrati, tøv alt sammen. Beklager politikere men nå må dere lytte til oss vanlige mennesker i dette landet, ellers er jeg redd dere får mye å svare for i fremtiden!

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.08. 2017 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, shared Wenche Tveråen's post:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1394937210543427/

   Wenche Tveråen, 19.08. 2017 via Alliansen Norge ut av EØS:

   Hurra for Tsjekkia - de har skjønt det! EU vil avvæpne alle borgere, men de går til EU-domstolen for å få direktivet fjernet !
   
   Har oversatt det - slik at folk slipper å lese den på dansk;

   "Avvæpning av befolkningen, slik at de står uten muligheter for å yte motstand. En del av formålet med vår nye lov er at vi skal beskytte oss mot mot den nye utviklingen.
   Hvem kan ha noe imot at folket kan forsvare seg mot den slags?
   Kriminelle vil alltid kunne finne våpen, slik det alltid har vært. Spørsmålet er om myndighetene vil innrømme at de ikke kan beskytte oss!
   Krig og terror foregår i dag asymmetrisk. Den nåværende lovgivning omkring borgernes sikkerhet er ikke i stil med den fare vi står overfor.
   Det er ikke to klare fronter, som møter hverandre.
   Som de seneste års terrorangrep har vist, kan fienden være hvem som helst, og kan angripe hvor som helst, også i folks eget hjem.
   Staten kan ikke lenger garantere borgernes sikkerhet, de kan ikke sette en politimann på hvert et gatehjørne og hver en trappeoppgang!
   Den logiske følge er selvfølgelig, at borgerne selv får mulighet for å sikre seg selv og deres familie.

   Avvæpning er ikke veien til sikkerhet - tvert imot!

   EU forsøker nå å bremse retten til bevæpnet selvforsvar ved å kreve, at Tsjekkia tilpasser seg unionens nylige stramninger på våpenområdet. Ifølge Karel Nowak mistenker mange tsjekkere EU for å ville avvæpne befolkningen for å sikre at de ikke kan gjøre fysisk motstand overfor EU’s totalitære maktovertagelse av medlemslandenes demokrati."

   TJEKKIET HIVER EU I RETTEN: FOLK SKAL HAVE LOV AT KUNNE FORSVARE SIG SELV – NewSpeek
   https://newspeek.info/tjekkiet-hiver-eu-i-retten-folk-skal-have-lov-at-kunne-forsvare-sig-selv/
   newspeek.info

   *

   Venke Elisabeth Mitander:
   ja det burde være en menneske rett men der kommer det vel hypnose og hjernevasking og mord trusler med

   Per Kristian Mathisen:
   Jo flere våpen i omløp, desto tryggere samfunn. Akkurat som i USA. Retorikken ovenfor er akkurat lik et barn som føler seg urettferdig behandlet.

   Ove Jan Ludvigsen:
   Dette kan bli en farlig utvikling, men det er ingen overraskelse, det er den veien det kommer til å ta.Verden blir mer og mer ondskapsfull, for hver eneste dag som går, men det er bare en stadfestelse, av bibelens profetier, om nåtiden og den framtid som ligger foran denne verdens befolkning!

   Rune L. Hansen:
   Dessverre, Per Kristian Mathisen, så er det veldig mange og stadig flere barn og voksne også, ikke minst i dagens Norge, som både føler seg og vet seg urettferdig behandlet. Anders Breivik er på ingen som helst måte den eneste. Mildt sagt.

   Ove Jan Ludvigsen:
   Finnes ikke ord for galskapens råskap!

   Rune L. Hansen:
   Til orientering: Den offentlige forvaltningen både i Norge og i USA og mange andre steder i verden ødelegger, torturerer og dreper meget langt flere medmennesker enn sivilbefolkningen.

   Ove Jan Ludvigsen:
   Finnes ikke ord for galskapens råskap!

   Rune L. Hansen:
   Dette i tillegg til at dagens norske Storting også er en av verdens største internasjonale våpen-handlere.

   Rune L. Hansen:
   Litt om norsk våpen-produksjon og våpen-handel for eksempel på følgende link:
   https://www.facebook.com/RodtNordland/videos/1403251719750722/
   "Rødt er det eneste fredspartiet. Hvis du vil trekke norske soldater ut av Syria, og kan komme på en ting eller to du vil bruke 200 MILLIARDER på, heller enn på bombefly - (forhånds)stem Rødt!"
   03:06 - 141,915 Views - Rødt Nordland - 15 August at 20:47 ·

   Rune L. Hansen:
   Det er direkte groteskt å bevitne at i dagens Norge kjemper politiske partier med valg-flesk som tilbud for bruddstykker av en eller noen få menneskerettigheter - og kaller det og lover (ofte endog med falskhet) være sine "kampsaker". Samtidig som de står for et mangfold av andre menneskeretts-forbrytelser som sin politikk.
   De altså gjør og har gjort menneskerettighetene og menneskeretts-forbrytelser til en grotesk farse, hvor ingen faktisk egentlig ønsker lovlydighet.

   Rune L. Hansen:
   At mange enda lar seg lure og indoktrinere av slikt er katastrofalt tragisk.

   Rune L. Hansen:
   Og slik går det og blir det, stadig verre, når det er menneskeretts-krenkere som ustraffet styrer og rår.

   Rune L. Hansen:
   Partiene og deres politikere har altså, som så mange andre, sine egne "menneskerettigheter". Hvorfor begrenses, foraktes og forfalskes de ekte og reelle menneskerettigheter?

   Rune L. Hansen:
   Sann kristendom og sann kultur-utvikling er 100% i samsvar med menneskeretts-konvensjonene. Men offentlig mafia-virksomhet og menneskeretts-krenkelser er det fullstendig motsatte.

   Oppskriften på et godt og trygt samfunn og liv er meget enkel.
   Les begynnelsen på Menneskerettserklæringen, meget nøye og presist:

   "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - da tilsidesettelse av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål,
   - da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse,
   - da det er viktig å fremme utviklingen av vennskapelige forhold mellom nasjonene,
   - da De Forente Nasjoners folk i Pakten på ny har bekreftet sin tro på grunnleggende menneskerettigheter, på menneskeverd og på like rett for menn og kvinner og har besluttet å arbeide for sosialt framskritt og bedre levevilkår under større Frihet,
   - da medlemsstatene har forpliktet seg til i samarbeid med De Forente Nasjoner å sikre at menneskerettighetene og de grunnleggende friheter blir alminnelig respektert og overholdt,
   - da en allmenn forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største betydning for å virkeliggjøre denne forpliktelse,

   kunngjør
   Generalforsamlingen

   nå denne Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet.

   Art 1:
   Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

   Art 2:
   Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet.

   Art 3:
   Enhver har rett til liv, frihet, og personlig sikkerhet."

   Ove Jan Ludvigsen:
   Helt riktig.

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, onsdag 23. august 2017: 

   Omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med opp til 15 pluss-grader utover formiddagen. Med 16 utover eftermiddagen. Ned mot 12 og noe dunkelt frem mot 21-tiden. Mørkt og 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.08. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211289054916897

   Menneskerettighetene og absolutt enhvers rett til sitt familieliv

   I henhold til menneskeretts-konvensjonene har ethvert menneske en "umistelig og uavhendelig" rett til sitt familieliv. Dette er og skal være en selvfølgelighet. Men kidnapper-mafiaen i den politiske og offentlige forvaltningen og dens medspillere forsøker å få sivilbefolkningen til å tro noe annet! Da er det og blir det groveste slags politisk og offentlig organisert kriminalitet! I henhold til både internasjonal og nasjonal lovlig reell lovgivning.
   Å frata et eller flere medmennesker retten til sitt familieliv medfører automatisk som konsekvens blandt annet tortur, traumatisering, terror, utplyndring, stigmatisering, diskriminering, degradering, etc. Hvilket alt selvfølgelig også er ulovlig og meget grov kriminalitet.

   Enhver skal vite at det med makt å frata eller redusere et menneske retten til sitt familieliv, hva enten det skjer i privat eller offentlig regi, er groveste slags kriminalitet. Det absolutt eneste unntak er hvis det skjer i fullstendig uforfalsket nødverge, for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte, med iherdig arbeide for fortest mulig gjenopprettelse som aktivt vedvarende hensikt og formål. (Altså nødverge, som det kalles på dansk og norsk.) Ingenting annet kan lovliggjøre slikt noe.

   Enhver offentlig eller medvirkende privat krenkelse av denne retten innebærer automatisk groveste slags mishandling og utplyndring av barnet og forbrytelser mot barnet, medmennesket, samfunnet og verden. Dette kan defineres blandt annet som forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten og som folkemord.

   *

  
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1579741602046763/?comment_id=1580467841974139&notif_t=group_comment_reply&notif_id=1503524712674955

   Ronny Jacobsen:
   Godt skrevet Rune !

   Rune L. Hansen:
   Noen enkle og lettforståelige fakta-opplysninger bare. Det trengs jo enda. Mildt sagt.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1579925122028411/

   Kent Isai Hemmingby:
   Den viktigste menneskerett er ikke tatt med. Det er å høre evangeliet. Det er de som forkaster dette, som også forbryter seg mot menneskerettene.

   Rune L. Hansen:
   Enhver reell og uforfalsket menneskerett er den viktigste menneskerett, Kent Isai Hemmingby.

   Kent Isai Hemmingby:
   Det er svært enkelt å teste hvem som egner seg i stillinger der menneskerettighetene brytes.

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig er det det. Krenkes en menneskerettighet så skal og må krenkelsen kompetent og effektivt straffeforfølges. Det er jo alltid det som er testen.

   Kent Isai Hemmingby:
   Hehe. Ja du kan spøke,du

   Kent Isai Hemmingby:
   Holder på

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke en spøk, Kent Isai Hemmingby.

   Kent Isai Hemmingby:
   Når jeg skrev teste,var det preventivt ment

   Rune L. Hansen:
   Ja, jeg forstod jo det, jeg ville bare konkretisere.

  
---
---

   Rune L. Hansen, 23.08. 2017 via Menneskerettsdomstolen Norge Infos, hared a link:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1397706500266498/

   Opprør i Norge?
   http://www.enverdeniforandring.com/oppror-i-norge/
   Hva skjer i Norge? Det skjer forandringer i Norge. Vi ser tydelig at mer og mer løgner og bedrag fra politikerne og rettsvesen kommer til dagslyset i Norge. Måten befolkningen blir behandlet på fra forskjellige institusjoner som rettsvesenet,…
   enverdeniforandring.com|By Rainer Irgang

   *

   Bertil Sandström:
   det funkar bättre där med demonstrationer osv...

   Halvor Raknes:
   Det er fint å være optimist, men det er best hvis det er kombinert med at man er realist. Irgang skriver om paradigmeskifte og at folk er i ferd med å våkne opp. Tja, tja… Jeg våknet nå opp for ca 15 år siden og har betraktet denne oppvåkningsprosessen siden den gang. Jeg må bare si med en gang at det er veldig vanskelig, for ikke å si umulig, for meg å se at denne prosessen har noen kvantitativ utvikling. Tvert om så ser jeg hvordan årgang etter årgang med «ny-oppvåknede» etter en hyperaktiv periode med deling (og litt laging) av YouTube-videoer og artikler om hvordan ting er i realiteten tilsynelatende forsvinner eller går over i passivitet. Det jeg eksplisitt ikke ser er konstruktive og bærekraftige inititativer med potensial i seg til å utvikles til massive grasrotbeveglser.

   Artikkelen uttaler at eliten er redde for folket. Ja, det trodde jeg også for ti år siden. Nå er mitt inntrykk at eliten har situasjonen under full kontroll. Det store flertall av befolkningen får stadig fornyet sine vaksinasjoner mot å bli "rød-pillet", og de som er våkne er i svært liten grad intellektuelt oppegående i den grad at de er i stand til å møte tradisjonelle intellektuelle og argumentere med dem utifra sitt ståsted. Og det handler virkelig ikke bare om at de andre ikke er villige til å ta imot alternativ informasjon. For den "informasjonen" som det argumenteres med er svært ofte av svært tvilsom kvalitet. De som deler den er rett og slett ikke vant til å delta i seriøs polemikk, der man må legge fram dokumentasjon og kunne svare på kritiske spørsmål.

   Jeg ser
omtrent ingen i de alternative miljøene, og i særdeleshet ingen her i Norge, som framviser en intellektuell kapasitet som er egnet til å overbevise noen som ikke enten allerede er overbevist eller som er søkende.

   Rune L. Hansen:
   Hvor i all verden er i det heletatt de "tradisjonelle intellektuelle" i dagens Norge, Halvor Raknes? Det er mitt ene spørsmåltil deg her nu. Det andre er følgende: Anser du at menneskerettighetene, Straffeloven og EMD, etc. ikke har overbevisende kraft? Det tredje mitt spørsmål her er følgende: Anser du at de stadig voksende og tydelige både nasjonale og internasjonale protestene, avsløringene og vitnesbyrdene ikke har overbevisende kraft?

   Rune L. Hansen:
   Og hvor i all verden ser du seriøs polemikk hos den politiske nepotismen og dens medspillere?
   Når ble falskhet, fortielser, løgn, propaganda og forurettelser seriøs polemikk?

   Rune L. Hansen:
   Reell viten og forståelse om menneskerettighetene blandt sivilbefolkningen er fryktet av offentlige mafia-virksomheter og korrupsjon i alle land. Deriblandt også i dagens Norge.
   Neglisjering, forfalskninger og bagatellisering i offentlig regi av menneskerettighetene er derfor et alminnelig utbredt, perverterende og smittsomt fenomen - som har begrenset livslengde.

   Rune L. Hansen:
   "Hvad perspektivet dog betyr, og hvilken skam det er å gå under i nuets stemning! Ikke før er vi kommet opp på den nærmeste av historiens utsiktshøider før vi ser hvor uværdig vi oppførte oss der nede i stridsvrimlen.”
   - Alf Larsen (Norway, 1885 – 1967).

   Halvor Raknes:
   Jeg er skjønt enig med deg i at oppegående intellektuelle med integritet, og det som slike vil kunne skape, seriøs polemikk, er fryktelig vanskelig å finne her til lands. Men ikke umulig hvis du vet hvor du skal lete. Du har noen blogger med svært høy kvalitet til dels både på artikler og kommentarfelt. Jeg kan nevne steigan.no, derimot.no (med særlig vekt på det Jan Hårstad skriver), så har du Hann Nabintu Herlands blogg. Du har også Helge Lurås som skriver fra sin Facebookkonto. Du har professor Terje Tvedt sine kronikker i Aftenposten. Dette er noen av kildene til intellektuelt oppegående personer i det norske ordskiftet.

   Dessuten vil jeg nevne Trond Andresen og Hans Olav Brendberg som begge er å finne i gruppa Vi som bryr oss om avisa Klassekampen. Dette er en gruppe med tidvis stor takhøyde og (igjen tidvis) høy kvalitet i ordskiftet. (Fordi de som driver gruppa står under sterkt press fra pk-venstre er det av og til litt hysteriske forhold som man må leve med…)

   Rune L. Hansen:
   Ja, å tilstrebe bredest mulig åpen saklig argumentasjon og anstendig kommunikasjon og sannferdig opplysning er jo både viktig og nødvendig. Problemet med og hos mange er at menneskerettighetene og prinsippene for lovlig politikk og lov helt, kontra ulovlig neglisjeres, forfalskes eller bagatelliseres. Enten fordi de ønsker det slik eller fordi de er indoktrinert og pervertert til det. (Og dermed setter seg selv eller andre høyere enn menneskeretts-konvensjonene og prinsippene for lovlig lov og rett.)

   Menneskeretts-konvensjonene og deres lovbestemmelser og prinsipper er fundamentalt helt sentrale og nødvendige for alt og ethvert som angår politikk, argumentasjon, samfunnsliv, menneskeliv, lov og rett og offentliv forvaltning. Det er disse og dette vi enhver må og skal samles fullstendig om og sentralt og nødvendig om og for. Om en ikke forstår noe så selvfølgelig så er en nødvendigvis på villspor og på sidelinjen, selv om en iøvrig har sannferdige vitnesbyrd eller tanker å bidra med, i forskjellig grad.

   Nu har det seg slik at i dagens Norge er blandt annet særlig Marius Reikerås en av de mest og best kompetente, profilerte og sentrale angående slikt. Derfor bør vi alle andre være deltagende og engasjerte i forhold til slike konkrete samlings-punkter - og dermed samtidig også bli mere og bedre oppmerksomme på hverandre og medmennesker og holdninger. For snarest og best mulig kompetent og effektivt finne muligheter for kompetent å få straffeforfulgt, stoppet og reparert politisk og offentlig kriminalitet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.08. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211291246331681

   "Barnevernministerens bestilling av "gransking" av et utvalg barnevernsaker hos Helsetilsynet, er ikke noen gransking likevel. Den kan sammenlignes med at politiet tiltaler mistenkte, bare etter å ha hørt den fornærmede part." Sier avokat Olav Sylte.

   Og videre at:

   "Helsetilsynet sier i dag at de som utgangspunkt ikke vil høre foreldrene syn, i granskingen av norsk barnevern som ble påbegynt for ett år siden. Det kan sammenlignes med at politiet bare avhører fornærmede, før mistenkte blir tiltalt.

   Dette er langt fra noen gransking, slik ordet benyttes i dag. Det hører med til historien at ikke en eneste sak hittil er trukket ut til gransking en gang. I følge tilsynet vil de begynne uttrekkingen først til høsten.

   Tilsynet viser til mandatet fra i fjor sommer, hvor det fremgår at:

   Dersom det ikke foreligger et fullstendig vurderingsgrunnlag skal vurderingsgrunnlaget utarbeides i samarbeid med Bufdir. I tillegg bør representanter for de aktuelle fagmiljøene (kommunale barneverntjenester, sakkyndige, nemndene), andre relevante fag- og forskningsmiljø, og representanter for barnevernsbarn konsulteres.

   På spørsmål om hvordan granskerne skal få innsikt i foreldrenes opplysninger, anførsler og perspektiv om feil, menneskerettighetsbrudd osv, opplyser tilsynet at de antar at dette fremgår av barnevernets beskrivelse av saken eller av foreldrenes tilsvar til fylkesnemnda (skrevet av daværende advokat som f.eks. kan være tildelt foreldrene av barnevernet eller fylkesnemnda).

   Tilsynet opplyser også, at de i samsvar med mandatet, kan velge å kontakte foreldrene «dersom det er behov for ytterligere opplysninger». Hva som nærmere ligger i dette er ukjent, og det eneste som er sikkert er at tilsynet ikke har som utgangspunkt å høre den private part.

   Helsetilsynet har åpenbart misforstått. Det fremgår bare helt unntaksvis hva foreldrene mener om sakshåndteringen i barnevernets saksfremstilling og i tilsvaret til fylkesnemnda."

   Oppsiktsvekkende gransking
   http://advokatsylte.no/artikkel/9/barnevernsaker/667/gransking-av-barnevernets-fremstillinger
   Skal bare høre på den offentlige part
   advokatsylte.no

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1354308448028762/

   Annhja Berthea Sveinsdatter Nielsen:
   Likesom at HT ikke hører på jordmor, når sykehus klager inn jordmor....
   Da vinner sykehus, og HT .

   Rune L. Hansen:
   Hele den såkalte "granskingen" er svindel fra ende til annen. Og enda et av de uendelige svindel-forsøk på å få sivilbefolkningen til å roe seg.

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, torsdag 24. august 2017:

   Mørkt og omkring 10 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels noe yr, og opp til 13 pluss-grader frem mot klokken 11. Omkring 14 og tildels yr og regn utover eftermiddagen. Vått, yr, noe dunkelt og disig og 13 pluss-grader klokken 21. Mørkt, 12 pluss-grader og tildels det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.08. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211294470412281

   Menneskerettighetene, splittelse og forening

   I kampen for å nedkjempe et terror regime er det bare en presis forståelse av og enighet om og for hele menneskeretts-konvensjonene som kan og må forene oss.

   Bare derigjennom kan vi ha og få en stadig voksende, inderlig, samstemt og varig både nasjonal og internasjonal hjelp og støtte og trygghet.

   Det gjelder om å være på rett side av loven, fullstendig i samsvar med menneskeretts-konvensjonene.

   
Forbrytelsene og derigjennom splittelsene er alltid i regi av en politisk og offentlig forvaltning.

   Via mennesker, handlinger og unnlatelser og deres medspillere. 

   Som real-kompetent og effektivt må straffeforfølges, stoppes og repareres.

   Straks noe i menneskeretts-konvensjonene forfalskes, bagatelliseres eller neglisjeres oppstår pervertering, forvirring og splittelse.

   Forfalskes, bagatelliseres eller neglisjeres noe i menneskeretts-konvensjonene av noen så er det og de på feil side av loven.

   Vi må forenes i handling, holdning og praksis i inderlig å være på rett side av menneskerettighetene,

   Dette er både en nasjonal og internasjonal forpliktelse og nødvendighet.

   Og en beskyttelse av enhvers alle og enhver umistelige og uavhendelige menneskerettigheter.

   Som ikke skal kunne forfalskes, bagatelliseres eller neglisjeres.

   Dette er hva vi må være forente om.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1354670577992549/

   Karin Ullensvang:
   25.september kommer den 1ste saken opp i menneskerettsdomstolen i Strassbourg.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsdomstolen i en slik saksbehandling kan umulig ikke bli oppmerksomme på den villede fullstendig totalitære inhabilitet og inkompetanse og menneskeretts-forakt og menneske-forakt som gjennomsyrer den politiske og offentlige forvaltningen i dagens Norge.

   
---   
---

   Rune L. Hansen, 24.08. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1580570511963872/

   Vigdis Elisabeth Halvorsen, 23.08. 2017:

   Omfattanese undersøkelsa viser at adskillelse fra foreldre oftest blir etterfulgt av livslange neuroendocrine forstyrrelser...
   Ufattelig at d hverken på storting eller i regjering synes for å være no problem å bry sæ md

   *

   Bent Isaksen:
   Politikere har denne lidelsen medfødt. Det er derfor de blir politikere.

   Lise Henriksen:
   Nei de bryr seg ikke.For de vet det ikke rammer dem selv.

   Rune L. Hansen:
   De ivrigste storings-politikerne og deres mest nyttige medspillere, de eneste som sikkert vet at de selv ikke rammes - så lenge de ikke adskilles fra makten?

   Olav Have Holm:
   Det er jo slik at barnevernet er frikoplet fra vitenskap, likeså blir alle som samarbeider med barnevernet.

   Liv Marit Bakke:
   dem veit det godt. for det er hele planen. å undertrykke dem naturlige lederne, slik at dem blir valgt som ledere.

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig vet de meget om skadene og ødeleggelsene de forvolder, som også alle de andre av kidnapper-mafiaens involverte medspillere. Men samtidig så vil de også ikke vite det - at andre mennesker enn seg selv også er mennesker. De i steden smiler og forholder seg likegyldige og fortiende for overfor sine medspillere og omverdenen best mulig å fremstå som sympatiske, saklige og hjelpende. Det er deres taktikk. En av sadismens alminneligste taktikker. Sammenlign med hva verden vet om Gestapo og lignende av sadisme og ondskap i politisk offentlig regi. De tror seg å være på maktens og autoritetens side - og å være en del av den.

   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, fredag 25. august 2017: 

   Mørkt, vått og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet først på formiddagen, derefter spredt lett skyet dus lys blå himmel og omkring 15 pluss-grader. Med opp mot 18 pluss-grader en stund omkring 14-tiden. Derefter noe mere lett skyet og 14 pluss-grader. 13 klokken 20. Mørkt og omkring 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.08. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211304940634030

   Lovlige kontra ulovlige handlinger og unnlatelser

   Ja, også en unnlatelse kan være ulovlig og innebære medvirkning i eller for en eller flere forbrytelser.

   En forutsetning for et rettferdig samfunn er rettferdige lover - og at de i virkeligheten respekteres av den offentlige forvaltningen og av sivilbefolkningen. Det er det rettferdige samfunns nødvendige ingridienser som må være tilstedeværende.

   Rettferdige lover er at alle lovbestemmelsene 100% er i samsvar med de fellesmenneskelige (universelle) prinsippene for lovlig lov og rett. Det må enhver lovbestemmelse (og bruk av den) være for å kunne være lovlig. Er den ikke det så er medvirkning i eller for den ulovlig og eventuelt straffbart. Straffbart - altså skal bestraffes - hvis medvirkning i eller for den rammes av en eller flere lovlige lovbestemmelser. Bestraffes, stoppes og repareres. Skjer ikke det så perverteres, skades og ødelegges mennesker og samfunnet.

   Skal en lovbestemmelse kunne være lovlig og relevant så må den også være adekvat tilgjengelig og lett forståelig. Og nødvendig og forholdsmessig.

   Alle lovlige lovbestemmelser, uten unntak, skal og må alle samtidig være aktive. Helhets-perspektivet er og skal være en selvfølgelig nødvendighet.

   Menneskeretts-konvensjonene og deres lovbestemmelser, forklaringer og prinsipper bygger helt på og bærer i seg prinsippene for lovlig lov og rett og lovlig politikk, kontra ulovlig. Derfor er og skal deres lovbestemmelser, rettigheter, forpliktelser og prinsipper være umistelige og uavhendelige. Og har de forrang og skal og må gjelde over og foran alt annet av lovbestemmelser, politikk, avgjørelser, dommer, forklaringer og prosesser. Alt dette hvilket selvfølgelig er lovbestemt også i selve menneskeretts-konvensjonene.

   Ingenting i menneskeretts-konvensjonene skal kunne forfalskes, bagatelliseres eller neglisjeres.
   Viktigheten og nødvendigheten av dette skal gjelde over og foran alt annet.

   Menneskeretts-konvensjonene er således både meget viktig folkeopplysning og reell gjeldende politikk og lov og rett, både internasjonalt og nasjonalt. De skiller mellom lovlige kontra ulovlige handlinger og unnlatelser.

   De skal og må være respektert og beskyttet både av loven og av ethvert menneske. Hvilket klart og tydelig også er lovbestemt i selve menneskeretts-konvensjonene.

   De skal og må hjelpe ethvert menneske og ethvert samfunn med i politisk og offentlig regi å få straffeforfulgt, stoppet og reparert enhver ulovlig handling og unnlatelse både i den politiske og offentlige forvaltningen og i sivilbefolkningen.

   Enhver unnlatelser i forhold til dette skal og må kompetent straffeforfølges, stoppes og repareres.

  
   *

   Rune L. Hansen:
   Det er helt sikkert mange visse i dagens Norge som sterkt misliker både å høre og å respektere hva som her nu ifra menneskeretts-konvensjonene ble sagt. Desto viktigere er det at det blir sagt!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.08. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211305469567253

   Advokat Jørgen Stuelan skriver 25.08. 2017 her blandt annet:

   "Jeg har møtt en uhorvelig mengde psykologer og psykiatere. Mange har jeg møtt i det som kalles kontrollkommisjonen, en slags «domstol» som bestemmer om du skal legges inn på tvang på psykiatrisk sykehus.  Mange har jeg møtt på Dps eller på psykiatrisk sykehus hvor jeg har snakket om pasienter og videre behandling av disse. Mange psykiatere og psykologer har gode intensjoner og noen av dem hjelper også pasientene sine.

   Men jeg har møtt en mengde psykologer og psykiatere som jeg vil kalle kva si psykologer og psykiatere som ikke evner å hjelpe dette mennesket de har i sine hender.

   Mange tror at psykiatrien er en form for somatisk behandling hvor man blir frisk dersom man kommer under behandling. Men slik er det ikke. Psykiatrien er ikke i stand til å hjelpe de fleste mennesker i forsøker å hjelpe. Det er min erfaring. (...)

   Jeg har også møtt pasienter som har gått på feil medisiner i 10 år ja i 20 år uten at de har opplevd noen bedring. Medisiner brukes i altfor stor grad innenfor psykiatrien, fordi psykiatrien nettopp ikke vet hva de skal gjøre med pasientene.

   Disse forholdene er livsfarlige når de brukes utenfor psykiatrien for å hjelpe eller for å sette diagnoser eller for å finne ut hva som er riktig i forhold til konkrete situasjoner.

   Barnevernet er særlig utsatt for dette kvasi-idiotiet.  Her stilles diagnoser over en lav sko, og dette fører til at barn blir tatt fra foreldre ut fra en kvasivitenskap som ikke evner i det hele tatt å finne ut av om det dreier seg om omsorgssvikt eller ei.

   Psykiatrien har en enorm makt innenfor barnevernet, dette gjelder både vanlige barnevernspedagoger, sosionomer og ikke minst  da psykiatere og psykologer. Det psykiaterne, de sakkyndige kommer fram til blir i nesten 100 % av tilfellene resultatet i de enkelte sakene. (...)

   Psykiatrien ødelegger enormt mange mennesker, og enormt mange familier. Dette må det bli slutt på. Vi må ha noe nytt. Vi må ha normale mennesker som tenker normalt.

   Vi må også ha bort alle disse sakkyndige meddommerne som sitter og er enige med disse kvasi psykologene, og dommerne og fylkesnemdslederne må tenke selv".

   Alt dette til tross virker det som at advokat Jørgen Stueland forsvarer offentlige inkvisisjoner i menneskers privatlv og familieliv. Noe som selvfølgelig er fullstendig ulovlig og straffbart i henhold til blandt annet menneskeretts-konvensjonene og Straffeloven. Likesom det selvfølgelig også er ulovlig og straffbart, både internasjonalt og nasjonalt, for enhver offentlig forvaltning å frata et medmenneske retten til sitt familieliv.

   Hvorfor en slik kriminell inkonsekvens hos advokat Jørgen Stueland? Er det fordi han har gjort medvirkning i og for slik politisk og offentlig organisert kriminalitet bidragsgivende til sitt levebrød og sin karriære? Eller og for å forsøke å forsvare sin egen eller andres kriminelle fortid?

   Uansett er dette og slikt meget suspekt og grovt - og kriminelt - fra advokat Jørgen Stueland sin side. Og også et vitnesbyrd om blandt annet dobbel-moral, menneskeforakt, egoisme og svindel. Kriminell svindel og dobbel-moral enda så altfor alminnelig, sofistikert og utspekulert i dagens Norge - ikke bare blandt dommere, politikere, psykiatrikere, politi-ansatte, feminister, etc., men også blandt advokater.

   Kvasipsykologi (og barnevernet)
   http://m.advokatstueland.blogg.no/1503649026_kvasipsykologi_og_barnevernet.html
   Jeg har møtt en uhorvelig mengde psykologer og psykiatere. Mange har jeg møtt i det som kalles ko...
   advokatstueland.blogg.no

   *

  
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1355925547867052/

   Mona Rodian:
   Uffameg for noen tilstander : (

   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, lørdag 26. august 2017: 

   Mørkt, fuktig og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med opp til 13 pluss-grader utover formiddagen. Noe uoppmerksomhet fra min side resulterte i at min månedlige Internet-kvote allerede i går ble overskredet og oppbrukt. Jeg kontaktet da derfor Telenor for å høre om de kan hjelpe med en rimelig løsning og ble fornøyd med at de kunne det og med den fleksibiliteten de hjalp med. Med en slik fleksibilitet er en i realiteten iallfall angående dette mindre diskriminert i forhold til mennesker med mere økonomi. (Det er en selvfølgelighet at både økonomisk diskriminering og økonomiske uforholdsmessige eller unødvendige fordeler er en urett i politisk offentlig regi som dessverre enda foruretter og skader svært så mange mennesker og samfunn. Og samtidig også premierer svært så mange. Også ikke minst i dagens Norge. Den-enes-død-er-den-andres-brød-politikk. Kriminelt - og til og med også drepende. Og selvfølgelig bagatellisert og fortiet og forsøkt forsvart av de som ser seg tjent med at uretten pågår.) Økonomisk diskriminering kan blandt annet sies å være det mest brukte politisk offentlige draps- og ødeleggelses-våpen i mange land. Ivrig støttet og promotert av de som ønsker det slik. Ofte liksom lovlig begrunnet i behov for verdi-skapning og sysselsetting og premiering og som lokkemiddel, etc. Et lokkemiddel som ofte er unødvendig eller overdimensjonert eller på andre måter forurettende. I forskjellig grad neglisjerende den innvirkning menneskers økonomi har på menneskeverdet og enhvers velferd. Kriminelt politisk diskriminerende og neglisjerende, bagatelliserende og forfalskende menneskerettighetene. Med ønsker om mest mulig forvirring, uvitenhet og mentale analfabeter. Gledeligvis er det flere gode nødvendige menneskerettslige initiativ fra FN underveis for lettere å få slutt på slikt av økonomisk diskriminering og urett, men det tar så altfor lang tid. Og enda lengre tid tar det fordi uretten politisk beskyttes av så mange rundt omkring. Vellykket eller bagatellisert kriminalitet blir alltid smittsomt hermet efter. Vått og yr her ute fra 13-tiden og videre utover eftermiddagen, men med mindre nedbør sent på eftermiddagen og mot 19-tiden. Overskyet, vått og ned til 12 pluss-grader frem mot klokken 21. Jeg har blandt annet vært opptatt med å tillage forskjellige slags ginger-candy her hjemme i den siste tid. Som medisin og helse-hjelp. Nu mestrer jeg tillagingen ganske så godt og får til også bedre ginger-candy enn hva som selges via Internettet og forskjellige Asia-butikker. Ginger (ingefær, på norsk) er en meget viktig helsemessig plante internasjonalt, men enda altfor dårlig kjent i dagens Norge. Norge er i verdens-sammenheng et forholdsvis nytt land og er enda på mange områder et underutviklet og uopplyst land. Et kaldt utrolig hovmodig uland, med nokså ny svart olje-rikdom nu i flere ti-år og diverse spredte forsøk på oppdatering og meget mye dobbel-moral og falskhet og livsfarlig og ødeleggende påkostet kriminell totalitær politisk og offentlig forvaltning. Med derfor utrolig mange både offentlig perverterte og forurettete mennesker. Noe som iherdig av altfor mange selvfølgelig blir forsøkt fortiet og holdt skjult og forfalsket. Mørkt og 11 pluss-grader her ute klokken 22. Noe stjerne-himmel og ned mot 9 pluss-grader mot midnatt.
      
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, søndag 27. august 2017: 

   Mørkt og omkring 9 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol fra dus lys blå himmel og opp mot 13 pluss-grader klokken 10. Tildels lett skyet og delvis overskyet og opp til 18 pluss-grader videre utover dagen frem mot 14-30-tiden. Lett overskyet og 16 klokken 15. Tildels lett overskyet og 14 klokken 20. Halv-mørkt og 12 klokken 21.30, mørkt og 11 litt derefter og videre mot midnatt.
   
---

   Rune L. Hansen, 27.08. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211320103213085

   Hva og hvem er det vi medvirker i eller for?

   Ja, det er mye grov offentlig urett i dagens Norge.

   Aksepterer vi det?

   Jeg spør igjen, fordi dette angår enhver og alle så veldig meget.

   Vitnesbyrdene om offentlige menneskeretts-krenkelser er utrolig mange.

   Og hver urett smitter og forplanter seg i videre og mere urett, sykdom, skade, nød og ødeleggelse.

   Det er ondskapens selvfølgelige og automatiske mekanikk.

   Hvor meget det enn blir forsøkt holdt skjult, bagatellisert og forfalsket.

   Men så unødvendig og så lett å få slutt på hvis den politiske og offentlige forvaltningen tar menneskeretts-konvensjonene på alvor, uten forfalskninger eller bagatellisering.

   Det burde være og skal være en selvfølgelighet.

   Men når mennesker ansatt i den politiske eller offentlige forvaltningen ustraffet hovmodig setter seg selv over og utenfor menneskerettighetene så må det gå galt, verre og verre.

   Er vi deres medspillere eller akseptanter?

   At enhver politisk og offentlig mafia-virksomhet beskytter seg selv og hverandre er ikke et nytt fenomen.

   Hva enn den omtaler seg selv som.

   Det er katastrofalt alminnelig i historien til mange land og folk.

   Det er dette menneskeretts-konvensjonene i samsvar med de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett er tillaget for å få slutt på.

   De er og skal være en enhvers selvfølgelige fullstendige umistelige minste-garanti, forpliktelse, ansvar og eiendom.

   Derfor gjelder det for enhver å ikke selv medvirke i eller for en menneskeretts-forbrytelse, hverken overfor et eller flere mennesker.

   Uansett hvor mange eller hvem andre som gjør det motsatte.

   Medvirkning i eller for enhver menneskeretts-krenkelse skal og må snarest mulig kompetent og effektivt straffeforfølges, stoppes og repareres.

   Medvirkning i enhver menneskeretts-krenkelse skal ha og må ha adekvate konsekvenser.

   Det er ikke for mye forlangt. Menneskerettigheten både er loven og skal være beskyttet både av loven og enhver.

   Uten forfalskninger, bagatellisering eller forhastede slutninger.

   Reell medmenneskelighet og reell lov og rett er ikke for mye forlangt.

   Men er tvert om en nødvendighet og enhvers selvstendige forpliktelse og ansvar.

   Dette er og skal være og må være enhvers første-prioritet.

   Det er derfor det blandt annet i Menneskerettserklæringen, Art 30, er lovbestemt at:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.08. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211321444206609

   I offentlig regi å frata et menneske retten til sitt familieliv er hvordan en enn snur og vender på det en fullstendig ulovlig og straffbar handling, både internasjonalt og nasjonalt.

   Enhver advokat, dommer, politiker eller annet menneske som ikke vet eller forstår det befinner seg på den grov-kriminelle side av loven.

   *

   Rune L. Hansen:
   Veldig mye tyder på at det i det heletatt ikke finnes annet enn kriminelle dommere i dagens norske rettsvesen. For utrolig til å kunne være sant?
   Eller er det sant?

   Marthe Karin Hoel:
   Hele aktoratet er så fullpakka med løgn og falske journaler, men selvom de må innrømme ting underveis, blir det ikke lagt til i sluttsprossedyre, og løgnen blir videreført til neste rettsinnstans. Forklaringer til tiltalte blir ikke lyttet til engang, og vitneførselen er bare en parodi. En rettsprosedyre i fylkesnemnd og tingrett er skrevet før saken starten. Det kan en se på grunnlag at det som er bemerket i nemnda ikke er rettet opp i sluttkonklusjonen. Under krigen hadde nazistene krigen å skylde på, men hva vil den norske stat skylde på angående alle menneskerettsbrudda den utsetter sine borgere for idag?????

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1357817361011204/

   Egil Borse-Svensen:
   Det er her jeg mener du bommer litt; Det er ikke ulovelig og ikke straffbart, men det skal etter min mening sterk argumentasjon og sterke grunner til å gjøre det. I dag virker det på alle de historiene som kommer at hverken argumentasjonen eller grunnene er akseptable og at du derfor etter min mening har rett i utsagnet.
   Jeg skal ikke ta dette opp igjen, men jeg har bare har et sterkt ønske om at argumentasjonen din blir akseptabel for også andre for jeg forstår hva du mener, men det kan misforstås for de som leser det anderledes. Og enkelte leser FB som en viss mann leser bibelen.

   Rune L. Hansen:
   Gjelder ikke menneskeretts-konvensjonene og internasjonal og nasjonal straffelovgivning? Er det det du mener, Egil Borse-Svensen? Uansett er jo dette et meget meget viktig kjernepunkt å opplyse om - uten å fortie eller forfalske vesentlighetene.

   Som forhpentligvis bekjent er og slal enhver menneskerett for absolutt ethvert menneske være umistelig og uavhendelig. Hva så med Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16 p3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og videre for eksempel Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Eller for eksempel Menneskerettsloven V7&8 (CRC / Barnekonvensjonen) Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Er det i det heletatt mulig å vri seg unna slike lovbestemmelser?
   En eventuell bruk av nødverge-retten endrer ikke disse lovbestemmelser.

   Og hva med Straffelovens forbud mot blandt annet tortur og forbrytelser i familieforhold? For eksempel § 215, hvor det er lovbestemt at:

   "Den, som i retsstridig Hensigt søger at unddrage en anden den ham tilkommende Familiestand eller at tilvende sig selv eller andre en falsk Familiestand, eller som medvirker hertil straffes med Fængsel indtil 6 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes."

   Eller for eksempel i § 225:
   "Den, som bevirker eller medvirker til, at en anden bringes i Trældom, straffes med Fængsel fra 5 Aar indtil 21 år. "

   Eller for eksempel i § 117a:
   "Den som begår tortur, straffes med fengsel i inntil 15 år. Ved grov og alvorlig tortur med døden til følge, kan fengsel inntil 21 år anvendes. Medvirkning straffes på samme måte."

   Og hva for eksempek med Roma-statuttenes og Straffelovens forbuds-bestemmelser mot forbrytelser mot menneskeheten og mot folkemord?

   I Straffeloven for eksempel § 101:
   "For folkemord straffes den som i hensikt helt eller delvis å ødelegge en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe
   b) forårsaker betydelig skade på kropp eller helse til ett eller flere medlemmer av gruppen,
   c) utsetter ett eller flere medlemmer av gruppen for levevilkår som tar sikte på å fysisk ødelegge gruppen, helt eller delvis,
   d) iverksetter tiltak overfor ett eller flere medlemmer av gruppen som tar sikte på å forhindre fødsler innenfor gruppen, eller
   e) med makt overfører ett eller flere barn fra gruppen til en annen gruppe.

   Til straff for medvirkning er forsett om hovedforøverens ødeleggelseshensikt tilstrekkelig.
   Straffen for folkemord er fengsel inntil 30 år."

   Egil Borse-Svensen:
   Nei, men jeg mener at i helt spesielle tilfeller gjør man noe slikt og det er så langt hverken funnet straffbart eller ulovlig. Nå er det 9 saker i EMD mot Norge om banevernet har jeg forstått, men de klagene jeg har sett, mener argumentasjonen og grunnene er for dårlige så det blir spennede å se. For de helt spesielle tilfellens jeg nevner, ville Staten antagelig vunnet, men kanskje ikke om metodene kan bedres eller uten forsøk for å hjelpe.
   Det som skjer hos en leser er at de henger seg opp i de få tilfellende antaglig også du ville godta og om du ikke har dette i betraktningen blir utsagnet så ekstremt at det ikke har troverdighet og det ville være synd.

   Rune L. Hansen:
   Rundt omkring i verden er det mennesker som har blitt straffeforfuilgt og dømt for kidnapping av barn, Egil Borse-Svensen. Men jeg undres på hvilkne spesielle tilfeller eller omstendigheter du tenker på som kan lovliggjøre å frata et menneske retten til sitt familieliv?
   Hvis det er tilfeller av barn født av voldtekt du sikter til, så er det et forsøk på ulovlig og straffbart å tilrane seg et familieliv. Og det er og blir jo noe helt annet.

   Rune L. Hansen:
   Det ble stille fra deg, Egil Borse-Svensen?
   De fleste steder i verden har det i tusener år og alltid vært regnet som en utenkelighet å bortføre et barn fra sin far eller mor. Til og med blandt de fleste kriminelle.

   Det er utenkelig i Asiatiske land, der er det filial piety og filial duty (familie respekt og familie plikt) som er gjeldende lov og praksis. I uforfalsket kristendom også, selvfølgelig. Slik har det omtrent til alle tider vært alle steder i verden. Den store japanske åndspersonligheten Akira Kurosawa uttalte for mange ti-år siden, at den aller verste og mest katastrofale og umenneskelige forbrytelse et familie-medlem kan utsettes for er kidnapping av et familie-medlem.

   Det er tilstrekkelig også å tenke på Lindbergh-kidnappingen i USA i 1932, hvor Lindbergh-familiens barn ble kidnappet - noe som resulterte i enormt med efterforskning og enormt med avis-overskrifter rundt omkring i hele verden!

   Det er ikke uten grunn at en av Barnekonvensjonens sentrale lovbestemmelser, i Art 29, 1c, er at:

   "Partene er enige om at barnets utdannelse skal ta sikte på: å utvikle respekt for barnets foreldre."

   Men visse enkelte steder i den vestlige verden skjedde det en politisk ideologisk endring i den offentlige forvaltningen i løpet av de siste hundre års tid. Smittsomt og perverterende, via fanatisk falsk kristendom sin misjons-iver og via kolonialisering og via familie-fiendtlig politisk marxisme og via feminisme og det at menneskehandel med barn i offentlig regi ble gjort til en liksom lovlig butikk og handelsvare!

   Politisk offentlig organisert kriminalitet er på ingen som helst måte et nytt fenomen i verden. Men det er nokså nytt at barn og foreldre liksom lovlig kidnappes. Mildt sagt!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/782131255244753/

   Marthe Karin Hoel:
   Skulle gjerne ha meddelt dette til Mona Michalsen samt Søgne kommune, Agder fylkesnemnd og tingretten i Agder. Jeg håper virkelig dere må lide på tilsvarende måte som personene dere utsetter for menneskerettighetsbruddene. Dette er så umenneskelig at det er meg fullstendig uforståelig at det kan praktiseres i et såkalt demokratisk land i fredstid.

   Monica Martin:
   Men noen ganger er familien skadelig : (

   Marthe Karin Hoel:
   Tror du vil lete lenge etter den familien som skader barna mer enn barnevernets overtramp.

   Monica Martin:
   Ja, mye stygt barnevernsarbeid. Og det må endres..

   Rune L. Hansen:  
   Desto mere har familien bruk for Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16 p3, Monica Martin:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Monica Martin:
   De fleste barn har det godt nok sammen med mor og/eller far. Men i noen tilfeller er det nødvendig å beskytte barn mot den behandlingen de utsettes for hjemme : (

   Rune L. Hansen:
   Det gjør man ikke ved å frata et menneske retten til sitt familieliv, Monica Martin. Tvert om. Det er for absolutt enhver både unødvendg, uforholdsmessig, ulovlig og straffbart.

   Monica Martin:
   Så da skal folk få gjøre som de vil med ungene sine da mener du?

   Marthe Karin Hoel:
   Ja, la oss tenke litt. Polen med mange flere mennesker enn Norge, griper inn i underkant av 10 familier og fjerner barn i året. Dersom en nordmann er omtrent likt utrustet, med omsorgsevne til å ta seg av barn, som en polakk, burde vi ikke hatt ufrivillige omsorgsovertagelser i Norge i det hele tatt. Ifølge barnevernet er vi snart en nasjon som består av rusmisbrukere og psykisk utviklingshemmede og psykisk syke samt personer uten foreldrekompetanse. For det gjelder ikke bare de biologiske foreldre, men hele familienettverket rundt barnet blir stemplet.

   Rune L. Hansen:
   Stemplet, torturert, stigmatisert, isolert, traumatisert, degradert, utplyndret og umenneskeliggjort som medmennesker. Samtidig også egentlig nektet både retten til familieliv, ekteskap, bevegelsesfrihet, sosiale relasjoner, etc., etc.

   Marthe Karin Hoel:
   Det er nok fremdeles noe som er uteblitt, men det er jo bare ord. Det er jo ingen utøvende makt som tar hensyn til det.  

   Rune L. Hansen:
   ?

   Marthe Karin Hoel:
   Rune L. Hansen Selv om alt dette er påført familien eller enkeltborgeren er det som oftest aktoratets udokumenterte påstander som gjelder.

   Rune L. Hansen:
   Ja, i og med politiske offentlige mafia-domstoler så er det jo ikke reell eller lovlig lov og rett som gjelder.

   Marthe Karin Hoel:
   Tror vi er enige i mye du og jag, Rune

   Monica Martin:
   Jeg sa ingen ting om antall. Bare at i noen tilfeller er det nødvendig å la andre ta vare på barnet i noen år : (

   Rune L. Hansen:
   Hvis begge barnets foreldre og nærmeste familie må bli og blir fengslet, eller blir drept, så betyr det ikke at noen av de må eller skal eller kan bli fratatt retten til sitt familieliv, Monica Martin. Det du tror en en nødvendighet er altså en unødvendighet. Og det du tror er bare "noen år" med ufrivillig adskillelse er en livs-ødeleggende katastrofe for - og en mangfoldig unødvendig og grov forbrytelse mot - de det gjelder.

   Monica Martin:
   Var ikke meningen og sette i gang en lang diskusjon ; )

   Rune L. Hansen:
   Saklig, kortfattet og presis argumentasjon er vel enkelt og nødvendig nok.

   Monica Martin:
   Hva om jeg bare synes det virker usaklig da? Som hakk i plata, uten refleksjon ; (

   Rune L. Hansen:
   Det viktigste, Monica Martin, er å gjengi presist og uforfalsket hva menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt. De er både nasjonal og internasjonal gjeldende lov og rett. Med både overordnet og forrang status.

   Rune L. Hansen:
   Nei da, Monica Martin. både Menneskerettsloven og Straffeloven forbyr enhver å "få gjøre som de vil med ungene". Både hva angår egne og andres barn.
   Reprise: Både Menneskerettsloven og Straffeloven forbyr oss det. Både hva angår egne og andres barn.

   Rune L. Hansen:
   Ingen skal kunne gjøre hva de vil hverken med egne eller andres barn.

   Rune L. Hansen:
   Både Menneskeretts-konvensjonene og Straffeloven har forbud mot det. Selvfølgelig!

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, mandag 28. august 2017: 

   Mørkt og 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Disig overskyet utover formiddagen, gråligere overskyet, yr, et vind-drag og oppmot 15 pluss-grader fra 11-tiden til 12-tiden. Videre tildels med yr og efter hvert regn utover eftermiddagen. Nokså mye regn og noe vind-drag med 15 pluss-grader videre frem mot 19-tiden og derefter. Disig, vått og mye regn utover kvelden. Det samme videre mot mørkt og midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 28.08. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154681497226875

   Del gjerne videre.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Mon, August 28, 2017 11:18 am

   To: @stortinget.no

   Spørsmål til alle nåværende, og potensielt nye stortingspolitikere:

   Hvordan vil du og ditt parti sikre menneskerettighetene våre, slik at vi ikke utsettes for statlige maktovergrep?

   Bakgrunn for spørsmålet:

   Jeg har selvsagt notert meg at samtlige av partiene i valgkampen, benytter bruken av menneskerettene som et viktig valgkort.

   I og med at jeg er over middels engasjert på dette området, ønsker jeg å gi et lite innblikk i den faktiske menneskerettssituasjonen som forekommer i landet vårt.

   For i likhet med veldig mange andre er jeg grundig lei av prat og tomme løfter, og krever handling.

   Det er opplagt at menneskerettighetene må vernes, nettopp fordi respekt for menneskerettighetene er en av de mest sentrale verdiene det norske samfunnet er bygget på.

   Men, det er langt fra liv til lære.

   Et urovekkende høyt antall borgere i dette landet, føler seg sviktet av systemet.

   De har altså følgende til felles:

   De føler at forvaltning og domstolene ignorerer deres grunnleggende menneskeretter.

   For det er et faktum at både forvaltning og domstolene i Norge, tidvis utviser en systematisk forakt for å bruke menneskerettene i sine avgjørelser over enkeltmennesker og deres familier.

   Det er en grunn til at verden der ute, i langt større grad, har blitt gjort oppmerksomme på dette, og at stadig flere land ikke lengre er overbevist om at Norge er det "fyrtårnet" i menneskerettsarbeidet som norske myndigheter liker å utgi seg for å være.

   For:

   Hvorfor tror dere at det er fattet en resolusjon i Europarådet fra primo juni 2016, om å granske Norges holdning til menneskerettene på familierettens område?

   Hvorfor tror dere at Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) har tatt til behandling et rekordhøyt antall saker på samme område som det Europarådet nå gransker?

   Har det slått dere at uavhengig av utfall i EMD, så vil i alle fall EMD begrunne hvorfor de kommer frem til det resultatet de kommer til, i motsetning til Høyesterett, som avviste samtlige av de samme sakene uten fnugg av begrunnelse.

   Hva slags signal gir for øvrig Høyesterett til sin befolkning når den, år etter år, avviser rundt 90 % av alle innkomne anker, uten annet en standardisert "enstemmig" begrunnelse om at "anken ikke kan føre frem"?

   Hvordan kan vi i det hele tatt vite om de i Høyesterett har satt seg grundig inn i anken?

   Jeg minner om at Norge, både av EMD og av FN-komiteen i Genève, allerede er domfelt for ikke å begrunne sine ankeavslag tilstrekkelig.

   Etter at Norge ble domfelt av EMD i "Nordsjødykkersaken", hadde jeg et berettiget håp om at norske myndigheter, i større grad, ville ta innover seg hva slags ansvar det medfører å bli dømt for konvensjonsbrudd.

   Nå, snart fire år senere, sitter jeg igjen med en ekkel følelse om at dommens premisser er ignorert og bortstøvet.

   Har dere for eksempel glemt hva EMD sier i premiss 269 i denne dommen:

   "269. The Court reiterates that the well-established principle underlying the provision of just satisfaction is that the applicant should, as far as possible, be put in the position he or she would have enjoyed had the violation of the Convention not occurred "

   Altså presiserer EMD at der krenkelser foreligger, så skal den krenkede stilles som om krenkelsen aldri hadde skjedd.

   Så da spør jeg videre:

   Hva gjør dere på Stortinget, og dere som vil inn på Stortinget, for å sørge for at dette helt grunnleggende prinsippet, som foreligger i en dom der Norge er dømt, blir ivaretatt?

   Og hva gjør dere for å sørge for at vår forvaltning og våre domstoler ivaretar det grunnleggende prinsipp om at den som mener seg krenket, skal få mulighet til å få adressert sine krenkelser på en skikkelig og effektiv måte?

   For hvor skal borgeren henvende seg, når stadig flere av oss oppdager at både forvaltning og domstolene har en dårlig skjult forakt for de samme menneskerettighetene?

   For ikke på snakke om kunnskapsnivået om menneskerettighetene, som er alarmerende svakt blant flere i offentlig forvaltning.

   Det hjelper lite at menneskerettighetene er grunnlovsforankret, om de skal forvalte dem ikke kjenner dets innhold.

   Eksempelvis er det folk i forvaltning og i domstolene, altså mennesker med betydelig makt, som vitterlig tror at EMD ligger i Haag og ikke i Strasbourg!

   Det er tusenvis av nordmenn som får livene sine ødelagt i møte med dette systemet.

   Som ett av utallige eksempler, kan jeg nevne saken til Trond og Sylvia.

   Flotte mennesker som har fått sin sønn tvangsadoptert av Borgarting lagmannsrett, se link:

   http://www.tv2.no/a/9298770/

   En lagmannsrett som, i en rekke saker, har vist en grunnleggende kunnskapsmangel for de samme menneskerettighetene som skal beskytte oss mot maktovergrep.

   Nei, det er ikke noe jeg sier. Det er stadfestet av EMD.

   Det er jo et paradoks at der stadig flere i resten av verden går inn for å forby tvangsadopsjon, så går Norge i motsatt retning.

   Med de ufattelige lidelser det påfører alle de om rammes.

   Se blant annet denne talen fra daværende statsminister i Australia, Julia Gillard, hvor hun gir sin oppriktige unnskyldning til de som er blitt utsatt for disse grusomme overgrepene.

   https://www.youtube.com/watch?v=5hVbokTpYeg

   Så:

   Om dere ikke gjør noe med den alarmerende menneskerettssituasjonen som er i Norge, og som påfører så altfor mange uopprettelige skader:

   I så fall så må dere i det minste slutte å snakke varmt om de samme menneskerettighetene som politisk gimmick.

   Det er ikke rart i at politikerforakten øker, når bruken av ordet "menneskerettigheter" forblir så fjernt for de som trenger dem.

   Personlig har jeg ingen peiling på hvem av dere jeg skal stemme på, nettopp fordi jeg, i likhet med tusenvis av andre, føler at dere svikter oss i menneskerettskampen.

   Men nå forventer jeg en kortfattet redegjørelse for hva dere har tenkt å gjøre etter valget, både i opposisjon og i posisjon, slik at vi får tydelige signaler om hva dere har tenkt å gjøre for å få en stopp på de
menneskerettsovergrep som forekommer i forvaltning og i domstolene.

   Det partiet eller den representanten som gir et best mulig overbevisende svar på dette, vil få min stemme.

   Jeg vil selvsagt også offentliggjøre hvilket parti/ representant jeg mener gir det mest adekvate svaret på de problemstillinger jeg reiser her.

   Og siden mange sitter på gjerdet og simpelthen ikke vet hvem de skal stemme på, kan det vanke noen ekstra stemmer til den som oppriktig involverer seg i det jeg, og mange med meg, mener er den viktigste valgkampsaken:

   Nemlig å verne om menneskerettighetene, og få en stopp på menneskerettsetskrenkelsene.

   Bergen, den 28. august 2017,

   Marius Reikerås

   *

   Cathrine Aurora Woldstad:
   Du er god som gull Marius <3 

   John Terje Henriksen:
   Kjempefint av Marius... hpåper dette skaper reaksjoner blandt de polititske engasjerte - for en gangs skyld...

   Trond Rikard Ensby:
   Kjempebra skrevet. Jeg setter stor pris på at du har brukt vår sak som eksempel på brudd på menneskerettighetene. Jeg er så enig med deg.

   Nina Kvamme:
   Godt skrevet <3 deler denne <3 ønsker deg en kjempefin dag Marius : ) : ) : ) 

   Line Sandbæk Hansen:
   Delt : ) Veldig bra skrevet og vi venter i spenning på hvem vi skal stemme på nå : ) Tvangssdopsjon MÅ bli forbudt i Norge,da land etter land nå forbyr akkurat dette og menneskerettighetene MÅ dommerne ta i bruk nå!! Dette går ikke lenger i Norge!

   Rune L. Hansen:
   Ps: Det kan ved en overflaisk og innskrenket eller trangsynt kikk på Barnekonvenskonen se ut som at Barnekonvensjonenen tillater (teoretisk eller reell) adopsjon av barn, men leser en hele Barnekonvensjonen ser og forstår en at tvangs-adopsjon ikke skal kunne være mulig eller lovlig. Og at det er mange betingelser for at en lovlig adopsjon i det heletatt skal kunne skje, deriblandt fullstendig nødvendighet, selvfølgelig. Og deriblandt i tillegg diverse spesielle og meget sjeldent forekommende omstendigheter.

   Barnekonvensjonens Art 22 p2, som handler om flyktningebarn, kaster noe konkret lys over dette: Med følgende ord:
   "For dette formål skal partene på den måte de finner hensiktsmessig, samarbeide i forbindelse med alle bestrebelser iverksatt av De forente nasjoner og andre kompetente mellomstatlige eller ikke-statlige organisasjoner som samarbeider med De forente nasjoner, for å beskytte og hjelpe et slikt barn og for å oppspore et flyktningebarns foreldre eller andre familiemedlemmer for å skaffe til veie de opplysninger som er nødvendige for at barnet kan gjenforenes med sin familie. Dersom det ikke er mulig å finne foreldre eller andre familiemedlemmer, skal barnet gis samme beskyttelse som ethvert annet barn som av en eller annen grunn permanent eller midlertidig er berøvet sitt familiemiljø, som fastsatt i denne konvensjon."

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig er Barnekonvensjonens tilleggs-protokoll (fra 2000) om blandt annet salg av barn også av særlig interesse og betydning. (Og er også ratifisert av Norge.) Her er litt sitat fra den:

   Art 1:
   "Partene skal forby salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi slik det er fastsatt i denne protokoll.

   Art 2:
   "I denne protokoll betyr:
   a) Salg av barn: enhver handling eller transaksjon der et barn overføres fra en person eller gruppe personer til en annen mot betaling eller enhver annen motytelse."

   Art 3:
   "1. Hver part skal minimum sikre at følgende handlinger og aktiviteter fullt ut omfattes av dens straffelovgivning, enten overtredelsene er begått innenlands eller internasjonalt, av enkeltpersoner eller gjennom organisert virksomhet:
   a) når det gjelder salg av barn som definert i artikkel 2:

   (i) å tilby, levere eller motta et barn, uansett med hvilke midler, med henblikk på: (...)
   (ii) å medvirke på utilbørlig måte, som mellomledd, for å innhente samtykke til adopsjon av et barn i strid med gjeldende internasjonale rettslige instrumenter om adopsjon, (...)

   2. I samsvar med bestemmelser i partens nasjonale lovgivning, skal det samme gjelde for forsøk på å begå slike handlinger og medvirkning til eller deltakelse i slike handlinger.

   3. Hver part skal sørge for at slike overtredelser kan straffes med passende straffereaksjoner som tar hensyn til handlingenes alvorlige karakter.

   4. I samsvar med bestemmelser i sin nasjonale lovgivning, skal hver part treffe tiltak, når det er hensiktsmessig, for å fastslå juridiske personers ansvar for overtredelser fastsatt i nr. 1 i denne artikkel. I samsvar med partens rettsprinsipper, kan juridiske personers ansvar være av strafferettslig, sivilrettslig eller administrativ art.

   5. Partene skal iverksette alle egnede rettslige og administrative tiltak for å sikre at alle personer som medvirker ved adopsjon av et barn, opptrer i samsvar med gjeldende internasjonale rettslige instrumenter.

   Art 4:
   "1. Hver part skal treffe de tiltak som måtte være nødvendige for at den skal kunne utøve jurisdiksjon over straffbare handlinger som nevnt i artikkel 3 nr. 1, når de straffbare handlinger er begått innenfor dens territorium eller om bord på et skip eller luftfartøy registrert i vedkommende stat."

   Osv.

   Rune L. Hansen:
   En må utestenge mye og det meste av Barnekonvensjonen for å kunne påstå at offentlig å frata eller redusere et menneske retten til sitt familieliv "er lovlig", eller for å kunne påstå at offentlig tvangs-adopsjon "er lovlig", eller for å kunne påstå at offentlig bortførelse og frihetsberøvelse av et barn " (annet enn i kortvarig nødverge) er lovlig", eller for å kunne påstå at noe som helst slikt noe "er barnets beste"!
   Og det er jo også nettopp det den politiske offentlige kidnapper-virksomheten (det såkalte "barnevernet") og dens dirigenter og medspillere gjør - utestenger og forfalsker omtrentlig alt i Barnekonvensjonen og av menneskerettigheter (og av den reelle lovlige straffelovgivningen)! Og mange lar seg dessverre indoktrinere eller friste av virksomhetens grov-kriminelle påstander, propaganda og tilbud. Og av dens påstander om liksom å være lovlig. Og om liksom å være kompetent.
   Virksomheten er mere grotesk, perverterende, ødeleggende, menneske-fiendtlig og livsfarlig enn absolutt alt annet i verden!

   Noralf Aunan:
   Dette utmerkede skrivet må vi videreformidle til flest mulig av både politikere og andre, for på den måten å stille flest mulig til ansvar for dagens skremmende forhold!
   Her har vi alle en meget viktig oppgave å bidra med!

   Anne Marit Myhre:
   Veldig bra skrevet Marius Reikerås :) <3

   Solfrid Sandøy:
   Fantastisk godt skrevet Marius. Du vet hva du holder på med, er ikke farlig og se... Du vet vertfall lover og regler : ) : )

   Jarle Mjøen:
   Høyst relevante og meget alvorlige spørsmål. Dagens politikere, stort sett de fleste, har jo bevist at de ikke duger.

   John Steinar Mareli Karlsen:
   Dette kan jeg svare på : )  Er du villig å ta dette over tlf eller vil du ha dette skriftlig ?

   Marius Reikerås:
   Ta det skriftlig

   Jarle Mjøen:
   Dette svaret vil vi vel alle se.

   John Steinar Mareli Karlsen:
   Jeg har sendt mail til marius nå men det er kun på uttalelser som justisministeren selv har utalt seg på

   Mona Benum:
   Godt skrevet. Deler : )  

   Solveig Helene Sjurseth:
   Fantastiskt bra skrevet : ) deler.

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Flott skrevet.

   Catarina Paulos Syversen:
   Flott skrevet og jeg venter i spenning på om de i det hele tatt svarer. Vi er midt oppe i en sak hvor min psykisk utviklingshemmede søster og vi som pårørende opplever å ikke ha klagerett på oppnevnelse av hvem som skal være verge for min søster. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har avslått vår klage og mener at hverken vi som søsken eller min søster kan ansees som parter i saken....

   Elzbieta Lemaniak:
   Vi får se om de svarer med taushet. Det er ofte brukt og effektiv (psykopatisk) våpen for å skape avmakt.

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.08. 2017 added 2 new photos:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154681970251875

   Her er Trude Lobben, Sylvia og Trond Rikard Ensby utenfor Stortinget, lørdag den 19 august.

   De er garantert uenige med politikernes fagre ord, om hvor viktig det er å ikke sette menneskerettene til side.

   Fabelaktig fine mennesker, som ikke har gjort den norske stat "en flue fortred".

   Den norske stat derimot, har begått de mest grusomme overgrep mot disse og deres familier, ved å tvangsadoptere deres barn.

   Og i begge tilfeller, er det Borgarting lagmannsrett som har stått bak de rettslige overgrepene.

   Trude Lobben og hennes familie var de første som fikk opp sine saker i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD), og i kjølvannet av denne har det fulgt på med ytterligere 9 saker som nå er der til realitetsbehandling.

   Trude Lobben har følgelig banet vei for andre, som kjenner disse meningsløse og grusomme overgrepene på kroppen.

   Om Lobben mfl nå får medhold i EMD, så MÅ det få konsekvenser for alle de dommere som har vært med på å bestemme disse grufulle overgrepene.

   Herunder må det få konsekvenser for vår nåværende Sivilombudsmann, som var høyesterettsdommer da det ble besluttet å tvangsadoptere Lobben sin gutt.

   Sivilombudsmannen har for øvrig deltatt i andre saker der Norge er blitt dømt for brudd på Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen.

   Selvsagt uten foreløpige konsekvenser.

   Vi kan ikke finne oss i å ha en Borgarting lagmannsrett, som begår slike potensielle overgrep mot fullt ut velfungerende familier.

   Jeg vil sende et protestskriv til Storting og regjering om dette, og jeg håper også at DU sier tydelig ifra at vi ikke kan ha dommere som begår potensielt svært alvorlige menneskerettsforbrytelser.

   Husk at neste gang kan det være din tur.


     Lobben-bv-EMD.jpgEnsby-bv-EMD.jpg

   
   *

   Eva Tangstad:
   Og her har vi en av de som er med på dette og har dems barn.

      kidnapper-bv-EMD.jpg

   John Terje Henriksen:
   Nemlig...

   Anita Johnsen:
   Folk Må Gjøre opprør Nå Med Den Avskyelige Regjering og Den Motbydelige stortinget. Øsj.

   Sigrun Vonheim Nybø:
   Ser ut som alt er bestemt før de kommer i retten. Var med på demonstr.ute 19 august og snakket da mrd moren som tapte nå igjen. Veldig sympatisk dame . Håper virkelig noen tar til vett og gir foreldra medhold

   Elisabeth Haugen:
   Politikerne bør virkelig ta tak i dette, for dette er kun ødeleggende. Gremmes. : (

   JarLe Olav Østhus:
   Da ' d er et ¥ & ben ' som d folke vaLgte bruker , for & utrydde di £tniske !

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.08, 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154682152386875

   Dette er så urettferdig og krenkende, som det er mulig å få det.

   Det viser bare at vi har et rettssystem i fullstendig krise, og at vi har politikere som ikke har filla peiling når de snakker om "menneskeretter".

   Anker til Høyesterett
   https://www.ringblad.no/nyheter/ringerike-kommune/barnevernet/anker-til-hoyesterett/s/5-45-445752
   Trond Rikard og Sylvia Ensbys sønn skal adopteres bort, besluttet Lagmannsretten. Nå anker de til Høyesterett.
   ringblad.no

   *

   Lilje Konvall:
   Typisk når staten er inne i bildet : ( Dette er ei skam og dei skulle aldri vore fratatt guten. Når makta er inne i bildet, vert alle lover og reglar viska vekk. Ei skam !

   Bjørg Ellen Nibe:
   ! : ( 

   Marianne Jamt Söder:
   Hvordan klarer enkelte å føle glede over et barn som er fratatt sine foreldre, det er så grenseløst ubarmhjertig og hjerteløst, jeg finner ikke ord. Føler dyp sorg med foreldrene som mister det mest dyrebare de har : ( : ( 

   Sigbjorn Aase:
   Psykopater

   Brit Elise Stene:
   : (

   Laila Molland Kvamsdal:
   Håper att foreldra vinner frem kjempe trist og Ikkje få sjå sønnen att .Ser ut so folk i barnevernet ikkje har nokke hjerte .

   Lilliann Roppen:
   Tvisteloven § 36-10 tredje ledd
   Dommere: Stabel, Webster, Indreberg, Bruzelius, Coward

   Tvisteloven § 36-10 tredje ledd. EMD artikkel 6 nr 1. Spørsmål om lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til ankebehandling i sak om tvangsvedtak etter barnevernloven, må begrunnes.

   Fylkesnemnda traff vedtak om ikke å tilbakeføre omsorgen for foreldrenes fire år gamle datter, som hadde vært under barnevernets omsorg og i fosterhjem siden hun ble født. Tingretten stadfestet vedtaket. Lagmannsretten ga ikke samtykke til anken, da ingen av lovens vilkår for å gi slikt samtykke, ble funnet å være til stede. Foreldrene anket til Høyesterett, da de mente det var en saksbehandlingsfeil at lagmannsrettens beslutning ikke var begrunnet. Anken førte ikke frem.

   Høyesterett kom til at det ikke gjelder en alminnelig begrunnelsesplikt for slike beslutninger. Rt. 2009 side 1118 om at ankenektelser etter tvisteloven § 29-13 skal begrunnes, bygget på avgjørelsen i Rt. 2008 side 1764 om begrunnelsesplikt for ankenektelser etter straffeprosessloven § 321 annet ledd. Bakgrunnen – systembetraktninger og hypotetisk lovgivervilje – kunne ikke overføres på barnevernsakene etter § 36-10 tredje ledd. Bestemmelsen bygger – av hensyn til barna – på ønsket om raskest mulig avslutning av den rettslige prøvingen av saken. Etter grundig prøving i fylkesnemnda og i tingretten skal samtykke til anke bare kunne gis når spesielle, strenge, vilkår er oppfylt. Det er derfor tilstrekkelig at lagmannsretten viser til at ingen av lovens vilkår er oppfylt, med andre ord slik at den ikke har kompetanse til å gi samtykke. Mener derimot lagmannsretten å ha kompetanse, men ikke vil gi samtykke, vil det være best i samsvar med EMK artikkel 6 nr. 1, at dette opplyses. Selve skjønnet behøver ikke begrunnes.

   Rune L. Hansen:
   Litt av en offentlig og juridisk mafia-virksomhet! Ikke bare neglisjerer og forfalsker de lov og rett og fakta og realiteter, både med neglisjering og forfalskning av menneskerettighetene og ved bruk av ulovlige lovbestemmeler og regler og egenrådighet og med forakt for også både fakta og mennesker og samfunn. Og med samtidig også, selvfølgelig, uten å gi det minste som helst av kompetente begrunnelser eller noe som helst annet enn tåpelige fraser som tyder på at det har vært en lovlig offentlig retts-prosess!
   Formaliteter - hverken lovlige eller ulovlige - skal ikke kunne overtrampe realiteter, mennesker eller menneskerettigheter. Dommere, politikere eller andre offentlig ansatte som ikke vil eller forstår bedre er livsfarlige i den offentlige forvaltningen og for sivilbefolkningen og verden!

   Lillian Lervold:
   Ren psykopati

   Lill Harrieth Sørum:
   Stå på <3 <3 

   Astrid Amundsen:
   Di burde lære av andre land foreks. Sverige. Foreldrene får hjelp til å ta seg av barna selv og hvist ikke det går kontakter di de nermeste slekninger for at barna skal vokse opp med sine.

   Elisabeth Haugen:
   Det er helt vanvittig at dette går an i Norge. Er det ikke i dette landet alle har det så bra da? Fy for et overlegent folkeslag vi har blitt. Bare det ikke rammer meg selv, så er det ikke så farlig. : ( 

   Lucia Schanke:
   Ingen respekt for hva kroppen til en mamma går igjennom i svangerskapet...... Merkelig at man da ikke gir hjelp istedenfor å bortadoptere når det er hjelp som trengs, var da ikke noen vold her......

   Anne Sunde:
   Marius Det er bare å se Rune Fardal sin siste video. Politikerne snakker om menneskerettigheter som om de tar det for gitt at Norge følger dem. Lite tyder på at de har bladd artiklene opp på lovdata.no og lest dem. Alle politikere burde kunne de tingene der uten unntak.

   Inger Helene Larsen:
   Helt utroli at de går ann. bv må fratas den makta dæm har, dæm gjør jo ikke annet enn de som er galt. ikke kom å fortell meig at dæm jobbe fer barnas beste, dæm ødelegger barn, foreldra å fam forøvrig. stå på ikke gi dokk.

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, tirsdag 29. august 2017: 

   Mørkt, jevnt mye regn og tildels yr omkring 15 til 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, uten nedbør med 13 pluss-grader klokken 10 til 13. Derefter tildels med regn og yr videre utover dagen. Disig, regn og 12 pluss-grader klokken frem mot klokken 21. Mørkt, vått og omkring 10 pluss-grader klokken 22. Med ned mot 9 videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 29.08. 2017 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154683705671875

   Hvorfor begrunnelse?
   https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/VbyEJ/Hvorfor-begrunnelse
   Har vi rett til å få vite hvorfor vi blir dømt, og hvorfor en anke ikke vinner frem?
   aftenposten.no

   *

   Tore B. Krudtaa:
   SVIK OG KORUPSJON FRA STORTINGET OG DOMSTOLENE
   Her er konsekvensene av korrupte lovtekster i tvisteloven, og uetisk oppførsel fra dommere:

   https://www.youtube.com/watch?v=uss4_2E03HU
   Svik og korrupsjon fra Stortinget og domstolene
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Vinklingen på artikkelen er på molbo-stadiet. Og det er jo også der den sentrale offentlige forvaltningen i dagens Norge befinner seg! Fritt frem forurettende, nokså fullstendig uten utøvelse av kompetanse. Med vilkårlighet, hensynsløshet, egoisme og offentlig mafia-virksomhet som stedfortreder.
   Det snakkes i artikkelen om offentlig begrunnelse som en "bedring av rettssikkerheten". Altså som om fravær av offentlig begrunnelse - eller og andre nødvendige komponenter - noensinne har vært eller kan bli rettssikkerhet! Ethvert slikt fravær er selvfølgelig diktatur og fraværende rettssikkerhet! Det altså hverken er eller kan bli en lovlig rettsprosess med noen slik mangel!

   Rune L. Hansen:
   Dessuten så må jo også begrunnelsene og konklusjonene være nødvendig gode og solide nok for å kunne være lovlige! Selvfølgelig.

   Hege Vatland:
   men domstolene synes tydelig at en frase lignende denne "man har vurdert at saken ikke er tilført nye opplysninger og man mener at en anke åpenbart ikke vil føre frem" er begrunnelse nok.

   Rune L. Hansen:
   Det er jo slik diktatorer begrunner seg selv, Hege Vatland. De erstatter lovlighet med seg selv.

   Rune L. Hansen:
   Umoralske og kriminelle politikere gjør omtrent det samme når de sier at de "kan ikke gå inn i enkeltsaker". Oversatt til norsk:
   "Vi bryr oss ikke om enkeltmennesker eller andre enn oss selv. Vi vet det er eller kan være kriminelt det det gjelder, men det vil vi helst skal være hemmelig nok. Ingen skal godt nok få vite hva som foregår."

   Elzbieta Lemaniak:
   Sitat: "Samtidig åpnet man imidlertid for siling av håpløse anker, dersom tre lagdommere enstemmig kom til at anken ikke kunne føre frem. Av kostnadshensyn slapp de å utforme begrunnelse. Samme ordning ble innført for sivile saker i tvisteloven av 2005." Anke ifm. min sak var overhodet ikke håpløs. Jeg kan ikke gå her i detaljer men Høyesteretts beslutning lyder: "Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jfr. tvisteloven § 30 - 4. Anken tillates derfor ikke fremmet".

   Elzbieta Lemaniak:
   Konsekvensen av Høyesteretts beslutning er at jeg måtte betale saksomkostningene til kommunen på 220 000 kr. pluss over 300 000 kr egne advokatutgifter - dvs. en kommune som ødelagt 10 år av mitt liv, helse og skoleprestasjoner til mine barn skal få erstatning FRA MEG. Og det er i bakgrunn av lagmannsrettens dom full av faktafeil. Høyesteretts beslutning som ble sendt fra Høyesteretts kontor til forkynning til advokaten skulle være utformet i samsvar med norsk lov, dvs. det skulle være en kopi av det orginale dokumentet med dommerens underskrifter - ikke en " riktig utskrift" bekreftet av Kristin Klem uten at det er oppgitt hvem Kristin Klem er, og med manglende underskrifter av høyesteretts dommere: Knut H. Halerud, Hilde Indreberg og Per Erik Bergsjø.

   Elzbieta Lemaniak:
   Jeg sendte da mail til Høyesterett og ba om kopier av ale dokumenter lagret på min sak. Jeg fikk brev fra høyesterettsdommer datert 7.6.2017 hvor hun skriver at saksdokumenter er returnert til Nord - Troms Tingrett for oppbevaring. "Øvrige dokumenter" på saken i Høyesterett, som ikke er sendt til Nord - Troms Tingrett er "interne dokumenter". Innsynsretten gjelder ikke for "slike dokumenter", jr. tvisteloven § 14 - 1 andre ledd. Hvorfor har jeg ikke innsyn i ALLE dokumenter som omhandler min sak?

   Rune L. Hansen:
   Sinnssykt grovt kriminelt. Er det enda noen som ikke ser eller forstår at dagens norske dommere er tusener ganger mere og grovere og farligere kriminelle enn alt annet av kriminalitet i Norge?!?

   Dag Vidar Madsen:
   Denne typen rettspleie er av den typen man får i et diktatur.

   Elzbieta Lemaniak:
   Jeg opplever det som ondskap satt i systemet. Lagmannsretten var ikke interessert i dokumenter mer bevisverdi, ikke i mine vitneforklaring, ikke i min partsforklaring - bare i løgner og bortforklaringer fra kommunens vitner. Tingretten krenker meg ved å skrive "At Lemaniak kunne ha misforstått kunne ikke kommunen lastes for". Jeg har bodd i Norge i 30 år og aldri følt meg diskriminert, men de som skulle håndheve loven mobber og diskriminerer meg, tom. skriftlig i en dom som er offentlig.

   Elzbieta Lemaniak:
   http://nordnorskdebatt.no/article/en-retts-skandale-0
   Rettstilstanden for varslere er grotesk
   Kulturskolelærer Elzbieta Lemaniak tapte…
   nordnorskdebatt.no

   Robert Steffensen:
   Antikk mollboersystem -- rettssystemet må også bli betalingsfri og rett til å bruke alle rettsinstanser uten vederlag eller at de slår seg sammen til en instans.

   Elzbieta Lemaniak:
   Når "kommunen" tapte en sak like etterpå betalte "kommunen" (dvs. ikke de kokrete personer som var ansvarlige for saksbehandlingsfeil) 400 000 kr. Den abstrakte "taperen" uten ansikt, fornavn og etternavn tok bare penger fra felleskassa og betalte seg ut - uten noen som helst konsekvenser for de som var ansvarlige for lovbrudd. Skandaliserte ledere blir bare forflyttet fra den ene lederstolen til den andre uten noen som helst kontraktrettslige konsekvenser - så lenge de er "lojale" mot systemet.

   Robert Steffensen:
   EMD har kommet med nye forskrifter og regler for å ansvarliggjøre de enkelte byråkrater/ ansatte for deres feil og rettsbrudd. Dette har ikke vært tillatt før. Nu kan vi som borgere sikte og få tiltalt hvem vi vil i offentlig tjenste. Men, hva hjelper det når vi har et betalingsssytem for de som blir dømt, som rett eller galt. Ingen vet jo utfallet av en dom, men pålegger allikevel den tapende part å betale alle kostnader -- det er hull i hodet. Hele rettssystemet er moden for ombygging. De tror de er noe, men er stort sett kjeltringer hele bunten.

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonenes og Straffelovens lovlige lovbestemmelser skal uansett være gjeldende og aktive.

   
---
---

   Marius Reikerås, 29.08. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154684724976875

   I går sendte jeg en generell henvendelse til samtlige av dagens partier, med spørsmål om hva de konkret har tenkt for å rydde opp i den uholdbare menneskerettssituasjonen som forvaltning og domstolene har satt oss i.

   Jeg fikk svar fra Arbeiderpartiet i dag, ved politisk rådgiver, Marianne Seip.

   Og der kommer det frem en svært interessant erkjennelse avslutningsvis:

   "Det er problematisk at dommer der Norge dømmes for brudd på menneskerettighetene ikke etterleves og får konsekvenser. Hvorledes man skulle utforme et system som sikret at dommene blir etterlevd, er spørsmål det er nødvendig å se nærmere på.

   Vennlig hilsen
   Marianne Seip
   Politisk rådgiver Aps stortingsgruppe"

   Norges største parti erkjenner altså at det er problematisk at dommer der Norge dømmes for brudd på menneskerettighetene ikke etterleves og får konsekvenser.

   Hurra for den, sier jeg.

   Skal vi få bukt med problemene, så må vi begynne med erkjennelsene.

   For det er i alle fall bra at det erkjennes at noe må gjøres, slik at menneskerettsbruddene snart tar slutt, og at det får store konsekvenser for de som bryter dem.

   *

   Sigbjorn Aase:
   Første partiet som får gjort noe med dette får min stemme

   Per Steinar Sørå:
   Det må handling til, ikke bare prat fra politikerne som det for oftest forsvinner i løse lufta.

   Torill Antun:
   Ta godt vare på den :) Menneskerettighetene gjelder så mye - blant annet barn, familie, hjem, helse OG AMS, smartmetrene som rulles ut landet over:
   Grunnloven § 102
   Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon
.
   Grunnloven § 112
   Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen.

   Altså bryter både NVE og staten norsk lov, på alle punkter.

   Ishmahin Micella Arvidsdatter:
   Det var et 'politisk korrekt svarbrev'.... i valgkampen ; )
   Men....de på toppen, som bevisst har designet og skapt situasjonen... (om vi skal kalle en spade for en spade!)
   vil DE avslutte Globaliserings-agendaen sin -som dette problemet er en del av?
   Til man forstår at alle de problemene vi ser i samfunnet i dag er 'by design' og at det tjener en mer helhetlig agenda... så tror jeg man ikke kan se hvor problemet egentlig ligger...
   MYE høyere opp enn vi har blitt informert at engang har noenting å gjøre med vårt politiske system, makten bak makten som vi distraeres fra å se...

   Å stemme (gi makt) til dette politiske systemet - er å skyte oss selv i foten.
   Kun Hedemark fylke har muligheten til å stemme Direktedemokrati igjennom Norgespartiet.
   Alle de andre er så manipulert og styrt av de samme kreftene, at det er meningsløst å tro på noen av de i lengden.

   De smarte, selvtenkende og umanipulerbare kommer ikke langt nok i politikken til å få noen reell makt... De som har reell makt i dag innehar IKKE de kvalitetene.
   Folket må sette foten NED for dette, og NEKTE disse stemmer eller makt!

   Richard Evensen:
   De politiske krefter må stille seg spørsmålet: Hvor langt bør vi gå? Hvor går grensen for hva du kan tillate deg overfor dine medmennesker? Det bør ikke være noen grunn å holde seg tilbake med å fortelle det en har funnet ut av. Spesielt ikke når det gjelder alle medmenneskers hverdag. Det vil være umoralsk å tie. Jeg avskyr manipulasjon,og ønsker derfor å avsløre og bekjempe den over alt den forekommer.

   Sissel Jakobsdatter:
   Det er veldig langt fra ord til handling.

   Gs Allan:
   https://www.facebook.com/ordoiuris/
   Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
   Non-governmental organisation (NGO) · 13,038 Likes
   Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris's photo.
    Dariusz Cz Pakosz
    Dorota Korzeniecka
    Katarzyna Debicka

   Hans Olav:
   Når da? Svar: Aldri. Seip uttaler seg mot bedre vitende, men stakkars, hva kan hun si.

   Nina Dale:
   Valgflesk og ikke noe annet Dessuten er Høyre nå størst. Ref.. NRK måling : ( 

   Rune L. Hansen:
   En liten - og taktisk - innrømmelse iallfall. Men løsningen, som selvfølgelig er meget enkel, problematiseres. Garantert for at de ikke ønsker løsningen på problemet!

   Anne Sunde:
   Se nærmere på?? Jo, jeg tror jeg vet hvordan det ender.... Uforpliktende, ikke konkret politikersvar

   Rune L. Hansen:
   Det tryggeste for stortings-apekattene er at det gies lav prioritet og best mulig overlates til en samarbeidende komite eller direkte til dommerne selv. Så kan det hele både bagatelliseres, forfalskes og neglisjeres for at alt kan fortsette helt eller omtrent som før.

   Trond Rikard Ensby:
   Erkjennelse er første skritt, ja, men det neste og aller viktigste er det som politikerne er fryktelig dårlige på: Det å faktisk gjøre noe aktivt med det.

   Rune L. Hansen:
   Forhastede slutninger foruretter. Men det betyr ikke at det tar lang tid eller er vanskelig for enhver offentlig ansatt å være nødvendig forsiktig, respektfull og hensynsfull for ikke å krenke en eneste menneskerettighet for noe menneske. Det er en nødvensighet og skal være en selvfølgelighet. Altså er det viktige å kompetent og effektivt å få straffeforfulgt, stoppet og reparert enhver offentlig menneskeretts-krenkelse. I offentlig åpenhet, med mest og best mulig kortfattet og presis argumentasjon. Også med internasjonal real-kompetanse som hjelp. Dette er det ikke vanskelig forvaltningsmessig å ordne, til enhvers menneskerettslige tilfredshet.

   Ove Onkli:
   Legg ned domstolene, og problemet er løst.
   Det at en dømmes av innavla maktsyke dommere i en rettssal der aktor, forsvarer og dømmer er lønnet av samme sekk må da være brudd på menneskerettighetene.....?
   Fengsel med arbeidsplikt, er det samme som slaveri og trolldom...!

   Rune L. Hansen:
   En kan jo iallfall uansett ikke ha menneskeretts-krenkende politikere eller dommere! Og heller ikke andre offentlig ansatte som medvirker i deres, egne eller andres menneskeretts-krenkelser!

   Hanne Marit Dyrnes:
   Allerede partier burde jo kjenne sin besøkelsestid å svare, snart valg : )

   Anette Bull:
   Hvilket tiltak kan man benytte seg av. Det bør vel være konsekvenser for slikt i 2017? Det første de bør gjøre er å gå gjennom dokumentasjon og ville se på enkeltsaken. Viser det lovbrudd eller ikke. Hvis det viser lovbrudd så bør det gi store konsekvenser for den ansvarlige.

   Rune L. Hansen:
   Å kompetent se efter menneskeretts-krenkelser i enkeltsaker gjør det også lettere å kunne få registrert alminnelig, organisert eller systematisk forekommende offentlige menneskeretts-krenkelser. For mere snarlig å kompetent kunne få de straffeforfulgt, stoppet og reparert.

   Anette Bull:
   Avsløringer i enkeltsaker vil helt klart gjøre det lettere å stoppe en organisert og systematisk struktur i større krenkelser.

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, onsdag 30. august 2017: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Skyet, en mild vind og gradvis opp til 16 pluss-grader utover formiddagen. Tildels skyet og lett overskyet utover eftermiddagen, tildels jevnere lett overskyet mot kvelden. Tildels lett overskyet og 12 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt, vått og 11 klokken 22. Med 10 mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 30.08. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154685366141875

   Stortingsrepresentant, Ulf Isak Leirstein, svarer hva FrP har gjort, og har tenkt å gjøre for rettssikkerheten i Norge:

   Hei Marius

   La meg få gi deg en tilbakemelding på din henvendelse.

   Her er noen ord om hva vi har fått gjort på dette feltet siste fire år og hva vi skal gjøre fremover:

   De siste fire år har Fremskrittspartiet arbeidet kontinuerlig for å bedre rettsikkerheten i Norge.

   Vi har startet arbeidet med lyd- og bildeopptak i samtlige rettsaler, og et prøveprosjekt er allerede innført i Tromsø tingrett.

   Og vi har fått endret loven slik at nå må lagmannsretten gi en begrunnelse for sin dom (før var det bare ja eller nei til skyldspørsmålet).

   Dette er virkelig en reform for bedre rettssikkerhet!

   I denne valgperioden har vi også opprettet Institutt for Menneskerettigheter, som vil følge opp situasjonen for menneskerettighetene i Norge, og bidra til å avsløre urett i norsk forvaltning.

   Selv om vi langt fra er i mål med å rydde opp i norsk barnevern, er jeg glad for at regjeringen nå foreslår lovfeste kommuners plikt til å vurdere barns slekt og nettverk som fosterhjem for å gi barna en mer stabil hverdag.

   Det er viktig at vi har et barnevern som møter barna og familiene på sine egne premisser, og at systemet tilpasser seg rundt familiene og ikke motsatt.

   Særdomstolsutvalget foreslår å flytte barnevernssaker fra Fylkesnemndene til de ordinære domstolene.

   Dette er noe FrP har kjempet for lenge, og et tiltak som vil bedre rettsikkerheten i barnevernssaker.

   Også kriminalitetsofre har krav på rettsikkerhet og oppreisning.

   Derfor har vi endelig fått flertall for å oppheve foreldelsesfristen for drap og grove overgrep, slik at mordere kan straffes uansett hvor lang tid som har gått.

   Vi har også opprettet en Cold Case-gruppe for straffesaker, som sørger for at politiet ser på gamle saker på nytt med nye verktøy som eksempelvis DNA.

   Dersom vi får velgernes tillitt i valget, vil vi innføre lyd- og bildeopptak i alle domstoler, fortsette med å rydde opp i barnevernet, herunder legge ned Fylkesnemndene og fortsette å styrke rettighetene til kriminalitetsofre.

   FrP er også eneste parti som ønsker at utnevnelse av dommere til høyesterett skal gjøres av Stortinget etter en offentlig høring, slik at vi kan mer åpenhet om hva de enkelte kandidatene står for.

   *

   Ulf Hallan:
   Fornøyd med dette svaret, Marius?

   Marius Reikerås:
   Det er jo et svar, Ulf Hallan.
   AP har også svart, så får vi evaluere når alle partier har svart.

   Ulf Hallan:
   Når får vi evalueringen, Marius, så vi kan stemme....?

   Marius Reikerås:
   Ja, håper alt er på plass noen dager før 11 september.

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Hadde likt litt mer bastante svar. Er akkurat som i debattene de vrir seg rundt spørsmålet , men aldri et konkret svar. Det gjelder alle partier. Men som du sier , de svarer iallfall. : )

   Johan Haldor Soygün:
   Jag hoppas på det !!!

   Marie Sølverud:
   Synes dette var gode tiltak for rettssikkerheten fra FRP. Uten at det ligger noen støtteerklæring til partiet som sådan i denne ytringen.

   Greta Solheim:
   Marius, kan du spørre Isak Leirstein om han eller FrP/ påtar seg å sørge for det blir opprettet et kurs for stortingsrepresentanter om Grunnloven? - da det virker som de ikke har seg inn i grunnlaget for sitt virke, nemlig Grunnloven – folkets samfunnskontrakt.

   Videre, hva mener FrP/Leirstein hva angår manglende demokratisk, folkestyre-kontoll med domstolene/dommere? Vil FrP/han i det aller minste ta til ordet for å få fjernet det såkalte ”klageorganet” les dommeres beskyttelsesorgan; Tilsynsorganet for dommere (TU), der bukkene er satt til å passe havresekken, og opprette et funksjonelt klageorgan med brukerrepresentasjon og med mandat til også å slå ned på dommeres maktmisbruk – overgrep – ja direkte lovbrudd?

   Jeg viser til tråd nedenfor, at:

   Demokrati = folkestyre. Det følger også av Grunnloven § 49, 1.pkt, at "Folket utøver den lovgjevande makta gjennom Stortinget. "

   Men, hva slags styresett har vi egentlig, dersom folkestyret reelt blir styrt av forvaltning og av domstolene?

   Grunnloven § 2: "Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene". Selv om domstolene har fått status som den tredje statsmakt, så inngår de ikke i et folkestyre. Folket avgir altså ikke sin stemme ved valg til dommere. Så hvorfor er ikke domstolene/dommere undergitt, gjenstand for folkestyre-kontroll?

   Vi har altså egentlig ikke har et folkestyre, men domstolstyre utenfor demokratisk kontroll

   Fra gammelt av ligger en kontrollmekanisme i maktfordelingsprinisppet, der styresmaktene skal kontrollere hverandre. Nå via det parlamentariske system - folkestyre. Men den kontrollen mangler for domstolers /dommeres vedkommende.

   Mens domstolene/dommere på den annen side er gitt plikt til å kontrollere at lovgivningen og forordninger ikke strider mot Grunnloven, altså en kontroll med at Stortinget (lovgiver) og regjeringen (bl a mht forskrifter) forholder seg til Grunnloven, nå lovfestet i Grunnloven § 89. Men vi mangler som sagt noen som fører kontroll med hva domstolene/dommere foretar seg.

   Eller mener FrP kanskje at domstolene/dommere fritt kan bryte Grunnloven – folkets samfunnskontrakt? Det går i alle fall ikke jeg med på.

   I henhold til Grunnloven - folkets samfunnskontrakt kan følgelig enhver kreve at statens ansatte herunder dommere forholder seg til kontrakten og dens legalitetsprinsipp/lovskravet og dermed beviskravene, jf Grunnloven §§ 96 og 113, og at staten absolutt ikke har adgang til å foreta tvangsinngrep i folks ufravikelige rettigheter – eiendoms- og privatliv jf Grunnloven § 102, jf EMK artikkel 8, med mindre det foreligger klar lovhjemmel, tiltaket har et legitimt formål og er forholdmessig.

   Husk folkens - det er staten som har bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt. Det være seg tvangsinngrep fra barnevernet eller andre.

   Jostein Wetteland:
   Ufff hehehehe er det kamel sesong allerede? Uff nei vi kan vel ikke si at rettssikkerheten til barn er blitt styrket under FRP?

   Laila Raihanet Al-gatrany:
   <3 <3

   Richard Evensen:
   Eventyr, sitter og vil være lov lærer uten å vite hva de snakker om. Loven er god, om den brukes på riktig måte, men loven er ikke satt for en rettferdig. Den er laget for horkarer, syndere mot naturen, mor og far drepere, menneske handlere, løgnere, vranglære, bedre vinteren og alt annet som er imot den sunne lære.

   Nils Even Pettersen:
   Loven, som sier at det skal være lydopptak-utstyr i alle rettssaler kom jo i 2005 !! Så Hva menes med "allerede" i denne setningen: "Vi har startet arbeidet med lyd- og bildeopptak i samtlige rettsaler, og et prøveprosjekt er allerede innført i Tromsø tingrett". Skal det ta 10 år før Norge innrømmer at når alle land rundt oss har råd til slik utstyr, så har i hvert fall Norge råd til det ? Slikt utstyr må innføres allerede fra neste måned er mitt svar !

   Nils Even Pettersen:
   Jeg skal bevise hvor galt det kan bli når slikt utstyr ikke er i rettssalene ! Du vet jeg har rett !

   Greta Solheim:
   Noe å tenke over .. vil vi ha det sånn? Jeg synes i alle fall det er pinlig når FrPs statsråd Listhaug i 2017 vil utfordre menneskerettighetene og hevder at Grunnloven står i veien for effektiv trygging av landet.

   Rune L. Hansen:
   "Bedre rettssikkerheten"? Ethvert menneske som bruker en slik formulering forstår meget lite av hva rettssikkerhet konkret er og skal være! Enten så er rettssikkerheten tilstedeværende - eller så er den fraværende. Så enkelt er det. Selvfølgelig.

   Nu ser og hører vi i steden politikere og politiske partier som tilbyr seg å arbeide for - eller arbeider for - smuler og biter av alt og det hele som mangler. Som om alt det andre (også) er småtterier de kan bruke (og bruker) som valgflesk. De altså vurderer hvilkne menneskeretts-krenkelser de kan klare seg uten - og hvilkne de vil eller aksepterer å beholde! Perverst!

   Hans Olav:
   Det triste er at Leirstein er noe av det bedre mår det gjelder dette tema. Det sier det meste om resten av gjengen. Rettssikkerheten i Norge er rett og slett forferdelig og politikerne må være fullstendig sløve som ikke får det med seg. Det må helt annen lut til enn de skrivebordsjusteringer Leirstein snakker om. Han flikker så vidt bort i problemene. Ingen av de tingene han nevner vil ha stor betydning. Om Leirstein er ærlig vil han innrømme at dette er valgflesk. Av den grunn kan han vente til etter valget med å innrømme at det var keiserens nye klær han egentlig snakket om. Alt blir som før, dvs like dårlig, men kanskje får Leirstein 4 nye år på tinget. Også her er han en av de bedre. Synd å konstatere at dette er noe av det beste vi kan forvente. Nitrist egentlig.

   
---
---

   Marius Reikerås, 30.08. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154687914971875

   I remind about the Judgment from the European Court of Human Rights (ECHR) of 22nd of June this year, BARNEA and CALDARARU v. ITALY, where it is stated in premises 64 fl:

   "64. .... Moreover, the break-up of a family constitutes a very serious interference;

   Removal of the child from his or her family is an extreme measure that should be used only as a last resort for the purpose of protecting a child in the face of immediate danger (Neulinger and Shuruk v. Switzerland [GC], No. 41615/07, § 136, ECHR 2010)."

   The ECHR forund Italy guilty in violating Article 8 of the Convention.

   It reflects that the ECHR condemns what Norway has been doing to families for generations, and that soon it will be Norways turn to face convictions in the ECHR.

   *

   Steven V. Bonica:
   Keep up the good work Marius!!!
   God bless you!

   Magnar Inge Wisnes:
   Det MÅ til et regelrett "landssviker" oppgjør i Norge mot alt fra ansatte i BV, ansatte i private firmaer ifm BV, ansatte i Fylkesnemdene, rådmenn, ordførere, dommere, politifolk, politikere m.fl.
   ALLE disse er medskyldige - enten som direkte beslutningstagere og utøvere av den menneskerettighetstridende handling eller som passive tilskuere når de har makt til å stoppe det.
   INGEN TING kan rettferdiggjøre det de gjør - MEN lange fengselsstraffer og beslag av all formue for bruk til utbetaling av erstatninger er på sin plass !!!

   
---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, torsdag 31. august 2017: 

   Mørkt og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt, tror jeg. Spredt litt skyet lys blå himmel og 12 pluss-grader klokken 10. Spredt skyet og 14 pluss-grader klokken 12. Jeg plukket inn noe bjørnebær og et par kilo bergamotter i går. Særlig mere bergamott-pærer er det ikke her i år, ikke med andre pære-sorter heller. Men jeg har enda konserverte fra i fjor og før. Det er på grunn av alt det ugunstige været som har vært at det er lite av omtrent alle sorter frukt og bær her ute i år. Det har vært sjeldent mye nedbør. Og ikke bare været men også fuglene har forsynt seg godt. Både mengden og mangfoldet arter av vekster tiltrekker seg fot hvert år flere fugler og andre dyr. Det er uansett en fordel med mangfold å ha "flere ben å gå med". Overskyet og 15 pluss-grader klokken 13. Spredt skyet og tildels noe overskyet med omkring 14 pluss-grader videre utover eftermiddagen. Overskyet, yr, noe dunkelt og 13 frem mot klokken 21. Derefter mye regn, mørkt og ned mot 10 pluss-grader frem mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 31.08. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154689539316875

  "Det riktige etter min mening må derfor være å gi familiemedlemmene partsrettigheter allerede i forvaltningssaken. "

   Fra Høyesteretts avgjørelse av 29 januar 2015, der en 5 år gammel jente fikk egen partstatus i saken.

   *

   Egil Borse-Svensen:
   Ja, men det bør gjelde både for barn og foreldre, for i begge tilfeller bryter ofte Fylkesmannen inn med begrensninger.

   Rune L. Hansen:
   Det går ikke an å ta slike dommere på alvor. Det har de bevist om og om igjen i sak efter sak, år efter år. Og når de ikke engang vet med sikkerhet hvem og hva en sak handler om, da en molbo-stadiet forlengst nådd. Og ikke bare det, men de vet jo (liksom) ikke engang hva menneskerettighetene, straffelovgivningen og EMD, etc. sier og har lovbestemt angående kidnapping, tortur, terror, frihetsberøvelse, familie-tyveri, barnets menneskerettigheter eller noe som helst av betydning! De er bare nikke-dukker for en politisk offentlig mafia-virksomhet sitt terror regime.

   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq