----- Denne side: db201709.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30.  --- 
----- 
---  September 2017 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. september 2017:

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, yr og regn og 11 pluss-grader en stund fra klokken 08. Efter hvert overskyet uten nedbør med opp til omkring 14 pluss-grader frem mot 14-tiden. Tildels noen blålige åpninger og sol utover eftermiddagen. Spredt skyet og 11 pluss-grader klokken 19.30. Og 10 klokken 20.30. Mørkt og 8 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.09. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211360162254536

   Hva et demokrati er, kontra ikke er ...

   Det er mange som ser seg tjent med løgner om hva et demokrati er. Eller som ikke vet hva det er, eller som tror på usanne forklaringer. Derfor her nu noen opplysende ord om både demokrati og hva demokrati ikke er.

   Demokrati er hverken at flertallet eller mindretallet bestemmer. Demokrati er at hele folket bestemmer - enhver, uten unntak. Men er det ønskelig da? Og er det mulig da?

   At et flertall eller et mindretall bestemmer er og blir et diktatur. Og det er noe helt annet enn et demokrati.

   Demokrati forutsetter 100% respekt for og sikring av de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett for å kunne være tilstedeværebde. 

   Forutsetter altså 100% rettferdighetens prinsipp, med likhet for loven og respekt og beskyttelse av absolutt enhvers felles-menneskelige menneskeverd.

   Menneskeretts-konvensjonene er i dagens verden det fremste uttrykk for dette og lovlig lov og rett og politikk, kontra ulovlig.

   Hverken et flertall eller et mindretall skal kunne neglisjere, bagatellisere, ned-prioritere eller forfalske dette.

   ---

   Et demokrati er altså hverken et flertalls-styre eller et mindretalls-styre.

   
Men er 100% uforfalsket respekt for og sikring av de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett. For absolutt enhver.

   Politikk og absolutt alle og alt og ethvert må befinne seg under og innenfor dette for å kunne være lovlig og ikke ulovlig kriminalitet, splittelse og menneske-forakt.

   Politiske valg, politikk, makt og alt av offentlig og juridisk forvaltning er og skal og må være en metode under og innenfor disse og dette.

   Ethvert og alt som settes over eller utenfor eller forfalsker dette er
kriminalitet, splittelse og menneske-forakt.

   ---

   
Både den politiske valg-ordningen og den politiske og offentlige forvaltningen som foregår i dagens Norge og mange andre land må fundamentalt endres.

   
Slik det nu er så er det hverken sivilbefolkningen eller lovlig lov og rett som bestemmer.

   
Det er politiske partier og andre interesse-fraksjoner som vil drive sin egen butikk og samtidig beskytte hverandre.

   Det er og blir offentlig beskyttet kriminalitet og uansvarlighet.

   Både internasjonalt og nasjonalt er det Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25 som er lovbestemmelsen, standarden og forpliktelsen for hvordan politiske demokratiske valg skal foregå. Og den er i sin helhet slik:

   "Enhver borger skal, uten noen form for forskjellsbehandling som nevnt i artikkel 2 og uten urimelige begrensninger, ha rett og anledning til:
   a. Å ta del i varetakelsen av offentlige anliggender, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
   b. Å avgi stemme og bli valgt ved frie periodiske valg som skal bygge på alminnelig og lik stemmerett og hemmelig avstemning, som sikrer at velgernes vilje kommer fritt til uttrykk."

   Menneskeretts-konvensjonene er lex superior og alle og enhver voksne mennesker uten unntak er forpliktet til å respektere og sikre de. Det motsatte skal ikke kunne skje.

   I dagens Norge og mange andre land er det ikke mulig å stemme på "fritt valgte representanter" - og den politiske valg-ordningen bygger ikke "på alminnelig og lik stemmerett (...) som sikrer at velgernes vilje kommer fritt til uttrykk."

   De menneskerettighetene som regulerer lovligheten av politiske valg blir altså også grovt forbrutt.

   Som det heller ikke er lovlig å promotere eller stemme på virksomhet, handling eller person som krenker en eller flere andre menneskerettigheter.

   Interesse-fraksjoner som har offentlig makt og misbruker makten, hvordan de enn har kommet til den makten, som forsøker å opprettholde og å videreføre den makten, har gjerne liten eller ingen interesse av å få stoppet og straffeforfulgt sine forbrytelser. Men det har sivilbefolkningen, lov og rett og verden, selvfølgelig.

   Det er i det heletatt på ingen som helst måte hverken lovlig, nødvendig eller akseptabelt at en politisk og offentlig forvaltning ned-prioriterer, neglisjerer. forfalsker eller bagatelliserer en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker.

   For å unngå at slikt noe skjer, er effektiv, 100% real-kompetent og lett tilgjengelig straffeforfølgelse både en nødvendighet og en selvfølgelighet. Inklusivt også med kompetent internasjonal hjelp. Uten er det og blir det eskalerende katastrofal og perverterende menneske- og samfunns-ødeleggende offentlig organisert kriminalitet og mafia-virksomhet.

   Offentlig opprettholdelse og forvaltning av demokrati består av to kjerne-elementer:
   - Sikringsplikten (beskytte menneskerettigheten) og
   - Reparasjonsplilkten (stille den krenkede så langt som mulig i tilsvarende posisjon som om krenkelsen aldri hadde skjedd).

   Hvis eller når politikere, dommerne eller andre i et land i sin virksomhet, handlinger eller unnlatelser setter seg selv og sine meninger over noens eller enhvers presise og konkrete menneskerettigheter, da er de menneskeretts-forbrytere og forurettende kriminelle.

   De forfalsker, stjeler og ødelegger dermed menneskerettighetene, medmennesker og samfunnet.

   Diktatur, hva enten det er i flertall eller mindretall, er ikke demokrati.

   *

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Menneskeretts-konvensjonene, deriblandt Barnekonvensjonen Art 2, har lovbestemt at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Det samme gjelder også Barnekonvensjonens Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Beskyttelse og sikring av enhvers alle og enhver umistelige og uavhendelige menneskerettigheter er både en nasjonal og internasjonal enhvers forpliktelse og nødvendighet.
 
   Menneskeretts-konvensjonene har flerfoldig lovbestemt at:
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører." (Menneskerettsloven V3&4&5&6, ICESCR & ICCPR.)

   Og som fremgår av blandt annet Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen, Art 10:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Det er et katastrofalt faktum at en enda i mange land ser politikere, dommere og andre offentlig ansatte som enten av dumhet, forhastede slutninger, egoisme, karriære-hensyn, politiske meninger, ønsker eller hensikter neglisjerer, bagatelliserer eller forfalsker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker. Dette skal ikke kunne skje.

   Når en offentlig menneskeretts-krenkelse likevel kan skje og opprettholdes, så er det fordi politikere, dommere eller andre offentlig ansatte beskyttes av medspillere i den politiske og offentlige forvaltningen. Eller i det lengste håper eller tror på eller sørger for en slik beskyttelse. Til tross for at enhver slik beskyttelse er ulovlig og grov kriminalitet.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1362223330570607/

   Karin Ullensvang:
   Da er alle medskyldige som har vært i det som har foregått når det gjelder barne og familie domsavgjørelser ikke kun barnevernet i den offentlige forvaltningen i følge menneskerettighetene.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. september 2017:

   Mørkt og ned mot 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol fra lys blå himmel og opp til omkring 14 pluss-grader utover formiddagen. Med omkring 16 utover eftermiddagen. 12 omkring 18- og 19-tiden. Tenkte jeg i dag skulle plukke inn en liten årets avling av dyprøde modne Metley-plommer her ute som jeg kikket på forlden dag og smakte litt av. De var fantastisk gode, men omtrent alle var borte i dag, oppspist av småfugler og nedbør, etc. Jeg var for sent ute. Jeg plukket i steden inn noe bergamotter og noe bjørnebær. Bergamottene har jeg nu skåret opp, renset og råsukret for å godgjøre seg i en beholder. Og diverse annet i en annen beholder. Mørkt og 8 pluss-grader klokken 23. Og 7 mot midnatt.
   
---
---

   Jørgen Stueland, 02.09. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1362999867159620/

   Å miste er det verste
   http://advokatstueland.blogg.no/1504350084__miste_er_det_verste.html
   Å miste er det verste. Å miste en forelder er sorg og ofte fortvilelse. Særlig når foreldrene dør...
   advokatstueland.blogg.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Hvis barnet og foreldrene overlever til barnet er 18 år så er omtrent alt forandret og ødelagt, Jørgen Stueland. Torturen, traumatiseringen, utplyndringen, indoktrineringen, stockholm-syndromet, løgnene, falskheten, uretten, savnet, sorgen, degraderingen, stigmatiseringen, frihetsberøvelsen, ensomheten, utstøtelsen, fangeholdet, maktesløsheten, umenneskeligheten, lovløsheten, etc. har ødelagt det meste. Dess mere integritet og uskyld dess verre. Og lar seg ikke reparere. Dessuten blir ofte gjenforening dessuten nektet og livsfarlig. Også for barnet, som selv i mellomtiden har blitt en voksen og kommer til å bli en forelder. Hvilket også er livsfarlig for det voksne barnet og dets barn. Det hele med et offentlig familie-tyveri er en ond sirkel og onde spiraler som er så groteske, umenneskelig og menneskefientlig som noe kan bli.

   
---
---

   Albert Johnsen, 01.09. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared Solveig Horne's post:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1362243880568552/

   Dette er en selvfølgelighet og ikke vanskelig å være enig om, Solveig Horne.

   Et stort problem i Norge, slik jeg ser det, er at det er så lett og risikofritt for bv å skape et bilde av at foreldre har utført overgrep mot sine barn. Slike beskyldninger kan tas ut av løse luften, dyrkes frem med ulovlige metoder, og fastslås ved dom i nemnder eller domstoler. At foreldre er overgrepsdømte i Norge sier meg faktisk ingenting om hva som virkelig har skjedd. Jeg tror at det er mer enn 50 % sjanse for at det ikke har skjedd noe galt eller kritikkverdig. Folks rettssikkerhet har tatt ferie i dette landet.

   Solveig Horne, Yesterday at 13:07:
   Når foreldre begår forferdelige overgrep mot barn mener jeg at barna skal slippe å ha kontakt med dem. Enig?

   Nytt lovforslag: Vil beskytte barn mot overgrepsdømte foreldre
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/foreldre-og-barn/nytt-lovforslag-vil-beskytte-barn-mot-overgrepsdoemte-foreldre/a/24130856/
   Barneminister Solveig Horne (FrP) vil tvinge dommere til å vurdere om volds- og overgrepsdømte skal få kontaktforbud overfor egne barn.
   vg.no

   *

   Richard Evensen:
   Riktig. Alle som har med Bv blir utsatte for tortur, det snakkes ikke om i valgkampen.

   Rasha Masri:
   hva med når barnevernet begår forferdelig overgrep mot barn og foreldrene ? Solveig har ikke noe imot det!!??

   Anne Sunde:
   Rettssikkerheten er på langtidsferie spør du meg, jeg undres på om den har emigrert. BV har sørget for at barn blir tvunget til å bo hos sine overgripere mer enn en gang, det gjelder også fosterforeldre.

   Siri Hjelm:
   Så sant Albert Johnsen

   Elin Ingebrigtsen:
   Samme tenkte jeg Rasha, det bør gå andre veien også. Helt utrolig at barna fratas foreldrene bare på mistanke, mens når det gjaldt en fosterfar så løste de det med at han flyttet ut av hjemmet, men fikk to timer ukentlig samvær! Langt mer enn foreldre får! Hvorfor er deres tilknytning så mye viktigere enn de biologiske?

   Cecilia Övall:
   det er ingen fokus på den damen .. 10% som blir utsatta av sina föräldrar det mesta somhender med övergrep er i foster familjer solvig rör i hopdet med allt ny bort förklaring ,, nor en sextion åring gut rymmer från fosterhem för han blir sexuellt utnyttjad av fosterföräldrarna kommer till ett nytt samma sak der ,, barnen er fångar mot deras vilja ,, ,, det ska se till att barnen er i bra hender det gör de fan inte , ,,, samt att barn får inte upplysning om att de kan åter vända hem nor de er 16 år ,, oavsett vad bv säger , de fångar för livet i pizzagate ,,

   Aina Kristine Grøthe Hopland:
   Har sagt det før, hoffnarren, Horne...!!! Snakk snakk snakk mens barn under det offentliges "omsorg" driver med rus, selvskading og selvmord i sin desperasjon over å ikke bli hørt - DE VIL HJEM...!! Hvilken setning er det du ikke forstår Solveig Horne????

   Lilliann Roppen:
   Beskytte barn mot overgrepsDØMTE foreldre. For det første bør dette gjelde både foreldre og fosterforeldre. Men, de bør også være dømte for overgrep. Når en vet all løgn og synsing fra barnevernets side, så kan mange uskyldige få stempel som overgrepsdømt, uten noen dom foreligger. I tillegg har en mange dommere som ser som sannhet bare det som barnevernet sier. Dette er en stor fare for rettssikkeheten både for barn og foreldre.

   Solveig Horne:
   kommer med saker som ikke er relevant for det norske folk. Overgreps-dømte foreldre er det ikke så mange av, men det som det er mange av; er barn som blir tatt fra foreldre bare på Mistanke! Få slutt på det og følg norske lover. Les Einar Salvesens innlegg her på fb. lytt og lær!

   Thorleif Andersen Lerbo:
   Spørs om detta lovforslaget ditt ikke strider mot emk

   Kitty Oline Mogstad:
   Enig med deg, Albert Johnsen. De prøver å skape et bilde av at det er mange voldelige foreldre, eller et bilde av at det er mange foreldre som er uskikket til å ivareta barn. På den måten oppnås en forståelse blant velgerne, dvs. folk flest, for at de fortsatt kan snakke om barnets beste i fosterhjem. (I og for seg en meget avslørende taktikk.)

   Nina Dale:
   Trenger ikke noe lov.
   Lytt til barna og la de som vil hjem får komme hjem.
   De barna som ikke vil se foreldrene sine bør også lyttes til. Så enkelt kan du løse det Horne ..

   Eva Jensen:
   Enda en lov som kan tvangsfjerne foreldre.
   Det er så opplagt at det er pinlig. Barnevernet vil ha muligheten til å straffe forfølge brysomme foreldre. Det enkleste i verden er å få gode foreldre dømt for noe. Da løser de brysomme samvær og kanskje foreldrene til og med gir opp kampen litt raskere.

   Richard Evensen:
   Det er mange aktive terror celler i Norge. Stortinget, regjering, politi,nav,Bv, bhg, tingretten, advokater, ordfører, rådmenn, sykehus, jordmødrene, skolen,osv.

   Unni Sandberg:
   Og helsestasjonen har fått opplæring fra barnevernet hva de skal se etter. Særlig enslige mødre er under lupen på helsestasjonene.

   Florin Ormenisan:
   She is a mess : )

   Rigmor E. Bjørgvik:
   Men hva med når fosterhjemmene og barnevernet selv er overgriperne ?

   Unni Sandberg:
   Det hopper de glatt over. De sier at det er ofte kontroller, barna blir bedt om å holde nebb og tør ikke si noe. Da vanker det straff og det sier de som har vært under omsorg.

   Egil Borse-Svensen:
   Min kommentar jeg la ut hos henne er; Vi trenger famlievern kontorer, ikke dagens BV. Familievernkontorer skal beskytte familiene og lære dem opp i tillt der det trengs. Problemet idag er at familien som grunnsteinen i samfunnet fragmenteres av næringsliv for profit og offentligeenheter for makt. Dermed brytes de båndene mer og mer som skal holder familien sammen og til hjelp og plikt for hverandre.
   Dagens politikk, å dele familier og fjærne barna på grunn av noen få som ødelegger og så mange blir skadelidende treffer helt feil.
   Castbergs barnelover kom for å hjelpe de barna som var utenfor, ikke for å straffe de barna som var innenfor.
   Familiene idag brytes i stykker og dermed kan de unge snart ikke selv ta vare på egne barn. De gies ingen marginer om noe går galt.
   Dere er på feil planet.
   Man fokuserer alene på noen få og trekker alt for vidtrekkende konklusjoner. Norske dommere må først opplæres på nytt i menneskerettigheter. Rettssystemet svikter i familiesaker.
   Bare ring om du trenger råd.

   Karin Ullensvang:
   Familievernkontoret er ikke løsningen. les forskriftene deres så forstår du hva jeg mener.

   Egil Borse-Svensen:
   Da må det nye forskrifter til; Vi trenger et vern mot oppsplitting av familier og beskyttelse av de normale familietradisjoner samfunnet er bygget på.

   Karin Ullensvang:
   Familievernkontorer beskytter seg selv. Der er det ikke plass for familier som er i en splittelsesfare.
   Men det går an å forrandre på disse rigide reglene de har. Det må velvilje til og at de innser at de skal fungere for samfunnet og ikke for å beskytte seg selv.

   Unni Sandberg:
   Du har rett. Unge mødre særlig de som er enslige er under lupen. Kjenner en som fikk et barn, hun er enslig. Første dag på helsestasjonen sa helsesøster (som hun kjente fra før) du er under lupen hos barnevernet. Hun kjente ingen fra bv og kunne ikke skjønne hvorfor. Det gikk bra med henne. Men det virker som om de er etter enslige mødre. Skremmende utvikling.

   Egil Borse-Svensen:
   Jeg tok det opp med en erfaren politiker som sa at man på studiet hadde lært det riktige, og at hun mente som deg det var feil og en skremmende uvikling.

   Unni Sandberg:
   Skal vi ha det slik i Norge som er så godt land å bo i?

   Egil Borse-Svensen:
   Vi må jobbe med en holdningsendring hos byråkratiet. Helsestasjonen og helsesøster er viktge for barn, og mødre, og trenger antagelig å finne tilbake til den riktige holdningen. For enkelte steder virker det bra, tror og håper jeg.

   Cleo Manlapat Nordli:
   Eg tror at fleste dommere justismord, fordi at barneminester beskytter dem ,, Vi som foreldrene som blitt tatt barn. Vi er nødt å samarbeide for å gi dommere en skikkelig dom, pga.justismord, og håper at EMK loven tar avgjørelse. Snart som mulig, pga fleste dommer, de gir dom for mor uansett hadde ikke gjort noe galt mot mine barn, de syns at vi er kanin, de kunne å prøve eksample for alltid. De er fult av innhabilitet og kameraderi dette området... Sjalusi, særlig Senja tingrett, meget justismord, etterpå vi har ikke rett å gå videre til Lagmannretten. Skikkelig en ren helvetes retten.

   Karin Ullensvang:
   Dommerne er beskyttet.

   Cleo Manlapat Nordli:
   Karin Ullensvang eg syns det også. fordi at vi er ikke lov å ha vitne i lag med oss, advokater som vi hadde var en idiot også. Eks advokater mine vet at urettferdig behandlet og vi syns at våres advokater betalt med staten pga.advokat var ikke spurt om hva egentlig skjedde, ikke noe lege bekreftelse heller vis barn utsatt for vold. Hva slags dommere!!! politi samarbeide med dem også.til nå.barna våres over 15,17, og snart 18, fikk ikke lov å møte sine brødrene ikke lov å ringe heller.

   Karin Ullensvang:
   Før eller siden blir det slutt på at de som blir beskylt for noe blir trodd av dommerne. Menneskerettighetene tar vare på våre rettigheter og jeg håper det skjer snart  

   Mona Rodian:
   Enig med Albert Johnsen ! ! ! 

   Karin Ullensvang:
   Jeg tror de må se nærmere på bekymringsmeldingers bestemmelser.

   Erna Solberg:
   Hva med å lage en lov som hindrer denne korrupsjonen og maktmissbruk? Hva med å reagere på løgner begått av offentlig ansatte? Det finnes ikke så mye dårlige folk i et land, spesiellt ikke her hvor vi er så bra og lykkelige.... hører jeg at vi er!

   Karin Ullensvang:
   Disse løgnene kan komme via bekymringsmeldinger og hverken bv, politi og andre etater har ingen plikt til å undersøke disse. Heller ikke får den beskjylte vite hvem som har kommet med beskyldinngen. Hele systemet kan ofte basere seg på falske beskyldninger fordi disse ikke krever det de kaller sannsynlighetsovergrep.

   Roy Nilsen:
   folk forstår virkelig ikke hvor rettsløse noen mennesker er i Norge, da prater jeg ikke bare om barne saker, men det holder bare at de rette ikke liker deg, så kan de gjøre som de vil! Men det er en ny tid nå, og jeg tror våre onde byråkrater skal begynne å trå veldig forsiktige , dere har gått for langt, prisen skal dere selv få betale

   Unni Sandberg:
   Ja det er altfor lett å bli meldt til bv. Man skulle undersøke melderen slik de ofte gjør i skattesaker.

   Karin Ullensvang:
   Unskyld min melding: det heter sannsynlighetsovervekt og ikke sannsynlighetsovergrep. Da er det vel kanskje lettere å forstå.

   Liv Benthe Rikstad Sjo:
   Kun i de tilfælder der det er blivet dømt fængselsdom , for hva med alle de som bliver dømt af Barnevernet for noget de ikke haver gjort. Som i min mands og mit tilfælde! I min mands lægepapir mm står det 0 på voldige tendenser ,0 på raseriudbrud og 0 på alt andet med vrede at gøre. På mig akkurat det samme. Og ifølge Barnevernet er jeg sucidal og kan drepe mig selv og vores piger Hæ , en som er sucidal tager kun livet af sig selv. Hvorfor er jeg da fremdeles i livet da. Og min mand andmelde Barnevernet for vold og Barnevernet haver sener taget bort den anmeldelse. Og alligevel så bliver bliver min mand og jeg dømt ugyldig som foreldre pga Barnevernet siger nu at det er jeg som haver smadret vores piges baghodet. Hæ haver aldri lagt en hånd på et menneske , og ihvertfald ikke et barn. Begge vores piger er født med fladt baghode pga vi som er jøder er flade i baghodet. Så det å få falske anklagelser osv fra Barnevernet er også i følge dig Horne også det samme som å dømme til at aldri få lov at ligge frem bevis fra politi mm, hm er du ikke riktige . De foreldre som virklige slår og bruger vold ' der er vi enige ' men de foreldre som får beskyldning på falsk grundlag burde få sine børn hjem, vi er også blivet falsk andklaget for at bruge stoffer og alkohol ' haver aldri og kommer aldri til at bruge stoffer eller alkohol ' det siger jeg og min mand med hjerte ' for vi haver et hjerte der Jesus bor og kommer aldri til å give slip på Jesus . Men hvorfor skal du Horne også dømme foreldre som aldri haver haft problem med politiet ud fra det Barnevernet siger. Hm du burde kansje undersøge foreldrenes straffeattest før du dømmer uskyldige personer neden om og hjem.

   Karin Ullensvang:
   Å beskytte uskyldige personer som er blitt beskyldt for overgrep, er like viktig spesielt når beskyldningene kommer via bv, politi, helsestasjoner, familievernkontorer,naboer og andre offentlige etater. Barnet må beskyttes men rettssikkerheten der må granskes og kunne dokumenteres for at man ikke dømmer noen som er uskyldig.

   Sissel Jakobsdatter:
   kommuneadvokat.jpg

   Karin Ullensvang:
   Hvordan kan en dommer som kanskje er siste leddet stå til ansvar i en barne og familiesak når de leddene forut ofte baserer seg på synsing og mistro

   Unni Sandberg:
   Ja der ser du. Fosterforeldre vil ha friske barn

   Liv Benthe Rikstad Sjo:
   Vores børn haver gluctosetransport mangel 1 syndrom, og må da være i ketose hele tiden for at ikke blive dårlige dette er ikke vanlig lavkarbo men nøyaktige målt op på grammet . Dette er ikke noget fosterforeldre er nu så vild med. Jeg og min mand laver sådan mad til os selv hver dag. Og vi klager ikke. Så vist de er glad i barn så burde de gøre dette uden at klage. Og børn som disse må holdes under opsyn da vist de får fejl mad bliver akut syg . Vi klager ikke men fosterforeldre klager hele tide. Så la os få hjem vores børn , nej det får vi ikke. Da siger vi slut at klag og vis at jer kan tage ansvar også når børnet er sygt. Og da mener vi 24/7 der jer haver ansvar ikke aflastning mulighede men jer gør det selv også når jer er syge. Da fik vi til svar at vi var forrykte . Og da sagde vi . Hallo det er jo det foreldre gør for sine børn. De gør det med kærlighet. Uden st klage. Og foreldre gør det også gratis . Sånu haver fosterforeldre iskold mod os. Hm er vist ikke så populært med syge børn nej.

   Carlos Gonzalez:
   Flott. hva med barnevernere. dommere psykologer. og alle de andre løgnere som ødelegger barn og familier. Skal de straffes? hca med korrupte politikere og rådmann som dekker over grusomheter utført av terrorister fra barnevernet?

   Brith Dyrseth:
   De er fult lovlig å gjøre overgrep både den ene og andre veien for barnevern og andre offentlige tilsette? Overgrep må slås ned på .

   Liv Benthe Rikstad Sjo:
   Ja de offentlige skal det også gælde for ikke kun borgere. Lige for lige.

   Nina Kvamme:
   Nå må du Solveig Horne skjerpe deg : ( : ( : ( vi vet alle at det nærmer seg valg, og da et det ingen grenser for alt dere skal gjøre de neste 4 årene. 4 år er gått siden forrige valg.... i 4 år har det norske folk sett den ene ansvarsfraskrivelse etter den andre og at at dere skylder på hverandre osv osv..... hvordan kan dere politikere være så naive å tro at dere har tillit? Tror dere at det norske folk er født bak en låvedør? Vi hører hva dere sier og vi ser hva dere gjør, og det henger overhode ikke sammen, det er så urealistisk det dere holder på med. : ( : ( : ( hvorfor skal du Solveig Horne plutselig late som du bryr deg om barn som du ellers disse 4 årene ikke har brydd deg om med å lytte til barna nå? Direkte gjennomskuelig og kvalmende : ( : ( : ( : ( : (

   Carlos Gonzalez:
   Det er valg snart og korrupte politikere skal avsettes

   Rune L. Hansen:
   Avsettes - og straffes i henhold til menneskeretts-konvensjonene og Straffelovens lovlige lovbestemmelser? - uansett hvor mange barn og foreldre slike politikere, dommere og andre med forhastede slutninger eller ond vilje torturerer, foruretter, utplyndrer og ødelegger?

   Rune L. Hansen:
   Jo flere dess bedre?

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. september 2017:

   Mørkt, noe stjerne-himmel og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt skyet med opp til omkring 17 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Dunkelt og 12 klokken 21. Mørkt og 11 en halvtimes tid senere. Månen nokså full over horisonten i sør og ned mot 10 frem mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.09. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211374254486833

   Demokrati eller diktatur?

   Stadig flere har avslørt og oppdaget at mange demokratiske land i dagens verden styres av diktatorer og nepotismer.

   Altså til tross for at de egentlig skal være demokratiske.

   Hva er det som gjør et land til et diktatur og falskt demokrati? Hva er det som kjennetegner et diktatur?

   Først her nu noen ord om forskjellen på et demokrati og et diktatur.

   Et demokrati styres innenfor rammene av de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett.

   De er lex superior og "the rule of law" og folkets og enhvers nødvendige vilje.

   Og skal være en enhvers minste-garanti for menneskeverdet, rettferdighet og likhet for loven.

   Menneskeretts-konvensjonene er det fremste uttrykket for disse rettferdighetens prinsipper.

   De er altså enhvers overordnet lov og rett og har forrang status som alt annet må være 100% i samsvar med.

   Et diktatur derimot aksepterer forbrytelser mot disse felles-menneskelige prinsippene for rettferdighet.

   Eller neglisjerer, bagatelliserer, ned-prioriterer eller forfalsker en eller flere av de.

   Uten real-kompetent og effektivt å straffeforfølge og reparere en eller flere menneskeretts-krenkelser.

   Dermed har et diktatur åpnet for splittelse, vilkårlighet, falsk, ulovlig og unødvendig lov og rett.

   Hvor en eller flere offentlig ansatte setter seg selv og sine menneskeretts-krenkelser over menneskeretts-konvensjonene.

   Og dermed over menneskeverdet, medmennesket, verden og prinsippene for lovlig lov og rett.

   Dermed blir de diktatorer og i forskjellig grad kriminelle og diktatorer sine medspillere.

   Her skal jeg gi et konkret eksempel for bedre å anskueliggjøre dette.

   Adolf Hitler og hans medspillere i Tyskland var forbrytere mot prinsippene for lovlig lov og rett.

   De var diktatorer og i meget sterk grad kriminelle. Det samme var også Gestapo og mange andre instanser under deres styre.

   (Deriblandt også dommerne i rettsvesenet. Som ikke minst også forfalsket både rettsvesenet og lov og rett.)

   De aksepterte og "spilte på lag" med hverandre. Uten å nekte. Uten å stoppe hverandre.

   Dermed ble de et stort og mektig diktatur, en nepotisme med mange diktatorer.

   Dermed rådde ulovligheter, vilkårlighet, synsing, uforutsigbarhet og utrygghet som kriminelle autoriteter.

   Det samme har skjedd og skjer også i mange andre land, i forskjellig grad.

   Slike diktatur-land forsøker ofte med det diktatorene har av ressurser å fremstille seg selv som lovlige og demokratiske.

   Hva enten de er i mindretall eller flertall så forsøker de å fremstille seg selv som lovlige og i flertall.

   Men bak overflatene og mere eller mindre egen-produsert propaganda, er sannheten og virkeligheten en annen.

   I forskjellig grad. For diktatorer er, som ethvert menneske, forskjellige.

   Noen ganger eller steder i verden var eller er i og for en nødverge-situasjon til og med diktatorer nødvendige for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte.

   Det viktige å vite og å forstå, er at et land hvor en eller flere diktatorer styrer og rår er et diktatur-land hvor demokratiet er midlertidig fraværende.

   Da er demokratiet midlertidig okkupert.

   Og at et demokrati hverken er at et mindretall eller flertall bestemmer.

   Hvor mange eller hvem enn som tror eller sier det motsatte.

   Forskjellen er av meget stor betydning.

   *

  
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1363732683753005/

   Istvan Golik:
   Diktatur enten det er i flertall eller mindretall er ikke demokrati

   Rune L. Hansen:
   Hvem enn eller hvor enn det er.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 02.09. 2017: ( intern )
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1362243880568552/

   Rune L. Hansen:
   Avsettes - og straffes i henhold til menneskeretts-konvensjonene og Straffelovens lovlige lovbestemmelser? - uansett hvor mange barn og foreldre slike politikere, dommere og andre med forhastede slutninger eller ond vilje torturerer, foruretter, utplyndrer og ødelegger?

   Rune L. Hansen:
   Jo flere dess bedre?

   Mona Kågen:
   Det som hadde vært interessant var å få sett hva barnevernsansatte skriver og hvordan de formulerer seg ang barn og foreldre, som de videresender til de som skriver rapportene for dem.. om det forandres på av de som skriver rapportene.. og ikke er de flinke til å skrive rapporter de som jobber i b.v. heller.. lite objektivt formulert får man si..

   Arve N. Gjelsvik:
   Overgrep er en uting som skal bekjempes, men si hva du vill Horne, det er en liten % av de saker BV har i dag. Det er alt det andre vanviddet vi vil stoppe, kan skrive sider opp og ned vedrorende dette. Do something with it please....

   Bjørg Pettersen:
   Hva som defineres som " omsorgssvikt" og overgrep er interessant, da det er blitt vide begrep.. Ta feks fattigdom..,der foreldre kan få mer penger ( styrt av utenforstående evt.) inn til barnet, i stedet for å bruke det på fosterforeldre..

   Rune L. Hansen:
   Terror regimet neglisjerer nokså fullstendig menneskeretts-konvensjonenes og Straffelovens lovlige faktisk gjeldende lovbestemmelser, definisjoner og strafferammer for omsorgssvikt og forbrytelser mot barnet. Hvorfor det, tror du? Fordi regimet og dets medspillere heller vil ha vilkårlighet og diktatur og falsk og ulovlig lov og rett, selvfølgelig.

   Rune L. Hansen:
   De vil heller enn menneskerettighets-konvensjonene og lovlig straffelovgivning ha alt mest mulig uforutsigbart og manipulerbart og motsatt lovlig reell lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   For at absolutt ingen noensinne skal kunne beskytte seg mot terror regimets ønsker og hensikter.

   Rune L. Hansen:
   Hennes "lovforslag" er kun et utspekulert forsøk på å ødelegge flere barn, medmennesker og familier, samt å beskytte de som gjør det. Hun vet jo utmerket godt at omtrent alle de slike kriminelle i dagens Norge er dommere og politikere og mange andre offentlig ansatte, som blandt annet neglisjerer menneskerettighetene og Straffeloven for å beskytte seg selv og hverandre i sine forbrytelser. Og at Straffeloven og menneskeretts-konvensjonene fra før av har mengder med lovlige lovbestemmelser som skal beskytte barn og enhver mot slikt. Men at de konsekvent og systematisk og ulovlig og straffbart IKKE respekteres eller blir hensyntatt av de kriminelle og deres medspillere i den offentlige forvaltningen!
   Og nu kommer hun og de med et både ulovlig og unødvendig og uforholdsmessig og menneskeretts-krenkende lovforslag for å ødelegge flere barn, medmennesker og familier, For å hjelpe de kriminelle i deres forakt for menneskerettighetene og gjeldende lovlig lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Faktum er at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
   Og at ødeleggelse av familien ikke hverken er nødvendig, forholdsmessig, lovlig eller det samme som beskyttelse.
   Og at problemet sjelden er foreldre som grovt foruretter egne barn, men enda ofte og i alminnelighet er offentlig ansatte og andre mennesker som grovt foruretter andre sine barn og foreldre.
   I alle tilfeller så skal og må menneskeretts-konvensjonene og Straffelovens lovlige lovbestemmelser lovlig, nødvendig og forholdsmessig beskytte barnet. Uten krenkelser, ulovlige prosedyrer eller ulovlige lovbestemmelser.

   Ann Helen Klevstadberget:
   Store ord men jævli lite handling som er til barnas beste!! Hørt nok løgner fra denne dama også nå vel!! Ler av hele saueflokken. Fortell oss heller hvorfor vi denne gangen skal ha noen som helst tro på deg og systemet?? Og hva er din grense for hva du mener er overgep og hva med alt som er fabrikert mot foreldre av bv ?? Snakker da om påstander og diagnoser oppfunnet av bv!! De er så overarbeidet og underbemannet at de velger enkleste utvei for å spare seg selv for jobb ved å akuttplassere eller gjerne nå også tvangsadoptere bort!! Tragisk hele greia..... Etter min sønn døde under demmes liksom omsorg så fikk jeg brev fra Den Norske stat som ba om unnskyldning på vegne av Ullensakers kommunes saksbehandling ovenfor meg og barna som fikk så fatalt utfall. OG at dere skulle prøve å få ned antall selvmord innen barnevernsbarn. Prøve å få ned??? 1 dødt barn er 1 for mye og dere burde fader meg stå til ansvar for det dere gjør mot folket deres!!

   Rune L. Hansen:
   Det er umulig å frata et menneske retten til sitt familieliv uten samtidig automatisk å forbryte seg mot en mengde av menneskets andre menneskerettigheter. Både barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets.
   Og de er enhver også menneskerettigheter som er og skal for enhver være umistelige og uavhendelige!
   Og det å forbryte seg mot en eller flere av de er automatisk samtidig også en flerefoldig grov forbrytelse! Både i henhold til menneskeretts-konvensjonene og Straffeloven! Og både i henhold til internasjonal og nasjonal reell lov og rett.
   Det er bare 100% nødvendighet for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte, som under 100% kompetent og åpen rettssikkerhet kan lovliggjøre et unntak fra dette.
   Uten er det meget grov kriminalitet, uansett i regi eller medvirkning av hvem.
   Enhver som ikke vet eller forstår såpass har meget liten viten om og forståelse for menneskerettigheter og lov og rett og medmenneskelighet - eller er meget indoktrinert eller meget grovt kriminell! Mildt sagt! 
   Det som i politisk offentlig regi skjer i dagens Norge i forhold til menneskerettighetene og familielivet er så grovt kriminelt, umenneskelig, menneskefiendtlig, perverterende og samfunns-ødeleggende som noe kan bli!
   Makabert og katastrofalt perverterende, smittsomt og grovt ødeleggende ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt!

   Rune L. Hansen:
   Ps: Det finnes et annet slags "unntak" også, og det er hvis noen via voldtekt, kidnapping eller menneskeretts-forbrytelser har forsøkt eller gjennomført å tilrane seg et familieliv.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.09. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154699068221875

   Midt i valgkampen, er det greit å vite at politikere og jurister fra utlandet planlegger et stort menneskerettsseminar i Norge, nettopp for å markere at Norge må skjerpe seg hva gjelder å håndtere menneskerettene til borgerne i eget land.

   *

   Per Steinar Sørå:
   Det passer utmerket! Nå er det på tide at myndighetene skjerper seg ettertrykkelig!!

   Bente Olavsdatter:
   Så bra, det trengs.

   Tor Åge Berglid:
   Bra ; )

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. september 2017: 

   Omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels slørete lys blå himmel, en mild bris og opp til omkring 17 pluss-grader utover formiddagen. Spredt skyet blå himmel, solen i sør og opp mot 20 pluss-grader klokken 14.30. Tilskyende og 18 frem mot 14-tiden. Tildels mindre overskyet mot kvelden. Halv-mørkt, en mild bris og 12 pluss-grader klokken 21. Derefter mørkt, med en mild bris og 13 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 03.09. 2017: ( intern )
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1362243880568552/

   Rune L. Hansen:
   Det er umulig å frata et menneske retten til sitt familieliv uten samtidig automatisk å forbryte seg mot en mengde av menneskets andre menneskerettigheter. Både barnets, foreldrenes, familiens og samfunnets.
   Og de er enhver også menneskerettigheter som er og skal for enhver være umistelige og uavhendelige!
   Og det å forbryte seg mot en eller flere av de er automatisk samtidig også en flerefoldig grov forbrytelse! Både i henhold til menneskeretts-konvensjonene og Straffeloven! Og både i henhold til internasjonal og nasjonal reell lov og rett.
   Det er bare 100% nødvendighet for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte, som under 100% kompetent og åpen rettssikkerhet kan lovliggjøre et unntak fra dette.
   Uten er det meget grov kriminalitet, uansett i regi eller medvirkning av hvem.
   Enhver som ikke vet eller forstår såpass har meget liten viten om og forståelse for menneskerettigheter og lov og rett og medmenneskelighet - eller er meget indoktrinert eller meget grovt kriminell! Mildt sagt!
   Det som i politisk offentlig regi skjer i dagens Norge i forhold til menneskerettighetene og familielivet er så grovt kriminelt, umenneskelig, menneskefiendtlig, perverterende og samfunns-ødeleggende som noe kan bli!
   Makabert og katastrofalt perverterende, smittsomt og grovt ødeleggende ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt!

   Rune L. Hansen:
   Ps: Det finnes et annet slags "unntak" også, og det er hvis noen via voldtekt, kidnapping eller menneskeretts-forbrytelser har forsøkt eller gjennomført å tilrane seg et familieliv.

   Jan Franskmann:
   Jeg mener at norske familier bør beskyttes imot statlige overgrep !!! :-( og det innkluderer deg !

   Solfrid Sandøy:
   Nå har du tøyd strikken for langt Solveig Horne...Du sitter ikke og legger skylden på foreldrene som er overgripere av sine barn... Å du lager nye lover med å stenge foreldre og barna våre bort fra oss foreldre... Jeg snakker av egen ærfaring. Jeg har en datter som ble stjålet bort fra Bv i 2005.da var hun 9 år gammel... første høsten hun var i fost.heim fortalte hun meg at fost.far hadde gjort noe seksuelt mot henne. Jeg meldte min bekymring ti Bv, men de brydde seg ikke om dette. I 2013 fortalte hun meg at dette skjedde igjen, jeg meldte min andre bekymring. også denne gang ble dette skrinlagt av Bv. Min datter var i Domsavhør i Trondheim, hun som ble med min datter. Hadde truet henne med at nå måtte hun si dette som hun hadde bestemt.... de tvang henne til å lyve. De manipulerte min datter med Downs Syndrom til å ikke si sannheten.... fosterfar satt i rettsalen å stirret henne rett i øynene, hun var redd han.?.. Tredje gangen jeg meldte min bekymring var nov. 2013. Jeg pratet med henne i telefonen, å da gråt hun hele tiden, å fortalte at fosterfar hadde truet henne med å drepe henne viss han måtte i fengsel.... Jeg ringte da for tredje gang og meldte min bekymring, fordi min datter hadde blitt truet på livet... BARNEVERNET STENGTE HENNE BORT FRA MEG SOM MOR??? Å SIDEN DEN TID HAR JEG IKKE FÅTT PRATET MED MIN DATTER! Å DET ER NÅ SNART 4 ÅR SIDEN? MIN DATTER ER NÅ FYLT 21 år... NÅ MÅ DU BEGYNNE Å FORSTÅ! AT DET ER IKKE FORELDRENE SOM ER PROBLEMET! JA I ENKELTE TILLFELLER KAN DET VÆRE SÅNN? MEN BIOLOGISKE BÅND ER VEL DE SOM SVIKTER MINST!!!!!! MEN PENGEBINGEN BARNEVERNET GJØR VEL DE STØRSTE OVERGREPENE! MED Å TA BARNA FRA SIN BIOLOGISKE FORELDRE?

   Nina Dale:
   Helt forferdelig... og jeg tror på deg....

   Solfrid Sandøy:
   Nina Dale Ja dette er sannheten. Jeg er så glad for at jeg har holdt meg til sannheten fra første dag, så ingen kan ta meg på noe ... men tvert imot de som nå skal tas for maktmisbruk overfor meg skal få så hatten passer... Å for det andre har jeg 5 voksne barn før de to minste ble født.... å jeg har aldri hatt noe problemer i det heletatt... Så kommer disse her og kaller meg udugeli mor for mine to minste barn. Hva ligner slikt da ...?

   Bjørg Pettersen:
   Vil bare minne deg om at dette ligger her åpent for alle å se.. Vet du hvor din datter er..? Folket har tidligere brutt ut barn i krise.. og din datter burde vert hentet fra staten, som mange andre som mishandles i kommunistisk styrte norke... Nå reiser folket seg kraftfullt og tungt, for vi har ikke respekt for overgriperne lenger. Håper bare ikke de skader henne før noen får henne fri, men i såfall er det lett å finne de skyldige.. En ærlig advokat her som vil ta saken og få henne ut på lovlig vis, og ordne via den biten man kan søke fri rettshjelp..? Evt. har du innboforsikring ..? Eller kronerulling..

   Solfrid Sandøy:
   Bjørg Pettersen Ja hun er ikke i fosterheimen lengre. Hun flyttet derfra for vel ett år siden, men hun har kontakt med di, det er vel derfor systemet stenger hun borte fram meg. Jeg har blitt oppfordret av han som er sjefen i Politiet her ute, at han oppfordrer meg til å ordne meg en ordentlig advokat med nesebein til å ta saken min. Å han vil at jeg skal annmelde de som har løyet om meg nå siden 2004, da ei fra Bv laget til en stygg løgn om meg som mor til de minstebarna mine.... Det sier ikke så lite om saken min, ettersom jeg hadde 13 vitner i den første Fylkesnemdsakenmin, å ingen av de 13 er nevnt med navn og heller ikke hva de sa. Å de 5 eldste barna var vitner i alle 4 rettsakene mi...

   Rune L. Hansen:
   Det er i det heletatt sjelden og lite forekommende i verdenshistorien at foreldre er til alvorlig problem for sine egne barn. Selv om de kan være eller bli en utfordring i modnings-prosesser. Med fremmede mennesker og andre sine barn derimot forholder det seg meget så annerledes.

   Rune L. Hansen:
   Lovlydighet er og skal være enhvers og alles løsning. Men det er ikke det og blir ikke det hvis og når et offentlig regime tillager og bruker ulovlige lovbestemmelser eller avgjørelser. Da er det tvert om det motsatte - som skader og ødelegger mennesker og samfunnet.

   Nina Kvamme:
   Hmmm Solveig Horne ... hva med barn som blir misbrukt i fosterhjem, beredskapshjem og institusjoner da? Hva med barna som utvikler PTSD som følge av å være i fosterhjem osv? Hva med barna i barnevernet sin omsorg tar sitt eget liv? Synes du det er til barnas beste? Hva med den dagen når barna er blitt voksen og oppdager at barnevernet har kommet med løgner i alle år de har vært i fosterhjem? Hvordan kan du ha god samvittighet for alt dette? Så lenge du er handlingslammet så vil kampen for barna til de biologiske foreldre forsette , og hetsen mot barnevernet forsette.

   Unni Sandberg:
   Synes barna skal få velge selv. Selv om det er div. uenigheter mellom foreldre og barn skal man vokte seg vel med å fjerne barna. Man krangler jo av og til med barn også og det høres sikkert fælt ut for utenforstående, men det er ikke sikkert barnet vil vekk fra mor og far. Barnevernet bør ta en pause her og ikke gjøre noe så drastisk som å ta barnet vekk med en gang. Man angrer ofte på at man er så oppfarende.

   Rune L. Hansen:
   Bare det å manipulere med eller å frata et menneske retten til sitt familieliv er i seg selv en meget grov forbrytelse, som samtidig dessuten automatisk medfører et mangfold av også andre grove forbrytelser, Unni Sandberg. Overfor både barnet foreldrene og samfunnet.

   May Agnes Vedal Pettersen:
   Hva når barnevernet og fosterforeldre begår forferdelige overgrep mot barnevernsbarn? da blir ingen stilt til ansvar :( Kjenner at det koker imeg når jeg tenker på all uretten og overgrepene og løgnene som kommer fra udugelige barnevernsansatte. Tror mange også er ruset over den makten de har og at de direkte koser seg med å knuse barnas håp om å få komme tilbake til sine foreldre.:(

   Unni Sandberg:
   Hørte en liten gutt på 5 år sa en gang at han hatet mor for han fikk ikke det han ba om. Jeg spurte om han ville flytte til en annen mor og han sa ja. Hvem skal vaske klærne dine da? Og hvem skal gi deg mat og kos i siffakroken spurte jeg. Så du vil virkelig flytte da? Han tenke seg om og sa at han hadde det koselig med mor, særlig når de to satt i soffakroken og koste seg og at mor kilte han på ryggen. Så hvis bv hadde hørt dette, hadde han vel blitt tatt vekk fra mor. Så barnevernet! Barn sier ting de ikke vet rekkevidden av. Så skjærp dere!!

   Lizbeth Anita Lamey:
   Hva med barnevernet? De begår jo overgrep hver dag, mot barna. Og ifølge statistikk, så er den langt høyere under barnevernets omsorg enn hjemme. Har du tenkt å gjøre noe med det, eller skal du fortsette å lukke øynene for det fordømte barnevernet.?? Du har jo ikke akkurat vært noe særlig til barneminister, så langt....

   Rune L. Hansen:
   Hva i all verden har en politisk eller offentlig forvaltning i menneskers privatliv og familieliv å gjøre???

   Barnekonvensjonens Art 18:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Og blandt annet Menneskerettserklæringen Art 12:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   I henhold til menneskerettighetene har familien ikke bare RETT til samfunnets og statens beskyttelse, men har KRAV på akkurat det.

   Menneskerettserklæringen, Art 16 p3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
   Og Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Såkalte "barnevernssaker" og såkalte "barnefordelingssaker" ... De er jo i alt og ett "vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse" og "angrep på ære og anseelse"! Og mildt sagt i det heletatt mangfoldig fullstendig ulovlige!

   Rune L. Hansen:
   Anstendige mennesker stemmer ikke på kriminelle mennesker!

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.09. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154700807746875

   Grunnloven § 2:

   "Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane."

   *

   Brynhild Karlsen:
   Ja, gid det var så vel---

   
---

---

   Steven Bennett, 04.09. 2017:
   https://www.facebook.com/Steven.R.O.Bennett/posts/1187714217995194

   "As a Member of the European Parliament, I am deeply worried about how Norway, in many areas under the Rule of Law and particularly in child welfare cases, violates its Human Right's obligations.

   I am not surprised to see hundreds of thousands of people throughout Europe and in the rest of the world, march the streets making protests against Norway's Human Right's abuses.

   With other colleagues in the European Parliament, from many different countries, I have decided that these abuses must come to a final end."

   (Tomáš Zdechovský is an elected member of the European Parliament and through his studies, has earned three Master’s Degrees)

   #letthechildrenbesetfree
    #childabuse #norway
    #stoplegalkidnappinginnorway
    #NorwayGiveUsBacktheChildrenYouStole
    #stopbarnevernet


   Tomas-Zdechovsky.jpg

   *

   Rune L. Hansen:
   "I can only confirm the dreadful story of the Romanian (Bodnariu) family with similar, horrible cases I myself posess as a medical doctor in Norway.
   The "Barnevernet" in Norway is in many ways a fascistic official government-organisation one can compare to Hitlers "Jugend-organisations", only in Norway with a communistic ideology.
   Barnevernet hates families, and men in particular. And they see mother and father to the child as almost an enemy with a bad influence over the child.
   It is a terrible situation, where children are kidnapped from their parents without law & order.
   Please come and help us, the authoriteis in Norway will never admit or change anything, without pressure from abroad."
   - Jørn Eikemo, Medical Doctor; Oslo, Norway

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1591583647529225/

   Mary Ann Fedje:
   Så bra. Ja, det er i alle fall verken familien eller barna de verner om.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.09. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154700481601875

   A tribute to Suranya Aiyar for the work she is doing to help people around the globe in their fights against Human Rights crimes:

   Dear Suranya Aiyar, and all other human rights activists in India, and everywhere else in the world.

   The fight against human rights violations brings us together, and today's technology makes it easier than ever to stand up against violations of fundamental human rights.

   Many in Norway would like to thank Suranya for the wonderful effort she makes, as a lawyer and fellow human being, for those who are exposed to human rights violations in Norway and elsewhere.

   Brave people like her, who dares to stand up for others is extremely important.

   And the strong support that Suranya has given to people in Norway, struggling against human rights crimes, is more important than you can imagine.

   It is believed that Norway is a country that respects human rights law, but here, in this country far north of Europe, thousands of violations of fundamental human rights are being committed.

   But fortunately, the world begins to wake up.

   Last year, the Council of Europe decided to review Norway's attitude to human rights in the field of child welfare law.

   And the European Court of Human Rights, has opened 10 cases against Norway, as regards the same theme.

   At the time of my writing of these words, I am in Poland.

   To meet people who are on the move from Norway.

   People who feel so harassed by the Norwegian system, that they choose to flee to a country that has gone from communism to freedom for the it's people.

   Norway still has a long way to go, when it comes to protecting its citizens.

   Therefore, we need strong international cooperation, and we need courageous lawyers, like Suranya, who dare to speak the little man and the woman's voice in the meeting with the strong power of the Government.

   I am very pleased that Suarnya is now taking the initiative to create a worldwide blog, about our universal human rights.

   And I look forward to traveling to India, to meet with her and the Indian people, and to cooperate further in the fight for Human Rights.

   So good luck with your important work, and once agian a big thank from the Norwegian people for the support you and the Indian people have shown .

   This creates a lifelong friendship, and dedication to work even harder. :)

   *

   Trond Stenseng:
   Norge er ikke den siste sovjetiske stat som den svenske ministeren ganske treffende sa. Men den første feministiske stat og det er enda dårligere.

   Suranya Aiyar:
   Thank you Marius Reikerås I am very touched to read this. I look forward to your visiting India soon to speak with our politicians, journalists, academics and community leaders about the Norwegian experience with giving the State too much power in the name of child protection or any other cause. Together we will win this!

   Mire Stare:
   What a nice and well-deserved tribute. World needs more people like Suranya

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. september 2017: 

   Mørkt, en mild bris og omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i natt og noe yr omkring 02.30-tiden. Disig himmel, yr, en rolig bris og 12 pluss-grader klokken 07. Omtrent det samme men efter hvert uten nedbør og opp til 14 pluss-grader videre utover formiddagen. Tildels yr og sterkere bris frem mot 15-tiden. Derefter nokså jevnt med regn og yr. Det samme utover kvelden og efter hvert mørkt. Og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.09. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211388205395597

   Norulv Øvrebotten, 04.09. 2017, om norsk rettsvesen:

   "Domstolen er et kun et familievernkontor for visse familier i Oslo.

   I det hele tatt benyttes loven fra politi, påtalemakt og domstoler i Norge på latinamerikansk vis, slik det var i gamle dager.

   Nemlig som et våpen mot politiske fiender og et vern for politiske venner, samme hvor politisk kriminelle som de skulle være.

   De manipulerer og legger hele sin autoritet inn i et politisk spill som overhodet ikke har noe med rettshåndhevelse å gjøre."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1408208132549668/

   Magnar Inge Wisnes:
   Dessverre så er det helt sant det du skriver :( :( :(

   Hans Olav:
   Øvrebotten har helt rett, men uten skikkelig dokumentasjon for dette, vil 99% påstå at Øvrebotten er helt på jordet. Utfordringen er å opplyse massene slik at vi kan stille makt bak kravene om å få slutt på korrupsjonen og tyranniet.

   Rune L. Hansen:
   Han har iallfall meget rett i denne sin påstand. Hva angår dokumentasjon så avslører dommer og dokumentasjon i utrolig mange saks-prosesser akkurat det samme.

   Rune L. Hansen:
   Hele den offentlige forvaltningen i dagens Norge handler om vennetjenester (nepotisme) for å neglisjere, bagatellisere og fortie hverandres korrupsjon, utplyndring og alt annet av hverandres kriminalitet overfor sivilbefolkningen.
   Styrt og dirigert og akseptert ovenfra, av de som efter behov bytter på å ha makten og nøkkel-posisjonene.

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. september 2017: 

   Mørkt, regn, yr og omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i natt, med gradvis mindre nedbør sent på natten. Overskyet, vått, uten nedbør utover formiddagen. Delvis skyet lys blå himmel og 17 pluss-grader klokken 13.30. Tilskyende og omtrent helt overskyet klokken 15.30. Noe mindre overskyet og 16 klokken 17. Med 12 klokken 20.30. Halv-mørkt og 11 klokken 21. Mørkt og 9 klokken 23. Månen full over horisonten i sør-øst og noe lavere temperatur videre mot midnatt.
   
---
---  

   Rune L. Hansen, 06.09. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211398709818201

   Menneskerettighetene, politikk, problemer og prinsipper 

   Dette og menneskeretts-konvensjonene må bli lest og forstått meget nøye og presist. Her skal jeg forklare meget kortfattet og presist.

   Problemet og katastrofen med mange som fremfører seg selv som å være i opposisjon og radikale eller konservative, etc., er at de hver, hva enten de er enkeltmennesker eller grupperinger, tidvis eller iherdig har diverse forskjellig av interessant eller vesentlig betydning å si - samtidig som de iøvrig eller samtidig har en politikk og agenda eller uhumskheter som rett og slett driter i eller neglisjerer eller forfalsker menneskeretts-konvensjonene. Altså at de på noen måte samtidig eller iøvrig neglisjerer, bagatelliserer eller forfalsker en eller flere menneskerettigheter.

   Dermed så blir de og er de egentlig ikke særlig forskjellig fra mangt og meget de "protesterer" mot. Og det er makabert. Ingen menneskerett skal for noe menneske lovlig kunne neglisjeres, bagatelliseres eller forfalskes.

   Et lignende problem er de som sier eller tror at en eller flere menneskerettigheter er gammeldagse eller utdaterte og derfor ikke skal gjelde eller gjelder, eller ikke kan taes helt alvorlig.

   Dermed har de ikke forstått eller vil de ikke forstå at menneskerettighetene bygger på og bærer i seg de universelle felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett. Og at enhver eventuell uenighet må argumentere med de felles-menneskelige universelle prinsippene for lovlig lov og rett.

   Enda et lignende problem er de som sier eller tror at hver av menneskerettighetene må innskrives og omskrives i andre lover og regler for å kunne være gjeldende.

   Dermed har de ikke forstått eller vil de ikke forstå at menneskerettighetene uansett som en helhet og i sine bestanddeler og prinsipper er lettforståelig og meget presis reell gjeldende lov og rett. Som for enhver skal og må gjelde over og foran alt annet. Også administrativt. Og at implementering handler om eventuelle mangler eller feil nødvendig å rette opp, i blandt annet Straffeloven. Og at alt og ethvert av unntak 100% må være nødvendige og forholdsmessige for å kunne lovliggjøres.

   Alt og ethvert av politikk og offentlige og private handlinger, avgjørelser og unnlatelser må befinne seg innenfor menneskeretts-konvensjones alle lovbestemmelser og prinsipper. Fordi det er disse lovbestemmelser og prinsipper som konkret og presist angir forskjellen på lovlig politikk, lov og rett og forvaltning - kontra ulovlig. 100% respekt for disse er dermed også problemers løsninger. Mens derimot enhver krenkelse og unnlatelse er kriminalitet.

   Menneskerettserklæringen Art 30 er meget viktig og sentral og gjelder i og for alle menneskeretts-konvensjonene:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.09. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154706348751875

   Alle politikerne snakker i disse dager, om hvor viktig det er å ikke sette menneskerettene til side.

   Men ingen gjør noe med det, alle de ganger menenskerettene blir satt til side.

   Da kommer nemlig standardsvaret:

   Vi kan ikke engasjere oss i enkeltsaker.

   For alle de tusenvis av enkeltmennesker og familier som føler seg krenket av den norske stat:

   Spiller det egentlig noen rolle hvem man stemmer på, når det er ingen partier som vil hjelpe den enkelte anyway?

   Nei, de krenkedes skjebner er overlatt til forvaltningen og til domstolene, og som kjent kan de gjøre hva de vil med folks liv, konsekvensløst.

   Det må jo fremstå som et av tidends paradoks, at de eneste som til en viss grad gransker menneskerettsbrudd i Norge, er Europarådet og Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Hørte jeg noen si Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, som er et organ underlagt Stortinget?

   Hva gjør denne for de som er rammet, når det er programfestet at den ikke skal involvere seg i enkeltsaker?

   *

   Per Steinar Sørå:
   Hvordan kan en enkeltsak som angår så mange bli en enkeltsak? Dette viser bare at politikerne vet å vri seg unna og kalle dette for enkeltsak!??!!

   Noralf Aunan:
   Ved alle aktuelle henvendelser til de ansvarlige, bør det først som sist påpekes at det gjelder mange saker, selv om det fokuseres spesielt på en sak man kjenner godt.

   Anette Bull:
   Flere bør gå sammen og vise til at saker samlet ikke dreier seg om enkeltsaker. Slike uttalelser viser en ansvarspulverisering. Politikere som vrir seg unna med slike kommentarer egner seg ikke som folkets talsmann. Vi trenger en organisasjon for rettsikkerhet. En organisasjon som kan granske saker med tegn på klare lovbrudd. Slik kan en unngå at flere individer rammes for krenkelser, og står ovenfor de samme personene som missbruker sin stilling og makt.

   Mona Kågen:
   Vet du noe om når denne programfestelsen fant sted, Marius Reikerås?

   Elzbieta Lemaniak:
   Den store saken som heter "brudd på menneskerettene i staten Norge" består jo av enkelte saker. De konkrete personer som ut fra sin rolle og ansvar skulle hindret at menneskeretter i enkelte saker ikke brytes gjør vanligvis ingenting, eller bare litt på siden av sakene. Deretter tar de samme personer kamerafokus og mikrofon på diverse konferanser/møter/seminarer og roper hvor viktig det er å respektere menneskerettene.

   Jeanette Lillo-stenberg:
   Jeg har stemt Rødt pga at de representerer en omveldtning i forhåpentligvis også det gamle tenkesettet. Ikke fordi jeg står for væpna revolusjon og kommunisme,men fordi jeg vil si klart og tydelig ifra at det som til nå har vært er for spesielt interesserte og det er ikke meg,altså den ekstreme grådighetskulturen og rett og slett et dårlig demokrati. Jeg syns Rødt tørr å være sosiale med velgerne også digger jeg Erling Folkvord. Han er en mann med verdier jeg kan stå inne for selv også har han giddet å engasjere seg i steder som utesekjonen i tillegg. Også har han skrevet denne boka! Det er det ikke mange politikere som hadde turt!

   Vår korrupte hovedstad
   https://www.aftenposten.no/meninger/i/BRee9/Var-korrupte-hovedstad
   Mektige rådhuspolitikarar beskyttar korrupsjon.
   aftenposten.no

   Nina Kvamme:
   Du har så rett Marius. Jeg blir kvalm av politikerne når de i valgkampen skal liksom bry seg om velgerne. Etter valget og 4 år fremover så får vi høre standard kommentaren " vi går ikke inn i enkeltsaker "

   Borghild Dorthea Dahl:
   Helt enig med deg.

   Solfrid Sandøy:
   Norge er ett korrupt land, som ikke bryr seg oss foreldre og barn som har blitt røvet livene fra. Med stjålne barn og knuste foreldre og barn som ikke blir hørt og sett, å som ikke får leve sammen.... ALT FOR PENGENES SKYLD : ( : ( : ( : (

   Rune L. Hansen:
   Ikke skal involvere seg i enkeltsaker? Dermed krenker de jo helt åpenlyst og direkte menneskeretts-konvensjonene og deres prinsipper.

   Blandt annet har Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen i Art 10 klart og tydelig lovbestemt, at:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Hilde Gjessing:
   Måtte bruke 1 år for å samle flere saker. Enkeltsaker gir de blaffen i. Vi har null rettsikkerhet alene. Eneste mulighet er massesøksmål og fellessaker.

   Rune L. Hansen:
   Massesøksmål og fellessaker til EMD, Hilde Gjessing? Eller til de samme som medvirker i og for menneskeretts-forbrytelsene?
   Dessuten: Tror du de i så fall bryr seg mere om det enn alle de mange dommene i enkeltsaker fra EMD?

   Rune L. Hansen:
   Har de noensinne på alvor vist interesse for å rette seg efter menneskerettighetene, Straffeloven, EMD, etc.? Annet enn i falskhet?
   Det ser bare slik ut når de efter påtrykk og krav fra internasjonale instanser nokså automatisk ratifiserer menneskeretts-konvensjoner, samt innfører lovlige lovbestemmelser i Straffeloven, etc., uten egentilig å vite hva de gjør! For internt og utad å smykke seg med det!

   Sylvia Gustavsen Ensby:
   Selvfølgelig går det an å engasjere seg i enkeltsaker. Hadde de begynt med det så ville det kanskje blitt en helt annen tone fra dem.

   
---
---

   Bjørn Valle, 05.09. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1365660703560203/

   Kanskje verd å skifte bekjentskap med.

   Tale eller tie | www.phs.no
   https://www.phs.no/biblioteket/anmeldinger/tale-eller-tie-om-plikt-til-a-avverge-alvorlige-lovbrudd-og-uriktige-domfellelser-av-morten-holmboe/
   Morten Holmboe (førsteamanuensis ved PHS) har for første gang samlet alle reglene for avvergingsplikt og varslingsplikt i ny bok.
   phs.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Boken har tittelen "Tale eller tie: om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser". I omtalen av den blir det blandt annet sagt, at:

   "Morten Holmboe (førsteamanuensis ved PHS) har for første gang samlet alle reglene for avvergingsplikt og varslingsplikt i ny bok.

   Plikten til å avverge alvorlige straffbare handlinger gjelder enten man har taushetsplikt eller ikke. Men for den som har taushetsplikt, er det vanskelig å vite hvor grensen går."

   Spørsmålet er om boken og dens forfatter respekterer menneskerettighetene eller ikke? En kan og bør undres. Hvorfor heter ikke boken: "Tale eller tie: om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd, ulovlige og uriktige domfellelser og ulovlige lovbestemmelser og avgjørelser, regler og prosesser"?

   Bjørn Valle:
   Du kan jo undersøke det...

   
---
---

   Preben Kløvfjell, 06.09. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1366281220164818/

   VIKTIG avgjørelse fra EMD - Barnea and Caldaru v. Italy application nr. 37931/15

   En 28 måneder gammel ung jente ble tatt fra sin biologiske familie og plassert i fosterhjem med sikte på fremtidig adopsjon. Jenta var fratatt familien i hele syv år, før EMD kom til at det ikke forelå tilstrekkelig grunn til å frata foreldrene ansvaret for jenta. Italia ble her dømt for brudd på retten til respekt for familielivet etter EMK art. 8.

   Det hele startet med at moren til jenta (heretter kalt C) hadde gått til sosialtjenesten for å få økonomisk hjelp. Det fikk hun ikke, men hun ble tilbudt hjelp av en kalt «E.M». Etterhvert begynte E.M å tilbringe tid med C. Italiensk politi hadde mottatt en anonym klage som sa at E.M hadde tilbrakt mye tid med et barn som ikke var hennes eget. Samtidig var hun under etterforskning for svindel. En dag da hun var sammen med C ble hun arrestert for svindel. Politiet tok C med seg, og plasserte henne i en institusjon fordi myndighetene mistenkte at foreldrene hadde solgt henne til E.M i bytte mot en leilighet. Det ble ikke satt i gang noen etterforskning omkring dette, og heller ingen andre undersøkelser.

   I 2010 ble det bestemt at C skulle plasseres i fosterhjem med sikte på adopsjon. Foreldrene klagde på dette og fikk medhold i retten den 26. oktober 2012. Det ble bestemt at det skulle utarbeides en plan for at C gradvis skulle gjenforenes med foreldrene i løpet av en periode på seks måneder.
   Sosialtjenesten fulgte i midlertid ikke rettens avgjørelse, og ba barneretten om ikke å iverksette dommen fra 2012. De ønsket istedenfor at Cs plassering hos fosterfamilien skulle utvides. I 2014 bestemte retten at det var flere betenkeligheter ved at C skulle returneres til de biologiske foreldrene, og i 2015 kom retten til at C var blitt så godt integrert i fosterfamilien, slik at de ikke lenger kunne se for seg at hun noen gang kom til å bli helt gjenforent med foreldrene igjen. Foreldrene ble gitt noe samvær, og hun møtte dem med varierende mellomrom.
   I 2016 ba barneretten om at C skulle returneres til de biologiske foreldrene fordi hun hadde rett til det. Hun returnerte til foreldrene, selv om det viste seg å skulle bli svært tøft for henne.

   EMD fant at det forelå brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen art. 8 på flere grunnlag:

   Gjennom saken hadde det ikke fremkommet opplysninger som skulle tilsi at barnet var utsatt for vold eller dårlig behandling hjemme. Den emosjonelle utviklingen hos barnet hadde vært normal, og det var ingenting som tilsa at foreldrene skulle miste omsorgen for C. Båndet mellom foreldrene og barnet hadde vist seg å være veldig sterkt da C først ble plassert på institusjon. Det forelå ingen spesielle omstendigheter i saken som kunne rettferdiggjøre plasseringen av C i institusjon.

   Før myndighetene i Italia hadde plassert C i institusjon, skulle de ha satt i verk konkrete tiltak for å gjøre det mulig for barnet å leve med foreldrene. Det ble påpekt at en av hovedoppgavene til de sosiale velferdsmyndighetene i landet er å hjelpe personer i en vanskelig situasjon, og særlig personer som ikke er så godt kjent med systemet. Foreldrene i denne saken var opprinnelig fra Romania.

   Myndighetene i Italia fikk også kritikk for å ikke ha iverksatt Cs retur til foreldrene etter dommen av 26. oktober 2012. Ingenting fungerte som det skulle. Det ble ikke utarbeidet noen plan for hvordan C skulle knytte et sterkere bånd med den biologiske familien, og fosterforeldrene fikk enda mer tid med C. Myndigheten hadde lagt vekt på at det var i barnets interesse at hun fortsatte å bo midlertidig i et miljø hun hadde vært en del av i noen år. EMD forstod denne begrunnelsen, særlig under henvisning til barns evne til å tilpasse seg, og at hun hadde levd med fosterfamilien siden hun var liten. De kom imidlertid til at dette ikke var en ekstraordinær omstendighet som kunne rettferdiggjøre at båndene mellom barnet og den biologiske familien ble avskåret. EMD mente at gjenforeningen mellom C og foreldrene skulle ha skjedd etter dommen av 26. oktober 2012.

    Saken er et eksempel på en svært uheldig situasjon for en familie som i utgangspunktet kontaktet myndighetene for økonomisk hjelp. Den viser hvordan hele systemet sviktet omkring familien, og hvordan konsekvenser det kan få at en sak ikke er tilstrekkelig klarlagt før myndighetene griper inn. Det var som nevnt ingen forhold ved familien som skulle tilsi at C ikke ville få god nok omsorg i hjemmet. Hvis det hadde blitt åpnet undersøkelsessak og etterforskning allerede fra starten da C ble plasser i institusjon, kunne forholdet vært unngått. Italienske myndigheters behandling av familien viser tydelig systemsvikt og manglende respekt for familien.

   Dommen viser at selv om man har levd i fosterfamilie over tid, er båndet mellom biologiske foreldre og barn så sterkt, at det skal helt ekstraordinære omstendigheter til for at ikke barna skal kunne gjenforenes med sine foreldre. Retten til respekt for familielivet etter EMK art. 8 er en grunnleggende rettighet for enhver, og det skal svært mye til for å frata noen dette.

   Preben Kløvfjell
   advokat / partner

   www.barnevernsportalen.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Du skriver som din konklusjon, Preben Kløvfjell, at "Retten til respekt for familielivet etter EMK art. 8 er en grunnleggende rettighet for enhver, og det skal svært mye til for å frata noen dette." Men hva er det som får deg til å tro at det i det heletatt er eller skal være mulig å frata et menneske retten til sitt familieliv? Dette bør du vel kunne svare på?

   Preben Kløvfjell:
   Alltid gode spørsmål Rune! Jeg tiltrer at retten til respekt for familielivet bør være tilnærmet ukrenkelig - med de åpenbart sterkt begrensede unntak som også EMK art 8 (2) åpner for

   Elisabeth Larsen:
   Det er her mye starter. ..De sendte bekymring til bv på meg og at situasjonen var varig altså sosialkontoret. Fordi jeg bekymret meg for økonomien. Det de ikke skrev var at det var de som forvaltet pengene mine og stjal de. Bv var på min side og skjønte jeg hadde rett fa forvalteren min ble arrestert og straffet pga underslag og svindel. De som skulle hjelpe stjal pengene til barna. Det er vel situasjoner drr barn ikke kan ha et familieliv Rune L. Hansen? Har jo sett eksempler der barn ikke kan være hos foreldrene også .

   Rune L. Hansen:
   I saker hvor barn mishandles eller forurettes er det Straffelovens lovlige lovbestemmelser som gjelder og skal gjelde, Elisabeth Larsen. Og ikke ulovlige eller usynlige lovbestemmelser.

   De unntakene som fremgår av EMK Art 8 handler ikke om å frata et menneske retten til sitt familieliv, Preben Kløvfjell! Og heller ikke opphever de enhvers eller noens også andre menneskerettigheter, hverken i eller utenfor EMK - menneskerettigheter som alle og enhver for ethvert menneske er og skal være umistelige og uavhendelige, som du sikkert vet. Tvert om.

   Du må nok lese EMK Art 8 og de andre menneskerettighetene minst en gang til, Preben Kløvfjell? Eller hva?

   EMK Art 8 går i sin helhet slik:
   "Retten til respekt for privatliv og familieliv
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."

   Preben Kløvfjell:
   Jeg tar oppfordringen Rune! Jeg leser mer...

   Elisabeth Larsen:
   Det står jo det ...unntatt når det er i samsvar med loven.

   Noralf Aunan:
   Vær oppmerksom på at det står: OG er nødvendig ...

   Elisabeth Larsen:
   Ok

   Rune L. Hansen:
   Ja, blandt annet det står det også.

   Rune L. Hansen:
   Uansett, ulovlige lovbestemmelser, regler og avgjørelser er ikke i samsvar med loven, Elisabeth Larsen!

   Rune L. Hansen:
   Det kan også blandt annet sies slik:
   Det er uansett menneskerettighetene som gjelder og skal gjelde. Og som alt annet skal og må være i samsvar med.

   Elisabeth Larsen:
   Jeg er ikke advokat jeg men bruker sunn fornuft og da sier det seg selv at ikke alle barn kan være hos den biologiske familien sin og det er de jeg ser på som familie da. Står jo også det i EMK artikkel 8

   Rune L. Hansen:
   Hvem sin sunne fornuft er det du bruker, Elisabeth Larsen? Analfabeter som selvstendig ikke kan eller klarer å lese menneskerettighetene?? Eller kriminelle?? Og når og hvor lenge er det barn og foreldre ikke skal ha rett til sitt familieliv? Og skal du eller menneskerettighetene bestemme det?

   Rune L. Hansen:
   Det er i det heletatt sjelden og lite forekommende i verdenshistorien at foreldre er til alvorlig problem for sine egne barn, Elisabeth Larsen. Selv om de kan være eller bli en utfordring i modnings-prosesser. Med fremmede mennesker og andre sine barn eller uten sin ene eller begge foreldre derimot forholder det seg meget så annerledes. Ikke bare hos menneskene, men også hos de fleste dyre-arter. Og eventuelle straffbare forhold skal kompetent straffeforfølges og dømmes. Og eventuelle andre problemer skal hjelpes - ikke med ulovlige handlinger eller ødeleggelser!

   Rune L. Hansen:
   Inkvisisjoner i menneskers privatliv eller famileliv skal heller ikke kunne finne sted, uten ved nødvendighet i kriminelle tilfeller.

   Elisabeth Larsen:
   Jeg er ikke innpå her for å kverulere jeg og menneskerettigheter og brudd på de vet jeg alt om for tror våre er brutt på det meste ... Intriserer meg ikke å lære dette av deg eller for blir iritert av måten du snakker til folk på

   Elisabeth Larsen:
   En ting til drt finnes flere måter å miste barna sine på uten st barnevernet har noe med det å gjøre

   Rune L. Hansen:
   At kriminelle misliker lov og rett og lovlydighet er ikke noe nytt eller uvanlig fenomen.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke alltid alt jeg eller mange andre skriver er helt lett for alle og ehver å lese og å forstå, men innholdet og lovbestemmelsene i menneskeretts-konvensjonene (som jeg ofte gjengir direkte) er iallfall for folk flest lett og lese og å forstå. Hvis en ønsker det og hvis en ikke er meget indoktrinert.

   Rune L. Hansen:
   Og ps: Menneskeretts-konvensjonene er suverent tusener ganger overlegent alt annet den viktigste og nyttigste og nødvendigste boken for absolutt alle og enhver skrevet i de siste flere hundre års tid.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.09. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211399469117183

   Litt om politikk og valgflesk

   Og det de sier i valgflesket er liksom det de vil ja?

   Og hva med alt det andre som de vil men sier ingenting om?

   Egner seg mildt sagt lite som valgflesk?

   *

   
---
---

   Oddvar Espegard, 06.09. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1593711053983151/

   "I løpet av mitt politiske liv har jeg fått inngående kjennskap til barnevernet og mange av de familiene som er rammet av etaten. Faktisk vil jeg gå så langt som å kalle det kriserammet."

    av stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen.

   - - - adgang til artikkelen her:

   Barnevernet, en stat i staten? (+)
   https://www.hadeland.no/debatt/morten-orsal-johansen/stortingsvalget-2017/barnevernet-en-stat-i-staten/o/5-21-263404
   Barnevernet fjerner ikke barn fra foreldrene uten grunn, eller gjør de det? Jeg må innrømme at jeg selv har vært av dem som har tenkt…
   hadeland.no

   *

   Haakon Olav Andreassen:
   Etter å ha lest saken , er min tanke at dette er ren Gestapo-Nazist behandling av BV saker som viser umenneskelige å tragiske virklighet som overgår all sunn fornuft :) Likegyldigheten ovenfor skader som påføres barn er grotesk å helt umenneskelig :) Barnevern i den form som her er tortur mot familier og barn :) En kan si at det er BARNEDØDER å ikke vern :) Tror ikke dem stopper før det skjer noe drastisk av de dem gjelder dessverre ??? Tror at flere må dø på en tragisk måte , før dem skjønner alvoret :) Om de har noe å tenke med i det hele tatt , tror det er bare penger som er drivkraften :) :) :) ???????

   Abdoulie Martin Kumba Bojang:
   En stat i staten har også den nåværende barneminister Solveig brukt like før hun ble minister.

   Agata Jarochowska Suchecka:
   Så hvorfor avskaffe dere ikke dette drittet?

   
---
---

   Arild Holta, 05.09. 2017:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10155875511603296

   NY: familien-er-samlet postet på Forumet: Det er bare en måte å komme seg unna barnevernet på, slik jeg ser det: Å aldri komme i deres søkelys. Man har en viss beskyttelse når barna har blitt voksne, men barna selv vil være utsatt når de selv får barn, dessverre.

   Det å komme i kontakt med barnevernet, er som å få et merke brent inn i pannen. Det vil alltid være der, omtrent som jødene som måtte gå rundt med davidstjerne, og man vil alltid være sårbar for barnevernets oppmerksomhet eller forfølgelse.

   Det er ingen lov som beskytter enkeltmennesker, barn eller familier mot barnevernet. Barnevernet vil alltid søke å "få rett" til slutt. Og de har all verdens tid. Dette er næringen deres, de kan bruke måneder eller år. De får betalt for å plage familiene. Enten de stiller på døren i regntøy med kveldstillegg ut av nattens mørke, eller de forbruker skattebetalernes penger når de forstyrrer barna på skole eller i barnehage.

   Barnevernet har lov å bryte ned og gå familier på nervene, være så nærværende at det fremkaller sykdom hos selv de sterkeste. Horne har gitt barnevernet fri adgang til våre stuer. Stat og kommune har rett til å være tilstede når vi spiller Ludo med våre barn eller fiser i våre sofaer. Ingenting er for privat.

   "Barnets beste" er mantraet som helliger absolutt alle midler.

   Barneminister Horne har styrket barnevernets totalitære stilling i forhold til familiene. Det er politi, det er overvåkning, det er brudd på privatlivets fred, det er alt vi forbinder med en fascistisk politistat. Men den jevne nordmann kan simpelthen ikke forestille seg at lykkelandet Norge har blitt slik.

   Derfor fortsetter galskapen med uforminsket styrke. Ja, den fortsetter faktisk med økt styrke. Dersom Nadia ikke på en eller måte kommer seg unna, risikerer man at hun til slutt knuses av all bistand og omtanke samfunnet har bestemt seg for å pådytte henne.

   Statistics: Posted by familien-er-samlet — Tue Sep 05, 2017 5:34 pm
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?t=8360&p=39304#p39304
   FORUMET REDD VÅRE BARN • View topic - Nadia fratatt sønnen Caspian – "frivillig" er tvang
   forum.r-b-v.net

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.09. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154706225381875

   Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) mener vi har godt av at Europarådet "kikker" Norge nærmere i kortene.

   Men, det er ikke Europarådet som skal sikre at menneskerettene blir fulgt i Norge. Det heter nemlig i Grunnlovens § 92, at det er "Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter."

   Det er følgelig en fallitterklæring av dimensjoner, når statens egne myndigheter svikter denne oppgaven på en slik måte, at Europarådet ser seg nødt til å overta de oppgaver som etter Grunnloven er tillagt statens myndigheter.

   Europarådet skal granske barnevernet
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/europaraadet/europaraadet-skal-granske-barnevernet/a/23786147/
   Europarådet skal granske om norsk barnevern bryter menneskerettighetene etter den mye omtalte barnevernssaken i Naustdal.
   vg.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Og hva og hvem er "statens myndigheter"? Analfabeter som selvstendig ikke kan eller klarer å lese menneskerettighetene?? Eller kriminelle??

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. september 2017: 

   Mørkt, full-månen i sørlig og omkring 8 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, tildels litt yr og opp til omkring 13 pluss-grader utover formiddagen. Mere yr fra omkring 13-tiden. Med 12 pluss-grader klokken 17 og videre nokså mye regn og yr. Med 11 pluss-grader og efter hvert mørkt frem mot klokken 22. Det samme viidere frem mot midnatt.
   
---
---

   Albert Johnsen, 07.09. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1366971110095829/

   Rettsikkerhet

   Jeg har hørt mange mennesker si; 'det er ingen plass det lyves så mye som i norske rettsaler'. Utsagnet kommer gjerne som stadfestelse av en 'selvfølge', som noe vi bare må godta og leve med. Det er visstnok en del av spillet og rammebetingelsene når en bor i dette landet. Vi er ennå bare noen få aktivister som sier at dette vil vi ikke godta. Det må finnes rettferdige løsninger, som kan benyttes i en rettstat.

   Jeg har selv opplevd at dette gjelder i aller høyeste grad i menneskerettsaker hvor staten/myndighetene som kjent er vår motstander. Myndighetene har et bredere register å spille på og mer ressurser å sette inn enn noen annen part vi kan møte i rettene.

   Som menneskerettsaktivister må vi fokusere på å få luket vekk alt som er til hinder for rettferdig rettergang: Relevante dokumenter siles ut systematisk og holdes vekk fra motparten. Sakkyndige påvirkes systematisk ved svartelisting dersom de konkluderer feil. Vitner påvirkes systematisk ved 'maskepi-lignende' koordinering og instrukser av hva som skal sies. Advokater påvirkes systematisk ved at bevillingen 'henger løst' og kan tas dersom en advokat ikke lar seg styre lett nok. Myndighetene har ubegrensede ressurser og fremstår derfor gjerne som mye bedre organisert enn privatpersoner i rettene. I slik situasjon ser en ofte at mange dommere fremstår som 'statsvennlige' i den forstand at de tillegger vitnemål og innspill fra offentlig ansatte å være basert på absolutt kunnskap om det aktuelle temaet og en dårlig skjult overbevisning om at den offentlige part ikke kan ha motiv for å si noe annet enn sannheten. I tillegg 'tilskjæres' og forenkles gjerne sakens faktum og saksøkere blir nektet å legge frem 'unødvendige' bevis, slik at bakgrunnen og helhetsbildet, som skal danne sakens fundament, forsvinner. Resultatet er at mange saksøkere bare må finne seg i at de ikke kjenner igjen sin egen sak, når de til slutt leser dommen.

   Jeg vet at mange som har møtt systemet, både direkte og indirekte, kjenner seg igjen i mye av det jeg har skrevet. Som menneskerettsaktivister er det viktig at vi ikke gir opp selv om oppgaven ser formidabel ut. Vi har kommet et godt stykke på veg etter at sosiale media i noen år nå har gitt oss et verktøy til å utveksle kunnskap og erfaring, samt samordne kampen og få flere til å se at et slikt system ikke er verdig i en rettstat.

   *

   Elzbieta Lemaniak:
   Det er straffbart å oppgi uriktige opplysninger i retten, men de som lyver bryr seg ikke om det så lenge de har diskutert det med sine medspillere, og vet at løgnen ikke kan motbevise. Vanligvis lyver de om det som var sagt. Løgner har mange ansikter.

   Albert Johnsen:
   Det er noen lover som, av forskjellige årsaker, ikke alltid virker etter intensjonen.

   Scott Johansen:
   Se PM jeg har sendt deg...

   Albert Johnsen:
   Det virker som om det er noen politiske partier som har mindre lyst enn andre til å forbedre systemet.

   Rune L. Hansen:
   Ja, politikerne og dommerne og mange andre offentlig ansatte både i og under nøkkel-poisjoner utgjør en nepotisme som samarbeider om både å neglisjere, bagatellisere, ned-prioritere og forfalske menneskerettighetene, reelle lovlige lovbestemmelser og reell lov og rett. De fremmer og premierer slikt hos og for hverandre - og blir og er derved egentlig kriminelle, samtidig som de beskytter hverandre for ikke å bli kompetent straffeforfulgt eller straffeforfulgt i det heletatt. Samtidig som de fritt frem manipulerer med lovbestemmelser, regler, formaliteter og prosedyrer og hvitvasker hverandre og ivrer i å hjelpe hverandre i og med og for falsk dokumentasjon og ønskede hensikter. Fullstendig uten reelt å skille mellom hva som er lovlig kontra ikke lovlig. Alt og ethvert av "småtterier" blir smutthull for videre politisk og offentlig grov-kriminell nepotisme og forakt for menneskeretts-konvensjonene!

   Rune L. Hansen:
   Det at de utplasserer hverandre i og under nøkkel-posisjoner for å beskytte, utføre, neglisjere, akseptere, organisere og premiere forbrytelser er en vesentlig viktig side av saken.
   Mye av alt dette blir som i det gamle ordtaket:
   Liten flue velter store lass.

   Lilliann Roppen:
   Positivt at sosiale medier kan brukes på en slik måte!
   Litt fra hver enkelt kan gjøre en stor forskjell.

   Elzbieta Lemaniak:
   I mitt tilfelle løyet ikke bare vitnene i rettsalen. Jeg kan bevise at dommer både fra Tingretten og Lagmannsretten inneholder usannheter. Dommen fra Lagmannsretten som ble sent til forkynning er uten underskrifter av dommere, noe som er i stridd med tvisteloven § 19 - 6 annet ledd, og tvl. § 19 - 4, annet ledd, pluss domstolloven § 160. Senere fikk jeg tilsendt en ny utgave av samme dom, denne gangen med underskrifter, noe som er bevis på at Lagmannsretten fabrikkerer falske dokumenter.

   Albert Johnsen:
   Det er mange personer som kan fortelle om lignende erfaringer. Det er ingen tvil om at systemet må forbedres.

   Elzbieta Lemaniak:
   Men hvordan kan systemet "forbedres" hvis selveste Høyesterett avsetter de lovene som ikke passer for systemet? De har avsagt domstolloven § 60 som omhandler dommerforsikringer, og domstolloven. § 160 om at rettsavgjørelser skal signeres av rettens medlemmer.

   Heidi Turid Dammann:
   At det ikke får følger å lyve i retten er et stort problem i Norge. Jeg kunne bevise at adv. Bjørn i. C. Østberg, som hadde stevnet meg for retten, løy under ed i fordi han ønket å få et høyere salær enn det han hadde arbeidet for. Men når politiet henlegger alle slike saker har vi et unødvendig og stort unødvendig problem. Se:

   http://www.villmarken.no/rettsvesen/?p=1837
   Falsk forklaring
   Advokat Bjørn Ivar Christie Østberg ga falsk forklaring under avgitt forsikring, under sin partsforklaring, med…
   villmarken.no

   Rolf Schou:
   Av advokat foreningen, nytter det svært ofte, å ikke å klage idet hele tatt! Oppfatter dem gjentagne ganger, som svært lite objektive! Her må det være politiske føringer, som gjelder, tenker jeg!

   Albert Johnsen:
   Først og fremst må samarbeidet mellom de private og offentlige parter bli bedre, slik at ikke alle saker havner i nemnder og domstoler. Deretter må en, for de sakene som likevel havner i rettsystemet, få en bedre 'balansert' og riktig rettsprosess fra første stund. Viktig at riktig faktum legges til grunn fra første stund. Det er for sent å rette opp alle feil når/dersom saken kommer til høyesterett eller EMD.

   Rolf Schou:
   Det sier jo sitt, når bevis i rettsalen her i Norge, i form av f.eks. video, blir nektet brukt for å sikre bevis! Denne staten, i så måte, nekter med sin oppførsel, å sikre rettferdige beviser! Det er alvorlig!

   Heidi Turid Dammann:
   Men hva skal til for at folk blir klar over hvor dårlig det er. Ikke engang journalister er klar over at det ikke skrives rettsreferat etter rettssakene og at rettsbok ikke er referat. Nivået er så utrolig lavt og pressen tar ikke tak i det. Hvorfor er ikke dette opp i politikerdebattene på TV før valget?

   Rolf Schou:
   Det kan vel enkelt og greit kalles politiske føringer! Bedre er tilstandene her i Norge, politisk ikke! Velgerne her i landet, har har fulgt dårlig med, her i lander!

   Elzbieta Lemaniak:
   Du skriver igjen Albert Johnsen at noe må bli "bedre". Du burde komme med konkrete forslag, ellers blir det bare ønsketenkning. Hva skal "forbedres", og på hvilken måte? Du kan ikke tvinge noen til å snakke sant i retten men vi kan kreve lydopptak og kamera i rettsalen. At Norge ikke har økonomiske midler er selvfølgelig bare tull og løgn. For det andre må vi kreve at Stortinget ikke la seg kuppe av Høyesterett. Dette er jo uhørt og vitner på at Høyesterett går utover sin myndighet.

   Albert Johnsen:
   Storting og høyesterett har helt forskjellige oppgaver. Jeg tror at lydopptak og kamera i retten er kun ett av mange virkemidler som må innføres raskt. At domstolene har sabotert dette i mange år og at Stortinget ikke har fulgt opp sitt eget vedtak, viser at det er god grunn til at vi fokuserer på dette. Men en må ikke tro at det alene løser rettsikkerhets-problematikken. En kan også spørre; hvorfor fungerer ikke ordningen med fylkesmann når en privat part ikke får tilgang til alle relevante dokumenter i saken sin? Hva må til av forbedringer? En må generelt forbedre eller erstatte flere av dagens systemer, som baserer seg på naivitet. En lov som for eksempel forbyr falsk forklaring i retten, er verdiløs dersom det kan lyves uten personlig risiko, etc. Det er mange større og mindre grep som å tas.

   Elzbieta Lemaniak:
   Stortinget er lovgivende makt, og det er bare Stortinget som kan forandre eller slette norske lover, ikke Høyesterett. Mer info om dette finnes i linken nedenfor. Ifm. med en sak har BEGGE parter tilgang/innsyn i alle sakens dokumenter. Hvis det ikke er tilfellet så er det noe jeg vet ingenting om , men høres merkelig ut.

   Rune L. Hansen:
   Du "glemmer" at Stortinget er folkets representanter, Elzbieta Lemaniak. Og at enhver i folket skal representere menneskeverdet, demokrati og lov og rett. Enhver skal kunne straffeforfølge forbrytelser så som ulovlige lovbestemmelser, regler og avgjørelser. Samt kunne forbedre feil og mangler.

   Elzbieta Lemaniak:
   Jeg la det ut før men gjør det igjen og anbefaler å lese:

   http://www.rettsnorge.com/artikler/2014/April/190414_Domstolene_forfalsker_rettsavgj%C3%B8relser.htm?fref=gc&dti=1159549030838039
   .::190414 FRA BORGARTING TIL BORGARKRIM ::.
   Domstolen viser seg i stadig sterkere grad å være en organisert kriminell institusjon, men har like fullt støtte i 85 % av befolkningen – hva har gått galt?
   rettsnorge.com
 
   Rune L. Hansen:
   En av Herman J Berge sine mange vektige artikler det der, Elzbieta Lemaniak. Den illustrerer også godt det gamle ordtaket:
   Liten flue velter store lass.

   Litt sitat fra artikkelens avsluttende ord:
   "Og helt til slutt: Dommerne Sogn, Bergh, Brunsvig, Bernhardt samt deres liksomsjef, Ola Dahl og hans kompani av viljeløse sekretærer skulle selvsagt ha vært fradømt sine stillinger, dømt til fengsel og sendt til lange soninger. Dette kommer selvsagt aldri til å skje. Ikke så rart kanskje, for det er jo disse som forvalter og kontrollerer lov og rett i Norge, og som dermed med sine klamme hender kontrollerer sin egen skjebne.

   Det vi kan gjøre er å bygge opp en folkereisning mot det organiserte kriminelle miljøet som kontrollerer og forvalter domstolene og våre rettigheter, og få dem fjernet med folkemakt. Før den tid er kommet, vil det bare gå én vei og det kan vi jo ikke tillate at skal fortsette."
   Sitat slutt.

   Rune L. Hansen:
   Null-toleranse for politiske og offentlige menneskeretts-krenkelser forutsetter en opplyst, rettferdig, anstendig og reagerende sivilbefolkning og offentlig forvaltning og kompetente og ansvarsbevisste politikere og dommere. Uten er det og blir det vanskelig eller umulig real-kompetent å straffeforfølge, stoppe og reparere politisk og offentlig organisert kriminalitet så som korrupsjon, terror, tortur, utplyndring og menneskeretts-krenkelser.

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.09. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154709253086875

   Norge, Latvia, Østerrike, Tyskland, Frankrike, Irland og Georgia.

   Dette er landene hvor de syv dommerne kommer fra, og som i dag var med på å frikjenne Norge i den første av de mange barnevernssakene som ligger i Den Europeiske Menneskerettsdomstol.

   Jeg kjenner ikke saken personlig, men her er et utdrag fra det som kommer frem i dommen:

   "Denne saken, M. L v Norge, gjaldt en mor, født i 1987, til er to barn, som er halvbrødre.

   Hennes eldre sønn, født i 2008, ble tatt i permanent offentlig omsorg av myndighetene i 2010, og plassert hos søkerens mor og bestefar.

   Hennes yngre sønn, X, ble født i februar 2012.

   Mor har blitt diagnostisert med en lidelse, og har hatt en historie med psykiatrisk behandling.

   Den 15. juni 2012 bestemte de kommunale barnevernmyndighetene etter å ha mottatt meldinger fra myndighetene og privatpersoner om søkerens manglende evne til å ta vare på X, for å legge ham i nødhjelp.

   Den 29. juni 2012 ble vedtaket opprettholdt av fylkeskommunen for barnevern og sosiale saker."

   EMD kommer med følgende bærende begrunnelse for å frifinne Norge i denne saken:

   "58. Having regard to the detailed reasons provided by the City Court, the Court is satisfied that that court conducted an in-depth examination of the entire family situation and the factors relevant to the case (see paragraph 42 above).

   It is therefore satisfied that the domestic court carried out a balanced and reasonable assessment of the respective interests of each person, while exercising constant care to determine what would be the best solution for the applicant’s younger son X. Given the circumstances of the case, the Court considers that the domestic authorities, when finding that placement in an external foster home was in the best interests of the child, did not exceed the margin of appreciation afforded to the respondent State, and that the reasons for that decision were relevant and sufficient (see paragraphs 47-57 above).

   59. Accordingly, there has not been a violation of Article 8 of the Convention."

   Staten har altså sluppet unna krenkelse i denne saken fordi den, i følge EMD , ikke har overtrådt sin skjønnsmargin.

   Så kan man kanskje si at staten slapp unna denne gang, men like fullt er jeg overbevist om at Norge vil bli dømt i noen av de andre saker som ligger der til behandling.

   *

   Jeanette Lillo-stenberg:
   Ja, det er om å gjøre å ikke bli så nedslått som jeg følte meg isted når jeg leste dette for første gang! Jeg forventer at menneskerettighetene skal seire til slutt! Basta.

   Rune L. Hansen:
   Et flertall av dommerne kommer fra land hvor det politiske regimet kidnapper barn og foreldre. Det er det ene å legge merke til. Trolig har de også ukritisk lagt til grunn at norske myndigheters (les: myndighets-forbrytere) fremstilling av saken og involverte er sannferdig og saklig, hvor meget falsk dokumentasjon og hvitvasking og offentlige menneskeretts-forbrytelser den enn inneholder. Forhåpentligvis kommer det uansett efter hvert mere informasjon og opplysninger om saken.

   Jeanette Lillo-stenberg:
   Men jeg får helt spader av hvor gjennomført ondt dette her er!Jeg får bare trang til å gråte meg I søvn om dere forstår. Jeg fatter det bare ikke!Hvordan går det ann å være så jævlig og bare pga av noen lusne penger liksom. Eller sikkert makt og det som verre er også da. Faens dritt! Kan ikke disse menneskene snart begynne å se på seg selv og ta ansvar for følelsene sine innenfra. Vi narkomane må behandles(noe jeg forøvrig er takknemlig for idag) men hva med virkelig ødeleggende folk som dette?

   Monika Johnsen:
   Synes det er litt betenkelig at en av dommerne er norsk jeg da.

   Rune L. Hansen:
   Mildt sagt, Monika Johnsen!

   Albert Johnsen:
   Ved EMD er det alltid en dommer fra det landet som anklages med i gruppen av dommere. Han er i realiteten statens forsvarer i det systemet. For Norges del har vi også en ambassade like bort i gata, som støtter denne norske dommeren, og de jobber kun for staten. Den private part har ingen tilsvarende innsyn, påvirkning, oppfølging eller støtte.

   Rune L. Hansen:
   En kan jo blandt annet kalle de for politiske ræv-sleikere.

   Roger Solberg:
   Aldrig så galt at det ikke er godt for noe.
   Fortsatt minst åtte saker til behandling.
   Når kan vi vente de neste avgjørelsene?
   Noen som vet?
   Vi trenger bare en fellende dom før systemet må endres og i mellomtiden rammes foreldre og barn daglig.

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.09. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154709352271875

   Merk dette fra dagens dom i EMD, og hvor det altså er uomtvistet at en osmorgsovertakelse alltid er et inngrep i EMK Artikkel 8.

   Det springende punkt vil derfor alltid være hvorvidt inngrepet fyller kriteriene som fremkommer av EMK Artikkel 8 nr. 2:

   "The Court’s view

   37. The Court notes that, while it is not the placement of X in foster care as such (but rather his placement in a foster home outside the applicant’s family) that is complained of, it is nonetheless undisputed that there has been an interference with the applicant’s right to respect for her “family life” under Article 8 § 1 of the Convention. Nor has it been contested by the applicant that the impugned decision was adopted in pursuance of the protection of X’s “rights and freedoms” and “health and morals”. The Court will thus examine whether the interference was “in accordance with the law” and “necessary in a democratic society” under the second paragraph of Article 8.2

   *

   Mari Anne:
   Mulig å få det oversatt til norsk? : ) 

   Rune L. Hansen:
   Her en kjapp oversettelse til norsk:
   "Rettens syn.
   Retten bemerker at selv om det ikke er plassering av X i fosterpleie som sådan (men snarere sin plassering i fosterhjem utenfor søkerens familie) som er klaget over, er det likevel ubestridt at det har vært en forstyrrelse av søkerens rett til respekt for hennes "familieliv" i henhold til artikkel 8 § 1 i konvensjonen. Det har heller ikke blitt bestridt av søkeren at den angjeldende beslutningen ble vedtatt i henhold til beskyttelse av Xs "rettigheter og friheter" og "helse og moral". Domstolen vil således undersøke om forstyrrelsen var "i samsvar med loven" og "nødvendig i et demokratisk samfunn" i henhold til artikkel 8.2 annet ledd."

   Rune L. Hansen:
   Dommen synes likevel som å være ulovlig. Hvorfor? For det første, fordi dommerne også skal ha et selvstendig ansvar for å opplyse saken. For det andre, fordi dommen i seg selv slik den delvis er gjengitt av Marius Reikerås litt tidligere i dag, ikke synes som å være "i samsvar med" lovlig lov og heller ikke som å være "nødvendig i et demokratisk samfunn".

   Rune L. Hansen:
   Tvert om synes dommen som å være en unødvendig og uproposjonal krenkelse av mange menneskerettigheter.

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.09. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154709320506875

   AP sitt svar om menneskerettssituasjonen i Norge:

   Kjære Marius Reikerås

   Takk for at du tar deg tid til å skrive til oss om et så omfattende og komplekst tema som menneskerettigheter.

   Menneskerettighetene er et av fundamentene i rettssystemet og tankegangen vår. Dette forhindrer dessverre ikke at myndigheter begår overgrep og at enkeltindivider ikke får ivaretatt rettssikkerheten sin. Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen er for et fåtall en siste mulighet til å få juridisk stadfestet at myndighetene har brutt menneskerettighetene. Det er ikke en rettsstat verdig at fellende dommer i EMD ikke blir korrigert eller etterlevd i den grad det lar seg gjøre. Man kan ikke endre historien, men vi kan sørge for at overgrep avsluttes og forsøke å rette opp skader.

   Spørsmålene dine er slik jeg ser det, todelt; hva ønsker vi å gjøre for å påse at myndighetene etterlever dommene som kommer på menneskerettighetsområdet, og hva ønsker vi å gjøre for å forhindre at myndighetene bryter menneskerettighetene.

   For å ta det siste først:

   I en perfekt verden vil alles menneskerettigheter bli etterlevd til punkt og prikke. Dessverre er det ikke sånn i praksis. Vi har derfor funnet frem til områdene der vi opplever at flest innbyggere opplever at menneskerettighetene deres blir brutt. Tjenestene relatert til NAV er områder der folk ofte opplever at systemet ikke fungerer som det skal. Folk er i en sårbar og ofte vanskelig situasjon når de kommer i kontakt med NAV-systemet, og svikt her resulterer i menneskerettighetsbrudd.

   For eksempel omgjorde NAV klageinstans 5000 klager i 2014. Det er viktig å sørge for at folk har et eget organ å henvende seg til når ting ikke fungerer som det skal.

   Menneskerettighetsbrudd passerer alt for ofte i stillhet nettopp fordi ofrene for myndighetsmisbruk verken har kunnskapen eller midlene til å ta opp kampen.

   Det er problematisk at dommer der Norge dømmes for brudd på menneskerettighetene ikke etterleves og får konsekvenser. Hvorledes man skulle utforme et system som sikret at dommene blir etterlevd, er spørsmål det er nødvendig å se nærmere på.

   Vennlig hilsen

   Marianne Seip
   Politisk rådgiver Aps stortingsgruppe

   *

   Marit Bood:
   Masse ord men........

   Rune L. Hansen:
   Det er nye toner fra Ap-ene dette, om enn ikke første i en meget lang rekke av falskheter, tilsiktede menneskeretts-forbrytelser og unnlatelser.
   Kompetent, enkel og effektiv straffeforfølgelse av politiske og offentlige menneskeretts-krenkelser synes konsekvent som å være tabu for Ap-ene (og de andre efteraperne). Og da og dermed er og blir selvfølgelig løsningen på problemet fullstendi (tilsiktet) neglisjert.

   Nils Johan Persen Utsi:
   Hvorledes??? Sørg for at mennesker ikke lider. Følg lovene. I det minste forvaltningsloven, den brytes jo stadig vekk!?!

   Rune L. Hansen:
   Den såkalte "Forvaltningsloven" er manipulerbar for norske politikere og offentlig ansatte og tildels ikke i samsvar med menneskeretts.konvensjonene, Nils Johan Persen Utsi. I meget sterk motsetning til menneskeretts.konvensjonene.

   Hilde Ottesen:
   blæh blæh blæh........ De er flinke til å komme med svada. Men kommer disse i regjeringsposisjon igjen vil nok menneskerettighetsbruddene øke kjapt.

   
---
---

   Kyrre Wiik, 07.09, 2017:
   https://www.facebook.com/kyrre.wiik.3/posts/1981732002045915

   Det er valg. Hvem skal vi stemme på?

   De menneskene som står oppført på valglistene er ikke mine venner, kammerater, familiemedlemmer eller noen som jeg har vært med på å velge ut.

   Jeg har ikke tillit til disse menneskene og vil ikke gi de makt.

   Listemenneskene, vennene deres, konsulentene og familiene deres går igjen år etter år.

   De har laget seg 2 blokker som egentlig sammarbeider. Hvem vil du stemme på Støre eller Solberg?

   Er det noen som ser forskjellen mellom S-en i Støre og S-en i Solberg?

   Omtrent som om det skulle være et presidentvalg og de selv har bestemt hvem som skal være presidentkandidatene.

   Dette systemet har overlevet seg selv og må skiftes ut.

   De arbeider ikke for landet vårt og for folket. De arbeider for seg selv og for sin egen familie i inn -og utlandet.

   Jeg har gjort min borgerplikt ved vært valg, men denne gangen nekter jeg.

   *

   Asle Bakken:
   Enig ! 

   Line Skjærvold:
   Stem blankt for å vise din misnøye isåfall...

   Anita Filipsen:
   deler

   Rune L. Hansen:
   Det er vel din og enhvers borgerplikt å ikke stemme på slike nepotismer og menneskeretts-krenkere?

   Tarjei Wiik:
   Dersom du ikke bruker din rett og plikt har du heller ikke rett eller plikt til å noen politiske utalelser om hvordan veien går videre i dette samfunn. Bruk den rett og PLIKT til å avgi din stemme, Basta. Derom du ikke vil avgi din stemme til noen parti , så stem blankt, det er mer riktig enn å være passiv tilskuer til å se på hvem som vinner/ taper valget. Å ikke avgi stemme er det samme som å gi din stemme til det parti som går av med seier

   Rune L. Hansen:
   Tull og tøv, Tarjei Wiik. Både internasjonalt og nasjonalt er det Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25 som er lovbestemmelsen, standarden og forpliktelsen for hvordan politiske demokratiske valg skal foregå. Og den er i sin helhet slik:

   "Enhver borger skal, uten noen form for forskjellsbehandling som nevnt i artikkel 2 og uten urimelige begrensninger, ha rett og anledning til:
   a. Å ta del i varetakelsen av offentlige anliggender, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
   b. Å avgi stemme og bli valgt ved frie periodiske valg som skal bygge på alminnelig og lik stemmerett og hemmelig avstemning, som sikrer at velgernes vilje kommer fritt til uttrykk."

   Men i dagens Norge er det ikke mulig å stemme på "fritt valgte representanter" - og den politiske valg-ordningen bygger ikke "på alminnelig og lik stemmerett (...) som sikrer at velgernes vilje kommer fritt til uttrykk."

   Å stemme på politiske partier er altså hverken lovlig eller demokratisk.

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.09. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154708665581875

   Hva er det motsatte av å "sikre menneskerettene, slik det heter seg i Grunnloven 92?

   Jo, det er å sabotere menneskerettene, og det er langt flere slike sabotører enn hva du skulle like å tro.

   Det må være nulltoleranse for å sabotere Grunnloven og menneskerettene, og de som gjør det, må fjernes fra sine stillinger.

   For å si det slik:

   Det er langt viktigere å beskytte folkets menneskeretter, enn å beskytte dommerens stillingsvern.

   *

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Jeg hadde god lyst til å komme med en kommentar fra bibelbeltet , men lar det være for jeg tror ikke det er tilgivelse for dette .og jeg tror de vet hva de gjør , det heter vel makt arroganse.

   Christel Daniel Brunes:
   Heilt sant Marius

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.09. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154710039331875

   Erik Møse tiltrådte 15. august 2009 som dommer i Norges Høyesterett, og har pt permisjon fra Høyesterett mens han er dommer i Menneskerettsdomstolen.

   Vi vet at det er Høyesterett som er til prøve hver gang Norge er part i en sak for Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Mitt spørsmål er da:

   Er det riktig at Møse ,som fortsatt formelt er ansatt i Høyesterett, skal dømme i saker der Norge (Høyesterett) er part i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen ?

   Slik han blant annet gjorde i dag, da Norge ble frikjent i en barnevernssak.

   *

   Rolf Halln:
   Det er selvfølgelig helt "blåst".
   Trodde faktisk at EMD visste hva "bukken og havren" var, så skuffet kan man da bli.
   Nå sank troverdigheten min til dette systemet noen hakk

   Helene Karlsen:
   Ja klart de må jo være der også!!!

   Rune Fardal:
   Her snakker vi inhabil, rett til storkammeret!

   Geir Thorvaldsen:
   ...er vi overrasket?..

   Wenche Olafsen:
   Korrupsjon er vel heller en regel enn det motsatte i alle offentlige anliggende? Slik oppfattes det blant mange...?

   Birgitte Riegel:
   Han har ett dommerben i Høyesterett ( permisjon ) og ett dommerben i EMD. Det er en setting som er uproblematisk i forhold til å dømme andre land. Men mot Norge er det ikke helt heldig.
   Trodde det var nokså åpenbart. Jeg har i alle fall reagert på at han dømmer Norge når han ikke har fratredd Høyesterett

   Øyvind Erik Duguid Jensen:
   Ifølge ECHRs egen hjemmeside skal den nasjonale dommeren alltid delta i saker som gjelder egen nasjon når saken behandles i kammer eller storkammer. Er vedkommende inhabil skal det oppnevnes en ad-hoc dommer fra samme nasjon. Så at den norske dommeren deltar som en av syv dommere i saker der Norge er part er slik det skal være etter ECHRs regler.

   Birgitte Riegel:
   Spm er da ; Hva definerer ECHR som inhabilt ? Hvilke habilitetskrav har de.?
   Jeg synes ikke en høyesterettsdommer i permisjon skal dømme Norge i EMD. Settingen minner meg om habilitetskravet i dmstl prg 108

   Karin Ullensvang:
   Ja men da var det riktig at han var med, men hva med at fortsatt jobber for Høyesterett?

   Birgitte Riegel:
   Karin Ullensvang Han bør enten fratre EMD eller Høyesterett eller fortsette å ha ben i to leire. Men da få inn en erstatningsdommer i de sakene han må dømme Norge.

   Sigrun Vonheim Nybø:
   For ett korupt system

   Karin Ullensvang:
   Det kan ikke være riktig. Kanskje dommen i dag burde bli dømt en gang til uten han.

   Margaret Stenbråten:
   Trodde iflg. Vanlige regler at han da ville være inhabil.

   Rune L. Hansen:
   En bør kanskje også undres over hva som hadde skjedd (eller videre vil skje) dersom han i et så sentralt saksområde ikke i det vesentlige gir terror regimet medhold?
   Ville han bli forfulgt, avsatt, mistet videre karriære-muligheten i dagens Norge og på diverse måter blitt straffet (som dommer Bertelsen)?
   Eller ville han dermed ha innrømmet sin egen kriminelle fortid som dommer og dermed hatt god utsikt til å bli fengslet for mange år?
   Eller hva?

   Per Johansson:
   Marius Reikerås se dette - Er du politiker og blir beskyldt for noe så kan du alltid leie inn en "billig" advokat om rydder opp for deg, uff att vara statlig eller offentligt ansatt betyr att man kan bruke skattepenger/midler som ingen annen har/kan...... Ap hyret advokat for å stoppe NRK-sak om Støres vennetjenester -

   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stortingsvalget-2017/ap-hyret-advokat-for-aa-stoppe-nrk-sak-om-stoeres-vennetjenester/a/24136381/
   Ap hyret advokat for å stoppe NRK-sak om Støres vennetjenester
   Arbeiderpartiet leide tirsdag inn advokaten Christian…
   vg.no

   Christel Daniel Brunes:
   Nei,d e ikke greit..... å e faktisk skuffa over at d e mulig å sett en dommer i en sak fra egen nasjon

   Ronny Solem:
   Å sånn kan det fortsette. Ærlig så er jeg forbanna. Viruset sprer seg over alt.

   Lisa Boo:
   Kjøpt og betalte dommere.

   Kjetil Farstad:
   Bare mafia...

   
---

---

   Marius Reikerås, 07.09. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154707813726875

   Ikke noe nytt, at statlige myndigheter går langt i å skjule bevis for de overgrep den har begått mot egen befolkning.

   Utdrag fra et svar jeg skrev til en dame, som nettopp beskriver at staten har fjernet bevis i sin sak:

   Hei......

   Det du beskriver, minner meg om saken til krigsbarna.

   Staten hemmeligholdt dokumentene, som kunne ha gitt dem erstatning for de overgrep de ble utsatt for ved å vokse opp med tysk far i etterkrigsårene.

   Mange av dem ble fryktelig behandlet men hadde altså ikke dokumentasjon, fordi denne ble hemmeligholdt av staten.

   Det samme skjedde med nordsjødykkerne.

   Også der gikk staten langt i å gjemme unna bevis, som kunne dokumentere overgrepene de ble utsatt for.

   Men de vant til slutt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Staten har en stygg historie, hva gjelder overgrep mot egen befolkning, og tildekke bevis.

   Flott at du kjører på, og ikke gir deg:)

   *

   Heidi Turid Dammann:
   Uredelige dommere siler ut bevisene til den parten de ikke ønsker at skal vinne. Og for de som ikke vet det så kan en ikke klage til Tilsynsrådet for dommere for at dommeren nekter en å legge frem bevis. Hvilket rettsvesen er dette?

   Per Kristian Mathisen:
   Mitt spørsmål er om dette er begått av Staten, eller av inkompetente og korrupte tjm. og -kvinner?

   Alf Reuss Kollsete:
   Per Kristian; De ansvarlige tjenestemenn/kvinner er STRAFFERETTSLIG ANSVARLIGE for sinew lovbrudd, mens Staten er erstatningspliktig for overgrepene.

   Per Kristian Mathisen:
   Alf Reuss Kollsete Dette er likevel ikke noe svar på mitt spørsmål.

   Anette Bull:
   Vi bør samle oss i en organisasjon og gå til gruppesøksmål for lovbruddene. Der det foreligger erstatningsrettslige tap. Der disse krenkelser av loven fører til et økonomisk tap. Kan vi samle oss og få en oversikt over slike saker? Parter bør vise til de krenkelser de er utsatt for, å peke på loven som er brutt. Hvis saken er spisset kan den enkelt la seg granskes av en organisasjon som jobber for menneskerettigheter blir fulgt.

   Nils Johan Persen Utsi:
   Noe jeg ofte har lurt på: får man som offentlig ansatt instruks om, ordre om, å spare staten for pengeutgifter.

   Rune L. Hansen:
   To lam var ute og gikk tur. Så angrep en løve og spiste opp det ene lammet. Det andre slapp så vidt unna, og fortalte til sin far og mor og deres venner hva som var skjedd. Da ble de enige om at far og mor og lammet skulle gå til løvenes konge for å klage og protestere. Hvordan det gikk vet kanskje ikke saueflokken?

   Rune L. Hansen:
   NAV-ansatte foreksempel, får jo instrukser, regler, standarder og overordnede som direkte beordrer å krenke iall fall de fleste norske medmennesker sine menneskerettigheter og også den såkalte Sosialtjenesteloven. Det er en utplyndring og krenkelse og terror overfor menneskeverdet, demokratiet og reell lov og rett, men enhver slik ned-prioritering av menneskerettigheter gir på medmenneskelig bekostning en inntekt og fortjeneste som det politiske regimet bruker på sine egne ønsker og hensikter. De kaller det politikk.

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.09. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154708790656875

   En meget klar epost til en av landets stortingsrepresentanter, hva gjelder opprettelsen av "Norges nasjonal institusjon for menneskerettigheter".

   Vi må spørre de folkevalgte hva denne institusjonen egentlig gjør for folket, all den tid den har programfestet at den ikke skal engasjere seg i enkeltsaker.

   Del gjerne videre, da dette gjelder oss alle.

   Norges nasjonal institusjon for menneskerettigheter

   From

   @gmail.com>
   Date: Thu, September 7, 2017 9:46 am
   To:

   @stortinget.no>
   Cc: Marius Reikerås <marius@reikeras.no>

   Hei,

   Er det ovennevnte organ du viser til når du snakker om den nyopprettede menneskerettsorganisasjonen i Norge?

   Er det dette organ som erstattet det gode private initiativ, som ble stanset så brutalt for noen år siden av antidemokratiske krefter ved å henge ut noen gode og velmenende ildsjeler?

   Jeg har lest målsetting, mandat og styrereferater og sliter med å forstå hva denne gruppen av ekspolitikere og embetsfolk egentlig driver med, rent bortsett fra å produsere styrereferater, planer, strategier, administrative retningslinjer etc etc., samt heve lønn fra intetanende og godtroende skattebetalere, som burde få full informasjon om både saker og gjennomslagskraft, dvs. resultater for dette statlige organet.

   Jeg har sittet i en rekke styrer, lokalt og internasjonalt, og har utformet og lest en haug med styrereferater.

   Jeg har aldri lest noen styrereferater som er så intetsigende og innholdsløse som de jeg har lest på NHIRs hjemmeside.

   Det får meg til å undres: Hva holder de på med og hvorfor skal norske skattebetalere belastes med kostnadene for ennå en gruppe superbyråkrater som diskuterer ting "på bakrommet", reelt sett og med referanse til bl.a styreprotokollene, som er så administrativt og generelt utformet at de i realiteten gir inntrykk av at absolutt ingen ting av betydning foregår hos NHIR. Det fremgår av hjemmesiden at en av de viktigste oppgave for NHIR er å være "vaktbikkje".

   Da kunne det være greit for offentligheten å få innsyn i konkrete eksempler på at det er samsvar mellom "liv og lære".

   Hva vet du om dette. dvs. målsetting, mandat, arbeidsform og krav til resultater, og har du noen synspunkter på hvordan dette fungerer så langt?

   Hva kan NHIR vise til som "vaktbikkje" i de to årene de har holdt på?

   Hvilke konkrete resultater kan NHIR vise til? Gadd vite har det vært plenty å ta tak i.

   Hva får de ansatte i lønn og styrets representanter i honorar?

   Av ren nysgjerrighet og uten forkleinelse for folket nordpå: Hva blir gjort av og på kontoret i Kautokeino?

   Jeg inn-kopierer Marius Reikerås da han og hans venner/følgere synes å sitte inne med noen av de samme spørsmålene jeg har.

   Jeg kan forstå at du enkelt kan sende min forespørsel videre til NHIR, men jeg ønsker ditt syn og din vurdering, som min og folkets stortingsrepresentant.

   Jeg ser frem til ditt svar.

   Mvh - .........

   *

   John Terje Henriksen:
   Praktfull Marius...virkelig praktfult...

   Sigbjorn Aase:
   Vi vet hvordan det står til. Fleste parten av politikere byråkratiet bla bla tror vi er dumme, men faktisk er det motsatte. De eier ingen skam. Godt du møter dem med rette skyts.

   Elin P. Gregusson:
   Avsenderen setter ord på det svært mange, (av de svært få som i det hele tatt har hørt om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter) tenker og snakker om. Når vi i det hele tatt tenker på og snakker om dem, da.

   Jeg glemmer ikke et debattmøte om menneskerettigheter i regi av Polyteknisk Forening i fjor høst, der direktør Petter Wille holdt et begeistret foredrag om... ingenting. Han smilte naivt og tilfreds fra øre til øre da han avslørte selve rosinen i pølsa: "Og så skal vi IKKE gå inn i enkeltsaker!"

   Gro Hillestad Thune var en av de andre innlederne, og sa: "Dere MÅ gå inn i enkeltsaker. Det er avgjørende for å forstå hva dette handler om!".

   Wille ble forfjamset, og smilte mer sikksakkaktig. -Tydelig overrasket over at en seriøs person som har vært dommer i EMD i 17 år, kalte en spade for "spade". Man gjør jo ikke sånt i Norge.

   Det var et tv-team fra BBC tilstede også, og etter møtet fikk de et krasjkurs i norsk rettspleie i praksis. De falt (nesten) av stolene da de hørte at vi IKKE har lydopptak eller stenograf i rettsaler og fylkesnemnder, og at det var startet et "prøveprosjekt" i Nordnorge.

   "Da kan jo dommerne skrive hva de vil?", sa de.
   "Ja", sa vi.

   Kjell Selen:
   Enda noen offentlige nyttige idioter uten egne arbeidsoppgaver.
   I beste fall er dette ren sløsing avskattepenger.
   Noen som vet hvor mange som er ansatt i dette supperådet?

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Flott

   Robert Steffensen:
   "Saken" må føres inn for EMD -- institusjonen må erklæres dømt for ikke å oppfylle målsettingen for å sikre menneskerettigheter for det enkelte individ og som regel gjelder for mange tusen mennesker i samme situasjon. Så lenge enkeltsaker ikke kan behandles av institusjonen, så er den ikke rettsgyldig i henhold til internasjonal lovgiving. -- partiet Folkets Rettigheter.

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Å respektere menneskerett, forteller noe om holdning... Hvordan skal holdning som er god, feste seg i en befolkning, hvis ikke de som styrer det hele, går frem som et godt eksempel ??

   Nina Kvamme:
   Supert Marius!!! Jeg er spent på svaret...
   Om det kommer svar, men intet svar er også et svar

   John Terje Henriksen:
   Tydelig at '' nettet '' snører seg sammen rundt alle offentlige - enten de er politikere eller andre o offentliges regi...

   Enrique Perez-Terron:
   Det er godt å se at det ikke bare er meg som har dette spørsmålet, at en som selv har sittet i styrer andre steder har det samme spørsmålet.

   Jeg har lett og lett, og så har jeg funnet en artikkel hvor et lovforslag ble vurdert opp mot relevante prinsipper, men kun på grunnlag av en forutsetning om at også dommerne i våre domstoler kan menneskerettighetene og er opptatt av dem.

   Det som da blir fullstendig borte er hvordan hele maktskiktet av byråkrater og dommere klør hverandre på ryggen, bekrefter hverandre i ekkokammeret og bedømmer alt ut fra de normer de selv setter, uten noen korreksjon utenfra, uten sideblikk til reelle hensyn, uten blikk eller forståelse for hvordan det hele slår ut for den enkelte.

   Maktskiktet opererer ut fra et aksiom, at de menneskerettigheter som vårt innenlandske ekkokammer hittil ikke har anerkjent, de eksisterer ikke, og publikum må bare tåle at vi ikke har dem. (Og blås i hva EMD sier, f. eks. i Airey vs Irland.)

   Jeg har et tips til NHRI (det heter NHRI, ikke NHIR): Dersom et menneske lider et vesentlig rettstap på grunn av manglende effektiv tilgang til domstolene, f. eks. hvis vedkommende ikke har de personlige forutsetningene til å bli sin egen advokat og mangler midler til å kjøpe slike tjenester, så er EMK art. 6 brutt, uansett om det skulle være i tråd med norsk innenlandsk rett. Dette kan bare avdekkes ved å se på om vedkommende har lidd et vesentlig rettstap, og årsakene til rettstapet. Dette krever da også en drøftelse av hva som utgjør et vesentlig rettstap.

   Det samme skjer dersom domstolene selv ikke har blikk for menneskerettigheter, da hjelper det ikke å ha allverdens advokathjelp. Dette kan bare avhjelpes dersom det er en uavhengig institusjon som har troverdighet og ressurser til å analysere saker uavhengig av domstolene.

   Elin P. Gregusson:
   Den første styrelederen for NHRI var Cecilie Østensen Berglund. Hennes historikk er mer urovekkende enn beroligende.

   https://www.rettsdata.no/Forfa.../Cecilie-OEstensen-Berglund

   Mens hun var dommer i Borgarting lagmannsrett, var hun også leder i Finansklagenemnda-Bank. (FINK-Bank = Bankklagenemnda) Hun dømte med andre ord på to nivåer, både over og under tingretten, samtidig.

   Nemnda er en særnorsk ordning bygget opp etter prinsippet om bukken og havresekken. Mot betaling fra innklagede finansforetak, eksempelvis Acta, og mens hun også var lønnet av domstolen og brukte lagdommertittelen, ødela hun livene til en rekke småfolk. Den senere lederen for NHRI gjorde det med vid åpne øyne.

   Jeg omtalte det i en høringsuttalelse (5.5.11) til BLD, basert på et ellevilt utspill fra daværende statsråd Audun Lysbakken, som konkluderte med at det "ansvarliggjorde" næringene når de "måtte" betale for sine egen private klagenemnder. SV - Sosialistisk Venstreparti s dobbeltmoral på sitt verste, og det er aldri ryddet opp i.

   (Cecilie Østensen Berglund het Cecilie Østensen Noss, den gangen)

   https://www.regjeringen.no/contentassets/c341579096404e54a4c3867e32afd3da/elin_gregusson.pdf

   Fremfor å ordne opp, hvilket Audun Lysbakken lovet meg på Twitter for to år siden, ble jeg tvert imot angrepet nå, helt nylig, av to for meg ukjente SV-politikere, Lena Seim Grønningsæter, som hevdet jeg var en konspiratoriker som tilhører en "avkrok av internett", hvilket ble "likt" av SVs kommunikasjonsrådgiver Martin Grüner Larsen.

   Så er det vel sånn dere ønsker å kommunisere med folk som varsler om økonomisk kriminalitet mot småfolk, da - Grüner Larsen? Og da bør vel det meddeles de samme "avkrokene", at ditt parti ikke ønsker stemmesedler fra folk som er rammet av urettferdighet, når alt kommer til alt?

   https://www.facebook.com/sarebell/posts/10154704861047353?comment_id=10154704863372353&reply_comment_id=10154707541247353&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D&hc_location=ufi

   - Eller kan du kanskje nedverdige deg til å fortelle hva det er jeg sier i dette debattinnlegget, som du og Grønningsæter, og formodentlig også Lysbakken, synes er så komisk at det passer med utdriting uten forklaring?

   https://twitter.com/EGregusson/status/781845480787546113

   Hvorfor skal egentlig velgerne ha tillit til SV nå, når dere besvarer saklige henvendelser på en måte som matcher nettrollenes metodikk og retorikk?

   ---
   I et brev til meg, erkjente Cecilie Østensen Noss/Berglund at årsaken til at hun og nemndas medlemmer ikke signerer vedtakene, men snarere trikser med dokumenter og tilbakedateringer, er at nemnda "behandler mer mellom 20 og 30 saker pr møte" (sitert etter hukommelsen, men med 100% sikkert innhold.) Det sier mye om kvaliteten, når de bruker noen minutter pr liv de legger i ruiner. Mot betaling.

   Sånt er altså karrierefremmende i "verdens beste land", og i dag er hun dommer i Høyesterett etter en lynkarriere av de sjeldne. .

   Cecilie Østensen Berglund / Forfattere / Rettsdata - Gyldendal
   Rettdata
   rettsdata.no

   Martin Grüner Larsen:
   Hei, Gregusson. Jeg oppfattet din post som grovt usaklig på en rekke punkter, men var for opptatt til å gå i diskusjon med deg siden det var såpass omfattende ting jeg mente du tok feil på. Jeg så Lena svarte deg, og at hun sa noen av de tingene jeg tenkte, som: at dette er en type kritikk av barnevernet jeg har sett mange ganger før, og at den ofte kommer fra miljøer som er opptatt av saken, men som virker relativt lite interessert i å være konstruktive, å gå i dialog eller å se flere sider av saker enn sin egen. Derfor trykket jeg lik.

   Rent saklig så er jeg enig i at Lena nok kunne spart seg formuleringen om avkrokene osv., og det burde jeg nok også selv ha latt være å like, men i kampens hete er det lett for. Sånn er det. Jeg sier mer enn gjerne unnskyld for det.

   Men jeg synes her at du blåser opp en helt hverdagslig politisk diskusjon med to aktivister på internett til å være en dom over hele partiet. Det blir for useriøst. SV er et parti med 11.120 medlemmer og over 120.000 velgere. Vi har et arbeidsprogram, et prinsipprogram, en stortingsgruppe, fylkeslag, lokallag, sentralstyrer, arbeidsutvalg, partikontor og politisk ledelse. Hvis du vil snakke om SV og felle en politisk dom over det ut fra meg (uten at du engang vet hva jeg står for, eller har jobbet for), så står du selvsagt fritt til å gjøre det, men jeg håper da virkelig at du heller gjør det over vår politiske historie og hva vi går til valg på å få til. Valg er for viktig til å avgjøres av tilfeldige ublide møter med tilfeldige aktivister.

   Ellers har jeg ikke så mye mer å si om dette.

   Vennlige hilsener,
   Martin

   Elin P. Gregusson:
   Hei Martin Grüner Larsen, du hadde ikke lest hva jeg skrev da du "likte" på autopilot, og du kan umulig ha rukket å lese det jeg skrev her heller, til tross for at du kaller det jeg skrev for "grovt usaklig". "Du veit ikkje kva du snakkar om", for å sitere en annen poIitiker fra et annet parti.

   Jeg kjenner historien bedre enn de fleste. Det vil du se hvis du leser det jeg faktisk skriver, og ikke det du og denne kvikke Lena Seim Grønningsæter, som på bakgrunn av sludder og sladder utgir seg for å kjenne meg - sågar meget godt - tror jeg skriver, før dere slenger igjen døren og erklærer at dere ikke vil ha noen diskusjon. Jeg synes du skal be Grønningsæter tenke seg om og ringe eller skrive til meg, m: 95857251 / elin@gregusson.com, så vil hun oppdage at jeg hverken er kunnskapsløs, konspiratorisk eller befinner meg i noen "avkrok", men snarere har ganske mye å bidra med på et felt der SV sentralt har sovet i timen.

   Jeg er utdannet adjunkt, har fire barn og jeg er medlem av KIB, (Kvalitet i barnevern), som står bak en solid og faglig velfundert Bekymringsmelding om barnevernet. Jeg er medlem, fordi jeg er engasjert i rettssikkerhet for de barna som lider aller mest, av alle, i Norge. Det er de barna som Staten har overtatt omsorgen for, og det er ikke noe jeg tar ut fra løseluften, men noe som er beskrevet i offentlige rapporter fra noe som heter NIBR og NOVA, som du kan google, hvis du ikke har hørt om det.

   - En "avkrok", følge Grønningsæter, som til overmål er seniorkonsulent ved det juridiske fakultet ved UiB, i tillegg til å representere Hordaland SV. I så fall befinner også Gro Hillestad Thune, tidl. dommer i EMD i 17 år, seg samme sted.

   "...grovt usaklig på en rekke punkter..."

   "...dette er en type kritikk av barnevernet jeg har sett mange ganger før, og at den ofte kommer fra miljøer som er opptatt av saken, men som virker relativt lite interessert i å være konstruktive, å gå i dialog eller å se flere sider av saker enn sin egen."

   Du projiserer, men jeg tror ikke du skjønner det selv. Du avslører mangel på kunnskap og vilje til konstruktiv dialog om barnevernet, sannsynligvis fordi du tror på bildet som er skapt av både et velfungerende norsk barnevern, OG grovt sjikanøs omtale av eksempelvis meg.

   Du avslutter med å informere om at du ikke ønsker dialog. Jeg vil likevel be deg om å lese hva de sakkyndige psykologene Ragnhild Pettersen, Einar Salvesen, Kjell Olaf Edvardsen, Trude Hoff og Ester Solberg, i tillegg til nestoren innen barnevern, Kari Killén, nettopp publiserte i Psykologtidsskriftet, under tittelen:

   "Altfor få bekymrer seg for de barna som lider omsorgssvikt under offentlig omsorg"

   http://psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=496089&a=3

   Kanskje kommunikasjonsrådgiveren i SV - Sosialistisk Venstreparti har noe å lære likevel, både om kommunikasjon og om barnevern? :-)

   Kjell Selen:
   SV havner mest sannsynlig under sperregrensen å kanskje er det mere fruktbart med en konstruktiv dialog med andre partier med større oppslutning.

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.09. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154707112721875

   De rød- grønne hadde åtte år (2005-2013), de blå- blå fire (2013-)

   Igjen ser vi en valgkamp spekket med løfter, bare man kommer til makten.

   Men hvorfor skal vi tro på alle løfter nå, når de allerede har hatt 12 år på seg til å innfri de løftene de i realiteten kommer med nå?

   Som en amerikaner sa til meg:

   Will you vote for a system that does not work?

   *

   Aud Strandman:
   Jeg for min del kan ikke fatte at folk tror på politikerne.... Det ene partiet lyver verre enn det andre :( .Ingen av dem tar hensyn til menneskerettigheter ,eller Norges beste ....:(

   Mona Kågen:
   Derfor får helsepartiet min stemme i år.

   Anne-Kathrine Eckbo-Fangan:
   Helsepartiet er svindel og fortjener ingens stemme.

   Anne-Kathrine Eckbo-Fangan:
   Her et lite sammendrag fra det som er sendt som klagesak til partilovnemnda:

   "Helsepartiet sitt sentralstyre har gjort diverse disposisjonar som fleire i fylkesstyra meiner er ulovlige og lovstridige.

   I førekant av landsmøtet dvs 2 dagar (eksisterer 3 variantar av årsberetninga) sende sentralstyret ut årsberetning til bare fylkesleiarane.

   Her vart det opplyst at sentralstyret sin nestleiar og fylkesleiar i Oslo Lene Haug har tatt opp privat banklån for å finansiera livsoppholdet sitt frå medio mars til januar 2018. Sentralstyret ved henne sjølv partileiar og fylkesleiar i Akershus Lise Askvik og partisekretær Anita Borgvang sjølvstendig næringsdrivande fysioterapeut , sjølv har fatta vedtak at privatlånet skal betalast attende med medlemskontingent og partistøtta frå ALLE fylkeslaga i januar 2018.

   Det vart retta skarp kritikk til denne disposisjonen frå fleire.

   Alle forsøk på å få innsyn i budsjett og rekneskap vart resolutt avvist. Tilsvaret frå sentralstyret var eksklusjonar, tvangsutmeldte og utmelding som frivillig tvang. Det er etterkvar fleire og fleire som fråtrer sine tillitsverv med øyeblikkelig verknad. Det er pr i dag fleire fylker med fiktive styrer, fylker utan styrer og fylker med interne konfliktar. Samstundes byttar sentralstyret ut demokratisk valde styremedlemmer med sine medsamansvorne etter eige forgodtbefinnande Metodane som blir nytta er fryktbasert leiing og grov verbal utskjelling oh det som vetre er osv osv

   I medhald av lov har einkvar innsyn i rekneskap og budsjett - særlig i valgår. I tillegg er innsyn i offentlig rekneskap også for å hindra korrupsjon og ulovlige bidrag.

   I tillegg SKAL det på landsmøte bla framleggast rekneskap og budsjett, så er ikkje gjort. I tillegg til mykje anna rot og røra. Dermed er landsmøtet underkjent men det bryr ikkje sentralstyret og heiagjengen seg om.

   Kva er galt med Helsepartiet sitt landsmøte?? Faktum syner at ingenting er rett!!

   På dette grunnlag krev eg med fleire ekstraordinært landsmøte og eksklusjon av sentralstyret med øyeblikkelig verknad.

   ALLE MEDLEMMER HAR RETT TIL Å FÅ INFORMASJON. DERSOM DETTE IKKJE BLIR GJORT VIA FYLKESSTYRA ELLER SENTRALSTYRET BLIR SAKA I SIN HEILSKAP LAGD UT OFFENTLIG. Dette til orientering.

   Etterkvart som ingen fekk innsyn i rekneskap og budsjett, endra sentralstyret forklaring. No gjaldt privat lånet til Lene Haug lønn. Av lønn skal det som alle veit betalast skatt og arbeidsgjevaravgift - ser ikkje ut som om dette er gjort. Denne disposisjonen skal også betalast attende med medlemskontingent og partistøtta frå ALLE fylkeslaga i januar 2018. Dette er heller ikkje lovlig.

   Alle bidrag over 10 000 kr skal innberettigast i partiportalen jfr lovkrav. Fristen for dette er innan 4 veker - så er ikkje gjort.

   Det foreligger fleire økonomiske mislighold frå sentralstyret.

   Etter månaderlange forsøk på å få alle disposisjonar til Helsepartiet innfor gjeldande Norsk lovgivning utan å lukkast var det Inga anna råd enn å gå tenesteveg. Helsepartiet kan ikkje stilla til valg når partiboka ikkje er i samsvar med gjeldende lovgivning!!

   På dette grunnlag etter å ha drøfta saka med fleire desverre gå den tunge vegen via Stortingets kontroll og konstitusjonskomité og komunaldeøartementet si fagavdeling og partilovnemnda 27 juni.

   Partilovnemnda og eg gjekk gjennom originaldokumentasjon på både tilhøve retta mot økonomisk mislighold. Av denne grunn har partilovnemnda no oppretta sak mot HELSEPARTIET. Me vonar på snarlig avklaring

   Vidare alle uregelmessigheter med registreringar i Brønnøysund registeret. For dei som framleis lurar - vil det bli ei gjennomgang av juridiske problemstillingar.

   I høve til mistanke om fare for identitetstjuveri og andre privatrettslige spørsmål og problemstillingar, blir dette framsatt samla til rett instans når alle faktum er avklara."

   Per Steinar Sørå:
   Kanskje er taburettene gode å sitte på, derfor kommer politikerne med løfter de ikke gidder å innfri! La dem få overta setene som er på nattogene, da tror jeg pipa hadde fått en annen lyd.

   Jeanette Lillo-stenberg:
   Vel, jeg tenker som så:Bernie Sanders gjorde hva han kunne. Han fikk sagt mye klokt og fornuftig I den tiden han var med I valgkampen og det er der man må gå inn. Sette lys på det man mener er feil og løfte frem det man selv mener ville vært bra! Aldri gi opp det liksom. : ) 

   Monika Johnsen:
   Stryk disse som er på toppen av listene. Nå må det da snart komme inn folk som på tinget som har vett og forstand i behold.

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor står de på slike menneskeretts-krenkende lister hvis de har vett og forstand? Både internasjonalt og nasjonalt er det Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25 som er lovbestemmelsen, standarden og forpliktelsen for hvordan politiske demokratiske valg skal foregå.

   Rune L. Hansen:
   Dessuten: Er det noe annet enn menneskeretts-forbrytere på stortings-partiene sine valg-lister?

   (...)
   Kyrre Wiik:
   De menneskene som står oppført på valglistene er ikke mine venner, kammerater, familiemedlemmer eller noen som jeg har vært med på å velge ut.
   Jeg har ikke tillit til disse menneskene og vil ikke gi de makt.
   Listemenneskene, vennene deres, konsulentene og familiene deres går igjen år etter år. De har laget seg 2 blokker som egentlig sammarbeider. Hvem vil du stemme på Støre eller Solberg?
   Er det noen som ser forskjellen mellom S-en i Støre og S-en i Solberg?
   Omtrent som om det skulle være et presidentvalg og de selv har bestemt hvem som skal være presidentkandidatene.
   Dette systemet har overlevet seg selv og må skiftes ut. De arbeider ikke for landet vårt og for folket. De arbeider for seg selv og for sin egen familie i inn -og utlandet.
   Jeg har gjort min borgerplikt ved vært valg, men denne gangen nekter jeg.

   Hans Olav:
   Amen!

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. september 2017: 

   Mørkt, vått, tildels noe yr, noe vind-drag og omkring 11 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig og hvitlig overskyet, et mildt vind-drag og opp til omkring 14 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen, med yr fra omkring 16-tiden. Mørkt, yr og 11 pluss-grader omkring 21-tiden. Mye regn og 10 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.09. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211414100442957

   Hvilken dommer er du selv?

   Hvilken politikk er det som overlever fremtidens dom?

   Den som kidnapper og ødelegger barn, foreldre, familier og medmennesker?

   Eller den som ikke gjør det?

   En av de to overlever, den andre overlever ikke.

   Overlever den forurettende, menneske-fiendtlige, hensynsløse?

   Eller den hjelpende, menneskevennlige, hensynsfulle?

   Hvilken dom er det som overlever fremtidens dom?

   Din dom?

   Hvilken dommer er du selv?

   Den rette eller den gale?

   *

  
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/789266241197921/

   Ragnhild Moen:
   Den RETTE

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1367839676675639/

   Unni Sandberg:
   Vi vil jo gjerne velge den gode og snille. Men det er nok den fiendtlige og hensynsløse som overlever dessverre!

   Rune L. Hansen:
   Velge eller være?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.09. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211414298007896

   Sant og godt sagt, Elisabeth Larsen:

   De som har fått menneskerettighetene sine brutt på det meste trenger ikke å lese (loven) engang for de vet det og da er de stort sett så svake at de har nok annet å ta tak i og kjemper for å klare neste dag. Overlater det til advokaten min jeg. Alle forstår vel at kriminelle ikke liker og bryr seg om loven hvis ikke hadde de vel fulgt loven.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1367864603339813/

   Mona Rodian:
   Bra sagt Rune ! ! !  

   Rune L. Hansen:
   Det ekstra triste og tragiske med det er at det i dagens Norge knapt finnes en advokat eller dommer som våger eller ønsker å respektere menneskerettighetene!

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.09. 2017:
  ·
https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154709431956875

   Norge slipper unna domfellelse i den første saken, som følge av den skjønnsmargin som er gitt det enkelte medlemsland, men min spådom er at Norge blir dømt i minimum tre saker.

   Og bare en domfellelse er tilstrekkelig til å konstatere at Norge bryter med menneskerettene.

   Splittet søsken og nektet besteforeldre å være fosterhjem: Nå er Norge frikjent for brudd på menneskerettighetene
   https://www.dagbladet.no/nyheter/splittet-sosken-og-nektet-besteforeldre-a-vaere-fosterhjem-na-er-norge-frikjent-for-brudd-pa-menneskerettighetene/68668580
   dagbladet.no

   *

   Kim Edwin Jektvik:
   Sykt... Stakkars barn.

   May Brith Harestad Hollos:
   https://www.aftenposten.no/norge/i/rL4KR/Syv-private-aktorer-har-tjent-550-millioner-pa-barnevern
   Syv private aktører har tjent 550 millioner på barnevern
   Alt fra fond i London til den styrtrike…
   aftenposten.no

   Rune L. Hansen:
   http://echrblog.blogspot.no/2012/03/article-on-margin-of-appreciation-by.html
   Article on Margin of Appreciation by Judge Spielmann
   Judge Dean Spielman, one of the section presidents…
   echrblog.blogspot.com

   Michael Nagel:
   Norge ble vel dømt i Sanchez - Cardena saken?

   Tommy Hemli Buskerud:
   Nå er det vel en norsk dommer med også? Mulig det har noe med utfallet å gjøre?

   Rune L. Hansen:
   Flertallet av dommere i saken kommer fra politiske regimer som kidnapper barn og foreldre. :(

   Rune L. Hansen:
   I dagens Norge sier og utbasunerer det politiske regimet at menneskerettigheter er dets rett til å krenke enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter.
   Det er tankevekkende at denne dommen fra EMD også bærer preg av den samme tankegangen.

   Rune L. Hansen:
   Og hvordan kan vel en skjønnsmargin gi en dommer eller noen lov eller rett til å begå en flerfoldig menneskeretts-forbrytelse? Deriblandt stilletiende aksept for å frata mennesker retten til sitt familieliv! Det skal selvfølgelig ikke kunne være mulig.
   Samtidig bør det også settes fokus på at EMD i denne saken har brukt uforholdsmessige formaliteter (deriblandt 6-måneders-fristen) for å forfalske saken!
   Det er med all tydelighet en slags politikk de har bedrevet og ikke lov og rett. Og ikke lovlig politikk.

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.09. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154711917186875

   I forbindelse med Den Europeiske Menneskerettsdomstolen sin behandling av nordsjødykkersaken, ga kammerets president beskjed om at Møse ikke kunne sitte som dommer, se utdrag fra dommen under.

   Spørsmålet, med det vi vet om at Møse er ansatt i Høyesterett samtidig som han dømmer i EMD, så kan det være nødvendig å se gjennom andre saker der han har deltatt.

   "On 10 February 2012 the President of the Chamber informed the parties that Erik Møse, the judge elected in respect of Norway, was unable to sit in the case (Rule 28) and that she had decided to appoint Dag Bugge Nordén to sit as an ad hoc judge (Rule 29 § 1(b))."

   *

   Magnar Inge Wisnes:
   Det er jo virkelig synd da hvis EMD heller ikke klarer å følge regler og lover :(

   Ina Marie Johnsen:
   Nei ikke rart det er fult av kaos overalt, når til og med EMD ikke følger lover og regler.. : (

   Harald Hildt:
   Hvilke lover i og regler har EMD brutt?

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.09. 2017 shared Pål Steigan's post:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154711879951875

   Pål Steigan, 08.09. 2017:

   Norske medier vet utmerket godt at Stoltenberg og Støre brøt norsk og internasjonal lov.

   De vet at det ikke fantes noe regjeringsvedtak bak krigserklæringa fra statsministerens kontor 19. mars 2011. Likevel får aldri Støre spørsmål om dette i valgkampen. Glem nå denne brygga. Spør ham hvem som ga dem rett til å overkjøre norsk og internasjonal lov og bombe Libya i stykker.

   Hvis ikke Stoltenberg stilles for retten, så har loven mistet sin verdi
   https://steigan.no/2016/03/22/hvis-ikke-stoltenberg-stilles-for-retten-sa-har-loven-mistet-sin-verdi/
   I disse dager er det fem år siden Norge gikk til krig mot Libya. Under falske påskudd om at det handlet om å hindre folkemord og uten støtte i…
   steigan.no

   *

   Magnar Inge Wisnes:
   Ikke bare ble et land bombet sønder og sammen uten grunn.
   MEN 90% av de afrikanske flyktningene kommer via Libya og følgelig så har Norge stor skyld i denne flyktningestrømmen og alle livene som går tapt i middelhavet.
   Italia er det landet som har fått hovedregningen for dette !
   Og Nato motstander Stoltenberg fikk etterpå sjefsjobben i Nato !!!
   Det ikke bare skurrer i ørene mine - det bråker uutholdelig

   
---
---

   Preben Kløvfjell, 08.09. 2017 via Barne- & Familievern gruppa, shared his post:
   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/789280521196493/

   «Manglende foreldreferdigheter» som grunnlag for inngrep | barnevernportalen
   https://www.barnevernsportalen.no/single-post/2016/11/16/%C2%ABManglende-foreldreferdigheter%C2%BB-som-grunnlag-for-inngrep
   «Manglende foreldreferdigheter» er et potensielt farlig og marginalt barnefaglig kriterium for dramatiske inngrep fra barnevernet. I henhold til Bufdirs egne ta...
   barnevernsportalen.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Hvorhen i dyre-verdenen er det "manglende foreldreferdigheter" forekommer, Preben Kløvfjell?

   Ingebjørg Underberg:
   Hva er manglende foreldre ferdigheter ?
   Kan noen forklare meg det

   Ingebjørg Underberg:
   Det må da finnes noen barnevernfolk her inne som kan gi en forklaring

   Hanne Dahlø:
   tullete samlebegrep fra barnevernet. Når de ikke aner hvilke argumenter de skal bruke for å ta barn fra foreldre

   Rune L. Hansen:
   Hvem og hva tillot og aksepterte at Gestapo og SS gjorde som de gjorde under Hitler-regjeringen?

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. september 2017: 

   Mørkt, regn, yr og omkring 10 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, yr og omkring 13 pluss-grader utover formiddagen. Med regn frem mot klokken 14. Derefter vått, men uten nenbør og efter hvert mindre overskyet og spredt skyet. 11 pluss-grader klokken 20. Mørkt og 10 klokken 22. Mørkt, vått, 9 pluss-grader og månen litt avtagende over horisonten i øst mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.09. 2017 shared Børn og Unge med særlige behov - møder systemet's photo:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211420904653058
   

   The-System.jpg

   Børn og Unge med særlige behov - møder systemet
   18 February ·

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, systemet må endres så det blir til minst mulig plage, ulempe eller forstyrrelse for noe enkeltmenneske. Og selvfølgelig uten at det blander seg inn i eller forstyrrer privatliv eller familieliv eller krenker noen som helst annen menneskerettighet.
   Systemet (dvs. den offentlige politikken og forvaltningen) må og skal endres - 100% akkurat slik. Fordi det er en nødvendighet og en selvfølgelighet.
   Alt annet er og blir menneske-fiendtlighet og politisk og offentlig organisert kriminalitet og ødeleggelse.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/1701568113250030/

   Gunn Steivor Paulsen:
   Når lovene våre blir brutt og sjonglert med etter som det passer de med makt,... hva stemmer man da?

   Rune L. Hansen:
   Ja, poltisk offentlig organisert kriminalitet har alltid vært det farligste og mest ødeleggende som finnes i verden. Hvis man på noen måte aksepterer eller bagatelliserer slikt så er man inne på en uhyre farlig, perverterende og ødeleggende vei. :(

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.09. 2017 via Vi som har fått nok av diktaturet på stortinget!, shared Solveig Horne's post:
   https://www.facebook.com/groups/1591321524466392/permalink/1938298689768672/

   Barnet har fra før av sine menneskerettigheter, særlig i Barnekonvensjonen, som i det heletatt ikke blir respektert av den politiske og offentlige forvaltningen i dagens Norge, til tross for at lovbestemmelsene i Barnekonvensjonen er og skal være "umistelige og uavhendelige" og den er gjeldende lov og rett over og foran alt annet - og som alt annet av lovbestemmelser, avgjørelser, regler og prosesser må være i samsvar med for i det heletatt å være lovlige.

   Men det er jo hverken den såkalte "barneloven" eller den såkalte "barnevernsloven" eller det såkalte "barnevernet". Mildt sagt, de forbryter seg jo systematisk mot barnets menneskerettigheter - til grundig kriminell skade og ødeleggelse for norske barn og familier og lov og rett. Deriblandt ved å frata barnet retten til sitt familieliv med blandt annet tortur, traumatisering og frihetsberøvelse som automatisk konsekvens. Og det og inkvisisjoner og terror også overfor foreldrene, familiene og samfunnet.

   En ser jo fort og lett at det er den samme politiske og offentlige mafia-virksomheten som nu står bak en såkalt reform. Og det for på utspekulert vis og med positivt ladede ord og fraser videreføre sin menneskehandel og sitt folkemord - og liksom fremstille seg selv og virksomhetens som beskyttere av barnets beste og menneskerettigheter. Dette har allerede veldig mange i Norge gjennomskuet og avslørt. Og at det videre blir stadig og fort veldig mange er lett å forstå.

   ---

   Solveig Horne, 09.09. 2017:

   Hyggelig morgenlesning : ) God lørdag!
   ss-hornet.jpg
   *

   Pål Andor Østvold:
   På siste valg dagene kommer hun endelig med noe hun vil få til. Fire år etter hun ble minister

   Rune L. Hansen:
   Ja, hun vil nok få det til, til stor glede for kidnapper-mafiaen og dens fagforeninger og diverse medspillere og profitører, i godt håp om videre å få deres stemmer og backup.

   Pål Andor Østvold:
   Manglet "prøve å"

   Pål Andor Østvold:
   Hvis jeg trenger en hvile statsråd post er det en post hvor jeg ved å få til en ting så er jeg like god som henne.. Det hun har gjort er bare å se på klagesaker som glsssjenta og innføre nye EU direktiver.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det blir veldig mange "Glassjenta", ødelagte barn, foreldre og familier videre fremover. Med Solveig Horne og lignende sadister og løgnere som dirigenter. Før det forrige stortings-valget for 4 år siden uttrykte hun blandt annet at det såkalte "barnevernet" er gjennomsyret av kriminelle og er en stat i staten. Også da for å få stortings-makt. Samtidig som hun snakket med to tunger. Mange lar seg lure av slikt og stortings-makt fikk hun (og resten av Frp). Nu fortsetter hun med det samme spillet, katastrofalt for enhvers menneskerettigheter og hele sivilbefolkningen. :( Det er slike ministere i sine nøkkel-posisjoner de andre i stortings-nepotismen vil ha og fremelsker. :(

   
---
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1368980443228229/

   Rasha Masri:
   Godt sagt Rune L. Hansen

   Rune L. Hansen:
   En rettighetslov? Horne og de andre dagens norske offentlig ansatte politikere sier og utbasunerer egentlig - også nu - at menneskerettigheter er deres rett til å krenke enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter.
   Rettigheter? Det er som vanlig egentlig kidnapper-mafiaens "rettigheter" hun og de egentlig snakker om og videre vil ha "lovfestet" - og mildt sagt ikke barnets!

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. september 2017: 

   Nedbør med yr fra straks efter midnatt her ute. Jevnt mye yr og regn utover hele natten. Overskyet, vått, tildels yr og omkring 12 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Meget disig med regn fra omkring 16-tiden. Dunkelt, regn og 11 pluss-grader klokken 20. Mørkt, vått og 10 klokken 21.30 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.09. 2017 shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1596673883686868/

   At det såkalte barnevernet og dommerne i rettsvesenet bytter på hvem som skal kidnappe barna og foreldrene er heller ikke helt uvanlig i dagens Norge.

   En lang og drepende prosess, både med korte og lange mellomrom for den som holder ut blir det jo og er det jo uansett ...

   Litt sitat:

   "- Vi vil vise at det hjelper å kjempe. Det skal ikke være sånn. Vi har orket å stå imot, men spørsmålet er bare hva skjer med alle dem som ikke har råd eller ork til å føre kampen inn til retten, sier mora.

   - Jeg vil ikke unne min verste fiende å bli fratatt barna sine, sier hun til Dagbladet."

   Barnevernet kidnappet barna
   https://www.dagbladet.no/nyheter/barnevernet-kidnappet-barna/65253760
   Høyesterett fastslår at Sør-Odal kommune tok tre barn ulovlig fra familien sin.
   dagbladet.no

   *

   Hans Petter Heranger:
   Forferdelig

   Yngve Kristiansen:
   noen som kjenner familien? gikk det helt bra til slutt?

   Carlos Gonzalez:
   Barnevernet er blitt en milliard industri og korrupte politikere og andre ofentlig /statlige ansatte tjener penger på barne kidnapping

   Frode Skibrek:
   "Dagbladet kontaktet i går barnevernet i Sør-Odal. På grunn av ferieavvikling kunne ingen kommentere saken, og henviste til kommunens advokat i saken. Også advokaten er på ferie, og kunne ikke kommentere verken dommen fra høyesterett eller saken."
   Spesielt at en kommune står fullstendig uten advokat pga ferie.... lukter jeg ansvarsvegring ?

   Yngve Kristiansen:
   men saken er jo gammel.. skulle vist hvordan det gikk.

   Solgunn Ingrid Nedregård:
   Ja den er fra 2009 saken...

   Rune L. Hansen:
   Det er ganske alminnelig at de ikke vil kommunisere efter at de har kidnappet barnet. Men minst av alt vil de la barnet kommunisere åpent og fritt eller i det heletatt med noen av foreldrene eller noen på foreldrenes side. Det er særlig helt typisk det at barnet ikke tillates selvstendig å fortelle hvordan det opplever å bli kidnappet, traumatisert, torturert, fremmedgjort og frastjålet et eller flere familie-medlemmer. Først vil de torturere, skremme, ødelegge og indoktrinere barnet grundig.

   Rune L. Hansen:
   Og bagatellisering over hele spekteret.

   Eva Jensen:
   Synd jeg ikke så den artikkelen før for da skulle jeg hørt med den journalisten om han villet skrevet om våres historie fra Kongsvinger kommune

   Oddvar Espegard:
   Av Erling Peder:
   DEN VERSTE MØKKAGJENGEN SITTER PÅ TOPPEN
   Barnevernet er de som driver barnemishandling over en lav sko, den verste barnemishandlingen en kan tenke seg er å fjerne ett barn bort fra sine biologiske foreldre. Og den verste møkkagjengen sitter på toppen og delegerer djevelskapen sin nedover til noen som mangler både vett eller forståelse. De er fullstendig tom i knollen sin.

   Bodil Jacobsen:
   Grusomt. Hva driver dem med tro.

   Rune L. Hansen:
   Det er egentlig lett å vite hva de driver med. Les for eksempel Straffeloven.

   Oddvar Espegard:
   Jo Bodil Jacobsen, de driver med forferdelig grusomme ting. Barnevernet og de menneskene som sirkler rundt det systemet, de driver med så stygge ting at nesten ingen klarer å tenke så langt.

   Rune L. Hansen:
   Ja, der sa du det, Oddvar Espegard.

   Rune L. Hansen:
   Forbrytelsenes grovhet kommer også godt til uttrykk i og med disse ordene:
   "- Jeg vil ikke unne min verste fiende å bli fratatt barna sine, sier hun til Dagbladet."

  Samtidig er det hele så utrolig grovt, umenneskelig og menneske-fiendtlig at det er for utrolig til å kunne være sant at medmennesker kan gjøre slikt imot andre. Grunnene for det må være ekstremt gode, tenker de fleste. Og at det iallfall uansrett må være særdeles midlertidig nesten uansett hva begrunnelsen er.

   Rune L. Hansen:
   Og for å forsøke å få folk til å tro på sin nytte og godhet fremstiller kidnapper-virksomheten i sin propaganda det ofte som at det er mishandlende, ekstreme og håpløse foreldre og familier det gjelder.
   Men det vet vi jo at det ikke er, hverken i fylkesnemda, statistikken eller i virkeligheten. Det er som oftest ganske alminnelige foreldre, barn og familier. Hvor meget de enn blir svertet og løyet om.
   Men selv om det hadde vært mishandlende, ekstreme og håpløse foreldre og familier så er det absolutt ingenting som nødvendiggjør, rettferdiggjør eller lovliggjør å frata de retten til sitt familieliv. Deriblandt heller ikke å frata de retten til kompetent rettssikkerhet eller noen av deres andre "umistelige og uavhendelige" menneskerettigheter. Som enhver offentlig forvaltning er forpliktet til å respektere og sikre enhver!
   Og hvorfor ikke kompetent straffeforfølge og dømme den eller de som ikke ivaretar barnets beste eller som krenker eller forbryter seg mot et barn - slik Straffeloven har lovbestemt?
   Det våger ikke kidnapper-mafiaen, for da blir det så enda lettere konkret å se og å forstå at det egentlig er kidnapper-mafiaen som forbryter seg mot lovbestemmelsene i menneskerettighetene og Straffeloven, inklusivt mot barnets beste og barnets interesser, ve og vel og trygghet og trivsel.
   Men i tilfeller hvor det for eksempel er og kan skje forurettende rus-misbruk eller annen alvorlig urett mot barnet, hvorfor ikke da bruke lovlig og lovliggjørende nødverge?
   I den grad foreldre er et slikt forurettende problem for barn så vil jo antaglig et ultimatum om midlertidig mildest mulig omsorgsplassering av barnet efter eget ønske hos nær familie (uten økonomiske fordeler) få barnets foreldre til å besinne seg og beskikke seg fortest mulig.
   Lovlydighet overfor barnet og familien er løsningen, og ikke offentlig organisert kriminalitet!

   Rune L. Hansen:
    Lovlydighet er i og for alt slikt den rette og nødvendige veien for enhver å gå. Og da er disse ordene fra Barnekonvensjonens innledning enkle og det viktigste å forstå:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

    
---
---

   Rune L. Hansen, 10.09. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211431860366944

   Convention on the Rights of the Child (CRC), from the Preamble:

   "The States Parties to the present Convention, (...)
   Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind".

   *

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. september 2017: 

   Mørkt, vått og mellom 10 og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halv-mørkt, 12 pluss-grader og avtagende måne høyt i sør klokken 06. Derefter disig, regn og noe mild vind en stund utover formiddagen. Tildels noe av det samme og opp til omkring 14 pluss-grader frem mot 14-tiden. Med 12 pluss-grader og regn klokken 16. Tildels noe av det samme videre utover dagen. Mørkt, vått og omkring 10 pluss-grader klokken 22. Derefter med regn og yr videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.09. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211436880772451

   Makt og politiske valg i dagens Norge

   Jeg er, som så mange andre i dagens Norge, kidnappet og i forskjellig grad fangeholdt. Men selv om jeg hadde hatt bevegelses-frihet så ville jeg ikke på noen måte ha beveget meg hen til valg-lokalene for de politiske valg i dagens Norge. Hvorfor ikke?

   Fordi de er et makt-spill og en makt-tvang, som domineres og bestemmes av de som har tilranet seg makt. Og fordi jeg og enhver nektes å stemme på den og de vi selv ønsker. Og fordi det aksepteres at det gies makt til og for menneskeretts-forbrytere og nepotismer.

   Altså også fordi selve valg-ordningen er menneskeretts-krenkende, kriminell og anti-demokratisk. I henhold til blandt annet
Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25 og Menneskerettserklæringens Art 30.

   Ved ikke å stemme gir jeg ufrivillig derved makt til menneskeretts-krenkende mennesker og nepotismer og blir en slags "sofa-velger"?

   Burde jeg i nødverge velge blandt de minste onder for å svekke makten til de største eller verste onder vi tvinges til å velge blandt?

   Er det noen av de som på ekte vil respektere og beskytte våre menneskerettigheter, uten noen som helst menneskeretts-krenkelser?

   Enhver menneskeretts-krenkelse åpner for flere og verre menneskeretts-krenkelser.

   Er det noen av de som promoterer seg selv eller en nepotisme som forstår det?

   Jeg ser enda ingen. Jeg personlig har enda ikke noe valg.

   Men jeg ser politisk offentlig organisert kriminalitet jeg ikke vil videreføre eller medvirke i eller for.

   Det er enda videre en katastrofe.

   *

   Anne Shrestha:
   Enig Rune.

   Rune L. Hansen:
   De bruker allslags triks for å få folk til å stemme på og for sine menneskeretts-forbrytelser og sin egoisme. :(

   Anne Shrestha:
   jeg vil ikke bidra til å opprettholde dette styresettet.. .. det tar mange liv.

   Rune L. Hansen:
   Klart det gjør det og stadig flere når det er både anti-demokraisk og kriminelt og premierer offentlig kriminalitet. :(

   Rune L. Hansen:
   Mange også denne gangen vet allerede hvem de skal stemme på for å få mangel på likhet for loven og allslags forskjellige andre ønskede menneskeretts-forbrytelser. Og mange vet at de har ikke noe valg. Og mange vet lite annet enn hva de blir indoktrinert til å tro, eller hva kriminelle, dumhet, naivitet, uvitenhet, løgner, falskhet, hovmod og egoisme ønsker.
   Folkeopplysningen om menneskerettighetene og protestene mot menneskeretts-forbrytelsene og forfalskningene er uansett en stadig voksende nødvendighet.

   Anne Shrestha:
   Rune dette skal tas hardt. Tro meg

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/?multi_permalinks=1370598416399765

   Ole Henriksen:
   Denne gangen vurderte jeg sterkt på om jeg skulle utføre min "borgers plikt" Jeg gjorde det, men angrer. Ikke for at et parti fikk en stemme, men for at jeg sporadisk drømmer om et demokrati som ikke eksisterer. Før kunne vi velge bort makthaverne med bruk av stemmeseddelen, det kan vi ikke gjøre i dag. Det er byråkratene som bestemmer og dem er ikke strafferettslig tilregnelig. Og det er ikke mulig å si dem opp. Skamvett er helt fraværende for mange av offentlige ansatte. Det vises til lovbrudd og avvik, uten at en eneste politisk kjeft tørr å motsi et byråkratisk diktatur.

   Rune L. Hansen:
   Alle, unntatt offentlige menneskeretts-forbrytere og deres mest nyttige medspillere, blir svake i og under en politisk og offentlig perverterende nepotisme som beskytter hverandre for ikke å bli kompetent straffeforfulgt.

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. september 2017: 

   Mørkt, regn, vått og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute først på natten, derefter omtrent uten nedbør. Overskyet og opp mot 15 pluss-grader utover formiddagen. 14 klokken 16. Tildels noe mindre overskyet og noe sol og ned mot 12 pluss-grader frem mot 19-tiden. 11 og halv-mørkt klokken 20.30, derefter mørkt. Plask-regn en stund omkring 22-tiden. Tildels regn og yr videre mot midnatt, med omkring 10 og 11 pluss-grader.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.09. 2017 via Menneskerettsdomstolen Norge Info:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1414997851870696/

   Jo mindre offentlige menneskeretts-krenkelser i et land,
   dess bedre trivsel, trygghet, rettferdighet, selvstendig tenking, uskyld, anstendighet og frodighet.
   Og dess mindre problemer og perversiteter i landet og verden.

   *

   Kent Isai Hemmingby:
   Så sant, så sant. Men å gjøre mørkets gjerninger, gjør sanselivet like mørkt, så de ikke ser hvor de går.

   Rune L. Hansen:
   Ja, ustraffet og uansvarliggjort premieres og alminneliggjøres jo politiske og offentlige menneskeretts-krenkelser.
   Derunder blir hele sivilbfolkningen og hele verden lidende.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1371521339640806/

   Rasha Masri:
   Det kommer ikke til å bli mindre krenkelser så lenge det offentlige behandler oss som halv mennesker og halv rettigheter

   Rune L. Hansen:
   Ja, medmenneskelighet, trivsel, trygghet, anstendighet og slikt i et land reduseres smittsomt hver gang en menneskerettighet for et menneske krenkes.

   Mille Morrigan:
   Man trenger ikke være psykolog for å skjønne at stressede mennesker gjør mye rart. Og det stresset makthavere i landet utsetter befolkningen for virker til å stimulere glupske makthaveres umettelige appetitt på enda mer blod (fenrisulven har nok slitt seg i Norge nå. Gode råd er dyre. Redde seg den som kan!)

   Rune L. Hansen:
   Fra Barnekonvensjonens innledning:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.09. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211444233636268

   No one should be able to violate anyone's human rights.
   Whoever they are. No matter which human right it is.

   If anybody does, then it must be absolutely necessary and proportionate for the shortest possible time and in a mild as possible way for able to be legalized.
   Every human right is and shall for everyone be inalienable and irreversible.
   This is what the human rights conventions have determined.

   *

   Ingen skal kunne krenke noens menneskerettighet.
   Hvem enn de er. Uansett hvilken en menneskerettighet det er.

   Hvis noen likevel gjør det så må det være helt nødvendig og forholdsmessig for en kortest mulig tid og på en så mild som mulig måte for å kunne lovliggjøres.
   Enhver menneskerettighet er og skal for enhver være umistelig og uavhendelig.
   Dette er hva menneskeretts-konvensjonene har bestemt.

   *

   
---
---

   Marlin King, 12.09. 2017 via Barne- & Familievern gruppa:
   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/791578030966742/

   Kan noen hjelpe meg? Jeg lurer litt på fosterhjemmet og regler ang. politikk og verdisyn generelt, hvor langt kan fosterhjemmet gripe inn??

   .. jeg driter i hva dere stemmer, og hvor dere står. Jeg venter med å stemme til menneskerettighetene står øverst..

   Derimot er min mistanke har alltid vært at jenta mi er tatt på bestilling nettopp grunnet min menneskerettsaktivisme, nok en gang trigget...

   Hun er plassert med en tidligere kommunestyrerepresentant for Høyre, og på lørdag fortalte jenta mi at de hadde hatt "tavleundervisning" på kjøkkenet der det skrives at "Rødt er imot penger", (jeg har vært medlem av partiet tidligere) og at hun (10 år) hadde stemt Høyre...

   Dere må være så uenig med meg som dere ønsker politisk, men er dette lov?! (Legger ved lydopptak fra samtalen i kommentarfeltet)... Tilsynsvakt som også meldte bekymringsmelding om bl.a "radikalisering" (husk! Jeg er Menneskerettighetsaktivist) spør meg hva jeg ville stemt om jeg skulle stemme....

   *

   Nina Kvamme:
   Dette strider imot hva en tar opp med et barn. Selv om hun var 16-18 år så ville det vært uakseptabelt. Et hvert barn/ ungdom har rett til å ta sine egne valg og har rett på respekt for sine valg så sant det ikke strider imot norsk lov. Denne fosterfamilien bør få en skikkelig omgang sunn fornuft. For meg virker de uegnet som fosterfamilie

   Monica Martin:
   Hvorfor skal ikke barn lære om politikk og verdisyn ?

   Marlin King:
   Som jeg skriver i posten så er jeg over normalen engasjert i menneskerett, jeg har lært jenta mi det samme.. hun skriver brev til skoler i Palestina og får brev tilbake, der hun selv forteller hva som er bra med Norge eller ikke. Det er aldri snakk om politikk sånn sett, men menneskeverd.
   På lik linje som jenta mi får velge livssyn selv, får hun også velge politisk parti, og jeg driver ikke propagandavirksomhet som å si at et parti er "imot penger".. Jeg legger alltid vekt på individuelles rettigheter

   (...)
   Marlin King:
   Poenget er ikke at hun ikke skal lære, men hvordan hun har gått fra å tenke menneske til å tenke penger.. og at verdisynet er endret - kraftig på et år

   (...)
   Marlin King:
   Det var stort rabalder i England nettopp fordi en kristen jente ble plassert i et muslimsk hjem... det blir en identitetskonflikt ut av en annen verden

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.09. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1371794599613480/

   Hvem og hva er det som beskytter den norske dommer Erik Møse? Som samtidig er ansatt og lønnet som dommer både i norsk Høyesterett og i Europeiske Menneskeretts Domstolen (EMD)? Dette er selvfølgelig inhabilitet.

   At det politiske regimet i dagens Norge og dommerne i dagens norske Høyesterett ulovlig og straffbart fradømmer mennesker retten til sitt familieliv er ingen hemmelighet. At noe slikt kan skje er selvfølgelig også inkompetanse.

   Er ikke dommer Erik Møse oppmerksom på dette? Han har jo til og med skrevet en bok om EMD. Og har lenge gjort karriære i det norske rettsvesenet. En skulle vel kunne tro at han har lest menneskeretts-konvensjonene?

   Er han bare utrolig dum eller utrolig grovt kriminell?

   Nu forleden ble en norsk familie fratatt retten til sitt familieliv i en dom i EMD - hvor den samme dommer Erik Møse medvirket som dommer. Både dommen og Erik Møse sin medvirkning i den er selvfølgelig ulovlig.

   Hvordan har det seg at en slik menneskeretts-forbryter i det heletatt blir dommer i EMD?

   Det var en innstillingskomité under politikerne justisminister Knut Storberget og Grete Faremo (midt i overgangen) som foreslo tre kandidater som norsk dommer til EMD, hvorav Erik Møse var den eneste fra Høyesterett. Det var og er altså fremstående medlemmer av den samme politiske nepotisme som aksepterer, anbefaler og instruerer at norske dommere er menneskeretts-forbrytere - som gjorde at Erik Møse i det heletatt ble ansatt som dommer i EMD.

   Hvem og hva er det som beskytter den norske dommer Erik Møse? Er det bare visse kriminelle norske politikere og deres medspillere, eller er det flere?

   Er eller blir EMD oppmerksom på dette? Og hva vil de gjøre med det?

   *

   Rune L. Hansen:
   Mange har i de siste dager nu efter at dommen ble kjent reagert med både forskrekkelse, forvirring og undring på at slikt noe kan skje. Med rette. Dette er ingen bagatell.

   Rasha Masri:
   I dagens norge du vet ikke hvem beskytter hvem, har du en høy stilling så er du beskyttet, det er det man kaller demokrati : ( : (

   Rune L. Hansen:
   Mye om det vet vi enhver likevel og samtidig, Rasha Masri. Meget mye.

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. september 2017: 

   Mørkt og vått med omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Med den avtagende halv-månen synlig på skakk høyt i sør-øst klokken 05. Hvitlig overskyet med dus sol i sør-øst og 12 pluss-grader frem mot 11-tiden. Solen dus litt sør-vest, hvitlig overskyet og 14 pluss-grader klokken 14.30. Jeg har plukket inn omkring 10 kilo sitrongule, store, saftige, modne, søte Shiro-plommer fra et av trærne i dag pluss mere enn et kilo med en rødlig sort og mere enn halvt kilo med bjørnebær Bedford Gigant. Altfor mye, men kanskje dukker det opp en ide om hva jeg skal gjøre med de. Hadde ungene vært her så hadde de solgt ved postkassen det vi ikke hadde spist eller konservert selv. Det ble populært dengang de gjorde det. Det har kommet lite frukt her på eiendommen i år, men to av Shiro-trærne trives godt og har gitt avling nesten som normalt. Det ene til og med nesten uten noen muglende frukter. Det er mest åpent og luftig plassert. Slike trær bør ha minst 5 meter avstand til andre trær og busker. Mørkt og 10 pluss-grader omkring 21-tiden. Mørkt og 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.09. 2017 via Barne- & Familievern gruppa:
   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/791746997616512/

   Det å få fjernet det politiske såkalte "barnevernet" betyr ikke at en samtidig fjerner barnevern. Tvert om, det åpner for barnevern og fjerner det som i en overflod skader og ødelegger barn, familier og samfunnet katastrofalt mere enn noe annet.

   Det fjerner noe som er helt nødvendig fortest mulig fullstendig å få fjernet.

   Skal en ha noe annet "i steden" så må det nødvendigvis være en eller flere 100% lovlige virksomheter, fullstendig respekterende enhvers menneskerettigheter. Og ikke noen som helst nye kriminelle virksomheter.

   Løsningen og nødvendigheten er 100% respekt for alle enhvers menneskerettigheter. Og kompetent straffeforfølgelse for enhver offentlig eller privat menneskeretts-krenkelse. (Slik også menneskeretts-konvensjonene og Straffelovens lovlige lovbestemmelser sier det skal være.)

   *

   Marthe Karin Hoel:
   Du er god til å få ordlagt deg på en forståelig og fornuftig måte.. Denne støtter jeg 110%.

   Monica Martin:
   Hvem skal gripe inn når det er nødvendig?

   Rune L. Hansen:
   Det er selvfølgelig kompetent politi og kompetent rettsvesen og eventuelt politikere og enhver blandt alle andre som skal gripe inn i og for lovlig nødvendig nødverge hvis og når en eller flere av et barns eller medmenneskes menneskerettigheter krenkes, Monica Martin.
   Det er det vi har politi, rettsvesen, politikere, de umistelige og uavhendelige menneskerettighetene, Straffeloven og medmenneskelig for.
   Nettopp for lovlig og nødvendig å hindre, straffeforfølge og stoppe offentlige eller private krenkelser av enhver menneskerettighet.

   Reidun Breivik:
   Er der noe son heter barnerettighetet?eller familierettigheter?

   Rune L. Hansen:
   Ja, Reidun Breivik, barnet og barnets familie skal være beskyttet av både menneskeretts-konvensjonene og Straffeloven. (Og Barnekonvensjonen er en av menneskeretts-konvensjonene.)

   Monica Martin:
   Noen ganger er det familien som krenker barnet mest..

   Rune L. Hansen:
   Og derfor blir de straffforfulgt og fengslet, er det det du forsøker å si?

   Monica Martin:
   Politikerne kan da ikke gå inn i enkeltsaker. Og politi kan bare gripe inn i straffesaker..

   Reidun Breivik:
   Alltid kommer de med denne frasen :går ikke inn i enkelt saker!!! Hvert menneske er vel verdifull og fortjener hjelp !! Bare svada med der (enkeltsaker preiket)!!!!

   Monica Martin:
   Politikerne har andre ting å gjøre.. Som å vedta lover osv..

   Rune L. Hansen:
   Nei, Monica Martin, politikernes fremste og viktigste oppgave skal være nettopp å respektere og sikre ethvert menneske i landet sine menneskerettigheter.

   Reidun Breivik:
   Synes du at Norges barn er mindre Viktige enn andre politiske saker????

   Reidun Breivik:
   Der kom det RETTE SVARET MENNESKET I SENTRUM!!!!

   Monica Martin:
   BV selger ikke barn. Ja bv gjør mange feil. Bv gjør også mye bra. En del ansatte i bv kunne være langt flinkere til å kommunisere, være litt mindre nedlatende og skille mellom sakene osv. Det er ikke sånn at bv automatisk har gjort en dårlig jobb om de "tar" barnet og en god jobb om de ikke gjør det.. Det finnes langt verre måter å miste sine barn på en at noen tar vare på de i noen år.. Noen mangler rett og slett evnen til å se og lese barn.. Da får de en mulighet til å lære det, men det går ikke alltid. Og før noen angriper nå: Jeg jobber ikke i bv og jeg har vært minst like fortvilet som dere..

   Rune L. Hansen:
   Du lyger og er dum så det spruter ut av deg, Movica Monica Martin.

   Arne Natee Alme:
   Denne Monica er ikke troverdig Rune..... Google henne..... Hun burde som ett minimum bruke sitt reelle navn og bilde.... bilde av "slomåke " sier vel sitt.....

   Rune L. Hansen:
   Hun trykte liker på min siste kommentar og derefter ble det helt stille fra henne.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/?multi_permalinks=1371879129605027

   Rasha Masri:
   De skjer ikke for neste liv, fordi barna = penger

   Rune L. Hansen:
   Barn skal ikke holdes i fangenskap, i henhold til sine menneskerettigheter i Barnekonvensjonen. Samtidig har også - i henhold til samme Barnekonvensjonen - ethvert barn en umistelig og uavhendelig rett til blandt annet både sin trivsel og sitt familieliv og sin egen identitet, etc. Samtidig har Barnekonvensjonen blandt annet også, i Art 35, lovbestemt at:

   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Og blandt annet i Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart efter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Barnekonvensjonen og alle de andre menneskeretts-konvensjonene er det selvfølgelig viktig at vi alle og enhver forstår - og retter oss efter. Barns og enhvers konkrete, presise og uforfalskede menneskerettigheter er meget meget langt viktigere enn både meninger, teorier og alt annet.

   Rune L. Hansen:
   Fra Barnekonvensjonens Art 37:
   "Partene skal sikre at:
   a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. (...)
   b) intet barn ulovlig eller vilkårlig berøves sin frihet. Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom".

   Rune L. Hansen:
   Alt og ethvert enhver gjør eller ikke gjør skal og må være i samsvar med og innenfor alle og enhver av de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene sine konkrete og presise lovbestemmelser og prinsipper.
   Dette er en enhvers nødvendighet, forpliktelse og garanti, som blandt annet kalles og er rettferdighet, medmenneskelighet, reell gjeldende lov og rett og demokrati.
   Uten er det grov kriminalitet.
   Det er samtidig også prinsippet for lovlig lov og rett og politikk - kontra ulovlig.

   Enkelt og godt uttrykt i menneskeretts-konvensjonene med blandt følgende ord (fra Menneskerettserklæringen Art 30):
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."
   
   Mona Rodian:
   Du har rett Rune, vi kaller en spade for en spade.

   
---
---

   Vibeke Vedvik, 12.09. 2017:
   https://www.facebook.com/vibeke.vedvik/posts/1805169566161581

   BARNEVERNET DRIVER ROVMORD PÅ MENNESKEHETEN!!

   Det å være vitne til på nært hold hva barnevernet gjør med så mange unge mødre her i landet, især de som har en fortid med rus eller som selv har vært barn under barnevernet i barndoms og ungdomstiden er så brutalt og grusomt at det finnes ingen dekkende ord for denne ondskapen.
   Men ROVMORD er et ord som langt på vei beskriver det som skjer.

   Ronja Marie Fissum er en av disse utallige mødrene som så iskaldt og fullstendig hjerteløst blir henrettet offentlig for alles øyne.
   Bare 20 år, og så reflektert, moden, dedikert, yndig og skjønn at barnevernets ansatte kjerringer bare må ose av misunnelse. For de vet at de kan aldri nå opp til ankelfestet hennes engang. De stinker av mindreverdighetskomplekser der de påberoper seg retten til å være Gud over alle mennesker, som er så uheldig å få dem til sin dør. Og det etter at de fleste av dem attpåtil har hanglet seg gjennom skolen med bare middelmådige karakterer, og vet lite eller ingenting om barn eller barnets beste. Enda mindre kjenner de til kjærligheten eller dens sanne betydning.

   Allerede på fødestua sirklet de som grådige gribber rundt den unge og sårbare moren som var i sin tyngste time, da hun skulle sette et liv til verden. Vel vitende om at barnevernet skulle ta den skjønne himmelskatten fra henne så fort han var født. En skjønn og god liten gutt som hun i 9 måneder har båret tett under sitt hjerte. Med lengsel, glede og forventning knyttet hun sterke bånd til ham. Og hun kjente daglig på den berusende følelsen av lykke når han sparket med føttene og dunket med hendene. For sin nydelige sønn har hun gjort en kuvending med livet sitt, og håpet så inderlig at barnevernet skulle heie på henne og etterhvert trekke tilbake ordene sine om å ta ham fra henne.
   Men barnevernskjerringene hadde ikke engang respekt til å vente utenfor. De gikk inn og ut av rommet MENS Ronja fødte sin lille skatt. Så redde var de for at mor skulle få sønnen lagt opp på magen og få vise jordmødre og barnepleiere hvilken fantastisk god mor hun er, og alltid har vært, allerede fra første stund da hun fikk vite at hun var med barn.
   Ronja måtte trygle om å få ham lagt i armene sine. Hun fikk en bitteliten time. Gutten ble nektet brystet, han fikk ikke i seg den uerstattelige råmelken og videre ingen morsmelk heller.

   Ingen kunne såret Ronja dypere enn dette. Og attpåtil så totalt ufortjent.
   Gribbene forsvant med den nyfødte himmelskatten hennes, og Ronja ble etterlatt med melkespreng, et fullstendig knust hjerte og helt uten krisehjelp. Førstegangsfødende, med de samme spørsmålene som vi alle selv har hatt, da det var vi som fødte vårt første barn. Men med alle instinkter intakt, først og fremst morsinstinktet. Og akkurat her skiller hun seg ut fra mange andre, hun står mer rakrygget enn de fleste gjør i samme situasjon og kjemper som en løvinne for sitt elskede barn.

   Uredd, åpen og ærlig har hun lagt hodet sitt på hoggestabben, klart for hugg, foran hele Norge. I håp om at folket som fortsatt sover vil våkne og ta innover seg det som foregår på fødeavdelingene hver eneste dag her i landet. Men også at alle de som utsettes for det samme som henne skal vite hvor mange de er, for sammen er vi som fra før er sterke, som kjent enda sterkere.

   Tallene på babyer som stjeles av barnevernet på fødeavdelingen stiger for hver dag som går.
   Makter DU å se på at dette skjer foran øynene dine?

   Imorgen blir Ronjas lille skatt flyttet til et fremmed fosterhjem som har ventet på ham siden han ble født. Nå er han 4 måneder gammel, og har frem til nå bodd hos sin bestemor i beredskapshjem. Barnevernet flytter ham til skjermet adresse, til et helt fremmed hjem med fremmede lukter for å ramme Ronja enda hardere etter at hun sto frem med sin historie. De har tilogmed fremskyndet flyttedatoen som først var 13 september.
   Guttens beste driter de i, bare de kan klare å såre mammaen hans enda verre enn de allerede har gjort.
   Og den nydelige, vakre babygutten til Ronja, som elsker mammaen sin - og som er elsket like høyt igjen, skal nå gå fra ukentlige samvær til 4 ganger i året 2 timer hver gang.
Fordi babyer selges i stor skala til ufrivillige barnløse som har stått på venteliste i Spedbarnsbanken og ventet på at storken skal komme med et lite nurk til dem.
   Og fordi barnevernloven om at enhver omsorgsovertakelse er midlertidig, og at barnet SKAL tilbakeføres så snart forholdene ligger til rette for det, blir IKKE fulgt.
   Det jobbes ikke for tilbakeføring.
   Man trenger ikke ha fått være mamma eller pappa engang! For staten mener å eie ditt barn allerede før det er født!
   Og har de sett i krystallkula si at omsorgssvikt muligens KAN SKJE i fremtiden, ja da er deres ord lov. Og menneskehandel helt lovlig.

   KAN VI TILLATE AT DETTE SKJER MENS VI STÅR TAFATTE OG SER PÅ?!

   rovmord-norge.jpg

   *

   (...)
   Line Selvåg:
   Mitt barnebarn ble tatt kort tid etter fødsel,var med,så fikk gle den av å holde mitt barnebarn knappe 20 min.bestefar kom i vill fart,men ble nektet å se sitt barnebarn, !'krystallkule for fremtiden og oppførsel i ungdomstid er viktigst når bv dømmer... skulle vært intresangt å vite hvilken ungdom dem selv var.... alså til og med mette marit kunne blitt fratatt barn,for sine småe ungdomsfakter.... er det ikke slik at man vokser fra sg mye ,den dagen man blir forelder,ALLE OPPLEVER DET,DEN FORANDRINGEN ,mens bv ene å alene bestemmer i sin spåkule at fortid og fremtid ,ungdom el foreldre er likt....snakk om insnevræ sækt !!!!!

   Kitty Oline Mogstad:
   Jeg blir kvalm. Dere besteforeldre sammen med foreldrene hadde fint greid å ta hånd om barnet. Men så er det et spørsmål om makt, kontroll og penger.

   Charlotte Maria Nørstebø:
   Linn Selvåg: Det værste er når dem drar inn ting fra barndommen og ungdomstiden som argument. De kritierte meg fordi jeg ikke klarte holde blokfløyta på riktig måte på barneskolen XD Hørt noe så dumt!

   Kitty Oline Mogstad:
   Man kan virkelig begynne å lure på hva som feiler ansatte i den leiren.

   Line Selvåg:
   Absolutt ingen ting forundrer meg, ang bv!!!det er skremmende !!!
 
   Linda Litsheim:
   Trist : ( : ( : ( Bra du står på med henne, Vibeke <3 Vi må alle gjøre noe for å få slutt på dette her!! BV må slutte å stjele barn!!!

   Eva Beate Fagereng:
   AVSKY; AVMAKT; SINNE; REDSEL; FRYKT; HÅPLØSHET; RASERI; VANTRO; det er det jeg føler for barnevernets handlinger og politikeres og administrasjonens feighet.

   Eva Beate Fagereng:
   Er det foretatt VANDELSATTEST og IQ test og KARTLEGGING av fortiden til de som UTFØRER og BESTEMMER disse lovløse handlingene ???
   (Den som er skyldfri kan kaste den første sten......)

   Unni Sandberg:
   Finner ikke ord! Jeg kjenner kvalmen skyller over meg. DETTE MÅÅ STOPPES ØYEBLIKKELIG!

   (...)
   Line Selvåg:
   Hos oss sto dem klar ute i gangen, med uniformert politi. min datter startet å fossblø, og jormødrene holdt sg over magen av fortvilelse, ,far hyperventilerte og svimte av i gangen. dem fikk ikke en sjangs. barnet var bestilt, av barneløs advokatpar !!! Ingen som helst sjanse, el hjelp fikk dem til å være forelder. jeg har fått sett mitt barnebarn 2 g på 5 år. vi får ik treffe han mer. venter å håper på treff når han blir gammel nok til å bestemme selv. Barneværnet er en sekt!! Kidnappere, og maktsjuke arrogante drittsekker !!!! :(

   Unni Sandberg:
   Huff så trist.. kjenner at jeg blir sint..

   Ewy Anita Tuvik:
   Line Selvåg grusomt. Jeg lurer på hvor mange slike skrekk fødsler som egentlig har skjedd og skjer...?
   Dette har ingenting med barnets beste å gjøre, tvert i mot så må en fødsel som preges av så rå og hensynsløst umenneskelige forhold være å sette liv og helse i fare for både mor og barn. Ikke rart om mor fossblødde og far svimte av.
   Grøss.... ikke til å forestille seg at slikt er mulig. Ikke rart om jordmødrene ble fortvilte. Men har virkelig ikke helsepersonel noen myndighet til å stoppe slikt......?
   Jeg fatter virkelig ikke at barnevern kan se noe behov for å forstyrre fødsler og ta barn rett etter. Hva slags omsorgssvikt og fare for liv og helse kan det være for en baby på et sykehus...?
   Håper det går bra med din datter, selv om jeg klarer ikke forestille meg hva slags videre liv noe slikt kan gi.

   Line Selvåg:
   Maktesløsheten er som en tung murstein å bære. Totalt maktesløs, dømt av fortid. Tiden før man fikk barn,er hva som teller. nåde den som sklir ut litt i ungdomstiden, mellom alt en ungdom går gjennom..da teller det at du har oppført dg skikkelig. og det er vel aldri vanskelig å finne noe negativt å skylde på, for hos bv finnes det heller ingen grenser for grunner.! å er dem ikke der, så dikter dem opp alle slags ting. dem trenger ikke bevis, men en nybakt mor trenger å forsvare sin ungdomstid, sier hun noe feil der, blir det vurdert i bv favør, dem stiller diagnose i hytt å pine, kan alt om reaksjoner på fremmede mennesker,...osv... man skal kjempe, samarbeide, tigge å be,... noen får en sjangse, andre ikke..som ronja sier, hvorfor noen og ikke andre ?? Hvorfor ikke alle, som den har dømt på forkant ??? Det er da et merkelig system, fantastisk at slikt lar sg gjøre i lovens navn. bv er for meg ondskapens makt, som sjuler seg bak noen få solskinnhistorier dem skilter med, men hva med alle skadene dem har stått for... og et skremmende tall selvmord i barnevernes varetekt. Jeg har sett dem på nært hold, og det tar år å komme over at voksne «hjelpere »lyver så det renner, til og med under ed.. og ikke bare en, men flere av dem.... det er som å være med på film... el i en drøm... mareritt !! virkelig være vitne til så mye sammensatt ondskap. Og barna står ikke i fokus, dem bryr seg igrunnen lite om hva som skjer av skader påført av dem. Mange mange stakkars barn, savner sine foreldre sårt. :( Det gjør vondt å tenke på dem, hele ødelagte familier, søskensplittelser, revet fra alle sine, sorg og smerte og den intense maktesløsheten. :( <3 

   Unni Sandberg:
   Gestapohandlinger- stjele barn til barnefabrikken for så gå over lik for å få noen stakkars kroner i kommunekassa. Bøddler!!!!! Håper de brenner i hel.......v

   (...)
   Unni Sandberg:
   Jeg får vondt av slike historier. Barnevernet består av ondskapsfulle mennesker som bare følger paragrafer og ikke tar menneskelige hensyn. Har du en gang hatt med bv å gjøre, så er du en evig kunde. Bv produserer tapere som igjen føder tapere. Det er agendaen for å holde dem igang for her er det penger å tjene og du er inntekten deres. Deg slipper de ikke og heller ikke barna eller dine fremtidige barn. Fysjjjjjj

   Line Selvåg:
   Så intens enig !!Unni Sandberg

   Kathrine Bjelland:
   Forbrytelser. Ren ondskap. Bv er ikke utdannet til å ta de vurderinger de synser seg til, de stjeler barn som ikke skal tas og beskytter ikke de barn som er i grove overgrep, (barn med god tilknytning hsr nok mest markedsverdi i barne handelen )
   men faglig ukyndighet Unnskylder dem ikke, - får det ville ikke vert rått og ondt . Var det bare det manglende faglige: ville de stanset menneskelig. Normale mennesker klarer ikke gjennomføre slik. er jo rå tortur med barnets beste som deres salige rettferdiggjørelse.
   Og løgner for å hjelme det til lovverket.
   Og hvorledes har andre høyt utdannede faglige, ingen tyngde i sine faglige vurderinger - som er virkelighets forankret - men bv vilt og uten bevis, synser og konkluderer, - uten forankring til fakta, blir tatt som objektiv sannhet?
   Beregnende ondskap.
   Barnet, Livets skatt, livets eneste mening, det skjøreste av alt, vår alles plikt, - , blir rått stjelt, beregnende og ved bevisste, tilsiktede, systematiske ulovligheter. Hvor ingen etterser, og domstol dekker bv. Løgn blir sannhet i rettsaken. Ingen rettssikkerhet og ingen menneskeverd for barnet.
   Vanvidd.
   Men slik ondskap kan bare skje, fordi gode sjeler lukker øynene.
   Er nok internasjonalt samfunn som kommer til å stanse kommunistiske systemet. Rå handel av barn. Som skades for livet. Og alt gjøres tross all forskning viser at bare ved svært grove svikt må et barn tas. Naturligvis. En gjør ikke slik med kattunger en gang. Det uforståelige er ikke at noen mennesker gjør grusomme ting, men hvorfor ikke de med hjerte og forstand stanse forbrytelsene.

   Ewy Anita Tuvik:
   Du har rett i at det ikke forklares med faglig ukyndighet. Jeg liker å tro at normale mennesker ikke ville klare å behandle ei mor i fødsel så respektløst og hjerterått. Deler også tanken om at problemet er ikke de onde.... men alle de gode som velger å stå å se på og tåle så inderlig vel den urett som rammer andre enn dem selv.

   Vibeke Vedvik:
   Men er de egentlig så gode da, Ewy Anita?

   Hanne Dahlø:
   Søren meg bra sagt! Kathrine Bjelland! Sånn gjør vi ikke mot kattunger engang... det sier litt om hvor ille det er... menneskeliv står på spill. Det ER ondskap, ingen tvil om det.

   Ewy Anita Tuvik:
   Vibeke Vedvik ondskap finnes i mange former. Dersom de ikke forstod hvor grensebrytende de er å forstyrre mor i fødsel..... som om det ikke var ille nok å stå klar for å ta barnet.......... så er det så likgyldig og blotta for et hvert minstemål av anstendighet at for meg blir dette ondskap.
   Nei, jeg tror ikke normale mennesker kan oppføre seg slik........... og nei, det har ingenting med noen godhet å gjøre.
   Det som skremmer enda mer er at ikke jordmor og leger stoppa dette. Jeg har vondt for å klare å forstå at det er mulig.
   Finnes det virkelig så lite respekt og hensyn til en mor..... et menneske......... så snart barnevern har meldt sin ankomst og putta et stempel midt i panna på henne...? Mødre som barnevern vil ta barn fra er ikke mennesker som alle andre. Minner det om hvordan synet var da de tvangs steriliserte tatere.....?

   Unni Sandberg:
   Rettsapparatet lukker øynene for de vet at blir det slutt på dette skitne spillet så går det ut over lønn og nye oppdrag. Så dette er en sirkel som ikke lett kan brytes. Skulle vært straffbart. En dag kommer det til å skje noe med en av de ansatte når noen har fått nok.

   Kirsti Evelyn Edvardsen:
   Ja, det er rovmord. Rovmord på sjelen til mor, far, sønn og hele familien som har ventet lenge på hans fødsel i håpet om at det vil ordne seg til sist. Men nei, barnevernet endrer ikke på den beslutning de har tatt. Så viser de seg"svake"mener de nok, helt uten empati. Et ord de ikke verken kjenner eller vet hva betyr. At de i det hele tatt må være på fødselsrummet under fødselen forstår jeg ikke. Som om ikke smertene er nok når hun føder så skal hun tortureres med at barnevernet er til stede. Det er en skamplett på det Norske samfunn at vi har et barnevern som misbruker både barn og foreldres rettigheter til grader som er ulovlige : ( : (

   
---
---

   Hannah Mindeberg, 13.09. 2017:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10154666788151721&id=590606720

   Marius Reikerås

   Det er jo bevist at barnevernet kun ønsker å vinne saker. og velger vinne strategien uten å ha noen tanker om rett eller galt.

   Når de er ferdig med saken så er de ferdig. Next.

   *

   Rasha Masri:
   Riktig.

   Rune L. Hansen:
   Inklusivt deres dirigenter og medspillere. Som ikke engang er en smule bedre.

   
---
---

   Dung Svalland, 12.09. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1598776670143256/
   
   Foreldre og barn står totalt hjelpeløs etter bv s kidnapping av barn

   *

   Kitty Oline Mogstad:
   Det må vi gjøre noe med. Vi må jobbe for å etablere et apparat som ivaretar foreldrenes interesser midt oppe i denne traumatiske, inngripende hendelsen i livet deres.

   Khadim Gueye:
   De ble jo allerede traumatisert av Bv.!

   Bjørn Labr:
   Vet det har ikke sett barna på flere år : ( : ( : (

   Dung Svalland:
   Jeg har ikke sett barna mine på nesten 2 år, heller ikke mannen min

   Bjørn Labr:
   
   Dung Svalland:
   Vår eldste sønn har ikke sett sine søsken ett år etter han kom hjem. Hensikten er splitt og hersk. Typisk bv

   Bjørn Labr:
   Ja bv har en muntlig avtale med exen.så jeg får ikke gått i retten :( 

   Bjørn Labr:
   De har gjort en stor feil

   Liv Marit Bakke:
   jeg har ikke sett mine sønner på 6 år. å det har heller ikke storesøster.

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig er de redd for og gjør de alt for at familiene ikke skal være samstemte og forente. De vil jo beskytte seg selv og sin virksomhet.

   Khadim Gueye:
   De veldig dårlig !

   Line Wibekke Pedersen:
   Jeg er enig ... å jeg blir så sinna på.sånne folk som sier at .. ja men det er alltid en grunn til at barna blir flyttet i fosterhjem .. ehh NEI det er ikke det .. De tar barn altfor fort og lett ut av biologisk hjem ..
Med tanke på at jeg nå ikke får lov å se mine 2 minste ..pga bvt mener barna er traumatisert på samvær med oss
   Så nå er jeg faktisk både frustrert å lei meg ..for jeg vet dette må være imot barnas vilje .... ( å jeg vet fosterforeldrene setter griller i hodet på dem .. for det fikk jeg jo høre fra fostermor selv i retten ) 6 mnd er lenge .. en evighet sikkert for mine barn som ikke er så gamle ennå ... fuck bvt systemet å retts systemet .. unnskyld språket .. men jeg er så lei ... å nei jeg gir IKKE opp håpet ..

   Khadim Gueye:
   Ikke gir opp håpet, står på vi har like historie. BV, ER MAFIA FOLK !!!

   Biljana Maksimovic:
   Stå på, vi er mange i slik situasjon

   Liv Marit Bakke:
   jeg har gitt opp det håpet. Nå håper jeg istedet at jeg får knust jævlene som stjal dem å gjorde meg til en fremmed. Rekker jeg ikke det før jeg dør, så skal jeg komme tilbake å gjøre det etter min død.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/permalink/1310974452345558/

   Reidun Breivik:
   Gud godkjenner ikke kidnapping av andres barn Han har florert dem til mor og får!!! Han advarte Josef og Maria om at de måtte flykte med Jesus barnet!!! Så bv er IKKE AV GUD!!!!

   Reidun Breivik:
   Det er så usigelig djevelsk det bv gjør og jeg blir så irritert når folk som ikke har opplevd dette selv sier at barnevernet kidnapper ikke barn Jo de GJØR DET!!! de er ikke riktig klok noen av dem lyver til barna og snakker nedsettende om dem !!! så barna blir apatiske etter hvert da sier bv nå er barnet falt til ro!!

   Rune L. Hansen:
   Det de der visse sier er som å si at Gestapo ikke kidnapper mennesker. Selv om de vet utmerket godt at det er (og var) det (også) de gjør.

   
---
---

   Liv Marit Bakke, 13.09. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1599740843380172/

   Min sønn sitter i soffaen å er avbildet uten min tillatelse. Denne lykkelige Frp familien er idag skilt.

   Min sønn er altså blitt fosterfamilieskilsmissebarn som fraktes att å fram mellom fostermor å helgefosterfar. Det samme gjør dems felles ekte sønn, lysluggen i fronten på dette bildet her. Begge fosterforeldre har funnet seg nye partnere. Å som om ikke dette finansierer denne storfamilien godt nok, så har helgefosterfar blitt fosterfar til en muslimsk gutt. Fostermor på bildet her, har ikke giddet å jobbe på 10 år, fordi ho lever godt nok på det min sønn bidrar med, 50 000 kr pr mnd +++

   Frp-kidnappere.jpg

   Frp-camp skal gi valgseier
   https://www.siste.no/politikk/frp-camp-skal-gi-valgseier/s/1-103-4347862
   Med Norges råeste grill og hardtrening i Frps politikk, skal familien Andersen fra Skjeberg feriere sammen med barna på Frps valgcamp i Bø.
   siste.no

   *

   Liv Marit Bakke:
   her er mer om den samme lykkelige familien. Min sønn blei plassert i dette huset i 2010. Dette er 2012. kort tid etter blei dem skilt.

   http://www.vgtv.no/video/69135/sinnasnekker-n-trond-og-therese-faar-se-resultatet?fref=gc&dti=946004698753793
   VGTV er Norges største web-tv-kanal. Nyheter, sport og underholdning.
   vgtv.no

   Sylvia Marilyn Sørstrønen:
   Denne artikkelen handler om sinnasnekker'n, tror nok du har lagt ut feil artikkel : )

   Liv Marit Bakke:
   Det er den lykkelige fosterfamilien som viser fram sinnasnekkerens ferdige resultat. merk at dette var i 2012. min sønn blei plassert i dette halvferdige huset med dette konfliktfylte samboerparet, allerede i 2010. kort tid etter tok fostermor med seg min sønn å sin sønn å flyttet til ny kommune. fosterfar bor fortsatt i dette huset, med ny samboer å et nytt fosterbarn. i tillegg er han da helgefosterfar til min sønn. i følge dem er jeg livsfarlig for min sønn.

   Tone Henriksen:
   50 tusen i mnd. Går ikke ann

   Karin Hovland:
   Ikkje den fyrste det

   Harry Bekkemellem:
   :-(

   Torbjørn Sandnes:
   Som jeg sier, dem håver inn over kr. 75 000 i mnd. Din barnetrygd blir du og trukket for.
   Jævla hykleri altihop.

   Liv Marit Bakke:
   å pensjonspoeng blir man åsså snytt for.

   Frøydis Eggen:
   50.000,- pr mnd +++?? Hvor i all verden har du den summen fra? Lønn, utbet, etter skatt, er mellom 5000 og 6000,-. De får 7000,- ekstra, til utstyr og aktiviteter. Forskjellen er ikke såååå stor, fra kommune til kommune

   Liv Marit Bakke:
   den summen har jeg ifra sakspapirene, hvor barnevernet invilget fostermors krav.

   Frøydis Eggen:
   Liv Marit Bakke, tror nok d er en 0 for mye der. De får mellom 5000,- og 6000,- utbet, etter skatt +7000,- til utstyr og aktiviteter.

   Liv Marit Bakke:
   neida det er korrekt antall nuller. merk det er noen år siden, så ho får nok mer idag.

   (...)
   Granit Bujupi:
   Hva så om fosterfaren har blitt fosterfar til en MUSLIMSK GUTT, jeg mener : hadde det vært noe annet om han var kristen?

   Lill-Tove Sandneseng:
   Tror ikke det var poenget ....

   Granit Bujupi:
   Hvorfor var det viktig og tilføye at denne gutten var muslimsk?

   Liv Marit Bakke:
   tja hva skulle jeg kalle gutten istedet? mørkhudet? innvandrerbarn? min sønn er halvt Irakisk. Etter plassering i dette fosterhjemmet, skrøt barnevernet av seg selv med å ha plassert ham i et fosterhjem hvor "foreldrene" ligner på ham! Sjekk bildet. Ligner dem på ham? Neste tanke... hva står i papirene til den nye mørkhudete gutten? at fosterfar ligner på ham?

   Granit Bujupi:
   Usaklig ! Hva kaller man sånne som deg? Gamle røøyyy? Stygg? Mindre pen?

   Granit Bujupi:
   Eller bare den kristne damen? Er det det folk kaller deg?

   Liv Marit Bakke:
   hva er usaklig?

   Granit Bujupi:
   Du. Hvorfor svarer du ikke

   Granit Bujupi:
   Går du å kaller de Kristne vennene dine for kristne liksom? Tilføyer du det når du snakker om dem?

   Liv Marit Bakke:
  det er ikke mange dager siden hele norges befolkning snakket om den stakkars engelske jenta som var blitt plassert i et muslimsk fosterhjem borti england. å fremheve at denne gutten er muslimsk, plassert i et kristent hjem, hos Frp politikere, som ikke ønsker invandring. Er ikke det god nok saklig grunn?

   Lilian Ilona Nilsen Wiborg:
   Granit Bujupi fordi en muslimsk unge burde ha muslimske fosterforeldre, siden han selv er muslimsk. Et kristent barn bør heller ikke ha muslimske fosterforeldre. Det har noe med å respektere barnets identitet og religion. Men selvfølgelig barnevernet vil jo fjerne all religion og da plasserer de barn hos folk som ikke fins religiøs i det hele tatt. Såpass burde også du forstå.

   (...)
   Ole Henriksen:
   Det er utrolig mye penger i barnevernsystemet, politikere og byråkrater passer som hand i hanske med hverandre.

   Ronny Jacobsen:
   Det brukes 27 milliarder på Bv i Norge , ikke småpenger

   Rune L. Hansen:
   Regn med alle de pengene og karriærene de både direkte og indirekte setter i sirkulasjon så er det og blir det til og med enormt enda mye mere.

   Kai Jørgensen:
   Det er vansklig å være stolt av å bo i et målboland : (

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. september 2017: 

   Mørkt, avtagende halv-måne i øst og 6 pluss-grader Celsius her ute omkring 04-tiden i natt. Skyet tildels delvis overskyet og opp til omkring 13 pluss-grader utover formiddagen. Jeg skriver jevnlig kort om været her i Dagboks-notatene av flere grunner. Blandt annet for meg og andre omtrentlig å synliggjøre noe progresjon og eventuelle endringer. Av tilsvarende grunn skriver jeg tidvis litt om blandt annet fruktene og vekstene i hagen her på hjemstedet også. Som et slags lite innsmett angående en viss progresjon, lettere omtrentlig å se eller ane i videre og senere hensynsfulle perspektiver. Halvt skyet blå himmel, sol og opp mot 15 pluss-grader klokken 13.30. (Hvis den billige temperatur-måleren her ute plassert jeg nu har brukt mere enn et år viser rett. Det gjør den kanskje ikke. Kvaliteten på den typen jeg bruker varierer meget.) Tildels overskyet med dus sol og mellom 15 og 14 pluss-grader frem mot 16-tiden. 12 omkring 20-tiden. Mørkt og 10 omkring 21-tiden. Med 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 14.09. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154726399386875

   Noe mer ineffektivt og gammeldags system enn domstolene, finnes knapt i Norge.

   Selv 12 år etter at lov om lyd og billedooptak ble vedtatt av Stortinget, stritter domstolene imot.

   Det er ikke mange år siden jeg sendte et prosesskrift per e-post til en tingrett, hvor dommeren responderte:

   "Her forholder vi oss kun til prosesskrift mottatt per post i minimum fire eksemplarer. Deres prosesskrift per epost, vil følgelig ikke bli hensyntatt"

   Tenk hvor mange tonn med unødvendig papir, som er gått med på å tilfredsstille dette avdankede systemet.

   Bra at regjeringen pålegger domstolene å følge med i tiden.

   Vi lever tross alt i 2017, og ikke 1917.

   NRK beklager! Vi kan ikke finne siden du er ute etter.
   https://www.nrk.no/norge/hoyesterett-slar-alarm-om-juristmangel-1.13688549
   Inger-Lise Haug - NRKs første Omforladels. Vi kunne ikke finne siden De leter etter. Gå til søk Forrige side nrk.no 404
   nrk.no

   *

   Rolf Halln:
   Har Nrk fjernet innlegget nå :( :( :(

   Lilliann Roppen:
   Trykk på linken

   Rune L. Hansen:
   En interessant og typisk propaganda-artikkel fra den politiske nepotismen sin side. Nærsagt alt forties eller bagatelliseres, samtidig som det lille som egentlig blir sagt er enten løgner og propaganda (for å skjule den offentlig organiserte kriminaliteten), eller lite vesentlige småtterier (når vesentlighetene er fraværende og forfalsket).
   Det skilles i det heletatt ikke sannferdig mellom vesentligheter og uvesentligheter. Vesentlighetene er og blir uvesentligheter og perspektivet er og blir offentlig organisert molbo-kriminalitet. Smittsomt i ledd efter ledd.
   Og hva er så de reelle vesentligheter?
   De reelle vesentligheter er at offentlige menneskeretts-krenkelser og plagsomheter i det heletatt ikke skal forekomme eller kunne forekomme, men skal kompetent og effektivt umiddelbart straffeforfølges (med utgangspunkt i en politianmeldelse, klage eller protest fra hvem enn) og rettes opp!
   Offentligheten skal og må være i levende, frivillig og nødvendig kommunikasjon og argumentasjon med enhver i sivilbefolkningen - med menneskeretts-konvensjonene og prinsippene for lovlig lov og rett som standard og utgangspunkt!
   Det må og skal være absolutt null-toleranse for enhver mulig eller reell offentlig menneskeretts-krenkelse, inklusivt forfalskninger, unnlatelser, fortielser og bagatelliseringer!
   Politikere, dommere eller andre offentlig ansatte som tror de har fått makt og innflytelse for å tjene sin egen og venners karriære eller sine egne ønsker og hensikter ved å ned-prioritere eller bagatellisere en mulig eller reell menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere medmennesker må til enhver tid kompetent og effektivt straffeforfølges og stoppes!
   De skal og må 100% tjene menneskerettighetene for absolutt ethvert medmenneske i landet - og ikke seg selv og sine egne forbrytelser, feil eller uvitenheter!

   Rune L. Hansen:
   Det er absolutt ingenting som indoktrinerer og perverterer et land mere enn dets dommere og politikere - hvis de tillates å krenke en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker!

   Rune L. Hansen:
   Geir-Ole Isaksen sier i en interessant kommentar i dag, følgende:
   "Men det rare er jo at vi er mange uten juridisk utdanning som ikke har noe problem med å skjønne disse lovene og viktigheten av de, mens justispolitiker og dommere ikke klarer å skjønne det på hele sin yrkeskarriere."

   Greta Solheim:
   Det er ikke min erfaring. Tvert imot også i saker der jeg opptrer på en annen parts vegne, aksepterer dommere at jeg sender prosesskriv som e-post til retten. Jeg sender altså ikke eneste prosesskriv per vanlig post. Men hva jeg påberoper slik at dommere også aksepterer at anker sendes som e-post, gidder jeg ikke utbrodere nå, fordi det glemmer dere tydligvis like snart

   Birgitte Riegel:
   Antar at eposten sendes slik at den ikke utfordrer personvernloven.
   Min politianmeldelse som ble sendt via min advokat ble også sendt pr epost til Oslo politidistrikt uten nevneverdig problemer.
   Ble sendt en ekstra kopi pr post for sikkerhets skyld

   Greta Solheim:
   Jeg sladder intet. Sender kun som e-post, og uten å ettersende per vanlig post. Det gjelder også politianmeldelse, der jeg har påberopt samme grunnlag som dommere har akseptert for at også anker sendes som e-post

   Birgitte Riegel:
   Ja, det er i alle fall ikke problem å få noe gjennom på E-post om man virkelig går inn for det.

   Rolf Halln:
   Fylkesmannen i Nordland er ikke akkurat slik Greta Solheim ;)

   Rune L. Hansen:
   Slike "småtterier" angående formaliteter varierer fra dommer til dommer. Det verste er ikke at dommerne selv er loven når det gjelder uvesentligheter og de er innenfor lovens lex superior. Det verste er når de selv er loven utenfor lovens lex superior.

   Kjetil Farstad:
   Bare mafia hele systemet.... : (

   
---
---

   Oddvar Espegard, 28.08. 2017:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=497851157215628&id=100009722441065

   I OFFENTIG REGI Å FRATA ET MENNESKE RETTEN TIL SITT FAMILIELIV

   av Rune L. Hansen
.
   er, hvordan en enn snur og vender på det, en fullstendig ulovlig og straffbar handling, både internasjonalt og nasjonalt.
   Enhver advokat, dommer, politiker eller annet menneske som ikke vet eller forstår det befinner seg på den grov-kriminelle side av loven.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, dette må gjentaes og bli sagt mange ganger og mange steder for direkte å avsløre og å få stoppet det norske terror regimets verste pågående kriminalitet!

   Rune L. Hansen:
   Denne nødvendige kunnskapen må vi spre så meget som mulig så presist, kortfattet og variert som mulig!

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.09. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154726741011875

   Snakket med en utenlandsk advokat her forleden, og han sa at dersom det hadde vist seg at hans land sin dommer i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen ( EMD), også hadde vært ansatt i den nasjonale Høyesterett samtidig, så ville det ha blitt "ramaskrik".

   Men, ikke i Norge, her letter man knapt på øyelokket, og lar "humla suse" videre.

   *

   Heidi Turid Dammann:
   Hvorfor er pressen så lite interessert i det utrolige lavmål som råder i det norske rettsvesenet?

   Trond Stenseng:
   Slik er det i et land som ikke har en presse. De har for lengst fått munnkurv av staten. Det er på tide at det Norske folk forstår at de blir bare servert fake news.

   Julianne Olaisen:
   Tror de vet de da stikker handa ned i et vepsebol Heidi Turid Dammann.

   Ellen Kollstrøm:
   Nordmenn må være Europas (hvis ikke verdens) mest konforme folkeslag! Det irriterer vettet av meg for tiden.

   Anne Marit Myhre:
   Det er helt utrolig :( Håper det er noen ute i denne verden som skriver om dette her i pressen .

   Mona Kågen:
   Slik fungerer dessverre EU-reglene. Og ikke minst, Høyre-politikken :(

   Torunn Økland:
   Norge er et av de mest korrupte statstjenestemanns land i verden. Nettverkene styrer

   Sigbjorn Aase:
   Beviset er. At her til lands har korrupthet vokst inn i genene dvs det har vært slik i manns minne. Marius Reikerås

   Robert Steffensen:
   Jeg tror at Ulf Isak Leirstein vil ta tak i denne saken -- han er mann for å rydde opp i urett og når det går for langt. Vi skulle i Norge hatt en lov for "når det går for langt " -- vi kan ikke bruke byråkrati og forvaltning til å gå tjenestevei for saker som er 100 prosent skakkjørt. Et annet forhold som glemmes er at de folkevalgte er landets ledere og har et ansvar i denne forbindelse.

   Sigbjorn Aase:
   Jeg tror og at Ulf Isak Leirstein tar tak i dette videre.

   Ulf Isak Leirstein:
   Sigbjorn Aase hei, Marius har sendt dette til domstolen, og jeg venter spent på svaret. Så skal jeg vurdere oppfølging. Absolutt relevant spørsmål!

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Du er en mann for folket Ulf Isak Leirstein

   Robert Steffensen:
   Veldig bra Ulf -- dette er utrulig flott service for folket.

   Sigbjorn Aase:
   Staten ønsker jo å tjene penger Ulf Ulf Isak Leirstein Kan Garantere deg at her er det ufattelig mye å hente. (INN)

   Sigbjorn Aase:
   Men nå som de er tatt med buksa nede og til og med skjorta er i filler, så må der komme forandring. Blir for dumt at de leker med befolkningen.

   Mona Kågen:
   Den gamle grunnloven vår hadde en paragraf som ble fjernet for å kunne tilnærme oss eller si ja til EU eller EøS avtalen for den del. Den nye har ikke den paragrafen intakt. Derfor må vi kreve den gamle tilbake, som beskyttet oss mot å ta imot lover og regler fra andre land.

   Geir-Ole Isaksen:
   Fjerningen var uansett ulovlig, så loven skal være gyldig som før

   Mona Kågen:
   Folket ble ikke spurt engang om de syntes det var greit. :(

   Anette Bull:
   Håper vi får en opprydning i den manglende rettsikkerheten. Rart at de som dekker seg bak egne lovbrudd, ikke ansvarliggjøres på lik linje som andre.

   Gs Allan:
   Hva med lojalitetsplikten? Gjelder den under permisjon?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1373256706133936/

   Arne Follerås:
   Marius Reikerås Problemet er vel at vi har ingen som har autoritet til å gripe inn ? Stortinget har jo løpt fra det ansvaret og latt dommerne styre seg selv. Noen må på et tidspunkt få orden på rettssystemet vårt. Kan forslag via Kongen i statsråd føre frem? Eller må det lovendringer til ? I så fall må noen jobbe for fullt med det.

   Mona Kågen:
   Vi kan kreve vår gamle grunnlov tilbake. Den av nyere dato er jo som kjent fjernet en paragraf fra, som gjør at vi ikke kan motsette oss utenlandske lover og regler ;)

   Heidi Turid Dammann:
   Vi trenger en debatt og få frem det horrible i svakhetene ved vårt rettsvesen. Folk bør få vite at vi ikke kan etterprøve hva som er sagt under en rettssak. Dommerne kan jukse med dommene ved å unnlate å skrive den fulle og hele sannheten i påstandsgrunnlaget til partene som er i begynnelsen av dommene. Så kan de i tillegg unnlate å skrive om noe av det som er bevist under rettssaken, og vrenge litt her og der på sannheten. På den måten kan andre som leser dommene ikke avsløre hva som er feil ved dommene hvis de ikke kjenner saken uavhengig av dommen.

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, fredag 15. september 2017: 

   Mørkt og 6 pluss-grader Celsius her ute klokken 05 i natt. Spredt lett overskyet lys blå himmel med en avtagende måne-sigd høyt i sør-vest og omkring 12 pluss-grader frem mot 11-tiden. 16 klokken 15. Mørkt og 9 klokken 22. Med omkring 8 mot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, lørdag 16. september 2017: 

   Mørkt, stjerne-himmel og omkring 7 pluss-grader Celsius og en måne-sigd over horisonten i øst her ute klokken 03 og 04 i natt. Lys blå himmel, tildels spredt lett skyet og til omkring 13 pluss-grader frem mot klokken 12. Mørkt og 10 pluss-grader omkring 21-tiden. Konserverer plommer og bjørnebær også i dag. Ned mot 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, søndag 17. september 2017: 

   Mørkt, stjerne-himmel og 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. 6 og ikke mørkt klokken 07. Solen i øst på spredt lett skyet lys blå himmel og 7 pluss-grader klokken 09. Tildels slørete himmel spredt lett skyet og 16 pluss-grader omkring 13-tiden. Hvitlig overskyet omkring 16-tiden. Med 14 pluss-grader klokken 18. Mørkt, stjerne-himmel og 8 klokken 23. Ned mot 7 frem mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.09. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1375772355882371/ 

   Politikk og forstand

   Det snakkes ofte om de forurettende forskjellige "svakhetene og feilene" ved "vårt" rettsvesen og ved vårt lands politikk og offentlige forvaltning.

   Som man liksom bare må akseptere, iallfall hvis man ikke selv enda er forurettet av noe. Sier eller tror mange i dagens Norge.

   De sier eller tror det fordi de mange som foruretter og deres medspillere ønsker at de skal si nettopp det, Ja, nettopp.

   De lar seg indoktrinere til å si og tro akkurat nettopp det. Til tross for at de selvfølgelig egentlig vet bedre! Både de som foruretter og de forurettede.

   Det er et mere eller mindre bevisst smittsomt forsøk på å bagatellisere eller akseptere menneskeretts-krenkelsen!

   Enhver konkret menneskeretts-krenkelse er kriminalitet, hva enten den skjer i regi av offentlig ansatte eller medvirket av private.

   Hvor systematisk eller ikke-systematisk den enn er. Glemmer en dette enkle faktum så leder en mennesker og samfunnet på ville, livs-farlige veier!

   Enhver konkret menneskeretts-krenkelse er kriminalitet, som skal og må kompetent straffeforfølges, stoppes og repareres.

   Unntak gjelder bare hvis det nødvendig og solid og tydelig og uomtvistelig er i samsvar med enhvers alle menneskerettigheter.

   Alt dette er det både nødvendig og viktig å forstå for ethvert menneske og samfunn.

   *

   Rune L. Hansen:
   Selv tilsynelatende små offentlige menneskretts-krenkelser kan brukes for å skjule mange andre og langt grovere menneskeretts-krenkelser. Dette lærer og forstår offentlig ansatte i makt-posisjoner og benytter mange seg av når de vet at menneskerettigheter bagatelliseres eller neglisjeres.

   Elzbieta Lemaniak:
   Enig ang. bagatelisering av noe som er lovbrudd, eller helseskadelige krenkelser. Bagatelisering foregår ved hjelp av omdefinering av de faktiske forholdene som for eks: det er ikke mobbing, bare en konflikt, eller en "misforståelse", det er ikke varsling om ulovligheter, bare "misnøye" med noe. Det er ikke livsfarlig arbeidsmiljø hvor ledelse mobber, vi har bare noen "areidsmiljøutfordringer" her. Når jeg kollapset på vei til jobb i 2009 (hyperventilering, jeg så ingenting) etter grufulle krenkelser fra en inkompetent leder skrev Tingretten i dommen at Lemaniak fikk en "fysisk reaksjon" på vei til jobb. Det er bare å le av. Jeg ville aldri trodd at en domstol kan komme på det nivå.

   Rune L. Hansen:
   Hva enn noe gjelder så enten er det en menneskeretts-krenkelse og dermed et lovbrudd eller så er det ikke. Elzbieta Lemaniak. Og alt annet må være i samsvar med eller innenfor menneskeretts-konvensjonene og deres bestemmelser og prinsipper for ikke å være ulovligheter og kriminalitet. Det hverken er politikere, dommere eller noen som helst andre enn menneskeretts-konvensjonene selv som bestemmer det.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.09. 2017 via Menneskerettsdomstolen Norge Info:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/?multi_permalinks=1418784808158667

   Det norske terror regimet er en massiv menneskeretts-krenkelse. Ikke minst også via rettsvesenet.
   I det heletatt er menneskerettighetene tabu og bannlyst. Også i rettsvesenet.

   Også blandt annet EMK Art 6:
   "Retten til en rettferdig rettergang / 1. For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov."

   Litt sitat:

   "Privatpersoner risikerer tap på opptil 700.000 kroner dersom de går til rettssak, ifølge ekstraordinær lagdommer, Ruth Anker Høyer.
   – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett.

   DN skrev torsdag at høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen frykter vanlige folk ikke har råd til å prøve en sak for retten. Bårdsen fikk støtte fra advokat Øystein Myre Bremset i BA-HR, som mener det er risikosport å gå rettens vei for vanlige mennesker."

   Beskylder advokater for å tenke på kun én ting
   https://www.dn.no/nyheter/2017/02/16/2047/Jus/beskylder-advokater-for-a-tenke-pa-kun-en-ting
   Privatpersoner risikerer tap på opptil 700.000 kroner dersom de går til rettssak, ifølge ekstraordinær lagdommer, Ruth Anker Høyer.
   dn.no

   *

   Caritha Lorenza Furnes:
   Når AI systemer blir veldig gode er advokaters business gått ut på dato. Teknologien kan bidra med økt rettferdighet til lavere kostnad og gi bedre demokrati. Forandringen kommer sjelden av mennesker som gjør ting, de kan lett bestikkes. Vanskeligere å forhindre teknologisk utvikling som gir mindre kostnader...

   Rune L. Hansen:
   Jajo, men rettferdighet er ikke noe en skal måtte vente på, som visse mange håper på. (Deriblandt også i avis-artikkelen.) Rettferdigheten skal være kompetent og effektiv og gratis, uten forfalskninger, neglisjering, bagatellisering eller ned-prioriteringer. Den er og skal være en 100% solid selvfølgelighet.

   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, mandag 18. september 2017: 

   Mellom 8 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og 8 frem mot 09-tiden. Efter hvert spredt lett skyet lys blå himmel, med opp til omkring 16 pluss-grader frem mot 14-tiden. Videre efter hvert noe tilskyende og tildels overskyet en stund med noe yr og 14 pluss-grader omkring 18-tiden. Halv-mørkt og 10 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt og i underkant av 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.09. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211489861136927

   Korrupsjon, menneskerettighetene og krig

   Mange tror ikke andre er så ille, fordi de selv ikke er så ille.

   Men er de det?

   Mange vil ha så mye korrupsjon som mulig og så bagatellisert som mulig.

   Når mange på hver sine måter vil ha menneskeretts-krenkelser, så blir det et utrolig mangfold.

   Et utrolig mangfold av menneskeretts-krenkelser, som applauderes, beskyttes og bagatelliseres.

   Smittsomt går det en og samme vei - stadig verre, forurettelsenes vei.

   Det er og blir krig mot menneskeverdet og menneskerettighetene.

   Og sivilbefolkningen og verden.

   Det går som det gikk i Syria, Nord-Korea, Burma, osv.

   Krigen blir underveis stadig mere synlig, tydelig og nærgående.

   Det er bagatelliseringenes vei.

   Krigens vei.

   Utplyndringens vei.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/808363962527679/permalink/1617083728322361/

   Hamza Chaudry:
   Aha

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 19. september 2017: 

   Mørkt, omkring 10 pluss-grader og yr her ute i natt. Disig lavt overskyet, vått og 11 pluss-grader klokken 10. Med 14 pluss-grader og noe yr omkring 14-tiden. Tildels lett yr videre. Halv-mørkt, disig, lett yr og 12 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt, vått, tildels lett yr og 12 og 11 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, onsdag 20. september 2017: 

   Mørkt, vått, tildels lett yr og mellom 11 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, regn, vått og omkring 12 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet, vått og opp mot 14 pluss-grader frem mot 15-tiden. Derefter disig og regn igjen. Med 12 pluss-grader frem mot 18-tiden og videre. Mørkt, vått, yr og 10 klokken 21. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.09. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211500185475029

   Falske og kriminelle familier, kontra ekte

  "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Ordene, som er fra Menneskerettserklæringen Art 16, er en tydelig og utvetydig lovbestemmelse og menneskerettighet. 

   Det samme med Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Lovbestemmelsen har gitt og gir ethvert menneske ikke bare rett til beskyttelse av sitt naturlige familieliv, men er også en forpliktelse og et krav i forhold til ethvert menneske og ethvert samfunn.

   Menneskeretts-konvensjonene, hvor også Menneskerettserklæringen inngår, er mangfoldig meget tydelige på dette som angår enhvers rett til og krav på sitt naturlige familieliv.

   Blandt annet har Barnekonvensjonen (i Art 7) en tilsvarende lovbestemmelse, med følgende ord:

   "Barnet skal registreres umiddelbart efter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og for eksempel i Art 35:

   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Det er altså meget så tydelig og utvetydig at absolutt ethvert menneske har et uavhendelig krav på respekt og beskyttelse av sitt naturlige famlieliv.

   Og at dette umistelige kravet forplikter absolutt ethvert menneske og samfunn.

   Dette er jo også en selvfølgelighet, i og med at å frata eller manipulere et menneske sitt familieliv automatisk har krenkelse av et stort mangfold av menneskerettigheter som konsekvens.

   Og samtidig også forbryter seg mot et stort mangfold av både internasjonale og nasjonale straffelov-bestemmelser. Inklusivt med meget høye strafferammer.

   Hva enten det skjer i statlig eller privat eller annen regi eller medvirkning.

   Skjer det med medvirkning fra offentlige ansatte, hvem enn de er, eller med medvirkning fra andre mennesker, så er det og blir det i tillegg blandt annet organisert kriminalitet.

   Slik politisk offentlig organisert kriminalitet har nu lenge og smittsomt skjedd i flere land, stadig verre og verre.

   Blandt annet og særlig i Norge.

   Uberettigede og falske familier og identiteter har blitt og blir skapt, med katastrofale konsekvenser.

   Uberettigede, unødvendige og menneskeretts-krenkende falske "fosterfamilier", "alene-mødre", "institusjons-hjem", etc. har oppstått.

   Av mennesker i eller utenfor den offentlige forvaltningen som har medvirket i å gi seg selv eller andre en falsk familiestand.

   Altså falske og kriminelle familier. Uberettigede familier. Hva enn motivene eller forklaringene har vært eller er.

   La meg gjenta ordene fra Menneskerettserklæringen:

   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Å forbryte seg mot dette er både groveste slags kriminalitet, menneskeretts-forbrytelser, menneskeretts-forakt, terror, tortur og angrep på og ødeleggelse av menneskeverdet og familien som den "naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet".

   Og angrep på og ødeleggelse av både felles-menneskelig internasjonal og nasjonal lov og rett, menneskeretts-konvensjonene og prinsippene for lovlig lov og rett.

   Et angrep på og ødeleggelse av de felles-menneskelige kjerne-verdiene i og for ethvert menneske, samfunn og land.

   Ethvert menneske er forpliktet til å få dette og slikt umiddelbart stoppet og reparert og kompetent straffeforfulgt.

   Uten vil dette smittsomt forsøke å ødelegge ethvert land og hele verden.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1606238769397046/

   Egil Borse-Svensen:
   Bra jobbet!

   Rune L. Hansen:
   Det synes nok ikke den store halvdel av mennesker i dagens Norge som har eller har hatt fordeler og nytte av menneskeretts-forbrytelser, Egil Borse-Svensen. De forbanner, fortier og forfalsker både menneskeretts-konvensjonene, meg og alle forurettede. :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 20.09. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1378545115605095/

   Polske medier: Norsk kvinne søker asyl i Polen
   http://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/polske-medier-norsk-kvinne-sker-asyl-i-polen/3423373971.html
   Ifølge polske medier har en norsk kvinne søkt asyl i Polen. Kvinnen sier hun frykter at barnevernet skal ta fra henne datteren.
   nettavisen.no

   *

   Scott Johansen:
   Legg merke til at artikkelen ikke har et åpent kommentarfelt... dette er tydeligvis et svært følsomt område for norsk media...

   Anne Shrestha:
   DET ER IKKE RART: !!!!

   Glynt Høiensahl:
   Ikke noer rart i det, mange frykter barnevernet i Norge, som handler på lik linje med nazistene

   Else Borge:
   Nazi, O ny versjon

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, torsdag 21. september 2017: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels med regn og yr og omkring 10 pluss-grader utover formiddagen. Vått, noe vind-drag, men uten nedbør klokken 14. Med 12 pluss-grader klokken 17 og derefter tildels med nedbør. Mørkt, vått, tildels regn og yr, noe vind-drag og omkring 12 pluss-grader utover kvelden. Med yr og 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 21.09. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154744656046875

   Da Stortinget valgte å innlemme menneskerettene i et eget kapittel i Grunnloven i 2014, var det for å understreke viktigheten av at norske myndigheter respekterer de grunnlovmessige rettighetene som skal sikre borgeren mot krenkelser.

   Spesifikt videreførte Stortinget Grunnlovens 110 C gjennom Grunnlovens § 92, hvor det heter:

   ”Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.”

   Dette er i realiteten det samme pålegg overfor nasjonale domstoler, som det som følger av statens sikringsplikt, jf EMD artikkel 1, der det heter:

   ”Forpliktelse til å respektere menneskerettighetene
   De høye Kontraherende Parter skal sikre enhver innen sitt myndighetsområde de rettigheter og friheter som er fastlagt i del I i denne konvensjon.”

   Da Den Europeiske Menneskerettsdomstol dømte Norge for brudd på EMK Artikkel 6 nr.1 i saken mellom Norge og Hansen i oktober 2014, sa EMD det slik i premiss 71 følgende under de generelle prinsipper:

   "(a) General principles

   71. The Court reiterates that while the Convention does not compel the Contracting States to set up courts of appeal or of cassation and does not guarantee a right to appeal as such in civil cases, a State which does so is required to ensure that persons amenable to the law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in Article 6 (Delcourt v. Belgium, 17 January 1970, p. 14, Series A no. 11)."

   Følgelig heter det i en dom der Norge er dømt, at når Norge først har satt opp sitt juridiske system, så er det folkerettslig bundet til å Ensure that persons amenable to the law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in Article 6 (Delcourt v. Belgium, 17 January 1970, p. 14, Series A no. 11).

   Jeg minner i den anledning om EMK Artikkel 46 nr .1 , hvor det heter:

   "De høye kontraherende parter forplikter seg til å rette seg etter Domstolenes dom i enhver sak de er part i."

   Norske dommere har følgelig en folkerettslig og grunnlovsmessig forpliktelse, til å følge våre internasjonale konvensjonsforpliktelser.

   *

   Robert Steffensen:
   Når noen glemmer eller bevist unndrar seg forpliktelser, så må de påminnes sine unnlatelser -- det må gjøres med fremmøte på Stortinget hver måned. Plakater, meil, faks, telefoner, med fler må benyttes. Til sammenligning, -- samme metoder som benyttes for å drive inn gjeld og det er det mange av, lovlige. -- partiet Folkets Rettigheter.

   Elisabeth Larsen:
   Dette leste jeg på i dag. Om et vedtak er lovhjemlet eller det gis tydelig utrykk for at fn konvensjonen ligger i dette vedtaket som gjelder tvang. Bruker de det feil er det så alvorlig fordi man etter gamle vergelov ble umyndig gjort og selv on det ikke heter det i dag så er man fratatt handle evne og blir sett på som de som ikke kan samtykke og som domstolen med høytstående leger tar avgjørelser og umyndig Gjør. Om man mister alt og hele livet og skadene er skjedd men vinner vedtaket etter 3 år skal de ikke reparere og erstatte det tapte så godt de kan? Om de gjør det samme en gang til fordi de tror de har lov må jo være enda større overgrep? Hvordan kommer FN konvensjonen inn i bildet og i og med at den teller mest i vedtaket og de misbruker det i Norge. Kan jeg nå frem til domstolen der de hører hjemme? Tilstanden skal være årsaken for å fatte dette vedtaket i samsvar med legeattest og lidelsene skal være sinnslidelse altså åndssvake hjerneskadde psykidk utviklingshemmede dement osv så selv politi vil ikke ta imot anmeldelse og i en barnefordelingsak mister man barna tvert også bv. Dette vedtaket brukes på aldershjem institusjoner men å gi det til meg da jeg er alene forsørger var ikke smart. Om noen kan svare meg eller vil prøve å hjelpe og helt sikkert vet så blir jeg glad for meldinger på innboks. Ble rotete mld men dere ser nok alvorligheten .

   Mona Kågen:
   Å ivareta menneskerettigheter med et lovverk å forholde seg til, som ikke holder mål er ikke noen "god" kombinasjon.

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene er og inneholder i seg selv et lovverkr, Mona Kågen. Det overordnede, det reelle - lex superior.

   Rune L. Hansen:
   Ja, Marius Reikerås, og ikke bare dommerne, men også ethvert annet samfunns-medlem og enkeltmenneske. Det er kriminalitet å ikke gjøre det - i henhold til et mangfold av også Straffelovens lovbestemmelser. Men for mange er det jo både forvirrende og perverterende eller kriminell dobbel-moral og falskhet når også dagens norske dommere (de fleste, eller alle?) grovt og systematisk omfattende er kriminelle og dermed også ber alle andre om å være det! Et slikt rettsvesen er i det heletatt et grov-kriminelt feilvesen! Når vi så i tillegg også har en mengde offentlige politikere i en nepotisme som efteraper hverandre i både å neglisjere, bagatellisere og utøve menneskeretts-krenkelser - og ber, premierer eller truer hele den offentlige forvaltningen om og til å gjøre det samme - da er det ikke mindre forvirrende, perverterende, forurettende og kriminelt - og dobbel-moral!

   Rune L. Hansen:
   Det finnes i det heletatt ikke noe ekte rettsvern i dagens Norge, men det er en politisk offentlig mafia-virksomhet som utgir seg for å være det. Det eneste de gjør er med mangfoldige kriminelle midler og metoder - deriblandt dobbel-moral og propaganda - å beskytte seg selv og sine mest nyttige medspillere. En utspekulert nepotisme, den og de samme år efter år.

   Mona Kågen:
   Et konkret lovverk, med konkrete vilkår, hjelpemidler m fakta-opplysninger, og konkrete virkelmidler. DET fungerer ALLTID best. :)

   Rune L. Hansen:
   Lovbestemmelse og prinsippene og rettighetene i menneskeretts-konvensjonene er meget så konkrete, presise og lett-forståelige, Mona Kågen. Men de er ikke og blir ikke det når de forfalskes.

   Mona Kågen:
   Grunnloven vår, som er endret mye på fra den eksisterende, pluss EU regler, og tilllatelse til å synse, da kan man snakke om så mye menneskerettigheter man vil, uten å komme noen vei. Skjønner?

   Rune L. Hansen:
   Det er en meget stor og viktig forskjell på lovlige og ulovlige lovbestemmelser, avgjørelser og regler, Mona Kågen. Skiller man ikke rett mellom de to så er man ikke i samsvar med menneskeretts-konvensjonene. For at noe skal kunne være lovlig og rett og riktig så må det være 100% i samsvar med og innenfor menneskeretts-konvensjonene. Det er den viktige forskjellen på lovlig kontra kriminelt.

   Mona Kågen:
   EU reglene skader og dreper og er laget for land det kriges mot. Å kombinere dette lovverket med våre nasjonale lover er som å pisse i motvind.

   Rune L. Hansen:
   Lover, avgjørelser og regler som ikke er lovlige er ikke lovlige, Mona Kågen. De må i tillegg også være nødvendige og forholdsmessige. Og som sagt, er de ikke i samsvar med og innenfor menneskeretts-konvensjonene så er de ikke lovlige. I tillegg må de også være i samsvar med både Grunnlovens og Straffelovens lovlige (kontra ulovlige) lovbestemmelser og prinsippene for lovlig (kontra ulovlig) lov og rett.

   Mona Kågen:
   Krigsregler som maner til drap og splid er ikke i tråd med menneskerettighetene, nei. Allikevel er det slike regler vi fikk hit til landet pga eøs-avtalen. EU regler. :( Derfor må vi få dem vekk.

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt den selvfølgelighet at:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Mona Kågen:
   Men EU reglene har ikke tatt hensyn til det du skriver her.

   Mona Kågen:
   Skal drepe helsepersonell og folk som forsøker å hjelpe folk. Er det i tråd med menneskerettighetene da vet sannelig ikke jeg.

   Rune L. Hansen:
   Det er mangt både lovlig og ulovlig med EU etc. Men det er ikke det som er temaet eller poenget med Marius Reikerås sin postering her nu.

   Mona Kågen:
   Så lenge alle land har innført EU reglene nedover Europa så får vi ikke ivaretatt menneskerettighetene for alt i verden før dette lovverket er fjernet fra vår jord. Alt som var ulovlig her til lands før er nå blitt gjort om til noe som skal være tillatt bare at hvert enkeltmenneske velger selv. Noen blir truet til å følge disse reglene.

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene gjelder og skal gjelde foran og over alt annet, Mona Kågen. Om ikke så er det galt og ulovlig.

   Mona Kågen:
   Forsøk å si dette til våre politikere og våre landsmenn og verden rundt og se hva du får til svar. Vi har en grunnlov som før endringene i 1994 var tuftet på menneskerettighetene, vårt kristne verdisyn og humanetiske retningslinjer. Man var ikke nødt til å fjerne verken paragrafen ut av grunnloven vår som de gjorde, og endre grunnloven for å selge og kjøpe varer og tjenester da skjønner du.

   Elisabeth Larsen:
   Det stemmer det Rune L. Hansen fordi det er frivillig tvang og alle uteb rettssikkerhet fordi det er en frivillig tjeneste så først da noen går imot de fordi de vet at de handler ulovlig fatter de tvang med forberedende jugebrev fra kommune og uten å legge frem legeattest. Først da får man advokat men tok tre år å gjøre om vedtak og de ryddet ikke opp og fikk tilbake en ødelagt økonomi.

   Rune L. Hansen:
   De mest sentrale avdelinger og instanser av den offentlige forvaltningen i dagens Norge er en heksegryte og et inferno av vilkårligheter, korrupsjon, forurettelser og motsatt lov og rett, Elisabeth Larsen. :(

   Elisabeth Larsen:
   Jeg vet for har brukt ti år of siste tre år for å få bevis og nå kjemper jeg for hele Norge og vedtak må bort. Har prøvd å fortelle her at de må se mer ikke bare bv for alt starter et sted

   Sara Mehari:
   Jeg syns du skal være veldig stolt av deg selv!! Du har selvsagt betalt enn høy pris for å fremme de prinsippene du holder ved i dag. Men jeg synes det du gjør er så verdig. Det er ingenting som er mer betydningsfullt - enn å faktisk drive med folkeopplysning. All ære til deg- kjære medborger!!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.09. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/?multi_permalinks=1379250402201233

   Akseptabelt, eller ikke akseptabelt overfor medmennesket?

   Dagens norske politikk og offentlige forvaltning er fullstendig i utakt med menneskeretts-konvensjonene og deres lovbestemmelser og prinsipper.
   Er dette akseptabelt for sivilbefolkningen? Og for deg?
   Nei, selvfølgelig er det ikke hverken akseptabelt eller lovlig.
   Det er mangfoldig både kriminelt, unødvendig, ødeleggende, livsfarlig, forurettende og menneske-fiendtlig.
   Til fordel for de som ser seg tjent med ned-prioritering, neglisjering, forfalskning og bagatellisering av menneskerettighetene.

   Enhver av menneskerettighetene er og skal være enhvers umistelige og uavhendelige eiendom, beskyttelse og minste-garanti.
   Det er ikke den politiske eller offentlige forvaltningen som eier våre menneskerettigheter.
   Men enhver der og alle andre steder er selvstendig lov-forpliktet å respektere og sikre enhvers alle menneskerettigheter.
   Og til kompetent å få stoppet, reparert og straffeforfulgt enhver menneskeretts-krenkelse.
   Menneskerettighetene skal være beskyttet av både loven og enhver, har menneskeretts-konvensjonene lovbestemt.

   Så hva er det vi venter på?
   Dette er både enkelt og nødvendig straks og umiddelbart å rydde opp i.
   Der hos enhver hvor viljen ikke er sterk nok er den kriminell.
   Og feig? Eller motvillig? Eller hovmodig, uopplyst, eller uvitende medvirkende i eller for en menneskeretts-krenkelse?
   Løsningen er uansett enkel for absolutt enhver.
  
   *

  
---
---

   Child Welfare Watch Norway, 21.09. 2017:
   https://www.facebook.com/ChildWelfareWatchNorway/photos/a.1533874860224683.1073741828.1519139718364864/1969734486638716/

   bv-lover-anti-human-rights.png

   http://www.ordoiuris.pl/sites/default/files/inline-files/OdejĹ›cie_od_biologiske_prinsipp_EN.pdf

   *

   Child Welfare Watch Norway:
   Ja, de er politikere og dommere og offentlige myndigheter som kaller det barnelov og barnevernlov når det samtidig er anti-human rights og motsatt reell lov og rett. Fullstendig neglisjerende barnets og enhvers og alles menneskerettigheter. De tror tydeligvis at når de setter pene navn og ord på og i lovene så vil og ønsker mange la seg lure til å tro på svindelen!

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.09. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154744670761875

   I saken mellom LINDSTRAND PARTNERS ADVOKATBYRÅ AB v. Sverige av 20 desember 2016 (brudd på EMK artikkel 13), sier EMD følgende:

   “Article 13 of the Convention guarantees the availability at national level of a remedy to enforce the substance of the Convention rights and freedoms in whatever form they are secured in the domestic legal order.”

   I pilotsaken mellom Burdov og Russsand av 15. januar 2009, er dette utdypet grundigere følgende:

   “1. General principles

   96. The Court notes that Article 13 gives direct expression to the States’ obligation, enshrined in Article 1 of the Convention, to protect human rights first and foremost within their own legal system. It therefore requires that the States provide a domestic remedy to deal with the substance of an “arguable complaint” under the Convention and to grant appropriate relief (see Kud&#322;a v. Poland [GC], no. 30210/96, § 152, ECHR 2000 XI).

   97. The scope of the Contracting States’ obligations under Article 13 varies depending on the nature of the applicant’s complaint; the “effectiveness” of a “remedy” within the meaning of Article 13 does not depend on the certainty of a favourable outcome for the applicant.

   At the same time, the remedy required by Article 13 must be “effective” in practice as well as in law in the sense either of preventing the alleged violation or its continuation, or of providing adequate redress for any violation that has already occurred.

   Even if a single remedy does not by itself entirely satisfy the requirements of Article 13, the aggregate of remedies provided for under domestic law may do so (ibid., §§ 157-58, and Wasserman v. Russia (no. 2), no. 21071/05, § 45, 10 April 2008)."

   Altså er EMK artikkel 13, i likhet med EMK Artikkel 6 nr.1, en GARANTI for at menneskerettene skal være tilgjengelig på nasjonalt nivå, og at innholdet i konvensjonene skal kunne effektivt håndheves. Det er også å understreke at konvensjonen beskytter de såkalte minimumsrettigheter.

   I en relativt nylig avsagt dom, Zubac v Croatia, så sier EMD at det alltid er staten som hefter for statlige feil, og at de aldri må lempes over på individet som blir berørt.

   Dette er hva EMD sier i premiss 40:

   “ In connection with the foregoing, the Court reiterates that the risk of any mistake made by a State authority must be borne by the State, and errors must not be remedied at the expense of the individual concerned, (see Platakou v. Greece, no. 38460/97, § 39, ECHR 2001 I; Freitag v. Germany, no. 71440/01, §§ 37-42, 19 July 2007; and Šimecki, cited above"

   Den Europeiske Menneskerettsdomstol sa det også så tydelig som mulig i en dom avsagt den 13