----- Denne side: db201801.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Januar 2018 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, mandag 01. januar 2018:

   Mørkt, vått, tildels yr og regn og noe vind-drag og omkring fire pluss-grader Celsius her ute i natt. Omtrent det samme været utover formiddagen som i natt. Ikke stort annerledes utover eftermiddagen heller, men tildels ned mot to pluss-grader med kvelden. Mørkt, vått, tildels yr og omkring to og en pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.01. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212290660436409

   Norge, 1. januar 2018, et groteskt terror regime

   Måtene mennesker holdes i fangenskap, under tortur, terror og utplyndring eller frihetsberøvet, isolerte eller kneblet er mange og utspekulerte i dagens Norge.

   Ansatte i den offentlige forvaltningen, fra øverst til nederst, har ved å beskytte hverandre i mange ti-år nu fritt frem ustraffet og mangfoldig straffbart hærjet med sivilbefolkningen.


   Dette rekrutteres, utplasseres, premieres og forfremmes de for. Det er slike mennesker og handlinger den politiske nepotismen vil ha og tiltrekker seg.

   Jo mindre samvittighet og forstand, dess bedre. Jo mere falskhet og propaganda, dess bedre. Jo mere likegyldighet, løgn og halv-sannheter, dess bedre.

   Menneskerettighetene og reell lov og rett er tabu, neglisjeres og forfalskes. Det er falskhet, forfalskninger, dobbel-moral og motsatt lov og rett som styrer og rår.

   Regimets ytre fasade er påkostet enormt med penger, ressurser, byråkrati og propaganda, men innsiden og politikken er et groteskt og smittsomt terror regime.

   Hva kan og bør sivilbefolkningen og verden gjøre for real-kompetent å få straffeforfulgt og stoppet dette terror regimet og dets medspillere?

   Uten at det bagatelliseres! Før det smitter, perverterer og ødelegger medmennesker og verden videre og enda mere!

   ---

   
Les f. eks. innledningen i Barnekonvensjonen (CRC) - les hver setning nøye:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   
Og blandt annet i Barnekonvensjonen's Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), som skal gjelde foran og over alt annet, sier det blandt annet slik:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og les blandt annet i Menneskerettserklæringen, Art 28, at:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."


   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/294741534302741/permalink/386058821837678/

   Egil Borse-Svensen:
   Norge er ikke et terrroregime, men det er endel problemer, vi må løse og bidra gjene til det. Men selv om enkelte problemer treffer deg eller meg, skal vi heller skape forståelse for forbedringer og ikke gjør problemet til noe annet.

   Eric Van Brug Wilting:
   Jeg vil gjerne strekke definisjon "endel problem' til å bli ulike former for statsterrorisme. Iallefall på et subjektivt nivå for alle de tusenvis av personer som opplever systematisk og strukturell forfølgelse bare av den grunn at dem faller inn under en kategori "uønsket" hos Nav, bv, psykiatri og andre ideologiske mål. 'Taterforfølgelsen' har bare tatt andre og nye former. Konformitet er fortsatt noe som belønnes i Norge, mens ukonformitet straffes på utallige kreative måter.

   Rune L. Hansen:
   I henhold til internasjonal og nasjonal felles-menneskelig lovgivning så er dagens Norge definitivt og absolutt et terror regime, Egil Borse-Svensen. Hva enn du mener om det. Det er dessverre oftest lettere å forholde seg bagatelliserende, likegyldig, uvitende eller bortforklarende til den kriminalitet som rammer andre enn seg selv. :(

   Egil Borse-Svensen:
   Mye a det du skriver om har rammet meg. Men fra at det rammer meg eller deg eller andre, betyr det ikke at det er et terrorregisme. Vi har våre internasjonale definisjoner og bruk av ord og uttrykk, der få vill akseptere denne type uttrykk i generelle former, eller "statsterrorisme" eller mye annet som skrives om Norge på facebook. Det kan føles slik for den enkelte. Men dette vinner vi ikke noe på, vi taper derimot troverdighet i samfunnet og muligheten til å løse problemene reduseres.

   Magnar Inge Wisnes:
   Også MÅ vi akseptere at folk opplever ting ulikt og la enkeltpersonen selv få beholde sin opplevelse og gi navn på den slik den oppleves.

   Egil Borse-Svensen:
   Helt enig, det er mange som klart og entydig føler at det er meget sterke overgrep i Norge og disse overgrep må bekjempes, og det man kan må prøve å gjøre noe med, eller søke senere om vi kan snu handlemåter og bekrefte overtramp. Og disse herre tar opp mange og gode elementer og viser klare brudd på internasjonale og nasjonale lover og regler. Tusen takk til Rune L. Hansen.
   Det er en farlig "drive" på gang for å begrense ord og uttrykk på facebook og for å straffe de som overgår grenser som ikke er tydelige, særlig fra det juridiske miljøet i Norge.
   Det jeg ikke ønsker er at arbeidet for bedringer stanser opp eller at ansvarligheten vidreføres til de som driver siden, uten at feil er påpekt.

   Rune L. Hansen:
   Nei, dette er definisjoner som ikke handler bare om følelser (etos), men også om bevissthet (logos) og hensikter (patos). Det var ikke galt av USA-president George W. Bush, i hans State of the Union-tale (om nasjonens tilstand) 29. januar 2002 å bruke uttrykket "ondskapens akse", for å beskrive regimer som støtter terror (og andre fiender av friheten).
   Bruk din forstand eller undersøk nærmere før du snakker, Egil Borse-Svensen. Et regime (eller en entitet) som kidnapper mennesker er selvfølgelig et kidnapper-regime. (Hvilket blandt annet også er terror.) På samme måte er også et regime som utøver terror et terror-regime, selvfølgelig. Konkret og presist. Og vet du ikke hva terror er så kan du jo for eksempel begynne med å lese Straffeloven 2005 § 131 (i kapittel 18 - . "Terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger") som har følgende definisjon:
   "Terrorhensikt foreligger dersom en handling som nevnt i første ledd begås i den hensikt
   a) å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel lovgivende, utøvende eller dømmende myndighet, energiforsyning, sikker forsyning av mat eller vann, bank- og pengevesen eller helseberedskap og smittevern,
   b) å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller
   c) urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller for et annet land eller en mellomstatlig organisasjon."

   Tilsvarende Straffeloven 1902 sin § § 147a i kapitlet (14) om "Almennfarlige forbrytelser".

   Det fører bare til forfalskninger, bagatellisering og videre mere terror at du eller andre snakker om slikt av uvitenhet, synsing, tåpelighet, bagatellisering eller forhastede slutninger, Egil Borse-Svensen!

   Egil Borse-Svensen:
   Rune L. Hansen Flott, Da har du forklart hva du mener, og da er det riktigere å bruke ordene. Man kan være enig eller uenig, men er begrepene definert slik man bruker dem, kan man ikke angripes.

   Rune L. Hansen:
   Uavhengig av hva jeg eller andre eventuelt mener eller tror så er det faktiske forhold som det er.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.01. 2018 shared Jan Kenneth Lunde's post:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212293449586136

   Jan Kenneth Lunde, 31.12. 2017:

   Tid for ettertanke, fremfor det nye året....

   Mine 3 barn og jeg så hverandre ikke en gang i hele 2017.

   Er det virkelig slik det norske folk vil ha det?

   Mine barn har ikke vært sammen med pappa’n sin på:
   Dattera mi: 2 år og 2 mnd
   Sønna mine: 1 år og 4 mnd

   Vil du vite hvem som autoriserte denne uretten? Se min video på 5:16 minutte/sekunder

   Vær vennlig å dele denne med flest mulig.

   https://www.facebook.com/jankenneth.lunde/videos/1604566036256645/
   - 17,161 Views

   *

   Jan Kenneth Lunde:
   Tusen takk for at du delte videoen min.
   Godt nyttår!

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 02. januar 2018:

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring en og to pluss-grader Celsius her ute i natt. Omtrent der samme været utover formiddagen, derefter tildels mindre overskyet. Mørkt, vått, månen nokså full høyt i sør-øst, tildels litt yr og vind-drag og omkring en pluss-grad frem mot 23-tiden og videre med lett yr mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 02.01. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155006189301875

   "The doctrine of the margin of appreciation has always been meant as a tool to define relations between the domestic authorities and the Court.

   It cannot have the same application to the relations between the organs of State at the domestic level"

   Dette sitatet fra saken mellom A mfl og Storbritannia, viser at statens skjønnsmarginen ikke har samme anvendelsesområde i de nasjonale domstoler, som i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Dette viser derfor viktigheten av å påberope seg menneskerettene, først og fremst i det nasjonale rettssystem.

   Som Lobben-saken og andre saker har vist, så innvilges staten en viss skjønnsmargin i EMD, før eventuell krenkelse konstateres.

   Denne skal IKKE anvedenes på samme måte i de nasjonale rettssystem.

   *

   Karin Ullensvang:
   Ikke samme anvendelsesområde i de nasjonale domstoler - SKJØNNSMARGINEN. Hva er anvendelsesforskjellen mellom de nasjonale domstoler og den Europeiske Menneskerettsdomstolen.
   Er skjønnsmarginen som innvilges til en stat en prosentsats? Eller hvordan regner de ut det. Tenker da på Lobben dommen.

   Rune L. Hansen:
   Det var lenge for ikke lenge siden ikke uvanlig å høre norske politikere og dommere, etc. argumentere med at norske myndighets-representanter har en skjønns-margin som lovliggjør deres allehånde menneskeretts-krenkelser. De sluttet efter hvert med slik argumentasjon, forstod at den var for dum, kriminell og selv-avslørende. De lærte altså, men i snegle-fart. Og hva lærte de av det? Tilsynelatende at det er smartere å si ingenting eller bla-bla enn å åpne munnen eller skrive noe som helst. Litt av noen smartinger, eller hva?

   Gs Allan:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Margin_of_appreciation
   Margin of appreciation - Wikipedia
   The margin of appreciation (or margin of state discretion) is a doctrine with a wide scope in international human rights law. It was developed by the European Court of Human Rights, to judge whether a state party to the European Convention on Human Rights should be sanctioned for derogations. The do...
   en.wikipedia.org

   Rune L. Hansen:
   Med andre ord - for å sammenfatte, så har ikke under-ordnede eller lokale myndigheter eller mennesker mindre ansvar for å respektere og sikre enhver menneskerettighet for enhver, men har tvert om heller mere av dette ansvar, i kraft av sin nærhet.

   Rune L. Hansen:
   Noen forstår kanskje ikke straks hvilken intim sammenheng dette har med skjønns-margin å gjøre?

   Men det sitatet fra EMD som Marius Reikerås gjengir viser i seg selv en god og presis forståelse av og for menneskerettighetene.

   Menneskeretts-konvensjonene har klart og tydelig lovbestemt - sitat Menneskerettserklæringen:
   "menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Og blandt annet i Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Menneskeretts-konvensjonene flerfoldig har lovbestemt at:

   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes,
   idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."
   (Menneskerettsloven V3&4&5&6, ICESCR & ICCPR.)

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 01.01. 2018:  ( internt )
   https://www.facebook.com/groups/294741534302741/permalink/386058821837678/

   Egil Borse-Svensen:
   Rune L. Hansen, Flott, Da har du forklart hva du mener, og da er det riktigere å bruke ordene. Man kan være enig eller uenig, men er begrepene definert slik man bruker dem, kan man ikke angripes.

   Rune L. Hansen:
   Uavhengig av hva jeg eller andre eventuelt mener eller tror så er det faktiske forhold som det er.

   Egil Borse-Svensen:
   Rune L. Hansen, Det er der vi er uenig og som lager problemer; det er en idag akseptert definisjon i Norge og i verden av demokratiet Norge, som vi må forholde oss til.
   At du eller jeg mener at demokratiet går feil på visse områder og det føles som ren terrror, er en annen sak. Det er en eller flere personlige oppfatninger, og for dette til å bli akseptert i samfunnet må det mer enn en eller to støttespillere.
   Derfor ønsker jeg samarbeid slik at mange fler forstår hvor demokratiet går feil, slik at det kan rettes opp.

   Rune L. Hansen:
   Og du blir blandt de siste i verden som avslører dagens Norge som det det egentlig er, Egil Borse-Svensen? Tragi-komisk. Forstår du ikke det selv?
   Iøvrig er i mange land i verden, særlig i nasjoner, land og steder med frodige og gamle røtter og tradisjoner bruk og forståelse av ord som tortur, terror, kidnapping, trauma, etc. ganske så alminnelig. I motsetning til enda i dagens Norge, hvor i stort monn slike ord og begreper er tabu.

   Egil Borse-Svensen:
   Rune L. Hansen, det er tøv og uberettiget krangel. At jeg ikke vil ha bøter og rettssaker, men ønsker at du klargjør dette for en leser slik at dine synspunkter når frem, betyr at du har mye støtte, så voks opp. Spørsmålet er om vi skal gnæle på fb eller få bedret situasjonen uten å gå på premisser vi ikke skal.

    
---  
---

   Kacirone Martins de Lima, 02.01. 2018 via Mansur Mahasev Fan-page, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1498117797072340/permalink/1936400076577441/

   The Netherlands
   Dear Excellency

   With sincere disregard of the treatment of the many Brazilian families in Norway, cases that depict the maltreatment of thousands of families in the country,
   I will kindly here share my viewpoints, rooted in international regulations, and information about a case made to the International Criminal Court.

   After having heard one victim story worse than the other, about the cases of forceful child removal in Norway, and following the propaganda processes in national media, I bear no doubt in my mind that we are dealing with a reality more sinister than a failed system of child protection, agreeing with the publicly announced view of His Excellency the President of the Czech Republic.
   As systematic kidnapping of children is according to international law, considered crimes against humanity, a claim has been made to the International Criminal Court, to attempt to put a stop to the maltreatment of many nationalities in Norway, that are attacked in the worst manner by the authorities, and harassed over time, far too often resulting in fatalities -most disturbingly among children.
   May I inform Your Excellency that the International Criminal Court has accepted the case.
   I kindly ask that the Brazilian victims of kidnapping of their children by Norwegian authorities, to send their witness testimonies in short to:

   Information and Evidence Unit
   Office of the Prosecutor
   Post Office Box 19519
   2500 CM The Hague

   or sent by email to otp.informationdesk@icc-cpi.int,
   or sent by facsimile to +31 70 515 8555.

   as additional evidence for the ICC to start an investigation, so justice can be brought to the targeted families.
   May I add that as the child abductions in Norway are carried through without a court order, evidence of neglect, any consideration to the welfare of the children involved, or due process, the situation must be considered most serious, and crimes under International Law, allowing the interference by other states, under the Responsibility to Protect Beyond Borders -act, that opens up for other states to protect their own citizens when facing a serious situation abroad.

   With sincerely best wishes to the Brazilian citizens facing persecution by Norwegian authorities,
   xxxxxxxxxxxxxxxxxx

   Brasileira tem a guarda dos filhos tirada pelo governo da Noruega - Notícias - R7 Jornal da Record
   https://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/brasileira-tem-a-guarda-dos-filhos-tirada-pelo-governo-da-noruega-26042016
   Dayana teve o primeiro filho aos 18 anos na Noruega, mas perdeu a guarda por ter depressão pós-parto. Com medo de perder o segundo filho, ela resolveu dar…
   noticias.r7.com  

   *

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 03. januar 2018:

   Mørkt, vått, noe bris, litt yr og omkring to til fire pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, en mild bris og oppmot fem pluss-grader utover formiddagen. Med omkring fire utover eftermiddagen. Mørkt og tre frem mot 18-tiden. Mellom tre og fire videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.01. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212306875601778

   Er menneskerettighetene vanskelige å forstå eller å vurdere?

   Nei, de er ikke det. At de er oppkommet og utformet for å være presise og lett-forståelige er et faktum og en selvfølgelighet.

   Og også at absolutt enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for absolutt ethvert menneske.

   Er det i det heletatt noe annet enn frivillighet eller nødvendighet som kan lovliggjøre et unntak?

   Så hvorfor problematiseres dette av visse mennesker? Er ikke dette meget meget enkelt og greit og lett-forståelig?

   Har noen lov og rett eller plikt til å problematisere dette?

   Nei, de har ikke det - uten at det er nødvendig og forholdsmessig på en for enhver mildest mulig måte for en kortest mulig tid.

   Inklusivt altså også blandt annet aktive og iherdige vedvarende bestrebelser på å avslutte enhver menneskeretts-krenkelse fortest mulig.

   ---

   
Så hvorfor problematiseres dette av visse mennesker? Av nødvendighet eller for offentlig organisert kriminalitet?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1713770465310542/

   Mai-brith Litland:
   Med slike som jobber i bv kan vi nesten ikke forlange at de skal kunne skjønne menneskerettighetene. Det ligger vel langt over deres fatte evne.

   Kåre Ingve Høiland:
   Loven er som Bibelen alle kan og vil fortolke den, og evnen til å fortolke riktig ligger ikke akkurat for BV gjør det???

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), som skal gjelde foran og over alt annet, sier det blandt annet slik:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Kåre Ingve Høiland:
   Og likevel fortolker de og kommer unna med det.

   Mai-brith Litland:
   Kanskje alle bv kontorene skulle fått tilsendt menneskeretts-konvensjonene o menneskr\erettserklæringe med art 30, understreket. Kanskje de da hadde lest den, selv om det er tvilsomt om de hadde forstått den. Dessverre.

   Kåre Ingve Høiland:
   Systemet er fullstendig feil først har vi en dommer som er inhabil som sitter i EMD, så samarbeider BV med Politi, Helsepersonell og NAV så det er et stort Troll som skal bekjempes. Men det er ikke et alternativ og gi opp eller tape , vi må bekjempe dette med alle midler vi har for våre barn og barnebarn sin skyld og de verdiene vi ønsker at samfunnet skal være bygd på.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155008718481875

   Er det slik at kommuneadvokaten i Fjell, Dag Heine Bjørndal, opererer under flere falske navn?

   Han ble jo som vi husker, avslørt for å stå bak den anonyme bloggen " Halvhild"

   Så ble han avslørt for å stå bak den fiktive juristen "Helle Vangen"

  Bare så synd at den ekte Helle Vangens navn, på det groveste ble misbrukt av kommuneadvokaten.

   Nå er det mye som taler for at han også opererer under navnet "Arnt Inge" på "Forulempingstilsynet" sine sider.

  Og denne meldingen fikk jeg nylig fra en beboer i Fjell kommune,som føler at Bjørndal trakeasserer henne og hennes familie på det groveste:

   "Han misbruker politiet og lyver til de.

   Tilskriver statsadvokaten i Hordaland.

   Plager meg stadig på altinn, chat på Facebook.

   Sier alle fra Nord-Norge er sinnsyk.

   Oppretter vedtak uten gyldig lovgjemmel.

   Ringer i helgene, sender sms utenom kontortid.

   Nekter meg å bytte fastlege."

   Så tydelig at Bjørndal er i aksjon igjen.

   *

   Kjetil Farstad:
   Må da være mulig å få anmeldt denne tullingen?

   Marius Reikerås:
   Han er anmeldt

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Har de fått henlagt saken, eller nærmer det seg henleggelse? :-p

   Rune L. Hansen:
   Hvor mange mennesker har bare ett slikt menneske forurettet, i kraft av å være offentlig ansatt?

   Svein Henning Sørlie:
   Hvorfor er det ingen som annmelderer han

   Cate Hellesvik:
   Den mannen har mye rart for seg, ja. Selvfølgelig er alle sinnsyke i Nord-norge!! noe han sikkert oppdaget etter å ha blitt avvist av noens dame... IGJEN ;-)

   Rasha Masri:
   Gud, nå er det flere i det offentlige maktsyke og på samme nivå som psykopater

   Truls Thue:
   Må bare få fjernet slike tullinger fra sine stillinger...

   Rune L. Hansen:
   De er høyt verdsatt blandt de andre mange tullingene. :(

   Truls Thue:
   Nettopp... det er på overtid å få de fjernet, hele hurven. Resten av verden rister på hodet av oss...

   Bengt-Ivar Olsen:
   Og forulemningstilsynet tåler ikke kritikk eller noe som helst ble kastet ut når æ sa stakkars lænsmann :) :) :)

   Hilde Stein Damm:
   Hvorfor er ikke dette i aviser? Hvis en advokat hadde trakasert meg slik det påståes her hadde jeg gått til media. Hun som har fått sitt navn misbrukt burde gå til media. Merkelige greier.

   Alf Reuss Kollsete:
   Denne dama bør absolutt gå til media med sin sak og også melde til Politiet!

   Anne-Kristin Abbedissen Banken:
   Er han syk?

   Aina Gregersen:
   Åpenbart ! Tenk om en av oss hadde ....

   Magnar Inge Wisnes:
   Det er etter min mening et legitimt spørsmål !

   Krisztina Svendsen:
   ingen kvinner ønsker seg kujoner, maktsyke og løgnhalser derfor hevner de seg på andre...

   May Brith Harestad Hollos:
   Min x-svoger sa at kommuneadvokaten tok avgjørelsen for byen.

   Aina Gregersen:
   Såpass :( grev Heine Pirelli (litt kvinne i dette med damenavn - eller kjærring som denne ter seg som - noe selvsagt ikke Espen P. Er - men håper Pirelli lar oss låne navnet litt i ironi. (Digger Pirelli ! - modig menneske som ikke plager andre ! I motsetning til ...

   Anne Sunde:
   Rune Fardal Sak for Familiekanalen

   Ola Nordmann:
   Får Bjørndalen herje som han vil, så lenge det ikke er mot selskapet/ korporasjonen AS NORGE? Er dette et godt eksempel på statlig anarki?

   Wenche Miriam Lund:
   Må da noen kunne stoppe den tullingen :(

   Elsa Drissi:
   Håper han blir straffet!

   Mari Anne:
   Nifst hvor stor troverdighet og makt advokater får. Virker ikke som om noen våger å vurdere det de sier.... Virkelig "Keiserens nye klær".

   Geir-Ole Isaksen:
   Så alle vi fra NordNorge er sinnsyke... Da vet jo denne såkalte advokaten at vi da sansynligvis er strafferettslig utilregnelig å går fri om noen av oss skulle komme til å forårsake lemlesting eller annet (u)passende utfall mot selv en advokat i vår sinnsykdom.

   Noralf Aunan:
   Har en mistanke om at alt for mange heter Bjørndal i Fjell kommune, og dermed må det være vel mange støttespillere, og en temmelig tafatt kommuneledelse.

   
---
---

   Oddvar Espegard, 03.01. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1713523168668605/

   Cor Ina:
   . . if you don't destroy Barnevernet, it will destroy you....
.
   *

   Ove Jan Ludvigsen:
   Exactly right! If you don`t destroy Barnevernet, it will destroy you!

   Lizbeth Anita Lamey:
   Yupp

   Krisztina Svendsen:
   Dette er beste jeg har leste for lenge! Kort men powerfull

   Unni Merle:
   De har allerede ødelagt tusenvis av familier og nå er det på tide å få stoppet den ondskapen!

   Lizbeth Anita Lamey:
   Jeg kunne ikke vært mer enig, mn litt vanskelig med under 1000 mennesker Unni...resten har jo feiget ut. Skammen vår er, at det er over 30 tusen medlemmer, i gruppene mot bv. Jeg begynner neste å tro, at disse tror at VI skal gjøre det for dem..... :(

   Merethe Johansen:
   Jeg tror det er ufattelig mange som er redd for hevnaksjoner hvis de tar bladet fra munnen. Hvordan kan vi berolige dem? Kan vi det?

   Unni Merle:
   Det skal man ikke se helt bort fra Lisbeth Lizbeth Anita Lamey!

   Laila Dalbye:
   ikke bare redde, men totalt utslitne og kanskje ikke har hverken helse eller kraft til noe som helst. BV ödelegger mennesker, derfor har staten mött lite motstand og det er derfor alle såkalte hjelpere i systemet bare kan kjöre over de utsatte og fortsetter tjene penger og ha makt på alteret til de som de kjörer over med store buldosere.

   Lizbeth Anita Lamey:
   Da får vi hvile og ta vitaminer en periode, for denne ondskapen, som et satt i system, SKAL vi fighte, ellers vinner de og vinduet er i ferd med å lukke seg....

   Kåre Ingve Høiland:
   Man burde kanskje tenke i baner av en undergrunnsbevegelse lignende den vi hadde under krigen, men det er vel farlig å foreslå slikt får vel besøk av øvrigheta da

   Lizbeth Anita Lamey:
   Jeg er faktisk helt enig med deg...

   Kåre Ingve Høiland:
   På tide å stå opp for oss selv , skulle ikke være nødvendig men kanskje nødvendig for å få orden på ting

   Kåre Ingve Høiland:
   Sant nok sist gang jeg telte opp i de gruppene jeg er medlemmer i telte jeg over 33 000 så ja det er skuffende at ikke flere engasjerer seg

   Lizbeth Anita Lamey:
   Ja og ingen kan endre noe, hvis ingen blir med....

   Lizbeth Anita Lamey:
   Da får man bare fortsette å syte og håpe at noen der ute, kommer til redning. Det er bare det, at jeg er sluttet å tro på julenissen...

   Kåre Ingve Høiland:
   Lizbeth talte opp på ny og det er faktisk 40159 medlemmer bare i de gruppene jeg er i og det er sikkert flere

   Lizbeth Anita Lamey:
   Helt klart. En av gruppene er det over 8000 medlemmer og en annen over 3000. De burde skamme seg.... :(

   Kåre Ingve Høiland:
   Den største har 21400 medlemmer ja alle burde skamme seg , men får håpe flere følger leder hunden etter hvert

   
---
---

   BV, 03.01. 2018:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1958765204389032&id=1823718401227047

   Sitat fra bloggen: ”Kære Mai Mercado.

   Godt nytår til dig og din familie. Jeg håber at du havde en fantastisk tid med din familie, hvor I hyggede jer, med alle de glæder, som familielivet nu kan bibringe, julemaden, gaverne, champagnen og nytårskrudtet m.m.

   Hvorfor skriver jeg sådan? Jo, jeg skriver sådan, fordi der rundt omkring i Danmark, sidder forældre, som er blevet frataget deres børn, på de mest hjernedøde og til tider så krænkende anklager, at selv en morder kan fremstå engleagtig.

   Den måde som de kommunale forvaltninger håndterer disse sager, både med Børne & Ungeudvalg og andre instanser, får selv Kafkas bog `Processen´, til at være en lykkelig historie. At man som forældre, i et sådant system, bare skal lægge øre til diverse og til tider ubegrundede udtalelser og andre anklager, uden nogen mulighed, for at blive hørt, eller på anden vis inddraget i sagen, er det man i daglig tale vil kalde et decideret justitsmord. Men det er desværre, sådan det forholder sig.

   Jeg har med forældre at gøre, som fortæller hvordan de er blevet anklaget for vold mod deres børn, uden beviser for forvaltningens påstande. Hvordan de nærmest er blevet dømt for vold inden sagen er blevet taget op i retten, eller nåh nej… for så langt kommer de sager sjældent, da deres anklager bliver fejet af bordet, hos politiet.

   Mange af de forældre som jeg taler med, fortæller om anklager som er så krænkende og nedværdigende, at straffelovens afsnit om injurier, burde tages i brug. Men desværre har vi med et system at gøre, som uden problemer, kan fremsætte injurier, uden at det får konsekvenser for dem. `Jeg har en formodning om at du vil begå et mord, jeg er bekymret for denne person, derfor skønner jeg at det er bedst at du kommer i fængsel!” Sådan er deres måde at forvalte deres anklager på, vitterlig sat op. De kan fremsætte udtalelser om bekymringer, om deres formodninger og deres skøn, uden at det skal bakkes op af dokumentation, inden at de igangsætter, så gennemgribende foranstaltninger, som anbringelser.

   I disse sager skal man samtidig kigge langt efter menneskerettighederne, for dem bliver der på intet tidspunkt taget højde for. Man kan vel i bund og grund betegne dem, som værende støj i disse sager, nøjagtigt lige som forældre bliver betragtet af forvaltningen. Forvaltningerne lever højt på, at de varetager barnets tarv, men det er på intet tidspunkt barnets tarv, at køre forældrene helt ud på sidelinjen, uden nogen form for indflydelse på deres børns ve og vel.

   Lovgivningen er god nok, siger du! Serviceloven er rigtig fin, ja! Men forvaltningen af den, fra kommunernes side er så rådden, at selv Surströmming ligefrem er en kulinarisk oplevelse. Der er muligheder for meget skøn i den sociale lovgivning, og lige på dette område bliver der skønnet til skade for forældrene og til skade for børnene.

   Når man på de danske uddannelsesinstitutioner, som håndterer Socialrådgiveruddannelse, har en gud som hedder Kari Killén, vis værker er bygget på en undersøgelse af 17 børn og deres familier, helt tilbage i 80’erne, og via dette mener at det er grundlag for hele verdenssituationen, så er man fortabt. I Norge er der rigtig mange privatpersoner og organisationer der har fået øjnene op for, at hun nok ikke er helt rask. Hendes egen datter Mette Killén Heap er indehaver af virksomheden Din Socialjurist, og har bl.a. mange familiesager. Hun møder dagligt resultaterne af hendes mors teorier og især hendes 7 forældreevnepunkter. Hun har intet godt at sige om sin mors teorier og metoder, og har i øvrigt heller intet godt at sige om Kari Killén som mor. Faktisk har hun udtalt, at hvis ikke det var for hendes far, der var et godt og omsorgsfuldt menneske, ville hun gerne have været anbragt.

   En guru der ikke kan komme ud af det med sin datter, der skaber splitting mellem datter og hendes egne børnebørn, er ikke en guru men et stakkels menneske. Hendes bøger burde ikke være på nogen pensumliste, og i det hele taget bør hun ikke have yderligere indflydelse på nogen familier overhovedet, hverken i DK eller andre lande.

   Vi i Danmark er formidable til at komme med undskyldninger, også på andres vegne, derfor er det for mig, noget af en opgave, at komme frem til en fyldestgørende undskyldning for, at du uden så meget som at trække en mine, kan se igennem fingre med at der sidder anbragte børn i Danmark, som bliver syltet og nærmest efterladt til at rådne op, i et systems som eller burde være et, som varetager barnets tarv.

   Det er rigtig fint, at du ytrer at du taler med de ramte personer, inden for dit fagområde. Men når jeg gang på gang hører fra folk, hvordan du sletter deres beskeder eller ligefrem blokere dem på Facebook, så får jeg min tvivl om, hvor meget du egentlig ønsker, at modtage input fra de ramte, eller hvor meget du faktisk ønsker at forbedre noget som helst inden for dette område.

   Som jeg engang sagde til min veninde i USA; i Danmark skal forældre bruge flere resurser på at beskytte deres børn imod det offentlige system, end de skal bekymre sig om blottere, kidnappere eller terror. Dette er en dybt skræmmende tendens!

   Så godt nytår! Jeg håber vitterlig, at du vil være med til at gøre dette år, til et godt år for de børn og forældre, som sidder i saksen, hos de sociale myndigheder.
   De bedste nytårshilsner
   Mette Pena Madsen
   Formand, Foreningen Forældre Forsorgen.

   Dette er et uredigeret blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

   Om Mette Pena Madsen
   Mette Pena Madsen er 34 år, mor til to og Formand for Foreningen Forældre Forsorgen, hvor hun sammen med advokater, private socialrådgivere m.m., tager kampen op med et betændt system, på vegne af de familier, som havner i kløerne på de sociale myndigheder. Mette har ved gentagende lejligheder oplevet, hvordan systemet er så betændt og kafkask, at det er ubegribeligt, at dette forgår i Danmark. Mette vil benytte denne blog, til at fortælle om nogle af alle de ting, som der forgår i dette system og råbe den danske befolkning op.

   https://www.avisen.dk/blogs/mettepenagmailcom/godt-nytaar-mercado-kom-saa-ind-i-kampen_50123.aspx

   Norske Kari Killen har tydeligvis gjort ett "dypt" inntrykk og satt igjen fotspor etter seg i Danmark. Hun har sikkert satt igjen enda flere fotspor i Norge, hvor hun nå er pensjonert fra barnevernet, det får en ta til etteretning, men uansett er det hver enkelt sakbehandler som utøver overgrepene.

   Dette forteller litt om hvor likt barnevernsaker håndteres i både Danmark og Norge, Kari Kilens lærebøker er pensum eller påvirker pensum, der som her. Men igjen, der er sakbehandlerne som utøver krenkelsene, de kan ikke holde Kari Killen ansvarlig, selv om Kari Killen later til å være en inspirator.

   I denne bloggen finner en mange tragiske "gullkorn" såsom sitat:
   "Som jeg engang sagde til min veninde i USA; i Danmark skal forældre bruge flere resurser på at beskytte deres børn imod det offentlige system, end de skal bekymre sig om blottere, kidnappere eller terror. Dette er en dybt skræmmende tendens!" Sitat slutt.


   Godt Nytår Mercado! Kom så ind i kampen!
   https://www.avisen.dk/blogs/mettepenagmailcom/godt-nytaar-mercado-kom-saa-ind-i-kampen_50123.aspx
   Læs blog-indlægget her.
   avisen.dk

   *

   
---
---

   Per Johansson, 03.01. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1713482758672646/

   Og du tenker fortsatt att dem i bv IKKE prøver beskytte seg på alle mulige måter mot att sannheten skal komme frem!!!

   Kommune brukte over 100.000 på éi klage mot lokalavis.

   Sogndal kommune er vertskommune for Sogn barnevern, eit interkommunalt samarbeid det verkeleg har storma rundt dei siste åra.

   Kommune brukte over 100.000 på éi klage mot lokalavis
   https://www.nrk.no/sognogfjordane/kommune-brukte-over-100.000-pa-ei-klage-mot-lokalavis-1.13847553
   Sogndal kommune leigde inn ekstern hjelp for over 100.000 kroner då dei klaga inn Sogn Avis til Pressens faglege utval (PFU). – Pinleg, seier avisredaktør.
   nrk.no

   *

   Oddvar Espegard:
   Disse folkene leker diktatorer! Dette er alvorlig !! de sier vi bor i et demokrati, og de bryr seg katten om demokratiske spilleregler, Selv så kjører de sine egne diktatoriske veier.

   Laila Dalbye:
   De leker ikke diktatorer, de er det. Mange i ulike etater er det. Fordi det går an. Stortinget har abdikert og domstolene kjörer eget race. Da er alt mulig. Det kan bare bli verre. Egentlig.

   Per Johansson:
   meget bra og morsom kommentar av avisens redaktør han sier ju med dette att de i kommunen er meger inkompententa men det er ju noe alle allrede vet att hvis du jobber innenfør bv så er det ikke mye mellom ørene ;) – At kommunen brukte seks månadar og ein advokat for å forfatta ei klage syns eg er pinleg. PFU er lett tilgjengeleg og å skriva ei klage er enkelt, held han fram.

   Per Johansson:
   NB! det er ju Ordførar i Sogndal, Jarle Aarvoll (Ap) som godkjent denne galskap og det må ju bety att han er like "inte"lligent som resten av hønsegården ppphhhhfffff men samme Ordfører mener ju att FORELDRE kan skriver KLAGER ALENE til fylkesmann hvis man er misførnøyd med bv men ALENE klarer han ikke skrive en klage uten ekstern hjelp til ØVER 100`000 kroner ppppppphhfffffffff....

   Laila Dalbye:
   trolig bringes de dummeste fram i ulike maktapparat da de er lettest å lede - fra toppene - som plassert dem der - for ett mål alene. Det er vel stort sett slik hele byrokratiet ser ut i dette landet?

   Liv Søyland:
   Lögner og galskapen lenge leve!

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 04. januar 2018: 

   Gradvis til ned mot en minus-grad Celsius og månen sørlig frem mot 04-tiden her ute i natt. Overskyet med opp til omkring en pluss-grad utover formiddagen. Mørkt og omkring null grader omkring 17-tiden. Med en minus-grad frem mot 21-tiden. Månen en smule avtagende høyt i sør-øst og to minus-grader mot midnatt.
   
---

---

   Marius Reikerås, 04.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155010764161875

   Er det ikke påfallende at +/- 90 % av alle anker avvises av et "enstemmig" ankeutvalg i Høyesterett, år etter år?

   Og "begrunnelsen" er alltid den samme.

   Det vil si at det ikke finnes spor av begrunnelse!

   For "enstemmig" er nemlig kriteriet for at en anke skal forkastes.

   Så er spørsmålet:

   Leser virkelig høyesterettsdommerne de ankene de forkaster?

   Eller ligger andre hensyn bak den påfallende stabile "enstemmige" avvisningesprosenten på ca +/-90 %?

   *

   Finn Kristian Halvorsen:
   Da er avgjørelsen ugyldig og kan innklage domstolens ubegrunnede avgjørelse

   Tore B. Krudtaa:
   Meg bekjent er det ingen som bryr seg om dette. Ikke pressen, ikke Kontroll og konstitusjonskomiteen - nada, nix.

   Aina Gregersen:
   ...sant ,det : no place to go ! Og man undrer på hvor vi havner til slutt? Når cortisol nivået er blitt indre organers fiende - istede for vaktberedskap : hvor gjør de av oss da ?

   (...)
   Elzbieta Lemaniak:
   Tilsynsutvalget for dommere er samme vits som disiplinærnemda og disiplinærutvalget for advokater. En illusjon. Frifinnelser av advokater som opptrådd i stridd med loven og Regler for god advokatskikk, pluss avvisninger av en haug av klager på dommere som opptrådd i stridd med etiske normer for dommere er et stort overgrep for de som fra før ble rammet av maktovergrep. Det er laget et system hvor det ikke er mulig å oppleve rettferdighet. Det er mer skadelig å kjempe for sine rettigheter enn å finne seg i overgrepet. Rett og slett samkjørt ondskap hvor målet er undertrykkelse, terror og tyranni.

   Magnar Inge Wisnes:
   Helt sant :(

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1478423862283886/

   Bent Isaksen:
   Fikk selv en ankesak avvist av høyesterett. Uten begrunnelse. Latterlige, lille Norge, der statsansatte tror vi er verdens navle og at de, siden de er så viktige i denne verdensmetropolen, har rett til å ignorere vanlige folks basale rettigheter, uten å oppgi noen særskilt grunn for det. Vi andre skal bare akseptere at de vet best, siden de har så viktige jobber og siden de er de ekte representantene for vårt land. Vi andre er bare statister og staffasje.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155011630686875

   Jiri Pavelkas rights as a grandfather, were deeply violated by the Norwegian state.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Thu, January 4, 2018 4:41 pm
   To: postmottak@jd.dep.no

   Minister of Children and Equality, Solveig Horne

   Minister of Justice and Public Security, Per- Willy Amudsen

   The letter is open for the public

   Throughout the last years, I have communicated and cooperateed with several politicians, lawyers and other Human Rights activists from Eastern European countries, in particular related to cases involving "Barnevernet" and Norwegian courts under Article 8 of the Convention of Human Rights.

   There is no doubt that the way Norway practices this area of "child welfare law", has caused significant damage to our reputation in several Eastern European countries.

   One case that has damaged Norway's relationship with the Czech Republic, is the Eva Michalakova-case.

   This case is already well known internationally, so I will not repeat it.

   Instead, I will bring awareness to the extremely shameful manner in which Eva Michalakovas father, Jiri Pavelka, was being treated by the Norwegian government and the judiciary.

   He died in early September 2017, and for a several years he fought to see his two grandchildren, both under public care in Norway.

   However, the Norwegian authorities consistently refused to let him see them, or talk to them.

   His last wish before he died, was to hear the voices of his grandchildren, but this wish he was also denied this before he passed away in early September 2017.

   In the Judgment between Lobben and Norway of 30 November 2017, the European Court of Human Rights is clear that the grandparents' and grandchildren's rights are protected under Article 8 of the ECHR, and that there is an infringement by the Norwegian authorities preventing grandparents from what is considered normal contact between grandparents and grandchildren.

   To be very spesific, the Court states:

   "Thus, the right to respect for family life of grandparents in relation to their grandchildren primarily entails the right to maintain a normal grandparent-grandchild relationship through contacts between them."

   But, these obvious rights that Jiri Pavelka and his grandsons had, have been demolished by the Norwegian administration and Norwegian courts

   And now it's too late to repair the damage, as mr Pavelka is dead.

   To put it mildly, I am ashamed and embarrassed on behalf of my own country.

   I am ashamed and embarrassed that we have a government and a legal system, that sabotage any right that the mr Pavelka and his grandchildren had.

   I'm not a doctor, but my father has been for more than 45 years.

   And he is aware that a prolonged grief-process, may result in a quicker death.

   And that may very well have been the case with Jirí Pavelka.

   If there is a minimum of governmental decency left, the ones responsible should feel deeply ashamed to have violated the human rights to this family, and to the Czech people.

   Vilnius, January 4th, 2018

   Marius Reikerås

   *

   Rune L. Hansen:
   Dette og slikt overfor både det tsjekkiske og norske folk og resten av verden er det dagens norske politikere gjør i utøvelse av et mylder av groveste slags menneskeretts-forbrytelser!
   Hadde det vært bare overfor et menneske eller en familie så ville det ha vært katastrofalt ille nok! Mildt sagt!

   Rune L. Hansen:
   Bare den kriminelle symbiosen mellom dagens norske politikere og dommere som er et faktum er en gedigen katastrofe i seg selv!

   Marina Lorieri:
   10 år har gått ...terrorland.

   Rune L. Hansen:
   De frykter stadig mere å bli konfrontert med sine forbrytelser, - derfor pøser de på med flere, stadig verre.

   Karin Ullensvang:
   Alvorlig

   Monica Anette Nymann:
   Det er ondskapsfullt og vår stat er blitt mordere !!!!!

   
---
---

   Kristine Kviteberg Bolstad, 02.01. 2018:
   https://www.facebook.com/kristine.kb.9/posts/542297096104476

   Dere kan si hva dere vil om Barnevernet, men til dere som ikke har peiling på hva dere snakker om kan faktisk holde tett!

   Eg har en pappa som har stilt opp for oss barn siden vi var små, vert der for oss på godt og vondt, han gjorde alt for oss. Vi hadde klær vi hadde mat på borde, og vi hadde tak over hode, en seng og sove i og masse kjærlighet. Men så har det seg sånn at Bv sjefen løy, ga min far ett hus, vi fikk ett hjem som vi fikk bygget opp med stranden, vi var så glad endelig fikk vi våres egent hjem som vi kunne kalle våres, Dette var i Rolsvågen . Min far jobbet som vekter i Os da, da hadde vi ikke bil for øyeblikket, så min far syklet fra Rolsvågen til os hvær dag for å jobbe og handle mat til oss. Bv sjefen han lurte min far trakket på han som han var boss, han styrte på og trodde han Eide oss. De tok fra pappa ungene, og la huset på tvangssalg. eg satt igjen der for eg var for gammel til å bli fjernet. Det å ta farvel en etter en sånn som vi gjorde var helt grusomt. Har en bror som stakk av satt seg på bussen og ville hjem til far, bv fikk politiet til å stoppe bussen, de gikk inn på bussen og kneblet han og la han i bakken og la han i handgjærn! Min søster har bodd 6 plasser etter de tok henne, ene plassen hadde de henne der kun for pengene, de reiste på dyre sommerferier til syden mens hun måtte vere hos noen som passet henne. På samme plass ble hun misbrukt av en annen som også bodde der. Vi fikk henne fjernet for de presset henne ned i driten. Hun har bodd på barnehjem noen år, der de har tvangs foret henne med sterke medisiner, de satt på henne og stappet det ned i munnen hennes. Hun la på seg masse masse kg etter alle tabb de ga henne. Ene gangen måtte det redning til for hun hadde gått ut i ett vann, hun var på dypet i over en time. Ingen som gjorde noe for å hjelpe henne, heldigvis kom hun seg på land, Hun har svelget flere batterier, steiner, binderser, nåler, hun har stokket flere nåler inn i øyet, Dreve på med selvskading, er ikke en plass på kroppen hennes hun ikke har arr :(  hu har blitt gruppe voldtatt av 3 utenlandske, der ingenting ble tatt på alvor, hun har vert inn og ut av sykehuset, ikke en dag eg ikke sitter å e livredd for å få en tlf der de forteller søsteren min er død! Hun er 19 år og er på en plass nå der hun kan få hjelp, hun sitter faktisk i ett «fengsel» for noe bv har gjort, hun blir straffet, eg kan ikke ringe min søster når eg vil lengre for hun har ikke lov til å ha tlf, ikke vere på sosiale medier, hun har ikke fått hilst på sin minste nevø en gang, pluss det er 2 år siden eg så henne sist. Så nå vet dere hvorfor eg hater bv. Bv gjør mer vondt en godt. Og eg har ikke fortalt halvparten av hva mine søsken og far og meg selv har måtte gå gjennom med dem! Folk må få opp øynene, bv burde få ett spark i ræven og slutte å leke med livene til folk og splitte familier som har det godt.

   *

   Lise Knudsen:
   Bv i os e boss

   Kai André Lorentzen:
   Herregud for en sterk lesning Kristine :O :(

   Torild Strand:
   Bra skrevet Kristine !

   Evy Helen Søderstrøm:
   Bra skreve ,kjenner e blir forbanna og lei meg ,stakkers jente, har ikke ord .!!!!

   Marian Bolstad:
   :( :( :(

   Thao Thi Dang:
   <3 <3

   Anita Brekkhus:
   :( <3

   Liliane Elisabeth Stavland Dyrstad:
   Historien dere har er forferdelig trist og urettferdig uansett hva noen måtte mene! Er nok av plasser bv burde vært, men aldri gikk! Hvem gir bv rett til å ødelegge små barn? Natalie var en herlig, ærlig liten sjel som har vokst opp i helvete fordi hun ikke fikk lov å være hos sin far/familie. Får så ondt av å tenke på alt hun har måtte gå igjennom <3 de skulle faen meg fått tatt samme ruten sjøl disse faenskapen som tok hun! Det samme gjelder for brødrene dine, men det virker heldigvis som de har kommet seg mer helskinnet utav det. Men sterke spor sitter nok igjen hos alle til evig tid  

   Hilde Therese Knudsen Fure:
   <3 <3 <3 ️

   Nina Ramadani:
   <3 <3 <3

   Cathrine Rosa Helledussen:
   <3

   Melissa Rosvold:
   <3 <3 <3 <3 <3 <3

   Alex J. Beckholdt:
   Finnes mange slike historier om Bv..
   Beklageligvis er de fleste historier sanne..og de som forteller dem blir ikke trodd.. :( 
   Men ka kan man gjøre..?
   Korr kan man snu seg for å få oppreisning..?
   Korrdan kan man få reinvaska de som BV ha tråkka på..?

   Kristine Kviteberg Bolstad:
   Ser ut som det er håpløst. Å få barn i dag er skummelt, kan risikere å miste dem for å gjøre en god jobb som foreldre.

   Alex J. Beckholdt:
   Kristine Kviteberg Bolstad
   En av flere grunner t at eg ik har egne barn..

   Trude Beckholdt:
   <3 <3 <3 ️

   Solgunn Eide:
   Jeg la deg til to grupper som er kampen mot barnevernet og barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, håper du kan finne litt støtte der da det er mange som er i lignende situasjoner <3

   Margaret Lillian Bolstad:
   Skal eg dela Kristine Kviteberg Bolstad?

   Kristine Kviteberg Bolstad:
   Bare å dele, viktig at det kommer frem og folk kan se hvordan de holder på.

   Margaret Lillian Bolstad:
   Kristine Kviteberg Bolstad legg det på siden min

   Margaret Lillian Bolstad:
   Bedre du gjør det, da ser de alvoret meir kanskje ...???

   Kristine Kviteberg Bolstad:
   gjør det du :)

   Lill Hege Simonsen:
   Bra skrevet, utrolig vondt å lese :( .

   Sylvia Marilyn Sørstrønen:
   Uffameg, jeg gråter nå fordi jeg vet akkurat åssen du har det. De tok fra meg mine vakre gutter nå i sommer og dette var oxo Os Barnevern. Det er helt forferdelig dette som de driver på med og det må holdes personlig ansvarlig for det de gjør. Å ødelegge barn på denne måten er ikke vern i det helle tatt, det er torturering fra ende til annen. Nå må jeg stoppe fordi jeg er så lei meg, skjønner kjempegodt hvordan du har det

   Kristine Kviteberg Bolstad:
   Nå har ikke eg mistet mine barn, og det er så sårt å lese om de som mister sine aller mest kjæreste de har. Men har opplevd så mye drit de har gjort mot familien min og mine søsken. Eneste eg vet av egen erfaring er at det har gjort mer feil en rett. Er helt forferdelig.

   Sylvia Marilyn Sørstrønen:
   Det er helt forferdelig, de leker Gud med mennesker og "tror" at de hjelper barna men det gjør de overhode ikke.
   Jeg åpnet en side i sommer fordi jeg ville belyse dette og kjempe for barna og du kan gå inn på den om du ønsker. Der er alt offentlig

   Sylvia Marilyn Sørstrønen:
   https://www.facebook.com/groups/1458306254247233/?ref=group_header
   Kampen for å få Angello & Gabriell hjem igjen 
   "2 UERSTATTELIGE DIAMANTER De tilhører familien - ikke Barnevernet & De er dypt savnet"

   Anett Mari Holmen:
   <3

   Kitty Oline Mogstad:
   Nok en tragisk historie. Antall hyllemeter med tragedier er formidabel.

   Lill Veronika Tufte:
   Bv gjør mer feil enn godt Ja, men jammen er dei god og ha der det trengs, må ikke glemme det heller! Veldig trist og lese hva dere har gjennomgått :( eg har hatt mine kamper mot bv,i Mangen år. Men så kom en saksbehandler som er helt fantastisk og har hjelpt oss så utrolig mye i Mangen år no. Så vi kan ikke være uten dei heller desverre. Er Mangen plasser dei trengs.

   Kristine Kviteberg Bolstad:
   Er du heldig så kansje du har møtt den ene rette, men plutselig snur de om av ingen grunn, og det var det dem gjorde med min far. De var falske og ville hjelpe, og plutselig trakker de på deg til du ligger nede.Bv må begynne å fokusere mer på barn som lever i vold, omsorgssvikt, rus, ikke får mat på borde, foreldre som drikker hvær dag som ikke har kompetanse til å gi ungene mat eller gir barna ett rent hjem elle klarer å vere tilstede for dem. Istedenfor å sende ungene her og der og betaler flere 1000000 vis av kr så kan de hjelpe familier heller som ha dårlig råd, eller betale aktiviteter så barna får vere med på enkelte ting. Hjelpe tiltak istedenfor det å ødelegge barna for livstid! Istedenfor sender de barn til folk som ikke har noe kjærlighet å gi og betaler dem flere 1000000, det blir som en jobb for dem som har barnet, og hva kjærlighet får dem da?

   Lill Veronika Tufte:
   Helt enig med deg på det. Eg har trefft den rette. Får som du sier støtte til aktiviteter osv for mitt barn/ungdom som sliter veldig og har en del diagnoser. Før eg fikk den "rette" tok dei ho i fra meg men kjempet ho tilbake til meg heldigvis. Har vært barnevernsbarn selv og der gjorde dei ikke noe som helst selv om dei burde. Er derfor eg sier dei trengs der det er behov for det. Men ja dei ødelegger familier virkelig og OFTE der det ikke trengs at dem er inne i bilde en gang desverre. Tenker på dere <3 

   Elin Kårstad:
   <3 <3 <3 

   Birgitte Haugsdal:
   Tusen takk for at du deler disse historiene dine vennen :( vi må få stoppet dette bv nå før de ødelegger flere familier sant :) :) :) :) veldig stolt av deg <3 <3

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155012387936875

   Statens to tunger i spørsmål om saksomkostninger

   From: marius@reikeras.no
   Date: Thu, January 4, 2018 9:57 pm
   To: Postmottak@oed.dep.no

   Til de det gjelder i Olje- og energidepartementet og Regjeringsadvokaten.

   Kopi: Offentlig

   Det vises til artikkel:

   https://www.dagbladet.no/nyheter/staten-frikjent-i-norges-forste-klimarettssak---en-gedigen-skuffelse/69238355

   Jeg kjenner ikke saken annet enn det som kommer frem i mediene, men vil likevel kommentere følgende faktum, hentet fra samme artikkel:

   "Organisasjonene må betale 580 000 kroner til Olje- og energidepartementet, heter det i dommen fra Oslo tingrett torsdag."

   Jeg kan ikke se at Olje- og energidepartementet har krav på noe som helst i saksomkostninger fra de gjeldende organisasjoner, og skal begrunne det med følgende:

   Som både Regjeringsadvokaten og staten- som ett rettssubjekt- er eller skal være klar over, så er staten folkerettslig forpliktet til å følge våre konvensjonsforpliktelser.

   Den europeiske menneskerettskonvensjon er norsk lov, jf. Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven), og ved motstrid skal EMK- og andre gjeldende konvensjoner og protokoller- gå foran bestemmelser i annen lovgivning.

   Norge ble nylig dømt for brudd på EMK Artikkel 10, i saken mellom Becker og Norge.

   Det var Regjeringsadvokaten ved advokat, C. Reusch, som førte saken for Norge og hva gjaldt saksomkostninger anførte Regjeringsadvokaten følgende, sitert fra dommens premiss 90:

   "The Government contested that claim. It noted that the applicant had not adduced any evidence to show that she had paid any costs or expenses. It appeared from the printouts of fees and costs that the applicant’s employer had been billed."

   Følgelig argumenterte Regjeringsadvokaten med at så lenge den ene part ikke har pådratt seg saksomkostninger, så kan den vinnende part heller ikke tilkjennes saksomkostninger.

   Og det var EMD enig med Regjeringsadvokaten i, med følgende bærende begrunnelse:

   "91. According to the Court’s case-law, an applicant is entitled to the reimbursement of costs and expenses only in so far as it has been shown that these have been actually and necessarily incurred and are reasonable as to quantum. In the present case, no invoices have been presented.

   From the printouts of fees and costs it emerges, however, that the billable client was Dn Nye Medier AS, the proprietor of the newspaper Dagens næringsliv. It has not been shown that the applicant is herself liable for any costs. That being so, the Court rejects her claims (see, in comparison, Voskuil, cited above, § 92)."

   Da blir det å tale med to tunger, nå når staten krever saksomkostninger av de tapende parter som den ikke er påført.

   Det er et faktum , også erkjent i brevs form til undertegnede av tidligere justisminister, Anders Anundsen, at Regjeringsadvokaten ikke fakturerer sine klienter, herunder departementene.

   Følgelig følger det av sikker konvensjonspraksis fra EMD, som Norge er underlagt, at departementene heller ikke kan kreve inn slike omkostninger.

   Regjeringsadvokatens kostnader og utgifter er allerede dekket inn gjennom folkets skattesedddel, og følgelig tenderer det til føre sitt eget folk bak lyset, når det kreves saksomkostninger man ikke har hatt.

   I tillegg til at det er positivt konvensjonsstridig.

   Det tragiske er at dette har staten fått lov til i årevis, uten at noen har grepet inn.

   Men, nå er det uomtvistelig avklart, gjennom Becker- dommen, og det var altså Regjeringsadvokaten selv som argumenterte for at saksomkostninger ikke skal kreves når parten ikke har hatt noen.

   Eller mener staten og Regjeringsadvokaten at det eksisterer en lovsamling for staten, og en for alle andre, også hva saksomkostninger angår?

   Vilnius, den 4.1.18

   Marius Reikerås

   *

   Bent Isaksen:
   Det er akkurat det de mener...

   Rune L. Hansen:
   De ønsker ikke at sivilbefolkningen skal ha tilgang til lov og rett. Og vil at det skal straffe seg grundig hvis noen forsøker.
   Lov og rett og domstolene har de gjort til en butikk for å utøve utplyndring, terror, tortur og drap.

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, fredag 05. januar 2018: 

   Månen høyt sørlig og ned til omkring 4 minus-grader Celsius her ute i natt. Opp til omkring tre minus-grader utover formiddagen. Mørkt, stjerne-himmel og fire minus-grader klokken 17.30. Med fem minus-grader videre utover kvelden og med en noe avtagende måne i øst mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 05.01. 2018 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1479850365474569/

   Fikk tilsendt dette fra Eva Tangstad, og det viser at allerede i 1996 ønsket i alle fall deler av Stortinget å fjerne Kari Killens lærebøker, uten at dette ble gjort:

   Forslag nr. 1:

   "Stortinget ber Regjeringen sørge for en nøye gjennomgang av lærebøkene ved sosialarbeider- og barnevernpedagogutdannelsen, herunder fjerning av Kari Killéns lærebøker, med sikte på å innføre et forsvarlig utdanningstilbud i samsvar med nødvendige rettssikkerhetshensyn i barnevernsystemet. "

   Vedlegg: Brev fra Barne- og familiedepartementet v/statsråd Grete Berget datert 20. mai 1996:
   https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/publikasjonar/Innstillingar/Stortinget/1996-1997/inns-199697-005/5/
   Stortinget.no inneheld informasjon om saker som handsamas i Stortinget, oversikt over møter og høyringar, informasjon om stortingsrepresentantane,…
   stortinget.no

   *

   Anne Torild Bru:
   Mange av oss som er Barnevernpedagogar framsette kravet allerede i 1994 - ikkje vurdert og ikkje vektlagt

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Husker det ble omtalt på kurs den tiden jeg jobba med mennesker m/ psykisk utviklingshemming

   Rune L. Hansen:
   Mye bla-bla, som vanlig fra den politiske nepotismen sin side, uten et eneste ord om menneskerettighetene. Og uten et eneste ord om å respektere og sikre menneskerettighetene og Straffelovens lovlige lovbestemmelser! Med en helt tydelig hensikt om å neglisjere disse og dette som en bakenforliggende hensikt!

   Rune L. Hansen:
   Og hvorfor vil de ha mennesket Kari Killen som lærer og fører? Hun er åpenlyst bortimot det verst tenkelige eksempel og eksemplar av en menneskeretts-forbryter som finnes!
   Barnekonvensjonen har klart og tydelig lovbestemt at absolutt alle og enhver har krav på alle og enhver av dens menneskerettigheter, uten unntak av noe slag! Les blandt annet i innledningen i Barnekonvensjonen (CRC) - at:
   "De stater som er part i denne konvensjon, - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Og blandt annet i Barnekonvensjonen's Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Så kommer denne Kari Killen og hennes medspillere og sier at det betyr at det skal offentlig ansatte ikke bry seg noe om, men tvert om fritt frem forbryte seg mot så meget som mulig !!!

   Kan noe i det heletatt bli galere?

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 06. januar 2018: 

   Den avtagende månen sørlig og omkring 5 og 6 minus-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel med solen lavt sørlig og opp mot to minus-grader tover dagen. Mørkt og 5 minus-grader omkring 17-tiden. Og med 6 minus-grader mot 21-tiden. Med stjerne-himmel, skakk halv-måne østlig og 7 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 06.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155014914676875

   Tragedie på tragedie.

   14-åring døde etter selvmordsforsøk på institusjon
   https://www.nrk.no/ho/14-aring-dode-etter-selvmordsforsok-pa-institusjon-1.13847832
   Helsetilsynet undersøker hva som skjedde etter at ei ungjente døde av skadene hun påførte seg selv da hun var innlagt på en psykiatrisk avdeling for ungdom i Hedmark.
   nrk.no

   *

   Liv Cecilie Nygaard Kjeilen:
   Nå får det være nok! Vi må vi alle reise oss i protest etter denne tragedien. Vi har ikke råd til å miste en eneste ungdom til i dette sørgelige systemet. Det en skam at vi ikke klarer å ta vare på ungdommene våre. Her er det noe vesentlig som svikter. Og nå må det en gang for alle være nok. <3

   Tayla Inger Bekkelund-Bah:
   :( tragiskt

   Elise Lang:
   Kondolerer <3

   Rune L. Hansen:
   Var jenta kidnappet og fangeholdt?

   Elise Lang:
   Må nesten spørre NRK om det Rune!

   Rune L. Hansen:
   En politisk hemmelighet?

   Rune L. Hansen:
   Om vedkommende ikke forstår at dette spørsmålet er vesentlig så er det katastrofalt galt.

   Jan Stenberg:
   en død korporasjon
   skaper nettopp det :
   død og fordervelse

   norge-korp.jpg

   Rasha Masri:
   Dette er nok :(

   Elise Lang:
   Dette er sannheten, dessverre <3

   Elise Lang:
   http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/den-virkelige-skandalen-bak-private-akt%C3%B8rer-innen-barnevern-1.972164

   Rasha Masri:
   Hva er galt med folk i norge? Deres barn blir tatt med tvang og returnerer til familien i kister og de reagerer ikke? !

   Elise Lang:
   Nei, vi er ikke slike som klager! Vi er hjernevasket til å tro, at alt går på skinner i dette landet. ...

   Anne Torild Bru:
   Her i Haugesund/Karmøy var det ein gut på omlag same alder under offentlig omsorg som hoppa frå Karmsundbrua og tok livet sitt 10 desember.

   Han var plassert litt her og der pga stadig rømning heim til mor vart han til slutt tvangsinnlagt i psykiatrien. Den 10 desember klarte han å rømma (ca 5 km frå psykiatrisk avd til Karmsundbrua) med sjølvmord som resultat. Meg bekjent var han ein sympatisk kjekk gut. Stiller meg uforståande til plassering i psykiatrien. Ligg på nett.

   Same hendelsesforløpet som med glassjenta - det er også i Haugesund/Karmøy. Ligg på nett

   Det var i Haugesund jenter på 13 år vært gjengvoldtatt av vaksne asylsøkjarar som vart frikjent. Ligg på nett.

   Det var i Haugesund sakkyndig psykolog etter MANGE år endelig vart tatt for oppbevaring av noko over 300 000 overgrepsbileter av barn og over 1000 timar seksuelle misbruk av barn. Alle visste det og me som prøvde å stoppa han vart utsatt for gjengjeldelse av kollegaene våre. Han fekk berre 22 mnd (trur eg det var) i fengsel. No jobbar han på austlandet. Ligg dokumentasjon på nett.

   Det var her på Haugalandet at ein lærar fekk med alles viten ( sjølv om anna vart hevda) fekk anledning til å seksuelt misbruka hopetall elever i over 30 år før han vart stoppa. Alke visste sjølv fylkesmannen - sjølv fylkesmannen. Ingen gjorde noko. Me fagfolk som varsla vart kraftig irettesatt utsatt for både trusslar og gjengjeldelse. Ligg på nett.

   Det var Haugesund/Karmøy at advokat Arvid Sjødin vart slått ned når han etterforska drapet på Birgitte Tengs. Kom vel i nærleiken av sanninga utan at den vart avslørt. Ligg på nett.

   Det var her i området fosterforeldre vart tatt for bla å visa pornografi til fosterbarnet m.m Ligg på nett.

   Det var her I området barnevernet betalte blodpengar for å kidnappa tilbake frå Tyrkia fosterbarn som overnemnde fosterforeldre reiste på ferie til Tyrkia- lang ulovlig lidelseshistorie. Ligg på nett

   Det er i Haugesund Noregs best dokumenterte samrøre og total systemkolaps sak i offentlig forvaltning befinner seg.. Heile saka er falsum og blir offentliggjort i sin helhet når den er sluttført .

   Osv osv kan skriva lang lidelseshistorie

   ALT KJEM FOR EIN DAG
   SANNHETSKVERNA MALER SAKTE....

   Elise Lang:
   Herregud, å det synes statminister og konge er greit?

   Elise Lang:
   Trodde statminister ikke likte mobbing jeg, pga hennes onkel som var psykisk syk + mer i fam. Men de kan le da da pårørende sørger foran stortinget.Iht. med feilbehandlinger . .... Glemmer aldri M. K. & Erna lo, da vi mintes våres feilbehandlende <3

   Jorunn Indrefjord:
   Noe så grusomt. En gutt som rømmer hjem til mor, blir innlagt i psykiatrien..... det høres umenneskelig ut. Vanlig bondevett er bedre enn all denne såkalte kompetansen. SÅ trist :(

   Rune L. Hansen:
   Ja, de kidnappede barna trues med at om de forsøker å ta kontakt med sin familie, eller rømmer fra fangenskapet og torturen, eller forsøker å fortelle sannheten til noen, så blir de blandt annet tvangs-medisinert, ytterligere innesperret og overført til "psykiatrisk behandling", forflyttet til andre kanter av landet, nektet alt de ber om eller trenger, etc.
   Så også med mine barn, hvor det blandt annet står i et av dokumentene fra det såkalte barnevernet i Haugesund at om barna forsøker å rømme hjem eller å ha noen som helst kontakt med sin far så vil de blandt annet bli gitt "både akutt, intensiv og langvarig, profesjonell psykiatrisk hjelp" (som det ordrett og står i slutten av et av dokumentene fra de, fra 2010).

   Sitat fra en dom 08.05. 2008 fra en av dommene fra Haugaland tingrett:
   "Vurderinga til retten (...) Det er ikkje komme fram noko i saka som tilseier at barna saka gjeld har særlege omsorgsbehov. Tvert i mot framstår dei som harmoniske, kreative og trygge. Det er ikkje forhold som tilseier at den omsorga dei har motteke har påført dei nokon form for skade. (...) Det synes som om dei har hatt positivt utbyte av foreldras levesett, heimeundervisning og omsorg. (...) Dei har overfor retten gitt uttrykk for at dei saknar far og nærmiljøet."

   Likevel er barna fortsatt kidnappet og er det altså livs-farlig for barna å forsøke å ha kontakt med sitt hjemsted og sin far. Og likevel var det slik Haugaland tingrett og anke-instansene og alle involverte offentlige myndighets-representanter i dagens Norge ville ha det. Samtidig som de iverksatte et mangfold av virkemidler for å tilintetgjøre både hjemstedet og barnas far.

   Rune L. Hansen:
   Hva gjorde de da et av de kidnappede barna mine nektet å spise og drikke i tre døgn? De lo av henne og sa de blandt annet ville komme til å tvangs-fore henne når hun ble skadet og syk nok. Osv, osv. i et utrolig mangfold av ondskap og sadisme.

   Rune L. Hansen:
   Medmennesker, protester, beviser, uskyld, fakta og menneskerettigheter blir av hele den offentlige forvaltningen i dagens Norge omtrentlig betraktet som bagateller og søppel og behandlet som tilnærmet ikke-eksisterende. Det er det katastrofale og tragiske faktum, som den politiske nepotismen og propagandaen forsøker å skjule.

   Rune L. Hansen:
   Her er bare et av mange ti-tusener konkrete eksempler - sitat, advokat Olav Sylte:

   "Det er bare «statene som er pliktsubjekter etter EMK", skrev Høyesterett i en dom i 2011 som gjaldt helsevesen. Frasen ble nå gjentatt igjen, denne gang i en barnevernsak. Det samme skal i følge Høyesterett gjelde også denne sakstypen (HR-2017-2457-U).

   Ved den ferske avgjørelsen har myndighetene i realiteten umuliggjort, at private parter kan få prøvd om det foreligger krenkelse av EMK i barnevernsak. Hvor korrekt og fornuftig en slik ordning er, enn si langvarig, gjenstår imidlertid å se.

   Samtidig med avgjørelsen ble ei bestemor dømt til å betale det lokale barnevernkontor 2.000 kroner i saksomkostninger for Høyesterett. Hun hadde blitt fratatt barnebarnet som hadde bodd hos henne nesten hele dets liv, uten at hun fikk delta i barnevernsaken fordi hun ikke var biologisk mor eller far. Hun mente at dette var en krenkelse av EMK, men Høyesterett mener altså at hun må anlegge søksmål mot den norske Stat v/Regjeringsadvokaten for flere hundre tusen kroner for å få fastslått dette.

   Det korrekte er naturligvis det motsatte av det Høyesterett i sin ordlyd har uttalt, nemlig at alle offentlige organ er pliktsubjekter etter EMK (Den Europeiske menneskerettighetskonvensjon), og plikter å følge reglene i konvensjonen. Det er irrelevant om instansene er kommunale eller statlige, om de er overordnet eller underordnet eller hvilken organisering norske sentrale myndigheter velger. Dette fremgår egentlig av konvensjonens artikkel 1, hvor det fremgår at alle staten skal "sikre enhver" i riket "de rettigheter og friheter som er fastlagt i del I i denne konvensjon". I tillegg har Stortinget bestemt at det skal være slik i menneskerettighetsloven § 2. (...)

   Denne gangen gjaldt det overprøving av en barnevernsak etter vedtak truffet av den statlige Fylkesnemnda, og hvor ordningen er at det alltid er det lokale barnevern som er part, selv om vedtak blir truffet av statlig organ. Til tross for dette, mener nå altså Høyesterett at heller dette ikke har noen betydning og drøftet det derfor ikke en gang. Høyesteretts ankeutvalg uttalte bare at:

   Utvalget bemerker at fastsettelsesdom for konvensjonsbrudd forutsetter at staten er saksøkt i saken, jf. Rt-2011 -1666 avsnitt 33 flg. Det var derfor riktig av lagmannsretten å avvise (x`) subsidiære påstand om at tingrettens kjennelse (om å ikke gi partsrettigheter red. anm) innebar brudd på EMK artikkel 8 og 13. På denne bakgrunn finner utvalget det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem.

   Bare millionærer har prøvingsrett

   Konsekvensen av den ferske avgjørelsen, er at private parter i realiteten aldri kan få dom på krenkelse i barnevernsak, uten å anlegge selvstendig sak mot staten v/Regjeringsadvokaten. Det er ikke fri rettshjelp i slike saker, og kostnadene blir fort flere hundre tusen kroner. Da blir det bare de med milloninntekter som mister barn, som får reell mulighet til å nå den rettighet som er bestemt i artikkel 13. Jeg tror ikke det finnes mange av dem.

   Jeg tør påstå at Høyesteretts lovtolkning derfor kan innebærer en krenkelse av EMK artikkel 13. Bestemmelsen oppstiller nemlig ikke noe slikt krav som Høyesterett nå gjør, og som gjør det svært vanskelig og tidkrevende for private å få fastslått om det foreligger krenkelse av EMK i barnevernsak.

   Saken det denne gang gjaldt, ankes nå videre til EMD herfra, men en vil ikke få prøvd spørsmålet om Høyesteretts lovforståelse er korrekt. Dette fordi det er "hovedkrenkelsen" i dette tilfellet menneskerettighetsdomstolen kan prøve, dvs. om bestemora skulle blitt gitt partsrettigheter, og denne prøvingen som skjer etter artikkel 8, antas å ville konsumere regelen i artikkel 13. Slik vil det stort sett alltid være i barnevernsak og det er lite sannsynlig at menneskerettighetsdomstolen noen gang vil få spørsmålet på sitt bord."

   http://advokatsylte.no/artikkel/9/barnevernsaker/737/umulig-a-fa-dom-pa-emk-brudd
   Høyesterett har talt
   advokatsylte.no

   Roy Riksvold:
   Så trist. :(

   Trine Åse Lysell Nilsen:
   Trist. Stakkars <3

   Nina Kvamme:
   :( :( :( <3 <3

   Hilde Arntzen:
   Grusomt :( :( :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155014595351875

   I will never stop fighting those who see themselves superior to others.
   And neither should you.

   *

   Randi Løkken Wikdahl:
   We are many people who will get your back Marius <3

   Tom Benjaminsen:
   Om en ikke bekjemper sånt vil en snart ha et samfunn veldig likt som det var i Tyskland under Nazitiden, noe vi faktisk er på vei mot.

   Kim Therkildsen:
   Sant.

   Rune L. Hansen:
   Bibelen, Sef. 2,3:
   "Søk Herren, alle ydmyke i landet, dere som gjør hans vilje!
    Legg vinn på rettferd og ydmykhet, så blir dere kanskje spart på Herrens vredesdag!"

   Bibelen, Ordsp13,10:
   "Hovmod fører bare til trette, kloke er de som tar imot råd."
   Ordsp14,3:
   "Dårens munn blir et ris for hans hovmod, men for vismenn er leppene et vern."
   Ordsp16,18:
   "Stolthet fører til undergang, og hovmod står for fall."

   
---
---

   Anne Torild Bru, 06.01. 2018 via NORDMENNS RETTIGHETER OVER FOR NAV, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/455626147839405/?multi_permalinks=1566738296728179

   Gjenninnfør straffelovens paragraf 105 som forbyr politikere å lyve til sine velgere
   https://www.opprop.net/gjenninnfor_straffelovens_paragraf_105_som_forbyr_politikere_a_lyve_til_sine_velgere
   Men den politiske retorikken fjerner seg mer og mer fra de realiteter som oppleves på grasrotnivå, bruken av PR konsulenter, politisk reklame og regelrett løgn fra…
   opprop.net

   *

   Rune L. Hansen:
   Ps: Paragrafen ble ikke fjernet, men det ble satt ut rykter om at den ble fjernet. Noen forskjell ville det likevel ikke ha betydd, i og med at lov-paragrafen uansett ikke ble håndhevet. Og det dessuten ikke uten videre er lovlig å fjerne (og heller ikke å neglisjere) en lovlig lov-paragraf.

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, søndag 07. januar 2018: 

   Mørkt og omkring 7 til 4 minus-grader Celsius her ute i natt. Sne-rusk i luften, et tynt hvitt dekke på bakken og 3 minus-grader omkring 08.30-tiden. Opp til i overkant av null grader og tildels med noe lett yr utover dagen og efter hvert med lett yr og 2 pluss-grader. Mørknende omkring 16.30-tiden. Mørkt, vått, yr og omkring 2 og 3 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.01. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212341744313474

   Når menneskeretts-forbrytere og andre korrupte skal tillage definisjoner og lovbestemmelser om korrupsjon (eller annet),

   da er det interessant å se hva som kommer ut av det.

   Resultatet blir ett av to (eller et kompromiss?) - og interessant. Og selv-avslørende?

   Blir resultatet et rettferdighetens smykke, eller et rettferdighetens mangelfulle falsum?

   Til å henge på veggen og på kroppen og andre steder, for å vise vei, eller for å lure og vill-lede?

   For å beskytte hvem og hva?

   For å beskytte menneskeretts-forbrytere og andre korrupte, med unnlatelser?

   Selvfølgelig beskytter de seg selv og sine medspillere. Hvis ikke hadde de forlengst vært straffeforfulgt og fengslet.

   De er jo dobbel-moralens hyklere og menneskeretts-krenkere.

   Kriminelle som forsøker å presentere seg selv som lovlydige. Og tillager eller anvender sine egne lover.

   I Bibelens NT, Matt. 5,20, sier Jesus:
   "Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket."

   Og hos Jak. 2,8-10 sies det, at:
   "Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. Men gjør dere forskjell på folk, synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. For den som holder hele loven, men bryter ett av budene, han har forbrutt seg mot dem alle."

   Og i Ef. 6,14-15:
  "Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje,
   og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir."

   Hva her nu egentlig er det de skryter av ... og ikke linker til eller opplyser nærmere om?

   Og hvem sin enighet og om hva er det de sikter til?

   Viktig enighet i kampen mot korrupsjon
   https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/viktig-enighet-i-kampen-mot-korrupsjon/id2578639/
   – Det er gledelig at det er enighet om en ny FN-resolusjon mot storskala korrupsjon. Korrupsjon tar ressurser vekk fra sentrale samfunnsoppgaver og forverrer ulikhet og fattigdom, sier utenriksminister…
   regjeringen.no
 
   *

   Rune L. Hansen:
   Formålet med menneskerettighetene er å få slutt på alt av menneskeretts-krenkelser og urett i og av den politiske og offentlige forvaltningen.

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, mandag 08. januar 2018: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 3 og 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og 2 pluss-grader utover formiddagen. Det samme utover eftermiddagen. Stjerne-himmel, mørkt og 2 minus-grader klokken 20. Med 3 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.01. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212344047291047

   Ingen må glemme at hver eneste menneskerettighet for absolutt ethvert menneske i Norge er og skal være umistelig og uavhendelig!

   Ingen må glemme at hver eneste menneskerettighet ikke er regjering eller storting, politikere eller andre instanser sin eiendom! Men er hvert enkelt menneske sin personlige eiendom og forpliktelse!

   Og at absolutt ethvert menneske i Norge er forpliktet til å respektere og beskytte og sikre alle og enhver av menneskerettighetene for absolutt ethvert menneske i Norge!

   *

   Rune L. Hansen:
   Les blandt annet i innledningen i Barnekonvensjonen (CRC) - følgende:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Og for eksempel Barnekonvensjonen's Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Menneskeretts-konvensjonene flerfoldig har lovbestemt at:

   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes,
   idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."
   (Menneskerettsloven V3&4&5&6, ICESCR & ICCPR.)

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155020724941875

   Husk at også alle offentlige institusjoner, herunder universiteter og offentlige høyskoler, er underlagt konvensjonsforpliktelsene.

   Fra COPLAND v. THE UK

   ": The Court notes the Government's acceptance that the College is a public body for whose acts it is responsible for the purposes of the Convention.

   *

   Rune L. Hansen:
   En av de mange selvfølgeligheter som blir fullstendig neglisjert og forfalsket i dagens Norge av den enda styrende politiske nepotismen.

   Eva Tangstad:
   Det skremmende er jo at de er innenfor alle grener. Universiteter, forskning og ikke minst de syke sakkyndige som skriver løgner i rapporter og elsker å se barn splittes fra sine familier.

   Rune L. Hansen:
   Ja, Eva Tangstad, reell lov og rett neglisjeres og forfalskes samtidig med at medspillere utplasseres og premieres i leder-stillinger og nøkkel-posisjoner.

   Eva Tangstad:
   Ja har lest om dette. De premieres oppover til de ikke har bruk for dem mere.

   JarLe Olav Østhus:
   §kriftens Ord ; Di Döde ben ¡ dalen ₹ !

   
---
---

   Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway, 08.01. 2018:
   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/vb.550979181767077/748753885322938/

   Støtt Familiekanalen! Støtt Familiekanalen!

   2018 blir et avgjørende år for økt profesjonalisering og økt samarbeid mellom alle grupper som vil ha en forandring av barnevernet til å bli et familievern der barnets beste skal bygge på vitenskapelige prinsiper og ikke maktmennesker med sekundære agendaer.

   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/748753885322938/
   2018 blir et avgjørende år for økt...

   *

   Aurel Trusca:
   He is the Norwegian true hero who fight against Norwegian evil terror organization Barnevernet, respect Sir , keep up the good work

   Mayliss Katrine Nilsen:
   Tusen takk Rune Fardal og til alle som har hatt slik mot til å ikke tie handlingene til det offentlige. 2018 skal bli et oppgjørs år. Håper Alle barn får komme hjem til sine biologiske familier. Ingen barn skal måtte lide på denne måten i verken andre land og heller ikke i godeste norske myndigheter. Fight for humanity and Children with families !

   Ragnhild Lindgaard:
   Håper at dere kommer til Ålesund her er mye galt men vi kommer ingen vei

   Merethe Knutsen:
   Ja det håper jeg også

   Ragnhild Lindgaard:
   Vi får prøve å få med mange som har dårlig erfaring med BV her tror noen sliter på Molde også

   Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway:
   Vi kan komme og lage opptak om vi får til reiseutgifter.

   Merethe Knutsen:
   Ragnhild Lindgaard ja jeg kjenner mange som sliter med barnevernet både i Molde og Ålesund( inkludert meg selv) så det hadde vært fint å møtes en hel gjeng med foreldre for å finne ut hva vi kan gjøre for å ta bv en gang for alle.

   Merethe Knutsen:
   Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway ja håper det. Jeg vil fortelle min historie om møtet med barnevernet.

   Merethe Knutsen:
   Håper du kommer hit til Ålesund for samtaler

   Merethe Knutsen:
   Jeg vil gjerne fortelle min historie

   Rune L. Hansen:
   I dagens Norge kidnappes det mange barn hver eneste dag. Det er et folkemord i politisk regi med lovløshet i alle offentlige instanser.

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, tirsdag 09. januar 2018: 

   Mørkt, stjerne-himmel, halv-månen efter hvert i sør og ned til omkring 4 minus-grader Celsius her ute i natt. Dus og lys blå himmel med lav sol sørlig, et mildt vind-drag og gradvis opp til omkring 5 pluss-grader utover formiddagen. En mild bris, mørkt og 5 pluss-grader klokken 17.30. Mørkt, en mild bris og 6 pluss-grader klokken 20. Og flekker med glatt is noen steder. Med 7 pluss-grader klokken 22. Det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Menneskerettspartiet Norge / The Human Rights Party Norway, 09.01. 2018:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1519015084802305/
   
   Rune L. Hansen i og for Menneskerettspartiet Norge (MpN) informerer, 09.01. 2018:

   Hva har Menneskerettspartiet å tilby? Svaret vil først og fremst være gledelig for mange.

   Først og fremst vil Menneskerettspartiet gjenopprette og tilbakeføre menneskerettighetene i Norge.

   For absolutt ethvert menneske, selvfølgelig. Det er dette som kjennetegner menneskerettighetene;

   At enhver av de for absolutt enhver er og skal være en umistelig og uavhendelig minste-garanti, personlige eiendom og forpliktelse! 

   Men hvorfor er det ikke slik nu da?

   Nu er det ikke slik fordi ansatte i den politiske og offentlige forvaltningen i Norge har stjålet enhvers menneskerettigheter!

   Dette tyvegodset vil Menneskerettspartiet at umiddelbart og real-kompetent skal bli tilbakelevert!

   Og at slike eller lignende tyverier ikke igjen skal kunne skje. Det i seg selv er en menneskerettighet. En av mange flere.

   Og det er de mest sentrale verdiene ethvert menneske har og skal ha!

   Absolutt enhvers menneskerettigheter må og skal alltid være beskyttet av absolutt alle og enhver.

   Og enhver politikk og offentlig forvaltning må alltid være i samsvar med menneskerettighetene.

   Politikk, offentlig forvaltning, handlinger og avgjørelser som ikke er i samsvar med menneskerettighetene er kriminalitet.

   Kriminalitet som best mulig real-kompetent må og skal straffeforfølges, stoppes og repareres.

   Hvor meget systematiske, vilkårlige eller tilfeldige de enn har vært eller er.

   Tyvegodset skal og må, som sagt, tilbakeføres til sine eiere i kraft av menneskerettighetene.

   Dette gjelder for eksempel alle mennesker som har fått eller får for lite økonomisk fra NAV eller andre offentlige instanser.

   Eller som på andre måter har blitt eller blir menneskeretts-krenket.

   Dette gjelder for eksempel også alle mennesker som har blitt frarøvet retten til sitt familieliv.

   Hva enten det har skjedd i regi av det kriminelle såkalte barnevernet, dommere eller andre som har krenket enhvers menneskerett til sitt familieliv.

   Tyvegodset må og skal umiddelbart tilbakeføres til sine eiere og skadene og ødeleggelsene optimalt repareres.

   Det samme gjelder selvfølgelig også alle og enhver som har fått eller får for lite i trygd, eller blitt trukket for mye i skatt, etc., etc.

   Systemet med skatter og avgifter må også reformeres for å bli i samsvar med menneskerettighetene og ikke uberettiget skadelig eller plagsomt.

   Og for at de som har mest må yte mest til nødvendigheter og de som har minst.

   Formålet med menneskerettighetene og Menneskerettspartiet er å få slutt på alt av menneskeretts-krenkelser og urett i og av den politiske og offentlige forvaltningen.

   Til og for dette trengs politisk, administrativ og juridisk makt og myndighet fullstendig uten makt- eller myndighets-misbruk.

   Alle disse nødvendigheter og selvfølgeligheter er det Menneskerettspartiet 100% står og må stå for.

   Det er meget viktig lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen Art 30, at:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   
   ---

   Hvilkne særlige forhold er det som enda vanskeliggjør dette?

   1 - Den politiske og offentlige forvaltningen i Norge har både neglisjert og forfalsket offentlige menneskeretts-krenkelser og har unnlatt sin forpliktelse til å straffeforfølge og å reparere.
        Og har både unnlatt og forfalsket opplysnings- og undervisnings-forpliktelsen og -kompetanse.
        Og sivilbefolkningen har blitt og blir nektet fri tilgang til kompetent reell lov og rett.
        Dette må best mulig kompetent repareres.

   2 - Det å stemme på politiske partier er ulovlig i henhold til menneskeretts-konvensjonene. Særlig i henhold til Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25, pluss også blandt annet Menneskerettserklæringen Art 30.
        Politiske nepotismer som uten nødrett forbryter seg mot dette gjør det for å opprettholde og videreføre den og de som fra før av har makt.
        For å kunne stoppe slike ulovlige politiske valg-ordninger og andre menneskeretts-krenkelser er derfor nødrett en eventuell nødvendighet.
        Politiske valg eller foreninger er ikke i seg selv et onde, tvert om, men det må stemmes på fullstendig fritt valgte mennesker. Som er og blir lovlydige og i 100% full reell respekt for absolutt enhvers alle og enhver menneskerettigheter og felles-verdier.
        En nødrettens vei eller nødvendighet kan eller bør være deltagelse i etablerte ulovlige valg-ordninger?

   3 - Den politiske og offentlige kriminelle neglisjeringen og forfalskningen av menneskerettighetene i Norge har i et meget stort omfang både forurettet og pervertert medmennesker, sivilbefolkningen og verden.
        Som en særlig konsekvens av dette finnes det enda knapt helhetlig reell kompetanse eller real-kompretanse og forståelse hva angår menneskerettighetene og menneskeretts-konvensjonene i dagens Norge.
        Særlig viktig og nødvendig er det derfor at reell kompetanse må bli forsøkt innhentet og opparbeidet både internasjonalt og nasjonalt, uten forurettelser. I og med at enhver dommer (i vid betydning av ordet) og avgjørelse jo også fritt og kompetent må og skal kunne straffeforfølges for eventuelle mulige eller reelle krenkelser.

   4 - Konkret og solid nok å få etablert vårt Menneskerettsparti og dets formål, tilbud, nødvendigheter og muligheter for sivilbefolkningen vil bli forsøkt vanskeliggjort og forfalsket av dagens rådende politiske og offentlige nepotisme og dens medspillere og propaganda i og for menneskeretts-krenkelser og menneskeretts-forfalskninger. Dette og forvirring må vi best mulig forsøke å beseire og å være forberedt på.
        Vi må enhver best mulig forsøke å bidra på nødvendighetens veier.

   
---

   *

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1721094574578131/

   Amal Amal:
   Vet ikkje om det finnes mer menneskerettigheter i Norge jeg sover nest ikkje blir redd ner jeg vil sov så tenker på bv hur dom ødelegger mitt live ner jeg sov kommer dom i min drøm ner dom tog min barn frå meg sen kommer ni sei at finnes menneskerettigheter å jeg sitte å kjempe før få min barn tilbake jeg vist til 5 advokat vedtak frå tingretten som sei finner ikkje en sak at dom tatt barn dom så at fikk en dommare som e bv sidan så å jeg bare grine masse helia tiden så myc jeg grine bjøra jeg ser myc dåligt ibland ser jeg ikkje så var e det menneskerettigheter :( :( :( :( :( :(

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, onsdag 10. januar 2018: 

   Mørkt, noe mild bris og omkring 7 og 8 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt og halv-månen tildels noe synlig. Et stort fly fløy høyt over meg og mange tusener andre mennesker i går, så jeg på den meget lange hvit-aktige røyk-skyen med eksos i dens spor. En lang røyk-sky som jeg så gradvis ble bredere og bredere og lavere. Hvor meget innflytelse dens luft-forurensning hadde på at det var så mildt her ute i går og i natt og på annet, det vet jeg ikke. Veldig mange mennesker bor i områder som er og blir meget langt mere forurenset enn her. Særlig i og omkring store byer og andre utslipps-områder. Mange byer og områder kan betegnes blandt annet som gass-kamre, med konsekvenser i form av mange slags alvorlige skader, sykdommer og ødeleggelser. Også dette er en enda stadig mere babylonsk ødeleggende utvikling, selvfølgelig. Spredt skyet, solen enda ikke over horisonen og 4 pluss-grader klokken 09. Overskyet og 5 pluss-grader klokken 10. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt og yr med omkring 3 pluss-grader fra 17-tiden. Tildels med yr og ned mot 2 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Inge Olsen, 10.01. 2018 via Bønne Gruppe For Gruppe: Barnevernet vil vi ha fulstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/1597819853831854/permalink/2027379277542574/

   Vi som er her inne er alle enige om at dagens barnevernsystem ikke fungerer. Mange av oss har bittert erfart dette.

   Jeg selv opplevde at barnevernet kom trampende inn i min familie med skitne gummistøvler, og skitnet til alt som var rent og hellig der. Flere av dere sitter desverre med lignende erfaringer.

   Jeg tror imidlertid vi er i ferd med å vinne kampen mot barnevernet. Vi befinner oss slik jeg ser det der de allierte under 2.verdenskrig var etter invasjonen i Normandie. Det gjenstod mange harde kamper. Men alle så at nazismen kom til å tape.

   Slik er det også med vår kamp "udyret " herjer som aldri før. Politiet kommer og tar barn fra fødestua før mora har sett de. Barnevernet jakter barn som rotter i såkalte "akuttvedtak". Men "udyret" vet det har tapt. Utlandet vet hva som foregår, hele verden ser på Norge med forakt. Det har blitt "landet der myndighetene kidnapper sine egne barn". Og når presidenter sammenlikner barnevernet med "nazismen", er det sterkt. "Udyret" er ingen tosk, det vet det bare har en kort tid igjen.

   Folkens, det kan enda bli mange harde kamper. Men la oss holde motet oppe. Og ikke minst, la oss ta oss av hverandre. Du som kjenner på redselen og frykten for å miste dine barn, eller allerede har mistet dem, skal vite at du ikke er alene. Vi er her, vi er mange, og vi retter hender frem mot deg. Og mange retter hender mot himmelen i bønn også Men seierens time nærmer seg. La oss drømme om et Norge uten dagens barnevern. Og da skal vi være med på å bestemme hva som skal komme i stedet for. Det tenkte jeg å nevne noen tanker om i morgen

   *

   Rune L. Hansen:
   Vel, det fungerer meget godt med sine kriminelle hensikter og konsekvenser og som en politisk og offentlig organisert mafia-virksomhet, tortur- og draps-maskin og menneskehandel.
   Det er for mange en effektiv og nyttig virksomhet for å ødelegge og kvitte seg med medmennesker en misliker eller vil gjøre seg økonomisk eller annen fortjeneste på.
   Politisk offentlig organisert kriminalitet har alltid i verden vært nyttig og til glede og lønnsomhet for veldig mange mennesker. Og har alltid samtidig vært det farligste og mest ødeleggende og perverterende som finnes for medmennesker, samfunnet og verden.
   Hva skal og må man i steden ha?
   Uforfalskede menneskerettigheter og uforfalsket lov og rett og uforfalsket lovlydighet og uforfalsket medmenneskelighet?

   Rune L. Hansen:
   Historisk er det fullstappet med eksempler på det samme fra groteske terror regimer. Hitler-regjeringen for eksempel, indoktrinerte med sine premisser og sin tanke-verden nærsagt hele det tyske folk og mange politikere og mennesker rundt omkring i andre land. Så gjorde også Franco i Spania, Mussolini i Italia, Hirohito i Japan, Mao i Kina, Ceausescu og hans medspillere i Romania, osv., osv.! Vel, deres regimer og instanser hadde en begrenset varighet. Men poenget er ikke hva som skal komme i steden, bortsett fra menneskelige forhold, best mulig! Poenget er å få de og slikt kompetent straffeforfulgt, stoppet og avviklet.
   Da kan vi ikke leve på eller med den kriminelle politikken sine premisser, ord-bruk og tanke-verdener!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/permalink/1414627148646954/

   Reidun Breivik:
   Ja det er nå Klart at folket Reiser seg mot Uretten!! Vi kan ikke Lenger ha et Vanstyre som bv!!! Det er våre Dyrebare Barn og Unge vi Kjemper for!!!

   
---
---

   Inge Olsen, 10.01. 2018 via Bønne Gruppe For Gruppe: Barnevernet vil vi ha fulstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/1597819853831854/permalink/2027809577499544/

   Jeg vil begynne dette innlegget med å fortelle en historie.

   En venn av meg som er bosatt i en storby i utlandet fortalte om en jente på 2 år, som ble "gjenglemt" av foreldrene på en bensinstasjon. Her i Norge ville en slik jente havnet i fosterhjem automatisk. Men i dette landet sporet "barnevernet" (jeg vil kalle det familievernet ) opp foreldrene til jenta. De var unge, bostedsløse og uten arbeid. Jenta ble midlertidig plassert på en institusjon som den katolske kirke drev, Foreldrene hadde "besøksplikt" (smak på ordet ) to timer hver dag, for at de ikke skulle miste kontakten med jenta. Imens arbeidet fanilievernet i det landet for å finne en bolig til dem, og et arbeid så de kunne greie seg. De klarte å hjelpe dem med det. Når dette var ordnet, hentet de jenta og hun fikk flytte hjem. Og la meg legge til, dette er et fattig land.

   Da jeg hørte denne historien tenkte jeg: "Norge, hva er det du holder på med?" Her pøser vi ut milliarder på et barnevern som ikke fungerer, barn har ingen annen verdi i barnevernet enn objekt for missbruk og som pengemaskiner. Hva kunne vi ha klart, om vi tenkte som familievernet i dette fattige landet her gjør? Heldigvis er "udyret" i Norge i ferd med å dø. Det er som en katt som er presset opp i et hjørne og føler seg redd. Den driter seg ut og er farlig om du nærmer deg den. Det samme gjør barnevernet i dag. Vi vil uten tvil vinne denne kampen mot den redde utdritne katten.

   Da Churchill og Roosevelt møttes på et slagskip i Atlanteren var tyskland enda ikke slått. Men alle visste hva vei det gikk. På det møtet ble grunnlaget for FN lagt. På samme måten må vi nå, mens "udyret" enda kjemper, tenke på hva vil vil ha etterpå. Og jeg ser for meg et familievern som i dette fattige landet her. De slår hardt ned på tigging, vold mot barn (vold, ikke en dask på rompa) og sexuelt missbruk. Ingen er uenig i det. Men familien skal bevares og all hjelp skal skje innenfor familien. Og familien, det biologiske prinsipp gjennomsyrer alt. Ikke alt er fullkomment der heller, men hjelpe meg, det fungerer tusen ganger bedre enn i Norge

   *

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen Art 16 & Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, torsdag 11. januar 2018: 

   Mørkt, vått og omkring 2 og 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med omkring 3 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Halv-mørkt klokken 16.30. Mørkt en halv-times tid senere. Med stjerne-himmel og null grader ved 20-tiden. Mørkt og en minus-grad utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 10.01. 2018:  ( intern )
   https://www.facebook.com/groups/1597819853831854/permalink/2027809577499544/

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen Art 16 & Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Inge Olsen:
   Ja, slik står det. Men hva skjer i Norge? Familien blir trakket på og ødelagt på alle tenkelige og utenkelige måter av myndighetene

   Rune L. Hansen:
   Ja, for mange mennesker er politisk offentlig organisert kriminalitet det letteste og mest fristende eller tvingende som finnes.
   Jo mere dess verre den offentlige forvaltningen er. Og dess verre blir det.
   Og dess mindre uskyld, bevissthet, medmenneskelighet og integritet.
   Og dess mere kriminell lov og rett, politikk og offentlig forvaltning.
   Den rette veien, sannheten, helheten, det organiske og virkeligheten blir fjernere og fjernere.
   Ydmykheten og medmenneskelighet erstattes med hovmod, villveier, løgner, falskhet og ondskap.
   For hvert skritt bort fra uskyldens rette vei.
   Stadig mere kriminell forvaltning og kriminell lov og rett.
   Stadig mere offentlig terror, tortur og utplyndring.

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), som skal gjelde foran og over alt annet, sier blandt annet, at:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og Menneskerettserklæringen, Art 28, at:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   Inge Olsen:
   Nettopp Rune. Slik jeg ser det, har Norge beveget seg bort fra den bibelske tanken om medmenneskelighet, noe jeg mener også gjennomsyrer denne erklæringen. Det har gjort slik at Norge har blitt et hardt, kalt og kriminelt samfunn.

   Inge Olsen:
   Et resultat av det er barnefjernet

   Rune L. Hansen:
   Ja, den politiske nepotismen har villet sole seg i glansen fra Menneskerettserklæringen og dens konvensjoner, men har i praksis gjort og villet det fullstendig motsatte av innholdet. Til tross for at innholdet både nasjonalt og internasjonalt er reell og øverste gjeldende lov og rett - og det å krenke noe av innholdet er kriminalitet og menneske-forakt og samfunns-fiendtlighet. Ja og også ikke minst familie-fiendtlighet.

   Inge Olsen:
   Nettopp

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155027084611875

   ARTIKKEL 6-1 SKILLER IKKE MELLOM DE FAKTISKE OG RETTSLIGE SPØRSMÅL.

   Artikkel 6 nr 1 skiller ikke mellom faktiske og rettslige spørsmål, i det begge henseende er avgjørende for utfallet av en parts rettigheter og plikter.

   I storkammeravgjørelsen Le Compte, Van Leuven og De Meyere v. Belgia (no. 6878/75; 7238/75) av 23. juni 1981 skriver EMD følgende om dette i premiss 43 flg:

   ”For civil cases, just as for criminal charges (see the Deweer judgment of 27 February 1980, Series A no. 35, pp. 24-25, par. 48), Article 6 par. 1 (art. 6-1) draws no distinction between questions of fact and questions of law. Both categories of question are equally crucial for the outcome of proceedings relating to "civil rights and obligations". Hence, the "right to a court" (see the above-mentioned Golder judgment, p. 18, par. 36) and the right to a judicial determination of the dispute (see the above-mentioned König judgment, p. 34, par. 98 in fine) cover questions of fact just as much as questions of law.

   *

   Rune L. Hansen:
   Altså, hverken tillaging eller bruk av lov-fortolkninger, formaliteter, dommer, regler, politikk, unnlatelser, løgner, halv-sannheter eller annet skal kunne krenke en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker.

   Bibelen, Matteus 15,1-6:
   "Da kom noen fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa:
   «Hvorfor bryter dine disipler de forskriftene vi har overtatt fra de gamle? De vasker ikke hendene før de spiser.»
   Han svarte: «Og dere, hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til de forskrifter dere har overtatt?
   For Gud sa: Du skal hedre far og mor, og: Den som bruker onde ord mot far eller mor, skal dø.
   Men dere lærer: Den som sier til sin far eller mor: Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en gave til templet,
   han trenger ikke å hedre sin far eller mor. Altså har dere satt Guds ord ut av kraft av hensyn til de reglene dere har overtatt."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.01. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212369384204454

   I en postering sier Marius Reikerås om menneskerettighetene følgende, at:

   "I 1999 innførte våre lovgivere Menneskerettsloven. En lov så viktig, at den ble gitt forrang for alle andre lover ved motstrid. Det var bare det at de som skulle forvalte loven, aldri prioritere å lære den skikkelig."

   Disse hans ord er en halv-sannhet. Sannheten er riktig nok at de aldri hittil ønsket eller klarte å lære den skikkelig. Mildt sagt.

   Men det var ikke bare Menneskerettsloven som gav menneskerettighetene forrang foran og over alle andre lover (og avgjørelser).

   Og heller ikke bare Grunnloven og Straffeloven, etc.

   En slik forrang fikk de og har de allerede fra før av i selve menneskeretts-konvensjonene.

   Dessuten hadde og har de også allerede fra før av en slik forrang i kraft av å representere de felles-menneskelige lovbestemmelsene og prinsippene for lovlig lov og rett, forvaltning og politikk, kontra ulovlige.

   *

   Odd Arvid Johansen:
   Rettferdighet opphøyer et FOLK..

   Rune L. Hansen:
   Opphøyer i og for ydmykhet - og ikke hovmod.

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, fredag 12. januar 2018: 

   Omkring null til to minus-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett overskyet og tildels lett overskyet og opp til omkring null grader utover dagen. Nokså mørkt og i underkant av null grader klokken 17. Videre mørkt med omkring en og senere to minus-gradrer. Med ned mot fire minus-grader frem mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.01. 2018 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1487279611398311/

   Det store politiske regime-fallet og enigheten som er nødvendig i og for Norge.

   For å få stoppet, straffeforfulgt og reparert de offentlige menneskeretts-forbrytelsene i Norge er et politisk regime-fall nødvendig.

   Makt- og myndighets-misbruket må kompetent stoppes og på ingen måte videreføres eller få skje om igjen i noen som helst form.

   Veldig mange er indoktrinert og pervertert av den offentlige mafia-virksomheten og nepotismen, så det er ikke og blir ikke lett.

   Veldig mange vil selv være eller innskrenke løsningen, så splittelsen, forvirringen og uenigheten er stor og problematisk.

   Skal vi knne ha stor og god nok nasjonal og internasjonal støtte og hjelp så er reell respekt for menneskerettighetene en nødvendighet.

   Uten blir støtten og hjelpen både nasjonalt og internasjonalt ikke stor, varig eller god nok til å få stoppet mafia-virksomheten.

   Alltid reell respekt for absolutt enhvers alle umistelige og uavhendelige menneskerettigheter er helt sentralt i og for alt dette.

   Fullstendig kompetent uten forfalskninger, bagatelliseringer, neglisjeringer, feil eller ned-prioriteringer.

   Uten vil vi hverken fortjene eller få
stor, varig eller god nok støtte og hjelp til å makte ekte å få stoppet mafia-virksomheten.

   Alltid åpenhet, åpen argumentasjon og en god nok varig sannhets- og forsonings-kommisjon er også en nødvendighet.

   La oss ikke stoppe av forsøkene på å sabotere, forfalske eller fravike noe av dette, som vil komme til å være mange og utspeklerte.

   La oss grunn-solid gå og stå sammen i og for absolutt enhvers alle og enhver umistelige og uavhendelige menneskerettigheter!

   
Politikk, offentlig forvaltning, handlinger og avgjørelser som ikke er i samsvar med menneskerettighetene er kriminalitet.

   Kriminalitet som alltid fritt best mulig real-kompetent må og skal straffeforfølges, stoppes og repareres.


   *

   Alf Reuss Kollsete:
   VELDIG BRA skrevet Rune!

   Rune L. Hansen:
   Takk, jeg håper at flest mulig leser det og eventuelt og best mulig direkte argumentenrer i forhold til det.

   Rune L. Hansen:
   Har vi ikke konkret dette å vise til så vil galskapen, splittelsen, vilkårligheten og forvirringen fortsette. Alle og enhver som motarbeider en eller flere av andres menneskerettigheter motarbeider oss alle og enhver.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1723795224308066/

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Enig. Det må stoppes umiddelbart

   Rune L. Hansen:
   Ja, det må stoppes umiddelbart, men har vi ikke konkret dette å vise til så vil galskapen, splittelsen, vilkårligheten og forvirringen fortsette. Alle og enhver som motarbeider en eller flere av andres menneskerettigheter motarbeider oss alle og enhver.

   Rune L. Hansen:
   Dessverre er enda så mange perverterte, bevisst eller ikke bevisst, at de hverken ønsker enighet (om menneskerettighetene) eller forstår forskjell på enighet og uenighet. Til glede for mange, dessverre.

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, lørdag 13. januar 2018: 

   Mørkt, stjerne-himmel og omkring 4 og 5 minus-grader Celsius her ute i natt. Dus blålig himmel, gradvis til sol fra lavt sørlig og opp mot 2 minus-grader frem mot 12 og 13-tiden. Omtrent det samme og efter hvert litt lett tilskyende utover eftermiddagen. Et vind-drag, overskyet, mørknende og opp til omkring null grader henimot 17-tiden. Mørkt, fortsatt vind-drag og omkring 2 pluss-grader frem mot 21-tiden. Med 3 pluss-grader frem mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.01. 2018 via Human Rights Understanding (multi-lingual):
   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/?multi_permalinks=335741606834129

    Skal mennesker samarbeide så forutsettes en viss reell konkret enighet og standard uten splittelse i "personlige løsninger". Jo flere "personlige løsninger" dess mere splittelse, uenighet, svekkelse, egoisme og forvirring.

   Og menneskerettighetene (og alt som er 100% i samsvar med de) er den eneste ubestridelige nasjonale og internasjonale felles reelle lovlige lov og rett, minste-garanti og personlige eiendom og forpliktelse.

   Enhver brist i forhold til mennedskerettighetene dess mere splittelse, uenighet, svekkelse, egoisme og forvirring.

   *

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, søndag 14. januar 2018: 

   Mørkt, noe vind-drag og omkring to og tre pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels overskyet og omkring null grader frem mot 09-tiden. Overskyet, noe sørlig vind-drag og omkring null grader videre utover dagen. Mørkt og iøvrig det samme med noe sterkere vind-drag utover kvelden. Og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.01. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212390128563050

   Bekymringer i eller for Norge

   At en politisk valg-ordning er menneskeretts-krenkende og udemokratisk bekymrer ikke den politiske nepotismen. Tvert om.

   De vil ha en politisk valg-ordning som sikrer og viderefører de som fra før av har makt. Seg selv. Sin organiserte egoisme.

   De vil jo ha og være en offentlig nepotisme som diskriminerer og begår allslags også andre forbrytelser til fordel for seg selv og sine.

   Sivilbefolkningens bekymringer og nød bekymrer heller ikke. Tvert om. At de ikke når frem betyr jo bare at alt fungerer som det skal. 

   Nøkkel-personene i og for politiet, domstolene og hele den offentlige forvaltningen sikrer at alvorlige bekymringer ikke når frem.

   Sikrer at politi-anmeldelser mot seg selv og sine sjelden eller aldri når frem - og at lov og rett er godt nok forfalsket.

   Sikrer godt nok at sivilbefolkningen ikke har eller får tilgang til sine menneskerettigheter eller reell lov og rett.

   Og at mange eller viktige nok tror eller sier at det er ufarlig og trygt å leve i eller å befinne seg i Norge.

   Sikrer at ikke mange eller viktige nok tror, forstår eller forteller at det er livs-farlig å leve i eller å befinne seg i Norge.

   Sikrer at ikke mange eller viktige nok tror, forstår eller forteller at det er motsatt lov og rett som styrer og rår i Norge.

   Sikrer at den offentlige mafia-virksomheten er uangripelig, opprettholdes og videreføres og utspekulert får det som den vil.

   At mange eller viktige nok tror eller sier at politi-anmeldelser og bekymringer blir hørt og tatt på alvor, det er det viktige.

   Og at selv særlig også mange nok barn kan bli lurt til å tro på det. Altså tro at de fleste blir hørt, forstått og hjulpet.

   ---

   Men virkeligheten, fakta, menneskelighet og lov og rett har absolutt ingen betydning for den offentlige nepotismen.

   Ingenting i dagens Norge er billigere og lettere enn offentlige halv-sannheter, løgner, falskheter og andre forbrytelser.

   Falske bekymringer premieres og over-dimensjoneres og straffeforfølges ikke. Ekte bekymringer bagatelliseres, forties og neglisjeres.

   Så hvorfor og hvordan bekymre seg i eller for Norge? Det er enda umulig for sivilbefolkningen i Norge å nå frem med sine bekymringer.

   Og det er meget risikabelt eller livs-farlig å forsøke. Og det meste av alt og ethvert blir offentlig forfalsket og hvitvasket.

   Av en offentlig mafia-virksomhet som har tilnærmet ubegrenset med økonomiske midler, medspillere, propaganda og byråkrati.

   Mange land har det på lignende måte, i forskjellig grad og i forskjellig omfang. De smitter og perverterer hverandre og verden.

   Fordekt stadig verre og verre og farligere og farligere. Det fortsetter og det fortsetter. Stadig vanskeligere å stoppe?

   Så lenge det enda er mulig for en politisk eller offentlig forvaltning ustraffet å forfalske eller krenke en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker.

   ---

   *

  
---
---

   Marius Reikerås, 14.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155034193231875

   Mange har trodd at habilitetsreglene i EMK artikkel 6 er begrenset til kun å gjelde dommere. Dette er ikke riktig. EMK artikkel 6 gjelder også for offentlige tjenestemenn og kvinner.

   Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 om rettferdig rettergang, inneholder eksempelvis krav til habilitet hos påtalemyndigheten. Dette er slått fast i fler avgjørelser, eksempelvis i Affaire VERA FERNANDEZ-HUIDOBRO v Spania.

   Når det gjelder vurderingen av om habiliteskavene i EMK artikkel 6(1) er krenket, skal det først foreats en objektiv vurdering av om det forelå garantier som utelukket enhver rimelig tvil om den opprinnelige aktuelle tjenestemanns upartiskhet.

   Etter at den objektive vurderingen er vurdert, går man så videre til den subjektive vurderingen av vedkommendes meninger og interesser i saken, for å vurdere hvorvidt vedkommende kan sies å være forutinntatt.

   Norge er domfelt i Strasbourg for brudd på habilitetsreglene tidligere.

   Kjernen i habilitetsreglene er nettopp om det foreligger "særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til upartiskhet."

   Det dreier seg om hvorvidt offentligheten kan ha tillit til at vedkommende vil kunne vurdere faktagrunnlaget objektivt.

   *

   Gs Allan:
   Habilitetsregler gjelder også for forsvarere:

   https://lovdata.no/dokument/LASTR/avgjorelse/la-2017-172175?q=LA-2017-172175
   Agder lagmannsrett: LA-2017-172175 - Lovdata
   lovdata.no

   Jostein Wetteland:
   uff jeg er drita lei å diskutere habiliteten deres og om de har tillit eller ikke. Kan vi ikke bare fastslå at de hverken har eller evner det ene eller det andre. Så kan vi gå videre.............. De er korrupte hele gjengen ferdig snakka!

   Rune L. Hansen:
   De må jo være korrupte for å få innpass i eller gjøre karriære i en slik politisk og offentlig nepotisme. :(

   
---
---

   Rune Fardal, 09.01. 2018:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10154958960421150

   At fagfolk er samstemte i sin vurdering er ikke et utrykk for at de har riktig vurdering!

   Bjugn saken: ALLE fagfolk i Bjugnsaken var enstemt på at det hadde skjedd noe galt, ALLES "bekymring" var genuin, men ALLE tok feil.

   Glassjenta saken likeså, alle 86 fagfolk tok feil!

   Daves (1994) viste at akademisk grad ikke korrelerer med faglighet.

   Husk dette når noen prøver latterliggjøre menneskerettsforkjempere eller barneverns kritikere fordi de ikke har en akademisk grad.

   *

   Egil Borse-Svensen:
   I Bjugn saken var hele trøndersystemet langt ute å kjøre som en lokal bande med feil målsetning og bevisvurdering. Sentralt var politiets rådgiver, Psykolog Per Rypdal, som nå er gått vekk. Han forsvaret galskapen i avisen. Han ble påklaget før det, psykologiforeningen nektet å behandle saken "da han var en gammel ringrev" som en i kommiteen sa det. Han laget sitt private arkiv for å "tilsynelatende" vise at noe var sagt. Det var den tidens ugjerninger.
   Og det lå lik etter de beslutningene som ble tatt av rettssystemet med Solberg som leder der, på slike råd. Justismord, og selvmord. Oppgjøret i systemet ble aldri tatt.

   Mona Kågen:
   Ja, det er helt klart noe som er galt med psykologer. Det ser man jo i disse sakkyndige rapportene som blir lagt fram for fylkesnemder og rettsapparat.

   Trond Stenseng:
   Nei det er noe galt med hele systemet når slikt forekommer. Dette skal man sikre at ikke skjer gjennom faglighet.
   Feil vil alltid forekomme, men det er hvordan systemet takler disse som er poenget. I barnevernet og rettsvesenet er det nok med en feil og hele saueflokken stemmer i.

   Karin Ullensvang:
   Den tiden er vel snart forbi. Alle unntagen de som har noe å skjule eller er avhengig av systemet, prøver fortsatt å niholde på systemet pga ære og økonomiske fordeler.
   Systemet er tradisjonsbundet men det er bevegelse.

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, mandag 15. januar 2018: 

   Mørkt, nokså sterk vind og omkring null til to pluss-grader Celsius og efter hvert med lett yr og disig her ute i natt. Disig himmel, vind og opp til omkring tre pluss-grader utover formiddagen og med nokså jevnt mere lett yr utover eftermiddagen. Vinden er sikkert nok meget kraftigere mange andre steder enn her på eiendommen. Mørkt og yr med omkring to og en pluss-grader efter hvert uten vind utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, tirsdag 16. januar 2018: 

   Mørkt og vått med for det meste yr og mellom en og null pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig overskyet, tildels lett yr og slafs og i overkant av null grader utover formiddagen. Omtrent det samme, tildels med noe lett hagl, utover eftermiddagen. Mørkt og ankommet omkring en til to cm kornete sne klokken 18. Med en minus-grad og noe lett og luftig sne i luften frem mot 21-tiden. Med omkring 5 cm sne videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.01. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212408020450336

   Om medvirkning i eller for menneskeretts-forbrytelser

   Både menneskeretts-konvensjonene, Grunnloven og Straffeloven har et flerfoldig klart og tydelig og lett-forståelig total-forbud mot enhver form for medvirkning i eller for ødeleggelse av en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker.

   Samtidig som menneskeretts-konvensjonene flerfoldig klart og tydelig og lett-forståelig både for internasjonale og nasjonale forhold har lovbestemt at enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for absolutt ethvert menneske. (Det er jo iøvrig nettopp det som mere enn noe annet kjennetegner enhver menneskerettighet.)

   Les for eksempel i innledningen i Barnekonvensjonen (CRC) - les hver setning nøye:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   
Og blandt annet i Barnekonvensjonen's Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og videre sier 
Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), som altså skal gjelde foran og over alt annet, blandt annet, at:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Hvordan blir det da med for eksempel politiske partier eller offentlige instanser eller slike eller andre sine representanter, som direkte eller indirekte helt eller delvis krenker eller har som hensikt å forfalske, neglisjere eller ned-prioritetre og dermed ødelegge en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker? Menneskeretts-konvensjonene sier altså klart og tydelig at det ikke er lovlig og ikke skal kunne skje.

   Men hva om det likevel skjer?

   Skjer det likevel så er det blandt annet politisk og offentlig organisert kriminalitet, tyveri og tortur, etc. Som umiddelbart effektivt og uforfalsket kompetent må bli stoppet - og forbrytelsen og skadene reparert.

   Altså er også unnlatelser i så måte medvirkning i krenkelsene og kriminalitet.

   ---

   Her nu skal jeg konkretisere med bare et videre konkret eksempel.

   Det gjelder det politiske og offentlige såkalte Barnevernet (CPS, etc). Både hensikter og handlinger til slike virksomheter og deres dirigenter, akseptanter og medspillere har vist seg å være og er å ødelegge flerfoldige menneskerettigheter for barn, foreldre og medmennesker. Blandt annet enhvers ukrenkelige rett til sitt familieliv. Det er ingen berettiget tvil om at det mangfoldig er politisk og offentlig organisert meget grov kriminalitet. Og at enhver medvirkning i eller for slikt mangfoldig er ulovlig og straffbart, både internasjonalt og nasjonalt.

   Finnes det unntak som kan lovliggjøre slikt noe av ulovligheter? Nei, ikke annet enn reelt midlertidig nødverge for kortest mulig tid. Reelt midlertidig nødverge for kortest mulig tid er et prinsipp som selvfølgelig gjelder for absolutt alt i verden. Det innebærer blandt annet uforfalsket nødvendighet og forholdsmessighet - og for en kortest mulig tid og på en for enhver mildest mulig måte. Uten dette som realitet vil det ikke være et unntak som kan lovliggjøres.

   Imidlertid vet vi at slike virksomheter og deres medspillere ikke oppfyller slike nødvendige og selvfølgelige betingelser. Men at de tvert om i et mangfold gjør og er organisert for det motsatte. De er med andre ord groveste slags politisk og offentlig organisert kriminalitet - inkvisisjoner, tortur, terror, traumatisering, tyveri, utplyndring, forbrytelser mot menneskeheten, folkemord, menneskehandel, etc.

   At slike virksomheter er smittsomme og perverterende og katastrofale for verden og de mennesker og samfunn som rammes er det absolutt ingen berettiget tvil om.

   Selv mindre slags grove menneskeretts-krenkelser kan skjule flere og verre og er meget alvor nok.

   ---

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/permalink/336694823405474/

   Asbjørn Nilssen:
   En ting jeg har vanskeligheter med å forstå er disse som går på jobb hver eneste dag for å spille et skuespill, og deres rolle hver eneste arbeidsdag er å lyve og ødelegge for mennesker. Deres jobb er å holde folk nede ved å tråkke på dem. Det verste jeg har sett er teatersalen i Fylkesnemda Drammen hvor det sitter en gjeng skuspillere som holder det gående i tre dager. Som vitne har jeg ingenting å si naturligvis, men å oppleve at de skal ha det morsomt på min bekostning når sitter der var et nytt lavmål. Hovering og pissing på folk som arbeidsverktøy og metode hele jævla dagen? Lurer på hvilke verdier de fører videre til neste generasjon. En rendyrket form for kynisme og korrupsjon? Sadisme?

   Rune L. Hansen:
   Problemet og katastrofen er at de bagatelliserer, forfalsker og neglisjerer menneskerettighetene. Og medvirker i og for nettopp det. Og det er jo både kriminalitet og menneske-forakt at eller om de gjør noe slikt.

   
---
---

   Marius Reikerås, 16.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155039564186875

   Hva er fellesnevneren mellom sakene

   Lobben mfl v. Norway, 30 November 2017,
   M.L. v. Norway September, 7 2017
   I.D. v. Norway , 4 April 2017,
   T.S. and J.J. v. Norway, 11 October 2016 and ,
   J.M.N. and C.H. 11 October 2016?

   Jo, de omhandler alle barnevernsaker og i alle saker er den norske høyesterettsdommeren, Erik Møse, involvert.

   Og i samtlige saker er ikke faktum analysert, bortsett fra at dommerne nøyer seg med å henvise til at de prosessuelle forhold er innenfor statens skjønnsmargin.

   *

   Bjørg Pettersen:
   Fikk bare lyst til å late som jeg var overrasket.. :(

   Rolf Halln:
   Hvordan bruker de da lovverket :( 

   Albert Johnsen:
   Er EMD i ferd med å utspille sin rolle. Det er nettopp i de nasjonale domstolenes fremstillingen av sakens faktum at vi har behov for en uavhengig, internasjonal kontroll. Det er her prinsippet om "equality of arms" er mest utsatt og kjernen til den mangelfulle rettsikkerheten i Norge ligger. Våre allestedsnærværende myndigheter kontrollerer bv, sakkyndige, vitner, sakens dokumenter, ordensmakta, og som et resultat av systematisk feilaktig fremstilling av faktum viser det seg at de også indirekte kontrollerer rettssystemet. Møses jobb ser ut til å være å påvirke EMD til å gjøre den samme prinsipielle feilen som det nasjonale rettssystemet gjør. Da representerer EMD kun 5 års nytteløs ventetid, noe vi ikke har behov for. For å gjenta meg selv: I menneskerettssaker, hvor myndighetene som kjent er en altfor mektig motpart i forhold til den lille mann, bør vi etablere en egen domstol etter samme mønster som den internasjonale straffedomstolen i Haag, hvor domstolen har egen en gransknings avdeling som kan kontrollere hvilken part som oppgir korrekte fakta.

   Bjørg Pettersen:
   Hvem betaler advokater og dommere som jobber i " staten", som vi tror er vår felles..? Er det ikke fellesskapets skattepenger og inntekter..? Er det korporasjonene Norge og deres aktionærer..?, som feks. alle barneverns tilknyttede private og offentlige, men aksje styrte bedrifter, og deres mange arbeids- plasser,som er viktigere for aksjonærene å beholde..? Hva slags innstilling har de mange aksjonærene til følelser/ omsorg/ rettferdighet, kontra å tjene mest mulig gull,som man uansett neppe får med i neste liv/ etter døden..? :( !

   Hilde Røen:
   Mener du å si at Møse har vært dommer i disse sakene før de nådde EMD..?

   Cecilia Övall:
   Skulle inte vara lov det korupt bara.. 100% på de tar dubbla parti i barnevernet.... för de vet vad som före går

   Rune L. Hansen:
   Fullstendig åpenlys meget grov korrupsjon og inhabilitet. :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 16.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155039614056875

   Subject: Klage på sak- 13067502.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Tue, January 16, 2018 4:46 pm
   To: post.agder@politiet.no
   Cc: vanja.bruvoll@politiet.no
   --------------------------------------------------------------------------

   Att: Agder politidistrikt

   Til den det gjelder i overordnet påtalemyndighet.

   Vedr: Klage over beslutning om registrering av DNA- profil på X, f. .....

   Det vises til Agder politidistrikt sin beslutning om registrering av DNA- profil for ovennevnte, signert politiadvokat Vanja Bruvoll.

   Beslutningen ble gjort kjent for X primo januar 2018, og følgelig er denne klage rettidig innlevert.

   Det anføres at beslutningen er i strid med EMK Artikkel 8, og jeg skal gi følgende foreløpige begrunnelse for det.

   Som overordnet politimyndighet skal kjenne til, så faller tvungen registrering av DNA inn under EMK artikkel 8 som et inngrep, jf EMK Artikkel 8 nr.1

   Avgivelse av DNA, kan følgelig bare gjøres når det utgjør et forholdsmessig inngrep. Eller når det er "nødvendig" etter EMK Artikkel 8 nr. 2.

   X er dømt for forhold som strafferettslig er å anse som svært moderate, han har gjort opp for seg, og det er ingen forholdsmessighet i å avkreve han for tvungen DNA.

   Jeg gjør oppmerksom på at menneskerettsloven, herunder EMK Artikkel 8, går foran norske lover ved motstrid,jf menneskerettsloven § 3.

   Jeg minner videre om den sikringsplikt ansatte i politiet har, hva gjelder å sikre menneskerettene, jf. Grunnloven § 92.

   Det er ikke min oppgave å belære de aktuelle polititjenestepersoner om den konvensjonspraksis som befinner seg på området.

   Det er noe politiet selv skal ha kunnskap om, jf. Grunnloven kapittel E.

   Eksempelvis skal aktuelle politiadvokat vite om de skranker EMK Artikkel 8 setter i en sak som dette.

   At hun ikke engang har forsøkt å problematisere et tvunget inngrep opp mot Artikkel 8, viser at kunnskapsnivået er sørgelig svakt.

   Jeg forventer at staten innser at det konvensjonsstridige i dette.

   Og dersom ikke, vil vi ta saken inn for domstolen for å få denne lovmessige vurdering av inngrepet sett opp mot konvensjonens bestemmelser.

   Bergen, den 16.1.17

   Marius Reikerås

   *

   Ellen Kollstrøm:
   Jøss. Enten er disse uintelligente, eller så regner de med at alle andre er det. Uansett årsak - utrolig provoserende!

   Brynhild Karlsen:
   Hva skal man så si når politiet fabrikerer anklager med 15 års strafferamme mot min sønn for å få han innlagt i psykiatrien på ubestemt tid? Ingen siktelse, men heller ingen mulighet for å få en ærlig rettssak for å renvaske seg! Og psykiaterne gjennomskuet en viss politietat----. Mannen er sinnsfrisk, men sint og fortvilt.

   
---
---

   Marius Reikerås, 16.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155039818676875

   Jeg kan bekrefte at begjæring om å henvise Lobben-saken til storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, nå nærmer seg ferdig.

   I dag er den oversendt andre lands representanter for gjennomgang, herunder Regjeringsadvokaten i to Øst-Europeiske land.

   Det sier mye at Regjeringsadvokater fra andre land, gir Lobben støtte i kampen mot Norges Regjeringadvokat.

   Flaut at vi har en Regjeringadvokat som ikke evner å være objektiv, og isteden velger å "krige" mot stadig flere i sitt eget folk.

   *

   Kjell Selen:
   I slike situasjoner burde det være mulig å inndra statsborgerskap å fengsle kreket på ubestemt tid.

   Trude Lobben:
   Nå håper jeg virkelig vi får kjørt dem godt, å får en seier. nå som saken kommer inn for storkammeret . Nå må denne kampen ta slutt å ende med rettferdighet

   Hilde Gjessing:
   Håper snart det reageres.
 
   Michael Nagel:
   Keep up the good work, Marius!!

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 17. januar 2018: 

   Omkring null til to minus-grader Celsius og ankommet oppmot ti cm med sne her ute i natt. Tildels delvis overskyet og enda noen cm med sne og omkring null grader utover dagen. Mørkt og to minus-grader frem mot 19-tiden. Med en minus-grad mot midnatt og efter hvert i dag spredt ankommet oppmot 20 cm sne,
   
---
---

   Marius Reikerås. 17.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155041950011875

   Riksrettsinstituttet knyttet opp mot høyesterettdommeres handlinger.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Wed, January 17, 2018 3:49 pm
   To: kontroll-konstitusjon@stortinget.no
   Cc: justis@stortinget.no

   Til de det gjelder på Stortinget.

   Kopi: Offentlig.

   #Metoo kampanjen har vært et nyttig verktøy i kampen for å bekjempe maktmisbruk.

   Misbruk av makt kommer i alle slags farger, og ikke bare i form av seksuelle overgrep, og seksuell trakassering.

   Maktmisbruk som bidrar til å ødelegge liv, har vi også sett altfor mange eksempler på begått i det norske rettsapparatet.

   Dette er også #Metoo i høyeste grad.

   Vi må derfor få betydelige endringer, også på dette området.

   I dag la jeg ut følgende på min Facebook- side:

   "Høyesterettsdommer Bergjlot Webster har deltatt som dommer i både Lobben saken og i Ensby – saken, begge hvis utfall var tvungen adopsjon.

   I Lobben- saken ble ikke saken realitetsbehandlet, utover en setning om at ankeutvalget enstemmig fant at saken ikke kunne føre frem.

   Det var tre dommere i EMD sterkt uenige i, og mente at Norge hadde begått alvorlige brudd på EMK Artikkel 8.

   Nå ble Webster midlertidig reddet ved at hennes kollega, høyesterettsdommer Møses stemme, vippet det i Norges favør med 4 mot 3 stemmer.

   Men, saken skal, med god internasjonal hjelp, henvises til storkammeret, og da er det ikke sikkert at Webster slipper unna domfellelse.

   I Ensby- saken var Webster også involvert, uten å foreta en selvstendig drøftelse av menneskerettene, utover å vise til hva lagmannsretten hadde gjort. Også denne saken er snart på vei inn i EMD.

   Om Norge blir domfelt i en eller begge disse sakene, så må det få konsekvenser for Webster.

   Det er derfor vi har ansvarlighetsloven og Riksrettsinstituttet, når høyesterettsdommere bryter med våre grunnlovsfestede menneskeretter.

   Fordi dette viser hvordan de som forvalter makt overfor befolkningen, slik høyesterettsdommere i høyeste grad gjør, ødelegger andres liv ved å potensielt misbruke sin makt."

   Jeg viser til hva Stortinget selv har sagt om høyesterettsdommere sitt ansvar, Dokument nr. 19 (2003-2004):

   "Nærmere om Riksrettsinstitituttet:

   Ansvarsgrunnlaget

   Det vises til riksrettsutvalgets presiseringer i Dokument nr 19 (2003-2004) at aktsomhetskravet må være særlig høyt for dommere i Høyesterett, og at alle anklager mot høyesterettsdommere som gjelder utøvelsen av den dømmende funksjon omfattes av riksrettsansvaret. Å dømme "mot lov og rett" er en forgåelse av en særlig alvorlig karakter som rokker ved grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper og kjernen i et dommeransvar. Så lenge det er tale om handlinger foretatt som ledd i en høyesterettsdommers dømmende virksomhet, vil disse handlinger høre under Riksrettens arbeidsområde.

   Ved sin gjennomgang av alternativer til riksrettsordningen la utvalget særlig vekt på følgende vesentlige prinsipper:

   For det første er det et grunnleggende utgangspunkt at statsråder, stortingsrepresentanter og høyesterettsdommere skal ansvarliggjøres i de tilfeller disse personer har begått rettsstridige handlinger. Med makt må det følge et reelt ansvar. Ansvarsreglene bør bidra til å sikre at disse personene ikke oppnår en form for immunitet mot å bli trukket til ansvar,
   og at de straffverdige handlinger er straffbare. Dessuten må de
   konstitusjonelt ansvarlige også kunne bli erstatningsansvarlige, dersom det er grunnlag for slikt ansvar.

   Ved at høyesterettsdommere også omfattes av ansvaret, markeres det at også de er underordnet loven. Samtidig oppnår man at en instans utenfor de ordinære domstoler pådømmer lovbrudd høyesterettsdommere kan begå i tilknytning til utøvelsen av sine konstitusjonelle plikter.

   Kjernepunktet i en høyesterettsdommers konstitusjonelle plikter er knyttet til den dømmende virksomhet, jf. Grunnloven § 88 om at Høyesterett dømmer i siste instans.

   I det hele ser utvalget det slik at alle anklager mot høyesterettsdommere som gjelder utøvelsen av den dømmende funksjon må omfattes av riksrettsansvaret. Det kan også av prinsipielle grunner være et poeng å slå fast dette.

   Det vil være kunstig å skille ut noen dommerhandlinger for de alminnelige domstoler og noen for Riksretten. Så lenge det er tale om handlinger foretatt som ledd i en høyesterettsdommers dømmende virksomhet, vil det være riktig å la disse handlinger høre under Riksrettens arbeidsområde."

   Til dette vil jeg videre anføre:

   Den 10 november 2017, ble jeg informert av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, om at dommen i Lobben- saken ville bli kunngjort den 30 november.

   På dette tidspunkt, var jeg kjent med at Ensby- saken var ankommet Høyesterett.

   Siden begge saker omhandler tvungen adopsjon, så gjorde jeg Høyesterett oppmerksom på at dom i Lobben- saken falt den 30 november.

   Jeg skriver følgende:

   "Fwd: Announcement of a Forth-coming Judgment or decision against Norway]

   From: marius@reikeras.no
   Date: Mon, November 13, 2017 2:17 pm
   To: post@hoyesterett.no

   Til den det gjelder i Høyesterett.

   Det vises til nedenstående mail fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Dom i saken mellom Lobben mfl og Norge, faller altså den 30.11 i år.

   Da denne i likhet med saken til Sylvia og Trond Ensby omhandler tvangsadopsjon, saken som nå ligger til behandling i Høyesterett, videreformidles denne beskjeden fra EMD til Høyesterett.

   Bergen, den 13.11.17

   Marius Reikerås

   ---

   ---------------------------- Original Message ----------------------------
   Subject: Announcement of a Forth-coming Judgment or decision against Norway
   From: "European Court Of Human Rights" <echr.noreply@echr.coe.int>
   Date: Fri, November 10, 2017 11:39 pm
   To: marius@reikeras.no
   --------------------------------------------------------------------------

   The European Court of Human Rights will be notifying in writing the following judgment/s or decision/s in the following applications:

   Strand Lobben and Others v. Norway, (Application Number 37283/13) on 30/11/2017

   Press releases and texts of the judgments or decisions will be available at 10 a.m. (local time) on the Court's Internet site (www.echr.coe.int)

   It should be noted that the above delivery date/s may be subject to change in the event of unforeseen circumstances.

   Please note that the Court cannot guarantee the delivery of e-mails to external mail systems as they are not under its control.

   Please do not respond to this mail."

   Høyesterett var ikke på dette tidspunktet, kjent med utfallet i Lobben- dommen.

   Men, de visste altså at den kom.

   Likefullt ignorerte Høyesterett denne, og avsa kjennelse i Ensby- saken den 27 november. Altså tre-3- dager før publiseringen av Lobben- dommen.

   Dette vitner om en mangel på respekt ikke bare mot familien Ensby, men for befolkningen generelt.

   Og som Lobben-dommen viser;

   hadde det ikke vært for høyesterettsdommer Møse sin stemme, så hadde utfallet blitt et annet, noe det også kan bli i storkammeret.

   De tre dommerne som dissenterte, er da også oppsiktsvekkende krass i sin kritikk av både de faktiske og rettslige vurderinger som flertallet, herunder Møse, har begått.

   Uansett: Bergjlot Webster er involvert i både Lobben- og Ensby saken.

   Det er ikke mulig for utenforstående å forstå hva slags lidelser disse familiene sitter igjen med.

   For de av oss som har fulgt disse familiene, så er det totalt uforståelig, og ikke minst grotesk, at norske myndigheter har frarøvet dem alle bånd med sine biologiske barn.

   Nå får vi se hva EMD svarer, men om Norge skulle bli dømt i en eller begge sakene, så må det få konsekvenser for Webster, og de andre som har vært med på dette.

   Bergen, den 17.1.18  

   Marius Reikerås

   *

   Klaus Knag:
   Også i saker hvor en klager taper saken for EMD med dissens, vil det kunne være grunnlag for å påstå at saken har vært behandlet innenfor et tvilsomt grenseland. Det er slik ønskelig at tolkningen av menneskerettighetene ikke skal være gjenstand for et vilkårlig skjønn avhengig av sammensetningen av dommere som måtte være trukket ut til saken. Det er ikke ønskelig at nasjonale domstoler skal tøye grensene for EMK så langt som de kan slippe unna med i EMD, men heller sikre seg at de heller overpresterer, slik at borgerne ikke finner det nødvendig å klage saken til EMD.

   Gs Allan:
   https://www.theguardian.com/law/2011/apr/11/judges-lenient-break
   Judges are more lenient after taking a break, study finds
   theguardian.com

   Greta Solheim:
   Marius: Hva med i stedet hjelpe Ensby med å kreve omgjøring av Høyesteretts avgjørelse? Og med det gjøre hevd på EMDs dom av 2.10.14 i saken Hansen mot Norge, og der EMD konkluderte med brudd på EMK artikkel 6 fordi Hansen ikke hadde kunnet nyttiggjøre seg en effektiv ankerett som følge av lagmannsretten ikke hadde begrunnet sin avvisningsavgjørelse, men som Høyesterett støttet ved å avvise anken.

   I tråd med EMDs begrunnelse og konklusjon i saken Hansen mot Norge, foreligger det altså krav om en saklig begrunnelse når omstendighetene i saken har vært slik at den manglende begrunnelsen etter en konkret vurdering skaper tvil hvorvidt ankeinstansen har forholdt seg til den ankende parts anførsler på en adekvat måte.

   Jeg forutsetter her at Ensbys advokat gjorde gjeldende, at barnevernet ikke har begrunnet sitt faktumgrunnlag, og/eller at dommere har forsømt å ta rettslig stilling til Ensbys anførsler herunder om beviselige faktiske forhold. Resultatet er at dommere har distansert seg fra beviselig faktiske forhold og det foreligger ergo en systematisk feilaktig fremstilling av faktum.

   Om ikke dette gjøres gjeldende, så kan disse forhold omfattes av statens skjønnsmargin for EMD.

   Ettersom det er Høyesterett som er gitt plikt til å ta rettslig stilling til Grunnlovsbrudd, og EMD ikke dømmer staten for Grunnlovsbrudd, er jeg følgelig heller ikke enig med deg i at ”Det er derfor vi har ansvarlighetsloven og Riksrettsinstituttet”, og at ”om Norge blir domfelt i en eller begge disse sakene, så må det få konsekvenser for Webster.”

   Rune L. Hansen:
   EMK-brudd er både Grunnlovs-brudd og Straffelov-brudd, Greta Solheim.

   Greta Solheim:
   Om du med det mener at nevnte brudd kan klages inn for EMD, er det i så fall en villfarelse. Grunnlovsbrudd er gjenstand for riksrettssaker og altså ikke gjenstand for klage til EMD, og EMD tar som sagt heller ikke stilling til grunnlovsbrudd, det er det Høyesterett som er gitt plikt å ta rettslig stilling til.

   Rune L. Hansen:
   Du vimser fælt i dag, Greta Solheim. ;)

   Rune L. Hansen:
   Dagens norske dommere (også i videre betydning av ordet) kommer til å gå inn i historie-faget som topp-nivået av frekkhet. De er akkurat som skredderne i H.C. Andersen sitt eventyr om "Keiserens nye klær" - bare endatil meget mye verre. Sann mine ord.

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155041837681875

   De kommer sakte men sikkert frem fra hiene sine nå, de som tidligere har forbrutt seg mot menneskerettene.

   Det er ikke mange årene siden Fylkesmannen i Troms, benektet at barn har egne partsrettigheter. Nå har pipa fått en annen lyd.

   #Metoo

   Aldersgrenser for barn - utgått på dato
   https://www.fylkesmannen.no/Troms/Barn-og-foreldre/Nyheter-Barn-og-foreldre/Aldersgrenser-for-barn---utgatt-pa-dato-/
   Mye kan tyde på at Norge har et lovverk som ikke sikrer at barn og unge blir hørt. I en kronikk diskuterer Fylkesmannen i Troms hvilke negative konsekvenser det har.
   fylkesmannen.no

   *

   Bent Isaksen:
   I Norge fungerer det sånn at dersom et barn som er fjernet fra sin egen familie skal få partsrettigheter i en rettssak, så skal ikke det skje før ungen er behørig hjernevasket av bv og/eller fosterforeldre noen års tid.

   Rune L. Hansen:
   Hjernevasket og truet, traumatisert og torturert og fangeholdt så grovt som i det heletatt mulig - det er jo den alminnelige praksisen. Og at de som gjør slik med barnet skal være barnets veiledere og fortolkere og verger. Og at slik behandling og fangenskapet skal vare minst til barnet er 18 år ... før det kanskje blir litt pause. Det er slik de fortolker blandt annet Barnekonvensjonens Art 14 p2, som har lovbestemt at: "Partene skal respektere foreldrenes, eventuelt vergenes, rett og plikt til å veilede barnet om utøvelsen av hans eller hennes rettigheter på en måte som er i samsvar med barnets gradvise utvikling."

   Ann Mari Nygård:
   Ja noe måtte de vel komme med etter at den gamle fylkesmannen har fått fritt fram på bv barn :( spiller jo uansett liten rolle m alder, de finner alltid grunn nok til at hverken barn el søsken skal høres :( 

   Elzbieta Lemaniak:
   Sitat: "Den dagen vi ratifiserte FNs barnekonvensjon, 8. januar 1991, ble alderen satt til 0 år." Kan "0 - ring" prate?

   Rune L. Hansen:
   Ja, bittelitt av Barnekonvensjonen har de altså efter hvert fått med seg de to som har forfattet det på linken, Eivind Pedersen, "nasjonal koordinator for arbeid med barnekonvensjonen" og Elisabeth Vik Aspaker, "Fylkesmann i Troms". (Men iøvrig alderen var uten betydning for dette lenge før, i og med Menneskerettserklæringen og de andre menneskeretts-konvensjonene.) Bare det at de efter hvert har fått med seg litt forkvaklet litt av den lovbestemmelsen i Barnekonvensjonen imponerer kanskje noen - eller gjør det hele enda mere tragi-komisk og morsommere? De skriver også, at: "Direktoratene legger frem sin konklusjon i januar 2018, forhåpentlig med forslag som kan sikre også de minste barnas rett til å bli hørt og si sin mening. / Det handler til syvende og sist om å sikre alle barns grunnleggende menneskerettigheter." Sitat slutt.
   Den lille promille som de nu efter hvert begynner å få med seg av Barnekonvensjonens innhold, imponerer hvem? Alle de andre som ikke vil overskride promille-grensen?

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, torsdag 18. januar 2018: 

   Mørkt og omkring en og to minus-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring null grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og omkring en minus-grad utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 17.01. 2018:  ( intern )
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155041950011875

   Rune L. Hansen:
   Dagens norske dommere (også i videre betydning av ordet) kommer til å gå inn i historie-faget som topp-nivået av frekkhet. De er akkurat som skredderne i H.C. Andersen sitt eventyr om "Keiserens nye klær" - bare endatil meget mye verre. Sann mine ord.

   Rune L. Hansen:
   Angående riksrett og høyesteretts-dommere og andre dommere og Ansvarlighetsloven og Straffeloven og menneskerettighetene, etc., så er det viktig for folk flest å vite at en alminnelig politi-anmeldelse, klage eller protest innlevert av hvem som helst eller videresendt av noen til politiet eller andre offentlige instanser skal være nok til å igangsette en kompetent saksbehandling som også er og inkluderer en retts-prosess. Uten at det skal være en forpliktelse for den som innleverer eller videresender å vite noe om den offentlige ansvars-fordelingen. Det er nok å vite at ingen offentlige ansatte eller andre skal kunne medvirke i eller for en menneskeretts-krenkelse eller andre reelle ulovligheter, heller ikke med unnlatelser, forfalskninger eller bagatellisering.

   Riksrett er ment for bedre å beskytte maktfordelings-prinsippet og mot forsøk på immunitet i form av impunity. Men riksrett må ved adekvate behov fritt brukes og viderehenvises til for å kunne være virksomt. Virksomt under lex superior internasjonal og nasjonal reell lov og rett ("the rule of law").

   Litt sitat fra Wikipedia - om impunity:

   "Impunity means "exemption from punishment or loss or escape from fines".[1] In the international law of human rights, it refers to the failure to bring perpetrators of human rights violations to justice and, as such, itself constitutes a denial of the victims' right to justice and redress. Impunity is especially common in countries that lack a tradition of the rule of law, suffer from corruption or that have entrenched systems of patronage, or where the judiciary is weak or members of the security forces are protected by special jurisdictions or immunities.

   The amended Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity, submitted to the United Nations Commission on Human Rights on 8 February 2005, defines impunity as:

   "the impossibility, de jure or de facto, of bringing the perpetrators of violations to account – whether in criminal, civil, administrative or disciplinary proceedings – since they are not subject to any inquiry that might lead to their being accused, arrested, tried and, if found guilty, sentenced to appropriate penalties, and to making reparations to their victims."[2]

   The First Principle of that same document states that:

   "Impunity arises from a failure by States to meet their obligations to investigate violations; to take appropriate measures in respect of the perpetrators, particularly in the area of justice, by ensuring that those suspected of criminal responsibility are prosecuted, tried and duly punished; to provide victims with effective remedies and to ensure that they receive reparation for the injuries suffered; to ensure the inalienable right to know the truth about violations; and to take other necessary steps to prevent a recurrence of violations."

   Truth and reconciliation commissions are frequently established by nations emerging from periods marked by human rights violations – coups d'état, military dictatorships, civil wars, etc. – in order to cast light on the events of the past. While such mechanisms can assist in the ultimate prosecution of crimes and punishment of the guilty, they have often been criticised for perpetuating impunity by enabling violators to seek protection of concurrently adopted amnesty laws.[3]

   The primary goal of the Rome Statute of the International Criminal Court, adopted on 17 July 1998 and entered into force on 1 July 2002, is "to put an end to impunity for the perpetrators" [...] "of the most serious crimes of concern to the international community as a whole".[4]"

   https://en.wikipedia.org/wiki/Impunity
   Impunity - Wikipedia
   en.wikipedia.org

   Og litt mere her for eksempel, hvor det blandt annet står om "errors of impunity" at:

   "Forst argues that a variety of social costs are incurred as the number of culpable offenders set free increases: public safety and the quality of life are compromised, the credibility of deterrent effectiveness is lost, and citizens become increasingly inclined to perceive injustices to victims and alienation from the police and courts, if not from government generally. As a result, Forst argues, the integrity of the justice system becomes threatened both by the reality and perception of ineffectualness. These lapses can run through the entire justice system, from ineffective policing and prosecution to weak sentencing and corrections."

   https://en.wikipedia.org/wiki/Errors_of_impunity
   Errors of impunity
   en.wikipedia.org

   Rune L. Hansen:
   Oversatt til norsk:

   "Impunity betyr "unntak fra straff eller tap eller unnslippe fra bøter". [1] I den internasjonale menneskerettighets-loven refererer det til manglende å bringe gjerningsmennene i menneskerettighets-krenkelser til rettferdighet, og som sådan utgjør de selv en fornektelse av offerets rett til rettferdighet og gjenopprettelse. Impunity (straff-frihet) er spesielt vanlig i land som mangler en tradisjon for the rule of law, lider av korrupsjon eller som har innarbeidet systemer av forskjellsbehandling, eller hvor rettsvesenet er svakt eller medlemmer av sikkerhets-styrker er beskyttet av spesielle jurisdiksjoner eller immuniteter.

   De tilføyde prinsippene for beskyttelse og fremme av menneskerettigheter gjennom tiltak for å bekjempe straff-frihet, som ble sendt til FNs kommisjon for menneskerettigheter den 8. februar 2005, definerer straff-frihet som:

   "umuligheten, de jure eller de facto, å bringe gjernings-personer i krenkelser til ansvar - enten i straffesaker, sivile, administrative eller disiplinære saker - siden de ikke er underlagt noen undersøkelse som kan føre til at de blir anklaget, arrestert, prøvd og , dersom de blir funnet skyldige, dømt til passende straffer, og å gjøre erstatning til sine ofre. »[2]

   Det første prinsippet i det samme dokumentet sier at:

   "Straff-frihet oppstår av at stater ikke har oppfylt sine forpliktelser til å undersøke krenkelser, for å iverksette passende tiltak for gjernings-personene, særlig på rettsområdet, ved å sørge for at de som er mistenkt for strafferettslig ansvar blir straffeforfulgt, prøvt og rettmessig straffet, gi ofrene effektive rettsmidler og sørge for at de får reperasjon for skaderne, for å sikre den umistelige rett til å vite sannheten om krenkelser, og å ta andre nødvendige tiltak for å hindre en gjentakelse av krenkelser."

   Sannhets- og forsonings-kommisjoner er ofte etablert av nasjoner som kommer fra perioder som er preget av menneskerettighets-krenkelser - regjerings-kupp, militære diktatur-styrer, borgerkriger, etc. - for å kaste lys over hendelsene fra fortiden. Selv om slike mekanismer kan bistå i den ultimate straffeforfølgen av forbrytelser og straff for de skyldige, har de ofte blitt kritisert for å opprettholde straff-frihet ved å gjøre det mulig for krenkere å søke beskyttelse av samtidige vedtatte amnesti lover. [3]

   Det primære målet for Rom-statuttene for Den internasjonale straffedomstolen (ICC), vedtatt 17. juli 1998 og trådt i kraft 1. juli 2002, er "å sette en stopper for straff-frihet for gernings-personene" [...] "av de alvorligste forbrytelsene av bekymring for det internasjonale samfunn som helhet". [4]"

   Og videre:
   "Forst argumenterer for at en rekke sosiale kostnader påløper ettersom antallet kriminelle lovovertredere fritt øker: offentlig sikkerhet og livskvalitet kompromitteres, troverdigheten til avskrekkende effektivitet går tapt og borgere blir mer og mer tilbøyelige til å oppleve urettferdigheter til ofre og fremmedgjøring fra politiet og domstolene, hvis ikke fra regjeringen generelt. Som et resultat hevder Forst, integriteten til rettssystemet blir truet både av virkeligheten og oppfatningen av ineffektivitet. Disse bortfallene kan løpe gjennom hele rettssystemet, fra ineffektiv politisering og rettsforfølgelse til svake avgjørelser og rettelser."

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, fredag 19. januar 2018: 

   Mørkt og omkring en minus-grad Celsius her ute i natt. Lyst, luften og bakken full av lett sne og opp mot null grader frem mot 10-tiden. Derefter med mindre ankommende sne og med null grader frem mot 13-tiden. Tildels noe mere sne igjen utover eftermiddagen. Mørknende omkring 17-tiden. Mørkt og i underkant av null grader utover kvelden. Med omkring null grader og noe lett yr og slafs mot midnatt.
   
---
---

   Albert Johnsen, 19.01. 2018 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1493351384124467/

   Jeg har nevnt rettsprinsippet "equality of arms" mange ganger i mine kommentarer angående kampen for menneskerettene, men har nå lyst til å skrive litt mer om det av flere grunner.

   Dette rettsprinsippet er svært viktig som understøttelse for å forstå Menneskerettsdomstolens praktisering av f.eks. EMK Art 6 "Retten til rettferdig rettergang". Det er også viktig for å forstå hva som er galt i Norge og hvorfor utsatte grupper føler at de blir "overkjørt" i rettssystemet og at rettssikkerhet for "den lille mann" er fraværende.

   Dette prinsippet skriver seg fra den perioden i vår historie da konflikter ble avgjort ved tvekamp. For at tvekampen skulle oppfattes som rettferdig var det avgjørende at begge parter hadde lik bevæpning. I utviklingen av Folkeretten, som har pågått for fullt de siste 70 årene, har dette prinsippet blitt etablert som essensielt for rettssikkerhet. I Norge har vi glemt det helt, spesielt i konflikter mellom enkeltpersoner og staten. Vi som borgere i dette landet må innse at vi simpelthen har sovnet i et demokrati og for mange personers del har vi våknet i et diktatur.

   Jeg forstår f.eks. ikke at en fy-leder kan gjennomføre en "rettsprosess" der en alenemor sitter alene på den ene siden mens bv stiller med et helt "fotballag" på den andre siden. Forstår de ikke at "noe" må være helt galt? Er de helt blinde? Er dette virkelig så vanskelig? Andre eksempler er at myndighetene holder viktige dokumenter unna rettsprosesser, forfalsker andre dokumenter, samt klausulerer en tredje gruppe dokumenter for lang tid utover ofrenes levealder. Det er helt ulovlig, men gjøres og aksepteres med den største selvfølge av både dommere og partene. Dette rettsprinsippet tilsier f.eks. at de dokumentene som myndighetene har tilgang til, skal også en saksøker ha tilgang til. Dersom dokumentet inneholder informasjon som saksøker f.eks. ikke er sikkerhetsklarert til å se, skal en etablere en prosedyre der saksøker får utnevne en person som vedkommende har tillit til og som har nødvendig sikkerhetsklarering til å avgjøre dokumentets relevans for saken.

   Slik kan en fortsette. I utgangspunktet er det enorm stor forskjell på tilgjengelige ressurser mellom stat og individ, som er partene i menneskerettssaker. Dersom en har et rettssystem som i tillegg bryter med dette avgjørende rettsprinsippet, kommer en simpelthen ut å kjøre med dømmingen. Det er jo nettopp det mange enkeltpersoner opplever i møte med rettssystemet vårt.

   Jeg kommer nok til å nevne dette rettsprinsippet mange ganger før kampen er over, og jeg håper at vår nye justisminister forstår det bedre enn sine forgjengere.

   *

   Egil Borse-Svensen:
   Bra!

   Åge-Ragnar Myra KP:
   Kjempeliker. Viser det vi vet, at systemet er råttent slik det praktiseres.

   Irene Hov:
   I hvilke tilfeller kan staten holde tilbake dokumenter som bare utleveres gjennom en tillitsperson?

   Albert Johnsen:
   Godt spørsmål, Irene. Dette er et vanskelig tema, men det prinsipielle svaret er at dersom en person som har interesse i en spesiell sak (etterlatt eller potensielt offer), kan sannsynliggjøre at dokumenter (eller spesielle arkiv) er relevant for saken, skal vedkommende kunne få innsyn på en eller annen måte. En må kanskje etablere en spesiell prosedyre. Noen ganger frigis dokumenter kun til advokater. Jeg mener at selv om dokumenter er klassifisert under "rikets sikkerhet" og klausulert for 80 år, skal en kunne finne en "tillitsperson", som har nødvendig sikkerhetsklarering til å få med det som eventuelt måtte være relevant for den spesielle rettsprosessen.

   Rolf Schou:
   Phillips Petroleums kjemikalie informasjon ble lagret i 60 år, untatt offentighet, og det var ikke mulig, uansett å få ut noen ting! Gift ofrene fra Ekofisk, skulle ikke, for all del se disse bevisene! Denne norske staten, er bunnløst grov, når det gjeller menneske rettighets brudd!

   Albert Johnsen:
   Å klausulere slik informasjon på en måte som medfører at potensielle ofre ikke kan benytte de i sine rettsprosesser er ulovlig under EMK, uansett begrunnelse. Men når staten er involvert, kan de benytte hele maktapparatet til å stoppe deg.

   Rune L. Hansen:
   Glem ikke at det å forbryte seg mot reelle lovlige lovbestemmelser ved å neglisjere eller omfortolke, bagatellisere eller forfalske de er ulovlig og i forskjellig grad straffbart. Denne selvfølgelighet gjelder selvfølgelig også ikke minst, men desto mere, for dommere og alle  andre som medvirker i å forvalte offentlig makt.
   All den stund dommere eller andre offentlig ansatte ustraffet kan forbryte seg mot en eller flere menneskerettigheter så nytter alt annet stadig verre mildt sagt lite eller ingenting.
   Med en slik impunity er det og blir det vilkårlighet, forurettelser og lovløshet som styrer og rår. Også selv om en eller flere andre menneskerettigheter i noen viss grad respekteres.

   Hvis for eksempel Barnekonvensjonens Art 7 p1 ustraffet ikke respekteres:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Eller for eksempel rettssaken ustraffet likevel ikke er offentlig? Men altså hemmelig, til tross for blandt annet Menneskerettserklæringen Art 10:
   "Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk instans (tribunal) når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og i noen straffeanklage mot seg."

   Eller for eksempel at dommen ustraffet ikke er rett eller godt nok begrunnet? Osv., osv.

   Da er det i praksis og i realiteten fritt frem også for alle andre offentlige menneskeretts-forbrytelser! Skjult bak en eller flere av disse!

   Og er det grov offentlig kriminalitet og menneske-fiendtlighet.

   Da passer blandt annet også Jesus sine ord i Bibelens NT, Matteus 23, 24 særlig godt, om:

   "Blinde veiledere, som avsiler myggen, men sluker kamelen!"

   Og det er jo nettopp enda problemet og katastrofen i dagens Norge, at offentlige mulige eller reelle menneskeretts-krenkelser hverken straffeforfølges eller repareres! Hvilken en enn det gjelder.

   Til tross for at hele hensikten og formålet med enhver offentlig saksbehandling både er at saksbehandlingen skal være rettferdig og lovlig - og at ulovligheter kompetent stoppes og repareres.

   Rune L. Hansen:
   Noen sitater fra "Equality of arms: a fundamental principle of fair trial guarantee developed by international and regional human rights instruments" av Shajeda Akther og dr. Rohaida Binti Nordin (her oversatt fra engelsk til norsk av meg):

   - "Formålet med den strafferettslige administrasjonen er ikke bare å beskytte samfunnet med å straffe lovovertredere for banefulle handlinger, men også å sikre at ingen straffes uten å gi likeverdig garanti for en rettferdig rettssak. (...) Det er ikke mulig å si at rettferdighet har blitt gjort dersom den anklagede straffes proporsjonalt og med rette, men ikke "rettferdig" dvs. uten å gi de rette muligheter til å presentere sin sak, forsvare seg og motta tilstrekkelig informasjon og juridisk hjelp (Wiaderek, 2000: 9)"

   - "Art 14 nr. 1 i ICCPR sier spesielt at "alle skal ha rett til en rettferdig og offentlig høring av en kompetent, uavhengig og upartisk domstol som er etablert ved lov." (...) Menneskerettighetsutvalget (heretter HRC) i sin generelle kommentar 32 om rett til likestilling for domstolene og tribunaler uttrykte at: "Rett til likestilling for domstolene og tribunaler sikrer også likestilling av våpen. Dette innebærer at de samme prosessrettighetene skal gis til alle partene, med mindre rettighetsforskjeller er begrunnet, og det kan begrunnes med objektive og fornuftige grunner, som ikke medfører reell ulempe eller annen urettferdighet til saksøkte "(§ 13)"

   - "Viktige komponenter i prinsippet om likestilling av våpen. Følgende garantier inngår som viktige komponenter i prinsippet om likestilling av våpen i henhold til Art 14 nr. 3 bokstav d og e i ICCPR, Art 6 nr. 3 bokstav b og c i EMK, Art 8 nr. 2 ) (b) (c) (d) (e) og (f) i ACHR. Disse er: - å bli prøvd i sitt nærvær: - tilgang til advokat - å forsvare seg personlig eller gjennom juridisk rådgiver - å motta gratis juridisk bistand og - å eksaminere eller ha eksaminert vitner."

   Original-teksten:

   - "The object of the criminal justice administration is not only to protect society by punishing the offenders for baneful acts but equally to ensure that no one should be punished without giving equal guarantee of a fair trial. (...) It is not possible to say that justice has been done if the accused is punished proportionally and rightly but not ‘fairly’ ie,  without giving the proper opportunities to present his case, to defend himself and receive sufficient  information and legal aid (Wiaderek,  2000:9)" 

   - "Art 14(1) of the ICCPR specifically states that “everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law.” (...) The Human Rights Committee (hereinafter as HRC) in its General Comment 32 on the right to equality before the courts and tribunals expressed that: “The right to equality before courts and tribunals also ensures equality of arms. This means that the same  procedural rights are to be provided to all the parties unless distinctions are based on law and can be justified on objective and reasonable grounds, not entailing actual disadvantage or other unfairness to the defendant” (Paragraph 13)."

   - "Essential Components of the Principle of Equality of Arms. The following guarantees are included as essential components of the principle of equality of arms under Article 14(3) (d) and (e) of  ICCPR, Article  6(3) (b) and  (c) of ECHR, Article 8(2) (b) (c) (d) (e) and (f) of ACHR. These are: - to be tried in his presence: - to access to lawyer; - to defend oneself in person or through legal counsel; - to receive free legal assistance; and - to examine or have examined the witnesses."

   Rune L. Hansen:
   Her litt sitat fra "The principle of equality of arms – part of the right to a fair trial" av Elisa Toma (her oversatt fra engelsk til norsk av meg):

   "Retten til en rettferdig rettssak er således delt nu i tre pyloner / søyler 1).
    Den sentrale pylon refererer til prosedyrevernets strenge sensu, likestilling av våpen, uavhengigheten og upartiskheten til retten, publisiteten og hastigheten i straffesaken. Teksten i Art 6 inneholder også to andre materielle rettigheter, retten til å få tilgang til en domstol, retten til å håndheve beslutninger. I en avgjørelse 2) vurderer Retten også retten til å få adgang til en domstol som en umistelig del av retten til en rettferdig rettssak. (...)
   Vi vil konsentrere vår undersøkelse av prinsippet om likestilling av våpen, kalt av Retten (ECHR) 3) et fundamentalt prinsipp for rettferdig rettssak. (...)
   I henhold til europeisk lov innebærer likestilling av våpen å gi hver part den rimelige mulighet til å presentere sin sak, under de forhold som ikke vil sette denne parten i ufordelaktighet mot sin motstander. (...)
   Domstolen (ECHR) bekreftet at, som de andre garantiene fra Art 6 par. 1 i konvensjonen gjelder prinsippet om likhet av våpen for enhver prosess, om den er omstridt eller celeber. Når det er verifisert om prinsippet om likestilling av våpen er respektert av nasjonale domstoler, under en konkret prosedyre, har Retten ikke som ikke hensikt å regjere på saken, uansett gjenstanden (kriminell straffeforfølgelse eller klage angående sivile rettigheter og forpliktelser)."

   Original-teksten:

   "Thus, the right to a fair trial is divided now in three pylons 1).
    The central pylon refers to the procedural safeguards stricto sensu, the equality of arms, the independence and the impartiality of the court, the publicity and celerity of the criminal trial. The text of the Art 6 contains also two other material rights, the right to access a court, the right for the enforcement of decisions. Also, in a decision 2), the Court considers the right to access a court an inherent component of the right to a fair trial. (...)
   In terms of European law, equality of arms involves giving each part the reasonable possibility to present its cause, in those conditions that will not put this part in disadvantage against its opponent. (...)
   We will concentrate our research on the principle of equality of arms, called by the Court 3) a fundamental principle of the fair trial. (...)
   The Court (ECHR) affirmed that, as the other guarantees provided by art. 6 par. 1 in the Convention, the principle of equality of arms applies to any proceedings be it contentious or gracious. When it is verified if the principle of equality of arms is respected by the national courts, during a concrete procedure, the Court doesn’t not have as purpose to rule on the case, no matter the object (criminal prosecution or complaint concerning the civil rights and obligations)."

   Rune L. Hansen:
   Det alltid viktigste for ethvert samfunn og menneske er at absolutt ingen ustraffet utelukker eller setter seg selv eller andre over eller i steden for menneskerettighetene som lex superior og the rule of law.

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, lørdag 20. januar 2018: 

   Omkring null til en minus-grad Celsius og mørkt her ute i natt. Overskyet og oppmot en pluss-grad utover formiddagen, mindre overskyet og omkring null utover eftermiddagen. Mørkt og gradvis ned til mot en minus-grad utover kvelden frem mot 22-tiden. Antagligvis noe kaldere mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 19.01. 2018:  ( intern )
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1493351384124467/

   Rune L. Hansen:
   Det alltid viktigste for ethvert samfunn og menneske er at absolutt ingen ustraffet utelukker eller setter seg selv eller andre over eller i steden for menneskerettighetene som lex superior og the rule of law.

   Laila Dalbye:
   Konklusjonen er at om domstolene, myndighetene og advokatene fulgte lovene som hadde vi alle hatt det bra. Saken er jo at lovene ikke gir den som har rett den retten.
   Iflg samfunnskontrakten leser man lover og fölger dem, tar sin del av ansvaret. Når man da krever sin rett i nesten uansett hva det skal väre så taper man og får ikke rett selv om lovene gir deg rett. I tillegg har myndighetene masse ulike måter å sette rettsgebyrer, advokatsalär, krever spesialistutredningar betalt av den "lille " part og bare millionärer klarer dette uten personlig konkurs. Så her er lagt opp en lang rad av saker som skal gjöre at vanlige folk ikke kan få rett og ofte ikke engang har råd å kreve en slik eller ikke våger forsöke pga. tap er det vanlige og personlig konkurs da. Da er vi virkelig underkuvede og har ingen rettigheter. Lovene kan brennes, det gjör ingen forskjell for vanlige folk.

   Rune L. Hansen:
   Det er en tragisk realitet at i ethvert moralsk dårlig eller pervertert samfunn er det i politisk og offentlig regi menneskeretts-krenkelser som gir karriære og makt. Tyveri av andres menneskerettigheter gir karriære og fortjeneste som applauderes av sær-interesser som vil ha mest mulig fortielse, forfalskning og forvirring av menneskerettighetene. Det blir til stadig ondere sirkler og spiraler av egoisme, splittelse, dumhet, falskhet, fortielser og hovmod. Menneskerettighetene bagatelliseres, forties og forsvinner. Ansatte i den politiske og offentlige forvaltningen gjør karriære og beriker og viderefører seg selv og hverandre på å forurette medmennesker og sivilbefolkningen.

   Den politiske offentlige mafia-virksomheten rekrutterer og utplasserer selvfølgelig bare korrupte mennesker. Eller mennesker som er dumme eller falske og lojale nok. De applauderer og skryter av hverandre og er så falske og løgnaktige som de bare kan. I håp om at flest mulig skal tro på de. De tror jo liksom på hverandre. Den mest groteske menneskehandelen de driver med og som nu på kryss og tvers gjennomsyrer hele Norge kaller de "barnevern". Menneskeretts-konvensjonene og Straffeloven kaller det noe fullstendig helt annet! Men det bryr de seg ikke om. De bryr seg derimot om seg selv og hverandre. Karriære og makt åpner mange dører ...

   Se og hør hvordan de stadig bortforklarer og problematiserer (og glemmer) selv de enkleste og mest lett-forståelige menneskerettigheter! De av de som liksom bryr seg. For å være så dum som mulig på klokest mulige måter!

   Menneskerettighetserklæringen og menneskeretts-konvensjonene har på kryss og tvers lovbestemt at enhver menneskerettighet er og skal for absolutt enhver være umistelig og uavhendelig og at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Kan de ikke lese? Hvor utrolig og umenneskelig er deres "uvitenhet"?

   Rune L. Hansen:
   Også i f. eks. Menneskerettsloven V7&8, Barnekonvensjonen (CRC), med blandt annet følgende ord:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Og for eksempel Menneskerettighetserklæringen (UDHR) Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, søndag 21. januar 2018: 

   Mørkt, noe stjerne-himmel og tre minus-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Derefter ned til fire minus-grader. Mere og mindre spredt lett skyet og opp til omkring null grader utover formiddagen. Ikke stort annerledes videre utover dagen. Mørkt, noe vind-drag og en minus-grad frem mot 21-tiden. Med i underkant av null grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, mandag 22. januar 2018: 

   Mørkt, noe rolig vind-drag og omkring null grader Celsius her ute i natt. Overskyet, et svakt vind-drag og omkring en og to pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Med omkring en pluss-grad utover kvelden. Det er hver dag på Facebook og Internettet overveldende mange nye vitnesbyrd og beviser fra ofrene for den offentlige kidnapper-virksomheten og om de groteske perversiteter og den terror, tortur, traumatisering og utplyndring som skjer i regi av kidnapper-virksomheten, som samtidig også er menneskehandel og forbrytelser mot menneskeheten. Virksomheten blir fortsatt stadig verre og sprer seg stadig og ødelegger stadig flere barn, foreldre, familier og medmennesker. Og perverterer og forfalsker lov og rett stadig mere og videre. Dog er også protestene stadig også flere treffsikre og mere ulmende ankommende. Mangt og meget mere og videre om alt dette skulle og burde det her inskrives mye mere om, men mine ressurser og krefter og min helse gjør det fortsatt stadig mindre mulig for meg. Jeg må stadig mere begrense og ned-prioritere, men vil uansett heller forsøke mere sporadisk det jeg orker og klarer å innskrive her. Så får vi se hvordan det blir. Tildels opp mot to pluss-grader og noe mere vind-drag sent på kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.01. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=1734559249898330

   Vår visshet og menneskerettighetene

   Medvirkning i eller for politisk og offentlig organisert kriminalitet i form av menneskeretts-krenkelser,

   er det mest avskyelige og menneske- og samfunns-ødeleggende som finnes.

   Vi kan være glade for at slike forbrytelser ikke foreldes - og for at strafferammen er høy.

   Hvor mange som enn er på feil side av loven, de vil bli innhentet av loven.

   Hvor meget enn de nu enda klarer å beskytte og verne hverandre.

   Lovens lange arm vil innhente de. Hvor meget enn de forfalsker og neglisjerer loven.

   La vissheten om dette mest mulig få skremme de underveis!

   Deres hovmod står for fall!

   *

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, tirsdag 23. januar 2018: 

   Mørkt, mellom en og to pluss-grader Celsius og et rolig vind-drag med efter hvert noe yr her ute i natt. Overskyet, noe vind-drag og gradvis opp mot fem pluss-grader utover formiddagen. Med yr og omkring fem pluss-grader utover eftermiddagen og kvelden. Mørkt, vått og seks pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, onsdag 24. januar 2018:

   Mørkt, vått og omkring 6 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels yr og vind-drag og omkring fem pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, vått, regn og yr og tildels noe vind-drag og omkring fem og fire pluss-grader utover kvelden. Med i overkant av fire mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 24.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155060278531875

   En menneskerettskrenkelse gjort av et førstelinjeorgan, kan som hovedregel ikke repareres av ankeinstansen.

   Det er ikke tvilsomt at EMD krever Artikkel 6(1) oppfylt i førsteinstansbehandlingen.

   En særlig grundig drøftelse av problemstillingen finnes i De Cubber, Series A no. 86 para 31-33. Saken, som var mot Belgia, gjaldt i korthet spørsmål om artikkel 6(1) var krenket i en straffesak der undersøkelsesdommeren i saken senere deltok som dommer under pådømmelsen i første instans. EMD konkluderte med krenkelse fordi domstolen ikke hadde vært uavhengig og upartisk.

   Spørsmålet var dernest om dette var reparert ved ankebehandlingen.

   Dette ble besvart benektende, idet EMD krevet at artikkel 6(1) måtte oppfylles også ved førsteinstansbehandlingen med følgende bærende begrunnelse:

   «Article 6 para. 1 (art. 6-1) concerns primarily courts of first instance; it does not require the existence of courts of further instance. It is true that its fundamental guarantees, including impartiality, must also be provided by any courts of appeal or courts of cassation which a Contracting State may have chosen to set up(see the above-mentioned Delcourt judgment, Series A no. 11, p. 14 in fine, and, as the most recent authority, the Sutter judgment of 22 February 1984, Series A no. 74, p. 13, para. 28). However, even when this is the case it does not follow that the lower courts do not have to provide the required guarantees……

   Such a result would be at variance with the intention underlying the creation of several levels of courts, namely to reinforce the protection afforded to litigants. ……….

   A restrictive interpretation of this kind would not be consonant with the object and purpose of Article 6 para. 1 (art. 6-1) (see paragraph 30 in fine above).

   Synspunktene fra De Cubber i 1984 er fulgt opp i senere saker, blant annet i rekken av dommer i de engelske krigsrettssakene hvorav den første var Findlay, Reports 1997-I no. 30.

   Dommene tilsier altså at domstolsbetegnelsen forplikter. Når man befinner seg på kjerneområdet for dømmende virksomhet i artikkel 6(1), løsning av privatrettslige tvister, har partene krav på en behandling ved den domstol som stilles til rådighet som den ordinære førsteinstans som fullt ut må oppfylle kravene i artikkel 6(1). Vesentlige svikt på dette punkt vil neppe kunne rettes opp ved ankebehandling.

   Staten er dermed forpliktet til å organisere avgjørelsesmyndigheten i førstelinje på en måte som fullt ut oppfyller konvensjonens krav.

   *

   Noralf Aunan:
   Dette må tilsi at ingen vedtak i Fy-nemnda tilfredsstiller art. 6(1), og hva må da gjøres? Alle bør f.eks. nekte å la Fy-nemnda behandle ens bv sak!

   Enrique Perez-Terron:
   Hva er poenget?
   Hvis en førsteinstansbehandling har feil som bryter EMK, mener EMD at det ikke skal forekomme? Feil gjøres jo, ofte uforvarende, men i blant av stahet, sinne, fordomsfullhet, partiskhet eller annet lignende.
   Hvis det først er skjedd... Hvordan er det kommet til å bli behandlet i EMD om tingretten skal ha "rett" til å gjøre feil? (Rett til å operere i strid med EMK?) Er det reist sak om systemendring?
   Er det noen som inisisterer på at tingretten skal fortsette å gjøre grove saksbehandlingsfeil også i fremtidige saker? Foreligger noen slik avgjørelse?
   Eller er poenget at tingrettens dom skulle vært opphevet og saken hjemvist til ny førsteinstansbehandling?
   Sier EMD noe om terskelen for at opphevelse er påkrevet slik at reparasjon i annen instans ikke kan aksepteres?

   Charlotte Taube:
   Det samme spm stilles herfra, Enrique Perez-Terron: Betyr dette at man har rett på ny behandling i Tingretten, selvom anken har gått videre til Lagmannsretten?... Hvem kan svare?

   Rune L. Hansen:
   Det er vel ikke vanskelig å forstå, Enrique Perez-Terron, at heller ikke ansatte i første-instanser, hva enten det er tingretten, fylkesnemd, politiet eller andre instanser, skal kunne krenke en menneskerettighet?
   Og at konsekvensene hvis det likevel blir gjort kan være katastrofale, uansett om konsekvensene blir sett eller ikke.
   Men det er jo forskjell på feil i form av uheldige hendelser, kontra mere eller mindre bevisste forhastede slutninger og konsekvenser.
   Og uansett er enhver menneskeretts-krenkelse i regi av en offentlig forvaltning ulovlig - og i forskjellig grad straffbar. Og er også medvirkning i å unnlate kompetent å straffeforfølge den selvfølgelig også ulovlig og straffbart.

   Rune L. Hansen:
   Hvem eller hva enn som sier noe annet, så skal ingen offentlig ansatte (eller andre) ustraffet kunne medvirke i eller for en menneskeretts-krenkelse. Verre er det ikke.

   Enrique Perez-Terron:
   Spørsmålet mitt gjelder om hva EMD egentlig vil at Belgia skal gjøre når det først er skjedd noe feil. Det er jo slik saken gjerne står når den kommer til EMD. Noe er gjort feil. I denne saken mente Belgia at den høyere instansen hadde reparert feilen, og klageren hadde ingen kommentarer til den høyere instansens behandling av saken.
   EMD skriver selv i denne saken at det i noen tilfeller kan være akseptabelt at den høyere instansen "reparerer" feilene ved den lavere instansens avgjørelse. Det er nettopp derfor at EMD har en regel om at klageren må ha uttømt de muligheter som hans land tilbyr for å rette opp i feil.
   Da lurte jeg på hvorfor ikke EMD var fornøyd med det svaret som Belgia hadde gitt, og hva som ville være det avgjørende skille mellom saker der "reparasjon" i ankeinstansen var akseptabelt, og de tilfeller der reparasjon ikke kunne forhindre at det likevel forelå et brudd på EMD. Og jeg lurte da videre på hva EMD mente at Belgia skulle gjort etter at feilen først var oppstått, hvis "reparasjon" ikke var godt nok.

   Rune L. Hansen:
   Det riktige er å gjøre det som er rett og nødvendig, Enrique Perez-Terron. Det riktige er å være på rett side av loven og å være i samsvar med loven - lex superior.

   Charlotte Taube:
   Hva betyr dette i praksis? Hvis en menneskerett er blitt krenket i Tingretten, kan man da få en ny behandling i denne første-instansen, selvom anken har gått til Lagmannsretten (eller Høyesterett) ?

   Enrique Perez-Terron:
   Jeg sitter nå og leser EMDs avgjørelse i saken De Cubber mot Belgia, og det later til, så langt jeg har klart å lese hittil at belgia hadde vedtatt en lov, som uttrykkelig bestemte at en "undersøkelsesdommer" (tilsvarer en etterforskningsleder i norsk politi) kunne sitte som dommer i første instans i den samme saken han hadde ledet etteforskningen av. Klageren hadde tatt dette til Belgias Høyesterett som hadde funnet dette helt i orden fordi etterforskninslederen var ikke å anse som en part, men hadde like stor plikt til å spa opp forhold som talte til den mistenktes fordel som den andre veien, og skulle ikke uttrykke noe synspunkt vedrørende skyld når han rapporterte til påtaleansvarlig.
   Det er således et system som var tema for saken, ikke bare utfallet av den konkrete saken mot klageren.

   Enrique Perez-Terron:
   EMD nevner saker som Belgia hadde vist til, hvor EMD hadde funnet det akseptabelt at saker fikk en for-behandling i instanser som ikke oppfyller alle krav til en domstol, slik som råd eller utvalg i et profesjonslaug, Men det som fremkommer her er at når det kommer til det egentlige rettsvesen kan ikke oppfyllelsen av EMKs krav skyves oppover i instansrekken.

   Det er fortsatt litt uklart: Når er det akseptabelt at en feil begått i den lavere instans korrigeres i ankeinstansen? I denne saken var det slik at den tvil som måtte oppstå om rettens uhildethet gjorde at det ikke var tilstrekkelig at ankeinstansen hadde en gyldig sammensetning. "The particular defect in question did not bear solely upon the conduct of the first-instance proceedings: its source being the very composition of the Oudenaarde criminal court, the defect involved matters of internal organisation and the Court of Appeal did not cure that defect since it did not quash on that ground the judgment of 29 June 1979 in its entirety." (avsnitt 33 siste del).

   Jeg forstår de siste ordene slik at EMD mener ankeinstansen skulle ha opphevet førsteinstansens dom og sendt saken tilbake til ny behandling ved førsteinstansen. (Quash = oppheve)  

   Rune L. Hansen:
   Oversatt til norsk: "Den aktuelle defekten var ikke bare knyttet til oppførselen til første-instansen: dens kilde var selve sammensetningen av Oudenaarde straffedomstol, defekten involverte saker av intern organisasjon og anke-instansen kurerte ikke defekten siden den ikke av den grunn avfeide dommen av 29. juni 1979 i sin helhet."

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155060224156875

   I Rt. 2005 s 833 sier Høyesterett følgende:
 
   "Norske domstoler må således forholde seg til konvensjonsteksten, alminnelige formålsbetraktninger og EMD avgjørelser.”

   *

   Rune L. Hansen:
   Har det begynt å demre for noen av de?

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155060213706875

   Det å ikke behandle en parts anførsel, er en krenkelse av EMK artikkel 6 nr 1.

   I en sak mellom Ruiz Torija og Spaqnia, var det påstått foreldelse fra den ene part.

   Retten hadde ikke tatt hensyn til dette, og hadde ikke gitt noen begrunnelse for sitt standpunkt. Unnlatelsen var i strid med artikkel 6(1).

   I dommen heter det (para. 30):

   «In the absence of such a reply, it is impossible to ascertain whether the Audiencia Provincial simply neglected to deal with the submission that the action was out of time or whether it intended to dismiss it and, if that were its intention, what its reasons were for so deciding. There has therefore been a violation of Article 6 para. 1.»

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155060210311875

   EMK art. 6 nr 1 dekker HELE prosessen som er avgjørende for et menneske sine borgerlige rettigheter og plikter

   Det har dessverre vært en oppfatning om at EMK artikkel 6 bare gjelder for selve rettsprosessen for de ordinære domstoler.

   Dette er ikke riktig.

   EMK artikkel 6, gjelder for hele prosessen som griper inn i dine borgerlige rettigheter og plikter. Det betyr at alle offentlige organer som beskjeftiger seg med menneskers rettigheter, må tilpasse sin saksbehandling etter EMK artikkel 6.

   At EMK art. 6 nr 1 dekker hele prosessen, ble for øvrig slått fast i Ringeisen avgjørelsen så tidlig som i 1971:

   "94... The wording of Article 6, paragraph (1) (art. 6-1), is far wider; the French expression "contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil" covers all proceedings the result of which is decisive for private rights and obligations. The English text "determination of ... civil rights and obligations", confirms this interpretation."

   I storkammeravgjørelsen mellom DE MOOR og Belgia ( no. 16997/90) 23 June 1994 står det:

   "A. Applicability of Article 6 para. 1 (art. 6-1)

   43. It is clear that the question raised before the Hasselt Bar Council concerned the determination of a right."

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155060202436875

   Husk at Norge ble domfelt av EMD for brudd på EMK artikkel 8 i Sanchez-saken, fordi Gulating lagmannsrett omtalte en person i fordømmende og nedsettende ordelag, uten å ha vurdert utsagnene tilstrekkelig.

   Med andre ord:

   Dersom man ikke kan føre tungtveiende bevis for sine fordømmende påstander, men likevel velger å ytre de, kan man risikere å bli domfelt for brudd på EMK artikkel 8.

   Det gjelder både private og offentlige aktører.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155060178641875

   Det avgjørende er om "organet" (Tribunalet), eks fylkessnemnda, behandler og avgjør en "dispute on civil rights and obligations", eller som det står i den franske teksten til EMK: "des disputations".

   I Le Compte, Van Leyven og de Meyers mot Belgia hevdet Belgia (i premiss 51) at behandlingen i Provinsrådet og Apellutvalget, ikke trengte å tilfredsstille art 6-1, siden den etterfølgende rettslige behandlingen i Court de Cassation tilfredsstilte dette.

   EMD avfeide dette, og sa at det var ingen forskjell på rettslig behandling og saksbehandling:

   "Both categories are equally crucial for the outcome of proceedings relating to "civil rights and obligations".

   Med andre ord: Forvaltningsorganer MÅ følge EMK artikkel 6. Spørsmålet er hvilke konsekvenser dette får, når det sjelden eller aldri har vært gjort i Norge tidligere.

   *

   JarLe Olav Østhus:
   Må se d før jeg Tror D ¤

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155060173461875

   Dette kan ikke presiseres ofte nok:

   Etter forarbeidene retter menneskerettighetene seg mot statens myndigheter i videste forstand (se NOU 1993: 18 side 159-69). Det vil si at både Stortinget, regjeringen, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, andre forvaltningsorganer og domstolene omfattes.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155060168721875

   Faller forvaltningsorganer, som fylkenemndene, inn under begrepet "tribunal" slik det heter i EMK artikkel 6 nr 1?

   Gjør de det, plikter de å følge de saksbehandlingsregler som følgere av artikkel 6.

   Menneskerettsdomstolen (EMD) har i flere avgjørelser fastslått at konvensjonens domstolsbegrep, «tribunal» i den engelske originalteksten, er materielt og konvensjonsautonomt.

   Det samme gjelder begrepet «court» i artikkel 5(4).

   I dette ligger at det ikke er avgjørende hvilken formell posisjon organet har etter nasjonal rett, se blant annet saken X mot Storbritannia, para 53, Campbell og Fell, .80 para 76, Lithgow, , para 201 og Gustafson, Reports 1997-IV side 1149.

   I den sistnevnte avgjørelsen hvor den svenske Brottskadenemnden ble definert som domstol, heter det i para 45:

   «45. The Court recalls that for the purposes of Article 6 para. 1 (art. 6-1) a tribunal need not be a court of law integrated within the standard judicial machinery. It may, like the Board at issue, be set up to deal with a specific subject matter which can be appropriately administered outside the ordinary court system. What is important to ensure compliance with Article 6 para. 1 (art. 6-1) are the guarantees, both substantive and procedural, which are in place (see the Lithgow and Others v. the United Kingdom judgment of 8 July 1986, Series A no. 102, pp. 72-73, para. 201).»

   Det viktige her er altså ikke hva du kaller organet, men at organet, eksempelvis fylkesnemnda, plikter å følge de prosessregler som følger av EMK artikkel 6 nr.1.

   Man kan altså ikke skyve dette foran seg, ved å hevde at EMK artikkel 6 nr 1 først gjelder ved tingrettsbehandlingen.

   Tenk på alle de mennesker i dette landet som har tapt sine menneskeretter i organer som har levd i den "egentro" at de ikke trenger å følge EMK artikkel 6 nr 1.

   *

   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, torsdag 25. januar 2018: 

   Mørkt, vått og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og omkring 4 og 5 pluss-grader utover formiddagen. Med yr og omkring 4 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, vått, tildels yr, den tiltagende halv-månen tidvis tildels noe synlig sørlig og til ned mot 2 pluss-grader frem mot 21-tiden. Mørkt, vått, tildels yr og omkring 2 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 25.01. 2018 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155062997326875

   Dommerforeningen vil skjerpe domstolenes uavhengighet
   http://rett24.no/articles/dommerforeningen-vil-skjerpe-domstolenes-uavhengighet
   Regjeringens dominerende rolle ved utnevning av dommere er problematisk, mener dommerforeningens leder Ingjerd Thune.
   rett24.no

   *

   Hannah Mindeberg:
   Dommerforeningens leder, sorenskriver Ingjerd Thune ved Gjøvik tingrett, mener det nåværende rammeverket ikke er i tråd med internasjonale standarder for dommeres uavhengighet.
   På vegne av dommerforeningen har hun formidlet en rekke forslag til endringer som hun mener kommisjonen bør utredes.

   Hannah Mindeberg:
   det nåværende rammeverket ikke er i tråd med internasjonale standarder for dommeres uavhengighet.

   Ken Olsen:
   Thune trekker frem særlig tre punkter der hun mener dagens system svikter:
   Regjeringens dominerende rolle ved utnevning av dommere er etter foreningens syn særlig problematisk.
   Det er også problematisk at dommernes lønn fastsettes direkte av de andre statsmaktene.
   Endelig er det problematisk at regjeringen kontrollerer hvem som skal sitte i Innstillingsrådet for dommere, tilsynsutvalget for dommere og Domstoladministrasjonens styre.

   Formuleringen svikter, viser uansett hennes varsling... Hvor langt dommere går for å dekke over ulovlige overgrep i strid med internasjonale bestemmelser.

   Trine Margarine:
   Så de anerkender vel, at uafhængigheden ikke har været acceptabel, siden de vil skærpe den.

   Greta Solheim:
   Dommeres uavhengighet? Nei dommere flest har bevist at uavhengighet og upartiskhet ikke praktiseres. Bl a ved at dommere ofte sikrer og respekterer sine kollegaers grunnlovs – og menneskerettsstridige avgjørelser, de er så hellige at de vernes - sikres og respekteres, og tildekker dermed grove overgrep.
   I stedet for å sikre og respektere lovgivningen herunder Grunnloven og menneskerettskonvensjonene.
   Dommere synes dermed å bestreve seg på å være en stat i staten, utenfor all demokratisk kontroll.

   Rune L. Hansen:
   Dommerforeningens leder Ingjerd Thune unnlater fullstendig å si noe om det som for sivilbefolkningen og verden er problemet og katastrofen med dagens norske domstoler: - dommere, politikere og andre offentlig ansatte som ustraffet og fritt frem begår menneskeretts-krenkelser.
   Dermed blir hennes ord propaganda for å opprettholde og videreføre dette! Og videre umyndiggjøring av sivilbefolkningen.
   Og ordene om en opprettet kommisjon som "skal utrede den samlede organiseringen av den dømmende myndighet i Norge" akkurat det samme! At "domstol-kommisjonen ledes av sorenskriver Yngve Svendsen, og skal avgi sin innstilling i 2020" understreker ytterligere det samme!

   Rune L. Hansen:
   At det brukes ord som "skjerpe" (eller "kritikk" av) blandt annet den fraværende uavhengigheten er også ytterligere en bagatellisering av offentlige menneskeretts-krenkelser! Og det gjør det mildt sagt ikke bedre at agendaen med tydelighet samtidig er å forsterke dommerne som en nepotisme og stat i staten!

   Egil Borse-Svensen:
   Vi må ha valg! Får domstolene ned på jorda til brukerne.

   Rune L. Hansen:
   Vi må først og fremst enhver tilrettelegge eller gjøre alt for også å få dommerne og andre offentlig ansatte kompetent straffeforfulgt for enhver menneskeretts-krenkelse!

   Rune L. Hansen:
   Inklusivt å få alle menneskeretts-krenkelsene reparert, selvfølgelig.

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.01. 2018 shared his post:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155063270736875

   Langt mellom liv og lære

   Anders-Anundsen-regjeringen.jpg

   Marius Reikerås, 24 October 2017:
   Ta vare på dette bildet, og husk på å minne de ansvarlige myndigheter om dette skrivet, hver gang de risikerer å bryte menneskerettene dine!

   *

   John Terje Henriksen:
   VEEEEEEEELDIG LANGT JA....

   Per Steinar Sørå:
   Det er ikke mye verdt det som er skrevet! Politikerne bryter menneskerettene for et godt ord! Men å skryte av Norge utad det er de i stand til. Det er flere partier som bryter menneskerettene! Vi som kan regnes som lavkaster for svi, her gjøres alt for at vi ikke skal ha muligheter for å vise hva vi duger til!!!

   Noralf Aunan:
   Kan vi håpe at Listhaug rydder opp her også, hvis hun blir utfordret direkte?

   Rune L. Hansen:
   Regjeringens politikk? Det er enhver regjering's og offentlig ansatt's strafferettslige og medmenneskelige forpliktelse og umiddelbare nødvendighet!
   Sjeldne tilfeller? Det er dagens alminnelige praksis at "norsk lov eller praksis finnes å ikke være i samsvar med menneskerettighetene"! Og det vet han liksom ikke?!
   Basert på "avgjørelser fra domstoler eller organer vi har samtykket til at kan treffe avgjørelser med virkning for Norge", skriver han. Hvem "vi" er og eventuelle unntak skriver han ingenting direkte om! Men menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), som skal gjelde foran og over alt annet, sier det blandt annet slik:

    "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og blandt annet Menneskerettserklæringen, Art 28, at:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   Atle Rørdam:
   Anunsens ord er NULL verdt.

   Rune L. Hansen:
   Politikk, i deres verden, handler om å best mulig å vri og vrenge på ordene, fakta og virkeligheten for å få hverandre og flest mulig til å tro på seg. Jo flere som ikke kan eller ønsker å lese eller å tro på menneskerettighetene, dess bedre, er deres motto. Og å få flest mulig til å tro at menneskerettighetene er kompliserte og vanskelige å forstå og at de og deres politikk selv ER menneskerettighetene!

   Robert Steffensen:
   Det er en meget sterkt, jurdisk deklarasjon å lese, og er gyldig for et hvert storting og regjering. Dette for det nåværende og fremtidige Norge. Med lov skal landet bygges og menneskerettigheterne er godkjent av stortinget en gang for alle. Med de praktiske uoverensstemmelser som ofte fremkommer, så er det av nevnte forhold lov til å bruke ytterligående virkemiddel for å få storting og regjering til å lytte å forstå. Folket kan ikke godta å ha et storting som ikke følger lov og rett.-- partiet Folkets Rettigheter (FR) - leder Robert Steffensen, Sortland.

   Rune L. Hansen:
   Selv om Norge ikke hadde ratifisert menneskeretts-konvensjonene, Robert Steffensen, så representerer de de felles-menneskelige prinsippene, garantiene og lovbestemmelsene for lovlig lov og rett, forvaltning og politikk, kontra ulovlige.

   Stig- Ronny Dokken:
   Å Hva har skjedd på den fronten? Ikke en DRITT

   
---
---

   Ole-John Saga, 25.01. 2018 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1500239823435623/

   Opp i gjennom historien så har psykopater, sosiopater, narsissister og individer med andre personlighetsforstyrrelser hatt makta i samfunnet.

   Psykopater og sosiopater fremviser ofte en overfladisk sjarm som mange faller for, de har høye tanker om seg selv, de er profesjonelle lystløgnere, de er svikefulle og manipulative, de har ingen samvittighet, de viser ingen anger og de mangler evnen til å sette seg inn i hvordan andre har det og de legger alltid skylden på andre.

   I en konkurrerende verden så vil det alltid være de uten moral, de som ikke bryr seg om sannheten og sine medmennesker og som ikke har noen samvittighet som vil ha alle fordelene, for de spiller ikke etter de fastsatte reglene men lager sine egne, samtidig som de later som om de følger de reglene som alle andre følger. På denne måten så vil slike individer alltid komme seg raskere til topps enn alle andre fordi de benytter seg av snarveier som anstendige mennesker aldri ville begitt seg inn på.

   I samfunn som er styrt av psykopater, der ambisiøse individer og spyttslikkere som ikke er kliniske psykopater men som uvitende har psykopater som forbilde og ser opp til dem, så skapes det flere sekundær psykopater (mennesker som har vært i et slikt psykopatisk system over lengre tid vil ofte adoptere den psykopatiske mentaliteten, de har da blitt sekundærpsykopater). Vi er da i en situasjon der psykopater avler psykopater, eller man kan også si at man kan bli smittet, at det overføres som en forkjølelse.

   Les videre her:

   Når psykopati smitter
   http://olehartattordet.blogg.no/1516842075_nr_psykopati_smitter.html
   Opp i gjennom historien så har psykopater, sosiopater, narsissister og individer med andre person...
   olehartattordet.blogg.no

   *

   Cecilie Borkhus:
   Hva med egoister, vi har alle en egoist i oss.

   Cecilie Borkhus:
   Vi går ikke rundt å tenker hva er best for alle andre hele tiden, men hva kan jeg få/ha ut av dette. Har du aldri kjent på den? Det er sannheten, mener jeg. Og det er ganske naturlig, barna mine går foran, men resten?

   Ole-John Saga:
   Ja det er helt normalt å ville sine barn det beste, og det er heller er ikke noe unormalt ved å av og til sette seg selv først. Kan anbefale deg å lesse begge artikkelene jeg har lagt ved i bloggen min, så vil du kanskje forstå hva psykopati er og ikke er.

   Cecilie Borkhus:
   Kanksje jeg er psykopat :) 

   Rune L. Hansen:
   Triksene er enkle for å gjøre karriære og makt i et slikt samfunn, det har mange og stadig flere forlengst forstått. Oppskriften er både enkel og billig og gir om ønsket mye rom for kreativitet, frodighet og fantasi. Ingenting under slike forhold er billigere enn falskhet, halv-sannheter, løgn og dobbel-moral. Fortjenesten og karriæren er lett. :(

   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.01. 2018 via Menneskerettspartiet Norge MpN:
   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/1875258682547638/

   Selv-oppfunnede menneskerettigheter har lenge vært populære i Norge ... Hver har sine egne versjoner ...

   Politikere, dommere og andre offentlig ansatte, politiske partier og deres medspillere ... Hver har sine egne versjoner ...

   Egen-interesser og hovmod er bedre enn de ekte og uforfalskede menneskerettighetene?

   Mange tror seg å være bedre enn de ekte menneskerettighetene ... Mange gidder ikke engang å lese eller huske de ekte menneskerettighetene ...

   Menneskerettigheter som enhver for enhver skal være umistelige og uavhendelige, uten forskjell av noen slags.

   Hva er det som er galt med Norge?

   *

   Kikka Nordmann:
   Hovmod står for fall!!!!

   Rune L. Hansen:
   Ja, hvor er ydmykhet - og de ekte og uforfalskede menneskerettighetene?

   Kikka Nordmann:
   Dem sitter nok Erna på! Og da vet du at dem er godt skjulte!

   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, fredag 26. januar 2018: 

   Mørkt, yr og omkring to og tre pluss-grader Celsius her ute første halvdel i natt, derefter mindre og uten nedbør og ned til i underkant av null grader. Vått, en minus-grad og spredt skyet, tildels halvt overskyet dus himmel frem mot 11-tiden og omkring null litt senere. Halvt overskyet og i overkant av to pluss-grader frem mot klokken 14.30. Mørkt, vått og en minus-grad klokken 18. Den tiltagende halv-månen dust sørlig, vått, yr og i underkant av en minus-grad klokken 20.30. To minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.01. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212496810710037

   Hvordan skal menneskerettighetene fortolkes?

   Er dette spørsmålet vanskelig å besvare? Nei, det er ikke det.

   Menneskeretts-konvensjonene selv gir mangfoldig samstemt og enkelt det samme svaret.

   Flerfoldig sier de at enhver menneskerettighet for absolutt enhver er og skal være umistelig og uavhendelig.

   Ingen skal derfor kunne forholde seg eller fortolke seg benektende til en eller annen menneskerettighet.

   Og dermed er det selvfølgelig enhver menneskerettighet sitt konkrete innhold det gjelder.

   Uten at noen som helst av de skal kunne glemmes, forfalskes eller neglisjeres.

   Tydeliggjort i menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), med blandt annet følgende lovbestemmelse:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og blandt annet i innledningen i Barnekonvensjonen (CRC) - les hver setning nøye:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Med andre ord, forutsetter den rette forståelsen av en menneskerettighet at alltid samtidig også ingen av de andre menneskerettighetene forfalskes, neglisjeres eller bagatelliseres.

   ---

   Hvordan og av hvem skal menneskerettighetene tolkes? Tolkes i betydningen av å bli forstått.

   Ved bedre og bedre forståelse og argumentasjon, selvfølgelig. Alltid fritt fra hvilket som helst menneske.

   For alltid å komme nærmere den rette beste forståelsen.

   Det er slik alle samfunn skal være i organisk dynamisk stadig bedre forståelse og utfoldelse.

   Det er altså den rette forståelsen av menneskeretts-konvensjonene og menneskerettighetene som helhet det kommer an på.

   Uten forfalskninger, neglisjering eller bagatellisering.

   Det er den som skal være makt og myndighet.

   *

   Rune L. Hansen:
   PS: Det absolutt eneste unntaket (som i forhold til alt annet i verden) er det som på norsk kalles nødverge. På engelsk og andre sprog kalles det samstemt "nødvendighet" (necessity) og "proposjonalitet" (forholdsmessighet), midlertidig, for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte - for å kunne være lovlig. Avvik, forfalskninger eller andre unntak skal ikke kunne forekomme. For eksempel gjelder akkurat det samme også i forhold til fengsel-straffer eller andre former for straff. Straffen må saklig være nødvendig og forholdsmessig
, midlertidig, for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte - for å kunne være lovlig.

 
---
---

   Marius Reikerås, 26.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155067247656875

   Tre grunner til at deler av norske makthavere, påfører deler av befolkningen unødvendig med uopprettelige lidelser:

   For det første, gir mange makthavere blaffen i menneskerettene, og satser på at de som rammes ikke har ressurser til å følge opp krenkelsene, eller at Den Europeiske Menneskerettsdomstolen "legitimerer" krenkelsene gjennom statens skjønnsmargin.

   For det andre, leter altfor mange makthavere etter det negative ved et menneske, uten å forsøke å balansere det med samme individs positive egenskaper.

   Og finner man ikke noe som passer til det bilde man vil ha, så konstruerer eller fabrikkerer man de bevis som måtte passe inn.

   For det tredje; det økonomiske perspektivet.

   I Norge er det svært mange som profitterer på opprettholde systemet slik det er i dag.

   Følgelig er det mange som ønsker status quo, og ser på menneskerettene som en fiende mot deres egen lommebok.

   *

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Ja Marius slik er det blitt i A/S Norge.

   Rune L. Hansen:
   Det er mye av sannheten i alt det der ja. :(

 
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1501429826649956/

   Rut V. Fimreite:
   RIktig!!! MEN ...2018 blir det siste året de involverte vil kunne holde på med....dette.......

   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, lørdag 27. januar 2018: 

   Mørkt og omkring en og to minus-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, et vind-drag og i overkant av null grader frem mot 11-tiden og videre utover formiddagen. Med noe yr og opp til tre pluss-grader frem mot klokken 14.30. Derefter nokså mye regn og og vått med omkring to pluss-grader frem mot 17-tiden. Det samme med tre pluss-grader og mørkt frem mot klokken 21. Omtrent det samme men med mindre nedbør nærmere mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.01. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212502707817461

   Når foreldre eller andre svikter eller mishandler et barn.

   Hva er det riktige da å gjøre? Hva sier loven om dette?

   Dette er hva loven konkret og presist sier og har lovbestemt om dette - Menneskerettsloven V7&8, Barnekonvensjonen (CRC) Art 19:

   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
    2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Lover, mennesker, holdninger eller avgjørelser som sier noe annet er selvfølgelig ulovlige.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.01. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=1739542152733373

   Det finnes nærmest absolutt ingen grunner for permanent å adskille et barn fra sin far eller mor. Hvorfor ikke? Av den enkle og selvfølgelige grunn at det ikke er hverken nødvendig eller forholdsmessig. Og heller ikke lovlig (tvert om).

   *

   Rune L. Hansen:
   Men det er ulovlig og straffbart og skal for enhver medføre fengsel-straff å krenke en menneskerettighet for et barn (eller en voksen).

   Rune L. Hansen:
   Jeg overdriver bevisst litt nu, for også langt mildere reaksjoner særlig overfor foreldre vil som oftest være en mere rett og riktig offentlig reaksjon enn fengselstraff. I form av advarsler, veiledning, hjelp, etc.

   Solgunn Ingrid Nedregård:
   Da har jeg et spørsmål det heter kidnapping når en av foreldrene tar barnet fra en av foreldrene og er straffbart, men når bv tar et barn fra foreldre hva heter det da og når bv gjør det er det ikke straffbart... forstår ikke logikken i dette??

   Rune L. Hansen:
   Det er karriære-bevisste politikere og andre offentlige ansatte og deres medspillere sin medvirkning i og for offentlig kriminalitet med ødeleggelse av barn, medmennesker, menneskerettighetene, lov og rett, sivilbefolkningen, samfunnet og verden. Den eneste logikken i det er dumhet, hovmod, grådighet, makt-begjær, likegyldighet og sadisme.

   Solgunn Ingrid Nedregård:
   Bv har så mye makt at det er helt sykt... når min datter fikk jeg ikke se lenger og ble full stopp på sms og tlf fra fostermor også... jeg sendt henne bursdag gave og jule gave... min sønn og mine gaver ble stopp på... fikk forje året at de ville adoptert hun når hun blitt 20 år... hun bruker demmes etternavn uten min tillatelse... fostermor vet ikke hva det er å være fosterforeldre.... systemet er helt fel...

   Oddvar Espegard:
   Takk Rune L. Hansen! kort og presist !

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1739151876105734/?comment_id=1739546142732974

   Frank Overå:
   Man trenger ikke bv til å gjøre politiets jobb.

   Rune L. Hansen:
   Jeg gjentar:
   Det er ulovlig og straffbart og skal for enhver medføre fengsel-straff å krenke en menneskerettighet for et barn (eller en voksen).

   Rune L. Hansen:
   Jeg overdriver bevisst litt nu, for også langt mildere reaksjoner særlig overfor foreldre vil som oftest være en mere rett og riktig offentlig reaksjon enn fengselstraff. I form av advarsler, veiledning, hjelp, etc.

   
   Unni Merle:
   Det er saken Rune L. Hansen De straffer barna og utsetter dem for å bli ødelagt for livet! Foreldrene lever i frykt! Dette må snart retten snart skjønne; at selv om forvaltningen ikke er kompetente - så blir de trodd! Skam for Norge!

   Rosa Malaika Aslaksen:
   hvis barna har det så fælt skal politet ta seg av det

   Rosa Malaika Aslaksen:
   å manipulative høns å ødelegge familier er unødvendig

   Unni Merle:
   Politiet samarbeider med dem og henter barn med makt som blir traumatisert av den fremgangsmåten selv om ingenting er skjedd Rosa Malaika Aslaksen

   Rosa Malaika Aslaksen:
   fult klar over det...

   Sheila Hansen:
   Beskidte børn leger Best om der er opvask og rod betyder indet da det er hjertet mand er mor med bare man gør sit bedste så kan mand ik gøre mere

   Elisabeth Fjermestad:
   Det bør vare hjelp til dei som trenger det, men det fins då mange gode mennesker som kan være god hjelp for barnet, barnet treng då ikkje meir traumer som politi som stormer inn og tar barn med makt, om det er ein voldelig far eller mor, så er det den som er voldeilg som skal ha straff og ikkje barnet. om heimen er så gusom så er det mye betre at barnet får bu hjå nokon dei kjenner og at dei henter barnet, ikkje noko bra at det kjem inn 4 politi med køller og knebler et lite livredd barn. Nor ein seier det er til barnes beste så er det noko galt. Nei me treng ikkje barnrevernet med gode folk som hjelper barn og familien på beste måte , uten store traumer.

   Frank Overå:
   Hvis det foreldrene gjør ikke engang kvalifiserer til å starte en straffesak eller langt mindre straffe dem, så Ka dem få være i fred. Ikke ta bort rettssikkerhet på bakgrunn av føleri og selektiv logikk.

   Knut Hellesvik:
   Aina Therese Brecke Det er forskjell på det som kommer inn under "mishandling" og det BV definerer som "omsorgssvikt" og går til omsorgsovertakelse uten å forsøke å prøve å hjelpe familien. Alle er enige i at barn må ut av voldelige forhold, men det utgjør mindre enn 10% av tilfellene der familiene ødelegges av BV.

   Mona Kågen:
   De har en familie de også. Og venner i sin hjem kommune. Hvis noen blir dømt for slike ting blir de fengslet.

   Synnøve Grøtteland Helland:
   Selvfølgelig bør ingen barn bli hos foreldre som blir misbrukt!! Ellers om d er vannskjøttsel bør helesøster inn i bilde å lære opp foreldra. Ellers må de tas vekk dra dei om barna har det fælt

   Rune L. Hansen:
   Slik det enda er i dagens Norge så forurettes grovt kriminelt både barna, foreldrene, familien, samfunnet og verden både når og av at de kidnappes og også efter kidnappingen.

   Elisabeth Fjermestad:
   Dessuten er det ikkje slik at det er dei barna som lir i heimen som bv tar, det er ofte dei som har det best som blir tatt, dei som virkelig elsker sine barn som virkelig følger opp sine barn som mister dei, det er så mange barn virkelig lider under vold og rus som bv ikkje har tid til fordi dei bruker tiden på barna som har ein god heim, kjenner folk som jobber med rusavhengige folk, dei har ingen mulighet til å ringe bv fordi dei får til svar at me prioritere ikkje dei barna.

   Roger Solberg:
   Koster vel mer både i kr og innsats?

   Mary Ann Fedje:
   Barnevern er å støtte foreldre, så at barna kan leve trygt, hos foreldra. De samme svakeste kommer til NAV og ber om hjelp med noen få tiltak, men blir avvist. Så brukes det i stede mot dem at de ikke kan ta hånd om barna

   Rune L. Hansen:
   Ja, Mary Ann Fedje. Menneskerettserklæringen Art 16 & Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Rune L. Hansen:
   Når foreldre eller andre svikter eller mishandler et barn.
   Hva er det riktige da å gjøre? Hva sier Menneskerettsloven og menneskerettighetene om dette?

   Dette er hva loven konkret og presist sier og har lovbestemt om dette - Menneskerettsloven V7&8, Barnekonvensjonen (CRC) Art 19:

   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
    2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Lover, mennesker, holdninger eller avgjørelser som sier noe annet er selvfølgelig ulovlige.

   Birgitte Haugsdal:
   Det bør helt klart være noe :) men sånn som det er nå fungerer det jo ikke I det hele tatt. Som Ida sier et familievern som ser situasjonen der den er å som skal gjøre alt for å hjelpe med problemet der det er før de gjør noe drastisk :( jeg mener at sånn som det er I dag. Så får ikke de som virkelig trenger hjelp hjelp :( For de er alt for opptatt med å rive friske fine familier I filler :( Å sånn kan det ikke fortsette. ENKELT Å GREIT :( ; ( :(

   Rune L. Hansen:
   Først og fremst må enhver medvirkning i enhver mulig eller reell offentlig menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker kompetent straffeforfølges, stoppes og repareres. Selvfølgelig også ikke minst de krenkelser som har skjedd i regi av dommere, politikere og politi, etc. Dermed vil alle problemer bli godt og rett og riktig løst.

   Lê Trung:
   De som tro på barnavern som er god til hjelp er de som ikke har hodet

   Malin N. Paulsen Larsson:
   Jeg er for barnevernet, men skulle ønske de ikke hadde så stor makt som de har. At de faktisk tar tak i ting som trengs å bli tatt tak i, og ikke utnytte dems mulighet på andre som faktisk har det bra

   Rune L. Hansen:
   Folk flest i Tyskland (og mange andre steder) var for Adolf Hitler og Gestapo og kompani også, Malin N. Paulsen Larsson.

   Roger Solberg:
   Hvordan kan du være for en slik etat som er så skadelig for alle involverte?

   Roger Solberg:
   Mulig du er i feil gruppe Malin N. Paulsen Larsson?
   Denne gruppa heter:
   Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet.
   Og med tanke på at du er for stilles derfor spørsmålet.

   Heppy Markussen:
   Jeg er ikke for bv å bv følger ikke barne loven å bv bryr seg ikke om barnas beste eller barnas stemme. Vil barna hjem ska barna få komme hjem mange barn blir tatt på falske grunnlag. Malin N . Paulsen Larsson.

   Rolf Halln:
   Bv og hele bv-systemet SKAL totalt renoveres.
   Rettssikkerheten skal innføres og offentlige ansatte skal straffes på lik linje med Deg og meg.
   Enklere kan det ikke beskrives :)

   Geir Johnsen:
   Når de påtar seg et ansvar, så må de holdes ansvarlig. Helt enig!

   Mona Kågen:
   Nå er det slik at de har ikke selv påtatt seg ansvar. Det er det politikere som har påført dem det.

   Mona Kågen:
   Men de kunne vært ærlige og redelige og varslet myndighetene at det i de fleste saker, var behov for mer midler til hjemmetjenestene i kommunene. Såpass burde det være lov å forlange av både helsesøstre, sosionomer, og vet ikke alt av stillinger jeg. Alle har krav på å varsle om feil i systemet.

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30) som skal gjelde foran og over alt annet, sier det blandt annet slik, Mona Kågen:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Rune L. Hansen:
   Og også straffelovgivningen, både nasjonalt og internasjonalt, har mangfoldige forbud mot deres kidnapper-virksomhet.

   Liv Marit Bakke:
   Aina Therese Brecke

   "mener dere alle at alle barn har det best hos biologiske foreldre?"

   Kvalitativ forskning viser at det er ingen fordel for barnet å bli tatt ut av hjemmet.

   "Uansett situasjon?"

   Kidnapping er skadelig for barnet!

   "Hvis de blir misbrukt" så er det politiets oppgave å fengsle å dømme den som begår misbruket. Misbruk skjer i nære relasjone, å er som oftest en som ikke er i biologisk slekt med barnet. Dvs steforeldre, fosterforeldre, adoptivforeldre, men kan åsså være presten i menigheten eller lederen på fotballen.

   "mishandlet" det samme gjelder her. Det er politiets oppgave.

   "vanskjøttet" Hva definerer du som vanskjøttet? For meg høres dette ut som et ord som beskriver for tynn jakke i forholdt til været, glemt matpakke osv. Ting som fint kan rettes opp ved å ta kontakt med hjemmet. Som lærer er du faktisk pliktig til å kontakte hjemmet før du angir familien til barnefjernet.

   "I de tilfeller det er bevist at det skjer, har de barna det fortsatt best hos de biologiske?"

   Det er meget sjelden at to biologiske foreldre misbruker sine barn. Det er politiets oppgave å ev fjerne den foreldren som gjør dette.

   Hvordan forsvarer du at barnet skal bli fratatt åsså den andre foreldren, å kansje havne i et fosterhjem som fortsetter å misbruke det? Skaden på barnet er jo allerede skjedd, så ingen vil merke om det barnet fortsatt blir misbrukt av pedofile fosterhjem!

   Det samme med mishandling. Hva er mishandling? Sparking å slåing til blodet flyter å det er stor risiko for at liv å helse blir skadet? eller et klask på lanken? Mener du et barn bør frataes sine foreldre om det blir klasket på lanken?

   "Jeg jobber ikke i bv, men har jobbet i skoleverket noen år, og man ser og opplever en del ting der."

   Hva ser å opplever du der? Tar du kontakt med hjemmet, eller ringer du rett til barnevernet bak hjemmets rygg? Er barna du ser, biologiske barn, fosterbarn eller adoptivbarn?

   Frank Overå:
   Veldig bra Liv Marit, du har forstått det. Barnevernet gjør politiets oppgave er ikke forsvarlig. Barnevernet er overvurdert og gjør bare politiets jobb. Ellers ødelegger de rettssikkerhet og familier gjennom å gjøre listen så lav at det blir overgrep.

   Liv Marit Bakke:
   Barnevernet har ikke utdannelse til å utføre politiets oppgaver. Hvor er politiet? Dem burte da virkelig reagere når en annen etat rapper dems oppgaver.

   Frank Overå:
   Liv Marit Bakke st det dreier seg om barn forandrer ingenting, kanskje man burde ga en politietat som bare jobbet med barn. Det hadde kanskje vært veien å gå for de som mener at dette er en egen oppgave.

   Liv Marit Bakke:
   Barnevernvakten kaltes det før i tiden.

   Elisabeth Fjermestad:
   Dessuten fins det så mye omsorgsvikt på andre arenaer som aldri blir tatt hensyn til og dei barna får aldri rett hjelp, om ein lærar er den som svikter barna slik og ikkje ser barna som lider, fin så mange grusom stygge lærere som ødelegger barn, og i staden for å ordne opp ta skyld, så beskytter dei kvarandre i staden for å ordne opp , då driter dei barna som lider, for skule systemet beskytter heller systemet i staden for barnet som lider.

   Lê Trung:
   Barnavernet føler seg optimistisk når de virkelig kverner både barn og foreldre til kjøttdeig. .de føler seg ensom når de ser at både barna og foreldre har det Lykkelige. . Men når de sette sin blodhånd inn på din døra og tilslutt med en beslutning om overtakelse av barna..Da vil de føler seg strålende likedan som en narkomane

   Reidun Breivik:
   Hvis du er for barnevernet Malin N .Å. Larsson så er du på Satans Parti!!! Har du ikke fått med deg Alle Barne dødsfall under (barneverns omsorg) !!!!

   Reidun Breivik:
   Overgrep ,Vold og annen miss handling er Kriminelt dermed en straffesak og ingen bv sak

   Rune L. Hansen:
   Og hvem er det som begår overgrepene, volden, mishandlingen, torturen og de andre menneskeretts-krenkelsene? Ja, nettopp - det såkalte barnevernet og deres dirigenter og medspillere!

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Lovbrudd må bli behandlet av politiet. Det er ingen grunn til at hele familier ( slekter ) skal bli straffet .Og absolutt ikke barna.

   Kirsten Tjessem Fagerheim:
   Nei barn ska ikke leve under slike forhold men bv jør ALT for mange feil i mange tilfeller :( der d ikke e sånne forhold så blir barn tatt fra biologiske foreldrer og plassert..har 2 barn i samme hjem å d e nå kommet frem at fostermor har alkoproblem å fosterfar psykiske problem, bv kaller dette hjemme for terapautisk hjem :( e d til barns beste???? nå orka ikke dette hjemme å ta sg av min datter på 14 men hjem t mg fikk hu ikke komme, bv sendte na heller til trondheim på institusjon :( for bv sier hu har forgrepe sg på lillesøstra..noe jg har mine tvil på om stemmer :(

   Joss Jon Pedersen:
   I de aller fleste tilfeller har barn det best hos sine bilologiske foreldre! Bv gjør flere overgrep enn foreldrene!

   Kristin Larsson:
   Nei, det er ikke det vi mener, ikke jeg i hvert fall. Det jeg ser i bvt i dag er at barn som virkelig trenger inngripen, ikke nødvendigvis får det. Til samme tid er det tusenvis av barn det skapes traumer hos fordi grunnene til at de ble flyttet er alt for svake, og traumet ved å bli separert blir et problem hele familien tar med seg i årevis videre når alt de egentlig skulle hatt var hjelp i hjemmet. Dette skjer ikke i den utstrekningen det står i lovverket at det skal. Mye fordi hjelp i hjemmet må kommunen bekoste selv, mens med hvert barn som flyttes på får kommunen som gjør dette 2,4 mill i tilskudd fra staten.. Det er dette vi 'bv-foreldre' raser i mot; at norsk lov ikke følges per i dag, paragrafene de skal rette seg etter ikke brukes og det er det vi krever. At de barna som VIRKELIG TRENGER hjelp får det..og at vi andre ikke ødelegges av et iskaldt økonomisk byråkrati uten sikring, lov og kontroll. Vi ønsker kun at loven følges og alle som trenger hjelp skal få det. Og ville ikke bvt kunne gjøre en bedre jobb om alle ressursene brukes der det VIRKELIG TRENGS og ikke overalt ellers og mange steder de aldri skulle vært..? Det er mengder av forskningsmateriale nå om hvordan vi er biologisk programmert til å føle tilhørighet til foreldrene og separering fra diss er et traume større enn veldig mye annet som kan skje en familie..bvt jobber altså imot både loven(som er helt grei som den er-bare den brukes!) og det aller meste av senere forskning på eget felt. Det skremmer meg.

   Unni Merle:
   Nemlig! Helt enig med deg Rolf Halin!

   Sigbjorn Aase:
   Barn som sliter på skolen inkludert blir mobbet på skolen disse er ofte representert. Ingenting er verre enn å ta slike barn.

   Rune L. Hansen:
   Ethvert barn som kidnappes utsettes automatisk for et mangfold av menneskeretts-krenkelser. Og Menneskerettsloven V7&8, Barnekonvensjonen (CRC) Art 35, sier også klart og tydelig at: 
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Rosa Malaika Aslaksen:
   Hva fan er det med kvinner i 40 åra og snap filter? Du ser ikke yngre ut!

   Aina Therese Brecke:
   Og hva hadde det med saken å gjøre? Man er ikke død og begravet fordi om man har passert 40, intensjonen var heller ikke å se hverken eldre eller yngre ut...

   Rosa Malaika Aslaksen:
   ingen ting med topic jeg lure bare.. topic er bare enda en med ingen erfaring med bvt som ikke skjønner hva foreldre og barn går igjennom! ingen skjønner det før de er i situasjonen selv, det er fastslått

   Aina Therese Brecke:
   Og hva vet du om jeg har erfaring med bvt eller ikke? Jeg har dessverre også vært i «deres klør», ikke i den forstand at ungene ble tatt nei, men flere hjemmebesøk, møter, usikkerheten, om man blir trodd, hva vil skje. I vår sak gikk det bra, men jo jeg har følt de på kroppen.

   Rosa Malaika Aslaksen:
   tja du kan jo påstå det, men jeg kan som gammelt bv barn og nå voksen med 2 kidnappet barn fortelle deg å ha undersøkelse av hønsa og miste barna er laaaaaaaaaaaaaaangt fra samme tingen!

   Ramona Yvonne Fagerheim:
   Det er jo ikkje greit visst dei blir mishandla i heimen. Men det er jo ikkje der barnevernet går, dei går etter uskyldige mødre og fedre som gjør alt i sin makt for at barna skal ha det bra. Det er der barnevernet feiler totalt. Hadde dei begynt og gå etter dei foreldra som utører vold og seksuelt misbruk ja, da er det greit med eit barnevern. Men sånn som det er no er ikkje Ok.

   Rosa Malaika Aslaksen:
   du har snap filter, ingen fare der!

   Ramona Yvonne Fagerheim:
   Det er jo ikkje greit visst dei blir mishandla i heimen. Men det er jo ikkje der barnevernet går, dei går etter uskyldige mødre og fedre som gjør alt i sin makt for at barna skal ha det bra. Det er der barnevernet feiler totalt. Hadde dei begynt og gå etter dei foreldra som utører vold og seksuelt misbruk ja, da er det greit med eit barnevern. Men sånn som det er no er ikkje Ok.

   Unni Merle:
   De tar helst friske og trygge barn ser det ut til! Som spedbarn med akuttiltak for da omgår de vanlige regler og mye jobb som koster kommunen penger! Dette er en industri på bekostning av barn og familie! Kriminelt i mine øyne!

   Rune L. Hansen:
   Har du ikke forstått enda, Ramona Yvonne Fagerheim, at det er ulovlig og straffbart å svikte eller mishandle et barn?

   Mona Kågen:
   Hvorfor ta barna? Hvis det er noe feil med foreldrene så er det jo de som må få hjelp og støtte, slik at de blir i stand til å ivareta både seg selv og barna.

   Linn Moberg Lokøy:
   Jobben til bv er liksom å gå inn å hjelpe slik at de verner om barna, men det er ikke det de gjør, de ødelegger familier og barn..

   Anne-lise Olafsen:
   bv bør jo gå inn der det er misshandling i heimen da men som regel så slipper fol unna der dem egentlig skulle gått inn i bildet dessverre:( derfor så går dem inn der foreldrer er svakere og lite bekjymring .

   Arvid Haug:
   Barna har de best hos sine biologiske foreldre bv kan gjøre mer for å hjelpe til i hjemmet så barna kan vere der ikke vere kaptein sabeltann basta :(

   Frank Overå:
   Også må bv slutte å referere til ekstreme eksempler som skal rettferdiggjøre å ta barn uten tiltak. Enhver sak skal først prøves med tiltak over lengre tid.

   Heppy Markussen:
   Barn ska hjem å ikke alle som trenger hjelp ang barneoppdragelse da de fleste klarer nok å dra opp sine egen barn selv. Bv følger ikke barne loven bv lytter ikke til barna å barnas stemme barn blir ikke sett eller hørt via bv. Bv er ikke flinke med barn å bv er ikke for barnas beste.

   Anne-lise Olafsen:
   helt enig med deg

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 18 p4:
   "Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle vergers, frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning."

   Rune L. Hansen:
   Det er i henhold til menneskeretts-konvensjonene foreldrene som har hovedansvaret for barnets oppdragelse, undervisning og trivsel, - og ikke stats-ansatte eller andre mennesker.

   Og angående barnets trivsel har Barnekonvensjonen Art 3 p2 lovbestemt, at:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel (...) og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   Rune L. Hansen:
   Og at barnets oppdragelse og utdannelse i henhold til menneskeretts-konvensjonene særlig handler om å utvikle respekt for barnets foreldre og for menneskerettighetene.

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart efter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonens Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Rune L. Hansen:
   Les igjen ordene fra blandt annet Barnekonvensjonen. At:

   "Alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Heppy Markussen:
   Ja men barna blir ikke hørt å bv følger ikke barne love å vist barn vil hjem så må barna få komme hjem. Å bv har tydelig fått lov av staten å feks andre instanser å lage sin egen lov. Å bv lov er ikke lovlig da bv følger ikke loven.

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts.konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30) har utvetydig lovbestemt, at:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Rune L. Hansen:
   Hva den såkalte "barneloven" eller den såkalte "barnevernsloven" sier, eller hvem eller hva som helst annet sier, har altså uansett ingen betydning når Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene sier noe annet.

   Heppy Markussen:
   For å si det barnas stemme ska bli hørt å bv må lære seg barne loven da bv ikke bruker den å bv ikke kan barne loven. Barne loven er ikke te pynt men er laget for å være te barna. Men bv følger ikke lover eller barne loven å for meg er det bekymrings verdig at barnas stemme ikke blir hørt.

   Rune L. Hansen:
   Du må lære deg å skille mellom den såkalte "barneloven" og Barnekonvensjonen, Heppy Markussen!

   Heppy Markussen:
   Jeg skjønner men jeg er så forbanna på bv så for meg må de følge barne love å bv følger ingen barne. Lov å jeg mener at vil barn hjem må de få komme hjem.

   Heppy Markussen:
   Jeg har bv å fosterhjem langt oppi vranghalsen.

   Rune L. Hansen:
   Du er mildt sagt ikke alene om det, Heppy Markussen!

   Reidun Breivik:
   Nå for tiden opplever jo mange barn å få oldeforeldre tillegg til besteforeldrene tanter/onkler fettrer/kusiner hvorfor blir ikke disse tilbudt som fosterforeldre er det fordi barna skal tro at hele slekten er skadelige er det Best for BARNA ELLER BV?

   Heppy Markussen:
   For i bv verden er ingen i familien gode nok da bv vil helst at alle barn ska til andre som ikke er i slekt. Da bv driver med barne handel.

   Reidun Breivik:
   Det sies at f BARNA ble redd for dem som vil hente dem ! Lurer på hva disse fosterforeldre har skremt dem opp med vi har jo lest om gissel ofre som begynner å tro at det er til deres beskyttelse å VÆRE der Alle andre steder er Farlige HJERNEVASKING KALLES DE TTE !

   Heppy Markussen:
   ja bv driver med hjernevasking av barn å fosterhjem driver også med hjernevasking av barn.

   Reidun Breivik:
   Ja vi kjenner jo til krigsbarn som blir hjernevasket til å drepe

   Heppy Markussen:
   ja dessverre så gjør vi det å bv bruker samme metoder på barna de hjernevasker.

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, søndag 28. januar 2018: 

   Mørkt, nokså mye regn og yr med omkring tre til fem pluss-grader Celsius her ute i natt. Regn og yr med omkring fem pluss-grader først utover formiddagen, derefter mindre og tildels uten nedbør. Regn og yr igjen og gradvis ned til tre pluss-grader sent på eftermiddagen og frem mot 19-tiden. Rosa har hatt brunsttid nu i flere dager og blir fem år om noen få ukers tid, uten å ha hatt særlig med brunsttid tidligere og heller ikke hvalper. Jeg annonserte derfor på Facebook i går efter å låne eller leie for kort tid en passende han-hund til henne. Det første svaret kom nokså fort og allerede i dag formiddag ankom elghunden Bonzo her til en innlånt ferie. Det er bare fint og artig med det. Mørkt, lett yr og to pluss-grader klokken 23. Med tre pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 27.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155069633871875

   En rettskraftig avgjørelse er IKKE rettskraftig, dersom det hefter alvorlige menneskerettsbrudd ved avgjørelsen.

   Dette sier Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD)i saken mellom Zehentner v. Østerrike i premiss 64, som jeg har oversatt til norsk:

  ”Hva gjelder regjeringens argument om at en dom er endelig når den er rettskraftig, ikke minst som følge av behovet for rettslig forutberegnlighet, så gjentar EMD at dette utgangspunkt er i samsvar med EMK artikkel 6 § 1.

   EMD har gjentatte ganger uttalt at en av de grunnleggende aspekter, er prinsippet om juridisk forutberegnlighet, som blant annet krever at rettskraftige avgjørelser respekteres, se for eksempel , Brum?rescu v. Romania, dom av 28 oktober 1999, Reports 1999-VII, § 61).

   Like fullt, har EMD konkludert med at det kan skje avvik fra dette prinsippet, der dette kan rettferdiggjøres, (se Ryabykh v. Russland, no. 52854/99, § 52, EMK 2003 IX).

   Retten har ikke ansett artikkel 6 § 1 å ha blitt krenket der det er nødvendig å endre på en rettskraftig avgjørelse som følge av at det hefter grunnleggende feil ved den. (se for eksempel Protsenko v. Russland, no.13151 / 04, §§ 30-”

   *

   JarLe Olav Østhus:
   Men ' 12 rapportering er vidner Om Behov !

   Per Kristian Mathisen:
   Hvem har myndighet til å vurdere om det er grunnleggende feil ved en rettsavgjørelse, slik at den kan tilsidesettes?

   Mandela Stang:
   Det må vel ankende part bruke som argument, og dersom eksempelvis staten ikke godtar argumentet så må de vel svare for seg - i EMD kanskje?

   Rune L. Hansen:
   Hva Marius Reikerås sier og refererer til i overskriften her sier seg vel selv egentlig.
   I lys av Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), som skal gjelde foran og over alt annet, som sier det blandt annet slik:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   JarLe Olav Østhus:
   Som ref -- > LaiLa Sivertsen - n & : føLte meg velkommen da jeg Be- sökte SoLveig n & ¤ ¿ motsetning tiL N&r jeg besöker min spr - åk Løse bror i samme Om sorg en # ₹

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.07. 2010:
   https://www.facebook.com/notes/marius-reiker%C3%A5s/er-fylkesnemnda-og-une-tribunal-slik-emk-krever/129040177131977/

   Er Fylkesnemnda og UNE tribunal slik EMK krever?

   På fb går debatten om alvorlige inngrep som gjøres av organer som Fylkesnemnda og UNE. De inngrep som disse organer gjør, faller utvilsomt inn under EMK. Slike inngrep kan bare gjøre av domstoler og ikke av administrative organer.

   Spørsmålet da er om disse er "tribunals" slik art 6 krever?

   I en sak mot Østerrike sier Den europeiske menneskerettsdomstolen:

   "The Court observes at the outset that the administrative authorities, the Regional Governor and the Ministry for Health and Consumer Protection, are not “tribunals” within the meaning of Article 6."

   Med andre ord har ikke administrative organer kompetanse til å utføre inngrep som berører dine menneskerettigheter. Det er det kun domstolen som kan gjøre

   *

   Marius Reikerås:
   Ja, det er gjengs oppfatning at dette er en godkjent domstol, men jeg er ikke sikker paa om EMD vil si det samme

   Marit Hagen:
   Godt du står på og sprer budskapet Marius. En gang må det lykkes å sette en stopper for alle disse overtramp og overgrep som skjer her i landet.

   Anna Spildrejorde:
   Ja, men vis vi gå sammen dette vik koste ikke formue, Cecilie du er ikke alene, vi er flere...

   Ole Sigurd Jakobsen:
   ja de har skreddersydd sin egen rettergang med sin egen velsignelse pluss noen likeglade advokater, som er mere interresert i penger en i hva som er rett og galt for mye makt under samme paraply, det e farlig det, det ser vi og hører om hver dag, i denne rettferdighetens høyborg. noe de tror på selv altså. hva er vitsen med mye kompetANSE, hvis den ikke brukes rett. de skal ikke snakke så mye moral til oss andre.

   Marius Reikerås:
   du kan jo ogsaa ta det med i din egen sak hvis du onsker aa fremme den for EMD

   Synnøve Kjellby:
   hvor skal en begynne da om en å belyse dette????

   Ann Caroline Magnussen:
   da må du ha mye tålmodighet og penger, det koster. vår sak ble sendt i februar 2008, og vi har ennå ikke fått svar på om saken vil bli tatt opp EMK.

   Rune L. Hansen:
   Fylkesnemnden domstol? Da skulle noen for eksempel ha hørt mine (og andre sine) lyd-opptak derfra! Kriminell galskap fra ende til annen!

   Rigmor Fossdal:
   http://www.zett.no/stilling__stilling_ledig.html?objectId=1885267
   SALG AV BARN. ZETT.NO er en av de større markedene for kjøp og salg.

   Rigmor Fossdal:
   Liv Marit: " I stedet for å prøve, skal man kreve."
   Jeg forkorter utsagnet ditt litt-

   poenget med det er bl.a. - Det er ikke tid for å kreve selv om det å kreve også er en handling.

   Jeg går for å handle. Hva det innebærer får enhver selv velge- for seg selv og sine.

   Rigmor Fossdal:
   LMB: Ja, la være å kreve- hvilket i seg selv er en handling. Jeg vil oppfordre heller til "sivil ulydighet" - og det kan jeg kan hende ikke si....? Og handle bla. ved aktiv tilstedeværelse - fysisk. Og gjennom å avvise.Kontant og konstant.
   Å kreve/sette frem krav har en litt annen vinkling og respons..

   Rigmor Fossdal:
   Siste del- enig! Å nekte å forholde seg til tilsyn. Det er en direkte handling.

   Vedr. brev og krav i skriftlig form: For all del- vi må IKKE slutte med det.

   Jeg mener og erfarer likevel at en DIREKTE kontakten og handlingen gir mer frukter. Telefonsamtaler - og å oppsøke barne vern i arbeidstid.

   via brev og det å kreve på den måten, gis barnvern stor anledning til å "unnslippe" store deler av sin fremferd. De kan "ikke ha fått posten, ha "oversett" , "glemt" osv.
   Hvilket i seg selv gir økt trenering av det meste.

   Direkte og pågående kontakt- da må de svare for alt umiddelbart.

   Rigmor Fossdal:
   Jeg - vi kan like gjerne gå rett inn i "løvens" hule. Bortsett fra at - Løvene, det er vi. Ikke dem!

   Liv Beathe Hauger Kjærner-Strømberg:
   Takk for at du bringer temaet på banen. Lurer på om også dette kan ha betydning også for andre typer retter som Trygderetten og Klagenemnda for bidrag for utenlandsbehandling som virker på samme vis.

   Raymond Skorstad:
   Vi burde spre budskapet om at nestemann som klager til EMD tar med i klagen sin at Norge har et forvaltningsorgan som vedtar omsorgsovertakelser og akuttvedtak uten å være "tribunal". Da vil EMD antagelig se på det.

   Anne Torild Bru:
   Fylkesnemnda er eit forvaltningsorgan IKKJE ein domstol. vidare ligg ikkje fylkesnemnda under domstoladministrasjonen men eit departement.

   Som barnevernpedagog med div relevant tilleggsutdanning og på rette side av lova. Har eg mange gonger stilt spørsmålet til advokatar for private parter om kvifor dei ikkje i saker som openbart ikkje er barnevernsaker men bestillingsverk unngår med heimel i lov fylkesnemnda og i staden får ein betingelsesdom slik at første instans for realitetsbehandling av sakens faktum blir tingretten.

   Likeeins har eg mange gonger stilt spørsmål kvifor advokatar til privat part og fylkesnemnda med heimel i lov ikkje sender saker attende til kommunalt bv når det openbart er alvorlige formaliafeil. Dersom privat part sin advokat har gjort jobben sin er det allerede i prosesskriv avdekka så store og alvorlige feil at Fylkesnemnda faktisk har plikt å påpeika dette og senda saka tilbake til kommunalt bv for kvalitetskontroll. Dette er aldri blitt gjort sjølv om lovverket faktisk har 2 paragrafar for kvalitetskontroll.

   I ALLE saker faktum er påpeika frå mi side har eg mottatt trusslar frå systemet - Faktisk.

   Anne Torild Bru:
   Det er eit ubestridt faktum at Fylkesnemnda er eit forvaltningsorgan IKKJE ein domstol. Fylkesnemnda er ikkje underlagt domsstoladministrasjonen men eit departement.

   Har mange gonger stilt spørsmålet til advokatar for private parter i saker som openbart ikkje er barnevernsaker men bestillingsverk unngår med heimel i lov fylkesnemnda og i staden får sakens faktum realitetsbehandla i tingretten som første instans.

   Likeeins har eg mange gonger stilt spørsmålet til advokatar for private parter om kvifor dei ikkje med heimel i lov krev begjæring om omsorgsovertakelse oversendt fylkesnemnda tilbakesendt til kommunalt barnevern når det føreligg bevisførsel for alvorlig formaliafeil. Same er gjeldande for fylkesnemnda som også med heimel i lov faktisk har plikt til forsvarlig sakshandsaming.

   Bare i barnevernlova er det heile 2 lovheimlar som skal ivareta privat part sin rettsikkerhet. Har vore barnevernpedagog i godt over 20 år og har aldri sett eller høyrt at lovheimel er brukt.

   Når eg nemner dette før privat part sin advokat, kommunalt bv, fylkesnemnder m.fl mottar eg nesten utelukkande trusslar

   John Vidar Børjesson:
   NEI, enkelt og greit.

   Rune L. Hansen:
   Vel, "tribunal" er en mere omfattende betegnelse enn "domstol". Ethvert forvaltningsorgan, eller enhver instans, som gjør avgjørelser som har rettslig betydning for andre, er et tribunal. Dermed er blandt annet domstoler også tribunaler.
   Ethvert tribunal er selvfølgelig rettslig forpliktet til reell lovlydighet.
   Men et tribunal er, som sagt, ikke nødvendigvis en domstol. Og det er nettopp det EMD i Marius Reikerås sitt sitat gjør oppmerksom på at angjeldende instanser ikke er. At de oppfyller ikke kravene.

   Hvorfor? Fordi menneskeretts-konvensjonene gir visse ufravikelige krav både til tribunaler (instanser) og domstoler. Med vesentlig tydelighet særlig i Menneskerettsloven V5&6, ICCP, Art 14:
   "All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law."

   Og i Menneskerettsloven V1&2, ECHR, Art 6:
   "Right to a fair trial / 1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law."

   Enhver kan leksikalt lese om forskjellige slags tribunaler, for eksempel hos Wikipedia.

   Michael Fock:
   Når Norge vært dommt på emd hva betyr det for fra tat barn og foreldre???

   Rune L. Hansen:
   Mange spørsmål og avgjørelser burde det mildt sagt være unødvendig å spørre EMD eller FN, ICC, etc. om ... Men i et land hvor sivilbefolkningen er så politisk offentlig indoktrinert med mental analfabetisme, alzheimers og diverse flere perversiteter, skal det sterke krefter til for å opplyse!!!

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, mandag 29. januar 2018: 

   Mørkt, regn og yr med omkring tre pluss-grader Celsius efter midnatt. For det meste det samme utover hele natten. Tildels det samme utover formiddagen og eftermiddagen også, med tidvis nokså mye nedbør. Mørkt, men ellers omtrent det samme også utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, tirsdag 30. januar 2018: 

   Mørkt, vått og tildels regn og yr med omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Disig himmel og regn og yr det meste av dagen. Mørkt, yr og fire pluss-grader klokken 19. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt, tildels med mye regn.
   
---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, onsdag 31. januar 2018: 

   Mørkt, vått, nokså mye regn og yr og omkring fire til en pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig overskyet, vått, tildels regn og yr og omkring to pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Med sne-slafs og en pluss-grad fra omkring 16-tiden. Mørkt, vått og null grader klokken 19. Månen nokså full høyt sør-øst, noe stjerner, vått og en minus-grad klokken 22.30. Opp mot null grader frem mot midnatt.
      
---
---

   Marius Reikerås, 31.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155080125891875

   Rettssikkerheten innenfor tvungen psykisk helsevern, er ikke mye bedre enn den vi ser innenfor barnevernsretten.

   En kvinne ble tvangsinnlagt på Sandviken psykiatriske sykehus den 14 januar ,uten noen form for domstolskontroll.

   Siden har hun vært innesperret, og først førstkommende mandag skal Kontrollkommisjonen ta stilling til hennes klage.

   Nå høres "Kontrollkommisjonen" ut som er seriøst organ, men i realiteten er det en-1- jurist som besitter den jobben.

   Noe tribunal, slik EMK Artikkel 6 pålegger, er det ikke.

   *

   Mona Kågen:
   Er hun til fare for seg selv eller andre? Får hun fast oppfølger fra hun kom inn der og fram til kontrollkommisjonen avgjørelse fåreligger? Har hun en hjelpepleier som talsperson?

   Alexander Kielland:
   :)

   Karen Irene Fløttum:
   Kontrollkommisjonen er en stor vits som tar avgjørelser over hodet på deg.

   Mona Kågen:
   Har hun fått utdedning av en spesialist i psykiatri?

   Mona Kågen:
   Hvis ikke, kan kontrollkommisjonen la være å komme.

   Øyvor Nesbakken:
   Maaten kontrollkommisjonen fungerer paa er en skam. Totalt falsk trygghet

   Mona Kågen:
   Det er spesialisten i psykiatri som skal avdekke og bekrefte en diagnose. Denne skal igjen avgjøre om der er fordelakig for pasienten med medisinering eller om det er samtaleterapi pasienten behøver.

   Mona Kågen:
   Da sier det seg selv at spesialisten må være en av de første som får møte pasienten etter innleggelse.

   Mona Kågen:
   Og der har de som jobber der ansvaret i å påse at det skjer.

   Mona Kågen:
   Kokt blåbærsaft bør tilbys. Masse antioksidanter og mineraler er det i den. ev vitamintilskudd venter man med til blodprøvesvar fåreligger om det er vitaminmangler og pasienten ikke har lyst på mat, da kan man gi kosttilskudd.
   Det har hendt at barn voksne har drukket en hel flaske tran og da må man i hvert fall ikke gi dem D vitaminer for har man fått i seg så mye av sorten, ja da er det altså D-vitaminforgiftning det dreier seg om.

   Rasha Masri:
   Vi lever i kongeriket av frykt dette navnet passer bedre enn" kongeriket Norges . Alle faktorene i diktatur og korrupsjon er tilgjengelige i dette landet.

   Karen Irene Fløttum:
   Spesialisten møter pasienten med piller og da blir pasienten avhengig av disse pillene som kan gi bivirkninger som at du hallusinerte eller hører stemmer i ditt hode. Da setter han en diagnose på deg. Snakker av erfaring. Den ene tok livet av seg. Den andre fullstendig avhengig av medisinene som den spesialisten ga henne. Psykiatrien er på ville veier. Det har den vært i mange 10 år.

   Robert Steffensen:
   Det er helt borti .. det er et enormt behov for følge opp og støtte mennesker i hele Norge. Tvungen kursing i lovene bør innføres for hele forvaltningen. Hvorfor er ikke dette innført, er ubegripelig.

   Nina Kvamme:
   Vedkommende kvinne har rett til innsyn hvorfor hun er tvangsinnlagt. Det skal mye til for å bli tvangsinnlagt. Hun skal umiddelbart bli informert hvorfor hun er tvangsinnlagt så langt det la seg gjøre med kommunikasjon og hun har rett til å vite hva slags medisiner hun får og hva de skal hjelpe for. Ved innleggelse vil pasienten få vite hvem som er primær sykepleier og hjelpepleier. Alle pasienter innenfor psykiatrien skal behandles med respekt likestilte med pasienter i andre avdelinger innenfor sykehus. Slik jeg ser det her fra teksten, så er det begått brudd på Helseloven.

   Anita Skippervik:
   Hun ble garantert presset ved innkomst, og uansett hva hun svarte hadde ikke inkomstlege kopetanse til annet enn å skrive henne inn, slik at det var ikke noen reell vurdering. Hun fikk garantert ikke vite om sine rettigheter og heller ikke noe innsyn og vedtak. Det var bare noe av det rettsløse systemet på Sandviken og andre psykkriatiske instirusjoner.

   Karen Irene Fløttum:
   Nemlig. Slik er det.

   Renate Marlen Nyheim Laupstad:
   Akkurat slik er det også ved NPS Nordlandssykehuset,Rønnvika avdeling Nord 4 og Salten. Høsten 2015 ble denne institusjonen styrt av to psykiatere som aldri burde jobbet der. Med få unntak bar hele institusjonens arbeidsstokk bar preg av dårlige ledere. Mennesker som var innlagt på denne tiden kom ut derfra fullstendig traumatisert.

   Karen Irene Fløttum:
   Nei du terskelen er temmelig lav for å bli tvangsinnlagt! Erfaring fra to personer som ble tvangsinnlagt begge av sine nærmeste familie. Ingen av de skulle vært tvangsinnlagt.

   Evy Danielsberg:
   Tragisk

   Ola Nordmann:
   Folket er rettsløs.

   Thomas Hodne:
   Rettsløst: ja, de nekta jo oss å reise der vi ville å solgte rettigheten tilbake til oss som om det skulle være god biznizz..

   Bjorn Olav Fuglemannen Nerby:
   Demokrati kaller dem dette i Norge ,maktovergrep og brudd på menneskerettigheter kaller jeg det +brudd på grunnloven

   Rune L. Hansen:
   Og når eller hvis hun kommer ut derifra så får hun nokså garantert ingen erstatning og oppreising, mens de som har deportert henne nokså garantert får hvitvasket de fleste av sine påstander, eller enda verre. Inklusivt også for annet og senere bruk. Og absolutt ingen i den offentlige forvaltningen klarer eller ønsker å hjelpe denne eller å reparere skadene og ødeleggelsene. De vil jo dessuten helst beholde sine lønninger, karriærer og liv. Reelle og kompetente effektive remedier er fullstendig fraværende. :(

   Rune L. Hansen:
   Det er mange måter lett effektivt å kvitte seg med medmennesker i dagens Norge, hvis de ikke tilhører den offentlige mafia-virksomheten eller dens mest nyttige medspillere.

   Rune L. Hansen:
   Nok falskhet og mangel på samvittighet er alt som trengs.

   Rune L. Hansen:
   De skyldige og deres medspillere straffes uansett ikke (så lenge de klarer å beskytte og verne hverandre).

   Klara Torunn Mammo Mi:
   jøss, bestefar ble tvangsinnlagt på Valen for mange år siden da min mor Martha løp etter han og skulle drepe han med kniv :) Blir bare mere og mere sikker på at verden er løyen :D

   Heidi Pettersen:
   "Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem...." ...i all sin velde av hykleri fra politisk hold... all korrupsjonen og all dobbeltmoralen tiltross...
   ...eller HVA?????

   Karen Irene Fløttum:
   Det verste er at de som blir tvangsinnlagt ikke blir fortalt deres rettigheter. De har rett på advokat fra dag 1

   Rune L. Hansen:
   Det er vel nokså lite advokater kan, ønsker, våger eller klarer å stille opp med også mot slikt noe?

   Karen Irene Fløttum:
   Du blir rettsløs og psykologene gjør akkurat hva de vil.

   Rune L. Hansen:
   Og deres medspillere og dirigenter.

   Karen Irene Fløttum:
   Jepp.

   
---
---

   Marius Reikerås, 31.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155079370181875

   Den Europeiske Menneskerettsdomstols (EMD) prinsipplære.

   De generelle rettsprinsippene fra EMD, er alminnelige rettsprinsipper som anvendes av EMD og som de de norske domstoler ER pålagt å følge.

   Jeg viser til det selvsagte som fremkommer på Høyesteretts egne sider, og hvor det blant annet heter:

   "Vår lovgivning må være i samsvar med menneskerettighetene.

   Er det strid her, må loven vike eller tolkes innskrenkende slik at konflikt unngås."

   https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Avgjorelser/Menneskerettigheter/

   Man må skille mellom de menneskerettslige prinsipper og rettsregler.

   Prinsippene ligger alltid fast, mens rettsregler skal tolkes opp mot hver konkrete sak.

   Blant annet har EMD anerkjent grunnleggende prinsipper om retten til muntlige forhandlinger, proporsjonalitet, likhet for loven (kontradiksjon) og rettslig forutberegnet.

   Men norske dommere generelt, er ikke flinke til å skille mellom de lovpålagte rettsprinsipper og deres egen tolkning av rettsregler.

   La meg ta et eksempel:

   I saker som vedrører tvangssalg av privat bolig, har EMD slått fast følgende minste-prinsipper:

   Den som berøres har krav på:

   1. Muntlige forhandlinger.

   (Bare unntaksvis kan slike unngås, eksempelvis ved at muntlige forhandlinger er gitt før på en slik måte at faktum.er klarlagt.)

   2. At tvangssalget skal vurderes proporsjonalt ( med andre vurdere nødvendigheten av å eventuelt gjennomføre et tvangssalg).

   Dette er altså to grunnleggende prinsipper, som norske domstoler SKAL følge.

   Det har ingenting med rettens tolkning av faktum og rettsregler å gjøre.

   Likevel har norske domstoler gjennomgående ignorert disse grunnprinsippene, til stor skade for den private part.

   Langt på vei de fleste tvangssalg i Norge, er blitt gjennomført uten at muntlige forhandlinger er avholdt og uten at den det gjelder, har fått vurdert nødvendigheten av selve inngrepet (tvangssalget).

   Dette er altså et veldig godt eksempel på hvordan Norge bryter med våre menneskerettsforpliktelser, og hvor det skapes enorme lidelser for de (familier) som rammes.

   Lidelser som har svært stor samfunnsmessig skade.

   *

   Eva Anita Hjelde:
   Det er galskap, ren og skjær galskap det som skjer i det Norske Rettsvesenet. Vi har ingen rettssikkerhet. Overhodet. Og så vanskelig som det er å forstå seg på alt dette juridiske, hva som er hva, hvem som er hvem, hva gjelder og ikke... Det er håpløst å være en liten grå mus i denne leken, for det er det enkeltmennesket blir her.
   Advokater er heller ikke en selvfølge man kan stole på. Om man kan det i begynnelsen, er det ikke selvskreven trygghet hele veien.
   Og selvfølgelig går det alltid hardest ut over de aller svakeste. Enkelte av oss har ikke en sjanse, men man må gå på likevel ! ! !

   Mot, det er det det handler om. Å ha mot, ta sjansen på å endre noe. Si ifra! At nok er nok. Å at galskapen må ta slutt!

   Vi betaler ikke skattepengene for at staten skal ha makt til å ødelegge de som er uheldige i livet og må ha hjelp av velferdsstaten. Men det er jo det som FAKTISK skjer! :(

   Mai-brith Litland:
   Helt enig Eva Anita. I dag på nyhetene kom det frem at Norge er på toppe ang rettssikkerhet. Da måtte jeg le. Det er dummeste jeg har hørt. vi har vel ikke noen rettssikkerhet. Burde vært på bunn.

   Rune L. Hansen:
   Den offentlige mafia-virksomheten føler seg selvfølgelig tryggere når den har medspillende dommere og massemedia og allslags nøkkel-posisjoner - og billig, hva enn det koster, ofte nok kan bestille og kjøpe seg gode rangeringer. Mange lar seg enda lure av slike enkle triks.

   
---
---

   Marius Reikerås, 30.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155077904466875

   Carolin Urke, teamleder for barnevernet i Giske kommune og Aina Øyehaug Opsvik, leder for barnverntjenesten i Volda kommune, krenker menneskerettene på nytt ved ikke å respektere det faktum at det i Lobben- dommen er slått fast at besteforeldre har krav på normalt samvær.

   I stedet for å akseptere premissene i avgjørelsen, og innordne seg slik at de det gjelder oppnår naturlig og normalt samvær, så sender de besteforeldre ut i en ny evig runddans, ved å henvise samværsspørsmålet til Fylkesnemnda.

   *

   Rune L. Hansen:
   Vel, de krenker jo i tillegg blandt annet også et mangfold av straffelov-givningens og menneskeretts-konvensjonenes paragrafer.

   Alf Reuss Kollsete:
   Det er INGEN TVIL om at de ANSVARLIGE for disse lov og Konvensjonsbruddene er KRIMINELLE og skal STRAFFEFORFØLGES! Så SETT IGANG og ANMELD DEM!

   
---
---

   Marius Reikerås, 31.01. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155077924861875

   EMD har i saken mellom Bakker og Østerrike, sagt at en administrativ domstol er et "tribunal". Fylkesnemnda er ingen slik administrativ domstol, men et forvaltiningsorgan.

   Spørsmålet er da om Fylkesnemnda er et "tribunal" i det hele tatt.

   *

   Armend Caushi:
   Takk, Marius. Ikke låt våra barn og föreldrar bli domt i en BUFDIR CIRCUS.

   Rune L. Hansen:
   Et tribunal (avledet av ordet tribe) kan være så veldig mangt meget forskjellig - og er et meget omfattende ord og begrep, Ethvert forvaltningsorgan, eller enhver instans, som gjør avgjørelser som har rettslig betydning for andre, er et tribunal. Dermed er blandt annet domstoler også tribunaler. Men hvilket tribunal det enn er så er det ikke lovlig under menneskerettighetene hvis det ikke oppfyller nødvendighetene og kravene for sin virksomhet. Og virksomheten må selvfølgelig i det heletatt være lovlydig i forhold til menneskerettighetene for ikke å bli fordømt av menneskerettighetene og straffeforfulgt.
   Fylkesnemda er et tribunal, men er ikke hverken en lovlydig eller lovlig administrativ domstol eller en lovlig domstol eller et lovlig tribunal. Og er heller ikke et lovlig eller lovlydig effektivt remedium.
   Dessverre så kan alt dette også sies om blandt annet også dagens norske domstoler!
   Kompetansen er fraværende, habiliteten er fraværende, lovlydigheten er fraværende, etc. De regjeres i realiteten av og for grov-kriminelle og politisk og offentlig organisert kriminalitet.

   Eva Tangstad:

   fyfy-norge.jpg

   Fylkesnemd er der barna forvandles til en handelsvare!

   Rune L. Hansen:
   Barna (og foreldrene og familiene) er og blir handelsvarer også i dagens norske domstoler - og i mange andre offentlige instanser i dagens Norge. :(

   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq