----- Denne side: db201804.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30.  --- 
----- 
---  April 2018 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, søndag 01. april, 1. påskedag 2018:

   Månen full og omkring seks minus-grader Celsius her ute i natt. Solen i øst, noen fugler som kvitrer og fem minus-grader her ute klokken 08.30. En pluss-grad klokken 12 og to pluss-grader klokken 14. Null klokken 18. Mørkt og fire minus-grader klokken 22. Ned mot fem minus-grader frem mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.04. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213071823524998

   Menneskerettighetene og familielivet, juridisk

   Først en kortfattet og presis innledning:

   Enhver menneskerettighet er og skal for enhver være umistelig og uavhendelig, er det lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene.

   Blandt annet slik formulert i innledningen i Barnekonvensjonen (CRC), at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Og for eksempel i Art 4:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Menneskeretts-konvensjonene har klart og tydelig lovbestemt - sitat Menneskerettserklæringen:

   "menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Og blandt annet i Menneskerettighetserklæringen Art 2, at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Og for eksempel i Menneskerettserklæringen, Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   Det er dette som fremfor noe annet kjennetegner menneskerettighetene, at enhver av de for absolutt enhver er og skal være umistelig, uavhendelig og forpliktende.

   Også derfor er det selvfølgelig ikke slik at menneskerettigheter motsier seg selv eller er uenige med hverandre.

   Og også derfor skal og må enhver menneskerettighet gjelde foran og over alt annet.

   Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), sier det blandt annet også slik:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Alt dette gjelder selvfølgelig også ethvert forhold som angår barn, foreldre og familie. Uttrykket "barnets beste" i Barnekonvensjonen lovliggjør på ingen som helst måte å neglisjere en eller flere av noens menneskerettigheter. Tvert om. Uttrykt også blandt annet på følgende måte i Generell kommentar nr. 14 (2013) om barnets rett, fra FNs Komité for barns rettigheter, Art 16 d:

   "I å gi full effekt til barnets beste interesser, bør følgende parametere bæres i tankene:
   Forpliktelsen til stats-parter til å respektere, beskytte og oppfylle alle rettighetene i konvensjonen".
   
   Menneskerettighetene er lett-forståelige og presise, men skal altså uansett ikke kunne tolkes bort fra sitt innhold, neglisjeres, forfalskes eller bagatelliseres.

   Kravet om at både myndigheter og alle andre må og skal sikre menneskerettighetene, innebærer i henhold til alt dette at alle offentlige ansatte eller instanser eller andre ikke bare selv skal la være å krenke menneskerettighetene, men at enhver også har plikt til å ta aktive skritt for å hindre at andre krenker noen av disse rettighetene.

   Menneskeretts-konvensjonene har flerfoldig lovbestemt at:

   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes,
   idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."
   (Menneskerettsloven V3&4&5&6, ICESCR & ICCPR.)

   Finnes det dermed ingen unntak som kan lovliggjøres? Kun et eneste - som gjelder for alt og ethvert i verden:

   Uforfalsket nødverge. Det vil blandt annet si ved solid og uomtvistelig begrunnet nødvendighet og forholdsmessighet for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte. Andre unntak er ikke og skal ikke være mulig og vil være offentlig og personlig eller privat kriminalitet.

   ---

   Så enda mere konkret hva menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt om familielivet.

   Enhvers fulle rett til sitt familieliv og privatliv med alt hva det innebærer er solid og mangfoldig lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene.
   Og også hvilken helt sentral betydning det har.

   Menneskerettserklæringen Art 16 og Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23 sier at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Det er i henhold til menneskeretts-konvensjonene foreldrene, likeverdig begge foreldre både før, under, efter eller utenfor ekteskap, som har hovedansvaret for barnets oppdragelse, undervisning og trivsel, - og ikke stats-ansatte eller andre mennesker.

   Blandt annet sagt slik, i Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart efter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

    Og blandt annet sagt slik i Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 18 p4:
   "Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle vergers, frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning."

   Og angående barnets trivsel har Barnekonvensjonen Art 3 p2 lovbestemt, at:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel (...) og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   Og i Art 29 sies klart og tydelig og presist at barnets oppdragelse og utdannelse særlig skal handle om å utvikle respekt for barnets foreldre og for menneskerettighetene.

   Videre sier Barnekonvensjonen i Art 18, at:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Og Menneskerettserklæringen Art 12 med omtrent samme ord, at:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Det offentliges eller noens tvangsmessige eller uønskede vilkårlige innblanding i blandt annet noens familieliv eller privatliv eller hjemsted skal altså ikke kunne skje, hverken som hensikt eller konsekvens. Det absolutt eneste unntak er hvis det skjer i fullstendig uforfalsket nødverge og er lovlig lovhjemlet og i samsvar med menneskerettighetene, Det vil blandt annet også si for en kortest mulig tid og på en mildest mulig og forholdsmessig måte.

   Sannferdige nødvendigheter eller sannferdige bevis for eller sannferdige mistanker om konkrete menneskeretts-krenkelser eller annen reell kriminalitet vil ved reell og faktisk nødvendighet og forholdsmessighet (proposjonalitet) kunne lovliggjøre et slikt unntak.

   Hvis for eksempel et barn i og med uforfalsket nødverge midlertidig må adskilles fra en eller begge foreldre. Da må det for å kunne lovliggjøres skje med iherdig arbeide for fortest mulig gjenopprettelse som aktivt vedvarende hensikt og formål. Ingenting annet kan lovliggjøre slikt noe. Og det skal selvfølgelig uansett ikke kunne skje uforholdsmessig eller permanent. 

   Blandt annet hva som av EMD presist blir forklart i N.P. v. Moldova, dom av 6 oktober 2015, i premiss 70 gir også et uttrykk for dette. Med følgende formulering:

   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
    Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Offentlig eller privat å medvirke i eller for noe annet er grov kriminalitet.

   Når foreldre eller andre svikter eller mishandler et barn. Hva er det riktige da å gjøre? Hva sier menneskerettighetene om dette? Dette er hva menneskerettighetene konkret og presist har lovbestemt om dette - i Menneskerettsloven V7&8, Barnekonvensjonen Art 19:

   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
    2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Lovbestemmelser, mennesker, holdninger, dommer, regler eller avgjørelser som sier noe annet er selvfølgelig ulovlige.

   Hva angår barn født av voldtekt eller på andre reelle ulovlige måter forholder det seg annerledes, men skal jeg ikke her gå nærmere inn på.

   Angående beskyttelse av enkeltmennesket og familien sier Menneskerettsloven blandt annet også, i V3&4 (ICESCR) Art 11 p1, at:

   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett".

   *

  
---

   https://www.facebook.com/groups/134642386555316/permalink/1886994397986764/

   Arne Normand:
   "Kortfattet?"?????????????????????

   Rune L. Hansen:
   Kortfattet og grundig, vil jeg si. Og viktigere enn noe annet?
   Vår alles nære og fjerne fortid har lært menneskeheten to vesentligheter, motsatt hverandre, som absolutt viktigere enn noe annet.
   Den ene er at hva mennesker som oppnår makt i eller via den offentlige forvaltningen aksepterer eller finner på å utøve av egoisme og ondskap meget lett utvikler seg til farligere og ondere enn alt annet i verden.
   Den andre, som er motsatt, er de felles-menneskelige menneskerettighetene.

   Anne-Britt Ose Kaltun:
   Der står det klart og tydelig. Bare synd at de som skal forholde seg til denne loven ikke bryr seg om den og en ting er sikkert de kan ikke lese. De lager sine egne lover. :( :( :(

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1809324049088516/

   JarLe Olav Østhus:
   Da d motsatte ggelder i Dag ' da § & Om & gjöre & rive Ned ₹p k

   Kit Mosegård Bruun:
   I Danmark findes der et enkeltfag på 10. Klasses niveau, som hedder : Livsanskuelse.
   I faget lærer de om filosofi, menneskerettigheder mv.

   Kit Mosegård Bruun:
   Næsten ingen steder ellers i systemet læres om menneskerettigheder eller borgerrettigheder, hverken til høj som til lav, lovgivende som udøvende, dømmende eller menig.
   Det er altså en alvorlig overtrædelse af menneskerettigheds konventionen, at kendskabet til den ikke udbredes.
   I international sammenhæng virker den på DF som at slå panden mod en mur, fordi de ikke altid kan sende kriminelle flygtninge hjem, fx til evt tortur i hjemlandene.
   Ligeledes er konventionen vidst kommet børn til gode på grund af en længere årrække af skandale sager mht international børnehandel, fx til Australien og Danmark.
   Så nu må markedet mættes internt. Det skulle måske give mindre internationalt postyr - og dog, hvad er det, han hedder, din landsmand, som internationalt arbejder for familiernes vilkår og har startet massedemonstrationer mod Norge rundt omkring i verden?

   Kit Mosegård Bruun:
   Enkeltfag er efter de nye regler igennem de senere års praksis ikke tilgængelige for alle, dvs at man må starte med at påpege overtrædelsen mht, at kendskabet til dem ikke bliver udbredt
   Har man adgang til fællesrum af en slags, aktivitetshuse, forsamlingshuse etc kan man jo være med til at arrangere foredrag og workshops fra Amnesti International, FN's Menneskerettigheds Kommission, handicap organisationer osv
   Med hensyn til at belyse familiernes vilkår og rettigheder må jo findes frem til de bedste kræfter, som ikke har opgivet kampen i aller sidste ende, og som ikke endegyldigt er gået på pension
   Mht udsagn fra børn som vidner om deres egne skæbner skal det tænkes grundigt igennem.
   Vi har jo lavet en lovændring i Danmark for nylig, så sager om overgreb fra myndigheders side aldrig forældes.
   Problemet er det sædvanlige, penge til at føre sag for.

   
---
---

   Marius Reikerås, 31.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155232452026875

   - Pasientskadenemnda er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

   - Advokatbevillingsnemnden er underlagt Justisdepartmentet.

   - Fylkesnemnda er, via Sentraleheten for fylkesnemndene, underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

   Men for å tilfredsstille kravene til EMK Artikkel 6 og vilkåret "established by law", er det en absolutt forutsetning at nemndene er uavhengig av departemental styring.

   Som det heter i CASE OF RICHERT v. POLAND, no. 54809/07 av 25. januar 2012, premiss 42:

   “The object of the term “established by law” in Article 6 of the Convention is to ensure that the judicial organisation in a democratic society does not depend on the discretion of the executive, but that it is regulated by law emanating from parliament (see Coëme and Others, cited above, § 98, and Gurov v. Moldova, no. 36455/02, § 34, 11 July 2006).”

   *

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Jeg trodde nemnder var uavhengige organ. Det har tidligere vært rettet kritikk, bl annet skatteklagenemnda for være «ikke uavhengig» av under organet. Er det kun de nevnte nemder som er underlagt departement? Er det slik at f eks Finanstilsynet er underlagt Finansdepartementet?
   Jeg har oppfattet at tilsynsorgan også skal være uavhengige enheter.

   Eva Anita Hjelde:
   De sitter i samme kurven, hele hurven :(

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Ja, men hvem er da klage instansen?

   Merethe Johansen:
   Charlotte Berg Jacobsen Kongen?

   Charlotte Berg Jacobsen:
   I praksis ikke, som er synd.

   Eva Anita Hjelde:
   Det er ingen som bestemmer. Det blir avgjort underveis, ettersom hva som ønskes oppnådd eller avverget av "myndighetene. Desverre :(

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Jeg tror du har rett, at det bestemmes før vedtak, og at motparten bruker sin myndighetsutøvelse slik det passer seg. Jeg kjenner en som f eks fikk en sak mot seg, og som aldri har jobbet på stedet de oppgir hun har jobbet :)
   Det ble besvart» det er det vi har fått oppgitt».

   Ravsat Menchikova:
   Alt som foregår her i landet har direkte tilknyttet til dette.
   Hvordan THERESE M. bli statsminister i England? Hvem har ansatt henne der? Hoved makten og bankene-England-USA-SOROS, på grunn av Aleksandr Litvinenko sak.

   NÅ igjen peker de på Russland uten fakta, uten bevis, uten noe har sett Skrippal datter og far, verken i Sykehus eller om de er forgiftet. Uten Russiske ambassade kan snakke med dem eller media.

   Det finnes paralleller i begge saken. Therese M. vart minister og ansvarlig i etterforskning i Litvinenko saken, den gangen. Hun har hemmelig stemplet den saken. HVORFOR? Bli hun statsminister på grunn av Litvinenko saken? JA.

   Nå er det avslørt av Russere.

   Faren til Aleksandr Litvinenko aldri bli invitert som vitner til rettsaken i London, som har enormt mye info og han vet nå, hvem står bak Litvinenko drap-det er Aleksandr Goldfarb. Som tidligere jobbet hos Berezovskij og møt Litvinenko mange, ganger og mange ganger og som jobber sammen Soros også og noen har sagt at han er CIA agent. Faren til Litvinenko sier, at kun han kunne gjort dette og det fortalt også til han kone til Aleksandr Goldfarb, som død en måned etter hun har fortalt dette. Aleksandr Goldfarb CIA agent og Soros hund.

   Dessuten Andrei Lugovoi har viset i programmet ganske seriøse dokumentasjon, som sier at han er uskyldig. Lugovoi også har sendt en e post til Engelske myndigheter, hvis de trenger han som vitner at han kan vitne i Litvinenko rettssaken og aldri har fått svar (han har det som bevis også). Dette kommer IKKE i norske media. GRUSOMT.

   Faren til Litvinenko sier, at sønnen hans bli forgiftet flere ganger også i sykehus. Så folkens vi kan ikke bruke lenge sykehusene som tjeneste gjør interesser for globale finans maktens mafia interesse.

   Ravsat Menchikova:
   Det er grusomt å kontakte sykehusene i Europeiske land, de kan ta livet når som helst, fra hvem som helst.

   Charlotte Berg Jacobsen:
   For noe tull. Sykehusvesenet er svært fungerende i europeiske land. Saklig uenighet er forøvrig greit :)

   Eva Anita Hjelde:
   Er det noen de vil ha av veien, er det nok mulig de bare rydder de av veien. Det er mer som skjer enn hva øyet ser!

   Mona Kågen:
   Det blir ikke ordning på noe som helst her til lands med EU-regler i våre offentlige etater, der ikke engang Norsk grunnlov, som landet styres etter i dag, er offentlig godkjent.

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Det er forvaltningsloven som er gjeldende i offentlige etater, og har ingenting med EU å gjøre :)

   Mona Kågen:
   Det er endret der også. Lov om forvalting sa at det er ulovlig å endre lover og regler der, allikevel er det gjort lovendringer i alle våre forvaltinger de siste fire årene.

   Mari Anne:
   Ansettelser i bv systemet, skjer i Barne Familie og Likestillings departementet.
   Dette fikk jeg opplyst i Fylkesnemnden i Møre og Romsdal i 2011, da jeg rungte å "spurte " etter jobb som meddommer., De henviste min "interesse" til departementet. Jeg ringte så dit og fikk bekreftet mine antagelser: Det er Fylkesnemnden og allerede ansatte i bv systemet som anbefaler ansatte og departementet foretar den formelle ansettelsen.
   Dette forklarer hvorfor bv systemet fremstår som et nettverk av venner og bekjente. For ikke å snakke om personlighetene som er så like :(

   Mona Kågen:
   Det har skjedd store endringer etter 2013

   Mari Anne:
   Mona Kågen Ved ansettelses prosedyrer?

   Mona Kågen:
   Ja det er klart det. Man behøver ikke utdannelser eller papirer på utdannelser for å få seg jobb noen steder om dagen..

   Mona Kågen:
   De satser på billigst mulig arbeidskraft. Det er jo derfor det ryktes om at enkelte lønnes for 25 kr timen i Statoil.

   Mona Kågen:
   En periode sto det at helseminister Høye var lege. Men når jeg sjekket var han jo ikke det..

   Mona Kågen:
   Stortingsrepresentantene skal jo ha lønn etter ansinitet og kompetanse de også.. ikke 2 mill i årslønn hver fordi regjeringen har bestemt det..

   Mona Kågen:
   Høyre vil ha full frihet de. Og legge ned alle offentlige forvaltninger og statskassa vår og statsforvalterne ble jo bestemt over at de skulle flytte ut til fylkene og fikk kun 14 dagers varsel på seg.

   Mona Kågen:
   De bedriver staskupp. Og politiet burde jo fått dem ut av stortinget for lenge siden.

   Dag Stranna:
   Mari Anne. Så det betyr at barnevernet kan velje ut KVEN som får sittje som meddommar i Fylkesnemnd og Rett? Er det rektig oppfatta?
   Om det stemmer trur eg det er på tide med ein liten oppvask i rettsystemet. Det me kan gjere er å få det fram i lyset, få det fortald til media. Er det slik, ja då er det ikkje ein uavhengig rett lengre.

   Det undrar meg ikkje om barnevenet har sikkra seg kontroll over meddommarne, slik dei har med sakkundige. Ynskjer du oppdrag må du levere "som bestilt"

   Mari Anne:
   Dag Stranna Ja, svaret fra departementet var:
   Vi har ikke sykepleiere eller leger som meddommere. Vi har en praksis der søkere, sender søknad til oss. Dette er personer med anbefalinger fra ansatte i barnevernssystemet. Jeg var sykepleier og har ikke anbefalinger, så dermed var ikke jeg en kandidat for deres interesser.
   Dette var i 2011-12.

   Mona Kågen:
   Mari Anne Er det ikke merkelig at hjelpepleiere ikke blir satt i fylkesnemdene som meddommere, som har peiling på både hvordan rapportene skal skrives og av hvem, og vet om rapporten er ekte eller falsk. ;) I tillegg vet de hvem som har lov å utrede menneskers psykiske helse, og har ansvar for helhetlig helse og innehar autorisasjoner på sin faglighet og kompetanse.

   Mari Anne:
   Mona Kågen Hjelpepleiere kan vurdere saksdokument og vitner like godt som bønder, lærere, resepsjonsansatte osv Disse yrkes gruppene er å finne blant meddommere...

   Mona Kågen:
   Mari Anne flere hakk bedre faktisk. For ingen av de du nevner har klart å få med seg gjennom flere år, at rapportene er falske og kun er avhørsrapporter.

   Mari Anne:
   Mona Kågen Må vel ha kjennskap til de fornærmede eller være fagpersoner som misbrukes i saksdokumentene for å forstå det?

   Mona Kågen:
   Hvis det er avhør foreldre skal inn i så skal da vel ikke fylkesnemda ha den oppgaven? Det er det jo politiet og en hjelpepleier med autorisasjon som skal fåreta.

   Mona Kågen:
   Ved misstanke om omsorgssvikt er det i hvert fall fagpersoner som har omsorg som utdannelse og yrke som skal inn i hjemmene. Ikke sosionomer og psykologer.

   
---
---

   Marius Reikerås, 31.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155232429041875

   Her avslører staten ved Pasientskadenemnda, ved deres advokat, Anita Bergh Ankarstrand, hvordan staten bedriver menneskerettsbrudd mot egen befolkning.

   Advokaten sier:

   "Advokat Anita Bergh Ankarstrand i Pasientskadenemnda sier til NRK at de må forholde seg til foreldelsesfristen på 20 år.

   "Vi har ikke myndighet til å hevde noe annet enn at sakene er foreldet. Den myndigheten har bare departementet, sier Ankarstrand."

   Som advokat for et statlig organ, Pasientskadenemnda, skal advokat Ankarstrand sikre, og ikke ødelegge, innbyggernes menneskeretter. Det er grunnlovsforankret.

   Men her avslører hun brudd ved minst to anledninger:

   For det første:

   Det er et absolutt krav etter EMK Artikkel 6 (Retten til en rettferdig rettergang) at den nemnda hun representerer, er uavhengig fra Helse- og Omsorgsdepartementet.

   Men, det avslører advokaten egenhendig at den ikke er, ved å si:

   "Vi har ikke myndighet til å hevde noe annet enn at sakene er foreldet. Den myndigheten har bare departementet, sier Ankarstrand."

   Følgelig er nemnda underlagt departementets bestemmelsesrett.

   For det andre:

   Den Europeiske Menneskerettsdomstol har gjentatte ganger satt nasjonale foreldelsesregler til side, som krenkende i forhold til EMK artikkel 6 nr. 1.

   I saken mellom HOWALD MOOR ET AUTRES vs Sveits fra 2014, satt EMD til side absolutte sveitsiske foreldelsesfrister for helseskader på 10 år, da det var urimelig for klager ikke å få prøvd saken sin for en domstol.

   Følgelig forelå det en krenkelse av EMK artikkel 6 nr 1.

   Kort fortalt skal enhver som mener seg krenket av konvensjonen, ha rett til å få prøvet sin sak for domstolene, uten frykt for at saken skal være foreldet.

   Ergo:

   Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har gjentatte ganger presisert at en "nemnd" for å tilfredsstille kravene til EMK Artikkel 6, blant annet må være uavhengig av utøvende virksomhet.

   Det er ikke Pasientskadenemnda, siden den er underlagt Helse- og Omsorgsdepartementet sin beslutningsmyndighet.

   Videre er det i strid med menneskerettene, å sette absolutte forledelsesregler som slår inn før en skade kan ha manifistert seg. Slik tilfellet er her.

   30 år gammelt vaksineforsøk ender med massesøksmål mot staten
   https://www.nrk.no/hordaland/30-ar-gammelt-vaksineforsok-ender-med-massesoksmal-mot-staten-1.13980716
   FYLLINGSDALEN (NRK): Lene Loe og 150 andre nordmenn mener de ble syke av vaksinen som staten ga dem i ungdomsårene. Nå går de til søksmål.
   nrk.no

   *

   Liridan Preteni:
   Du er så klok ...!

   Bente C Larsson:
   Skremmende å lese hvilke overgrep som begås mot egen befolkning :( Siden disse ofrene fikk utviklet ME har jeg tatt meg den frihet å dele innlegget på siden til ME i Bergen.

   Sigbjorn Aase:
   Nettopp derfor staten er livredd til å åpne opp for erstatning de er redd masse søksmål. Gjelder alle type saker. Dermed tråkker de alle typer skader og mennesker sønder og sammen. Menneskerettigheter er ikke mye verd for staten når det gjelder erstatning saker ol

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, mandag 02. april, 2. påskedag 2018:

   Månen full sørlig og fem minus-grader Celsius her ute klokken 02.30 i natt og seks minus-grader klokken 04.30. Omtrent det samme videre utover natten. Tildels overskyet med opp til omkring to og tre pluss-grader utover formiddagen. Med fem pluss-grader klokken 15. Mørkt, stjerner, månen dust lavt og fjernt østlig og tre minus-grader klokken 23 og mot midnatt.
   
---
---

   Armend Jon-Elion Dion, ‎01.04. 2018 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1569520099840928/

   Et vedtak er ikke gyldig før en dom er satt!

   "Innenfor jus er vedtak en rettsavgjørelse som ikke er dom."
    http://no.wikipedia.org/wiki/Vedtekt

   Jeg vil hevde at enhver sak som er behandlet av fylkesnemda siden den kom i 1992 er justismord!

   "Særdomstoler" vil ikke kunne rette opp i dette. "Særdomstoler" er bare enda et nyord for det som før var "Fylkesnemda". Fy!-nemda er utdatert. Derfor vil dem nå gi den et nytt navn akkurat som forgjengeren fikk. Same shit different wrapping.

   Hvis en forelder har begått omsorgssvikt = satt barns liv å helse i fare så ER dette en sak for politiet å strafferetten. Ikke for barnevernet å fylkesnemda. For dem har aldri hatt hverken kompetanse til å utrede å etterforske eller å vedta noe som helst.

   *

   Rune L. Hansen:
   I tillegg er en dom hvor enn i rettsvesenet heller ikke nødvendigvis lovlig ... men kan også der være kriminell.

   Rune L. Hansen:
   Det er og skal være de felles-menneskelige menneskerettighetene og 100% samsvarende nødvendige og forholdsmessige lovlige lovbestemmelser, regler og avgjørelser som er reell lov og rett.
   Og det tre-delte maktfordelings-prinsippet innebærer at lovgivende, utøvende og dømmende myndigheter er uavhengige av hverandre - samtidig som ethvert enkelt-menneske er og skal være forpliktet av menneskerettighetene.
   Enkelt-mennesket i kraft av det felles-menneskelige menneskeverdet er og skal være kvint-essensen av maktfordelings-prinsippet, uskyld og rettferdighet.
   Det er dette som er lex superior og "the rule of law". At ikke noens menneskerettigheter skal krenkes - og derfor at enhver medvirkende i en mulig eller reell menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker real-kompetent og lovlig straffeforfølges.

   Rune L. Hansen:
   Problemet er mennesker som setter seg selv eller andre over noens menneskerettigheter. Det er både menneske-fiendtlig, unødvendig og ulovlig. Det skal ikke kunne skje.

   
---
---

   Wylmina Hettinga, 02.04. 2018 via Family Forward Project, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1697223540511940/permalink/2133273926906897/

   The AFCCnet.org has destroyed children's live by educating the court system (judges, lawyers, mental health, etc) that "conflict" is far worse than than removing a fit parent from a child's life but they recently got caught by the ACEs study proving (no duh) that the loss of a fit parent caused lifelong damages to millions of children.

   This AFCC policy was uneducated governmental interference at its worst. Per Santa Clara County Judge C.R. Schneider: The most harmful thing for children -- an I'm sure you've heard this and I can tell you from the AFCC literature-- that the worst thing for children is not necessarily the parents separate and live separately, but ongoing conflict between the parents cause all kinds of harm to the children so the solution is to remove the parent believed to be causing the most conflict from the children's lives.

   Adverse Childhood Experiences (ACEs)
   https://www.cdc.gov/violenceprevention/acestudy/index.html
   Childhood experiences, both positive and negative, have a tremendous impact on future violence victimization and perpetration, and lifelong health and opportunity. As such, early experiences are an important public health issue. Much of the…
   cdc.gov

   *

   Bob Saunders:
   They could care less about children and families. It's all about the money, creating it, taking it and keeping it, and sadly, business is very good, in fact, it's exceptional! Time to take those greedy, corrupt bastards down, by any means necessary! They are terrorists!

   Wylmina Hettinga:
   Stephen Garrard Post "If the road to hell is paved with good intentions, it is partly because that is the road they generally start out on"

   Rune L. Hansen:
   The Universal Declaration of Human Rights Art 16:
   "(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
    (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
    (3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State."

   And Art 30:
   "Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein."

   Sonia Cannon:
   I just had the opportunity to question a trauma specialist and he agreed and confirmed that in many cases the removal is far more traumatizing than any actual or potential abuse in the home. There’s a variety of factors they can actualiZe measure ! I think I’ll wrife more about this letter for everyone’s benefit!

   Rune L. Hansen:
   Art 30:
   "Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein."

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 03. april 2018:

   Halv-mørkt og opp mot omkring en minus-grad Celsius her ute klokken 06. Efter hvert utover formiddagen noe vind-drag fra nord eller nord-vest med luften full av hvit sne og ankommet noen cm på bakken og fortsatt omkring en minus-grad. Videre omtrent det samme med mere sne på bakken utover eftermiddagen. Anslagsvis omkring fem til ti cm. Opp mot null grader og mindre sne og bevegelse i luften sent på eftermiddagen og mot kvelden. En pluss-grad og antydninger til yr i luften klokken 20. Mørkt, lett yr og to pluss-grader frem mot klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Oddvar Espegard, 31.03. 2018:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=606331193034290&id=100009722441065

   Dette er verd å lese, skrevet av en advokat.

   DET NORSKE FOLK ER HJERNEVASKET !!!

   Hvorfor så voldsomme overskrifter, spør du. Er du ikke redd for ikke å bli tatt seriøst? Er du ikke redd for navnet ditt, ryktet ditt? Er du ikke redd for å fremstille deg som en fanatiker som man bare trekker på skuldrene av?
   Ler av?
   Jeg mener, du var jo en helt annen person for noen år siden. Du var lojal mot arbeiderpartiet, som du var oppflasket med hjemme. Under studiene ble du aldri opplært i å stille kritiske spørsmål. Loven var der. Du skulle tolke den, lære den, lære å anvende den på faktum. Du så ingen problemer, verken små eller store, ved det norske samfunnet. Faktisk gjorde du ikke det. Alt var fint. Alt var fint, fornuftig og riktig.

   De klientene du hadde mente du var havnet i den situasjonen de var i fordi de var skyldige. De var skyldige i det straffbare de var tiltalt for, de var skyldige i å utsette barna sine for omsorgssvikt. Aldri stilte du noen spørsmålstegn ved statens advokater, aldri noen spørsmålstegn ved de dommerne du møtte i domstolen, aldri noen spørsmålstegn ved fylkesnemnda. De sakkyndige hadde du en skjult beundring for, gud hjelpe meg så dyktige de var, hva de kunne få ut av en sakkyndigutredning, hva de fant, ja, de var dyktige. Tenkte du. For du gjorde jo det?

   Ja. Jeg tror nok det er riktig det. Jeg var tro mot systemet. Og nå er jeg blitt en barnevernsaksjonist. En fanatiker. En rabulist og en opprører. Som har en hang til store overskrifter, store ord.

   Hva har skjedd? To ting kan ha skjedd som gjensidig utelukker hverandre. Nummer en er at jeg har forandret meg. Jeg har fått en sykdom på sinnet, en psykiatrisk diagnose. Nummer to er at systemet har endret seg, eller vist meg sitt sanne ansikt.

   La oss ta det første først. Jeg har blitt en annen. Blitt syk, har fått en forvrengt virkelighetsoppfatning. Kan det være slik det er? Vel. Det kan det jo. Men i følge mine nærmeste har jeg ikke endret meg på det personlige planet. Jeg er den samme, sier de. Og mine klienter har ikke reagert på noe spesielt ved meg, at jeg skulle være forstyrret. Heller ikke venner, advokater, dommere, fylkesnemndslede, heller ikke disse, ingen av disse har kommet til meg og lurt på om det går bra med meg, for jeg er så rar. Så merkelig. Så ute av fatning.

   Nei. Jeg vil ikke tro at det er noe ved hodet mitt, noe som kan forklare denne endringen i måten å se verden på.
   Den andre forklaringen er at jeg har sett noe reelt problematisk ved makten. Noe som i den grad har uroet meg at jeg har endret oppfatning i en voldsom grad. Snudd helt om.

   La oss analysere det jeg har sett. Ja. Hva har jeg sett. Jeg jobber bare sporadisk med straffesaker for tiden, så jeg skal ikke ta for meg den delen av problemkomplekset, skjev politietterforskning, politivold, narkotikapolitikken og så videre. Det er nok å hente også der. Men jeg lar det ligge.

   Mitt arbeidsområde er barnevernrett. Det er her jeg kan uttale meg, mene og ikke bare synse. Fordi jeg har jobbet innen dette feltet i over 15 år, nå. Jeg har hatt et stort antall enkeltsaker. Jeg har fått innblikk i hvordan barnevernet arbeider. Hvilke metoder de bruker. Hva de tenker om det de finner. Måten de resonerer på.

   Og jeg har utstrakt kjennskap til hvordan de psykologisk sakkyndige arbeider. Hvordan de henter fakta, hva de tenker om fakta, hvordan de jobber for å finne svar på om foreldrene utøver omsorgssvikt eller ikke. Og jeg har stor kjennskap til fylkesnemndene, hvilke spørsmål som blir stilt i nemndmøter, hvordan nemnda behandler foreldre, hva de legger vekt på når de skal skrive vedtak. Og det samme for domstolene.

   Jeg har også sett hvordan systemet har endret seg i løpet av disse 15 årene. Forskjellen mellom da og nå.
   Og det jeg har sett har altså gjort meg til en barnevernaksjonist. En fanatiker.

   Barnevernet gjør stort sett som de vil. De har intet overordnet organ som kikker dem i kortene, korrigerer dem, stopper dem. Det er ingen som stopper barnevernet. Fylkesmannen, klageorganet, gjør ingenting. De har ikke hjemmel for å gjøre noe. De bare strør litt sand her og der, gir litt kritikk her og der.

   Når barnevernet får gjøre som de vil får de makt. De har en enorm makt. De kan si hva de vil til foreldrene, uten at det får konsekvenser. De kan frese mot foreldrene, le av dem, uten at det får konsekvenser. Og det gjør de også. De trykker foreldre ned i søla, under dekke av å være på barnas side.

   Barnevernet bruker metoder som ikke hører hjemme i en rettsstat. De observerer og filmer og analyserer på et ytterst tynt faglig grunnlag. Når de filmer foreldre og barn ser barnevernet helt andre ting enn det jeg gjør når jeg ser den samme filmen. Jeg ser god kontakt og omsorg. Barnevernet ser omsorgssvikt. I alt for mange saker.

   Når barnevernet ser manglende speiling, manglende mentalisering, ser jeg foreldre og barn som elsker hverandre.

   Barnevernet kan gjøre og gjør stort sett hva de vil. De bygger sak om omsorgsovertakelse ved å trikse med papirene. Skrive mye mer enn de ha grunnlag for.
   De sakkyndige som blir oppnevnt av barnevernet er ikke objektive. De er kjøpt av barnevernet. Under dekke av å være faglig kompetente lager de sakkyndige utredninger som dreper foreldrene, uten at det sett fra min side er grunnlag for det. Basert på noen få møter med foreldre og barn legger de en familie i grus. Valser over dem.

   Og fylkesnemndene, domstolene er lojale klakører for barnevernet. Barnevernets fremstilling av faktum blir slukt rått. Mine klienter har ikke sjans til å forsvare seg, selv om de vet og jeg vet at måten de blir fremstilt på ikke stemmer med virkeligheten. Det stemmer ikke at de har manglende foreldreferdigheter. De elsker sine barn og barna elsker dem. Allikevel bli de sprengt i fillebiter.

   Dette er noe av det jeg har sett. Og dette er sannheten sett fra mitt ståsted. Og slik kan vi ikke ha det lenger. Vi kan ikke ha det slik at utviklingen går i retning av en angiverstat. En politistat. Vi kan ikke ha det slik at familien, samfunnets hjerte, står under angrep av et system som det ikke er mulig å kjempe mot.

   Det norske folk er hjernevasket. Det norske folk ser på verden på samme måte som jeg gjorde for 20 år siden: Alt er bra. Ingen lider i Norge. Ingen overgrep fra statens side skjer i Norge. Det norske folk er hjernevasket og lullet inn i en dyp søvn. Maktovergrepene i barnevernet er reelle. Det er på tide at befolkningen tar hodet opp fra sanden og lytter til barnevernets ofre. Tar dem på alvor.

   Skriver Advokat Jørgen Stueland - 20.05.2016
   For vi kan ikke ha det slik lengre. Vi må ut av det og inn i noe annet, som tar familien på alvor.

   *

   Astri Cecilie Larsen:
   Nei! Vi kan ikke ha det slik lenger! Men hva skal vi gjøre for å trenge igjennom galskapen og ubeskrivelige overgrep fra bv?????

   Mona Kågen:
   Siden hjelpepleierne har fagutdannelsen og autorisasjonene på helhetlig omsorg fra vogge til grav, med ansvaret og kompetansen og beviset på sin faglighet, så er det altså de som skal være førsteinstansen i alle saker som har med barn og familier å gjøre. De ble fjernet som yrke og man skulle ikke skolere flere av dem heller, men de som hadde startet utdannelsen før bestemmelsen kom, fikk lov å gå ferdig sin utdannelse. De aller siste gikk ut våren 2008.

   Karin Ullensvang:
   Jeg er enig med deg Mona at hjelpepleiere bør få mye større betydning i hjemmene.

   Mona Kågen:
   Ja er de utdannet til ansvar, så må de få ansvaret. At andre som ikke har den utdannelsen får det ansvaret bærer ikke gode frukter :(

   Liv Cecilie Nygaard Kjeilen:
   Hjelpepleierne er ofte de beste helsevesert har å by på. Det er min erfaring.

   Mona Kågen:
   Stemmer. Både via lover og regler som er kommet til de siste 30 årene, og de ulike reformene i offentlige etater og skoler og helt opp til stortinget.

   Karin Ullensvang:
   Fra en advokats synspunkt som har jobbet med barnerettssaker i over 15 år som har sett barn og foreldre som elsker hverandre bli revet i filler av maktsystemet.

   Oddvar Espegard:
   Det er noen tungvektige og tydelige ord advokat Stueland gir oss her! Takk til han!

   Inge Olsen:
   Dette er bare helt utrolig. Dere som er nye i kampen aner ikke hvor radikalt det som har skjedd med Advokat Stueland er. Det var fagfolk som sa mot systemet før også, for eksempel Advokat Kvilhaug i Bergen og Psykologspesialist Joar Tranøy. Men de fekk jammen passet sitt påskrevet
   Advokat Stueland kan bli en god mann å ha i denne kampen.

   Mary Ann Fedje:
   Sannhetene skal frem i dagen, stadig mer. Og kverulantene skal bort! Vi skal legge norsk BV død!

   Borghild Dorthea Dahl:
   Det beste jeg har lest om barneværnet hitill og vet at dette er sant med innvollverte.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.04. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155239771001875

   Dommere og deres konsekvensløse justismord.

   I dag fikk jeg et enkelt spørsmål på sosiale medier:

   Hvem kontrollerer domstolene?

   Og svaret vet vi jo alle.

   Ingen!

   De kan forgripe seg mot andre mennesker, og det får aldri konsekvenser.

   Derfor kan også dommere, også de som har bidratt til de mest grufulle justismord, som justismordet mot Fritz Moen, fortsette ufortrødent videre.

   Tore Sandberg skrev følgende i Aftenposten for 12 år siden, i forbindelse med justismordene mot Fritz Moen:

   "Men lagmann Dag Nafstad og lagdommerne Bjørnar E. Stokkan og Kjell Martin Haug i Hålogaland lagmannsrett var skråsikre da de i februar 2002 nektet Moen gjenopptagelse av begge drapssakene. I sin gjennomgåelse av politiavhør og rettsprosessen 24-25 år tidligere synes deres overbevisning å være absolutt.

   Slik formulerer de seg på side 40 i kjennelsen:

   ". . . Lagmannsretten utelukker at de tilståelser Moen kom med i saken, kan forklares med kommunikasjonsvansker. . . "

   Denne skråsikkerheten blir for meg helt ubegripelig på bakgrunn av hva de tre dommerne selv hadde sett og hørt utspille seg for sine egne øyne og ører da Fritz Moen forklarte seg i Tromsø før jul 2001."

   Men, ingen konsekvenser altså.

   *

   Torunn Økland:
   Der tar du litt feil. Det er enten frimureriet eller Delta/StayBehind

   Eve Anoba:
   Det vad det dem säger så och dem vill , men sanningen visar vem som kontrollerar papperet's namn. Det alltid title och namn som stoppar vägen. Det ungefär satan på gatan.

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 04. april 2018: 

   Mørkt, vått, yr og omkring to til fire pluss-grader Celsius her ute i natt. All sneen fra i går borte. Yr og omkring fire pluss-grader utover formiddagen frem mot 11-tiden. Derefter mindre nedbør med opp til fem pluss-grader frem mot 17-tiden. Meget lett yr og tre pluss-grader klokken 20. Med to pluss-grader og halv-mørkt klokken 21. Derefter mørkt, disig og yr videre mot midnatt.
   
---
---

*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 05. april 2018: 

   Yr, sludd og regn med omkring en pluss-grad Celsius efter midnatt og det meste av natten. Luften og omkring en cm på bakken hvit full av finkornet sne og omkring null grader frem mot klokken 08. Vått og i overkant av en pluss-grad med lett yr i luften klokken 10.30. Overskyet, vått, fuktig, fem pluss-grader og omtrent all sneen borte frem mot klokken 14. Halvt skyet lys blå himmel en stund omkring 15-tiden, derefter overskyet igjen. Overskyet fra vest og en pluss-grad klokken 20. Mørkt, vått, tildels sne-rusk og lett yr i luften og en minus-grad klokken 22. Med ned til to minus-grader mot midnatt.
---
---

   Rune L. Hansen, 05.04. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213103112427201

   Menneskerettighetene og inkvisisjoner

   Menneskeretts-konvensjonene har flerfoldig lovbestemt at: "Ingen må utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme." Og at: "Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Ordet "vilkårlig" (arbitrary) er i "The Sage's English Dictionary and Thesaurus" forklart slik:
   "Based on or subject to individual discretion or preference or sometimes impulse or caprice."
   (Oversatt: Basert på eller gjenstand for individuelle skjønn eller preferanser eller noen ganger impuls eller innfall.)

   Angående alt dette sier FN's Menneskeretts-komite (HRC) i sin "Generell kommentar nr. 16" fra 1988, at:

   "Særlig er utilstrekkelig oppmerksomhet gitt til at Art 17 i menneskeretts-konvensjonen (ICCPR) omhandler beskyttelse mot både ulovlig og vilkårlig forstyrrelse."

   Og videre, at:

   "Uttrykket "ulovlig" betyr at ingen forstyrrelser kan skje, unntatt i tilfeller som er fastsatt av loven. Forstyrrelser godkjent av stater kan bare skje på grunnlag av loven, som i seg selv må overholde bestemmelsene, hensiktene og målene i menneskeretts-konvensjonene.

   Uttrykket "vilkårlig forstyrrelse" er også relevant til beskyttelse av den rett som fastsatt i Art 17. I komiteens oppfatning kan uttrykket "vilkårlig innblanding" også omfatte forstyrrelser bestemt i loven. Innføringen av begrepet vilkårlighet er ment å garantere at selv forstyrrelse bestemt i loven skal være i samsvar med bestemmelsene, hensiktene og målene i menneskeretts-konvensjonene og skal under alle omstendigheter være rimelige under de spesielle forholdene. (...)

   Selv med hensyn til forstyrrelser som er i samsvar med menneskeretts-konvensjonene, skal relevant lovgivning spesifisere i detalj de presise omstendigheter der slike forstyrrelser kan tillates. En beslutning om å gjøre bruk av en slik autorisert forstyrrelse må bare gjøres av den myndighet som er utpekt etter loven, og i bare i og for hvert enkelt tilfelle."

   Videre også angående blandt annet bevis-innhenting og kommunikasjon:

   "Overholdelse av Art 17 krever at korrespondansens integritet og konfidensialitet skal garanteres de jure og de facto. Korrespondanse skal leveres til adressaten uten avlytning og uten å bli åpnet eller på annen måte lest. Overvåkning, enten elektronisk eller på annen måte, avlytting av telefoniske, telegrafiske og andre former for kommunikasjon, linje-tapping og innspilling av samtaler bør være forbudt. Søk i en persons hjem bør være begrenset til et søk etter nødvendige bevis og bør ikke få lov til å utgjøre trakassering."

   Alt dette fra menneskeretts-konvensjonene og fra FN's Menneskeretts-komite er særdeles viktig, for hva er vel farligere og mere risikabelt eller krenkende og ødeleggende for mennesker og samfunnet enn offentlige eller andre inkvisisjons-prosesser, innblandinger eller forstyrrelser i menneskers familieliv, privatliv, hjemsted, eiendom, trivsel, trygghet, frihet, integritet og identitet?

   Les og viderebring derfor alt dette om igjen, til det godt og presist nok blir forstått.

   Og kommenter, spør og argumenter.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/1970237389716433/

   Liz Alexzander:
   Hva gjør en stakkars liten person som utsettes for slike overtramp og krenkelser nesten daglig? Hvem hjelper? Nytter ikke med advokat de tar bare masse betalt og ingenting skjer.

   Rune L. Hansen:
   Slik går det, Liz Alexzander, og skritt for skritt stadig verre og falskere og falskere under et politisk regime med en nepotisme som beskytter sin egen politikk heller enn menneskerettighetene. Med eller uten påkostet dobbel-moral, byråkrati, babbel, bortforklaringer og propaganda. Det blir et selv-beskyttende og smittsomt system av individuell og organisert egoisme. Menneskerettighetene neglisjeres, bagatelliseres og forfalskes - og gjøres, likesom menneskene, til en politisk handels-vare. Samtidig som respekten for og forståelsen av menneskerettighetene perverteres og bortforklares med babbel og motsatt lov og rett. At menneskeretts-konvensjonene er lett-forståelige og reell lov og rett benektes og bortforklares på alle slags mulige tenkelige trolige og utrolige måter.
   Mange forstår dermed ikke - eller ønsker dermed ikke å forstå - at menneskerettighetene er langt mere enn "bare menneskerettigheter" som politikk.
   Men menneskeretts-konvensjonene uforfalsket tatt på alvor innebærer det meste og viktigste i og for ethvert samfunn og menneske hva angår trivsel, trygghet og forutsigbarhet. De er og skal være enhvers umistelige og uavhendelige minste-garanti og personlige eiendom. Og har lovbestemt forskjellen på lovlig lov og rett, forvaltning, oppførsel og politikk, kontra ulovlig.
   De lovbestemmer og handler med andre ord om alt det meste som er viktig og nødvendig for absolutt enhver. Og om alt det som kriminelle i og utenfor den offentlige forvaltningen ikke respekterer, men real-kompetent skal og må straffeforfølges for. Dette liker de og deres medspillere ikke å høre eller å opplyse om, selvfølgelig. Jo verre de er dess mere forakter, bagatelliserer, fortier og forfalsker de menneskerettighetene.

   Liz Alexzander:
   Ja beklagelivis vet jeg at det du skriver stemmer! Det er tragisk at et land som Norge som fremstår som fredsforhandlere i krigsherja land er så pill råttent. Det værste er at de fleste nordmenn tror at Norge er et demokratisk og ærlig land. Vi har ikke korrupte politi, dommere osv. Våre ledere følger loven og respekterer menneskerettighetene. Nei hvor trangsynte går det ann å bli?

   Rune L. Hansen:
   Ja, hvor trangsynte går det an å bli?
   I Croatia, i Albania, i Nord-Korea, i det tidligere Stalin-okkuperte Polen, osv., osv.?
   Hitler-regjeringen i Tyskland fikk med seg det meste av det tyske folk - og svært så mange både i hele Europa og resten av verden.
   Tankevekkende?

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), sier det blandt annet også slik:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Rune L. Hansen:
   Det er altså uansett ikke slik at forstyrrelser eller handlinger basert på vilkårlighet eller menneskeretts-krenkende hensikter eller konsekvenser lovliggjør en eller flere menneskeretts-krenkelser overfor noen. Og dette gjelder uansett hvem eller hva de kommer fra. Det hjelper ikke og lovliggjør ikke at de betegnes eller fremføres som meninger, bekymring, skjønn, sakkyndighet, ekspert-uttalelser, barnets beste, politikk, regler, avgjørelser, lovlige, prioriteringer eller annet. Tvert om skal og må alle også offentlige handlinger, formål og konsekvenser være basert på reell respekt for enhvers absolutt alle og enhver menneskerettigheter. Se og forstå særlig formuleringen, at:

   "Innføringen av begrepet vilkårlighet er ment å garantere at selv forstyrrelse bestemt i loven skal være i samsvar med bestemmelsene, hensiktene og målene i menneskeretts-konvensjonene og skal under alle omstendigheter være rimelige under de spesielle forholdene."

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, fredag 06. april 2018: 

   Mørkt, vått, tildels sne-rusk og lett yr i luften og omkring to minus-grader til null her ute i natt. Spredt skyet lys blå himmel og opp til omkring seks pluss-grader utover formiddagen. Overskyet med åtte pluss-grader frem mot klokken 14. Gradvis ned til fem pluss-grader frem mot 19-tiden. Mørkt og omkring fire pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.04. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213109972638702

   Menneskerettighetene og makt

   Det som fremfor noe annet kjennetegner menneskerettighetene er at enhver av de for enhver er og skal være umistelig og uavhendelig.

   Dette misliker mennesker, politikk og sær-interesser som vil ha mere makt enn andre medmennesker.

   De misliker at menneskeretts-konvensjonene konkret og presist forplikter seg selv og ethvert menneske til ydmykhet og ansvar.

   De misliker at menneskeretts-konvensjonene i praksis gir makten og rettighetene likelig og umistelig til ethvert medmenneske.

   De misliker at dette i praksis innebærer at enhver menneskeretts-krenkelse real-kompetent straffeforfølges, stoppes og repareres.

   De misliker at menneskeretts-konvensjonene bærer i seg de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett, forvaltning og politikk, kontra ulovlig.

   De misliker medmenneskelighet og rettferdighet og likhet for loven - fordi de selv og sine medspillere heller vil være loven.

   Det er også slik de avslører seg selv, at de tillater eller aksepterer å sette seg selv eller andre over noens menneskerettigheter.

   De vil selv være loven og ha medspillere med seg på å forurette, forfalske, fortie og å diskriminere.

   Uten real-kompetent og effektivt å ville reparere og stoppe en eller flere menneskeretts-krenkelser for et eller flere mennesker.

   De bagatelliserer, fortier eller forfalsker heller menneskerettighetene og sine forbrytelser og de forurettede.

   Politikere, dommere eller andre offentlig ansatte eller mennesker som gjør dette overfor et eller flere medmennesker er kriminelle.

   Hva enn de sier, lovbestemmer eller babler for å bortforklare og forfalske.

   Les og forstå (de uforfalskede) menneskeretts-konvensjonene!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/1701439486572471/

   JarLe Olav Østhus:
   Da Ap `ene ; FLinke tiL & Ansette TotaLT U - egnde foLK - Uten PeiLing ' for In doktr- §kjyL D !

   Rune L. Hansen:
   Her et konkret eksempel på det, JarLe Olav Østhus:

   "Nyutnevnt politidirektør Øystein Mæland lever i homofilt ekteskap. De har adoptert et surrogatbarn fra USA, og er i prosessen med å få barn nummer to gjennom en annen surrogatmor. (...) - Det som ikke oppleves spesielt for oss, men kanskje er «morsomt» for dere i mediene og offentligheten, er jo at jeg er gift med en mann. Og vi kan jo ikke få barn selv, for å si det slik! Så vi har fått barn i USA ved hjelp av eggdonasjon og surrogati. Ja, hadde noen sagt til meg for seks år siden at jeg nå skulle sitte her med mann og snart to små barn, så ville jeg ... ja, da ville jeg veddet ganske mye imot, altså, ler han. (...) - Utnevnelsen av Mæland som politidirektør har ingen tilknytning til regjeringens politikk når det gjelder surrogati. Vi har konstatert at Mæland ikke har brutt norsk lov. Han gjorde dette forholdet kjent for oss på et tidlig tidspunkt i ansettelsesprosessen, og han ble utnevnt fordi han er meget godt kvalifisert til stillingen, sier Storberget."

   https://www.vg.no/nyheter/innenriks/paatroppende-homofil-politidirektoer-hentet-barn-i-usa-omgaar-norsk-lov/a/10087230/
   Påtroppende homofil politidirektør hentet barn i USA: - Omgår norsk lov …
   vg.no

   Rune L. Hansen:
   "Øystein Mæland var leder for AUF i Oslo 1979–1982, og sentralstyremedlem i AUF fra 1983 til 1989. Fra 2005 til 2007 var han leder for Oslo Arbeidersamfunn. Han har også sittet i Gjenopptakelseskommisjonen.
   Medlemsjuks i AUF
   Han satt i Oslo bystyre fra 1983 til 1986. I mars 1998 innrømmet Mæland i retten at han i sin tid som leder i Oslo AUF hadde søkt Oslo kommune om støtte til kurs som ikke ble avholdt i den hensikt å få mer kommunal støtte. (...) Han er en mangeårig venn av Jens Stoltenberg, som han også var forlover til."

   https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98ystein_M%C3%A6land
   Øystein Mæland – Wikipedia
   no.wikipedia.org

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.04. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155245290466875

   Det er ingen hemmelighet at Norge IKKE retter seg etter de menneskerettskonvensjoner som staten selv har forpliktet seg etter.

   Og selv etter at Norge blir dømt, oppfyller den ikke kravene til reparasjon av krenkelsen.

   I forarbeidene (1949) til reparasjonsregelen i EMK artikkel 41 heter det :

   “The verdict of the [European] Court [of Human Rights] shall order the State concerned:

   (1) to annul, suspend or amend the incriminating decision;

   (2) to make reparation for damage caused;

   (3) to require the appropriate penal, administrative or civil sanctions to be applied to the person or persons responsible.”

   Legg særlig merke til punkt nr 3.

   Det følger altså et personlig ansvar for den eller de som krenker menneskerettene.

   Men, hva skjer med de som bryter menneskerettene i Norge?

   Jo, her tar man ting til "etterretning" for så å krenke videre som om ingenting har skjedd.

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   Ja da har vi for ente gang slått fast at vi lever i et rettsløst samfunn! Dette har jeg idag skrevet på min blogg og sendt Erna Solberg til oppfølging så får vi se hvor handlekraftig hun er?
   https://alfkollsete.wordpress.com/2018/04/06/rettsdiktaturstaten-norge/
   www.alfkollsete.wordpress.com

   Jørgen Arne:
   Så sant, Marius Reikerås.
   Akkurat dette er de fleste sakene i et nøtteskall.
   Kirsten Leikny Femundsenden saken, Svein Gangås saken, Ola Nordmann saken, Skarsvåg saken, samme sjangeren som du her beskriver.

   Kent Isai Hemmingby:
   De som skapte rotet, er ikke de beste til å rydde. This is why:

   We can't solve problems by using the same kind
   of thinking we used when we created them.
   (Albert Einstein)
   http://izquotes.com/quotes-pictures/quote-we-can-t-solve-problems-by-using-the-same-kind-of-thinking-we-used-when-we-created-them-albert-einstein-56471.jpg
   izquotes.com

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Nemlig!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1574174662708805/

   Elzbieta Lemaniak:
   Ja "Vi tar dette til etterretning" er en av de kjente og ofte brukte formuleringer ifm. klager/varsling/påpeking av feil. Dette er en tom frase som bare gjentas. Det er korrekt at det offentlige fortsetter som før - etter at frasen ble fremsatt. Det finnes flere slike "ferdilagde fraser" som "det er ikke BRA NOK", "vi må gå videre" og "se framover" (etter at saken ble bortforklart), vi trenger "ro" nå, vi har "full tillit", vi skal gjøre arbeidsmiljø/barnevernet "enda bedre" - for å nevne noe.

   Mona Kågen:
   Hvis Norge har forpliktet seg til å ivareta menneskerettighetene, så er det merkelig at stortingsrepresentanter får sitte i stortinget og kjempe imot.. ??

   Cecilia Övall:
   Slut a nu sak sök norges stor ting för stora brott mot männskliga rättigheter .. i tribunalen .. innan det blir värre i norge .. det bara galt att låta de göra det som de gör. För döm dom.. do har mycket matrial nu...

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 07. april 2018: 

   Mørkt, noe vind-drag over her og omkring tre til seks pluss-grader Celsius her ute i natt. Lyst, disig himmel, vått, yr, vind-drag og fire pluss-grader klokken 07. Vind-drag, men mindre vått og fuktig utover formiddagen og eftermiddagen, med opp til omkring ti pluss-grader. Tildels med sol fra noe dus lys blå himmel og opp til omkring tolv pluss-grader frem mot 17-tiden. Overskyet, mild bris og elve pluss-grader klokken 18. Dunkelt, fugler som kvitrer og syv pluss-grader klokken 21. Nokså mørkt og seks klokken 21.30. Mørkt med i overkant av fire pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.04. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213118270406141

   Det norske folk må lære seg å skille mellom myndigheter og myndighets-misbrukere.

   Det vil si forskjellen på menneskerettighetene og menneskeretts-krenkerne.

   Forskjellen på lovlydige og kriminelle.

   Forståelsen for dette er langt på vei fraværende i dagens Norge.

   Ja, i forskjellig grad fraværende i mange andre land også.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.04. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1816176561736598/

   Forakten for Barnekonvensjonen og familien er stadig mere eksplosivt økende hos den politiske nepotismen i Norge:

   Eggdonasjon kan bli vedtatt allerede i løpet av våren
   https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/ddpqLo/bent-hoeie-eggdonasjon-kan-vaere-i-gang-om-to-aar
   Kunnskapsminister og nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner (H), bekrefter at det ligger an til vedtak i mai.
   vg.no

   *

   JarLe Olav Østhus:
   Stakkars Barn ! Med §juke Oppa § § ere #.

   Kristine Lærum:
   Nå må vi se at det er mange par som ikke klarer på egen hånd å få barn å må få hjelp. Vi må tenke på di også. Nå tenker jeg ikke på BV for di tar jo barn uansett. Tenk å skal prøve å få barn i 10 år og ikke lykkes å adopsjon tar 4 år. Hva med å la di som trenger hjelp få hjelp.

   Clayton Bourne Johansen:
   Det er ikke en rett å få barn. De som ønsker barn kan da adoptere, eller bli fosterforeldre.

   Kristine Lærum:
   Rett til å få barn sier du? Er det rett til at BV stjeler barn??

   Kristine Lærum:
   Da kan di adoptere som tar 4 år pga alt av utredninger som foreldrene må igjennom.

   Clayton Bourne Johansen:
   Jeg har ikke sagt noe om stjeling av barn. Jeg mener biologi får være biologi. Ellers kan vi i fremtiden slippe å få barn. De blir produsert for deg fra fabrikk. Det høres science-fiction ut, men det så de om datamaskiner og mobiler også, for mindre enn en 50 år siden.

   Rune L. Hansen:
   Handel med barn er total-forbudt i Barnekonvensjonen, Kristine Lærum.

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen's Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Kathi Kraske:
   Sæd donasjoner er allerede lovlig også kunstig befruktning, så da skulle gjelde det samme for egg donasjoner. Det finnes faktisk kvinner som for ulike årsaker ikke kan få barn eller ikke ha fungerende eggstokker, så hvis den kan hjelpes hvorfor ikke.

   Rune L. Hansen:
   Forbrytelser lovliggjør ikke forbrytelser, Kathi Kraske.
   Og ulovlige lovbestemmelser og avgjørelser er ulovlige, hvor meget enn de blir påstått lovlige.

   Rasha Masri:
   Dette er galskap :(

   Rune L. Hansen:
   Man skal ikke hjelpe i eller for eller med kriminalitet, Kristine Lærum.
   Egg-donasjon og suurogati, etc, er en mangfoldig krenkelse av Barnekonvensjonen's menneskerettigheter. Det er det ene. Dessuten er det i dag også en stor mengde med omfattende og grundige studier og statistikker som entydig viser at ethvert barn trenger sine begge biologiske foreldre, hvem enn de er.

   Litt av og om disse studier og statistikker kan du se omtalt på norsk på følgende link. Blandt annet med følgende ord:

   "Professoren viser til forskning fra USA som viser at 72 prosent av amerikanske drapsmenn på 90-tallet vokste opp uten kontakt med fedrene sine.

   – I en spørreundersøkelse utført i USA oppgir 80 prosent at fravær av fedre er det største samfunnsproblemet i USA i dag, sier Skirbekk til NRK.

   Skribekk sier annen forskning viser at gutter som ikke har kontakt med far er overrepresentert på selvmordsstatistikken og voldtektsstatistikken i USA."

   Det er ikke noe nytt at slike studier og statistikker blir fortiet av feminister og andre menneskeretts-forbrytere. Og heller ikke at de i steden fremfører sine egne suspekte og lite seriøse studier og statistikker, for liksom å lovliggjøre sine ønsker og hensikter.

   https://www.nrk.no/norge/professor_-fedrelose-gutter-har-storre-risiko-for-a-bli-voldsmenn-1.13995888
   Professor: Fedreløse gutter har større risiko for å bli voldsmenn
   nrk.no

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/934361316688412/

   Borghild Dorthea Dahl:
   Hvorfor skal folk fø unger i et land som mange blir tatt av barnevern med innhabile?

   Tor Lund Orre:
   blitt virkelig stor business med barna våre nå ja, de fornekter seg ikke disse kjerringene .......

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.04. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155247865831875

   Nå speeder vi opp arbeidet mot menneskerettskrenkelsene i Norge.

   Målet er at hele verden skal bli klar over at det forekommer alvorlige brudd på menneskerettene, også her til lands.

   Les intervjuet med Tomáš Zdechovský i indiske medier, et land med mer enn 1 milliard mennesker. Og snart kommer kinesiske medier på banen

   Vi gir oss ikke, og vi har god tid.

   Norway’s Orwellian system of child protection and care - The Sunday Guardian Live
   https://www.sundayguardianlive.com/culture/norways-orwellian-system-child-protection-care
   Norway’s child-protection agency, the Barnevernet, is an institution vested with unlimited powers and extra-legal authority that enable it to carry out forced…
   sundayguardianlive.com

   *

   Marianne Høvik:
   Vi kjører på før politikere og rettsystemet tar sommerferie. Politikerne har egentlig da, ferie helt til oktober, da de setter stortinget på nytt hvert år. La oss gjøre dette nå <3

   Rune L. Hansen:
   De grov-kriminelle drar på ferie - og hva gjør politiet imens for å få de fengslet?

   Per Steinar Sørå:
   Trykket må nå bare økes mot politikere og andre ansvarlige myndigheter!! Folket har blitt ført bak lyset gang på gang! Vi må satse på at verden trykker på og gir tilbakeslag på den kritikken som Norge har ført mot verden for brudd på menneskerettene! Nå er det på tide at våre politikere og myndigheter får smake sin egen medisin så det svir!!!

   Toni Stannov:
   Den kærligste støtte og det bedste håb fra os i Danmark ! <3 I går forrest i kampen - og vi følger efter i kampen mod bureaukratisk diktatur :)

   Eve Anoba:
   vad har du för ansvar varför inte löst problemet?

   Kjell Gjerde:
   Fantastisk budskap Marius Reikerås, og det er bare å stå på for alle sammen i alle kanaler så når vi vårt mål til slutt.

   Jane Kile:
   Godt sagt av Tomáš Zdechovský:

   " “A blind person is not the one who cannot see, but the one who does not want to see.”"

   "When I asked Norwegian politicians about those cases, they mostly kept silent or said that nothing like that could be possibly true. Some responded that it was all “Russian propaganda” against Norway, because with Norwegian crude oil and gas, Europe was not dependent on Russia. These asserations usually faded away when I presented them with photos of victims and records of cases. Then they fell silent or said that it had to be an isolated malpractice."

   Per Steinar Sørå:
   Jeg sendte Tomas Zdechovský en epistel og fikk tommel opp.

   Brynhild Karlsen:
   RETTFERDIGHET!! Og god faglig forsvarlig hjelp til de barn som trenger hjelp!

   Bel Cisne Luz:
   every time I'm going to open the article to read it, the page is blocked

   Erna Ingólfsdóttir Welding:
   Jeg fölger med fra Island, og haper.

   
---
---

   Tonje Omdahl, 07.04. 2018:
   https://www.facebook.com/tonje.omdahl.39/posts/136919730482606

   HØR HER: BARNEVERNET DREPER

   Barnevernsbarn tar sine liv 8 ganger oftere enn andre barn. Hvor mange liv skal ødelegges av barnevernet før myndighetene tar ordentlig tak, skal dere vente til flere tusen har fått livet sitt ødelagt av barnevernet? BRUK HODE, vent litt. Dere har jo ikke noe hode til å tenke med.

   Media reagerer jo heller ikke. Mange 100 sender inn sine historier til forskjellige steder men det hjelper jo ikke for ingen aviser eller blader vil ta inn enkelt saker, det er for "komplisert" sier de. Media sier også at de er "redde for og ta inn slike saker" men når barnevernet mener seg uthengt da gjør avisene seg et stort oppslag av det men da undersøker de ikke noenting men tar alt kommunene sier for en sannhet.

   Vi vil belyse verden om at det er noe riktig galt med systemet og samfunnet i Norge ikke minst, så nå kan dere der ute spørre dere selv om hvorfor barnevernsbarn tar sine liv 8 ganger oftere enn andre barn. Og hvorfor barnevernsbarn rømmer fra institusjoner (Barnehjem) og hvorfor de gjør hærverk osv... Jeg skal si deg det at det er bare ET ROP OM HJELP for idag så blir ingen barn og unge hørt, sett eller respektert.

   Solveig Horne, Linda Hofstad Helleland, Marit Sanner og Mari Trommald er bare selvopptatte egoister som bare vil barnets verste. De bidrar like mye til å ødelegge familier og barns liv og ikke minst de bidrar like mye til folkemord. Disse menneskene er helt ute av kontroll da de maktsyke og full i ondskap. Hør her, barnevernet dreper og ikke motsi det for dere bidrar like mye til det selv.

   Aftenbladet Aftenposten meninger AftenpostenTV TV 2 Seoghør.no Haugesunds Avis Rogalands Avis LL Ryfylke Solveig Horne Linda Hofstad Helleland Mari Trommald Marit Sanner Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

   bv-dreper-2.jpg
   *

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, søndag 08. april 2018: 

   Mørkt og omkring fire og fem pluss-grader Celsius efter hvert med yr her ute i natt. Disig, yr og omkring fem pluss-grader hele formiddagen. Omtrent det samme videre utover dagen og kvelden. Med mindre nedbør sent på kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, mandag 09. april 2018: 

   Mørkt, en mild bris og omkring fem pluss-grader Celsius her ute i natt. Det var mange og forskjellige små-fugler å høre her ute i går og blir kanskje enda flere i dag. Disig himmel, tildels noe lett yr og omkring fem og seks pluss-grader utover formiddagen. Med omkring seks pluss-grader utover eftermiddagen. Ikke så mange små-fugler å høre her ute i dag og i går som i forgårs. Mørkt og omkring seks og fem pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.04. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213130840400383

   For hvor mange i dagens Norge krenkes en eller flere menneskerettigheter?

   Antallet er skyhøyt!

   Og blir iherdig forsøkt skjult bak propaganda og makt i alle nøkkel-posisjoner.

   Og hvem forårsaker dette?

   Det er omtrent i sin helhet forårsaket av ansatte i den politiske og offentlige forvaltningen.

   Fordi de der nu ikke reagerer adekvat eller i det heletatt på den urett som ikke rammer seg selv.

   De tvert om forårsaker og aksepterer og beskytter den urett i sitt hjemland som ikke rammer seg selv.

   Dagens Norge styres av en politisk og offentlig nepotisme som beskytter og bagatelliserer hverandres forbrytelser.

   Til stor glede for deres medspillere og alle som tjener på dette. Og de er også mange.

   *

   Og hva med alle de likegyldige? Og hva med alle de forurettede? Og hva med alle de enda ikke forurettede?

   Og hva med alle de enda for dumme eller uvitende til å forstå dette?

   Ja, og hva med våre enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter?

   Aksepterer vi at en eller flere av de krenkes for et medmenneske - så blir de bagateller.

   *

   Linda Antonsen:
   FLOTT skrevet :)

   Toni Stannov:
   Klart, direkte og skarpt !

   JarLe Olav Østhus:
   Dær ' KLæbu - Qumune ! Tar PokaL N i &r Op § & N !

   Rune L. Hansen:
   For samfunnet er denne uretten katastrofalt ødeleggende. Samtidig som den ofte for de mange som rammes er livs-ødeleggende. Og så unødvendig og kriminell denne uretten er!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/1975816852491820/

   Liz Alexzander:
   Hvorfor er det så vanskelig å gjøre noe med dette? Fordi det krever at en må ut av sofaen og finne sammen med alle andre som ønsker uretten stoppet! Jeg finner meg ikke i å bli trakasert av hverken politi eller røver! Jeg vil kjempe for rettferdigheten i mitt land i min by for mitt folk!

   
---


   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1605074186196394/

   Judith Helvig:
   Hva med de som vet og ikke gjør noe med det . Er det for at de setter seg selv så høyt og vi får verdige og uverdige mennesker

   
---


   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1818096978211223/

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   Det er nesten så jeg hører Øverland:

   Du sier: Det kan ikke være sant,
   Så onde kan ikke mennesker være!
   Det fins da vel skikkelig folk iblandt!?
   Bror, du har ennu meget å lære.

   Bel Cisne Luz:
   what happens is that the point is ... cowardice and fear
   So you can not improve the world, if you do not speak
   or fight for something better
   I am alone in this country, I fight alone to improve something,
   When I have asked for help, few have given me a hand here
   honestly, sometimes I stay paralyzed to see the little empathy of people
   in Tennerife where I was born, if people see that an ainstitucion works badly, join and protest, raise your voice
   without aggression
   you win battles......... but we have to be united

   Rune L. Hansen:
   Gjøres menneskerettighetene til politiske sær-interesser eller handelsvarer og personlig eller organisert egoisme så forsvinner, ødelegges og forfalskes de i splittelse og politikk. Dette er det mange som enda ikke forstår. Og dette er det utrolig mange som ikke ønsker at skal bli forstått. :(

   Bel Cisne Luz:
   it's not that they do not understand
   is that the ego of living carefree lives
   makes everything stand still
   It is cowardice for not
   see the truth
   and us ublicando and wanting a better world
   and they're only interested in fighting for one thing or nothing
   they call me stupid many, to continue in this country, and fighting for justice
   they say, utopica
   I think what makes it utopian is the lack of empathy
   and to read and document well, what happens today

   Rune L. Hansen:
   Samtidig blir ofte mere eller mindre bevisst glemt eller fortiet at enhver offentlig menneskeretts-krenkelse ofte har som hensikt eller konsekvens et mangfold av flere menneskeretts-krenkelser.
   Ofte med blandt annet tortur som en av konsekvensene. (Hvor meget enn det forties eller bortforklares.)
   For eksempel om menneskeretten til økonomisk rettferdighet krenkes, så krenkes lett samtidig menneskeretten til sosial trygghet, trivsel, forutsigbarhet, helse-hjelp, hjemsted, bevegelses-frihet, likeverd, osv., osv.
   Eller om for eksempel om menneskeretten til offentlig sannferdig og adekvat dokumentasjon krenkes, så krenkes lett samtidig et yrende mangfold av andre og flere menneskerettigheter.
   I politisk eller offentlig regi å krenke en eller flere menneskerettigheter for et medmenneske er både kriminelt, unødvendig og fatalt. Og samtidig også både smittsomt og perverterende! 

   
---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, tirsdag 10. april 2018: 

   Mørkt og omkring fire pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol fra dus lys blå tildels slørete himmel og fem pluss-grader klokken 10 og nokså mange små-fugler som høres her ute. Dus nokså hvitlig himmel og ni pluss-grader klokken 13. Hvitlig lett overskyet med dus sol og omkring ti pluss-grader utover eftermiddagen. De første sneklokke-blomster har vist seg nu iallfall en ukes tid her ute og nu også de første krokuser. "I den tid som går forbi, før våren rigtig tør komme, da er det at de klokkerne blir til." Sier Sigbjørn Obstfelder for mere enn hundre år siden i sitt nokså ubetydelige dikt "Sneklokker". Fortsatt overskyet med syngende små-fugler her ute klokken 21, med seks pluss-grader. Mørkt, stille og fire pluss-grader klokken 23. Med fem pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.04. 2018 via Menneskehandel-Norge, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/permalink/1497980996978235/

   Mere feministisk splitt-og-hersk politikk og forakt for Barnekonvensjonen fra politiske partier.

   Ja, politisk barnemishandling, menneskeforakt og menneskehandel som propaganda sanker stemmer ...

   Når mor demoniserer far
   https://www.adressa.no/meninger/2018/04/09/N%C3%A5r-mor-demoniserer-far-16442539.ece
   Vil endringen i barneloven i praksis føre til at flere barn får kontakt med faren eller moren sin?
   adressa.no

   *

   JarLe Olav Østhus:
   D §om §amf - Lære § Opp TiL !

   Rune L. Hansen:
   Ja, menneskehandelen gjennomsyrer snart alt i dagens Norge.
   Foreldre læres opp og indoktrineres til å demonisere hverandre og premieres for det. Og straffes, forfølges og utplyndres for ikke å gjøre det. Mens barna uansett straffes, kidnappes, traumatiseres og tortureres. Den politiske doktrinen og agendaen i dagens Norge - fra den politiske og offentlige nepotismen, med fullstendig forakt for Barnekonvensjonen, sivilbefolkningen og menneskeverdet. Vidunderlige nye verden for menneske-foraktere!

   Rune L. Hansen:
   Og dobbel-moralen stadig mere synlig og tydelig. Som i hele denne artikkelen på linken over her fra en av dagsavisene. Groteskt, mens de later som at alt omtrent er som det skal være, bare liksom trengs litt forbedringer - for å gjøre det enda mere indoktrinerende og groteskt. :(

   
---
---

   Oddvar Espegard, 10.04. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1819442098076711/

   - Et fryktens regime for alle innbyggere – hvem er neste?

   av Cand agric Lars-Arne Høgetveit

   Barnevern og statspoliti i Ås kommune.

   Det er et gufs fra fortiden som nå blåser over landet. Ukentlig blir vi menige innbyggere av dette landet informert om brutale overgrep fra stat og kommune representert ved forvaltningsorganet Barnevernet og støttet av landets 12 politidistrikter.

    Norge IDAG, 4 april 2018

   "Disse inngrepene hvor man blander to områder - politi og familie/barnevern - som ikke har noe med hverandre å bestille - skaper frykt og ikke hjelp hverken for barna eller familien. Politiet skal ta seg av kriminalsaker og Barnevernet skal hjelpe familiene - bare i helt ekstreme vel dokumenterte tilfeller skal man gripe inn med makt og akuttplassering.
   Slike ulovlige inngrep gjelder nå tusenvis av hjem og barn i Norge. Og med et barnevern med et budsjett på over 21 milliarder og 5 700 tilsatte og med sine våpen: unntatt offentlighet, ikke folkestyrt og med sin taushetsplikt.
   Et fryktens regime for alle innbyggere – hvem er neste? Må vi være forsiktige når vi uttaler oss – hvem hører hva vi sier, hvem rapporteres det til? Helsesøster, lærer, rektor, kollega – hvem vil angi oss eller spre et rykte?"

   "Ås barneverntjeneste har i flere år høstet alvorlig kritikk for sine mange lovbrudd, inkludert fra Fylkesmannen, men nå kjører de på og traumatiserer et nytt barn. Det er så selv garvede voksne bryter sammen når en ser morens mobilvideo fra «arrestasjonen» presentert på Familiekanalen. Ut ifra videoen er dette et overgrep gjennomført av 6 politifolk og 3 fra barnevernet. «Virkelig modige politimenn med hår på brøstet dette!» Mor og sønn skal ha kanadisk statsborgerskap, far norsk."

   (Høgetveit opplyser at artikkelen egentlig er av litt eldre dato, derav omtalen av at Sylvi Listhaug (som justisminister) må ordne opp i politiets virksomhet i barnevernssammenheng.)

   hentet fra:

   Hjemmeside http://www.mhskanland.net
.  Forside / Front page
   mhskanland.net

   *

   Rasha Masri:
   Barnevernet er kriminelle på alle kommuner og over hele Norge

   Mary Ann Fedje:
   Både "barnevern" og "politi" er kriminelle aktører her. Dette skal stoppes!

   
---
---

   Oddvar Espegard, 10.04. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1819489874738600/

   dette brevet er sendt lensmannen i Ål kommune i dag:

   NORGES DÅRLIGSTE INDUSTRI-BEDRIFT

   barnevernet produserer tapere,
   barnevernet produserer mislykkede,...
   barnevernet produserer rusmisbrukere,
   barnevernet produserer kriminelle,
   barnevernet produserer tyver,
   barnevernet produserer lik,
   barnevernet produserer død,
   barnevernet produserer syke barn,
   barnevernet produserer sykdom, - - -

   Har du dokumentasjon for å kunne si dette? - - ja det har jeg.

   …………………………………..

   Er de modne for en gransking av politiet?
   - Eller kan de bare fortsette å bruke milliarder av dine og mine skattepenger?

   *

   Rune L. Hansen:
   Overmodne. Mildt sagt.

   Oddvar Espegard:
   Du har jo rett Rune L. Hansen. Jeg skrev litt "pent" denne gangen. Jeg bør nok komme med sterkere ord som forklarer alvoret, en annen gang.

   JarLe Olav Østhus:
   Håper foLK §T - Rør Tegne st ifter i §t OL ` en ' § å han reagerer !

   Ragnhild Moen:
   JA DETTE HELT 100 %RIKTIG DET KAN I SKRIVE UNDER PÅ 

   
---
---

   Armend Jon-Elion Dion, 10.04. 2018 via Human Rights in Norway:
   https://www.facebook.com/groups/294741534302741/permalink/429639197479640/

   Bibelen og Grunnloven

   Av Johnn R. Hardang

   Det norske folk har to øyenstener: Bibelen og Grunnloven.

   Slik er det ofte sagt. Og det med rette. Bibelen er Guds evige lov. Grunnloven uttrykker de verdier som skal prege det norske samfunnet. Bibelen er grunnleggende norm. Grunnloven er den aktualiserte norm. Og både som kristne og som nordmenn er vi forpliktet på begge deler.

   Som et apropos til dette, la meg få lov å ta fram et gammelt brev, skrevet i det 2. århundret etter Kristus. Brevet til Diognet kalles dette brevet. Det er skrevet av en for oss ukjent ikke-kristen person til en høytstående embetsmann, Diognet. Og det inneholder en beskrivelse av en merkelig folkegruppe som kalles: De kristne. Brevet er både interessant og sterk lesning. Og det gir oss en klar beskrivelse av hvordan de første kristne forsto sitt kall og sitt liv i denne verden. Vi siterer litt:

   Det som skiller de kristne fra andre mennesker, er verken fedreland, språk eller skikker. De bor ikke i egne byer og taler ikke fremmed tungemål. I sin daglige tilværelse avviker de ikke fra andre...

   De lever blant grekere og barbarer, slik det falt seg for den enkelte. De følger stedets skikk med hensyn til klær og mat og adferd for øvrig. Og likevel er deres ferd slik at den vekker alminnelig undring og beundring. De bor i sine land, men som utlendinger. De tar del i alt som borgere, men må finne seg i alt som om de var fremmede. Ethvert fremmed land er for dem et fedreland, ethvert fedreland et fremmed land. De gifter seg med andre og får barn, men setter ikke ut sitt avkom. De deler bord, men ikke ekteseng med andre. De er i kjødet, men lever ikke etter kjødet. De bor på jorden, men har sitt hjem i himmelen. De adlyder de gjeldende lover, men gjør dem overflødige gjennom sin livsførsel. De elsker alle og blir forfulgt av alle. Man kjenner dem ikke, og allikevel fordømmer man dem. De blir slått i hjel, men blir gjort levende. De er fattige, men gjør mange rike. De mangler alt, men har overflod i alt. De blir vanæret, men i vanæren vinner de heder. De spottes, men får sin rett. De blir utskjelt, men velsigner...

   Når de gjør godt, straffes de som forbrytere, og når de straffes, gleder de seg fordi de føres til livet. De bekjempes som fremmede av jødene og forfølges av grekerne. Men de som hater dem, kan ikke forklare årsaken til sitt hat...

   Sjelen bor i legemet, men er ikke av legemet. De kristne bor i verden, men er ikke av verden.

   Så langt Brevet til Diognet. Jeg vet ikke hva du synes, men på meg gjør dette brevet inntrykk. Og det er det flere grunner til.

   For det første: De kristne var på mange måter et annerledes folk. De hadde en overbevisning som de tok med seg ut i hverdagen. De skilte seg ut og var ikke redd for å gjøre det. Og i stedet for å bli en isolert folkegruppe, vant de stor respekt og fikk stadig flere etterfølgere. Å skreddersy en tro og en livsførsel, tilpasset de skiftende trender og strømninger i samtiden, var ikke aktuell politikk. Deres overbevisning og tro var ikke til salgs.

   For det andre: De var lydige mot landets lover, men gjorde dem overflødige ved sin egen livsførsel. De hadde en høyere autoritet enn keiseren. De tilba og tjente den evige Gud. Men deres gudsfrykt gjorde dem ikke likegyldige, verken i forhold til samfunnet eller samfunnets lover. Tvert imot: De var positive og gode samfunnsborgere. Ikke fordi loven krevde det, men som en naturlig følge av deres gudstro.

   For det tredje: De fikk ikke alltid den behandling de fortjente. Tvert imot. De ble av mange betraktet som et utskudd i samfunnet og behandlet deretter. Selv om deres anklagere sjelden kunne redegjøre for sin motstand og sitt hat. Slik ble forfølgelser og martyrium en del av deres hverdag, slik de også i dag opplever det rundt om i verden. Men de tok imot det som kom, som regel uten å klage.

   Vi skal snart feire 17.mai og Grunnlovsjubileum. Ta med deg Brevet til Diognet inn i denne feiringen. Og la de holdningene som her kommer til uttrykk, også bli ditt varemerke. Både som kristen og som nordmann.


   Gud-i-Grunnloven.jpg

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er ikke alt som kaller seg religion, kristendom, politikk, justis eller ideologi, etc. som er egentlig lovlig, men De 10 bud og Jesu lære lever og utfolder seg uforandret stadig videre gjennom Grunnloven og menneskeretts-konvensjonene - som alle i alt og ethvert skal være i samsvar med hverandre. Først og fremst for kompetent å få stoppet alt og ethvert av politisk og offentlig mafia-virksomhet!

   Armend Jon-Elion Dion:

   family.jpg

   Rune L. Hansen:
   Ja, å frata et menneske retten til sitt familieliv er verre enn å drepe et menneske.

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, onsdag 11. april 2018: 

   Mørkt og omkring fire til to pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol fra dus lys blå himmel og opp til åtte pluss-grader frem mot 10-tiden. Med omkring ti pluss-grader frem mot klokken 12.30. Og tolv frem mot 14-tiden. Og med ti klokken 18.30. Enda flere sneklokker og krokuser blomstrer i dag. Hørlige små-fugler utover eftermiddagen og kvelden. Dunkelt og fem pluss-grader klokken 21. Mørkt, noe stjerne-himmel og to pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 11.04. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155256508386875

   Presset på Norges menneskerettskrenkere, har aldri vært større enn hva det er nå.

   Aldri før har Den Europeiske Menneskerettsdomstolen sluppet gjennom en barnevernssak til storkammeret.

   Men det har nå skjedd, i saken mellom Lobben mfl og Norge.

   Dommerne fra Bulgaria, Aserbajdsjan og Irland mente, allerede da saken var til behandling i kammeret, at Norge hadde begått alvorlige brudd på menneskerettene.

   Nå har de fått med seg dommerne fra Italia, Belgia, Bosnia, Sverige og Hellas, som altså slapp saken gjennom det ekstremt trange nåløyet til storkammeret.

    Og det er nå gjort internasjonalt kjent, at Norges dommer til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, Erik Møse, har hatt en dobbeltrolle, ved at han har vært ansatt i Norges Høyesterett samtidig som han har virket som dommer i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   En slik dobbeltrolle er svært alvorlig, nettopp fordi det skaper betydelig tvil hva gjelder hans habilitet og uavhengighet.

   Særlig fordi hans arbeidsgiver, Høyesterett, er motpart i alle saker for EMD.

   Vi må heller ikke glemme at det også ligger 8 eller 9 øvrige saker til behandling i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, der Norge er motpart. Og dette bare på barnevernsrettens område.

   I tillegg har Europarådet nylig vært på besøk, i anledning av at den gransker Norges potensielle misbruk av menneskerettene.

   En rapport derfra er ventet snarlig å foreligge.

   Og i går ble jeg kontaktet av flere medlemmer av Europaparlamentet, som gratulerte med at Lobben- saken er blitt historisk.

   Og internasjonale medier vil garantert få dette med seg.

   Mye er bra i Norge, men de som krenker våre menneskeretter skal aldri få fred.

   Uansett hvor høyt hevet over Grunnloven de måtte føle seg.

   *

   Janne Tindvik:
   Flott nå er det bare å stå på !

   Janni T Brath:
   Marius tak for dit mod, det så godt. Dette kommer også til at hjælpe børn og deres familier udenfor Norges grænser, hvor det er lige så slemt som i Norge, såsom Danmark.
   Marius Thank you for your courage, it as well. This is also going to help children and their families outside Norway's borders where it is as bad as in Norway, such as Denmark.

   Albert Johnsen:
   Norges brudd på menneskerettene er svært utstudert og systematisk. Når en sak er til behandling ved EMD, forutsettes det sakens faktum er ferdigbehandlet i det nasjonale rettssystemet, og at det kun er den folkerettslige problemstillingen som skal behandles. Dersom saksøker protesterer på den fremstillingen av faktum som fremkommer i de nasjonale dommene, tar EMD vanligvis ikke hensyn til slik protest. Dette er også vanligvis statens store mulighet til å jukse. Dersom de greier å vinne kampen om fremstillingen av "sakens faktum" i de lavere nasjonale rettsinstansene og i tillegg har sin egen dommer innenfor kollegiet ved EMD, har de oftest seieren i lomma. Det er en formidabel jobb fra Marius sin side å komme igjennom et slikt system, på flere forskjellige fronter, slik at saken kan komme opp til ny og mye bredere behandling. Men vi må ikke glemme at det fremdeles gjenstår noe svært viktig i denne kampen: å vinne i storkammeret.

   Hege Mari Skjærvø Aune:
   Ja du står på :)

   Robert Steffensen:
   Norge har høy status og speiler menneskerettighetenes oppfyllelse for alle land i verden, også fra EMD, den internasjonale rettsorden. Saken vil vinnes. Det er å gledes over all nytte som fremkommer gjennom norske menneskerettighetsforkjemperes arbeid og kamp. Det er å se frem til at de som er blitt misshandlet, undertrykt og med psykisk tortur er nedbrutt kan få sin oppreisning. Vår innovative kreativitet for å finne nye kampmiddel i mot regjerning og storting må alltid være der, selv om det er storslått det som er i gang.

   Rune L. Hansen:
   Dobbel-moral og motsatt lov og rett som metode, kombinert med olje-rikdom og et enormt stort byråkrati og effektiv utplyndring av sivilbefolkningen og terror regimets utplasserte og premierte nøkkel-personer i og for alle makt-posisjoner gir storstilt med propaganda, indoktrinering og undertrykkelse, samtidig med stadig flere glade menneskeretts-forbrytere.
   Dagens norske politiske og offentlige nepotisme.

   Rune L. Hansen:
   Falskheten, løgnene og dobbel-moralen den offentlige kidnapper-mafiaen og dens medspillere tror seg berettiget til stimulerer egoisme og hovmod.

   Så både medmenneskelighet og selv de enkleste sannheter og forholdsmessigheter forsvinner og blir til ingenting.

   De ønsker og klarer ikke engang å respektere at enhver konkret og reell menneskeretts-krenkelse er en forbrytelse.

   Og at enhver menneskeretts-krenkelse er en forbrytelse, hva enten den er offentlig eller privat.

   Og at den foruretter et eller flere mennesker, i forskjellig grad grovt. Stoppes den ikke, smitter og perverterer og ødelegger den mere.

   Den politiske og offentlige nepotismen i dagens Norge oppfører seg med null respekt for disse elementære faktum.

   Mildt sagt. For omtrent det eneste den har fått med seg fra menneskeretts-konvensjonene er at uttrykket "barnets beste" blir brukt.

   Men ikke hva det betyr! Den tror liksom selv at den kan avgjøre og bestemme hva det betyr, hva enn den bestemmer!

   Og at det gir seg selv kompetanse og skjønnsmargin! Til uavhengighet av menneskeretts-konvensjonene!

   Dermed erstatter den menneskerettighetene innbefattet i begrepet barnets beste med seg selv! I diktatorisk hovmod og menneske-forakt!

   Dermed forsvinner selvfølgelig alle menneskerettighetene, - også blandt annet Barnekonvensjonens innledende ord, om at:

   "De stater som er part i denne konvensjon, (...) som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Og for eksempel i Barnekonvensjonens Art 7 p1, at:

   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Henrik Ravnborg:
   Michael Green

   Mona Pettersen:
   Da er det håp får oss :)

   Amine Samier:
   Håper Gud fjern hele system i bv bv

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.04. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155257192361875

   Statsrådens konstitusjonelle ansvar i Lobben- og i Ensby - sakene.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Wed, April 11, 2018 5:41 pm
   To: Postmottak@bld.dep.no
   Cc: familie-kultur@stortinget.no

   Til: Barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland.

   Kopi: Offentlig.

   Det vises til nedenstående e-post av 16 mars, som tross alvoret i de sakene den reiser, pt er ubesvart.

   Siden den gang har altså storkammeret i EMD, sluppet gjennom Lobben- saken.

   Det er et kraftig signal til norsk offentlighet om at vi risikerer å bli dømt for svært alvorlige menneskerettskrenkelser, og at stadig flere land i Europa slutter seg til at vi har en krenkende regime på det området det her gjelder.

   Jeg kan bare gjøre det samme som jeg har gjort under:

   Innstendig oppfordre ministeren, som øverste konstitusjonelt ansvarlige på barne- og familierettens område, om å nå avbryte de pågående krenkelsene i Lobben- og i Ensby- sakene.

   Jeg minner om det konstitusjonelle ansvaret som medfølger, og som er nærmere beskrevet under.

   Bergen, den 11.4.18

   Marius Reikerås

   ---------------------------- Original Message ----------------------------
   Subject: [Fwd: Statsrådens konstitusjonelle ansvar i Lobben- og i Ensby -sakene.]
   From: marius@reikeras.no
   Date: Fri, March 16, 2018 3:09 pm
   To: Postmottak@bld.dep.no
   Cc: familie-kultur@stortinget.no
   --------------------------------------------------------------------------

   Til: Barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland.

   Kopi: Offentlig.

   Vedr: Anmodning om å tilbakeføre barna til hhv familien Lobben og Ensby.

   Jeg skriver dette direkte til deg, da du er konstitusjonelt den øverste ansvarlige på familierettens område.

   Jeg er kjent med at du var i møte med rapportøren til Europarådet, Mr Valeriu Ghiletchi, da han var i Oslo sist uke i forbindelse med Europarådets resolusjon 2049, Striking a balance between the best interest of the child and the need to keep the family together, se vedlegg.

   Som du vet, er denne resolusjon særlig rettet mot Norge, og oppstod i kjølvannet av den såkalte Bodnariu- saken, hvor hundretusener av mennesker, verden over, demonstrerte mot det de mener er Norges brudd på menneskerettene på familierettens område.

   Jeg var også i møte med rapportøren den 7 mars, og to av de sakene jeg nevnte for ham, er Lobben- og Ensby- saken.

   Saker som har vakt store reaksjoner i det norske folk, som naturlig nok reagerer på den massive urett som disse familiene opplever. Sammen med urovekkende mange andre familier.

   Når jeg likevel trekker frem disse to sakene, er det fordi det langt fra er usannsynlig at Norge blir domfelt i en eller begge sakene i EMD.

   I Lobben- saken, slapp Norge unna domfellelse med et nødskrik da saken var til behandling i kammeret.

   Takket være den norske dommeren, Erik Møse, sin stemme, så slapp Norge foreløpig unna med 4 mot 3 stemmer.

   Tilliten til hans votum er ikke betryggende, gitt det faktum at han er ansatt i Høyesterett samtidig mad at han sitter som dommer i EMD.

   Det er langt fra sikkert at det resultatet vil stå seg, om saken ender i storkammeret, se for øvrig vedlegg.

   Ensby saken er også klaget inn, se vedlegg, og jeg har god tro på at Norge der vil bli dømt.

   Uavhengig av utfallet i disse sakene i EMD så har du, som øverste ansvarlige statsråd på området, et konstitusjonelt ansvar for ikke å bryte med menneskerettene.

   Som det heter i ansvarlighetsloven § 11:

   "Den der som medlem av Statsrådet på annen måte enn nevnt i denne lovs øvrige bestemmelser ved handling eller undlatelse bevirker noget som er stridende mot Grunnloven eller rikets lover, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år."

   Jeg viser til hva lovgiver selv har sagt om dette ansvaret, Dokument nr. 19 (2003-2004):

   "Nærmere om Riksrettsinstitituttet:

   Ansvarsgrunnlaget

   Ved sin gjennomgang av alternativer til riksrettsordningen la utvalget særlig vekt på følgende vesentlige prinsipper:

   For det første er det et grunnleggende utgangspunkt at statsråder, stortingsrepresentanter og høyesterettsdommere skal ansvarliggjøres i de tilfeller disse personer har begått rettsstridige handlinger. Med makt må det følge et reelt ansvar. Ansvarsreglene bør bidra til å sikre at disse personene ikke oppnår en form for immunitet mot å bli trukket til ansvar, og at de straffverdige handlinger er straffbare. Dessuten må de konstitusjonelt ansvarlige også kunne bli erstatningsansvarlige, dersom det er grunnlag for slikt ansvar."

   Om Norge skulle bli dømt, i en eller begge saker, så har altså en rekke offentlige tjeneste- og embetsmenn krenket familiene sine grunnleggende menneskerettigheter, og av det også Grunnloven, jf dets kapittel E.

   Og i begge disse sakene, står vi overfor noen av de mest alvorlige offentlige krenkelser som kan gjøres mot familiene:

   Nemlig å tvangsadoptere deres barn.

   Jeg kjenner begge familier godt, og kan si at de er helt normale familier.

   I et slikt perspektiv blir overgrepene enda mer alvorlige, og derfor har jeg da også brukt betegnelsen i oppsummeringen av klagen i Ensby- saken på følgende måte:

   "In fact, I will not hesitate to classify the above, as Crimes Against Humanity towards the Ensby- family."

   Husk at når EMD anvender sin prinsipplære, så er det tuftet på den minstestandarden som et konvensjonsland forplikter seg å gi dets borgere.

   Det er altså ikke noe i veien for å gi mer menneskeretter til folket, enn den absolutte minstestandard.

   Jeg kan derfor bare innstendig oppfordre deg til å avbryte de enorme lidelser som disse familier går gjennom, og tilbakeføre barna til de respektive biologiske familier.

   Om så ikke skjer, og Norge blir dømt, så mener jeg at også statsråden, ved å ignorere dette varselet, har krenket med sine grunnlovsforplktelser.

   Bergen, den 16.3.18

   Marius Reikerås

   *

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Personlig synes jeg det er flaut at vi i Norge, blir satt under granskning for måten vi behandler sårbare barn på. Det finnes vel intet land i verden som har bedre forutsettning til å etterleve menneskerettighetene en nettopp Norge. Men det er ikke slik dessverre. Og ingen skal fortelle meg at store internasjonale organer som EMD og Europarådet, hadde brukt ressurser på å granske oss, om de ikke så det som absolutt nødvendig.

   Marius Reikerås:
   Veldig enig,Monicha)

   Rune L. Hansen:
   De bryr seg ikke så lenge de tror seg med sin nepotisme fortsatt å kunne ha makt og nøkkel-personer nok i og over den offentlige forvaltningen til fritt frem å begå forbrytelser mot medmennesker og sivilbefolkningen. Og å ha mange nok menneskeretts-krenkere med seg på det. Og hva kan de vel svare eller argumentere med, annet enn babbel, løgner og taushet? Selv mange alminnelige barn og folk flest kan lett forstå at det er et politisk regime som begår grove menneskeretts-krenkelser mot medmennesker og sivilbefolkningen - hvis de leser menneskeretts-konvensjonene og ser hvilkne umistelige og uavhendelige menneskerettigheter enhver skal ha. Derfor vil den politiske nepotismen ikke ha fokus på og reell respekt for eller sann opplysning om menneskeretts-konvensjonene med enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter! De vil heller ha mest mulig uvitenhet, falskhet, babbel, fortielser, egoisme og splittelse - og minst mulig åpen argumentasjon! Det er det slike mennesker ser seg og hverandre tjent med. Og håper at de også har eller får med seg flest mulig av EMD sine dommere og også andre med på. I håp om at menneskerettighetene aldri blir tatt på alvor, annet enn forfalsket. De utøver bak kulisene en påkostet iherdig aktiv propaganda med det formål, fritt med våre alle sine penger. Rettet mot mange land og mennesker rundt omkring i verden. Påkostet uendelig mye penger - for ikke å miste makten!

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, torsdag 12. april 2018: 

   Mørkt og omkring null grader Celsius her ute klokken 03 i natt. En minus-grad klokken 05. Lysnet, mye fuglesang og i underkant av en minus-grad klokken 06. Lys blå himmel og opp til ti pluss-grader frem mot klokken 11. Med tolv frem mot klokken 13. Opp til omkring fjorten pluss-grader, tildels med litt spredt lett skyet og mønstret himmel utover eftermiddagen. Mørkt og fem pluss-grader klokken 22. Med fire pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 12.04. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155258816431875

   En mann stoppet meg på gata, og sa han var sjokkert over hvordan menneskerettene til nordmenn ble behandlet av det offentlige. Så fremt du ikke var terrorist da.

   Jeg svarte samtykkende:

   Jeg er så sjokkert, at jeg har sluttet å bli sjokkert:)

   *

   Rasha Masri:
   Du skulle ha svart bare terrorister har rettigheter i Norge

   Heidi Turid Dammann:
   Ja, det er sjokkerende og det er skremmende at pressen er så lite villige til å skrive om det vanlige folk opplever. I stedet blir folk fylt med propaganda om at vi har et så forteffelig rettsystem men at det er ille i andre land. Hvor lenge skal folk blir ført bak lyset, hvor lenge skal folk sove før de vokner?

   Alice Glendrange Nilsen:
   Så sant, så sant. Meget godt sagt.

   Mona Kågen:
   Det er viktigere å sko barnevernets ansatte og deres samarbeidspartnere som jurister og fylkesnemder og dommere, enn å yte midler til hjelpetiltak i hjemmene til foreldre og barn :( :( Jeg blir så sint at jeg sprekker.

   Mona Kågen:
   KUN fordi politikere avgjorde at hjelpepleiere måtte bort for å spare penger i helsevesenet før 2006, som AP måtte forholde seg til da de tok over i 2006.

   Mona Kågen:
   Fra før hadde de fjernet husmorvikarene, fordi det ikke var nødvendig å ha dem..
   HVA vet politikere om det da?? Det er hjelpepleierene som vet alt om dette og alt skal gå via dem. For i pokker!!!

   Mona Kågen:
   Flere titalls miliarder kroner i året på alt annet enn å yte hjelp og omsorg i hjemmene som kunne avverget omsorgsoverdragelser. DET har de råd til.

   Mona Kågen:
   Man kunne unngått at barn ungdommer og foreldre og annen nær familie tok livet av seg. Flere hundre på bare noen få år!!!

   Mona Kågen:
   De har jo fanden døtte meg ikke peiling på økonomi engang de som håndterer sakene på en slik måte. Det er ikke bare å gå inn å fjerne folk fra sikkerhetsnettet vårt.

   Mona Kågen:
   Ingen kvalitetssikring, ingen konsekvensutredning.. bare bestemme og så må man leve med konsekvensene i flere tiår.. fy fader sier jeg bare. :(

   (...)
   Brynhild Karlsen:
   Ja vi er godt lullet inn i søvn inntil det treffer oss selv eller en av våre. Jeg vet det meste om det!

   Jostein Wetteland:
   ABB den eneste norske fange som har fått saksøke staten for brudd på menneskerettighetene. Det er en skandale med tanke på umenneskelige forhold virkelig syke fanger soner under!

   Eva Anita Hjelde:
   For ikke å glemme syke, svake, handikappede og eldre som ikke har særlig muligheter å kunne stå imot overgrepene og si ifra ... :(
   Det er en skam. Man slutter å bli sjokkert som Marius sa, men frustrasjon er til tider sterkt tilstede.

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, fredag 13. april 2018: 

   Fra fire til omkring ti pluss-grader Celsius med en mild bris her ute fra midnatt til en times tid senere og videre utover natten. Helt og delvis overskyet dus lys blå himmel, mild bris og omkring fjorten til femten pluss-grader utover formiddagen. Halv-mørkt og tolv klokken 21. Mørkt og omkring fjorten pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 13.04. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155260740741875

   Hvis de sosialistiske partiene er så opptatt av å beskytte de svake mot de sterke kreftene i samfunnet, hvorfor er de da så påfallende fraværende i den norske menneskerettsdebatten?

   *

   Raymond Hobekk Johansen:
   Er ikke populistisk nok i opposisjon, derfor blir det bare brukt som bisetninger for at det skal høres ut som de virkelig bryr seg! Det å kjempe seg til makt for å stille seg selv i en bedre posisjon står nok høyere hos dagens politikere.
   Det finnes for få 68’ere igjen :(

   Klaus Knag:
   Ikke helt riktig. Det finnes unntak jf: voteringsoversikten for
   - Representantforslag om å forhindre undergraving av Den europeiske menneskerettsdomstol i forhandlingene om Københavnerklæringen (se
   https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=71763&dnid=1#id=10584&view=party-vote
   Voteringsoversikt
   stortinget.no

   Ruth Hoel:
   Fordi de er egentlig til for seg selv og bruker de svake for å få stemmer.....

   Rasha Masri:
   De er opptatt med å skaffe seg bedre maktposisjoner

   John Vidar Børjesson:
   Helt feil, dem er mere opptatt på å øke sine egne lønninger og å kneble all motstand og protester fra folket.

   Hilde Salvesen:
   Makt og markedskrefter er neppe forenelig med suverenitet for enkeltmennesket og medmenneskelighet.. eller? ;)

   Ruth Ensby:
   Selv med avtakende hukommelse minnes jeg pennestrøket til Kristin Halvorsen, som skulle avskaffe barnefattigdommen; det ble fort glemt i posisjon. Sosialistene er påfallende lite opptatt av hvordan folk i Norge har det.

   Wenche Olafsen:
   Ja sosialismen er jo bygget på leder egoisme, og Janteloven!

   Per Steinar Sørå:
   Sosialistene har jeg ingen tro på! De har mer enn nok å mele sin egen kake! Jeg fikk aldri noe tilbud da jeg var i arbeid! Derimot ble jeg heller sett ned på. Verbalene sitter løst hos disse, men handling er omtrent umulig!!

   Kay Irgens:
   Det sanker ikke stemmer i hopetall å ta vare på marginaliserte grupper.
   Kan det være en grunn?

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.04. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155258808181875

   Erna vil gi 400 millioner til Colombia, men 0 kroner til de som kjemper for menneskerettighetene i hennes eget land.

   *

   Hilde Gjessing:
   Tenkte det samme, når jeg så dette.

   Kari-Anne Liid Hoem:
   Ble rasende da jeg så dette i går.

   Kathe Nygård:
   Nei , nei , korrupte land ...

   Erina Synel:
   Man må først tenke for egne folk og egen Land

   Rasha Masri:
   Kanskje hun vil bruke de pengene for å kjøpe narkotika til sin folk slik at de aldri våkner opp og snakker om sine rettigheter

   Albert Johnsen:
   Erna har organisert seg så smart at kunnskapen om menneskerettsbruddene i hennes eget land ikke kommer frem til henne. Hun har tjenere som setter igang forfølgelse av varslerne lenge før budskapet kommer frem, så kan hun sove i fred. Når hun omsider våkner kan hun med god samvittighet si at dette visste jeg ikke noe om. Hadde jeg visst dette skulle jeg tatt aksjon for lenge siden. Varslerne må se til å skjerpe seg i dette landet.

   Ottar Røyrbotten:
   Inne på noko, vi kan grava fram mange døme på brot på menneskerettar her heime. Eg nyt dette med ein del bismak eg og...

   Egil Borse-Svensen:
   Mitt forslag er å bruke pengene på å kjøpe skogen, bit for bit, du får mye skog for 4000 illioner hvert år, så kan vi heller drive en naturpark!
   Vi bruker også noen milirader i Indonesia og Brasil og rundt om.
   da kunne Norge blitt stort!

   Bente Olavsdatter:
   Den norske befolkningens menneskerettigheter er tydeligvis ikke viktig! Verdt å merke seg.

   Sylvi Jensen:
   Tenk at det er slik :(

   Nina Kvamme:
   Det skal vi sørge for at Erna vil angre bittert på :( :( :( helt lovlig kan vi stemme hun bort ved neste valg og helt lovlig kan vi protestere mot hun ! !

   Cecilia Övall:
   Bara ölägger norge og folket. Og ekomonin för landet.. vem har hon frågat lov om det att ge bort folkets pengar..

   Sigrun Vonheim Nybø:
   Da sitter pengene løst. Får vel stjerne . De kan vel bruke en del av narko pengene som er i landet. Kansje samme folka som vil ha litt mer

   Hege Jensen:
   SYKT, SYKT, SYKT!

   Arne Jarl Hatlem:
   I bakvendtland der alt går an, og når dette landet i tillegg er så korrupt når det gjelder Barnevernet, politet, rettsapparatet ,Acer saken, og at de prøver å lure sitt eget folk inn i EU da er jo dette bare toppen av kaka,

   Anne-Britt Ose Kaltun:
   Dette er et hån mot det norske folk, hun burde skamme seg. Fy fader for en skam :( :( :(

   Sveinung Vegsund:
   Erna er generøs på vegne av sine undersåtter.

   Anne-Britt Ose Kaltun:
   Kanskje hun burde være generøs til sine undersåtter. Det er ikke hennes penger, pengene tilhører det norske folk...

   Sveinung Vegsund:
   Å nei, den slags generøsitet blir det, inflasjon av, derfor.

   Fridgun Steiro:
   ja men det hun gjör i norge står det ikke noe om i utenlandske aviser, da får hunikke skryt i utlandet, det er det som er viktig

   Sveinung Vegsund:
   Hun får ros fra sine venner i Brussel, og da er nordmenna fornøyd ?

   Anne-Britt Ose Kaltun:
   Sveinung Vegsund hun og resten av de globalistene er nok fornøyd. Ikke den vanlige mann /kvinne i gata :(

   Eve Anoba:
   Something wrong with the brain system.

   Alf Eagle Schnell:
   Erna og Siv og hele stortinget gir gratis tannlege til alle verdens barn som kommer til Norge til de fyller 18. Men pokker ta om de ofrer en krone på tennene til norske barn som bor med sine foreldre i utlandet, eller barnetrygd eller kontantstøtte for den saks skyld. Disse barna har ikke valgt bosted eller fødested. De får et norsk pass til låns som de må krangle om å få beholde etter fylte 22, that’s it. Snakk om urettferdighet

   Alf Reuss Kollsete:
   Hun reiser rundt i HELE VERDEN og strør om seg med VÅRE PENGER, for å tekkes egen godwill, uten å ta vare på sine egne borgere og deres behov, jfr ALLE organisasjoner som arbeidet for Norges RESPEKT for MENNESKERETTENE! Fy SKAM deg Erna Solberg!

   Wenche Olafsen:
   Hun gjør det samme som GHB, Stoltenberg og Støre har gjort! Ikke noen forskjell på norske partiledere sin raushet med velgernes skattepenger!

   Wenche Olafsen:
   Har hun egentlig lov å gi bort andres penger?

   David M. Wigdal:
   Hoeyre og Frp er pampeparti som ogsaa Venstre har blitt del av i regjering som kun oensker aa stroe om seg med penger i utlandet og leske de rike her til lands >:(

   John Marius Salo:
   Og hva gjorde statsministre fra AP om jeg tør spørre? Har du glemt det??

   Wenche Olafsen:
   Er det snakk om pamper? Da er vel ikke APs både tidligere og nåværende ledere noe bedre skulle jeg tro? :(

   Toni Stannov:
   Sådan har det altid været: Jo længere væk - jo mer prestige :( Hverken Danmark eller Norge lever op til ånden i vor såkaldte kristne samfund: Står din Næste lige over for dig og beder om hjælp — så sparker vi ham da bare væk :(

   Sissel Graff Lobben:
   Rasende sint, :(  Det er da MER enn nok å bruke de millionene på her i landet.

   Barbara Hanssen:
   Og ikke 5 øre til pensionister :(

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Erna mener NEPPE, at Norge har problemer med menneskerettene.... ;)

   Anne-Britt Ose Kaltun:
   Hun lever i sin egen verden...

   Gun-merete Noraberg:
   Mye vil ha mer og fanden vil ha fler

   David M. Wigdal:
   Erna ser ut for meg som en dame uten empati for de som sliter oekonomisk. Hu har jo bare hjerte for de med mye peng.

   Alf Eagle Schnell:
   Å gi vekk penger til alle mulige formål rundt omkring i verden har vært kotyme i alle år av politikere fra alle partier. Det gir prestisje og CV n blir feit og lekker til livet etter stortinget. Å bry seg om menneskerettighets brudd og nød i andre deler av verden har vært norske politikeres måte å gjøre seg lekre så lenge jeg kan huske. Å feie for egen dør har vært vanskeligere. En må jo også le av dumskapen, 500 millioner til Columbia ett gjennomkorrupt kokainland som er så fullt av dollarsedler

   Alf Eagle Schnell:
   at de vet pokker ta meg ikke aner lengre hvor de skal begrave dem eller hvilke korrupte banker de skal sette dem i. Fullstendig galematias.

   Frances Thorbjørnsen:
   Norge forfaller på rot .... de håver inn på avgifter som vi må betale ... men det er i Norge.... alt av penger som håves ut av landet ... er status... bare be Norge om penger så får de det :( :( :( :(  

   Tony Eikelmann:
   Dette gjelder det fakta at norske politikere kjøper seg høye stillinger ute i verden som for eks. i EU og FN

   Helen Mariann Kaspersen:
   Triste greier, det er noe som ikke stemmer her, vi norske må reise til Polen for å ordne tennene våres mens polakkene kommer hit å får det rett i fanget

   Ravsat Menchikova:
   De gir ikke til borgere i Colombia en eneste krone eller til andre lands borgere, de hvitvasker milliarder under bordet sammen med super kriminelle lokale makten i andre land. Glem ordet GIR. Det ordet er brukt for å manipulere sovende samfunn, som har ingen kontroll over egne resurser og finanser. De har millioner og milliard kapitaler som er gjemt verden rundt.

   Ravsat Menchikova:
   Norske og vestlige politiske kapitalister og deres klaner, investerer disse penger også i egne selskaper som er gjemt i utlandet under falske navn i skatteparadis, eller også kjøper hemmelige kontrakter i utlandet også bruker de ordet "vi GIR", perfekt jobber. Du aldri får vite hvem, eier også disse selskaper egentlig, som kalles offshore i skatte paradis.

   Eva Beate Fagereng:
   Hva med å gi bort 400 millioner til landets gamlehjem slik at de gamle kan legge seg og stå opp når de vil, spise det de ønsker; som er hjemmelaget der de bor, drikke det de vil, få frisk luft hver dag og slippe og ligge i sin egen avføring :( :( :( :( :(

   Eva Beate Fagereng:
   Colombia, landet uten korrupsjon og mafia... ??

   Tove Irene Anderssen:
   Ingenting er som problemer langt borte!

   Hanne Judith Larsen Jacobsen:
   Og ikke penger til livsnødvendige medisiner til allvorlige syke i Norge :(

   Siri Stonex:
   ja vi får ikke våre medisinner lenger via hvit resetordningen Vi må punge ut med 50 000 i åre Vi må starte kronerulling skal vi klare å gi medisin til vårt sengeliggende syke barn

   Rune L. Hansen:
   "Erna vil gi 400 millioner til Colombia, men 0 kroner til de som kjemper for menneskerettighetene i hennes eget land."
   Tanke-vekkende sagt av Marius Reikerås. Mere enn de fleste enda er oppmerksom på.
   Særlig rike land's politiske regimer kjøper seg innflytelse i andre land, eller okkuperer landene direkte. Dette er ikke noe nytt.
   Og mildt sagt er det heller ikke nytt at menneskers politiske nepotismer på mere eller mindre forskjellige måter gies makt - og katastrofalt for sivilbefolkningen begår og aksepterer menneskeretts-krenkelser. Det har skjedd og skjer stadig i land efter land. Og smitter utrolig, både internt og eksternt.
   Hvorfor og til hvem i Colombia vil hun gi 400 millioner kroner? Colombia, som Norge, et gjennom-korrupt, men rikt land.
   Eller til landet Venezuela, eller til landet Cambodia, etc.?
   Hvorfor støttet samtlige norske stortings-partier det groteske Pol Pot-regimet og dets folkemord i Cambodia?
   Litt om det for eksempel på følgende link:
   
   https://www.youtube.com/watch?v=R3lGZn7Jl-M
   GENOCIDE MUSEUM AND KILLING FIELDS | THINGS TO DO IN…
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Det viktigste er ikke hvem som skal ha eller gi ressurser eller å ha politisk makt-kamp, uenighet og splittelser om det, men er tvert om å hindre medvirkning i eller for enhver form for diskriminering eller annen menneskeretts-krenkelse.

   Rune L. Hansen:
   I et samfunn hvor individuell eller organisert egoisme lønner seg blir det dårlig plass for idealisme og menneskerettigheter.
   Men god plass for forfalskninger og dobbel-moral.

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.04. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155260734616875

   Kan vi leve med en Sivilombudsmann,

   som tidligere er blitt domfelt for alvorlige brudd på menneskerettene i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD), og som nå risikerer å bli domfelt av storkammeret i EMD?

   *

   Jan Trygve Harila:
   nei de kan pakke kofførten og flytte inn i buret og så kaste nøkkelen

   Betty Cathrine Schweigaard Selmer:
   La han pakke kofferten så kjapt som mulig. :(

   Truls Thue:
   Absolutt ikke :(

   Jørgen Arne:
   Ja, hvis de/han bevist legger om / har lagt om, anerkjenner og respekter EMK's, FN's og den norske gunnlovens KRAV om Mennneskerettighetene i Norge. Og aller helst, tar avstand fra sine tidligere feil, fordømmer krenkelsene og ber om unnskyldning. Vi er alle mennesker, ofte av vår tid, og alle gjør feil, og alle fortjener en ny sjanse. ;))

   Rasha Masri:
   Nei, men han presenterer norge som respekterer ikke menneskerettigheter da er det ikke rart at han fortsetter

   Anne-Britt Ose Kaltun:
   Vi kan ikke leve med det, men dessverre så er det nok andre som kan slik er det med så mangt i vårt land. Vi folket bryr de seg ikke om vi er ikke noen ting...

   Ruth Ensby:
   Nei, Norge kan absolutt ikke ha en sivilombudsmann med menneskerettsbrudd i bagasjen.

   Enrique Perez-Terron:
   Hvilken sake er det Falkanger er "domfelt" i EMD? Jeg får ikke til å google det.
   I Norge er det ikke mange journalister som faller på å se høyesteretts avgjørelser i sammenheng med navnene nedenfor domsslutningen. Dermed må man ha abonnement på Lovdata for å kunne slå opp slikt.
   Abonnementet selges kun i tipakninger - kr. 10.000/året så kan inntil ti ansatte bruke Lovdata samtidig.

   Marianne Høvik:
   kildehenvisning, mener du kanskje. Ja takk.

   Enrique Perez-Terron:
   Ja, Marius har sikkert nevnt sakene før, men jeg har ikke fulgt så godt med, eller husker ikke. Det Marius sikter til om at Falkangers prestasjon nå skal testes i EMDs storkammer, er Lobben-saken.

   Per Steinar Sørå:
   I tillegg til sivilombudsmannen, skulle også de som har gitt ham stillingen vært stilt til ansvar.

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.04. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155261728866875

   Never surrender to injustice!

   Denne uka skrev Trude Lobben m familie seg inn i rettshistorien, som de eneste som har klart å få en sak mot Norge fra kammeret og inn i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Og det på et område der Norge har skapt internasjonal oppstandelse:

   Barnevernsretten.

   For meg er kampen for rettferdighet kunst av ypperste merke, når den som føler seg krenka sier til den offentlig makt:

   "Bring it on. Because I never surrender to injustice."

  Og bak navnet "Norge" befinner det seg en rekke maktmennesker, som potensielt har begått de mest alvorlige maktovergrep mot en liten norsk familie.

   Og i saken mellom Lobben mfl og Norge heter de:

   Fylkesnemnda ved Tone Wilberg, Raymond Golden og Tore Solberg.

   Drammen tingrett ved Oddbjørg Angell, Eva Anette Steinbakk og Kristian Wear.

   Borgarting lagmannsrett ved lagdommer Tonje Wang, lagdommer Elin Holmedal og kst.lagdommer, Joakim Bakke Nielsen

   Høyesterett ved Bergjlot Webster,Steinar Tjomsland og Aage Thor Falkanger (nåværende Sivilombudsmann)

   Det er altså disse maktmennesker som Trude med familie har tatt kampen med hele veien til toppen:

   Til storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Og hva om Norge blir dømt?

   For denne gang vil ikke høyesterettsdommer Erik Møse være med på behandlingen av saken, slik han var i kammeret, og hvor hans stemme reddet Norge i siste liten.

   Om Norge, altså de nevnte personer, blir dømt, må det utløse svært strenge sanksjoner for de som har vært med på dette.

   For noe større offentlig overgrep mot en vanlig norsk familie, er vanskelig å finne.

   Men rettferdighetens kunst blir ikke vakrere, enn når den lille reiser seg mot maktens urett, på den måten Trude Lobben her har gjort.

   Og som også mange andre gjør:)

   Så en stor takk til alle der ute som gjør nettopp det:

   Never surrender to injustice.

   *

   Monicha Nyhüüs Aas:
   <3 <3 <3

   Aina Kristine Grøthe Hopland:
   ! hva kan en konsekvens være om Norge blir dømt...???

   Marius Reikerås:
   Da skal blant annet de nevnte høyesterettsdommere stilles for Riksrett

   Aina Kristine Grøthe Hopland:
   Marius Reikerås bra! Da satser vi på det ! flink du, og takk for jobben du gjør for alle. Heier på deg !

   Per Steinar Sørå:
   Marius Reikerås dette lød som musikk i mine ører!!

   Martin Seglen Baadshaug:
   Det er ikke sånn det fungerer, Marius.

   Aina Kristine Grøthe Hopland:
   Martin Seglen Baadshaug hvordan fungerer det da, mener du?

   Rune L. Hansen:
   Les straffelov-givningen, inklusivt blandt annet Ansvarlighetsloven, Martin Seglen Baadshaug.

   Anita Johnsen:
   Håper At Disse jævla Dritt Dommerere Blir stilt Nå For Riksrett Her,For Det Fortjener Dritten Ja.

   Eve Anoba:
   On my way!

   Per Steinar Sørå:
   Dette var ventendes, da myndighetene har fått herje på som de ville, og dette kan gå utover disse politikerne som har ansatt rettsmyndighetene!!

   Vibece Bråthen:
   Hurra :) ! !

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.04. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155261779501875

   Noe av det beste med at Den Europeiske Menneskerettsdomstolen slapp Lobben- saken inn for storkammeret?

   At EMD endelig har forstått, at Norges rettssystem bygger på en gedigen rettssikkerhetsbløff.

   *

   Vibece Bråthen:
   Sett en standard!! Jaggu på tide !

   Per Steinar Sørå:
   Lobbensaken må vel betegnes som en æra i norsk rettshistorie, hvor storkammeret slapp gjennom en liten mors sak som og baner vei for videre gransking av norske myndigheter og politikere, jeg har vært optimistisk og av og til litt pessimistisk for at det har gått opp og ned! Men endelig er det på tide at myndighetene får skjelve i klærne, politikerne for legge hovmotet sitt på hylla og følge de lover og regler som skal følges! Som politikere kan man ikke skalte og valte med folket sitt! Vi må tenke over hvem som har satt disse rettsfolka til å ta vare på folkets rettssikkerhet!!

   Kent Ole Furuly:
   Helt enig. Men 1000 kroners spørsmålet er."Hvorfor har dette dysfungsjonelle systemet fått overleve så lenge. JO! kvinnene!" Skylden skal plaseres der den er! Ikke noe mere vis vas!!!! overlevd

   
---
---

   Menneskerettighet MR-N, 12.04. 2018:
   https://www.facebook.com/808316542548659/photos/a.815336001846713.1073741838.808316542548659/2338254092888222/?type=3&theater

   Den Norske Kirke om det biologiske prinsipp:

   "Grunnforholdet mellem foreldre og barn er en skaperordning, et Gudsbestemt forhold, som består ubrytelig og hellig for alle hjem. Det ansvar og den rett som deri er gitt hjemmet, er derfor ubetinget og uopløselig." (1942)

   kirken-og-familien.jpg

   *

   Rune L. Hansen:
   Fra en tid hvor det enda var kristne i den norske kirken.

   
---
---

   Alf Magne Henriksen, 13.04. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1822828094404778/

   Biologiske foreldre er uunnværlige for et barn, sier professor Marianne

   Professor som pryler
   https://www.ba.no/puls/professor-som-pryler/s/1-41-799466
   – Biologiske foreldre er uunnværlige for et barn, sier professor Marianne Skånland.
   ba.no

   *

   Kristian Dirdal:
   Hun er god, og så har hun statusen som skal til for å bli lyttet til! Vanlige mennesker i demokraturet blir glatt oversett av maktapparatet selv om de utad liker å fremheve sitt demokratur!

   Reidun Breivik:
   Det Marianne H. Skånland så er Tusen ganger mer Aktuell i dagens Hun Vet Hva Hun Snakker om BARNEVERNET ER MENNESE ØDLEGGERE :(

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:

   " – Kan vi stole på at barnevernet gjør det beste for barna?

   – Nei. De driver med helt irrelevante ting – til og med bevisst løgn – og de gjør klare feilvurderinger. Det er knapt til noe barns beste å bli skilt fra sine nærmeste og hjernevasket ved å høre nedsettende ting om foreldrene sine.

   – Dette er alvorlige påstander?

   – Det er full dekning for dem. Mange har ringt og takket meg etter tirsdagens program.

   – Hva er det som gjør at du synes barnevernet mangler legitimitet?

   – De handler ikke til barns beste. Heller ikke i overensstemmelse med loven eller med forskningen."

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:

   "– Undersøkelser viser en overhyppighet av selvmord. Dessuten er elendig utdannelse en følge av at barna får problemer på skolen. Levealderen er dessuten lavere og alkoholmisbruk vanlig.

   – Men skyldes ikke det de har opplevd før barnevernet grep inn?

   – Nei. Det er en så fryktelig stor og traumatisk påkjenning for barn å bli fjernet fra sine foreldre, at det er hovedårsaken.

   – Så det er tvangen til et liv uten en biologisk mor og far som fører dette med seg?

   – Alle er enige om at tvangsekteskap ikke er bra. Man tror derimot at det å plante et barn i en familie der det ikke har tilknytning til egne slektninger er en bra metode! Det er ikke sånn vi er som mennesker. Vi føler bare ro og tilhørighet der vi hører hjemme. Se bare på «Tore på sporet» eller adoptivbarn som leter etter sine biologiske foreldre.

   – Men det finnes vel foreldre som aldri burde hatt ansvar for barn?

   – Det vet jeg ingenting om. Den hypotesen er en floskel som barnevernet finner på. Spørsmålet er om noen er i stand til å bedømme dette.

   – Ja, og det er her barnevernet kommer inn med sin kompetanse?

   – Barnevernet gir seg ut for å ha røntgenøyne. De psykologene som blir brukt er kjente familieødeleggere. Hvis du har et menneske du er glad i, så ønsker du å være sammen med det, selv om han eller hun er aldri så lite perfekt.

   – Tilhører et barn sine foreldre?

   – Ja, det gjør de. De tilhører den som har en naturgitt kjærlighet for dem. Men samfunnet oppfatter at det er statens barn.

   – Har du et alternativ til dagens barnevern?

   – Hjemmehjelp eller en husmorvikar. Vi skal ha et barnevern som gir den hjelpen som trengs. Hjelpe barn som har en syk mor. Rykke ut og vaske gulv, lage mat og hente medisiner. Ordne opp på praktisk vis. Istedenfor å utrede og komme med psykobabbel om at moren skjærer for tykke brødskiver og lager dårlig omelett.

   – Hva hadde du gjort selv dersom du fikk problemer med barnevernet?

   – Jeg hadde tatt barna og dratt til utlandet før det i det hadde blitt en sak. Et katolsk land er bra, der er ikke denne galskapen kommet så langt."

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, lørdag 14. april 2018: 

   Mørkt og mellom fjorten og ti pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet dus himmel og opp til omkring seksten pluss-grader utover formiddagen. Atten frem mot 16-tiden. Med seksten klokken 19. Tolv og mørknende omkring 21-tiden og ti og mørkt klokken 22. Med ni pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, søndag 15. april 2018: 

   Mørkt og seks pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt og fem klokken 05. Overskyet med noe yr og ti pluss-grader klokken 10. Derefter overskyet med opp til omkring fjorten og femten pluss-grader utover dagen og noe lavere og mindre overskyet utover kvelden. De aller første påskeliljene har begynt å blomstre her ute ser jeg. I natt eller i morgen skriver jeg en postering om Barnekonvensjonen og dens kriminelle. Tenker jeg akkurat nu. Mørkt og syv pluss-grader klokken 23 og i underkant mot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, mandag 16. april 2018: 

   Mørkt og omkring syv pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp til omkring 12 pluss-grader utover formiddagen. Med 13 pluss-grader klokken 17. Og elve klokken 19. Mørkt, noe yr og åtte pluss-grader frem mot klokken 23 og med åtte frem mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.04. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213184753068166

   Barnekonvensjonen og dens kriminelle

   Det fremgår med tydelighet i Barnekonvensjonen at begrepet "barnets beste" handler om den forpliktelsen enhver har til å respektere og ivareta absolutt enhver av barnets menneskerettigheter.

   Og at hver en av disse menneskerettighetene for absolutt ethvert barn er og skal være umistelig og uavhendelig.

   For alle som ikke vet dette er imidlertid "barnets beste" noe helt annet. Nemlig hva de selv ønsker eller sier at det skal bety. Noe som er noe helt annet enn hva som konkret er angitt og lovbestemt i Barnekonvensjonen. Hva enten de liker å høre det eller ikke.

   En slik dumhet eller uvitenhet må selvfølgelig få - og har fått - katastrofale konsekvenser. I stadig mere av verden. Hva enten det er tilsiktet eller ikke.

   At enhver menneskerettighet er og skal for enhver være umistelig og uavhendelig, er blandt annet slik formulert i Barnekonvensjonen (CRC), i innledningen, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), sier det videre blandt annet også slik:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og for eksempel i Menneskerettighetserklæringen Art 2, at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Og for eksempel i Menneskerettserklæringen, Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   Og som for eksempel lovbestemt i Barnekonvensjonen's Art 4, at:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Det er dette som fremfor noe annet kjennetegner menneskerettighetene, at enhver av de for absolutt enhver er og skal være umistelig, uavhendelig og forpliktende.

   Uttrykket "barnets beste" i Barnekonvensjonen lovliggjør på ingen som helst måte å neglisjere en eller flere av noens menneskerettigheter. Tvert om. Uttrykt også blandt annet på følgende måte i Generell kommentar nr. 14 (2013) om barnets rett, fra FNs Komité for barns rettigheter, Art 16 d:

   "I å gi full effekt til barnets beste interesser, bør følgende parametere bæres i tankene:
   Forpliktelsen til stats-parter til å respektere, beskytte og oppfylle alle rettighetene i konvensjonen".

   Mennesker og sær-interesser som ønsker eller medvirker i å bortføre barn og som dermed tror seg å ha rett til å krenke barnets menneskerettigheter og alt dette er altså medvirkende i og for ulovligheter og er kriminelle.

   Barnets rett til sitt familieliv og alle de mange tilhørende menneskerettigheter i og utenfor Barnekonvensjonen krenkes ulovlig av slike mennesker og sær-interesser.

   *

   Kan dette til tross under noen eller spesielle forhold slike forbrytelser lovliggjøres?

   Ethver krenkelse må for i det heletatt å kunne lovliggjøres blandt annet være helt nødvendig og samtidig for en kortest mulig tid og på en mildest mulig og forholdsmessig måte. Og selvfølgelig også under 100% rettssikkerhet. Blandt annet med sannferdig og solid offentlig god nok begrunnelse og reell hensikt. Inklusivt for enhver aktivt og iherdig arbeide for snarest mulig gjenopprettelse.

   I full respekt for at enhver menneskerettighet for absolutt ethvert menneske er og skal være umistelig og uavhendelig og en minste-garanti og forpliktelse.

   Blandt annet alt dette for i det heletatt å kunne være vern av barn og lovlig.

   *

   Å ikke respektere og sikre en eller flere av Barnekonvensjonens konkrete og uforfalskede menneskerettigheter er altså ulovlig - og kriminalitet. Strafferammene for medvirkning i eller for enhver slik ulovlighet er både nasjonalt og internasjonalt angitt i den lovlige straffelov-givningen. Som selvfølgelig ikke skal kunne forties eller neglisjeres.

   Politikk, mennesker og sær-interesser har forsøkt og forsøker stadig å lure seg unna dette. Blandt annet med forfalskninger og fortielser av menneskerettighetene. Også ikke minst med ulovlige lovbestemmelser, hensikter, dommer, avgjørelser, dokumentasjoner, regler eller prosesser.

   Det er altså ikke bare uttrykket "barnets beste" som har blitt og blir forfalsket.

   Det har særlig også vært alminnelig å forfalske det presise innholdet i og forståelsen av Barnekonvensjonens Art 9 p1 og Art 20.

   Ordet "må" i Art 9 p1 har i praksis av menneskeretts-krenkere blitt forfalsket med ordet "skal". Dette i seg selv er sammenlignbart med å fortie blandt annet ordet "ikke" i Bibelens 10 bud som har lovbestemt at "du skal ikke drepe". Med fullstendig motsatt lov og rett som konsekvens.

   Videre har i praksis blandt annet også ordet "kompetente myndigheter" i Art 9 p1 blitt forfalsket med "ukompetente myndigheter" og "makt- og myndighets-misbrukende (kriminelle) myndigheter". Også med fullstendig motsatt lov og rett som konsekvens.

   Barnekonvensjonen Art 9 p1 går i sin helhet slik:
   "Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste. Slik beslutning kan være nødvendig i særlige tilfeller som f.eks. ved foreldres mishandling eller vanskjøtsel av barnet, eller dersom foreldrene lever atskilt og det må treffes en avgjørelse om hvor barnet skal bo."

   Hverken forfalskninger av det presise innholdet i Art 9 p1 eller forfalskninger eller neglisjering av andre menneskerettigheter skal kunne skje. Blandt annet heller ikke Barnekonvensjonens Art 7 p1, som har lovbestemt at:
   "Barnet skal registreres umiddelbart efter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   En lignende slags forfalskning av Barnekonvensjonens Art 20 har også ofte vært alminnelig blandt menneskeretts-krenkere. Det er nemlig også lett å forfalske og å misforstå Art 20 sin formulering, at:
   "
Et barn som midlertidig eller permanent er fratatt sitt familiemiljø, eller som i egen interesse ikke kan tillates å bli værende i et slikt miljø, skal ha rett til særlig beskyttelse og bistand fra staten."

   Årsaken til at et barn ulovlig, naturlig eller lovlig "midlertidig eller permanent er fratatt sitt familiemiljø" går ikke Art 20 nærmere inn på. Og dette utnytter også menneskeretts-krenkere. Utnytter for å fortie og neglisjere de andre menneskerettighetene.

   Blandt annet Menneskerettserklæringen Art 16 og Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23, som har lovbestemt, at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og Barnekonvensjonen Art 35, som sier at:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   *

   Når foreldre, offentlig ansatte eller andre krenker en eller flere av barnets menneskerettigheter og altså svikter og mishandler et barn. Hva er det riktige da å gjøre? Hva sier Barnekonvensjonen om dette?

   Innholdet i Barnekonvensjonens Art 19 har konkret og presist lovbestemt om dette, i sin helhet med følgende ord, at:

   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
    2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Lovbestemmelser, mennesker, holdninger, hensikter, regler, vedtak, myndigheter, dommer, prosesser eller avgjørelser som sier eller gjør noe annet er selvfølgelig ulovlige.
   
   *

   Hovmod, dumhet, uvitenhet og ondskap kan ha helt andre hensikter eller konsekvenser enn å respektere og sikre barnets og enhvers menneskerettigheter.

   Fordi det enda er altfor hovmodige, dumme, uvitende og onde mennesker mange steder i verden. Får de politisk offentlig makt så kan konsekvensen lett og fort bli myndighets-misbruk i form av forskjellige slags menneskeretts-krenkelser og forbrytelser. Som ikke minst også er smittsomme, både nasjonalt og internasjonalt. Dette er det til alle tider hittil og enda veldig mange eksempler på. Og det er et velkjent fenomen at mennesker og sær-interesser som har oppnådd mye makt gjør utrolig mye for å beholde og å videreføre makten.

   Konsekvensene har vært og er katastrofale og grovt kriminelle. Og smitten har i forskjellig grad spredt seg i land efter land. Også hva gjelder hovmod, dumhet, uvitenhet og ondskap i form av forskjellige slags sær-interesser som ikke respekterer en eller flere av Barnekonvensjonens menneskerettigheter. Også mennesker som ønsker misforståelser, forvirring, dumhet, ondskap og uvitenhet. Konsekvensene har vært og er katastrofale og grovt kriminelle. Og smitten har spredt seg i land efter land. Ikke minst forårsaket av misbrukt eller misforstått og gal bruk av uttrykket "barnets beste". Og en feil og kriminell forståelse av hva menneskerettighetene innebærer og forplikter.

   I praksis perverterer og gjennomsyrer dette samfunnet stadig mere med motsatt lov og rett.

   Enhver vet eller bør vite at feil politisk makt kan medføre eller utløse katastrofer.

   Bruken av uttrykket "barnets beste" frister og forlokker lett mange mennesker. Ofte mere enn noe annet. Inklusivt også til usanne forståelser og forhastede slutninger.

   I praksis betyr dette hva angår barnets og familiens konkrete og presise menneskerettigheter, at de erstattes med sær-interessers eller enhvers oppfattelse, uenighet eller mening om "barnets beste". Propagandaen fra alle slike kan være og er både smittsom og utspekulert. Ikke minst i og for å fortie eller forfalske Barnekonvensjonens konkrete innhold og lovbestemmelser.
  
   De har vist seg å være og å bli og er både Barnekonvensjonens og den nasjonale og internasjonale straffelovgivningens grov-kriminelle. I et uhyre groteskt og omfattende omfang.

   Det politiske offentlige såkalte "barnevernet" (CPS) og dets dirigenter og medspillere forbryter seg konsekvent mot alt og ethvert i Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene og mot et mangfold av nasjonale og internasjonale fellesmenneskelige straffelov-bestemmelser.

   Virksomheten og dens medspillere har via sine forbrytelser og sin propaganda gradvis vokst seg frem til i dag å være verdens farligste og mest livs-ødeleggende og samfunns-ødeleggende og menneskeretts-ødeleggende og menneske-fiendtlige og enda smittsomme offentlige mafia-virksomhet og terror-virksomhet.

   Det mest sentrale i hvordan dette har skjedd og det mest sentrale i metodene og triksene virksomheten anvender har jeg her nu beskrevet og anskueliggjort.

   Som enhver menneskeretts-konvensjon bygger også Barnekonvensjonen på og bærer i seg de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett, forvaltning og politikk - kontra ulovlige. Og inneholder for enhver konkrete umistelige, uavhendelige forpliktelser og minste-garantier.
  
   Faktum er at enhver menneskeretts-krenkelse eller forfalskning av en menneskerettighet i eller med den politiske eller offentlige forvaltningen kan ha som hensikt eller brukes for å skjule eller begå andre og flere menneskeretts-krenkelser.

   Og det har mildt sagt skjedd.

   *

  
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1584181681708103/

   Marthe Karin Hoel:
   Amen.

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 17. april 2018: 

   Mørkt, fuktig, litt yr og omkring åtte pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet og opp mot ti pluss-grader klokken 09. Videre tyngre overskyet, med tretten pluss-grader klokken 14. Med noe vind-drag, antydninger til yr og tolv klokken 15. Derefter med yr og omkring elve og ti pluss-grader frem mot 20-tiden. Halv-mørkt, disig med åtte pluss-grader og yr klokken 21.30. Derefter mørkt og vått med yr og noe vind-drag med omkring syv og åtte pluss-grader videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, onsdag 18. april 2018: 

   Mørkt, fuktig, tildels noe yr og noe vind-drag og omkring åtte pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet med et vind-drag og opp til omkring fjorten pluss-grader utover formiddagen. Omkring fjorten og femten pluss-grader og nokså rolig i luften utover eftermiddagen og frem mot 20-tiden. Med ned mot ti klokken 21. I overkant av ti og mørkt klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 18.04. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155272065401875

   Has Norway left the Rule of Law?

   *

   Klaus Knag:
   Did Norway actually enter this Rule of Law?

   Eve Anoba:
   Wonder :(

   Hege Vatland:
   godt spørsmål

   Rune L. Hansen:
   The Rule of law uforfalsket er selve kjernen i og for et demokrati. Blir det ulovlige offentlige lovbestemmelser eller avgjørelser i et land så skades og ødelegges demokratiet.

   Cecilie-Marie Holmen:
   Lenge siden det !

   Eve Anoba:
   They jump the law like a frog or they don't know about the laws ?

   Eve Anoba:
   Lawless Norway.

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.04. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155271886311875

   Det er uforståelig og uakseptabelt at nemnda og norske domstoler, 10 år etter Sanchez- dommen der Norge ble domfelt for brudd på EMK Artikkel 8, fortsatt bygger sine avgjørelser på offentlige påstander som ikke på noen som helst måte er fulgt opp med substansielle bevis. Familien er i så måte i realiteten blitt totalt forsvarsløse i denne kampen.

   *

   Ken Olsen:
   Dette er dessverre så sant som det er sagt, og helt perverst hvordan de sammen skaper en form for bekreftelse på deres teorier... Som da ses som et bevis, uten dette eksisterer.

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Null rettsikkerhet med et resultat av tusenvis av døde og raserte skjebner.

   Lillian Lervold:
   Når er tiden inne for å sette navn på elefanten i rommet og hoppe rett i smørøyet ? Å traske rundt i grøten er bortkastet tid - for alle andre enn de .

   Sveinung Vegsund:
   Vi velger vår egen praksis vedrørende presedens.

   Rune Fardal:
   Forandrer seg ikke før de blir holdt personlig ansvarlige! «Barnevernet mener at...» er ikke en faglig basert vurdering.

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 19. april 2018: 

   Mørkt og omkring ti pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol fra dus lys blå himmel og seksten pluss-grader klokken 10.45. Med tildels slørete himmel og nitten pluss-grader klokken 12. Spredt lett skyet og tyve klokken 14. Med noe mildt vind-drag utover dagen også. Med atten pluss-grader klokken 18. Mørkt og ned mot elve pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.04. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213203363293410

   Jo dårligere et land styres dess bedre bagatelliseres, forties og forfalskes offentlige menneskeretts-krenkelser.

   Dette er bare en av grunnene til hvorfor absolutt alle og enhver må og skal ha null-toleranse for reelle eller mulige offentlige menneskeretts-krenkelser.

   *

  
 Toni Stannov:
   Tak for endnu en skarp, præcis og kort kommentar

   
---

   https://www.facebook.com/groups/199743186879993/permalink/842194099301562/

   Mirza Ramic:
   SANT

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1829618337059087/

   Mary Ann Fedje:
   Det er derfor vi må få bort dagens diktaturnorge også!

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.04. 2018 shared a post:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155274058956875

   Snart har vi nordmenn på flukt over hele verden.

   Soon we have Norwegians " on the run" all over the world.

   Truls Thue, 19.04. 2018:

   I live in Portugal. On the run from Norwegian’s in the police and local government at Voss. Ivar Hellene (prev police chief), Skattum (police chief at Voss, Marianne Røynesdal, (prev leader at Voss C.P service) Oddmund Berge, (leader at Voss child protective service), Sigbjørn Lien (fosterparent to my childrens mother), Ivar Fredriksen, (My own stephfather), Toril Eliassen Fredriksen (My mother), Barnehuset Bergen, Arntzen (Police jurist, Bergen), and BUP Voss, is the responsible for all the lies and abuse of power. And for taking away a caring father that had 50% custody for his children! Now because of these lies and abuse of power, I can’t see my children at all, or contact them in any way, for 3,5 years, for not breaking any laws or do anything wrong to my children! Norway’s minister Erna Solberg do nothing to clean up in a system who kidnap children for profit, so foster parents and institutions can benefit on desperate children who misses their biological parents! Don’t come to Norway!  Please share!

   *

   Eve Anoba:
   BV MENTAL TERROR

   Eve Anoba:
   BV häxor ska bort i samhället.

   Haakon Olav Andreassen:
   Tydelig Will West i Norsk Barnevern uten LOV å DOM DIKTATUR kaller vi det på Godt Norsk   Gestapo eller Kvslingsmetoder ala Nazister er hva dem praktiserer i Norsk Barnevern i dag


   willwest.jpg


   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonens Art 7 p1:

   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Barnekonvensjonens innledende ord:

   "De stater som er part i denne konvensjon, (...) som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Menneskerettserklæringen Art 16 og Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Rune L. Hansen:
   Ansatte i den politiske og offentlige forvaltningen i dagens Norge vet de er forpliktet til å respektere og sikre menneskerettighetene for enhver, men gjør det likevel ikke.

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, fredag 20. april 2018: 

   Mørkt og omkring ti og ni pluss-grader Celsius her ute i natt. Lyst med noe dis i luften og ned mot syv pluss-grader klokken 06. Overskyet med opp mot atten pluss-grader frem mot klokken 10.30. Tretten klokken 12 og seksten klokken 13. Tildels spredt skyet og delvis overskyet utover eftermiddagen. Fugler som synger solo rundt omkring. Med ned mot ti pluss-grader og overskyet klokken 21. Nesten mørkt og ni pluss-grader klokken 22. Mørkt, antydninger til yr og omkring åtte pluss-grader frem mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.04. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213208214574689

   Barnekonvensjonen og begrepet barnets beste

   Barnekonvensjonen sier selv klart og tydelig at det er ikke slik at "barnets beste" trumfer eller står over menneskerettighetene.

   Barnekonvensjonen sier og lovbestemmer tvert om at menneskerettighetene står over - og er barnets beste.

   Og at enhver av menneskerettighetene for ethvert barn og ethvert medmenneske er og skal være umistelig og uavhendelig.

   Blandt annet klart og tydelig sagt med disse ordene i Barnekonvensjonens innledning - at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Og for eksempel Art 2:
   "De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag".

   Og Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Begrepet "barnets beste" i Barnekonvensjonen er altså den konkrete forpliktelse absolutt ethvert menneske har til så langt det er mulig å repektere og sikre ethvert barn og ethvert medmenneske absolutt enhver av dets menneskerettigheter. Uten unntak.

   Dette er en selvfølgelighet og en minste-garanti i og for Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene.

   Uten ville det ha vært overlatt til politisk eller offentlig vilkårlighet. Hvilket Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene i alle sammenhenger advarer mot og er og skal være en enhvers beskyttelse mot.

   Sagt og lovbestemt blandt annet slik, i Barnekonvensjonens Art 16:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Samtidig sier og lovbestemmer menneskeretts-konvensjonene også klart og utvetydig, at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
   (Menneskerettserklæringen Art 16 og Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23.)

   Og blandt annet i Menneskerettserklæringen Art 30, at:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Lovens definisjon på begrepet "barnets beste" er altså på ingen som helst måte noe vagt, uspesifisert eller vilkårlig. Tvert om.

   Og det er altså under enhver omstendig ulovlig og kriminalitet at eller når mennesker eller instanser, hvem enn de er, medvirker i eller for en uønsket menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker.

   *

  
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1830499466970974/

   JarLe Olav Østhus:
   Dærfor har wi ' Nasjon aL Dagen ¤

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1587416008051337/

   Bel Cisne Luz:
   Can I translate it into Spanish and put it on my wall?

   Rune L. Hansen:
   Yes, of course. And on my wall too, please. :)

   Bel Cisne Luz:
   takk

   Rune L. Hansen:
   Takk til deg og.
 
   Bel Cisne Luz:
   Why here in Barnevent, supposedly a country developed Norway, not third world, do not respect these rights?
   these rights for what I read are unappealable
   I honestly do not understand, the Barnevent method

   
---
---

   Andreas Gundersen, 20.04. 2018 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre), shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1831994526823489/

   Hjalp norsk barnevern-flyktning i Polen: Nå får han Familievernprisen
   http://bodøposten.no/hjalp-norsk-barnevern-flyktning-i-polen-na-far-han-familievernprisen/
   Jerzy Kwasniewski er president i den polske menneskerettighetsorganisasjonen Ordo Iuris som i dag mottar Familievernprisen i Drammen på vegne av…
   bodøposten.no

   *

   Cecilia Övall:
   Fint det..

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:

   "Jerzy Kwasniewski er president i den polske menneskerettighetsorganisasjonen Ordo Iuris som i dag mottar Familievernprisen i Drammen på vegne av organisasjonen. Det er Ordo Iuris sin hjelp til en norsk barnevern-flyktning i Polen som skal være begrunnelsen for prisutdelingen.

   Organisasjonen beskytter hovedsaklig polske innbyggere sine menneskerettigheter, men Europarådet ga Ordo Iuris såkalt konsultativ status i 2017, noe som gjør at advokatene i organisasjonen kan delta i Europarådets juridiske aktiviteter. Dessuten hjelper de også flyktninger i Polen.

   En av flyktningene er den norske moren Silje Garmo og hennes baby Eira som har søkt asyl i Polen grunnet at de skal ha blitt forfulgt av barnevernet i Norge. Silje Garmo sin sak gjelder ikke bare at barnevernet skal ha krenket hennes menneskerettigheter og ønsker å ta hennes barn.

   – Vi mener at familiens verdighet og dens rett til å beskytte sitt familieliv er en naturgitt rettighet. Den er også nedfelt i Konstitusjonen og i menneskerettighetene, sier Jerzy Kwasniewski til Norge IDAG."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.04. 2018 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre), shared a post:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/?multi_permalinks=1828906113798997

   Morten Henriksen, 12.04. 2018:

   Jeg er ung å har vært innom barnevernet i mange år :( :( :( jeg kan derfor ikke få barn når jeg er i Norge pga at da kommer jævlene å kidnapper dem :( :( :( :( så hvis jeg vil ha barn bør jeg altså flytte til et land som norske barnevernet ikke har myndighet i, dette fikk jeg vite av en advokat som jeg har hatt mye kontakt med. I en alder av 10 år ble jeg altså fra tatt retten min til å ha barn når jeg bor i Norge :( :( :( :( 

   *

   Kjell Jakobsen:
   Dette er jo sykt. blir dømt til ikke å få barn i Norge. Med andre ord så blir en dømt for barne mishandling .lang tid i forveien. :(

   Rune L. Hansen:
   I praksis blir en dermed samtidig også dømt til ikke å kunne leve i ekteskap eller familieliv, Kjell Jakobsen! Og til heller ikke å kunne ha kontakt med barn eller barnefamilier!

   Rune L. Hansen:
   Og til å leve konstant under tortur, isolasjon og stigmatisering.

   Kjell Jakobsen:
   Rune L. Hansen ja jeg skjønner allt nå. det er helt råttent. å ødelegge unge folk på denne måten :(

   Kjell Jakobsen:
   kjenner e

   Kjell Jakobsen:
   Kjenner noe til dette. men aldri tenkt den tanken.

   Kjell Jakobsen:
   Da skjønner jeg hvorfor så mange unger som er blitt voksne og fått unger. blir forfulgt. Når en vet foreldrene har hatt med barnevernet og gjort. Hadde ikke tenkt på dette før jeg leste dette her!

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, lørdag 21. april 2018:  

   Mørkt, vått, disig og tildels yr og omkring syv pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått og åtte pluss-grader klokken 09.30. Overskyet med dus sol og tolv pluss-grader klokken 14. Delvis overskyet og skyet utover eftermiddagen, med ti pluss-grader klokken 18. Nokså mørkt, tiltagende halv-måne sør-vest og fem pluss-grader klokken 22. Tre pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 21.04. 2018 shared a post:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155277324106875

   Rasha Masri, 20.04. 2018:

   Kjære venner. For hundrede gang og aller siste gang, viser prøvene som er tatt av min datter her i Polen (som dere ser under) at de er negative. Da gjenstår det flere spørsmål. Hvordan kan prøvene tatt i Norge være positive, mens her i Polen, er de negative?

   Psykiateren, Bjørn Østberg, sendte min datter til en god venn av han på Rikshospitalet.
   (Siden når sender psykiatere barn rett til Rikshospitalet og hopper over fastlegen?) De satt i gang med hjelp av barnevernet ryggmargsprøve under full narkose (UTEN gi beskjed til familien), hud biopsi og de begynte med medisinering.

   Selv saksbehandleren, Kristoffer Fjeldheim, ble kritisert av institusjonen fordi han hadde ikke lov til å lKKE informere familien om behandlingen siden foreldrene har foreldreansvaret. Men han skyldte på psykiateren! Men psykiateren skyldte på Rikshospitalet, mens Rikshospitalet skyldte på barnevernet, at de ikke fikk lov av Kristoffer Fjeldheim å informere familien. Hvem lyver her? ALLE SAMMEN.

   Mitt barn var prosjekt for medisinstudenter på Rikshospitalet. Selv om to leger, en dermatolog på Rikshospitalet bekreftet at utslettet min datter fikk, var ikke lupus, det var sikkert bare i følge av medisiner, og en overlege på Drammen sykehus bekreftet at min datter IKKE er psykotisk og hun har ingen symptomer som ligner på psykose.

   Allikevel fortsatte Bjørn Østberg med å medisinere min datter med antipsykotika som gir utslag som ligner på lupus! Og Rikshospitalet fortsatte å medisinere mitt barn med kortison for lupus, selv om legene sa det er "ukjent" om hun har det eller ikke.

   Så Rikshospitalet, HVORDAN kan dere si at min datter viser fremgang med behandlingen selv om hun ikke har lupus? Hvordan kunne dere behandle min datter med farlig høye doser kortison som kan gi konsekvenser for hennes helse i fremtiden, som dere OGSÅ har bekreftet at hun kommer til å få? Hvorfor ville dere gi henne kreftbehandling, når dere ikke var sikre på at hun hadde lupus? Hvordan kan dere si til min datter at hennes lupus angriper leddene, mens hun ikke klarte å ga bare på grunn av deres kortisonbehandling? Dere planla å legge henne inn på epileptisk avdeling, fordi det var ingenting som tydet på hjernebetennelse, som dere sa hun hadde. Selv om 3 overleger i Polen sa at hun har aldri hatt hjernebetennelse. Kanskje dere kan også forklare hvorfor dere ga p-piller til en 13 åring og masse astma medisiner som hun ikke hadde bruk for?

   Så planen var å medisinere mitt friske barn og GJØRE henne "alvorlig syk" slik at barnevernet kunne vinne saken.

   Østberg hadde også lovet å stå på min familie sin side og lovet barnet å få henne hjem. Men når han kommer til retten sier han at vi ville at han skulle misbruke sin makt slik at vi kan få barnet hjem. Han anbefalte institusjon på det sterkeste, fordi mitt barn er "alvorlig syk" og hun trenger overvåkning 24 timer hele tiden. Han sa at han skal personlig følge opp min datter. Rett etter at rettsaken var ferdig, og barnevernet Bærum vant saken, sa han til min datter at hun "bor for langt unna" og hun må finne seg ny psykiater.

   Min datter bekreftet til leger i Polen og til retten i Norge at hun har aldri selvskadet seg eller forsøkt selvmord hos familien, som også våres vitner kunne bekrefte. Hun begynte bare med selvskading på Mølladammen ungdomsskole (der de kidnappet henne), og prøvde å ta sitt liv flere ganger under omsorgen til barnevernet. Men allikevel tok de barnet og risikerte hennes liv og la henne under psykisk og fysisk press med medisiner hver eneste dag. Kristoffer Fjeldheim fikk på hodet til min datter at hun ikke skulle informere oss, (hennes familie), fordi "fremmede blir ikke informert".

   Bærum kommune, med samarbeid med Mølladammen ungdomsskole har jobbet sammen for å skjule sin kriminalitet da vi klagde på mobbing, fordi skolen har et kjent mobbeproblem og et dødsfall. Hver gang barnet sa at hun ville hjem, ble hun kastet på psykiatri flere uker av de ansatte.

   Kristoffer Fjeldheim og Bjørn Østberg tror de er beskyttet av et panel av klovner, men selv om Gud selv beskytter dem, kommer jeg til å ta dem, og de kommer aldri til å slippe unna det de har utsatt min datter og familie for.


   lab-test-Poland.jpg

   *

   Torill Hammervoll:
   Barnevernet kan manipulere det meste :( 

   Rune L. Hansen:
   Virksomheten og dens medspillere manipulerer og lyger om absolutt alt og alle den kan. Fordi de vet egentlig at det er ingenting av det driver med som er lovlig, men at det er groveste slags sadisme overfor både barna og deres foreldre og familier. I og for en grotesk politisk mafia-virksomhet med sine forskjellige sær-interesser!

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, søndag 22. april 2018: 

   Mørkt og omkring to pluss-grader til ned mot null Celsius her ute i natt. Overskyet og mildt i luften med ti pluss-grader klokken 12. Med disig himmel og yr omkring 14-tiden og videre med regn frem mot 16-tiden. Med yr frem mot klokken 20 og derefter. Mørkt, vått, fuktig, tildels yr og omkring ti og elve pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, mandag 23. april 2018: 

   Halv-mørkt, disig, vått, yr, mye forskjellige fugler hørlige og syv pluss-grader Celsius her ute klokken 05. Vått, men mindre disig og uten nedbør klokken 08. Men litt derefter disig og yr igjen. Ikke mye annerledes videre utover formiddagen. Med oppmot ni pluss-grader klokken 13. Med omkring syv pluss-grader utover eftermiddagen og kvelden. Mørkt og vått med seks pluss-grader og mindre nedbør sent på kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.04. 2018 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1618265354877277/

   "Også kommunalsjefen i Herøy kommune synes barnevernslederen unike lovtolkning er noe rar:

   – Jeg finner det merkelig at vi ikke skal følge gjeldende lovverk og konvensjoner, sier Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth som er kommunalsjef i Herøy kommune.

   Rådmannen i kommunen i Møre og Romsdal er enig med kommunalsjefen i Herøy kommune:

   – Jeg synes det virker merkelig, sier rådmann Olas Jon Kopperstad til Bodøposten.no.

   Barnevernslederen Evy Løfoll har ikke vært tilgjengelig for kommentar om skandalen."

   Skandale: Barnevernsleder mener menneskerettighetene ikke gjelder!
   http://bodøposten.no/skandale-barnevernsleder-mener-menneskerettighetene-ikke-gjelder/
   Menneskerettighetsjuristen Marius Reikerås har vært i dialog med barnevernet i Herøy kommune i Møre og Romsdal. Bakgrunnen skal være en konflikt der…
   bodøposten.no

   *

   Mona Rodian:
   At noen synes det er merkelig først nå ? Jeg undres over at "ingen" har reagert før nå ?

   Rune L. Hansen:
   De har antagligvis hverken lest eller forstått menneskeretts-konvensjonene. Til tross for at de, som enhver annen, er forpliktet til det. De vet antagligvis ikke engang at de, som enhver, er lov-forpliktet til selvstendig å lese og å forstå og å adlyde absolutt alt og ethvert i menneskeretts-konvensjonene. Og at det er og skal være absolutt enhvers personlige minste-garanti og forpliktelse.

   Rune L. Hansen:
   De er indoktrinert til å tro at andre har gjort det og gjør det for seg. :(

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, tirsdag 24. april 2018:

   Mørkt, vått og omkring seks pluss-grader Celsius efter hvert med yr her ute i natt. Disig himmel, yr, vått og syv pluss-grader klokken 09. Det samme videre utover formiddagen. Og videre utover eftermiddagen og kvelden. Det samme med seks pluss-grader og mørkt sent på kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.04. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213237298461768

   Kjærlighet og medmenneskelighet er ikke å forurette noen.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1591322270994044/

   Kjell Erik Midtgård:
   Nope, d var ikke hva jesus sa at kjærlighet er.

   Rune L. Hansen:
   Jo, det var nok det også Jesus sa at kjærlighet er, Kjell Erik Midtgård.
   Selv om hyklere og kriminelle misliker å høre det.
   Les for eksempel -

   1 Joh. 4,7:
   "Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud."

   1 Joh. 4,21:
   "Og dette er det bud vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror."

   1 Joh. 4,18:
   "Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt."

   Rom.13,10:
   "Den som har kjærlighet, gjør ikke noe ondt mot sin neste. Derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven."

   Matt. 6,33:
   "Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg."

   Gud er i henhold til Bibelen og Jesus denne kjærlighet, og Guds bolig og verden er og skal være denne rettferdighet.

   Else Borge:
   Mange er født uten evne til kjærlighet...

   Rune L. Hansen:
   Det er vel en forhastet slutning fra din side, Else Borge? Barn er jo enda uskyldige.

   Og les hva Jesus sier i Matteus 18,3:
   "Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket."

   Else Borge:
   Ja, jeg gjorde det, derfor vet jeg mye om evnen

   Rune L. Hansen:
   ?

   
---
---

   Live for Love, 24.04. 2018:
   https://www.facebook.com/liveforlove.kirstenree/photos/a.469225933117698.110999.469083976465227/2128718563835085/?type=3&theater

   To be free is to be capable of thinking one’s own thoughts -

   not the thoughts merely of the body, or of society, but thoughts generated by one’s deepest, most original, most essential and spiritual self, one’s individuality.

   ~ Rudolf Steiner ~ (Philosophy of Freedom)

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.04. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155283930991875

   Norsk familie innvilget asyl i Polen, fordi polske myndigheter konkluderer med at Norge bryter med menneskerettene.

   *

   Anne Shrestha:
   Marius da er det vel flere som kan innvilget asyl...

   Marius Reikerås:
   Ja

   Bjørn Arild Andersen:
   Ganske utrolig, spør du meg.

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Alle som jobber i offentlig sektor, burde ha kunnskap om disse rettigheter. Det er enkelt, det er prinsipper, de skal bare følges, de er ferdig tolket.... og det er de offentlige ansattes fordømte plikt, å påse at de er objektive, og ikke krenker den subjektive parts rettigheter.

   Jan Dzuik Andersen:
   Jeg vidste at polakker har hjertet og kendskab til nazismen i Skandinavien, tak til Marius ubetinget kamp for menneskerettigheder, der burde være forsvaret af os alle <3

   
---   

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, onsdag 25. april 2018: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring seks til fire pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått, yr og fem pluss-grader klokken 09. Videre spredt lett yr og opp til omkring åtte pluss-grader frem mot 13-tiden. Mindre nedbør og mindre vått med oppmot ni pluss-grader frem mot 15-tiden. Ti og overskyet fra vest klokken 17. Mørkt med en tiltagende halv-måne i sør og fire pluss-grader klokken 23. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 25.04. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155286730371875

   Du skjønner at samfunnet har gått av skaftet, når en fyllemelding til Liv Signe Navarsete er Norges viktigste nyhet .

   *

   Per Steinar Sørå:
   Politikerne venter at folk skal synes synd på dem stakkars!

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Det er sannelig godt beskrevet.

   Jørn Lundgreen:
   Stortinget er norges største og dyreste SFO

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Ja Norsk politikk består i dag av intimpolitikk.

   Aage Reitan:
   Senterpartistene går av skaftet for en melding som bare er fyllerør, og så blir det et hovedoppslag i media. All oppmersomhet er god reklame for Senterpartiet

   Lill Heidi:
   ja, og når "hele facebook" skriver om og deler det samme da så,,,,, hvordan kan man unngå "the sharade" ;)

   Tove Strokkenes:
   Jamen det er jo siste mote, - å være krenket.

   Lill Heidi:
   ?

   Heidi Marlen Danielsen:
   Det e gått så langt at eg skippe nyhetssendinger , de som var et must før....orke rett og slett ikke mere slarv og politisk privatliv lengre ....
   Folket blør, mens politikerne diskuterer og bruker politisk/politi resurser på bullshit ! Beklager språkbruken.

   Eve Anoba:

   all-of-this.jpg

   Eve Anoba:
   
   kriminelt-beteende.jpg

   Reidar Pløyboy Bjørnstad:
   Tenkte omtrent det samme. Terrorister: glem bomber og granater, glem gift i drikkevann osv osv. Nei hack deg inn på telefonnettet og Facebook og sleng rundt deg noen slibrige meldinger og alt av folk som faktisk SKAL STYRE DETTE LANDET går helt i vranglås og detter sammen som et korthus

   Ann Tove Buklev:
   Det er latterlig at det brukes tid på dette, og på hver en nyhetssending. Jeg har to ganger i mitt liv fått lignende meldinger. Skulle jeg også anmelde det? Får jeg samme oppfølging fra politiet og presse? Er Navarsete sitt liv mer verdt enn mitt hva gjelder alvor av slike anmeldelser? Det er så mye tøv! Et voksent kvinnfolk som det der, som langt der fra er noen pusekatt, kunne vel sletta meldinga og gått videre. Der har vi en kulturminister som har ligget og rulla seg med sex i en grøftekant og bæljet etter "kar" i bryllupet til Borten Moe, og flydd rundt å klepet flere mannfolk i taska, og hun får gå videre uten konsekvens.. Nei, nå får det være nok tøv, så får de begynne å jobbe med politikk, som de er betalt for. De får innføre totalt alkoholforbud i kretser der politikere har fest for ettertid, om de ikke kan te seg som folk, uten at det skal bli slik sirkus i mediene. Hva er det de holder på med nå, som mediene IKKE skriver om? ACER og maktoverdragelse, internasjonal politikk og her hjemme. Menneskerettighetene som er frarøvet folk. Jeg finner snart ikke dekkende ord for tullingene.

   Heidi Turid Dammann:
   Dette er tåkelegging og en avledningsmanøver slik at folk skal miste fokus på de viktige og alvorlige forholdene i samfunnet.

   Tove Sand Winås:
   Stor skam at politiet må bruke sin tid på en sånn ting. Sikkert andre som har fått værre sms enn hun :(

   Bente C Larsson:
   ja... og den er flere år gammel.....

   Brit Jensen:
   Ja hun har ikke noe på tinget å gjøre . Når hun ikke klare å ordne dette selv .

   Brit Jensen:
   Stakkar nå er hun også misbrukt sykemeldinger . .. Hun er sykemeldt ..

   Maria S. Nyksund:
   Hadde det samme skjedd oppi nord..med ak dn samme meldinga-så hadde ingen hæva et øyebryn engång!! :( :(

   Tone Ballo:
   Åjo da!

   Knut Harald Lindberg:
   Og de som virkelig har sextrakkasert ungdom, det være seg Frp, Høyre, Sp, Krf, Ap og andre, fremdeles sitter på Stortinget med millionlønn!!!!!!

   Aud Strandman:
   Blir kvalm av de politikerne ,hva er det egentlig dem holder på med.... Sitter de på stortinget for å spre dritt :(

   Rasha Masri:
   Politikerne har mye fritid

   Turid Bråten:
   Å så etter 2 år. Skjer det ikke verre ting?
 
   Elisabeth Larsen:
   Haha se det jeg delte

   Borghild Dorthea Dahl:
   Kunne ha ordna dette privat.

   Glenn Westbye:
   SYKMELDT IDAG for en tekstmelding hun fikk for 2 ÅR SIDEN ???? Spar meg -

   Inger-Johanne Rønne:
   Glenn Westbye Nei nei nei :( :( 

   Roy Åge Tuv:
   Jeg har en utenlandsk nyhet også; Beoyncé falt på scenen.
   Ellers har Fru Hanssens katt blitt funnet.... som en gla'nyhet mener jeg.

   Anne Grete Axelsson:
   Log deg inn : https://open.spotify.com/album/1dhch97gR6Yfzu31kgLLtY
   MeToo
   Spotify

   Juro Kuvicek:
   En slibrig sms... Sette seg oppå en full 17-åring... Jada virkelig likhetstrekk i de to sakene der... Eeeeh... Not!

   Jan Inge Pedersen:
   Ja og på toppen av alt så er hun sykemeldt.

   Brynhild Karlsen:
   Useriøs oppførsel, og gudene vet hva som er politikk til gagn for de små i samfunnet. Lavmål.

   Anne Grethe Florin:
   :) :) :) :) :) :) :) :) :) 

   Jorunn Guttormsen:
   Det er tåpelig det hele på storting å regjering. Sex å alkohol , før en gjeng!!! Ingen gjør noe jobb.

   Tone Ballo:
   Skammelig er nivået på de som driver med politikk. Må lete med lys og lykter for å finne noen redelige av de.

   Irene Henriksen:
   Pinlig!

   Lill Krogh Mikalsen:
   Både "russeferiring" a-la guttetur med innslag av barnslige meldinger til partifeller og den etterfulgte mediedekningen er fullstendig hjernetomt. Gi disse guttungene en kollektiv avstraffing i form av nedgradering i rollene de er gitt i politisk sammenheng. Sett et eksempel på hvordan man IKKE oppfører seg, helt uakseptabelt også i private settinger. Deretter bør media ta fatt i de mer viktige tingene i samfunnet enn disse tåpelige guttestrekene.

   Anette Bull:
   Det er tydelig at en liten gruppe styrer saker som skal omtales, vi er vel snart ferdig med fyllemeldinger og saker av seksuellkarakter? Hvilke andre alvorlige saker og problemer står vi ovenfor i samfunnet ?

   Knut-Arne Jenssen:
   Hver si løst, sa gubben, han drakk mens de andre sloss! :-)

   Ole Morten Senneset:
   Skulle tru at spionasje mot Russland var ei viktigere sak og få slutt på, enn dette. Det er det altså Ikkje. Dette hører til på kammerset i partiet. Dette gjeld da også for andre partier den senere tid. Her i Norge er det Ikkje slutt på å bruke gapestokk. Noen ganger så får slik jornalistikk tragiske konsekvenser. Eksemplene er egentlig mange og Ikkje noen. Som til dømes at vi hadde en gang en børsdirektør som valgte å drukne seg i Akerselva.

   Hans Jørgen Strøm:
   ja så jævlig navlebeskuende er vi. jeg ser bilder fra krigene i Syria og ikke minst Jemen på mine TV kanaler og internett. det er for trist. men det verste er kanskje den tausheten om dette blant folk og også politikere.

   Mari Anne:
   Uskyldig sms? Det sier meg noe om hvilke kvalitet det er på topp politikerne. Det sier meg da også, at det ikke er merkelig at de ikke reagerer på dagens destruktive barnevern. Når de er blottet for respekt for kollegaer, hvordan skal de da vise respekt for bv rammede?
   Forøvrig tok Navelsaker først nå tak i dette med sms, som skjedde for 2 år siden, fordi det var i bryllypet til Borten Moe at Grande og 17 åringen hadde seg på vei hjem.... Borten Moe publiserte dette på sin fb side, for å ramme Grande. I sympati for Grande, tok nå Navelsaker drem den to år gamle sms saken. Dette for å vise at Borten Moe, kan feie for egen dør.

   Heidi Rødsand:
   Bare styr i alle partier har de tid til og styre landet vårt :( bli rød snart jeg

   Marianne Høvik:
   Vel vel.. kan ikke se bort i fra, at "noen" ikke ønsker henne vel i politikken, og at hun har "lurt seg selv" med "støtte fra andre" til å komme fram med dette nå, flere år etter at det skjedde. Nettopp for å få henne ut av politikken. Ingen har kommet fram som avsender...men, hvorfor kan de ikke spore opp hvem det kom fra, ved å sjekke hvem som brukte telefon nummeret det kom fra? Nå skal hun sykemeldes, hørte jeg nettopp på dagsnytt 18. Og etter det er hun antagelig ikke lenger en politiker man behøver å bekymre seg for. Hun har spilt seg selv ut. Selv om jeg i prinsippet er enig i at slike meldinger, uten at jeg vet hva den bestod av, ikke bør sendes rundt blant politkere, hvis de skal kunne stole på hverandre, så er det nesten patetisk. Men, samtidig nyttig at dette skjer. Hvem er den neste som skal ut ? Siv Jensen ? hun har kommet rimelig lett ut av alle disse "barnehage taktene" som Syvi Listhaug påstår er musikken som spilles blandt politikerne nå om dagen.

   Heidi Beate:
   Og at hun må bli sykemeldt for å få EN sms ?? 

   Solfrid Sandøy:
   Ja det kan du si :) :) :) 

   
---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, torsdag 26. april 2018: 

   Mørkt og mellom fire og fem pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og vått, tildels med yr, og opp mot seks pluss-grader utover formiddagen. Med opp til omkring syv utover eftermiddagen. Og seks frem mot 21-tiden. Mørkt, vått, lett yr og fire pluss-grader sent på kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 26.04. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155288265796875

   Re: SV: Menneskerettsloven - barnevern]

   From: marius@reikeras.no
   Date: Thu, April 26, 2018 1:07 pm
   To: "Atle" <FmosAGr@fylkesmannen.no>

   Hei, nei det er den ikke.

   Innrømmelsen fra barnevernsleder i Herøy, Evy Løfoll, om at
   menneskerettene ikke faller inn under "deres virke", er et nasjonalt problem som omhandler de aller fleste av landets kommuner.

   I alle fall er ikke kunnskapsnivået om hvor langt menneskerettene rekker for å beskytte befolkningen mot offentlige overgrep, godt nok ivaretatt.

   Av den grunn er meldingen også sendt landets Fylkesmenn, herunder Fylkesmannen i Østfold .

   Mvh

   Marius Reikerås

   *

   "Vi har mottatt en e-post fra deg som er attestert til Evy Løfoll i Her kommune.

   Vi tror at den er feilsendt oss og vil gjøre deg oppmerksom på dette.

   Vennlig hilsen

   Atle Grønstøl
   seniorrådgiver

   Helse- og sosialavdelingen
   Fylkesmannen i Østfold

   Tlf: 69 24 70 94"

   *

   Ken Olsen:
   Noen ganger kan man undres over hva de egentlig bruker til å tenke med, og hva de bruker til å sitte på...
   Deres lykke dag, er en dag med vondt i hodet. For da trenger de ikke å måtte bruke frem til lunsj pausen, med å skjønne hvilken ende de skal sette seg på...
   For så å bruke resten av dagen, med å fra legge seg ansvaret...

   Mona Kågen:
   Bek-mørkt da vet du.. :)

   
---
---

   Ty Jackson, 26.04. 2018:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=578984472470824&id=100010778280712

   Executive Order to Restore Integrity to State Courts

   In response to thousands of meritorious complaints that I have received, from The American People, from all over the nation, since taking office as your President, I am issuing this very belated Executive Order.

   For decades, numerous lower court judges have issued court orders that Violate the Rights of Americans. Each such illicit court order is a clear cut Felony Committed by the judge pursuant to US Code Title 18, Section 242.

   Although the law is crystal clear and easily understood, the aforementioned violations have continued unabated. The results of these Crimes Against The People have been horrendous. These Abominations have been especially prevalent in the "family courts".

   The Social Carnage of which I spoke in my inaugural address has destroyed the lives of millions of American Citizens. Millions of American Children have been wrongfully taken, Under Color Of Law, from fit parents. The parents have become financially destitute in their futile efforts to rescue their children from the foster care industry. Many have become homeless and many have committed suicide.

   Not only have the Mothers and Fathers Committed suicide, many of the children who have been physically, sexually and chemically abused in foster care have also Committed suicide.

   This very dark chapter in American History is going to come to an end, so help me God.

   The numerous violations of the Rights of The People have enabled the "Family Court Racket" to operate for decades. Motivation for this ongoing Criminal Enterprise has been monetary. Hundreds of billions of dollars have been taken from the Social Security Trust Fund to finance this Criminality.

   Draining the Social Security Trust Fund, in effect, is stealing the retirement of the younger generation of Americans.

   I am hereby ordering vigorous enforcement of Federal Criminal Complaints submitted to Federal Magistrate Judges in conjunction with Rules 3 and 4 of The Federal Rules of Criminal Procedure, pursuant to US Code Title 18, Section 242.

   The Supremacy Clause for the Constitution Of The United States shall nullify any attempt to circumvent, abrogate or violate the Constitutionally Protected Rights of The American People.

   Any non-compliance with this order will be ample grounds for removal of any judge who is guilty of Obstruction Of Justice, Dereliction Of Duty, Malfeasance, Misfeasance or Nonfeasance. Any such offender will also be Indicted and Prosecuted.

   Signed ...........................................
   Donald J. Trump
   President of the United States

   Date ..........................


   If president Trump signs this Executive Order, without substantial weakening of it, this document will become one of the most important ever signed in the United States. It will return Justice to The American People who have been denied Justice by the rampant judicial corruption which has been so cruelly inflicted upon The American People for decades.

   The Family Rights Movement has been a very rapidly growing Civil Rights Movement in recent years. It has been estimated that over 60% of the American population has been adversely affected by illicit Rights Violating court orders. Those affected include, primarily, mothers fathers and children, but also grandparents, aunts, uncles and cousins whose relationships with the children have been severed.

   Although the pockets of the bad actors in the Family Court Racket have been richly lined, the resulting heartache and financial devastation for The American People has been enormous.

   Signing this historically significant document will demonstrate that the President's vow to the American people is being fulfilled. In his inaugural address he uttered the immortal words, "Never again will the American people be ignored." When I heard him utter those words, it made me cry.

   The cries and prayers of The American People have been heard by Our Father In Heaven. I believe that if President Trump signs this Executive Order without weakening it, he will be acting as an instrument in the hands of The Lord. He will be delivering The American People from the horrors they have suffered.

   From interfacing with Family Rights Activists and Advocates throughout this land, I believe that the percentage of Christians in the Family Rights Movement is very high. It is strongly populated with supporters of President Trump. We have been praying that President Trump will arise as a Champion of The People.

   With the signing of this Executive Order, President Donald J. Trump will chop off the head of this Goliath.

   Signing this document will ensure the legacy of President Trump as a great American President. It will endear him to Americans throughout the land. He will become one of the greatest American Heroes.

   Don Rufty
   North Carolina

   - Addendums -

   Exhibit A -
   U.S. Code Title 18 Section 242
   Deprivation Of Rights Under Color Of Law

   Section 242 of Title 18 makes it a crime for a person acting under color of any law to willfully deprive a person of a right or privilege protected by the Constitution or laws of the United States.
   For the purpose of Section 242, acts under "color of law" include acts not only done by federal, state, or local officials within their lawful authority, but also acts done beyond the bounds of that official's lawful authority, if the acts are done while the official is purporting to or pretending to act in the performance of his/her official duties.
   Persons acting under color of law within the meaning of this statute include police officers, prisons guards and other law enforcement officials, as well as judges, care providers in public health facilities, and others who are acting as public officials. It is not necessary that the crime be motivated by animus toward the race, color, religion, sex, handicap, familial status or national origin of the victim.
   The offense is punishable by a range of imprisonment up to a life term, or the death penalty, depending upon the circumstances of the crime, and the resulting injury, if any.

   Exhibit B -
   The Federal Rules
   Of Criminal Procedure

   Rule 3. The Complaint
   The complaint is a written statement of the essential facts constituting the offense charged. Except as provided in Rule 4.1, it must be made under oath before a magistrate judge or, if none is reasonably available, before a state or local judicial officer.
   Rule 4. Arrest Warrant or Summons on a Complaint
   (a) Issuance. If the complaint or one or more affidavits filed with the complaint establish probable cause to believe that an offense has been committed and that the defendant committed it, the judge must issue an arrest warrant to an officer authorized to execute it. At the request of an attorney for the government, the judge must issue a summons, instead of a warrant, to a person authorized to serve it. A judge may issue more than one warrant or summons on the same complaint.
   If a defendant fails to appear in response to a summons, a judge may, and upon request of an attorney for the government must, issue a warrant.

   Exhibit C -
   The Supremacy Clause

   The Supremacy Clause of the United States Constitution (Article VI, Clause 2) establishes that the Constitution, federal laws made pursuant to it, and treaties made under its authority, constitute the supreme law of the land.[1] It provides that state courts are bound by the supreme law; in case of conflict between federal and state law, the federal law must be applied. Even state constitutions are subordinate to federal law.[2] In essence, it is a conflict-of-laws rule specifying that certain national acts take priority over any state acts that conflict with national law. In this respect, the Supremacy Clause follows the lead of Article XIII of the Articles of Confederation, which provided that "Every State shall abide by the determination of the United States in Congress Assembled, on all questions which by this confederation are submitted to them."[3] A constitutional provision announcing the supremacy of federal law, the Supremacy Clause assumes the underlying priority of federal authority, at least when that authority is expressed in the Constitution itself.[4] No matter what the federal government or the states might wish to do, they have to stay within the boundaries of the Constitution. This makes the Supremacy Clause the cornerstone of the whole American political structure.[5][6]

   This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding.

   Preemption doctrine

   The constitutional principle derived from the Supremacy Clause is federal preemption. Preemption applies regardless of whether the conflicting laws come from legislatures, courts, administrative agencies, or constitutions. For example, the Voting Rights Act of 1965, an act of Congress, preempts state constitutions, and Food and Drug Administration regulations may preempt state court judgments in cases involving prescription drugs.

   Congress has preempted state regulation in many areas. In some cases, such as the 1976 Medical Device Regulation Act, Congress preempted all state regulation. In others, such as labels on prescription drugs, Congress allowed federal regulatory agencies to set national minimum standards, but did not preempt state regulations imposing more stringent standards than those imposed by federal regulators. Where rules or regulations do not clearly state whether or not preemption should apply, the Supreme Court tries to follow lawmakers’ intent, and prefers interpretations that avoid preempting state laws.[7]

   Supreme Court interpretations

   In Ware v. Hylton, 3 U.S. (3 Dall.) 199 (1796), the United States Supreme Court for the first time applied the Supremacy Clause to strike down a state statute. Virginia had passed a statute during the
Revolutionary War allowing the state to confiscate debt payments by Virginia citizens to British creditors. The Supreme Court found that this Virginia statute was inconsistent with the Treaty of Paris with Britain, which protected the rights of British creditors. Relying on the Supremacy Clause, the Supreme Court held that the treaty superseded Virginia's statute, and that it was the duty of the courts to declare Virginia's statute "null and void".

   In Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803), the Supreme Court held that Congress cannot pass laws that are contrary to the Constitution, and it is the role of the Judicial system to interpret what the Constitution permits. Citing the Supremacy Clause, the Court found Section 13 of the Judiciary Act of 1789 to be unconstitutional to the extent it purported to enlarge the original jurisdiction of the Supreme Court beyond that permitted by the Constitution.

   In Martin v. Hunter's Lessee, 14 U.S. 304 (1816), and Cohens v. Virginia, 19 U.S. 264 (1821), the Supreme Court held that the Supremacy Clause and the judicial power granted in Article III give the Supreme Court the ultimate power to review state court decisions involving issues arising under the Constitution and laws of the United States. Therefore, the Supreme Court has the final say in matters involving federal law, including constitutional interpretation, and can overrule decisions by state courts.

   In McCulloch v. Maryland, 17 U.S. (4 Wheat.) 316 (1819), the Supreme Court reviewed a tax levied by Maryland on the federally incorporated Bank of the United States. The Court found that if a state had the power to tax a federally incorporated institution, then the state effectively had the power to destroy the federal institution, thereby thwarting the intent and purpose of Congress. This would make the states superior to the federal government. The Court found that this would be inconsistent with the Supremacy Clause, which makes federal law superior to state law. The Court therefore held that Maryland's tax on the bank was unconstitutional because the tax violated the Supremacy Clause.

   In Ableman v. Booth, 62 U.S. 506 (1859), the Supreme Court held that state courts cannot issue rulings that contradict the decisions of federal courts, citing the Supremacy Clause, and overturning a decision by the Supreme Court of Wisconsin. Specifically, the court found it was illegal for state officials to interfere with the work of U.S. Marshals enforcing the Fugitive Slave Act or to order the release of federal prisoners held for violation of that Act. The Supreme Court reasoned that because the Supremacy Clause established federal law as the law of the land, the Wisconsin courts could not nullify the judgments of a federal court. The Supreme Court held that under Article III of the Constitution, the federal courts have the final jurisdiction in all cases involving the Constitution and laws of the United States, and that the states therefore cannot interfere with federal court judgments.

   In Pennsylvania v. Nelson, 350 U.S. 497 (1956) the Supreme Court struck down the Pennsylvania Sedition Act, which made advocating the forceful overthrow of the federal government a crime under Pennsylvania state law. The Supreme Court held that when federal interest in an area of law is sufficiently dominant, federal law must be assumed to preclude enforcement of state laws on the same subject; and a state law is not to be declared a help when state law goes farther than Congress has seen fit to go.

   In Reid v. Covert, 354 U.S. 1 (1957), the Supreme Court held that the U.S. Constitution supersedes international treaties ratified by the U.S. Senate.

   In Cooper v. Aaron, 358 U.S. 1 (1958), the Supreme Court rejected attempts by Arkansas to nullify the Court's school desegregation decision, Brown v. Board of Education. The state of Arkansas, acting on a theory of states' rights, had adopted several statutes designed to nullify the desegregation ruling. The Supreme Court relied on the Supremacy Clause to hold that the federal law controlled and could not be nullified by state statutes or officials.

   In Edgar v. MITE Corp., 457 U.S. 624 (1982), the Supreme Court ruled: "A state statute is void to the extent that it actually conflicts with a valid Federal statute". In effect, this means that a State law will be found to violate the Supremacy Clause when either of the following two conditions (or both) exist:[8]

   Compliance with both the Federal and State laws is impossible"State law stands as an obstacle to the accomplishment and execution of the full purposes and objectives of Congress"

   In 1920, the Supreme Court applied the Supremacy Clause to international treaties, holding in the case of Missouri v. Holland, 252 U.S. 416, that the Federal government's ability to make treaties is supreme over any state concerns that such treaties might abrogate states' rights arising under the Tenth Amendment.

   The Supreme Court has also held that only specific, "unmistakable" acts of Congress may be held to trigger the Supremacy Clause. Montana had imposed a 30 percent tax on most sub-bituminous coal mined there. The Commonwealth Edison Company and other utility companies argued, in part, that the Montana tax "frustrated" the broad goals of the national energy policy. However, in the case of
Commonwealth Edison Co. v. Montana, 453 U.S. 609 (1981), the Supreme Court disagreed. Any appeal to claims about "national policy", the Court said, were insufficient to overturn a state law under the Supremacy Clause unless "the nature of the regulated subject matter permits no other conclusion, or that the Congress has unmistakably so ordained".[9]

   However, in the case of California v. ARC America Corp., 490 U.S. 93 (1989), the Supreme Court held that if Congress expressedly intended to act in an area, this would trigger the enforcement of the Supremacy Clause, and hence nullify the state action. The Supreme Court further found in Crosby v. National Foreign Trade Council, 530U.S. 363 (2000), that even when a state law is not in direct conflict with a federal law, the state law could still be found unconstitutional under the Supremacy Clause if the "state law is an obstacle to the accomplishment and execution of Congress's full purposes and objectives".[10] Congress need not expressly assert any preemption over state laws either, because Congress may implicitly assume this preemption under the Constitution.[11]

   Preemption can be either express or implied. When Congress chooses to expressly preempt state law, the only question for courts becomes determining whether the challenged state law is one that the federal law is intended to preempt. Implied preemption presents more difficult issues, at least when the state law in question does not directly conflict with federal law. The Court then looks beyond the express language of federal statutes to determine whether Congress has "occupied the field" in which the state is attempting to regulate, or whether a state law directly conflicts with federal law, or whether enforcement of the state law might frustrate federal purposes.

   Exhibit D -
   The judicial tyranny of which Thomas Jefferson and Patrick Henry warned has come to pass. Signing this Executive Order will solve that Monumental Problem.

   "The germ of destruction of our nation is in the power of the judiciary, an irresponsible body - working like gravity by night and by day, gaining a little today and a little tomorrow, and advancing its noiseless step like a thief over the field of jurisdiction, until all shall render powerless the checks of one branch over the other and will become as venal and oppressive as the government from which we separated." - Thomas Jefferson

   "Power is the great evil with which we are contending. We have divided power between three branches of government and erected checks and balances to prevent abuse of power. However, where is the check on the power of the judiciary? If we fail to check the power of the judiciary, I predict that we will eventually live under judicial tyranny." - Patrick Henry  

   Executive Order with Exhibits & Version to Be Presented to Our President
   https://www.change.org/p/donald-trump-proposed-executive-order-which-will-be-an-emancipation-proclamation-for-the-21st-century/u/22680498
   Executive Order to Restore integrity to State Courts In response to thousands of meritorious complaints that I have received, from The American People, from all…
   change.org

   *

   Ty Jackson:
   Annette Urstadt Cisney I'd like to add what Senator Schaefer said to Immediately return all children taken by CPS to their parents. But let's get that first one in. And return all the children after arresting all the crooks who caused so much grievous harm to our children and families with clear-cut lies, fraud, falsified reports, false accusation and vicious defamation and character assassination and medical terror - i.e. CPS and Judicial Corruption.

   Yolanda Salomon:
   I JUST GOT A COPY OF ALL THE LEGISLATORS AND GOING TO WORK ON THEM.

   Ty Jackson:
   We all need to - Everyone Please Act and Do What you Can - It's up to us.

   Yolanda Salomon:
   I would like to add that we should pray for our children every day. and also for the children that have been given back to parents that are sick. I saw a father burn his son and more and CPS DID NOTHING TO HELP THIS CHILD. THEY DID NOT CAUSE THEY TOO MANY CASES THEY SAID AND THE LITTLE BOY WAS KILLED BY HIS OWN MOTHER AND FATHER. these are things that are facts and we must pray.

   Ty Jackson:
   CPS shouldn't exist. Severe Abuse should be handled by the Police and a Call to 911. Most else Only Involves Criminal Corruption by CPS and Judicial Corruption. CPS leaves children with abusers and removes children from good homes,well-known facts they do the opposite of what they should.

   Yolanda Salomon:
   yes, because good children last longer then damage children.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/DRPhilexposecps/permalink/877623392448845/

   Marie L. Adee:
   A propos the draining of ss funds, it's embezzling it from the people who are ENTITLED, parents by fraudulently making them nothing more than surrogates. The money follows the child, so they feed on the children like schools of fish, more like parasites once the biological parents are out of sight and out of mind, they give each other contracts in excess of 300,000USD per year per child. It's genocide, continued... Children as Chattel. Thanks for all you are doing, everyone. See Geneva Convention, 4th Clause. Taking children from parents in armed conflicts is a WAR CRIME. Police come armed and numerous to take children of all ages, mostly infants though from defenseless mothers and fathers. We need the STOP button internationally. It's forbidden in war, why can cops do it in peace time domestically?

   Ty Jackson:
   Draining SS Funds is in the EO: "Draining the Social Security Trust Fund, in effect, is stealing the retirement of the younger generation of Americans." 
   https://www.change.org/p/donald-trump-proposed-executive-order-which-will-be-an-emancipation-proclamation-for-the-21st-century/u/22680498

   Marie L. Adee:
   We pay taxes/ss, etc... to help the people, but it's getting cleverly intercepted in real time from people who are not entitled, just because they forcefully and fraudulently take custody. My son was taken in Switzerland, so I'm not really clear on ss, is it only for retirement? When CPS takes children, the mother's are not entitled to child support, right? Voilà! The doctors, dentists, schools, etc. keep their "contracts" and pretend they are us, they steal our kids to steal the money directly from these funds that are not meant for them. It not only undermines the future security or retirement, it eats away at the present. Parasites they are.

   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, fredag 27. april 2018: 

   Mørkt, vått, fuktig, tildels yr og omkring fire pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og tildels delvis overskyet, vått, tildels yr og opp til omkring åtte pluss-grader utover formiddagen. Overskyet og omtrent det samme utover eftermiddagen. Med fem pluss-grader klokken 21 og omkring fire mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 27.04. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155291538761875

   Valeriu Ghilețchi har i dag kommet med en veldig klar beskjed, se video lengre ned på siden min, om at Europarådet ikke lengre godtar at Norge bryter menneskerettene på familierettens område.

   Det kommer altså i samme tidsrom som at storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har besluttet å behandle Lobben med flere mot Norge, som første sak i historien.

   Norge får følge Nord-Koreas eksempel, å slutte krigføringen mot eget folk, og reparere på de forbrytelser den har begått, så langt det lar seg gjøre.


   Valerin-og-Marius-20180427.jpg

   *

   Jan Dzuik Andersen:
   Tak Marius Reikerås <3

   Trine Margarine:
   Og der rejses kritik af hele nordens måde at behandle børn på - så lad os håbe, at der sker noget meget snart :)

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.04. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155291711166875

   Albert Johnsen:

   Det er mye politisk brunt i norske politikk og offentlige beslutninger. Vi bør innse at vi, gjennom mange år, har vekslet mellom rødbrune og blåbrune beslutningstakere i dette landet. Dersom vi ser på noen få eksempler i vår nære historie, kan vi begynne med behandlingene av jødene under andre verdenskrig samt behandlingen av de samme etter krigen, deretter behandlingen av krigsseilerne, krigsbarna, de lobotomerte, taterne, psykiatriske pasienter, etc. I den aller nyeste tid har vi hatt behandlingen av pionerdykkerne, de overlevende og etterlatte etter Aleksander Kielland, de kjemikalieskadde oljearbeiderne, etc., etc., som har skapt vår rikdom. Dette er kun noen få eksempler og bv-problematikken som vi ser nå, er kun en naturlig videreføring av denne kulturen. Vi legger et effektivt lokk på vår egen historie, knebler media, og deler deretter ut ordener og priser til suspekte beslutningstakere og ansvarlige. Vi må ikke bli forbauset når dette begynner å sprekke opp og sannheten kommer til overflaten og krever sin rett.

   *

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Kloke mannen <3

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.04. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155291775216875

   Til uka begynner "krigen" mellom Europarådet, Europaparlamentet og Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, og den norske barnevernsministeren og justisministeren.

   En krig de nevnte ministre ikke kan vinne:)

   *

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Og vi gleder oss ! ! !

   Rasha Masri:
   Kan nesten ikke vente ! !

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, lørdag 28. april 2018: 

   Mørkt, fuktig, vått, tildels yr og omkring tre til en pluss-grader Celsius her ute i natt. Dottete overskyet og fem klokken 08.30. Delvis overskyet med omkring åtte pluss-grader frem mot 14-tiden og videre. Jeg lever enda med de rester og smuler som er igjen, men har vært særlig uvel i hele dag. Mørkt, månen nokså full i sør og ned mot null grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, søndag 29. april 2018: 

   Omkring en minus-grad Celsius i luften her ute i natt, men ingen frost her nærmest langs bakken. Lys blå spredt lite lett skyet himmel og omkring ti pluss-grader utover dagen. Med syv klokken 19.30. Og fire klokken 21.30. Jeg hviler og forsøker å holde varmen det meste av dagen. Mørkt, full måne i sør-øst og tre klokken 23. Med en pluss-grad mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 29.04. 2018 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155294362051875

   Striking a balance between the best interest of the child and the need to keep the families together
   http://website-pace.net/documents/19855/4491159/20180427-socdoc11rev-interet-superieur-enfant-EN.pdf
   Rapporteur: Mr Valeriu Ghiletchi (Republic of Moldova, EPP/CD) - 27. April 2018
   website-pace.net

   *

   Rune L. Hansen:
   En interessant rapport med mye godt og vesentlig innhold. Men den har også vesentlige mangler - deriblandt ikke god nok forståelse for korrupsjonen, falskheten og løgnene og truslene og dobbel-moralen som fremfor noe annet kjennetegner kidnapper-virksomheten og dens dirigenter og medspillere! Og for at motivene og konsekvensene fra kidnapper-virksomheten sin side ofte på ingen som helst måte er barnets beste eller noens (umistelige og uavhendelige) menneskerettigheter. Rapporten mangler også tilstrekkelig og nødvendig forståelse for både hva begrepet barnets beste og menneskerettigheter konkret innebærer. Dermed er rapporten heller ikke tilstekkelig og nødvendig konkret løsnings-orientert.

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, mandag 30. april 2018: 

   Mørkt, full-månen sørlig og omkring en minus-grad Celsius og noe frost langs bakken her ute i natt. Solen i øst og to pluss-grader klokken 07.30.

   Jeg skriver og kommenterer lite her og på Facebook i disse dager. Men jeg har så langt overlevd også denne vinteren hit. Overlevd så langt også fordi jeg det siste års tid har gitt meg mere tid og flid til mat og naturlige medisiner samtidig som jeg har måttet ned-prioritere diverse mere annet i og med saks-dokumentasjonen. For med de stadig mindre rester og smuler som er igjen av helse og liv og muligheter i det lengste iallfall å kunne klare det aller viktigste med saks-dokumentasjonen. Kidnappingen av meg og min familie har pågått i mere enn ti år nu. Og jeg og min familie ble forfulgt, terrorisert og forsøkt ødelagt i mange år også før det. Av den politiske og offentlige mafia-virksomheten. Som stadig mere og verre krenket våre menneskerettigheter. Og stadig mere andre sine også. Samtidig som jeg kontinuerlig ufrivillig og stadig mere har måttet drive folkeopplysning og informasjon om menneskerettighetene og deres krenkelser og krenkere. Når jeg bruker uttrykket "ufrivillig" arbeide om dette så betyr det ikke at jeg ikke ville ha gjort mange vesentligheter av dette arbeidet også under annerledes og normale forhold. Men da ville jeg ikke ha vært under terror, tortur, utplyndring og umenneskelig tids-press. Og da ville det iallfall fra min side ha vært frivillig og under bredere og flere muligheter og sammenhenger. Andre ville ha gjort og gjør slikt på sine måter, selvfølgelig, og overlever bedre eller dårligere med det. Hver har vi våre forskjellige integriteter, talenter og skjebner, som er mere eller mindre urokkelige eller fleksible. Alle mine ble redusert til fortest mulig å få stoppet den norske politiske og offentlige mafia-virksomheten og dens medspillere og deres kidnappinger. Alt annet og å leve ble umulig. Uferdige manuskriper og prosjekter ble også umulig å få gjort ferdige. Alt annet som jeg ytterligere hadde å gi til samfunnet og verden og mine barn og nutiden og fremtiden ble umulig å få gjort. På samme måte som det også ville ha ødelagt for en Shakespeare, Thomas Alva Edison, Rudolf Steiner, Nikola Tesla, Mahatma Gandhi, osv. Majoriteten av indoktrinerte og uselvstendige mennesker er hovmodige og misliker selvstendighet, talenter og individualitet. De vil at alle skal være like dumme, likegyldige, verdiløse og uselvstendige som seg selv eller sin standard. Standarder for seg selv eller for andre. Jeg trenger fysisk og psykisk rekreasjon, men er fortsatt frihetsberøvet, stigmatisert, kidnappet, isolert og under tortur og utplyndring. Og blir med andre ord fortsatt drept. Under slike forhold er det stadig mere begrenset hva en kan gjøre eller har av muligheter til noe som helst. Økonomien her ble via de kriminelle dommerne og deres medspillere plutselig redusert til omkring en tredje-del efter kidnappingen, med alle de konsekvenser også det medførte. Pluss ble uforutsigbar. Det ble flerfoldig stadig mere og mere umulig å kunne leve og å overleve eller å gjøre vedlikehold. Først nu i de aller siste måneder har en liten men betydningsfull positiv endring skjedd, hvorfor vet jeg ikke, økonomien jeg disponerer har nu efter ti års tid blitt øket til omkring en halvpart av hva jeg disponere før kidnappingen. Dermed valgte jeg nu å kjøpe tre av fire stiger for å kunne gjøre provosoriske reperasjoner utvendig på det elendige taket her, i og med at taket og ved for oppvarming her er det aller viktigste og nødvendigste for fortsatt å ha sjangs til å kunne overleve. Men utplyndringen og terroren har pågått lenge og har medført mange katastrofale konsekvenser, både her og ellers i Norge. Det er slik den offentlige mafia-virksomheten og dens medspillere og nøkkel-personer vil ha det - at flest mulig skal se seg tjent med deres forbrytelser. Å politianmelde, klage eller protestere til de besvares i alminnelighet med ytterligere å bli neglisjert og straffet. Men bør jo uansett gjøres, i den grad en har krefter til det. Men menneskerettighetene respekteres og sikres på ingen som helst måte av den politiske, juridiske og offentlige forvaltningen i dagens Norge. Tvert om.

   Spredt lett skyet lys blå himmel, noe lett og mildt vind-drag og elve pluss-grader klokken 13. Nokså jevnt lett og dust skyet og tretten pluss-grader frem mot klokken 15.30. Nokså jevnt overskyet og fjorten pluss-grader frem mot klokken 17 og derefter. Jevnt hvitlig overskyet og tretten klokken 19. Dunkelt halv-mørkt og ti pluss-grader klokken 22. Mørkt med omkring ni pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   David Shubert, 30.04. 2018:
   https://www.facebook.com/HopefulFather/posts/434682843641700

   Is it a Crime?

   I've written many times and even, posted videos declaring parental alienation a crime. However, what type of criminal act is really being committed? Do we label it a hate crime, child abuse, domestic violence, crime against humanity or all of the above?

   I understand that I ain't the brightest star in the sky, but It doesn't take a rocket scientist to recognize this is a crime, but how do we classify it and who do we turn to in order to have legislation implemented to facilitate such an action?

   David Shubert

   *

   Tia Francisco:
   Abuse. Possibly a hate crime if the alienated and alienator suffer different demographics.

   Holly L. Dyche:
   Definately child abuse.

   Joeright Jay:
   It's child abuse....

   Josh Benjamin:
   All three

   Dale Grimmer:
   Patty Hurst syndrome.... like a cult. Psychological abuse, through mentally abusive actionable tactics.. (Brainwashing ) a hostage will be indoctrinated into the "club", through no fault of their own actions. Denying constitutional rights to a neighbor, or a ex. It's all the same....

   Tia Francisco:
   Stockholm Syndrome, I believe is what you're looking for.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_syndrome
   Stockholm syndrome - Wikipedia
   en.wikipedia.org

   David Shubert:
   Tia Francisco This is one of the aspects that I refer to because, children are often brainwashed over a short or long period of time to be sympathetic with the people who make them victims.

   Tia Francisco:
   ::nod:: I'm fighting it all the time with my girl. Thankfully she sees through them, but the effect it's taking on both of us is monstrous.

   Dave English:
   I think the term you are looking for is "capture bonding" in regards to Hearst. Stockholm Syndrome is considered to be the most rapid brainwashing, happening sometimes in mere hours. The brainwashing most alienated parents are dealing with is known as trauma bonding and this goes on for a lifetime. Brutal abuse that can destroy a person but when a parent does it, it's almost inescapable.

   Russell Allen Merrifield Jr.:
   It's child abuse. Violation of all's. Civil rights. CHILD ABUSE. Is a very deep crime.
   In many cases of child abuse. One charge opens up several counts... several charges. CHILD ABUSE. And vulnerable Persons. Is the Highest of crimes. RIGHT with kidnappings.
   And some even up there with murder. CHILD ABUSE done by one who works under color of law. Is 1000 times heavier of a crime..
   Reading law books on child abuse. It will say over and over. Judges, prosecuting attorney, SOCIAL workers. Are emune from prosecution.
   It does say this repeatedly. In beginning. It's not so. EVERYONE and anyone. Is prosicutable...
   In child abuse. One issue in child abuse. No MATTER how small. Makes one GUILTY...
   Of all crimes of child sbuse.... There are 10s of 1000s of crimes or CHARGES in ka w of child abuse.
   So what I'm saying. And it's my OPINION. The matter is child abuse. That covers all other laws...

   Maria Ortiz:
   PA is a crime of HATRED PURE HATRED and too many victims for this not to be treated as a hate crime. Most of their victims are permanently damaged for life . I know that they consider it child abuse but the ABUSE is ONLY MOTIVATED BY HATE and carried out by BULLIES. I would definitely recommend it be treated and punished EXACTLY like a hate crime

   Josh Benjamin:
   Well said

   Dave English:
   Easy to recognize proof of this too. Destroying a past lover's family and the child's bond with that family and parent,,,over nothing tangible or proof of any type of wrongdoing,,,is in itself proof of promoting hatred.

   Brian Peters:
   Its been classified as child abuse & domestic violence. Jump to 2:20 minutes
   https://youtu.be/KvC_w4xXEGY
   Forward Beyond
   youtube.com

   Adam Tate:
   Awesome video thank you!!

   Samuel Maher:
   When mans laws have failed, God’s laws were written. I say let them all burn in hell.

   David Shubert:
   Instead, let GOD judge them for their deeds...only he knows their hearts.

   Samuel Maher:
   David Shubert when you see so much wrong in the world. You need to look at things like how the system has failed these people and there is no respect for laws. Gods. Mans. Social. The children of PAS will see the system has failed them and will continue the downward spiral of social mores and hatred for the system.

   David Shubert:
   Samuel Maher I agree, but also choose not to be consumed to the point where I become damaged mentally, emotionally or spiritually. I fight and help to create awareness in the effort to bring all of our children home again.

   Christoph Gould:
   This experience has completely skewed my view of the law and justice. If this can be allowed and actively encouraged, when i know, feel, and see how wrong it is, (its one of the most toxic force I've encountered) then I dont believe in the law. Fuck the law, the only laws that are true are those not manmade, how can we even think we have the right to create laws? We are ALL flawed. The only law is by god and the universal laws of humanity

   Samuel Maher:
   David Shubert our children. The system has failed them.

   Samuel Maher:
   Christoph Gould I tell whomever will listen don’t the the wrongs of people who have failed you, keep you from doing the good work that god wants you to do. They win.

   Samuel Maher:
   Fathers rights need to be honored.

   David Shubert:
   Samuel Maher Actually, all parents and children's rights need the same attention.

   Samuel Maher:
   David Shubert I was told in misery court that
   “Patrick is too young to have rights “
   The GAL proves that and when my attorney said
   “Megan Corsi(GAL) please get your client form
   The hallway. Made it very clear.

   Rosemary Manchin:
   It is child abuse, pure and simple...

   Jessica Erin Larcy Abrams:
   None. It's domestic terrorism

   David Shubert:
   This is definitely another criminal option.

   Dave English:
   That's an attention grabbing handle. It provokes thought immediately.

   Jessica Erin Larcy Abrams:
   It's reality for anyone in the family court circus

   Julia M Sonia:
   If you are one who considers it DV by proxy, it is domestic violence. And California has a penal code for it. 278.5

   David Shubert:
   Educate us Julia and how it can be applied. Perhaps, others can benefit from your knowledge.

   Adam Tate:
   In my opinion the reason the system fails to acknowledge parental alienation as domestic violence is that large elements of the system derive huge portions of their income through allowing and even encouraging the behaviours

   Carlos Christopher:
   It is willful deprivation of constitutional rights.

   Samuel Maher:
   My friend, Corinne Henahan
   willfully pointed out to my son
   As a white kid he started out on third base in life. But pathogenic patents put the them on the bench.

   Christoph Gould:
   Its a perpetuated crime and abuse of children by our own governments, which is why i refuse to accept the family courts as part of the judicial system and will not address them by legal title, names or identifiers i.e (resident parent). Its a crime against humanity, not only , but against the weakest and vulnerable of us all; the children. They're relying on us, I wont have an entire generation of damaged and dangerous children from this next time, we have to stop it now. Your seeing the attempted destruction of the family unit as you know it and the attack of fathers throughout the entire western civilised world. Sometimes it really does make me think just how civilised are we for this to allow to happen, when these walls of malice and cruelty can exist in front of us.

   Myra Vander Schaaf:
   Amy O'Hare

   Joan Botwinick:
   Maria, I agree with you. Those not involved, HEAR that it is child abuse. Possibly, hearing that it is a true HATE crime, which it is, ppl might understand the intensity of of abuse, with long term effects.
As Russell mentioned, child abuse would be only the first charge. An intense hate crime. Ages 12-17,
   were stolen from me. It has changed (my child & myself) life forever. My child is never coming home. I have grieved too long for the living. Im my situation, it includes the flying monkeys. It is a horrific crime. 5 years, no contact,
   should be the highest crime. It changes lives. <3

   Derek Gunby:
   Child abuse. Should be treated and prosecuted the same as physical abuse. Examples must be made.
   — Derek

   Maryann Petri:
   Check out Dr. Childress. He has written excellent info on PA. This is also diagnosed as child abuse in the DSM-V under V995.51 Child Psychological Abuse

   Jan Boon:
   I have printed this off with the NAAP report and sent it to cafcass court social services & my MP

   Maryann Petri:
   Jan Boon that’s great—spread the word!

   Maryann Petri:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215522332868490&set=p.10215522332868490&type=3&theater

   Heidi McCarthy:
   I attended a webinar last week about this; here is the link:
   https://lnkd.in/erzgj6Z
   One of the speakers - Dr. Amy Baker, stated "Parental Alienation is a subset of Psychological Maltreatment of a child" (PM);which is considered to be the most severe form of child abuse.
   International Webinar Series (co-hosted with APSAC): Psychological Maltreatment – A Central Issue in…
   ispcan.org

   
---
---

   Marius Reikerås, 30.04. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155297415301875

   The report on "Striking a balance between the best interest of the child and the need to keep families together" by Mr Valeriu Ghiletchi (Moldova, EPP/CD) was adopted by the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development yesterday. It is thus now public:

   http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=7058&lang=2&cat=133
   It is currently scheduled to be debated by the Plenary Assembly on Thursday, 28 June 2018.

   *

   Rune L. Hansen:
   The Universal Declaration of Human Rights Art 16:

   "(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
   (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
   (3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State."

   Art 30:

   "Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein."

   Rune L. Hansen:
   The Convention on the Rights of the Child (CRC) -

   "The States Parties to the present Convention,
   Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
   Bearing in mind that the peoples of the United Nations have, in the Charter, reaffirmed their faith in fundamental human rights and in the dignity and worth of the human person, and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
   Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind".

   Art 4:
   "States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention."

   Art 7:
   "The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and. as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents."

   Brynhild Karlsen:
   De fleste er vel enige om at det finnes tilfeller hvor det er til barns beste å bli fjernet hjemmefra. Jeg har hørt av barnemunn : Jeg er redd ho mamma.

   Rasha Masri:
   Tror du virkelig på de løgnene :(

   Brynhild Karlsen:
   Det er den bitre og grusomme virkelighet for noen barn. Hva med han som hadde arr etter fars beltespenne allerede som toåring? Jeg vet hva jeg snakker om.

   Rasha Masri:
   Brynhild Karlsen , gir det barnevernet retten til å ødelegge 9 barn med sine familier for redda 1 barn som seier jeg er redd mamma?

   Brynhild Karlsen:
   NEI!!

   Rasha Masri:
   Brynhild Karlsen takk

   Rune L. Hansen:
   Under den naturlige familiens omsorg og ansvar er forbrytelser mot barn sjeldent forekommende, Brynhild Karlsen. Men under fremmed menneskers omsorg og ansvar er forbrytelser mot barn nokså alminnelig forekommende. Og hvilken hjelp kan vel en politisk mafia-virksomhet som konsekvent forbryter seg mot barnets og medmenneskers menneskerettigheter yte? Bare det fullstendig motsatte av hjelp og barnets beste, vet vi vel og forstår vi vel?

   Rune L. Hansen:
   De "fleste er vel enige om" å forbryte seg på menneserettighetene er lovlig? Er det det du mener, Brynhild Karlsen?

   Les Barnekonvensjonen (CRC) Art 19:

   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
    2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Brynhild Karlsen:
   Barn som trenger hjelp må få det. Andre barn kan trenge at familien får hjelp i en krise, og veldig mange barn skulle hatt fred for barnevernets helt unødvendige inngripen. Jeg har sett og opplevd eksempler på det meste., ikke minst uretten og mangelen på rettssikkerhet. Men jeg mener fortsatt at det finnes foreldre som ikke fortjener å ha sine barn. og barn som trenger å komme til noe bedre. Hva mener du om toåringen som hadde sår og arr etter fars beltespenne? For mange år siden møtte jeg han----

   Rune L. Hansen:
   Jeg har personlig flere ganger truffet barn som av sine naturlige foreldre har blitt enda verre mishandlet og sviktet enn det, Brynhild Karlsen. Men å frata barna, foreldrene eller andre sine umistelige og uavhendelige menneskerettigheter er ingen hverken lovlig eller hjelpende mulighet.

   Brynhild Karlsen:
   Så foreldre skal ha full rett til å skade sine barn?

   Rune L. Hansen:
   Nei, det har hverken foreldre eller noen som helst andre, Brynhild Karlsen. Absolutt ingen har lov eller rett til å krenke en eneste en av barnets eller noens menneskerettigheter. Les Barnekonvensjonen og dens Art 19 om igjen, hvis du ikke forstår.

   Rune L. Hansen:
   Og iøvrig har både Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene total-forbud mot både vilkårlighet og ulovlige lovbestemmelser og avgjørelser.

   
---
---

   Marius Reikerås, 30.04. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155297688081875

   Aage Thor Falkanger er Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmann).

   Han er allerede blitt domfelt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i saken mellom Kaplan mfl og Norge, for brudd på EMK Artikkel 8.

   Om han skulle bli domfelt av storkammeret i Lobben- saken, så sier det seg selv at han ikke lengre kan sitte som Sivilombudsmann. Da må Riksrettsinstituttet vurderes reist av Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

   Vi kan ikke ha en Sivilombudsmann som, i så fall, gjentatte ganger i sin tid som høyesterettsdommer, har krenket menneskerettene og Grunnloven på de mest alvorlige rettsområder.

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   Jeg er enig med deg i vurderingene mot nåverende og tidligere Høyesterettsdommeres ansvar for ettsbrudd, Marius.

   Alf Reuss Kollsete:
   Bare så synd at Aage Thor Falkanger ser ut til å gjøre en god jobb som Sivilombudsmann; kansje en slags form for avlat?

   Marius Reikerås:
   Det kan være han gjør Alf, men det fritar han ikke fra ansvar. Loven er lik for alle

   
---
---

   Marius Reikerås, 30.04. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155297718826875

   Bergjlot Webster er norsk høyesterettsdommer, og hun har vært med på å avvise både Lobben- saken og Ensby-saken.

   Om hun blir domfelt for brudd på menneskerettighetene i en eller begge sakene, så må Kontroll- og konstitusjonskomiteen vurdere om det er grunnlag for å reise riksrettssak mot henne.

   Det er nettopp for de tilfeller der blant annet høyesterettsdommere bryter med menneskerettene og Grunnloven, at riksrett skal kunne være aktuelt.

   *

   Per Steinar Sørå:
   Det er ubrukelige dommere i høyesterett! Skal de vise at de er folkets herskere, da har de ingenting der å gjøre!!

   Truls Thue:
   Gå like i fengsel! Selv om du passerer start, mottar du ikke 200000 kr

   
---
---

   Oddvar Espegard, 30.04. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1843029335717987/

   av Rune Fardal

   Det er min oppfatning, bygget på tilknytningsteori og utviklingsteori, at barnevernet i dag driver den samme type eksperimenter på barn, som forskere på 60-tallet bedrev på aper.

   De fjerner barnet fra foreldrene i en tro på at foreldre ikke betyr noe. Det er helt tydelig at de ikke har lært av den kunnskap man fikk på tilsvarende forsøk på aper, der disse apene ble skadet for livet.
   I dag anser vi disse forsøk på aper som svært uetiske, grunnet de uhelbredelige skader apene fikk. Ansatte i barnevernet, deres advokater og dommere og sakkyndige derimot ser på seg selv som helter.....
   Om noen år vil disse bli sett på som overgripere som ikke evnet forstå hva forskningen på tilknytning lærte oss. Ingen med vettet i behold, vil i dag skille barn fra foreldre når barn er på sykehus, allikevel bedriver ansatte i barnevernet og deres advokater, sakkyndige og dommere å splitter barn og foreldre daglig.
   Ansatte i barnevernet må bli holdt personlig ansvarlige. Kan de behandle andres barn på en så uetisk måte, må en under seg på hvordan de behandler sine egne barn.....

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, akkurat.

   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30.  --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq