----- Denne side: db202004.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
---  April 2020 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 01. april 2020:

   Mørkt, tildels lett yr og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, lett yr og 6 pluss-grader frem mot klokken 09.30. Omtrent det samme videre utover formiddagen. Uten nedbør med 7 pluss-grader klokken 18. Mørkt, vått, tildels litt yr og ned til omkring 4 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 02. april 2020:

   Mørkt, tildels litt lett yr og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitt med luftig sne i luften og ned mot en pluss-grad en times tid fra omkring 11-tiden. Overskyet med omkring 2 til 4 pluss-grader og vått, tildels med lett nedbør utover eftermiddagen. Spredt lett skyet, noe vind-drag, tildels noe lett yr og omkring 3 pluss-grader frem mot klokken 20. Mørkt, vått, tildels med lett yr og omkring 3 og 2 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.04. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10218760663902452

   Menneskeretts-krenkernes tyvegods

   Trivsel er i henhold til menneskeretts-konvensjonene en menneskerettighet. Se for eksempel blandt annet CRC Art 3
: "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel".

   Men problemet er at det enda er politiske nepotismer og regimer som ikke respekterer og sikrer menneskerettighetene, men tvert om gjør det motsatte av sitt menneskerettslige ansvar og sin forpliktelse.
Stadig smittsomt mere og farligere motsatt lov og rett. Som for eksempel enda i dagens Norge - hvor den politiske offentlige forvaltningen utsetter til og med barna for terror, tortur og traumatisering - kontra trivsel, tillit og trygghet for enhver av sine menneskerettigheter.

   Barnets beste, å ivareta barnets menneskerettigheter, inklusivt trivsel, har aldri enda noensinne vært noe prinsipp i Norge, unntatt i svada-propagandaen! Tvert om har det såkalte "barnevernet" og dets dirigenter og medspillere konstant i praksis sagt at barnets beste er å neglisjere barnets (og foreldrenes) menneskerettigheter - og isteden er å utøve inkvisisjoner, tortur, fremmedgjøring, forfalskninger, terror, traumatiseringer, fangehold, utplyndringer, etc.

   Også er sosial trygghet, likeverd, helse-hjelp, rettferdighet, familie-beskyttelse, etc. utvetydige og konkrete menneskerettigheter. Det er de for å beskytte enhver mot menneskeretts-krenkende handlinger og unnlatelser fra den offentlige forvaltningen sin side. Det er de for å beskytte enhver borger.

   Ansatte i og under den offentlige forvaltningen er personlig forpliktet til å respektere og beskytte enhver menneskerettighet for enhver borger. For enhver borger, uten unntak, skal enhver menneskerettighet være umistelig og uavhendelig, har menneskeretts-konvensjonene meget meget tydelig lovbestemt.

   For ansatte i og under den offentlige forvaltningen å krenke en menneskerettighet for et eller flere mennesker er altså kriminalitet, som effektivt og real-kompetent skal og må straffeforfølges og repareres. Men det skjer ikke i offentlige forvaltninger hvor de kriminelle beskytter hverandre, dermed blir samfunnet i steden stadig mere falskt og livs-ødeleggende. Landet blir overtatt av tyver, svikere og fordekte mordere - offentlige myndighets-misbrukere og deres medspillere.

   Det meste og viktigste av alt i samfunnet kompliseres og perverteres av det enkle faktum at de uforfalskede menneskerettighetene ikke respekteres og sikres av enhver i den offentlige forvaltningen.

   Visdom, neste-kjærlighet og medmenneskelighet er det ydmykt å ikke skade eller forurette noen.
Politikk og offentlig forvaltning som skaper ødelagte liv er kriminalitet som mangler respekt for menneskerettighetene.

   Ansatte i den offentlige forvaltningen eller andre som utøver eller aksepterer en eller flere krenkelser av menneskerettigheter for en eller flere borgere i samfunnet er grovt kriminelle eller kriminelt dumme. Hvor meget enn det tjener seg selv eller andre.

   Dette forsøker de å skjule med dobbel-moral, falskhet, løgner, fortielser og bagatellisering, etc. Fordi det gir makt og karriærer til sine medspillere og støttespillere og seg selv. De opphøyer seg selv - samtidig som medborgeres menneskerettigheter krenkes. Likeverd blir forfalsket til diskriminering og splitt-og-hersk!

   Tyvegodset samler de på og forbruker på seg og sin nepotisme og sine medspillere - tyvegodset er våre menneskerettigheter. Hvor meget eller hvordan enn de sier eller forfalsker til noe annet.

   Enhver bør forstå at konsekvensene av aksept for en eller flere offentlige menneskeretts-krenkelser er katastrofale. Kontinuerlig og historisk har erfaringer og kunnskaper fra hele verden vist oss som mennesker det. Mellommenneskelig makt korrumperer - fordi egoisme og hovmod forskjellig tidvis i forskjellig grad og styrke gjør seg gjeldende.

   De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene fremkom blomstrende fra mange hold globalt med dype røtter for nu mindre enn hundre år siden - av inderlighet og globalt katastrofal nødvendighet. De må i sin helhet respekteres og sikres ikke bare på papiret, men først og fremst i praksis. Det er en meget hastende og mere enn noe annet helt sentral nødvendighet. 

   Sann medmenneskelighet hverken diskriminerer eller skader eller foruretter medmennesker.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 30.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156888664451875

   HR-2020-661-S:

   "Ifølge EMDs praksis står gjenforening sentralt etter EMK artikkel 8 og skal være utgangspunktet ved ethvert tiltak som skiller barn og foreldre. I Strand Lobben-dommen uttales det generelt i avsnitt 205:

   «At the same time, it should be noted that regard for family unity and for family reunification in the event of separation are inherent considerations in the right to respect for family life under Article 8. Accordingly, in the case of imposition of public care restricting family life, a positive duty lies on the authorities to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible (K. and T. v. Finland, cited above, § 178).»

   (127) I avsnitt 207 fastslås det så at alt må gjøres for å opprettholde personlige bånd og – hvis og når det passer – å bygge familien opp igjen («everything must be done to preserve personal relations and, if and when appropriate, to ‘rebuild’ the family»).

   Synspunktet utdypes i avsnitt 208:

   «Another guiding principle is that a care order should be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit, and that any measures
implementing temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parents and the child … . The above-mentioned positive duty to take measures to
facilitate family reunification as soon as reasonably feasible will begin to weigh on the competent authorities with progressively increasing force as from the commencement of
the period of care, subject always to its being balanced against the duty to consider the best interests of the child … .»"

   *

   Rune L. Hansen:
   Enkelt, presist og tydelig sagt fra EMD sin side - og selvfølgelig i samsvar med at alle menneskeretts-konvensjonene mangfoldig har lovbestemt at enhver og alle menneskerettigheter alltid for ethvert menneske skal være umistelige og uavhendelige. (Det er nettopp det som kjennetegner en menneskerettighet og som skal forhindre ethvert forsøk på kriminalitet fra den offentlige forvaltningen sin side!) Det skal altså aldri noensinne forekomme noen balansering av menneskerettigheter som fjerner eller ignorerer en eller flere menneskerettigheter for noe menneske!

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. april 2020:

   Mørkt, lett sne, hvitt på bakken og omkring null grader Celsius her ute frem mot klokken 04 i natt. Tildels enda mere sne videre i natten. Overskyet, tildels med sne og lett yr og opp til omkring to pluss-grader utover formiddagen. Ikke mye annerledes utover eftermiddagen og frem mot klokken 21. (Ps: Klokken ble også i år politisk jukset frem en time natt til søndag 29. mars, såkalt "sommertid".) Omkring null grader Celsius, tildels med noe lett sne og lett yr videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 02.04. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156899317311875

   I kjennelsen fra sist uke, skriver Høyesterett:

   «Ved omsorgsovertakelse innebærer dette at et inngrep på grunnlag av de materielle vilkårene i barnevernloven § 4-12 må være i samsvar med kravet om "very exceptional circumstances".» Dette betyr etter mitt skjønn en kraftig skjerpelse for å tillate omsorgsovertakelse.Very exceptional circumstanses betyr jo "svært eksepsjonelle omstendigheter".

   *

   Karin Ullensvang:
   Ja det er vel kun vold og overgrep. Tror nok ikke oppdragervold er inkludert der. Så ca 6% av de 100% som er tilfelle i dag.

   Benthe Stensgaard:
   Benthe Stensgaard " Lov om barneverntjenester (barnevernloven)

   § 4-12.Vedtak om å overta omsorgen for et barn.

   Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes
   a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling,
   b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring,
   c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller
   d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet

   Et vedtak etter første ledd kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-11.

   Et vedtak etter første ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i kapittel 7."

   https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100/KAPITTEL_4

   Per A Moe:
   Hva vil si "alvorlige mangler"
 
   Frode Nordli Stranger:
   det er samme svada som barnets beste.. det kan kun tolkes helt fritt så bv kan kidnappe flere barn som har ett godt hjem...kan å være fritt for toalettpapir og dårlig hastighet på bredband

   Rune L. Hansen:
   Å oversette "care order" med "omsorgsovertagelse" er og blir noe feil. Enhver "care order" er i utgangspunktet midlertidig og må blandt annet ha "gjenforening" iherdig som mål, i praksis. Så det er vel bedre å oversette "care order" med "midlertidig omsorgs-ordning" Og uansett må ethvert slikt bare kunne skje så kortvarig som mulig og i "svært eksepsjonelle omstendigheter" og på en mildest mulig måte som nødverge. Ingen skal bli fratatt eller få krenket noen menneskerettighet!
   Norsk politisk praksis har hittil vært fullstendig motsatt av alt dette - og er både menneskehandel, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten og inkvisisjoner, terror, tortur, fremmedgjøring, utplyndring, etc.
   Nu haster det med real-kompetent å få ryddet opp i alt dette umenneskelige og ulovlige som har skjedd!

   Johansen Gus:
   Mari Trommald leder for BUFDIR har allerede innrømmet at hun har visst om den høye inkompetansen i norsk barnevern. Hun har visst dette i mange år uten å gjøre noe som helst bortsett fra å lyve og leke gjemsel slik feiginger gjør. Hvorfor er hun ikke avsatt med umiddelbar virking da slik jeg ser har henne sviktet på de mest fundementale områdene en sjef skal operere etter. Hun har drevet med snik løgner og fanteri i årevis men enda sitter hun der beskyttet av kartellet som omkranser norsk barnevern. Ja det er et kartell og de driver kartell virksomhet

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 04. april 2020: 

   Omkring null grader Celsius her ute i natt, tildels med litt sne. Overskyet, dus sol og gradvis opp til omkring 6 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen, sneen smeltet, tildels med litt lett yr. Mørkt, vått, noe lett yr, litt bris fra sør, månen sørlig tildels noe sylig og 5 til 6 pluss-grader klokken 21.30. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, palmesøndag, søndag 05. april 2020: 

   Mørkt, vått og omkring 5 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, noe bris og gradvis opp til omkring 9 pluss-grader utover formiddagen. Med opp til omkring 11 pluss-grader frem mot klokken 17. Med 10 pluss-grader klokken 20. Mørkt og omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.04. 2020 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/?multi_permalinks=2771904462864417

   The Universal Declaration of Human Rights Art 16:

   "(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

   (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.

   (3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State."

   Art 30:

   "Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein."

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.04. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156908281386875

   Vidar Fagerholt skriver:

   KYNISMENS SANNE ANSIKT

   Den Norske stat er domfelt for brudd på menneskerettigheter. I den Europeiske Menneskerettsdomstolen ( EMD ).

   Staten nekter. Reparasjonsplikten avvises.

   Europarådets ministerkommitè vil nå iverksette fundamentale tiltak vs Statens mangelfulle konsekvenshåndtering.

   Da er og blir lilleputtstatens avkledd. I detalj.

   Tankekorset er ikke større enn palmesøndag og Judas Iscariot.

   Den ( rike ) Norske Stat har sviktet på det mest elementære.

   Å ivareta grunnleggende rettsikkerhet for enkeltmennesker.

   All dokumentasjon er egnet til solid bekymring. Og er nærmest ensbetydende med totalt fravær av profesjonell og faglig vurdering av det mest inngripende i familieliv. Nemlig. Det fundamentale. Barn er familie. De skal tas vare på. Så langt det er mulig. Innenfor rammene av det aller viktigste. LIVET.

   Neglisjeres dette er det:

   KYNISMENS SANNE ANSIKT.

   *

   Syver Øystein Jøingsli:
   Forstemmende! Norge er i sannhet et lite land.

   Roy B Nilsen:
   Det gjentar seg i alle etater som ett individ må en bruke alle krefter på å sloss imot disse "herskerne" , totalt ido..... som gjør alt i sin makt for å gjøre ting så vanskelig de kan, alt kunne hver gang ha vært løst med hyggelige og gjensidig respektfulle samtaler, men nei, disse skamløse inkompetente herskerne vil herje, og svært resurssterke mennesker gir opp i kampen imot disse skamløse flirende ! Dette skal det bli en slutt på, og vi skal alle heretter henge de ut med navn og bilder i media, deres metoder og om deres korrupsjon!

   Noralf Aunan:
   Når skal vi virkelig kreve både rettssikkerhet og etterlevelse av både Grunnloven og menneskerettighetene?
   Det er nå på høy tid å gå sammen for et slikt krav, og det bør f.eks. skje ved en omfattende pressemelding, hvis det overhode skal kunne medføre høyst nødvendige forandringer.

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. april 2020:  

   Mørkt, noe bris og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol fra dus lys blå himmel, et vind-drag og 15 pluss-grader frem mot klokken 12. Videre med opp til omkring 17 og 18 pluss-grader. Yr og ned mot 10 pluss-grader fra omkring 17-tiden. Disig lav himmel, yr og 8 pluss-grader klokken 18.30. Uten nedbør klokken 19.30. Politikken i dagens Norge har gjennom flere ti-år tiltrukket seg dumrianer og klokuser og perverser på jakt efter glorie, samhørighet, penger, karriære, sugerør og makt. At politiske eller offentlige lovbestemmelser, regler og avgjørelser som er i strid med en eller flere menneskerettigheter er og blir ulovlige og er kriminalitet bryr de seg ingenting om. Katastrofale konsekvenser for medmennesker i sivilbefolkningen bryr de seg heller ingenting om. Mange mennesker er indoktrinerte til å heller ønske eller følge slike vilkårligheter og ulovligheter enn menneskerettighetene. Og til aksept for inkvisisjoner og falskhet - kontra og isteden for uskyld, integritet og redelighet. Egoisme, grådighet, hovmod, dobbel-moral og vilkårlighet har i praksis via den politiske og offentlige forvaltningen helt erstattet lov og rett i dagens Norge. Det er bare smuler igjen av medmenneskelig moral og anstendighet. Slik går det i og med land hvor menneskerettigheter premiert og ustraffet krenkes og forfalskes av ansatte i den offentlige forvaltningen. Det smittsomt indoktrinerer, perverterer og ødelegger, stadig verre - så lenge, utspekulert og langt de klarer det. De blir et tortur- og draps-maskineri, mere eller mindre godt forkledd eller skjult bak dobbel-moral, falskhet og propaganda. Felles for de er at de forsøker å rettferdiggjøre sine krenkelser med et eller annet, eller med fortielser. Og mange lar seg enda narre eller friste av eller med på slikt. Mørkt og vått og omkring 8 pluss-grader klokken 21.30 og videre frem mot midnatt.
   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. april 2020: 

   Gradvis ned til omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt.
   Selvfølgelig blir det meget mislikt av mange det jeg skrev her i går og slikt. De grov-kriminelle i den offentlige forvaltningen og deres medspillere og indoktrinerete misliker selvfølgelig både ord-bruken og innholdet. De vil selvfølgelig heller ha fortielser, naivitet, dumhet, forvirring og falskhet. Men dette er en kamp mellom kriminelle og ikke-kriminelle, mellom løgner og sannhet, mellom forvirring og presisjon, mellom skyld og uskyld, mellom grådighet og anstendighet, etc., mellom mennesker både i og utenfor den offentlige forvaltningen. For mange er det også en oppvåkning til en høyere bevissthet, mere selv-erkjennelse og mere realitet, etc. Den kriminelle og falske nepotismen misliker det, men er uunngåelig samtidig desto mere også utspekulerte og selv-avslørende.
   Propagandaen fra den politiske offentlige mafia-virksomheten er massiv, men stadig mere desperat. Men særlig når det gjelder kidnapper-virksomheten (det såkalte barnevernet, etc.) så er det stadig ferre som lar seg videre narre. At så mange dommere i ECHR med stadig mere tydelighet heller ikke lar seg narre har en meget stor og viktig betydning.
   Halvt og spredt lett skyet og opp til 11 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Enda voksende måne i øst og 7 pluss-grader og mørknende frem mot klokken 22 og mørkt. Mørkt og omkring 7 til 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, onsdag 08. april 2020: 

   Mørkt, noe vind-drag og omkring 7 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vind-drag og opp til omkring 9 og 10 pluss-grader utover formiddagen. Disig himmel, yr og 8 pluss-grader klokken 17.30 og en stund derefter. Mørkt, vått og 4 pluss-grader klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, skjærtorsdag, torsdag 09. april 2020: 

   Mørkt, vått, tildels litt yr og omkring 4 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålysning og mye småfugler som kvitrer og kommuniserer og ned mot 2 pluss-grader klokken 06. Overskyet og opp til omkring 6 pluss-grader utover formiddagen og helt og delvis skyet utover eftermiddagen. Blandt annet påskeliljer blomstrer her ute i disse dager. Mye forskjellig grønt titter også frem. Og lenge nu fra omkring 30 eller 40 flotte kvann-røtter som trives godt. Og brennesler, ormerot, løkurt, gressløk, ramsløk, grønnkål, etc. Nesten mørkt og 2 pluss-grader klokken 21.45. Mørkt og ned til omkring en pluss-grad mot midnatt.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, langfredag, fredag 10. april 2020: 

   
Mørkt, månen enda nokså hel og tildels synlig sørlig og omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Halvt og mere skyet og livlig kommunikasjon fra små-fuglene og omkring en pluss-grad frem mot klokken 07. Helt og delvis overskyet og gradvis opp til omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Med 8 pluss-grader frem mot klokken 18. Overskyet med 7 pluss-grader og fortsatt mye god låt fra mange småfugler frem mot klokken 20. Mørkt og omkring 5 pluss-grader klokken 22. Mørkt, stille og 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10. 04. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10218836086547971

   Menneskerettighetene, cps-viruset og corona-viruset
   
   De restriksjoner som mange mennesker i disse dager pr. 10. april 2020 er utsatt for begrunnet i corona-viruset er for ingenting å regne sammenlignet med hva de mange mennesker som har vært eller er utsatt for det såkalte cps (barnevernet).

   Jeg og veldig mange mennesker som har vært og er direkte utsatt for det pågående enda smittsomme folkemordet i form av det såkalte cps (barnevernet) i Norge og mange andre land har vært og er rammet av noe meget langt verre, farligere og ødeleggende.

   Samtidig som vi begrunnet i cps-viruset helt eller delvis i praksis har fått restriksjoner i bevegelses-frihet og sosialt samvær så er vi automatisk også rammet av terror, tortur, traumatisering, fremmedgjøring, isolasjon, fangehold, stigmatisering, vold, utplyndring, sverting, forhånelse, etc. Inklusivt også nektet retten til familieliv, ekteskap, sex, fremtid, fortid, integritet, identitet, personlig frihet, etc.

   Så forskjellen på corona-viruset og cps-viruset er meget stor, selv om det også er noen likheter.

   Forskjellene og likhetene angående smittsomhet og dødelighet er langt ifra det eneste som betyr noe.

   Mens visse midlertidige restriksjoner og inngrep i visse menneskerettigheter kan lovliggjøres hvis de uforfalsket er tvingende nødvendige og forholdsmessige for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte under forhold av uforfalsket nødverge (emergency), så er de kriminalitet hvis ikke alle disse betingelser er reelle.

   Reelle forsøk på å stoppe corona-viruset handler om å beskytte og styrke enhvers immun-forsvar og solidaritet og enhvers alle menneskerettigheter.

   
Reelle forsøk på å stoppe cps-viruset handler også om å beskytte og styrke enhvers immun-forsvar og solidaritet og enhvers alle menneskerettigheter.

   Slike farlige virus angriper og ødelegger mennesker og samfunn der hvor en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker er svekket eller manglende.

   Likeverd, integritet og solidaritet er menneskerettigheter - og en nødvendighet for enhvers og alles immun-forsvar.

   Art 19 i Barnekonvensjonen henviser til tiltak og forhold som er nødvendige og forholdsmessige for å stoppe cps-viruset. Deriblandt særlig at det henvises til internasjonal og nasjonal samsvarende straffelovgivning, som selvfølgelig i sin helhet skal og må respekteres. Hvis ikke reduseres menneskerettighetene til politiske handelsvarer og vilkårligheter og til noe helt annet enn menneskerettigheter.
   
   Menneskeretts-konvensjonene har samstemt lovbestemt at: "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   
Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, blandt annet også lovbestemt - at:

   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Alt dette sier meget om hvor viktig og nødvendig vårt alles immun-forsvar er.

   *

   
---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 04.04. 2020:
   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/posts/10215539709101296

   Koronaisolasjonen er i praksis = isolasjonen Nav påfører sine klienter - i årevis. Overraskende, eller..? (Egenerfaring =14år).

   *

   Jarle Mjøen:
   Ja, det har vært helt for jævlig oppleve..........

   Audhild Henningsen:
   Ja, enig. Satt i 4 år på den i Norge jeg på App når jeg ble syk.
   Flyttet fra Norge med en gang det var over og har aldri angret på det.

   Heidi Turid Dammann:
   Hvorfor blir 5G satt i gang 9 steder i Norge den samme dag som skoler og barnehager stenges pga. korona-virus? Hundrevis av leger og forskere har jo varslet om at 5G svekker imunsystemet?

   http://www.mynewsdesk.com/no/telenor/pressreleases/telenor-aapner-5g-i-norge-2981614
   Telenor åpner 5G i Norge
   mynewsdesk.com

   Rune L. Hansen:
   Neste-kjærlighet, likeverd, solidaritet og integritet, etc. er ikke en religion eller politisk ideologi, men er menneskerettigheter som selvfølgelig enhver er en medmenneskelig forpliktelse som i og av den offentlige forvaltningen i ethvert land og samfunn må respekteres og sikres for enhver borger.

   Uten vil det stadig mere og fra flere kilder og på mange og også overraskende og plutselige måter straffe seg for enhver og alle, både fattige og rike, voksne og barn. Også i form av pandemier.
   En kjede er ikke sterkere enn dens svakeste ledd.
   Utbrudd av pandemier er meget sterke og farlige advarsler.
   Litt om dette på denne videoen hos Youtube:

   https://www.youtube.com/watch?v=-UVtlm6BQf0
   Secret Histor Killer Flu
   youtube.com

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, påskeaften, lørdag 11. april 2020: 

   Mørkt og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel og yr omkring 07.30-tiden. Overskyet, tildels med lett yr og omkring 5 og 6 pluss-grader utover formiddagen. For det meste med lett yr og opp til omkring 8 pluss-grader utover eftermiddagen. Dunkelt, disig himmel, vått, yr og omkring 8 til 7 pluss-grader frem mot klokken 21. Mørkt og mindre nedbør frem mot midnatt.
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, 1. påskedag, søndag 12. april 2020: 

   Mørkt, vått, for det meste yr og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått, yr og omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Tildels spredt lett skyet utover eftermiddagen. Disig himmel, noe sne-rusk og yr i luften og 4 pluss-grader klokken 19.45. Ja, været og mangt her i Norge varierer. Forleden dag var det til og med to gule sommerfugler her ute, la jeg merke til da jeg skiftet til sommerdekk på farmors bil, som hun satte igjen her sommeren 2016. Jeg har siden da i 2016 derfor vært en smule mindre isolert her. De snarlig må kommende konsekvensene av Storkammer-dommen i ECHR i Lobben-saken har enda omtrent ikke begynt å gjøre seg gjeldende, men blir av kidnapper-nepotismen iherdig og konsekvent forsøkt sabotert og motarbeidet mange steder. Mørkt og tildels litt sne og yr i luften utover kvelden og frem mot midnatt med stjerne-himmel og ned til omkring null grader Celsius.
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, 2. påskedag, mandag 13. april 2020: 

 
 Mørkt og omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Helt og delvis skyet med omkring 4 til 5 pluss-grader utover dagen. Med 3 pluss-grader klokken 20.30. Halv-mørkt klokken 21.30. Mørkt, stille og 2 pluss-grader klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.04. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10218872060527298

   Hundre prosent reell respekt for alle de uforfalskede felles-menneskelige menneskerettighetene er snarlig må kommende både i Norge og alle andre land - til tross for alle de mange som enda ønsker dobbel-moral, falskhet, ansvars-unndragelse og kriminelle menneskeretts-krenkere og deres medspillere i offentlige forvaltninger!

   *

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, tirsdag 14. april 2020: 

   Mørkt og omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og 5 pluss-grader frem mot klokken 11. Med lett yr og 6 pluss-grader fra omkring 12-tiden. Vått, yr, regn og disig med omkring 6 til 5 pluss-grader videre utover dagen. Halv-mørkt, regn og 5 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt, regn og omkring 5 til 7 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, onsdag 15. april 2020: 

   
Mørkt, vått, yr og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel og lett yr med omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover dagen og mot midnatt.
   
---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, torsdag 16. april 2020: 

   
Mørkt og omkring 7 til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis skyet og omkring 6 til 7 pluss-grader utover formiddagen. Lite skyet og 5 pluss-grader klokken 19. Mørkt, stjerner og ned til omkring to pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, fredag 17. april 2020: 

   
Mørkt og omkring to og en pluss-grader Celsius her ute i natt og frem mot klokken 06 og lyst. Nesten skyfri lys blå himmel, solen i øst og 5 pluss-grader klokken 09. Sol og tørt hele dagen og mørkt og ned til omkring 2 pluss-grader utover kvelden. Det er nu vår-tørken og stadig mere vårlig her og forskjellig nødvendig jeg får gjort unna både inne og ute. Vinteren her har vært nokså mild, mørk og våt. Mørkt, stjerner og omkring en pluss-grad mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.04. 2020 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/3140345632682756/

   Ondskapens kortsiktige seier

   Ondskap er lett, smart, klokt, makt og en styrke for kloke mennesker, fordi ondskap tilfredsstiller egoisme, hovmod, falskhet, feighet, dumhet, grådighet og uansvarlighet.

   Fordi ondskapen er seirende, smittsom og rett og riktig i sin falskhet er den uovervinnelig.

   
Fordi ondskapen er uovervinnelig er den også selv-utslettende.

   Ondskapen narrer og ødelegger både seg selv og sine medspillere.

   Menneskerettigheter og sannhet er bare dobbel-moral for ondskapen.

   Jo flere ondskapen narrer dess stoltere og farligere blir den.

   *

   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, lørdag 18. april 2020: 

   Omkring null grader Celsius her ute i natt. Skyfri lys blå himmel og opp til omkring 11 og 12 pluss-grader utover dagen. Mørkt og 4 pluss-grader klokken 22.30. Med stjerner og 2 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 18.04. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156948728456875

   Norge, korrupsjonens høyborg.

   Se på disse bildene.

   Ikke mindre enn 9 advokater, sendte Norge ned til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i forbindelse med storkammersaken mellom Trude Lobben og hennes sønn mot Norge.

   Og bak Regjeringsadvokatens armé av advokater, satt heiagjengen, bestående av dommere, byråkrater og nemndsmedlemmer på "studietur". Alt betalt av dine skattepenger.

   Og da Sejersted var ferdig med å prøve å bløffe storkammeret, så kom heiagjengen og klappet han vennlig på skulderen, og sa ;

   bra jobba, Fredrik!

   Men, der strategien til Fredrik og gjengen hans fungerer bra i Norge og hos norske dommere, så ble den så til grader gjennomskuet i EMD:

   Syv domfellelser og et stempel som en serieovergiper, er det Norge står igjen med etter at Sejersted, eplekjekt, ba EMD om å ligge unna forbrytelsene i Norge.

   Da er det godt å kunne dra på tur med mange milliardær-kompisen sin, Nicolai Tangen, "over dammen" og samle krefter .

   Og klør du meg, så klør jeg deg.

   For da den samme Tangen søkte jobben som ny sjef for oljefondet, hvem oppga han da som referanse?

   Jo, selvsagt Fredrik Sejersted.

   God helg og husk:

  "If you sleep in democracy, you wake up in dictatorship. "

   Godt vi har corona til å avlede oss.

   *

   Tom Helgesen:
   Kan ikke du redegjøre litt her - Marius ...Hvem - hva -hvilken etat bestemmer hvor mange repr. Norge skal sende nedover ..? Er det embedsverket , Jusdep. , regjering el. samlet storting ...? Og - hvem har ansvaret for å "ta det videre" etter storkammeravgjørelsen....?

   Kjeld Thomas Anderssen:
   In modern English, a cult is a social group that is defined by its unusual religious, spiritual, or philosophical beliefs, or by its common interest in a particular personality, object or goal.
   In the sociological classifications of religious movements, a cult is a social group with socially deviant or novel beliefs and practices.

   https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cult
   Cult - Wikipedia
   en.wikipedia.org

   Dag Røsthe:
   De kan vel reise ut å starte sitt eget korrupt land, istedenfor å ødelegge Norge.

   Mai-brith Litland:
   Det er skremmende og tenke på hva som kan komme til og skje dersom unge ny utdannede advokater tror at Fredrik Sejersted er en de kan se opp til. Det lover ikke godt for fremtiden.

   Madelein Tamaz:
   Mai-brith Litland Nå gikk jo russetiden fløyten, så de har god tid til å lese seg opp på Reikerås !

   Mai-brith Litland:
   Madelein Tamaz enig. Håper at de gjør det.

   Rune L. Hansen:
   СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 🔥🔥🔥 УЖАСНАЯ ПРАВДА ПРАВИТЕЛЬСТВА 💥💥💥 План по спасению мира!

   https://www.youtube.com/watch?v=nikj52KGGAs&feature=share
   youtube.com

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, søndag 19. april 2020: 

   
Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt. Skyfri lys blå himmel og opp til omkring 12 pluss-grader utover formiddagen. Med omkring 15 pluss-grader klokken 15. Og med 12 pluss-grader klokken 18. Blåbær begynte å blomstre rundt omkring her forleden dag. Mørkt og 5 pluss-grader klokken 23. Med omkring 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, mandag 20. april 2020: 

   
Mørkt, stjerner og omkring 4 og 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Skyfri lys blå himmel, solen i øst og 8 og 9 pluss-grader klokken 09. Antagligvis opp til omkring 15 pluss-grader utover dagen. Halv-mørkt og 7 pluss-grader klokken 22. Mørkt og 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, tirsdag 21. april 2020: 

   
Mørkt og omkring 4 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Parallelle striper skyet eksos fra høyt-flygende fly brer seg utover til lett slørete himmel tidlig morgen. Lys blå himmel og opp til 17 pluss-grader utover formiddagen og 18 utover eftermiddagen. Halv-mørkt og 10 pluss-grader klokken 22. Mørkt, stjerner og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, onsdag 22. april 2020: 

   Til ned mot 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Skyfri himmel og opp til omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 09. Og 17 pluss-grader frem mot klokken 12. Tildels opp mot 20 pluss-grader utover eftermiddagen. 12 pluss-grader klokken 21. Mørkt og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, torsdag 23. april 2020: 

   Mørkt, ned til omkring 5 pluss-grader Celsius og litt lyder fra små-fugler her ute i natt. Skyfri himmel og opp til omkring 13 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Omkring 17 pluss-grader klokken 14.30. Omkring 7 pluss-grader klokken 21. Mørkt, stille og 5 pluss-grader klokken 22.30. Med 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 23.04. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156966123676875

   Norge ble, den 10.9.19, domfelt for brudd på EMK Artikkel 8 i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Både hva gjelder Trude Lobben og hennes sønn.

   Saken er ikke endelig, da den er oversendt Ministerkomiteen for oppfølging.

   I Ministerkomiteens 1362 møte (3-5 desember 2019) ble saken klassifiser i kategorien enhanced procedure

   Om enhanced procedures heter det:

   "The Committee of Ministers ensures continuous supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court of Human Rights. ... An is used for cases requiring urgent individual measures or revealing important structural problems (in particular pilot-judgments) and for inter-state cases."

   Det heter i EMK Art 46 nr.1:

   "Dommers bindende kraft og deres iverksettelse

   De høye Kontraherende Parter forplikter seg til å rette seg etter Domstolens endelige dom i enhver sak de er part i.

   Følgelig er det utvilsomt at Norge, herunder Høyesterett, forplikter seg til å rette seg etter Lobben. dommen."

   Det heter videre i EMK Art. 46 nr 2:

   Domstolens endelige dom skal overleveres Ministerkomiteen, som skal ha tilsyn med fullbyrdelsen av dommen.

   Følgelig er det Ministerkomiteen som har det primære tilsynet med å følge opp at Norge, herunder Høyesterett, gjør det som kreves for at reparasjon skjer.

   Følgelig er også Høyesterett satt under tilsyn av Ministerkomiteen.

   *

   Kent Ole Furuly:
   Flott avklaring!

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.04. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156966140356875

   Hva innebærer det at Ministerkomiteen har tilsynsansvar for Høyesterett?

   Det er utvilsomt at det påhviler Norge, herunder Høyesterett, et selvstendig ansvar å etterleve reparsjonsplikten.

   Jeg minner om hva der står i Emre v Sveits nr. 2, premiss 90:

   "In other words, the reopening of proceedings that have infringed the Convention is not an end in itself; it is simply a means – albeit a key means – that may be used for a particular purpose, namely the full and proper execution of the Court’s judgments."

   Følgelig står ikke Høyesterett fritt, men må ta hensyn til at gjenåpning simpelthen er et virkemiddel for å oppnå full restitusjon. Særlig er det viktig i denne sak, da de krenkede parter fortsetter å oppleve at deres rettigheter blir krenket.

   *

   Raymond Nøis:
   Men hva vil skje hvis Høyesterett bare gir blaffen?

   Agnieszka Maria Szuba:
   De gir ikke blaffen.Vent og se. Det er slutt med å leke med EMD nå

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.04. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156966155736875

   Betydningen av Mammadov- dommen:

   Den 29 mai i fjor, dømte storkammeret i EMD for første gang i en Artikkel 46 nr. 4 sak.

   Dette som følge av at Aserbajdsjan hadde unnlatt å oppfylle sin forpliktelse til å etterkomme dom i EMD fra 2014, i saken mellom Mammadov og Azerbajdsjan.

   Storkammeret fant enstemmig at det hadde skjedd et brudd på artikkel 46 nr. 1 som følge av Azerbajdsjan manglende evne til å etterleve dommen.

   Domstolen fant særlig at regjeringen bare hadde iverksatt begrensede tiltak for å implementere dommen, noe som gjorde at Aserbajdsjan ikke handlet i "god tro" eller på en måte som var på i samsvar med dommens "konklusjoner og ånd".

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 23-04. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156965812231875

   Directorate General of Human Rights and Rule of Law
   Council of Europe Department for the Execution of Judgments and Decisions of the European Court of Human Rights

   Dear Sir/ Madam,

   I refer to previous correspondence.

   Please find observatory remarks attached to the Norwegian attorney general in the case of Strand Lobben and Others v. Norway (Application No. 37283/13).

   Att: Norwegian oil fund rocked by scandal where the Norwegian attorney general who acted on behalf of the Norwegian government in the Grand Chamber hearing in the Lobben- case, is involved.

   It deeply concerns very many of us, that Norwegian authorities provide the European Court of Human Rights with misleading information.

   We are many people who were in shock when the Norway’s attorney-general, Fredrik Sejersted, presented lies when the Lobben-case was heard in the Grand Chamber in the European Court of Human Rights on 17 October, 2018.

   He stated before the Court:

   ".. .is that the personnel of the family center were DEEPLY ALARAMED. They were actually ALARMED FOR THE LIFE OF THE BOY."

   I remind what the Grand Chamber expressed in premise 224 in its judgment:

   "However, whereas X’s vulnerability had formed a central reason for the initial decision to place him in foster care (see, for instance, paragraphs 31 and 42 above), the City Court’s judgment contained no information on how that vulnerability could have continued despite the fact that he had lived in foster care since the age of three weeks."

   I also remind what the judges from Bulgaria, Azerbaijan and Ireland, stated in the chamber judgment:

   "However, at two months he is described in the report of the family care centre as functioning as a normal two-month old and as bearing “the mark of good psychosocial and cognitive development”.

   It is not possible for the public to have confidence in the state authorities which, according to the Norwegian Constitution, are to secure our fundamental Human Rights, when Norwegian authorities are willing to lie before the Grand Chamber.

   And now, the same at attorney general is involved in an huge expense scandal that raises questions over the leadership of the Norwegian political, judicial and financial elite.

   The story is as follows:

   The incoming chief executives of Norway’s $1tn oil fund, Nicolai Tangen, invited in mid- November 2019, several of his friends from the Norwegian judicial, political and financial elite to an exclusive seminar in Philadelphia, USA. Everything was paid for by Mr. Tangen.

   The man who’ll be in charge of Norway’s sovereign wealth fund in a few months from now, flew both Norwegian and international leaders from Europe to Philadelphia in private jets, put them up for three nights at a Hilton Hotel, hosted all food, drink and two shows with international stars including Sting. They all took part in debates and discussions on a wide variety of topics, many of which were led by leading academics at Wharton. One of the participants on this trip, was the attorney general, Fredrik Sejersted, who is Tangens best friend.

   The attorney general was presented in this way in the seminar program called “Back to University”:

   "Fredrik has been Norways Attorney General Civil Affairs since 2016."

   On Sunday November 17, he was the discussion leader, as attorney general, under the topic "Where do objects belong? Thoughts on the restitution debate."

   Quite ironic I must say, since the same Sejersted is refusing to advise Norway to comply with the primary aim of Restitutio Integrum in the Lobben- case.

   Nicolai Tangen is a hedge fund billionaire who has plced his fortune in Cayman Islands. EU has recently put Cayman lsands on tax haven blacklist, see article.

   https://www.bbc.com/news/business-51484393

   Norway’s attorney-general, has to stand down in matters regarding Mr Tangen due to their friendship, the office of prime minister Erna Solberg told local media last weekend.

   The affair raises questions about the recent selection process for the oil fund’s chief executive as well as the often cosy relations at the heart of Norway’s financial, political and judicial elite.

   Nicolai Tangen denies he was seeking any favour when he hosted this luxurious seminar at the University of Pennsylvania’s Wharton School of Business last fall.

   However, in the process to pick Mr Tangen to the next chief executives of Norway oil fund, Sejerstd was on the list of references who recommended Mr Tangen for the job.

   Julie Brodtkorb, chair of the supervisory council of Norges Bank, held an extraordinary meeting to look into whether the executive board of the central bank followed the correct procedure in appointing Mr Tangen.

   Question have already swirled around Tangen’s vast personal investment holdings and his London company’s registration of hedge- and share funds in the Cayman Islands, known as a tax haven. the Norwegian newspaper,DN, has earlier reported that Tangen also has holdings worth around NOK 1.3 billion in a trust on Jersey in the Channel Islands and a company in the British Islands, also viewed as tax havens.

   Norwegian professors have noted that such holdings may send “unfortunate signal effects”

   Tangen covered the attendance costs for all his guests at the seminar, including transportation, hotels, food and drink. The total costs,according to Tangens own figures, are just under 30 million NOK, including 1 million US dollars for the artist "Sting".

   This seminar was supposed not be disclosed for the public under the Chatham House Rule.

   The guest list which was first revealed by the newspaper, VG, includes in addition to the Norwegian government’s attorney general Fredrik Sejersted, people like Norway’s ambassador to the UN, Mona Juul, Norway’s trade minister at the time Torbjørn Røe Isaksen, philosopher and Nobel Peace Prize Committee member Henrik Syse, the director of Oslo-based foreign policy institute NUPI Ulf Sverdrup and the oil fund’s present chief executive, Yngve Slyngstad.

   When the trip was discovered for the public, Norway’s UN delegation, under the auspices of Norway’s foreign ministry, has expressed regrets that Tangen covered all of Juul’s costs to attend the seminar, and said it will now reimburse Tangen.

   The same applies to the Norwegian minister, Torbjørn Røe Isaksen, the oil fund’s present chief executive Yngve Slyngstad, and the director of Oslo-based foreign policy institute NUPI Ulf Sverdrup:

   Costs paid by Tangen will be reimbursed as they admit to have traveled in capacity of public servants, and not in private.

   In other words, it is the tax payers money that will cover the expenses.

   However, Fredrik Sejersted and his cohabitant, Kjersti Trøseid, a director in the Norwegian System of Compensation to Patients under the control of Norway’s health ministry, claim to have traveled in private and refuse to refund the gifts given by Mr Tangen.

   Recapitulation:

   The above illustrates, once again, that the Norwegian elite is above the law.

   When the same elite threatens the Human Rights for ordinary people, like Trude Lobben and thousands with her, its time for the international society to take action.

   Bergen, 23 April, 2020

   Marius Reikerås

   *

   Kent Ole Furuly:
   Veldig respektfullt av deg Marius som hjelper oss med å dokumentere hva eliten i Norge holder på med. Dette er nok ikke ett engangsfenomen fra det offentlige Norge person er. Men én del av en ukultur som de har holdt skjult for allmuen. Der de har kunnet med sine tynne lange pianofingre tatt seg til i det stille. Jo flere som er og blir involvert gjør at ingen vil angi andre da de da også indirekte angir seg selv. Angjeldende Onkel Skrue turen til USA ble det jo anmodet om å være konfidensiell og da ble jo alle inhabile ovenfor alle! Som jeg har sakt i min og min datters" barneuvernsak"! Konfidensialitet er til for de som har noe å skjule! Men for meg og min yngste datter nå 10 år, gjelder det ikke da vi har intet å skjule! God bedring til det offentlige Norges ansatte med blod og pengesverte på hendene!!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.04. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156965395091875

   En italiensk advokat sa til meg en gang:

   "The difference between Italy and Norway, is that we have open corruption and your country has hidden corruption.

   I think I prefer our kind of corruption"

   Men nå vet jeg sannelig ikke lenger: Nå virker det som om også korrupsjonen her hjemme, foregår helt åpenlyst.

   *

   Odd Arvid Johansen:
   Ja, og mafian er de som har fått mandat til å forvalte..

   Kate Fure:
   Italienerne har ikke noe å skjule.. Han har helt rett . bare vi som ikke er like raske til å forstå hvor galt det er i vårt land... men igjen.. Italienske advokat burde allerede da bli tatt på alvor. Vi har mye... MYE.. å lære av et folk som har levd i åpen korrupsjon.. Slutte å sitte her å tro vi er Vikinger å gi vår velsignelse til det lugubre Ropstad og co...

   Gro Ødegård:
   Ikke bare foregår det åpenlyst, det fremstår også akseptert i de "øvre rekker".

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, fredag 24. april 2020:

   Mørkt og omkring 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt skyet fra nord-vest og 8 pluss-grader klokken 08,45. Med 10 pluss-grader klokken 13. Omkring 12 klokken 15.30. Med 10 pluss-grader klokken 20. Mørkt og omkring 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, lørdag 25. april 2020: 

   
Mørkt og gradvis ned mot en pluss-grad Celsius her ute i natt. Omtrent skyfritt og opp til omkring 17 pluss-grader utover dagen og gradvis ned mot 8 frem mot klokken 20. Mørkt, stjerner og omkring 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 24.04. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156970733956875

   At EMD ikke anvender eksplisitte uttalelser hva gjelder selve reparasjonsprosessen etter en domfellelse, har sin naturlige årsak i den rollefordelingen det er mellom EMD og Ministerkomiteen, jf EMK Artikkel 46 nr. 2.

   Videre tar man det for gitt, at medlemslandene har den nødvendige kompetansen hva gjelder å reparere krenkelser de er dømt for.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, i utgangspunktet tar man det for gitt at både viljen, ønsket og evnen til reperasjon er og skal være til stede.
   Og også at kunnskap om menneskerettighetene og EMD skal være til stede.
   Deriblandt også at kunnskap om at ingen står over loven skal være til stede.
   Det er alt minst likså selvfølgelig som at man også tar det for gitt at kunnskap om lovlig nasjonal og internasjonal straffelov, etc. skal være til stede.

   Rolf Guttorm Engebretsen:
   Det er svært lite kompetanse vedr, Emk’ i alt fra saksbehandlere til byråkrater, departementale avdelings- sjefer til rådgivere og politi til advokater til dommere.

   Gunn Tove Forsmo:
   Ja det mangler jo i Norge dem forstår ingenting for dem er verdens beste på alle plan det er jo saueflokken som styrer Norge.

   June Neumann:
   Norsk rettsvesen har visst ikke denne kompetansen. De liker bedre å reise på heisatur til USA

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.04. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156974265321875

   Når kommer de første sakene mot Norge, for the International Criminal Court (ICC) i Haag?

   Jeg tipper det ikke blir så lenge til.

   Med syv domfellelser på kort tid, og flere vil komme, er Norge satt i kategorien "repetitive cases".

   Det gir en indikasjon at tiden snart kan være moden for å varsle ICC om serieforbrytelser.

   *

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Amen Takk og lov. På tide nå. Nok er Nok av dette regimet.

   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, søndag 26. april 2020: 

   Mørkt og omkring 4 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og gradvis opp til 10 pluss-grader frem mot klokken 14. Med 8 pluss-grader klokken 19. Mørkt med litt antydninger til yr og omkring 5 til 6 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, mandag 27. april 2020: 

   Mørkt, yr, regn og omkring 6 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, lett yr og 6 pluss-grader frem mot klokken 09. Yr det meste av dagen og overskyet og nesten overskyet hele dagen, for det meste med omkring 8 pluss-grader. Halv-mørkt og 5 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og omkring 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, tirsdag 28. april 2020: 

   
Mørkt, fuktig og ned til omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Fra spredt litt lett skyet til mere enn halvt skyet og omkring 10 pluss-grader utover formiddagen.
   G telefonerte meg i går, ikke meget ble sagt og jeg er usikker på hva han egentlig ville. Han burde jo også vite at det politiske terror regimet i vårt land enda er pågående og at jeg blandt mange andre har vært og enda er utsatt for langvarig ekstrem tortur, terror, traumatieringer og utplyndringer. Mange, både barn og voksne, til og med begår "selvmord" under disse forhold, når de begynner å forstå hvor grovt alvorlig det faktisk er. I begynnelsen og i det lengste er terror regimet for utrolig ondsinnet til å kunnre være sant, forsøkt skjult som det er bak massivt med nøkkel-personer, dobbel-moral, falskhet, forfalskninger, løgner og propaganda. Men jo mere konkret direkte rammet de er og våknet til bevissthet dess mere revner indoktrineringen. Samtalen ble uansett meget kortfattet og jeg sa omtrent ingenting. Terror regimet har jo enda ikke konkret falt.
   Mange forstår enda ikke alvoret i ondskap som ikke direkte nok rammer seg selv, fordi terror regimet, hvor enn det er, alltid bagatelliserer og glorifiserer sine forbrytelser, dermed indoktrineres eller fristes de til selv å gjøre omtrent det samme. Og slik fortsetter det selvfølgelig inntil offentlig ansatte, hvem enn de er, effektivt og real-kompetent straffeforfølges for enhver medvirkning i eller for en menneskeretts-krenkelse.
   Overskyet og omkring 10 pluss-grader utover eftermiddagen. Litt yr omkring 19-tiden. Dunkelt halv-mørkt og 7 pluss-grader klokken 22.
Mørkt og omkring 6 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, onsdag 29. april 2020: 

   Mørkt, regn og yr og omkring 6 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og 6 pluss-grader klokken 10. Halvt skyet og omkring 10 pluss-grader klokken 13. Med opp til 12 pluss-grader frem mot klokken 16. Med omkring 9 pluss-grader klokken 18. Ned mot 7 pluss-grader klokken 22 og omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, torsdag 30. april 2020: 

   Mørkt, noe bris og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, en bris og opp til omkring 9 pluss-grader utover formiddagen. Yr med vind-drag og ned mot 4 pluss-grader et par timers tid fra omkring 13-tiden, derefter uten nedbør med omkring 6 og 7 pluss-grader. Det våres og vokser efterlengtet mye og fort grønt her ute i disse dager, stadig mere som blomstrer også. Om ikke lenge nu begynner det å bli mye forskjellig bær og frukt av beste kvalitet også. Godt for ens skrale helse, særlig nu når jeg har mere nødvendig fokus på slikt. Flere av de organiske remedier jeg har funnet frem og brukt i den senere tid har vært bortgjemt og lagret i mere enn tredve års tid! Halvt tungt overskyet, vind og 7 pluss-grader klokken 21. Halv-mørkt og 7 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og 7 til 8 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 30.04. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156991544026875

   Norge har en lang vei å gå, hva gjelder menneskeretter.

   For er det noe de rekordmange domfellelsene av Norge i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen viser, så er det at Norge var like lite forberedt på å bli seriedømt i EMD, som de var på corona-krisen. Ingen plan overhodet.

   Nå er saken til Trude Lobben den ledende saken hva gjelder reparasjonsprosessene, og i den forbindelse skal saken behandles i Høyesterett i nær fremtid.

   Men, i motsetning til ordinære saker er Høyesterett, i denne saken, satt under tilsyn av Ministerkomiteen i Strabourg.

   Det samme gjelder saken mellom A.S og Norge, som i løpet av kort tid blir sendt Høyesterett for gjenåpning.

   Også her ble Norge dømt for brudd på EMK Artikkel 8, og i begge sakene var høyesterettsdommer, Bergjlot Webster, med på å begå krenkelsene ved å avvise sakene og det uten noen form for begrunnelse.

   *

   Juro Kuvicek:
   Fakta er at Norge er et av verdens verste menneskerettighetsbruddland! Et hav av justismord der ute! Hvor mange uskyldige sitter i fengsel?

   Carl Palm:
   Juro Kuvicek Følj FB siden «Uskyldig dømt» så tar den siden seg an straffesporet justismord. 

   Lars-Arne Høgetveit:
   De må legalt tvinges i kne og bort fra kongens bord! Og nye koster inn, med et Sant hjertelag og omsorg for Folket!

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Helt enig.

   Oddvar Espegard:
   Lars-Arne Høgetveit - Helt enig.

   Per Steinar Sørå:
   Fantastisk!! Hva skal til før politikerne med regjeringsadvokaten skjønner alvoret i dette??

   Geir Ove Skårvik:
   advokatene bruker EMD dommene for alt det er vært.
   Marius Reikerås, du trør opp stien for oss.

   Jan Björklund:
   Sverige har inte ens börjat gå än :(

   Tor Døskeland:
   Når Høyesterett er satt under tilsyn av Ministerkomiteen i strabourg så burde jo regjeringsadvokaten får store nerveproblemer , for det er jo regjeringsadvokaten som har sabotert reprasjonsplikten norge har. Ikke nok med att regjeringsadvokaten skyter seg selv i foten for så å presse seg selv opp i ett hjørne på størrelse med ett frimerke , han er jo også på vei til å grave seg selv ned i ett lass av møkk som han har skapt

   Harald Tancred Paulsrud Bye:
   Jeg tror aldri Norge vil opprettholde og ikke bryte Menneskerettighetene fordi Barnevernstjenesten kun forholder seg til «Barnets Beste»

   Rune Andreassen:
   Harald Tancred Paulsrud Bye Du mener sikkert «Barnevernets beste» ;)

   Harald Tancred Paulsrud Bye:
   Ja selvom det ordet aldri brukes selvom det dem egentlig mener

   Terje Larssen:
   Dæven du e dyktig Marius!

   Tore Tangerud:
   Flott håper de blir kledd av :) :) !! 

   Kjeld Thomas Anderssen:
   FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble vedtatt 10.12.1948. Norge var 1 av de 48 land som signerte.
   Norges myndigheter er da ca 70 år forsinket, eller retardert på menneskerettighetene.
   ETYMOLOGI fra fransk retard 'forsinkelse'
   retardere:
   BETYDNING OG BRUK
   1 sinke, hemme (fart, bevegelse, utvikling e.l.)
   EKSEMPEL
   mentalt retardert
   https://naob.no/ordbok/retardere
   Det Norske Akademis ordbok
   naob.no  

   Noe som gir norske myndigheter en IQ under 70. Mest sannsynlig mer siden de ikke forstår ting mennesker gjorde for ca 70 år siden.
   Definition of mental retardation
   : mild to severe impairment in intellectual ability equivalent to an IQ of 70 to 75 or below that is accompanied by significant limitations in social, practical, and conceptual skills (as in interpersonal communication, reasoning,
   https://www.merriam-webster.com/dictionary/mental%20retardation

   Rune L. Hansen:
   Viljen til å respektere menneskerettighetene er fraværende i mange land, i forskjellig grad.
   Blandt annet fordi de hermer efter Norge i dobbel-moral, falskhet og impunity. :( :( :(

   
---
---
*****

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq