----- Denne side: db202003.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Mars 2020 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, søndag 01. mars 2020:

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring fire til to pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels yr og opp til omkring seks og syv pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått og omkring tre til to pluss-grader klokken 19. Mørkt, yr og fire pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.03. 2020 via Barnevernet vil vi ha helt fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/2976256582395251/

   Folkemord som barnevern

   Det er akkurat blandt annet det som i politisk offentlig regi foregår mot sivilbefolkningen i dagens Norge og flere andre land, et politisk mangfoldig folkemord. Det rammer ikke bare spesifikke etniske grupper i landet, men nærsagt alle og enhver. Den juridiske definisjonen på folkemord er langt videre enn mange mennesker ønsker eller tror den er.

   Visse akademikere og mennesker som tror seg å være smarte eller skriftlærde mener og argumenterer at virksomheten med det såkalte barnevernet (cps) ikke er folkemord. Blandt annet, sier de, fordi forutsetningen for den juridiske definisjonen av folkemord impliserer at det er - eller ikke er - mennesker i den offentlige forvaltningen som medvirker i eller for å forurette flere medmenneskeren i lovbestemte grupper av mennesker. Lovbestemmelsen om folkemord innebærer at det handler om enten nasjonale eller etniske eller religiøse, grupper, etc. Derfor argumenterer de for eksempel med at deres forbrytelser rammer også andre grupper, at gruppe-definisjonen derfor ikke er reell, og eller at forbrytelsene er nødvendige og forholdsmessige krenkelser i eller for et demokratisk samfunn, for eksempel for barnets beste (som de makabert selv vilkårlig ønsker å definere) etc. Eller at nasjonale og etniske grupper er ett og det samme, etc.

   Folkemordets skyldige og medspillere ønsker og promoterer en mest mulig snever, forvirrende, falsk og seg selv ikke rammende definisjon på folkemord. Falske og innsnevrede definisjoner de ønsker å spre til flest mulig ikke rammede, men også til alle andre. Iveren efter å forsøke å argumentere seg bort fra at det er folkemord er et av mange slags forsøk på indoktrinering og på å fiksere oppmersomheten bort fra de angjeldende reelle forbrytelsene og deres strafferammer. Og hva er egentlig likheten eller forskjellen på nasjonale og etniske grupper?

   Hvor meget enn noen hevder å definere likheten eller forskjellen på grupper eller forbrytelser, hva er i praksis og realiteten forskjellen? Er forskjellen reell og av betydning, og av konkret hvilken betydning?


   Det er forskjell på nasjonale og etniske grupper. Hvordan enn ordene defineres av visse akademikere eller mennesker som tror seg å være skriftlærde. Men det er i forhold til krenkelsene og forbrytelsene og de rammede i praksis ingen forskjell.

   Mange vet og har forstått at folkemord-definisjonen ikke er snever, men tvert om er vidtfavnende. De blir forsøkt fortiet av flere slags politiske offentlige mafia-virksomheter og nepotismer og deres karriære-professorer, propaganda og indoktrinering.

  Men det er for eksempel egentlig lett å se at det politisk offentlig organiserte såkalte barnevernet juridisk blandt annet er folkemord og også blandt annet er forbrytelser mot menneskeheten og iøvrig også er forbrytelser mot et meget stort mangfold av både umistelige og uavhendelige menneskerettigheter og internasjonale og nasjonale straffelov-bestemmelser. Og mildt sagt er en fullstendig forkvakling og forfalskning av blandt annet Barnekonvensjonen (CRC) og de andre menneskeretts-konvensjonene. Ondskap og dumhet har en frekkhet som ofte kan være grenseløs.

   Det politiske offentlige såkalte barnevernet utgjør i praksis uansett ingen reell forskjell fra et folkemord. Og heller ikke fra forbrytelser mot menneskeheten og heller ikke fra sine mange andre krenkelser og forbrytelser.

   Den nasjonale gruppen som rammes er først og fremst og blandt annet sivilbefolkningen.

   Det er nærsagt alltid mange mennesker som ønsker og ser seg tjent med folkemord, krig, diskriminering og annen urett, både av dumhet, ondskap, hovmod, grådighet, falskhet og egoisme. Særlig hvis de får makt i den offentlige forvaltningen er de livsfarlige. De er og blir de aller farligste og verste slags kriminelle, samtidig som de får støtte og hjelp og aksept fra alle sine medspillere. De er en meget stor fare i og for hele verden om de ikke effektivt og real-kompetent stoppes, straffeforfølges og personlig ansvarliggjøres.

   Makt korrumperer og det er mange slags mennesker som søker seg hen til makt. Det er for å forhindre at mennesker og sær-interesser krenker medmennesker at vi har de felles-menneskelige menneskerettighetene og samsvarende nasjonal og internasjonal lov og rett.

   Folkemord defineres blandt annet i FNs konvensjon av 9. desember 1948 om forhindring og avstraffelse av forbrytelsen folkemord, folkemordkonvensjonen, Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide), i Art 2:

   «en hvilken som helst av de følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan:

    a - å drepe medlemmer av gruppen;
    b - å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen;
    c - bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis;
    d - å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen;
    e - med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe.»

   Blandt annet i norske straffeloven § 101 er straffen for folkemord fengsel inntil 30 år. Og i dens § 108:
   "Forbund om og tilskynding til folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelse
   Med fengsel inntil 10 år straffes den som inngår forbund med noen om å begå lovbrudd som nevnt i §§ 101 til 107. Det samme gjelder den som direkte og offentlig tilskynder noen til å begå et slikt lovbrudd."

   Blandt annet i folkemordkonvensjonen Art 3 er det lovbestemt at:
   "Følgende handlinger skal være straffbare:
   a) folkemord;
   b) sammensvergelse om begå folkemord;
   c) direkte og offentlig oppfordring til begå folkemord;
   d) forsøk på begå folkemord;
   e) medvirkning til folkemord."

   Og i Art 4 til 8:
   "Personer som begår folkemord eller noen av de andre handlinger som er oppregnet i Art 3 skal straffes hva enten de er konstitusjonelt ansvarlige statsoverhoder, offentlige tjenestemenn eller privatpersoner.
   Art 5:
   De kontraherende parter påtar seg å vedta i samsvar med sine respektive konstitusjoner, den nødvendige lovgivning for å sette i verk bestemmelsene i nærværende konvensjon og særlig å fastsette effektive straffer for personer skyldige i folkemord eller noen av de andre handlinger som er oppregnet i Art 3.
   Art 6:
   Personer anklaget for folkemord eller noen av de andre handlinger som er oppregnet i Art 3 skal dømmes av de kompetente domstoler i den stat på hvis territorium handlingen ble begått, eller av en slik internasjonal straffedomstol som måtte ha jurisdiksjon når det gjelder de kontraherende parter som måtte ha godtatt denne domstols jurisdiksjon.
   Art 7:
   Folkemord og de andre handlinger som er oppregnet i Art 3, skal ikke anses som politiske forbrytelser når det gjelder spørsmålet om utlevering.
   De kontraherende parter forplikter seg til i slike tilfelle å foreta utlevering i samsvar med sine gjeldende lover og traktater.
   Art 8:
   Enhver av de kontraherende parter kan henstille til de Forente Nasjoners kompetente organer treffe slike tiltak etter de Forente Nasjoners Pakt som de finner passende for å forhindre og undertrykke folkemordshandlinger eller noen av de andre handlinger som er oppregnet i Art 3."

   Folkemordkonvensjonen's Art 2-e, er i samsvar med blandt annet Barnekonvensjonen sin Art 7, som har følgende lovbestemmelse:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Videre sier Barnekonvensjonen blandt annet, i innledningen:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkår under større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind".)

   Og blandt annet i Menneskerettserklæringen (UDHR), Art 16:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og i Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Og i Art 30:
   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Altså blandt annet at: "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Men biologiske foreldre blir systematisk ødelagt i dagens Norge, og i flere andre land. 

   Å frata eller redusere noen sin rett til sitt familieliv skal kun kunne skje efter prinsippene kompetent 100 % rettssikkerhet og efter prinsippene for uforfalsket nødverge (nødvendighet og forholdsmessighet). Det vil blandt annet si for en kortest mulig tid og på en for enhver mildest mulig måte.

   Prinsippene i ECHR / Den Europeiske menneskerettsdomstolen samsvarer selvfølgelig også med dette. Prinsippene i Den Europeiske menneskerettsdomstolen har i år efter år sagt, og sier om og om igjen, og blandt annet i saken N.P. v. Republikken Moldova (Application no. 58455/13) angående gjentagne krenkelser av ECHR Art 8 - dom Strasbourg 6. oktober 2015, Paragraf 70, at:
   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
   Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Alle menneskeretts-konvensjonene både innleder med og gjennomsyres av at absolutt enhver uforfalsket menneskerettighet er og skal for absolutt enhver borger være umistelig og uavhendelig. (Alt annet må være midlertidig forholdsmessig nødverge for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte for å kunne lovliggjøres.) Blandt annet dette så enkle faktum respekterer ikke myndighets-misbrukerne i den offentlige forvaltningen og deres medspillere.

   Det er enda et meget tragisk faktum at mennesker og nepotismer med makt i den offentlige forvaltningen også har makt og medspillere som aksepterer eller forsvarer og beskytter sine og hverandres menneskeretts-krenkelser. Dermed setter de seg selv over loven, så lenge de makter, som hovmodige og kriminelle. De neglisjerer menneskerettighetene eller later som de ikke vet hva en menneskerettighet er, eller forfalsker menneskerettighetene og fakta. Konsekvensene er og blir smittsomt katastrofale.

   Konsekvensene bør enhver lett kunne forstå.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/2691189574340636/

   Karin Ullensvang:
   Autoritær tvangssplitting av familier er en menneskelig forbrytelse og derfor folkemord mot en bestemt folkegruppe- familien.

   
---

---

   Marius Reikerås, 01.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156802015176875

   I morgen kommer en delegasjon fra Europarådet til Oslo, hvor det juridiske begrepet "folkemord" skal debatteres.

   *

   Tommie Eikeset:
   Lotteritilsynet burde tatt seg en tur innom også, siden mesteparten som skjer i norske domstoler er lotteri....

   Brit Jensen:
   Tommie Eikeset Ja de sponser jo halve eller hele FN ,

   Mai-brith Litland:
   Hvem får stille der. Bare de regjeringstroe?

   Marius Reikerås:
   Mai-brith Litland neida)

   Mai-brith Litland:
   Marius Reikerås det er bra. :) ! 

   Brit Jensen:
   Mere lunsj hos ERNA

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/2977965125557730/

   Grunde Avharstveit:
   Antall døde av selvmord blant barn og unge, foreldre og besteforeldre på grunn av groteskt kriminelle kidnappinger av Barnefjernet med hjelp av de som faktiskt skulle beskytte, Politiet, utgør er faktisk folkmord. Ett stort rettsoppgjør burde komme.

   Kyrre Wiik:
   Tortur med døden til følge.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156802176131875

   Det er mye spennende i vente nå:

   I morgen kommer en delegasjon fra Europarådet til Oslo, for å høre nærmere om Norges mange menneskerettsbrudd.

   10 mars, kommer det to nye dommer i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen der Norge er part.

   10 mars, er frist for Norge med å komme opp med en "actionplan" til Europarådet ifm med Lobben-dommen.

   9 mars, må en kjent barnevernskonsulent møte i Oslo tingrett, tiltalt for seksuelle overgrep mot sitt eget fosterbarn.

   16 mars, har Den Europeiske Menneskerettsdomstolen satt som frist med å kommentere Statens tilsvar i en rekke av de saker som ligger til behandling i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, herunder Ensby- saken.

   *

   Mai-brith Litland:
   Mars er en viktig mnd.

   Gonzalez Speddy:
   Jeg er 100 % sikkert at den norske staten blir dømt den 10 mars. VESTNES Kommune i Møre og Romsdal har den verste barnevernet, med god støtte av en veldig : korrupt:
   fylkesnemnda, fylkesmannen, sorenskriveren
   Statsadvokat i Møre og Romsdal.
   Sunnmøre politi distrikt.
   Norge blir DØMT uten tvil den 10 mars

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.03. 3020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156802245746875

   Ser på "Tore på Sporet."

   Når du ser hvor viktig familien er for grekerne, er det kanskje ikke så rart at den greske presidenten i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, Linos-Alexandre Sicilianos, var en av de 13 dommerne som hudflettet Norge i Lobben-saken.

   *

   Øyvind Furnes:
   Ja ser man å det biologiske bånd er så sterkt..

   Karl-Ove Hognestad:
   Blir alltid en tåre i øyekroken da og mange tanker på hvordan ondskapen kan bli så utrolig ond her hjemme. Ord og meninger finnes ikke!

   June Neumann:
   Familien betyr alt for norske borgere også, det er bare staten som ikke ser dette

   Marius Reikerås:
   June Neumann enig

   Tikanga Wairua:
   https://www.facebook.com/joe.trinder/videos/10218905846109792/?t=180

   Fredrik Korsvold:
   «Vi forstår ikke» «resten fra sør Europa er dumme». Resten av verden har definert human etisk forbund som en vulgær liten sekt, dette er sekulær humanisme med ideer som har sitt utspring fra nitchize. Forøvrig vel han sinnsyk og døde etter han skrev sitt siste verk.

   Greta Solheim:
   Det handler jo ikke om hvor viktig eller ikke familie er innad i det enkelte land, men brudd på prinsipielle rettigheter iht EMK artikkel 8. som også gjelder et individ. Selv om familie er basen i et hvert samfunn, så kan ikke begrepet begrenses til kun mor, far og barn, også enkeltindivid omfattes av familebegrepet.

   Roy B Nilsen:
   i Norge jobber våre skamløse feminister og deres hen aktivt for å ødelegge familien, en kan undre seg på om de forstår at en dag vil folket få nok av dem og deres hen!?

   Kristian Dirdal:
   Familie er viktig hos de fleste på kloden, det er faktisk bare her i Norden at vi dyrker omsorgsbaser, og de er blitt til for at avviket skal dyrkes, og barn omplasseres og produseres ved surrogati! Men har noen forsket på hva slike konstellasjoner vil medføre for menneskeheten over tid?
 
   Elias Panagopoulos:
   As a Greek I can confirm what Marius is saying. You could not get away with this bullshit in Greece. The people would rise up.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, mandag 02. mars 2020:

   Mørkt, noe bris, noe yr og omkring 4 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, noe vind, yr og 5 pluss-grader klokken 08. Ikke mye annerledes videre utover dagen. Mørkt, vått og 3 pluss-grader klokken 20, Med yr videre mot midnatt.
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 03. mars 2020:

   
Mørkt og omkring en til to pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt skyet, noe bris og fire pluss-grader klokken 08. Helt og delvis overskyet med opp til omkring seks og syv pluss-grader utover formiddagen. Tildels med yr og ned til omkring fire og tre pluss-grader utover eftermiddagen og kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 04. mars 2020: 

   
Mørkt og omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt skyet fra vest og omkring seks pluss-grader frem mot klokken 12. Tildels overskyet og yr og ned til omkring fem og fire pluss-grader frem mot klokken 17. Mørkt og omkring fire og tre pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 04.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156809050391875

   Att: Stortingsrepresentant og nestleder av Justiskomteen, Peter Frølich.

   Kopi: Offentlig.
 
   Jeg har fulgt dine uttalelser til media i forbindelse med VG sin omtale av advokatfirmaet Rogstad, samt dine uttalelser ifm med din partikollega tidligere fiskeriminister, Geir-Inge Sivertsen.

   Jeg skal ikke mene for mye om verken Sivertsen- eller Rogstad-sakene. Til det har jeg ikke nok kunnskap.

   Det jeg imidlertid skal mene noe om, er det jeg opplever som forskjells-jus.

   Både du og VG har gått hardt ut mot advokatfirmaet Rogstad.

   På den annen side, har vi et tilsynsråd for advokater som er tatt i en rekke lovbrudd, men hvor det offentlige tier eller sogar støtter opp om lovbruddene.

   Dette er noe Justiskomiteen, gjennom en årrekke har blitt informert om, uten at noe er blitt gjort.

   La meg derfor ta en oppsummering over noen av forholdene:

   1. I 2010, ble det avdekket at daværdnede styreleder i Tilsynsrådet for advokater og partner i advokatfirmaet Thommessen, Christian Bruusgaard, hadde gitt forretningskameraten sin, Svein Erik Stiansen, og hans revisorfirma, Stiansen & Co, lukrative revisjonskontrakter på minst 12 millioner kroner. Og det uten anbud.

   Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), ref sak nr. 2009/229, slo i 2010 fast at Tilsynsrådet ved Bruusgaard, grovt uaktsomt, hadde brutt loven gjennom en årrekke, og ila et gebyr på kr 400 000,-.

   Kona til Bruusgaard, advokat Bjørg Ven, satt på den tiden satt som leder i KOFA.

   Paradokset var at som følge av at Tilsynsrådet klarte å holde lovbruddene skjult i tilstrekkelig mange år, ble gebyrene redusert til kr 400 000 som følge av delvis foreldelse.

   Men, Stiansen slapp å betale tilbake en eneste krone av de drøye 12 millionene som han ulovlig hadde fått av forretningskameraten sin til seg og sitt firma. I sterk kontrast til NAV- klientene, som må tilbakebetale med renter.

   Den eneste konsekvens, var altså at staten betalte en bot til staten på kr 400 000.

   Legg til at:

   - Christian Bruusgaard, satt som styreformann i den perioden Veidekke ASA gjorde seg skyldig i omfattende kriminell virksomhet, og hvor selskapet ble ilagt bøter av Økokrim på kr 7, 5. millioner hver gjennom to runder.

   - At Christian Bruusgaard, mens han satt som styreleder i Veidekke ASA, inngikk oppdrag med sine egne private selskap med verdier på over 50 millioner kroner.

   - At Bruusgaard lot sin lønn/ honorar fra Tilsynsrådet gå inn i ”felleskassen” hos sitt private advokatfirma Thommessen, hvilket hadde som konsekvens at Thommessen har økonomisk interesse i hans arbeid i Tilsynsrådet, og at Thommessen aldri ble gransket.

   Selv ikke når firmaet hadde stilt sine kontoer til disposisjon slik at milliarder kunne flyte til diverse skatteparadis.

   For øvrig en praksis vår nåværende justitiarius i Høyesterett, Toril M. Øie, bidro med å beskytte gjennom en avgjørelse i 2010.

   - Da Bruusgaard skulle granskes for sine mange alvorlige lovbrudd, fikk han daværende varaformann, nåværende styreformann i Tilsynsrådet, Thomas Smedsvig til å foreta "granskningen".

   Bukken til havresekken, med andre ord, og da vet alle hvordan det gikk.

   - For øvrig viser det seg at Thomas Smedsvig, som er partner i Arntzen De Besche, samtidig var eier av et annet advokatfirma enn den han utøvde sin virksomhet fra. Smedsvig har eid 25 % av aksjene til Advokat John Heitmann AS fra 2013 til desember 2018.

   Det fremgår følgende av domstolloven § 231. 2.ledd at:

   "I selskaper som driver advokatvirksomhet, kan bare personer som utøver en vesentlig del av sin yrkesaktivitet i selskapets tjeneste, eie andeler eller inneha verv som styremedlem eller varamedlem til styret"

   Med andre ord lukter det lovbrudd også her, men det er vel ikke så farlig så lenge det er "eliten" som holder på?

   Tilsynsrådet har, i mange år , fått holde på med det som virker å være den reneste mafiavirkomhet, og nå er det på tide å få en slutt på dette.

   Hvordan er det feks mulig at tilsynsrådets daglige leder, Hege Bjølseth, samtidig kan være sekretariatsleder for Advokatbevillingsnemnden?

   For øvrig prøvde tilsynsrådets å dekke over sine offentlige lovbrudd med påskudd i å være et privatrettslig organ. De brukte blant annet dette for å hindre stortingsrepresentant, Morten Ørsal Johansen, innsyn i den praksis som ble bedrevet.

   Jeg må også si at jeg reagerer på den bagatelliseringen som du gjorde hva gjelder de mulige lovbrudd som er blitt gjort av din partikollega, Geir-Inge Sivertsen.

   Der andre må i fengsel for liknende type forhold, nøyde du deg med å kategorisere hans opptreden som «litt klønete».

   Med andre ord: Det er en lov for "eliten", og en helt annen for Ola og Kari.

   Men, det er vel det må vi må leve med, er det ikke ?

   Avsluntingsvis ser jeg med en viss uro på at partiet Høyre har, og har hatt, en rekke høytstående medlemmer av frimurerorden.

   Foruten den nå avgåtte fiskeriministeren, kan jeg nevne tidligere statsråd, Svein Ludvigsen, tidligere stortingspresident, Olemic Thommessen, og vara til Stortinget, John Christian Elden

   Bergen, den 4.3.20

   Marius Reikerås

   *

   Jan Kowalski:
   Desto lenger jeg observerer Norge desto mer overbevist jeg er - etter min mening er deres land ikke et demokrati lenger. Viktige avgjørelser tas i hemmelige losjer uten at samfunnet kan påvirke disse beslutningene. Det er alt for mange «uforklarlige» tilfeller som kan egentlig lett forklares med at samfunnet har fullstendig mistet kontrollen til fordel for slike hemmelige grupperinger. Og det er faktisk slik at når statlige ansatte eller politikere er med på å begå kriminalitet så er det akkurat mafia per definisjon. Jeg har all respekt til deg for den jobben du gjør men pass godt på deg når du begynner «å ødelegge» for «brødrene» - husk at de mener å være hevet over vanlig folk - noe som i nazityskland var kalt for «der Übermensch»

   Marius Reikerås:
   Jan Kowalski jeg føler jeg har god støtte i Polen:)

   Jan Kowalski:
   Marius Reikerås Polen skal alltid stå på den rette siden av rettferdigheten derfor du som gjør det samme har vår støtte - også derfor er Du og Polen utsatt for «infowar» - de mektige vil overkjøre både Polen og deg fordi man står imot urett satt i system

   Marius Reikerås:
   Jan Kowalski enig

   Carina Ovesen:
   Sånn har det alltid vært. Oss vanlige får dommer og eliten slipper unna :(

   Julianne Olaisen:
   Herregud, for et samrøre. :(

   Flemming Sivertsen:
   Takk Marius, godt jobba.

   Vidar Fagerholt:
   Striptease

   Liss Skogmo:
   Takk for at du legger ut å informerer oss :)

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 05. mars 2020: 

   Mørkt og omkring tre og to pluss-grader Celsius her ute i natt. Påbegynt grå-lysning og ned mot null grader klokken 06.30. Overskyet, antydninger til yr og fire pluss-grader klokken 10. Helt og halvt overskyet og opp til omkring 8 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt, litt voksende halv-måne høyt sørlig og ned mot null grader Celsius klokken 20. Omkring to minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 05.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156811740751875

   "Jeg kan vanskelig forstå at Norges myndigheter og norske jurister i ledende kretser ellers kan ha lest de EMD-dommene mot Norge som de uttaler seg om.

   Det som især eksperter på menneskerettighets-juss serverer oss i media-intervjuer, artikler og uttalelser virker tungt infisert av feiltolkning, bortforklaring, bagatellisering, påståelighet, benekting, skyld lagt på ofrene, og mere til, og på flere viktige punkter. Det er tydelig at dommene ikke har fått det offisielle Norge til å åpne øyne og ører i vesentlig grad. Ennå."

   Statens tolkning av EMD-dommene om barnevern
   https://idag.no/debattinnlegg/statens-tolkning-av-emd-dommene-om-barnevern/19.32730
   Jeg kan vanskelig forstå at Norges myndigheter og norske jurister i ledende kretser ellers kan ha lest de EMD-dommene mot Norge som de uttaler seg om. Det som især eksperter på menneskerettighets-juss serverer oss i media-intervjuer, artikler og uttalelser virker tungt infisert av feiltolkning, b...
   idag.no

   *

   Fredrik Korsvold:
   Jeg lurer på om KrF snart bytter navn til sekulær humanistisk folkeparti. Ropstad etterspørres på omtrent alle fronter(dagen tar opp radikal kjønnsideologi) hvor de skyver barnevernet foran seg der også. Ingen svar, han får bestemme seg om han skal være statsråd og partileder eller heller dille hjemme og ta selfier på Facebook.

   Tor Døskeland:
   Norge våkner ikke før det kommer en arrestordre på Erna og Ropstad med krav om utlevering til Haag. Det hadde vært stor stas om ICC ville sette dem i en celle i Haag.

   Vigdis Nygård:
   Hva skal så til???

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156811285461875

   Til de det gjelder.

   Kopi: Offentlig

   Ensby- og Drammen- sakene er to saker som har fått mye oppmerksomhet, også i mediene.

   De senere tids avsløringer i disse sakene er viktige, også med hensyn til den informasjon som skal inn til EMD med svarfrist den 16 mars.

   Det er å notere seg at både i Ensby- og i Drammen- sakene, så har kommunen delegert offentlig myndighet til de private barnevernskonsulentene, Hanne Holmstrøm ( Ensby) og Helge Alne ( Drammen). Begge har opptrådt som partsrepresentanter for henholdsvis Ringerike og Drammen kommune, og har også skrevet på de respektive kommuner sine brevark.

   I Ensby saken, har Sivilombudsmannen allerede konkludert med lovbrudd, da kommunen hindret den samværsrett som Sylvia og Trond Ensby hadde med sin sønn.

   Det spesielle med dette, er at beslutnigen om å nekte foreldrene samvær, ble tatt av Hanne Holmstrøm i ene-regi. Og det på kommunens brevark, selv om hun ikke var ansatt der.

   Hvorvidt en kommune kan delegere offentlig partsmyndighet til private aktører, som også har store kommersielle egeninteresser, blir et tema for EMD.

   Hanne Holmstrøm hadde i perioden april 2016- februar 2018 mellom 30-40 oppdrag for Ringerike kommune, noe Ringerike kommune betalte henne kr 1.240.450,- for.

   Jeg bemerker at Norge i denne saken allerede har erkjent overfor EMD at det foreligger et inngrep i EMK Artikkel 8 nr.1.

   Helge Alne var sterkt innblandet i den skandaløse Drammen- saken, og gitt den tiltalen som han nå må svare for i Oslo tingrett den 9 mars i Oslo tingrett, så er spørsmålet også hvilken fosterhjemsplasseringer som har vært oppe til vurdering.

   Dette er svært alvorlig, og vil følgelig bli kommunisert internasjonale myndigheter.

   Jeg stiller også spørsmålstegn ved de bindinger som er mellom Advokatfirmaet Mette Yvonne Larsen & co og de respektive konsulentene.

   I vedlagt artikkel fra Kapital, erkjenner nettopp Alne å ha en nær binding til Mette Yvonne Larsen.

   Berge, den 5. mars 2020

   Marius Reikerås

   *

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, fredag 06. mars 2020: 

   Omkring 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Skyfri tildels noe slørete himmel og opp til omkring 2 pluss-grader utover formiddagen. Spredt lett skyet og omkring 4 til 5 pluss-grader en stund utover eftermiddagen. Nokså skyfritt og ned mot en pluss-grad klokken 17.30 og 18.30. Dunkelt mørkt med den voksende halv-månen høyt sørlig og omkring to minus-grader frem mot klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 07. mars 2020: 

   
Omkring 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Solen lavt østlig, spredt lett litt skyet og i overkant av null grader klokken 08. Tilskyende utover dagen, med noe vind og litt yr og omkring 4 til 2 pluss-grader, derefter med yr, noe vind-drag og omkring 4 pluss-grader. Mørkt, vått, lett regn, yr og omkring 5 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, søndag 08. mars 2020: 

   Mørkt, regn, yr, vind og omkring 5 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt, Disig himmel, yr, vind og omkring 7 til 8 pluss-grader frem mot klokken 10. Omtrent det samme videre utover dagen, tildels med mye nedbør. Mørkt, belyst fra tidvis synlig nokså full måne høyt sørlig, vått, tildels med nedbør og lett yr og omkring 6 og 7 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, mandag 09. mars 2020: 

   I frskjellig grad måne-belyst mørkt, vått, tildels noe lett yr og omkring 7 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 7 og 8 pluss-grader utover formiddagen. Tildels med yr fra omkring 11-tiden frem mot 16.30-tiden. Mørkt, yr, vått, full måne tildels synlig i øst og omkring 5 pluss-grader klokken 20. Tildels yr videre utover kvelden, omkring 4 pluss-grader og tildels månen noe synlig høyt sørlig.

---    
---

   Rune L. Hansen, 09.03. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10218517511703799

   Menneskeretts-krenkelsenes nemesis

   I morgen kommer to nye dommer fra EMD mot den politiske nepotismen i Norge og dens kidnapper-virksomhet. Videre kommer som perler på en snor fortløpende mange flere, som allerede fortløpende er varslet av EMD. Det er ikke vanskelig å forstå at de alle kommer til å fordømme kidnapper-virksomheten og dens medspillere. Det er meget lett å forstå for den som har lest menneskeretts-konvensjonene. Og også for den som kjenner til EMD sin kontinuerlige tydelige praksis gjennom flere ti-år, til tross for diverse avvik fra inhabile eller ukompetente dommere der. Og er i det heletatt lett å forstå for anstendige, ikke indoktrinerte mennesker.

   Hadde norske offentlig ansatte politikere og andre respektert og ikke forfalsket menneskerettighetene så hadde de unngått slike dommer mot seg. EMD er ingen straffe-domstol, men det er en underforstått selvfølgelighet at menneskeretts-krenkelser påpekt i dommer fra EMD real-kompetent skal straffeforfølges og repareres.

   At dagens norske politikere og mange andre ikke har tatt på alvor at absolutt enhvers viktigste oppgave og personlige forpliktelse er å respektere og sikre enhvers alle umistelige og uavhendelige menneskerettigheter er meget meget alvorlig. Og det angår med meget stor betydning absolutt alle og enhver.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156808878491875

   Department for the execution of judgments of the ECHR
   Directorate General 1 - Human Rights and Rule of Law
   F - 67075 Strasbourg Cedex"

   CASE OF STRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY (Application no. 37283/13)

   Norway's clear disrespect for its Human Rights obligations. The written observations from Asker municipality to the Supreme Court.

   Dear Sir/ Madam.

   Reopening of case following the judgment of the Grand Chamber.

   It follows from well-established case-law under Article 46 of the Convention that Norway must take individual measures in its domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress its effects.

   The primary aim is to put the applicant, as far as possible, in the position he would have been in had the requirements of the Convention not been disregarded.

   Thus the primary aim for Norway is to achieve restitutio in integrum

   Asker municipality is the responsible municipality for this case.

   In its written observations to Trude Lobbens reopening request before the Supreme Court, the Asker municipality simply denies, by all means, the injured parties of achieving restitutio in integrum.

   In other words the injured parties, Trude Lobben and her son, continue to suffer very serious negative consequences because of the outcome of the domestic decisions at issue.

   I remind what was stated in Emre v Switzerland number. 2, premise 90:

   "In other words, the reopening of proceedings that have infringed the Convention is not an end in itself; it is simply a means – albeit a key means – that may be used for a particular purpose, namely the full and proper execution of the Court’s judgments."

   I also remind of the words in Mammadov number. 2:

   "The execution of the Court’s judgments should involve good faith on the part of the High Contracting Party. As the Court stated in the first Mammadov judgment (§ 137), the whole structure of the Convention rests on the general assumption that public authorities in the member States act in good faith.

   That structure includes the supervision procedure and the execution of judgments should also involve good faith and take place in a manner compatible with the “conclusions and spirit” of the judgment (see Emre (no. 2), cited above, § 75,)."

   Moreover, the importance of the good faith obligation is paramount where the Court has found a violation of Article 8 of the Convention (the material scope of the case, see premise 137 in the Lobben- judgment).

   The aim of the right to have a case reopened pursuant to these provisions is obviously to redress the effects of the incorrect application of international law.

   In addition, I would draw the attention to the judgment given by the Court 25 February in the case between Y.I. v. RUSSIA, where the Court found a violation of Article 8.

   In premise 85, the Court states:

   "The Court reiterates that a care order should be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit, and that any measures implementing temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parents and the child (see Strand Lobben and Others, § 208, and Haddad, § 54, all cited above)."

   The European Court of Human Rights (ECtHR), by Linos-Alexandre Sicilianos, President of the European Court of Human Right, was putting the Strand-Lobben case in focus in his speech of 31. of January 2020:

   https://echr.coe.int/Documents/Speech_20200131_Sicilianos_JY_ENG.pdf

   He said:

   "they nevertheless all concern major issues which will most certainly increase in importance over the next ten years: protecting children; preventing violence against women; migration issues and protecting the environment.

   The first is a Grand Chamber case, Strand Lobben v. Norway, which concerned the removal of a child from its mother.

   On that occasion the Court pointed to the importance of the biological bonds between parents and their children, which must be protected.

   In this judgment, the Court specified the meaning and scope of the concept of the “best interests of the child” and harmonised the different approaches which exist at the pan-European level."

   In his speech, he is also mentioned the Grand Chamber case, ILGAR MAMMADOV v. AZERBAIJAN:

   "This shows the importance of the new infringement proceedings introduced under Article 46 § 4 of the Convention. That provision was applied for the first time in 2019.

   The Grand Chamber found, unanimously, that there had been:

   A violation of Article 46 § 1 (binding force and execution of judgments) of the European Convention on Human Rights by Azerbaijan by not releasing Mr Mammadov unconditionally. The Committee was using powers set out in Article 46 § 4 of the European Convention."

   The Grand Chamber expressed these very important words in the latter case:

   "191. It follows from well-established case-law under Article 46 of the Convention that the State must take individual measures in its domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress its effects. The aim is to put the applicant, as far as possible, in the position he would have been in had the requirements of the Convention not been disregarded. In exercising their choice of individual measures, the Government must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum (see paragraphs 150-151 above).

   192. In light of the Courts conclusion above (see paragraph 189), the first Mammadov judgment and the corresponding obligation of restituto in integrum initially obliged the State to lift or annul the charges criticised by the Court as abusive, and to end Mr Mammadovs pre-trial detention"

   These words given by the Grand Chamber are in harmony With the original intentions given in the travaux préparatoires for what is today Article 41 (former Article 50) , by the founding fathers of the Convention.

   The original version of the Article, presented on 5 September 1949 by P.-H. Teitgen, read as follows:

   The verdict of the [European] Court [of Human Rights] shall order the states concerned:

   (1) to annul, suspend or amend the incriminating decision;

   Once again, the response from the Asker municipality, which is enclosed here, shows the total contempt for the Grand Chamber Judgment, and the international society must take the appropriate actions against Norway, so these continuous violations can come to a complete stop.

   The child, whose right to respect for private and family life has been violated for many years already, is still being separated from his biological family; meaning he is denied to see his mother, siblings, grandparents and other family.

   This is nothing but state kidnapping, and I am truly shocked to see how the Norwegian authorities trample on the premises in the Grand Chamber Judgment.

   Recapitulation:

   It deeply concerns me to see how the Norwegian authorities disrespect their Human rights obligations. The ignorance and arrogance seems to be sky high, even after a serious conviction in the Grand Chamber.

   If Norway can continue to violate the rights under the Convention, even after a Grand Chamber Judgment without consequences , I am afraid that people will lose confidence in the role of the European Court, and lose confidence in the principle of justice in general.

   That may lead to dangerous consequences, as people will start to take the law in their own hands.

   Therefore, I ask the respective authorities to condemn Norway's clear disrespect for its Human Rights violations.

   Bergen, Norway, 4 March, 2020

   Marius Reikerås

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.02. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156796117561875

   Gjenåpning av saker som er i strid med menneskerettene.

   I Ot. prp. nr. 70 (2000-2001) foreslo departementet at brudd på Norges folkerettslige forpliktelser skulle gi rett til gjenopptakelse.

   Justiskomiteen sluttet seg til departementets forslag, jf. Innst. O. nr. 114 (2000-2001). Endringene ble vedtatt ved lov 15. juni 2001 nr. 63.

   Den gir en part krav på gjenopptakelse;

   «... når avgjørelsen antas direkte eller indirekte å bygge på en forståelse av folkeretten eller en traktat som avviker fra den forståelse som en internasjonal domstol i samme saksforhold slår fast som bindende for Norge, og denne forståelse må antas å burde føre til en annen avgjørelse.»

   *

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, tirsdag 10. mars 2020: 

   Mørkt, omkring 4 til 5 pluss-grader Celsius og noe bris her ute i natt. Overskyet med lett yr klokken 07.30. Omkring 6 og 7 pluss-grader tildels med yr utover formiddagen. Omtrent det samme utver eftermiddagen. Lett yr frem mot klokken 19 og mørkt. For det meste lett yr og ned mot 5 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 10.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156824216486875

   To enstemmige dommer mot Norge i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i dag!!

   Det betyr at Norge har tapt i syv saker siden september 2018, og seks siden september 2019!!

   *

   Remy Kelley:
   "Barnets beste" har vært "Barnevernets beste" i mange år... Det er på tide at det endres!

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156824294756875

   "The general principles applicable to cases involving child welfare measures, including measures such as those at issue in the present case, are well-established in the Court’s case-law, and were recently extensively set out in the case of Strand Lobben and Others v. Norway [GC], cited above, §§ 202-213, to which reference is made."

   *

   Egil Borse-Svensen:
   Strand-Lobben saken var helt sentral og satte en ny standard for Norge gjennom EMD. Takk til dere som stod på og Trude.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156824351331875

   Til Kjell Ingolf Ropstads oppdragsgiver, Familie- og kulturkomiteen, samt øvrige representanter på Stortinget.

   Kopi: Offentlig

   Lovgivers ansvar for å følge opp Lobben- dommen.

   Vi befinner oss nå i en helt absurd situasjon, som følge av at Ropstad, som konstitusjonelt ansvarlig for krenkelsene Norge er domfelt for, blant annet i Lobben- saken, fortsatt nekter å etterleve EMDs etablerte reparasjonsprinsipper, ved at han nekter å tilbakeføre barnet til sin biologiske familie.

   Og i mellomtiden, blir Norge dømt i EMD gang etter gang. Sist i dag, den 10.3, der Norge, enstemmig, ble domfelt to ganger for brudd på EMK Artikkel 8.

   Det betyr at Norge, ber det siste 1/2 år, er domfelt seks ganger for ekstremt alvorlige brudd på EMK Artikkel 8.

   Fra dagens dom, Hernehult v Norge, er det klare føringer til Lobben- dommen som den norske stat, med vilje, fortsetter å krenke.

   Her følger premiss 61 i Hernehult- saken , og det er ikke til å misfortå:

   "The general principles applicable to cases involving child welfare measures, including measures such as those at issue in the present case, are well-established in the Court’s case-law, and were recently extensively set out in the case of Strand Lobben and Others v. Norway [GC], cited above, §§ 202-213, to which reference is made. For the purpose of the present analysis, the Court reiterates that regard to family unity and for family reunification in the event of separation are inherent considerations in the right to respect for family life under Article 8 of the Convention. Accordingly, in the case of imposition of public care restricting family life, a positive duty lies on the authorities to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible. Moreover, any measure implementing such temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parents and the child. The positive duty to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible will begin to weigh on the competent authorities with progressively increasing force as from the commencement of the period of care, subject always to its being balanced against the duty to consider the best interests of the child. The ties between members of a family, and the prospect of their successful reunification will perforce be weakened if impediments are placed in the way their having easy and regular access to each other (ibid., §§ 205 and 208)."

   Jeg viser også til A.S mot Norge fra 17.12.19 og hvor det heter:

   "Moreover, the Court must be assured that any absence of bonds between the natural parents and the child is not because the authorities did not take any real measures to facilitate family reunification at a meaningful point in time (see, mutatis mutandis, Strand Lobben and Others, cited above, § 208)."

   " .....and also taking account of the authorities’ positive duty to take measures to facilitate family reunification (see, mutatis mutandis, Strand Lobben and Others, cited above, §§ 208-209). "

   Jeg stiller, i likhet med tidligere president i EFTA- domstolen, Carl Baudenbacher,samt flere internasjonale menneskerettsjurister, store spørsmål ved de råd Ropstad og statsministerens kontor får fra sin regjeringsadvokat, Fredrik Sejersted.

   Jeg minner bare om at det er storkammeret som har felt dom over Norge i Lobben- saken, og at Trude og hennes sønn er og fortsatt blir krenket av den norske stat under EMK Artikkel 8.

   EMD har, med denne storkammerdommen, avgjort de materielle sider ved saken.

   Jeg minner om København -erklæringen fra 2018, hvor det blant annet ble understreket viktigheten av :

   "20. A strong political commitment by the States Parties to execute judgments is of vital importance. The failure to execute judgments in a timely manner can negatively affect the applicant(s), create additional workload for the Court and the Committee of Ministers, and undermine the authority and credibility of the Convention system. Such failures must be confronted in an open and determined manner.

   Nå må norske myndigheter snarest etterleve pålegget om å stille de krenkede som om krenkelsene aldri hadde skjedd.

   For hver dag som nå går, så fortsetter Norge å bryte EMK Artikkel 8, og Artikkel 46.

   Høyesterett har, i Rt. 2010 side 396 punkt 25 uttrykt seg slik:

   "Etter EMK artikkel 46 nr. 1 er medlemsstatene forpliktet til «å rette seg etter Domstolens endelige dom i enhver sak de er parter i».

   Artikkel 46 innebærer at medlemsstaten etter at krenkelse er konstatert, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig.

   Dette er kommet til uttrykk i en rekke avgjørelser av EMD.

   Jeg viser som eksempel til følgende uttalelse i dom 26. februar 2004 i sak Görgülü mot Tyskland (EMD-2001-74969) avsnitt 64:

   «It follows, inter alia, that a judgment in which the Court finds a breach imposes on the respondent State a legal obligation not just to pay those concerned the sums awarded by way of just satisfaction, but also to choose, subject to supervision by the Committee of Ministers, the general and/or, if appropriate, individual measures to be adopted in their domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress so far as possible the effects."

   Bergen, den 10.3.20

   Marius Reikerås

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156824312866875

   Til de det gjelder i Familie- og kulturkomiteen.

   Kopi: Offentlig.

   Norge har i dag gått på to nye enstemmige tap i EMD, og vi snakker om det som er tidenes rettskrise i Norge.

   Det er en så alvorlig systemsvikt som nå kommer til overflaten, og konsekvensene har selvsagt vært katastrofale for de som har blitt rammet.

   Trude Lobben åpnet menneskerettsdøra for alle de andre, og det at staten, med Kjell Ingolf Ropstad som konstitusjonelt ansvarlig, fortsetter å krenke henne og hennes sønns rettigheter, er totalt utilgivelig.

   I dag har det gått et halvt år siden Norge ble dømt i storkammeret, og fortsatt er hun ikke gjenforent med sønnen sin.

   Det er Stortinget som er oppdragsgiver for Ropstad, og nå må noe skje!!

   Her følger premiss 61 i Hernehult- saken , og det er ikke til å misfortå:

   "The general principles applicable to cases involving child welfare measures, including measures such as those at issue in the present case, are well-established in the Court’s case-law, and were recently extensively set out in the case of Strand Lobben and Others v. Norway [GC], cited above, §§ 202-213, to which reference is made. For the purpose of the present analysis, the Court reiterates that regard to family unity and for family reunification in the event of separation are inherent considerations in the right to respect for family life under Article 8 of the Convention. Accordingly, in the case of imposition of public care restricting family life, a positive duty lies on the authorities to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible. Moreover, any measure implementing such temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parents and the child. The positive duty to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible will begin to weigh on the competent authorities with progressively increasing force as from the commencement of the period of care, subject always to its being balanced against the duty to consider the best interests of the child. The ties between members of a family, and the prospect of their successful reunification will perforce be weakened if impediments are placed in the way their having easy and regular access to each other (ibid., §§ 205 and 208)."

   Jeg forventer at reparasjonsplikten nå tar til umiddelbart!

   Bergen, den 10.3.20

   Marius Reikerås

   *

   Magnar Inge Wisnes:
   Jeg frykter at Ropstad & Co igjen kommer med masse forvridde tolkninger og bortforklaringer.
   Som Troende så spør jeg igjen - HVORDAN I ALL VERDEN kan det være en eneste en i Norge som hevder å være Kristen som kan stemme på han og KrF ???

   Anki Guttelvik:
   Nå begynner dette og bli helt sinnsykt. Jeg håper folk får med seg dette.

   Mai-brith Litland:
   <3 <3 !!

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156824539746875

   Alle vet at det bare er toppen av et isfjell, som når en domfellelse i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Når Norge nå er dømt syv ganger på kort tid, så bekrefter det bare at systemet har kollapset, og at rettssikkerheten har vært totalt fraværende i saker som omhandler EMK Artikkel 8.

   *

   Jorunn Fosseli:
   Haleluja

   Mikal Røysland:
   Feil påstand. Systemet ikke kollapset. Systemet bryr seg ikke om dommer.

   May-Brith Haugan:
   Enda godt at menneskerettighetsdomstolen har forstått hvordan Norge har neglisjert rettssikkerheten og menneskerettighetene til familier og barn. <3 <3 <3

   Oddny Irene Grimsmo Pedersen:
   <3

   Monika Kisser:
   Det er sikkert og visst .

   Vidar Fagerholt:
   Når jeg leser Regjeringsadvokatens ( statens ) reaksjoner, er kollapsen åpenbar. Beklager. Men uttrykket " død sild i boks " er min umiddelbare reaksjon. Når Norge hudflettes av det internasjonale samfunn.

   Roy B Nilsen:
   når en åpner våre feminister i bv, nav så er det som å åpne surstrømming .....

   Torill Hammervoll:
   Og hva tenker de, alle dommere som har sviktet?

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, onsdag 11. mars 2020: 

   Mørkt, vått, tildels lett yr og omkring 5 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet fra vest og 4 pluss-grader frem mot klokken 09. Stort sett overskyet og yr utover dagen. Mørkt, vått, stjerner og omkring 4 og 3 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 11.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156827105651875

   To the members of the Council of Europe

   Copy: Public

   I refer to the meeting with Wolfram Bechtel, Helena Hofmannová and Barbara John in Oslo on 2 March 2019.

   As agreed upon, I will come with a provisional report about the ongoing Human Rights crimes taking place in Norway.

   As you may already be familiar with, Norway lost another two cases in the European Court of Human Rights on 10 March 2020. The number of Article 8 convictions since September 10 2019 is now 6, and 7 from 6. September 2018.

   In the cases from yesterday, victims from Norway, Sweden, Romania and Philippines were represented. In other cases, like A.S v Norway, Polish citizens were found to be violated, and in Jansen v Norway, Norwegian Roma people were violated.

   It is obvious that the ECHR has found Norway guilty in stealing children from their biological families.

   And the situation is critical. I could personally have filed hundreds of applications to the ECHR on the same topics, which of is of course impossible to do.

   Among the cases pending before the Court, we find citizens from several countries; like Bulgaria, Russia, Chezh, Slovakia, Romania.

   I addition, Norway is in conflict with Spain as Norway has refused to give Spanish sailors their pension rights, even after working on Norwegian ships and paid taxes to Norway for decades.

   Norway was also convicted in the "deep sea divers scase" , Vilnes and others v Norway, but once again Norway has discriminated foreign divers refusing them the same compensation rights as the Norwegians.

   That discrimination takes place in Norway, is indisputable

   Norway has a long history of discrimination against the group of Roma, namely the Tater/Romani people. Keep in mind that more than 1500 children were taken until the early 80s, just because these were children of Tater/Romani background.

   In 1998, the Norwegian authorities officially apologised for the way in which the Tater/Romani people had been treated, but that turn out to be empty words.

   When we have so many judgments from the ECHR and so much evidence of Human Rights crimes against indigenous groups, the question is how this can be communicated further internationally.

   The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide says the following in Article II:

   In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

   (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;

   (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;

   (d) Imposing measures intended to prevent births within the group;

   (e) Forcibly transferring children of the group to another group.

   The definition of the crime of genocide, as set out in the Convention, has been widely adopted at both national and international levels, including in the 1998 Rome Statute of the International Criminal Court (ICC).

   One way for the Council of Europe to contribute to stop these atrocities, is to force Norway to start to respect the decisions from the European Court of Human Rights and obey to Article 46 of the Convention.

   I all of the cases referred to above, Norway refuses to return the children to the biological families, contrary to the primary aim of achieving restitutio in integrum.

   To put it simply: We need international help to get Norway to stop its human rights crimes.

   Bergen, 11 March, 2020

   Marius Reikeras

   *

   Mick Stagg:
   Shared in the uk 🇬🇧

   Inez Isabel Arnesen:
   Blir det sendt info til respektive ambassader fra de land som er berørt av barnevernet?

   Daniel Wallmon:
   Sveriges ambassad har iallafall fått..

   Kent Ole Furuly:
   Enig og Haag domstolen neste. Kandidater fra Riksadvokaten i perioden tilbake i tid!

   
---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, torsdag 12. mars 2020: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 3 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet utover formiddagen, tildels med yr og opp mot 7 pluss-grader. Disig himmel, lett yr og 4 pluss-grader klokken 16.30. Mørkt, lett yr og omkring 4 pluss-grader frem mot klokken 22 og videre frem mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 12.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156830499036875

   Reisen med Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og kronisk stress. Påført av offentlige myndigheter gjennom menneskerettsbrudd.

   Posttraumatisk stresslidelse er klassifisert som en angstlidelse og kjennetegnes av ubehagelige angst-relaterte opplevelser, atferd og fysiologiske responser som utvikler seg etter eksponering for en eller flere psykologisk traumatisk hendelser.

   Jeg ble for alvor kjent med dette begrepet, da jeg jobbet med nordsjødykkerne.

   Undersøkelser gjort på Haukeland universitetsykehus i Bergen, viste at opp mot 98 % av de tidligere dykkerne hadde utviklet PTSD.

   98 %! Og dette var tøffe menn!

   Og på min ferd videre, særlig i møte med mennesker som har opplevd å miste sine barn til det offentlige, så gjentar dette urovekkende tallet seg:

   Svært mange som mister sine barn til det offentlige, utvikler symptomer på PTSD og andre stressrelaterte sykdommer.

   Følelsen av å hele tiden være i beredskapsmodus, gjør at man sjelden får mulighet til å la kroppen og sjelen hvile.

   Hvorfor tar jeg opp dette nå, i disse corona-tider?

   Jo, nettopp fordi denne type stressmekanismer som det offentlige påfører, bidrar sterkt til å redusere kroppens immunforsvar. Og et nedsatt immunforsvar, gjør selvsagt kroppen mer sårbar for koronaviruuset.

   Så når regjeringen nå tar grep for å hindre spredningen av korona, må den også bekjempe spredningen av menneskerettsbrudd.

   Og Norge må ta på høyeste alvor at den er domfelt en rekke ganger i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen !

   Så husk på det, neste gang du møter på noen som kjemper en kamp mot det offentlige.

   *

   Rasha Masri:
   Jeg visste ikke noe om PTSD før datteren min fikk det og takket for terroren fra Bærum kommune og deres ansatte i barnevernet

   Monicha Nyhüüs Aas:
   PTSD sier ingen ting om den som har det, men den forteller alt hva det menneske har vært utsatt for.
   Har levd med lidelsen i 50 år.

   Anne Aandal:
   Ja PTSD kan jeg det meste om, en gave fra det offentlige.

   Marianne Traa:
   Ja rene "me too" kampanjen..

   Inge Olsen:
   Jeg har selv PTSD, etter at barnevernet tok barna mine, og jeg kan love, det er ingen spøk. Tror de fleste barnevernoffer, både barn og voksne får det. Og de som har påført oss det, hjelper oss ikke, de er bare glad til. Vi må hjelpe oss selv. Og I den grad lurer jeg på, hva med å lage en gruppe for unge og eldre barnevernsutsatte med PTSD? Der kan vi hjelpe oss selv. Kanskje det er den beste hjelpen

   Mick Stagg:
   I know where you are coming from Marius I have been there and I know a lot of the other divers suffer from PTSD
   I my self sort of have it under control now but it has taken many year’s and I still have it but not as bad now even after some 37 years.
   It’s a horrible thing to live with.

   Jon Gulbrandsen:
   Velkommen i klubben.

   Darren Stewart:
   took me two years to fix my kids! after only a few months in captivity,
   my wife and I recieved that too from the state,
   we will never feel secure again..

   Ida Kristanna Skulstad:
   Takk for at du skriver dette. Det er så forbanna sant.. det skal jo ikke være sånn! :(
   Men sånn er det...... blitt utsatt for en djevelsk behandling av sakkyndig og barnevern i lang tid. Vært helt knekt, så knekt at ingen ord kan forklare. Bare øynene kan fortelle..
   Ansiktet kan fortelle..
   Jeg gir ikke opp kampen mot uretten... barna mine skal hjem.
   De sakkyndige som utfører disse grove overgrepene må straffes for sine umenneskelige handlinger.....

   Anne Aandal:
   Ida Kristanna Skulstad Nei man gir ikke opp Ida, men på grunn av disse påkjenningene så kommer kroppen fysisk til et punkt hvor den ikke klarer mere. Jeg slutter å puste, vokner om natta og får ikke puste...., slutter å puste gjentatte ganger gjennom dagen. Har ikke ord for denne torturen man blir utsatt for av det offisielle Norge.

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Det er grusomt, mor og datter våkner opp med at vi gråter, flere mil fra hverandre.

   Ida Kristanna Skulstad:
   Anne Aandal I feel you.. motstanden man møter er umenneskelig og bære på..

   Vigdis Nygård:
   Tusen takk Marius Reikerås.! Sliter nøyaktig med det du beskriver, her....pga justismord på min familie... !

   Tove Tollander:
   Vigdis Nygård det samme i vår familie...

   Astri Margrethe Byhre:
   Vigdis Nygård Jeg med! Fikk det i gave av NAV.

   Johansen Gus:
   Det offentlige med institusjoner som NAV, Politi, barnevern osv påfører mennesker store psykiske belastninger og deretter utgifter for AS Norge. Traumatiske opplevelser fra disse etatene har tatt mange liv og gjort mang en olanordmann arbeidsløs og arbeidsky. Shame on you.

   Marianne Arvesen:
   Jeg ble for alvor kjent med dette begrepet da bv ødela min ene sønn, han kom levende tilbake, men bare såvidt, og ble aldri den samme...

   Siw Kristin Visnes:
   I USA kaller de det pårørende erfarer i slike situasjoner sekundær traumatisering. Det er helt klart at PTSD, kompleks PTSD og sekundær traumatisering påfører den enkelte høyere verdier av kortisol og ved dette svekkes immunforsvaret - i tillegg til stress også ofte dårlig søvn, mareritt, smerter i kroppen , angst, depresjoner, flashbacks mm ... Disse menneskene er helt klart dårligere stilt i møte med virussituasjonen vi har nå. De er ikke nevnt, og det du skriver er viktig og en kunnskap de burde hatt..

   Marianne Arvesen:
   Og ikke bare de som mister sine barn til det offentlige, men også barnet selv og deres søsken som ser at søskenet hylende blir kidnappet av bv og politi

   Camilla Davids Haugen Lillasyster:
   Ja flee and flight modus har man opplevd mange ganger :( trenet for krig med andre ord :(
   Men alvorlige ting som gasligning, social Gaslighting, grooming gang grooming, og parental alienation er også benemninger som er verdt å sette seg litt in i når du har Goliaten barnevernet foran deg

   Hanne Judith Larsen Jacobsen:
   Takk Marius, for at du belyser dette :(

   Olaug Sævareid:
   Når Man Utsettes for Offentlig Godkjente Overgrep, mister Man også Støtte fra Andre, som Merkelig nok Fortsatt stoler Mer på Det Offentlige enn Sine Medmennesker. Sørgelige tilstander, Rett og Slett!! Så takk for den viktige jobben Du gjør!!

   Daniel Wallmon:
   Hade ikke kunnat sagt det bedre selv....Når man kan fabricere bevis, bruke minste lille overtredelse fra foreldre mot dem og samtidig se vekk fra overtredelser man selv begår, så kan det få enhver stabil og normal menneske til og bryte ihop..

   Daniel Wallmon:
   Men å andre siden, når eg ser hvor egoistiske og selvopptatte MANGE nordmenn/kvinner er så er eg ikke lenger sjokkert over hvordan dette systemet fungerer...

   Daniel Wallmon:
   Vissa mennesker får antakelig de de skal ha og...Det finnes ju og Munchaussen by proxy..Disse menneskene blander seg sikkert in her og söker sympati...

   Ingrid Garpestad:
   Takk Marius <3 1 har selv ptsd og fått påfølgende traumer av bvt å hva dem har gjort så godt å se du setter en lyskaster på dette.

   Vegard Tilrem:
   Ønsker en å fordype seg i dette, skal en lese forfatterne i lærebøkene for Traumapsycologi: "COMPLEX TRAUMA", av Ford & Cortois !

   Anne Dahl-Olsen:
   For ikke å snakke om traumet til barna som opplever å bli fratatt omsorgsperson :(

   Kristin Martine Sande:
   Heeelt riktig!

   Alexandra Fredriksson Hasselström:
   Har PTSD og kroniske smerter. Takk barnevernet for den gaven :(

   Marian Meyer Jørgensen:
   Flott fremstilling av PTSD!
   Min yngste sønn fikk det etter flere år med mobbing, som endte med en kvelning (som han kun med flaks overlevde) på barneskolen da han var 11 år.....
   Han er nå 18.5 og sliter enda :(

   Jarl Inge Sandvik:
   Synd staten pleier PTS med mer pts via medisinering. Ond sirkel av onde Mennesker.

   Trygve Tønnessen:
   Også som følge av langvarig forfølgelse basert på i vårt tilfelle falske anklager. Både meg og min kone sliter med PTSD etter 6 år med falske påstander.

   Jesus Jimenez Alarcon:
   I have this diagnosis exactli here in norway, 2 years ago, and they send me to work, because a dont live 3 years here, and they dont give me app.

   Kjellaug Kristin Lie:
   !

   Johan Wannberg:
   Kjenner meg godt igjen etter fem års kamp mot myndighetene

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, fredag 13. mars 2020: 

   Mørkt, vått, avtagende halv-måne sørlig og omkring tre til ned mot en og null pluss-grader Celsius her ute i natt og i dag tidlig. Spredt lett litt skyet fra nord og omkring to og tre pluss-grader utover dagen. Mørkt, stjerner og en til to minus-grader klokken 20. Med omkring to til tre minus-grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 13.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156832369796875

   Skrevet for to år siden:

   APs to tunger?

   From: marius@reikeras.no
   Date: Tue, March 13, 2018 10:05 am
   To: ap.postmottak@stortinget.no

   Til de det gjelder i Arbeiderpartiet.

   Kopi: Offentlig.

   Arbeiderpartiets filosofi, markedsføres slik på egne nettsider:

   "Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom og i fred, der menneskene er frie, likestilte og har innflytelse på sine liv. Alle mennesker er unike, uerstattelige og like mye verdt. Hver av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store fellesskap. Vi vil ha et samfunn basert på frihet, solidaritet og like muligheter for alle.

   Vår ideologi, eller grunnsyn eller samfunnssyn om du vil, er sosialdemokrati. Vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet."

   I en tid der rettssikkerheten i stadig større grad trues av økte forskjeller, finner jeg, og mange med meg, det påfallende at Arbeiderpartiet kan benytte advokater som fakturer partiet med opptil 6000 kroner timen, se link:

   https://www.tv2.no/a/9706970/

   Ikke bare symboliserer det at AP kjøper advokattjenester de aller fleste andre i samfunnet bare kan drømme om å ha råd til.

   Særlig i en tid der AP er med på å bygge ned tilbudet til fri rettshjelp, for de som sliter mest i samfunnet.

   I tillegg er det å rope et varsku at AP kjøper advokattjenester fra et advokatselskap, som beviselig har bidratt til å sluse milliarder av kroner til ulike skatteparadis, se link:

   https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/4MLWa/mistenker-advokater-for-slusing-av-milliarder-til-skatteparadiser

   Da mangeårig partner i Thommessen, Christian Bruusgaard, var styreleder i Tilsynsrådet, ble mye av korrespondansen fra Tilsynsrådet nettopp sendt fra hans advokatfirma Thommessen.

   I tillegg gikk honoraret som Bruusgaard fikk fra Tilsynsrådet , rett inn i Thommessens felleskasse.

   På den måten ga Bruusgaard sitt eget advokatfirma en form for amnesti, mot aldri å bli gransket av det samme tilsynsrådet.

   I samme periode som Bruusgaard/ Tilsynsrådet ble avslørt og dømt av KOFA for ulovlig å ha inngått multimillionkontrakter med forretningskameraten sin gjennom en årrekke, ble en alenemor som jeg kjenner dømt til ubetinget fengselsstraff fordi hun hadde fått 50 000 kroner for mye av NAV.

   For Bruusgaard fikk det ingen personlig konsekvens, det gjorde det definitivt for alenemoren.

   Justisdepartementets passive og likegyldige holdning til de lovbrudd som er avslørt blant ledende personer i Tilsynsrådet, gir altså nok et signal om at samfunnstopper, som Bruusgaard, kan begå lovbrudd i en helt annen verden enn hva denne alenemoren og andre vanlige mennesker blir domfelt for.

   Den eneste konsekvens av at Tilsynsrådet ved Bruusgaard ble dømt for ulovlig å systematisk ha inngått kontrakter i 12- millioner kroners klassen med sin forretningspartner Svein Erik Stiansen gjennom en årrekke, var at staten betalte et gebyr til staten på kr 400 000.

   Det er også å påpeke at Bruusgaard, foruten å ha gitt ulovlige kontrakter til forretningspartneren sin, Svein Erik Stiansen og hans firma, verdt over 12 millioner kroner, også har:

   - vært øverste juridiske ansvarlige for Veidekke skandalen i perioden 1991-2004.

   - mens han satt som styreleder i Veidekke ASA, beriket egne selskaper med kontrakter i 50 millioners- klassen

   - som daværende styreformann i Veidekke og nåværende styreformann i Tilsynsrådet, ilagt en rekke bøter

   Ved at AP benytter dette selskapet, og attpåtil betaler 5-6000 kroner timen for deres advokattjenester, så er det samme som en offentlig aksept for den eskalerende forskjellsbehandling som vi ser her i praksis, og som AP følgelig er med på å legitimere. Stikk i strid med hva partiet promoterer som sine fanesaker.

   Bergen, den 13.3.18

   Marius Reikerås

   Kjøpte advokat for 5000 kroner i timen - nekter å si hvor høy regningen ble
   https://www.tv2.no/a/9706970/
   Varslersakene har blitt en kostbar affære for Høyre og Arbeiderpartiet.
   tv2.no

   *

   May Brith Harestad Hollos:
   Alle bedrifter som staten har eierskap i i dag, har AP folk i ledelsen, og har fått sin stilling gjennom muldvarpsystemet. Det er mange eksempler på at muldvarpsystemet bruker press, trusler om oppsigelser, trusler om inndragning av økonomiske støtteordninger, kameraderi, forfremmelser, lønnshøyninger, utfrysinger i et miljø, osv.
   https://ektenyheter.no/index.php/2015/03/ap-driver-et-hemmelig-politisk-muldvarp-system-i-norge/
   AP driver et hemmelig politisk muldvarp-system i Norge
   ektenyheter.no

   Elfinn Moen:
   Fy f...

   Kaja Margrethe:
   Av en eller flere årsaker så fremkaller ordet og begrepet "solidaritet" i denne sammenhengen også, sterk kvalme i meg.

   Rune L. Hansen:
   Offentlig diskriminering, urettferdighet, dobbel-moral, falskhet og egoisme har lenge, altfor meget og omfattende lenge, vært en makt-faktor. Med et yrende mangfold med katastrofale konsekvenser - som mange stadig og smittsomt har tjent eller beriket seg på.

   Mange mennesker vil ha makt i forhold til andre mennesker, eller gies makt. Men det er ikke mennesker som skal ha makt - det er de fellesmenneskelige menneskeretts-konvensjonene som skal ha ukrenkelig makt! I forhold til absolutt ethvert menneske! De er i realiteten omtrent alt-omfattende! Derfor må absolutt enhver offentlig menneskeretts-krenkelse alltid real-kompetent straffeforfølges og repareres!

   Derfor er det at enda så mange mennesker i eller med den offentlige forvaltningen som ikke ønsker reell respekt for menneskerettighetene og hva menneskerettighetene er! De tror seg selv å være bedre, eller ønsker selv å være menneskerettighetene! Av snever egoisme, hovmod eller grotesk uforstand og miserabel klokskap!

   Men det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, blandt annet lovbestemt - at:

   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og blant annet innledningsvis i blandt annet Menneskerettserklæringen - at:

   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden"

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156833084176875

   Lest Norges "actionplan" i Jansen og Lobben-sakene.

   De viser at Norge ikke har til hensikt å etterleve reparasjonsplikten.

   *

   Geir Ove Skårvik:
   hva kan forventes av reaksjoner på dette?

   Janne Yvonne Bang:
   Det lurer jeg også på

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156832359011875

   Regjeringens to tunger.

   Regjeringen har nå lukket ned hele landet, for å bekjempe korona- viruset.

   Men, den samme regjeringen gjør ingenting for å bekjempe menneskerettsbrudd som blir påført tusenvis av mennesker, og som åpenbart bidrar til å svekke immunforsvaret for de som rammes.

   Ser ikke de styrende statsmakter sammenhengen her?

   Reisen med Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og kronisk stress. Påført av offentlige myndigheter gjennom menneskerettsbrudd.

   Posttraumatisk stresslidelse er klassifisert som en angstlidelse og kjennetegnes av ubehagelige angst-relaterte opplevelser, atferd og fysiologiske responser som utvikler seg etter eksponering for en eller flere psykologisk traumatisk hendelser.

   Jeg ble for alvor kjent med dette begrepet, da jeg jobbet med nordsjødykkerne.

   Undersøkelser gjort på Haukeland universitetsykehus i Bergen, viste at opp mot 98 % av de tidligere dykkerne hadde utviklet PTSD.

   98 %! Og dette var tøffe menn!

   Og på min ferd videre, særlig i møte med mennesker som har opplevd å miste sine barn til det offentlige, så gjentar dette urovekkende tallet seg:

   Svært mange som mister sine barn til det offentlige, utvikler symptomer på PTSD og andre stressrelaterte sykdommer.

   Følelsen av å hele tiden være i beredskapsmodus, gjør at man sjelden får mulighet til å la kroppen og sjelen hvile.

   Hvorfor tar jeg opp dette nå, i disse corona-tider?

   Jo, nettopp fordi denne type stressmekanismer som det offentlige påfører, bidrar sterkt til å redusere kroppens immunforsvar. Og et nedsatt immunforsvar, gjør selvsagt kroppen mer sårbar for koronaviruuset.

   Så når regjeringen nå tar grep for å hindre spredningen av korona, må den også bekjempe spredningen av menneskerettsbrudd.

   Og Norge må ta på høyeste alvor at den er domfelt en rekke ganger i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen !

   Så husk på det, neste gang du møter på noen som kjemper en kamp mot det offentlige.

   *

   Elsa Hriz:
   Like dumt som at de støtter arbeidet rundt selvmord, mens de ofte er årsaken til at det skjer. De mangler alvorlige refleksjoner, eller velger å ha skylapper på og ignore galskapen :( :(

   Britt-Helen Aalberg:
   Den diagnosen har jeg fått etter marerittet, som fortsatt er det. Mareritt pga forferdelige ting de gjorde mot min datter og meg. Søvnproblemer. Muskulære problemer etter å ha spent kroppen i årevis. Akutte betennelser rett som det er. Høy blodtrykk. Fy flate jeg har ikke ord for ondskapen deres.

   Jan Devold:
   Det du gjennomgår er en formidabel psykisk belastning, som er der hele tiden og aldri tar pause i dager, uker månder og år. Hvert sekund! En tilstand av smerte og håpløshet! Noen sier at de vet ikke hva de gjør. Men de vet, utallige deltagere hvor nok noen er "uvitende", men flere, særlig ledere og myndighetspersoner i høyere stillinger vet meget godt! Jeg vet etter å ha levd i den totale galskap i årevis, hvor man fikk både se å høre om et vanvidd som ikke skulle være mulig! Hvor aktørene var mange, de samarbeidet, de byttet på og de informerte hverandre om den ene historien villere enn den andre. Det er nøyaktig de samme menneskene som du utsettes for i dag. Nå vet du, Britt-Helen Aalberg hvordan utfallet ble for oss!! Men vi må ha tro på at "skuta" endrer kurs! At satans makt forvitrer og djevelens kraft svekkes og etterhvert forsvinner. Reikerås er en "lysarbeider"! En forkjemper og formidler hvor han gjør en formidabel jobb. Det fins også andre krefter som kjemper kampen for det gode! Det er jeg sikker på! Vi må holde på troen og håpet i en tid hvor de mørke skyene er tyngre og dystrere enn kanskje noengang! En beksvart himmel kan plutselig klarne opp. Det har vi sett før.

   Elin Kleppa:
   Et paradoks

   Jarle Østhus:
   Har fådt med Leger og Adv - pä Lag ét ¤ så Av venter ; Gjennom brudd + ¤

   Ida Kristanna Skulstad:
   Et skittent spill, med feige, falske spillere. Håper de alle møter seg selv i døra ganske snart. En sånn skam at det ikke finnes ord!

   Jarle Østhus:
   F @_g L ¿ g ¥ ¡ l l éder ringte i går / La ned Forbud mot & besøke T o m , men jeg sa at vi bør komme oss ut på $kogstur ' da Tom har dårLig Imunforsvar / men taLte for Døve ører - i gjen n % # ! ~ ~

   Jarle Østhus:
   Mener ' jeg favner Bre dt , i min Pr oss é Dýre *

   Vigdis Victoria Koppang:
   Liker hvert eneste ord her...

   Kjeld Thomas Anderssen:
   Litt om studier om Holocaust overlevende og PTSD.
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181591/
   
Lifelong posttraumatic stress disorder: evidence from aging Holocaust survivors
   ncbi.nlm.nih.gov


   Vi vet også at enkelte engelske barn som frivillig ble adskilt fra sine foreldre under ww2 ble sengevætere. Vi vet også at PTSD påvirker genene og blir en "generasjon forbannelse"
   https://www.scientificamerican.com/article/descendants-of-holocaust-survivors-have-altered-stress-hormones/

   Å da får vi nok engang Folkemordkonvensjonen artikkel 2 :

   b) å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen;

   c) bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis;

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, lørdag 14. mars 2020: 

   Mørkt og omkring to minus-grader til null grader Celsius her ute i natt. Overskyet, noe svak bris og omkring null grader klokken 08. Omtrent det samme videre utover dagen, med opp til omkring to og tre pluss-grader. Mørkt, lett yr og omkring tre pluss-grader klokken 19.45. Yr, vått, noe vind og til opp mot fem pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, søndag 15. mars 2020: 

   Mørkt, vått, tildels yr, vind og omkring fem og seks pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, yr, vind og syv pluss-grader klokken 08. Omtrent det samme videre utover formiddagen, men uten nedbør og bare litt svak bris og tildels noe blå himmel utover eftermiddagen frem mot 18-tiden.
   Jeg så her på eiendommen årets første padde og frosk forleden dag, pluss flere steder noen snestjerner og noen vågsomme gullbusk-blomster og krokuser og svarthyll-blader, etc. Det har så langt vært en forholdsvis mild vinter her og snart er det forhåpentligvis mild april også. Og jeg lever iallfall enda, men har videre og mere måttet bruke det meste av vinteren særlig til arbeidet med helsen og dens mat, nødvendigheter og remedier. Og særlig derfor i svekket grad til juridiske og litterære studier og interesser og mye annet. Blandt annet ble jeg forleden dag ferdig med en nu ferdiglaget Mushroom mix tincture i omtrent 45 til 60% ren korn-vodka, inneholdende dobbel-ekstrakt av ca. 20 forskjellige slags velkjente, viktige, forfriskende og trygge blandt annet immun-styrkende sopper - blandt annet: reishi, maitake, turkey tail, poria, chaga, shitake, leons mane, birch polypore, snow fungus og enoki. En stor porsjon, nok til de neste femti eller hundre år eller også til eventuelle venner og kjente som har slike behov. Den Mushroom mix jeg har tillaget i vinter ligner veldig på Paul Stamets (Host Defence, Fungi Perfecti) sitt prdukt MyCommunity. Også hundene her får smake på den i blandt. Surkål og kimshi har jeg enda rikelig igjen av og efterfyller jeg sporadisk. Men det må varme-behandles for å passe hundene, som har en annerledes tarm-flora enn mennesker. Alt slikt også bra i forhold til blandt annet corona-viruset som nu sprer seg i verden. Noe av det neste jeg tenker å begynne med å tillage er hjemmelaget alkohol-fritt naturlig ingefær-øl, ginger beer. Jeg anskaffer tidvis John Crabbie & Co. sin Ginger beer, som leskende og forfriskende drikk i små porsjoner, den er blandt de beste i salg og er nokså god, men det blir dyrt for meg å kjøpe slikt, så derfor tenker jeg mere og mere på selv å forsøke å tillage slikt, om det blir meg tid og mulighet til det. Da vil jeg forsøke å få til to versjoner, en for sommer-bruk og en for vinter-bruk, med forskjellige egnede ingredienser. Arbeidet med slikt for meg holder også torturen, utmattelsen, isolasjonen og fattigdommen bedre i sjakk. Både fysisk og psykisk.
   Disig himmel, yr og omkring syv pluss-grader klokken 18. Med yr og ned til omkring fem pluss-grader frem mot klokken 21. Lett yr, vått, fuktig og omkring 5 til 4 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 15.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156838049216875

   Er fylkesnemnda “tribunal” etter EMK art. 6?

   EMK art. 6 sier:

   "In the determination of his civil rights and obligations ..., everyone is entitled to a fair ... hearing ... by an independent and impartial tribunal ..."

   Spørsmål som faller inn under EMK Artikkel 6, kan altså bare avgjøres av et tribunal .

   Spørsmålet er da hvorvidt fylkesnemnda faller inn under den autonome betegnelsen ”tribunal”?

   En nemnd er et forvaltningsorgan med myndighet i en bestemt type sak, det vil si at beslutningene fattes av nemnda i fellesskap, ikke av lederen.

   En nemnd er altså ingen ordinær domstol, og i utgangspunktet vil da en nemnd også falle utenfor begrepet „tribunal“

   I NOU 2005: 09 står det under Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker følgende:

   "6.4 Rettferdig rettergang

   Retten til en rettferdig rettergang finnes igjen i en rekke internasjonale menneskerettig-hetsinstrumenter. Fokus her skal holdes på Den europeiske menneskerettighetskonven-sjon artikkel 6 (1).

   Bestemmelsen kommer ikke direkte til anvendelse på barne- og sosialnemndene. Det er tilstrekkelig at den rettslige prøvingen av barne- og sosialnemndenes vedtak er i samsvar med kravene i bestemmelsen."

   En erkjennelse fra det offentlige utvalget, om at fylkesnemnda ikke er et tribunal.

   Dette underbygges gjennom premissene i saken mellom VÄSTBERGA TAXI AKTIEBOLAG AND VULIC v. Sverige, premiss 93:

   The Court notes that the basis for the various proceedings in the present case is the Tax Authority's decisions of 10, 11 and 15 August and 6 October 1995, which imposed addi-tional taxes and tax surcharges on the applicants. The tax authorities are administrative bodies which cannot be considered to satisfy the requirements of Article 6 § 1 of the Convention.”

   Følgelig heter det her at forvaltningsorganer faller utenfor.

   Dette følger også av Bakker v Østerrike, premiss 29:

   “The Court observes at the outset that the administrative authorities, the Regional Gover-nor and the Ministry for Health and Consumer Protection, are not “tribunals” within the meaning of Article 6. Only the Administrative Court and the Constitutional Court could qualify as “tribunals” (see Fischer v. Austria, judgment of 26 April 1995, Series A no. 312, pp. 20-21, § 44; Pauger v. Austria, judgment of 28 May 1997, Reports 1997-III).”

   I storkammersaken mellom VAN DE HURK og Nederland,(Application. 16034/90) fra 19 April 1994, ble det konstatert krenkelse fordi Van Der Hurks rettigheter ikke var avgjort av en ”tribunal”, ref premiss 55:

   ”There has accordingly been a violation of Article 6 para. 1 (art. 6-1) in that the applicant’s civil rights and obligations were not "determined" by a "tribunal".

   *

   Flemming Sivertsen:
   Egentlig skulle fylkesnemnda värt dratt inn til ICC i Haag det er der den hörer hjemme.

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156838039596875

   Den 17.10.16, skriver barnesakkyndig kommisjon, BSK, ved leder, Katrin Koch, til Ringerike tingrett at den har behandlet en sakkyndig rapport som skal brukes i saken til Trond Rikard Ensby og Sylvia Gustavsen Ensby.

   På den måten, gis det et inntrykk av at barnesakkyndig kommisjon har "kvalitetssikret" arbeidet som brukes i retten.

   Men, det er alt annet enn riktig.

   For den samme Koch skriver i et brev av 14.2.17, som er unntatt offentlighet:

   "BSK skal vurdere om rapportene er utformet i samsvar med gjeldende regelverk. Siden saksdokumenter eller andre opplysninger ikke følger med, kan BSK ikke ta stilling til om de opplysningene som gis i rapportene medfører riktighet."

   Koch var oppnevnt sakkyndig for Agder lagmannsrett da saken til Dan Hernehult med familie ble behandlet.

   Som vi vet, ble Norge dømt i Den saken i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen den 10 mars i år.Følgelig var Koch med på å krenke menneskerettene til denne familien.

   Og dersom Norge også blir dømt i Ensby-saken, så vil Koch også ha medvirket til krenkelser i den saken.

   *

   Jan E. Hansen:
   Jeg vil korrigere en ordlyd her! Marius Reikerås skriver:"Og dersom Norge også blir dømt i Ensby-saken, så vil Koch også ha medvirket til krenkelser i den saken."
   Riktig ordlyd: "Og NÅR nroge også blir dømt i Ensby-saken, så vil Koch også ha medvirket til krenkelser i den saken."

   Vito San Martin:
   Jan E. Hansen feil du skriver
   Jeg vil korrigere en ordlyd her! Du skriver Jan: "Og NÅR nroge også blir dømt i Ensby-saken, så vil Koch også ha medvirket til krenkelser i den saken."
   Riktig ordlyd: "Og NÅR Norge også blir dømt i Ensby-saken, så vil Koch også ha medvirket til krenkelser i den saken."

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, mandag 16. mars 2020: 

   Mørkt, vått, fuktig, tildels lett yr og omkring 5 til 4 pluss-grader Celsius lenge her ute i natt. Ned til omkring 2 pluss-grader frem mot klokken 08 og tildels overskyet. Helt og delvis overskyet og opp til omkring 6 og 5 pluss-grader utover dagen. Fort mørknende, nokså mørkt, noe vind-drag og 3 pluss-grader klokken 19.30. Mørkt, sterkere vind og 4 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme med antydninger til yr videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 16.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156842052471875

   Skrev dette for to år siden, siden er Norge dømt i syv saker i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, og Norge har gjort intet for å stoppe menneskerettsbruddene.

   Statsrådens konstitusjonelle ansvar i Lobben- og i Ensby - sakene.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Fri, March 16, 2018 2:09 pm
   To: Postmottak@bld.dep.no
   Cc: familie-kultur@stortinget.no

   Til: Barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland.

   Kopi: Offentlig.

   Vedr: Anmodning om å tilbakeføre barna til hhv familien Lobben og Ensby.

   Jeg skriver dette direkte til deg, da du er konstitusjonelt den øverste ansvarlige på familierettens område.

   Jeg er kjent med at du var i møte med rapportøren til Europarådet, Mr Valeriu Ghiletchi, da han var i Oslo sist uke i forbindelse med Europarådets resolusjon 2049, Striking a balance between the best interest of the child and the need to keep the family together, se vedlegg.

   Som du vet, er denne resolusjon særlig rettet mot Norge, og oppstod i kjølvannet av den såkalte Bodnariu- saken, hvor hundretusener av mennesker, verden over, demonstrerte mot det de mener er Norges brudd på menneskerettene på familierettens område.

   Jeg var også i møte med rapportøren den 7 mars, og to av de sakene jeg nevnte for ham, er Lobben- og Ensby- saken.

   Saker som har vakt store reaksjoner i det norske folk, som naturlig nok reagerer på den massive urett som disse familiene opplever. Sammen med urovekkende mange andre familier.

   Når jeg likevel trekker frem disse to sakene, er det fordi det langt fra er usannsynlig at Norge blir domfelt i en eller begge sakene i EMD.

   I Lobben- saken, slapp Norge unna domfellelse med et nødskrik da saken var til behandling i kammeret.

   Takket være den norske dommeren, Erik Møse, sin stemme, så slapp Norge foreløpig unna med 4 mot 3 stemmer.

   Tilliten til hans votum er ikke betryggende, gitt det faktum at han er ansatt i Høyesterett samtidig med at han sitter som dommer i EMD.

   Det er langt fra sikkert at det resultatet vil stå seg, om saken ender i storkammeret, se for øvrig vedlegg.

   Ensby saken er også klaget inn, se vedlegg, og jeg har god tro på at Norge der vil bli dømt.

   Uavhengig av utfallet i disse sakene i EMD så har du, som øverste ansvarlige statsråd på området, et konstitusjonelt ansvar for ikke å bryte med menneskerettene.

   Som det heter i ansvarlighetsloven § 11:

   "Den der som medlem av Statsrådet på annen måte enn nevnt i denne lovs øvrige bestemmelser ved handling eller undlatelse bevirker noget som er stridende mot Grunnloven eller rikets lover, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år."

   Jeg viser til hva lovgiver selv har sagt om dette ansvaret, Dokument nr. 19 (2003-2004):

   "Nærmere om Riksrettsinstitituttet:

   Ansvarsgrunnlaget

   Ved sin gjennomgang av alternativer til riksrettsordningen la utvalget særlig vekt på følgende vesentlige prinsipper:

   For det første er det et grunnleggende utgangspunkt at statsråder, stortingsrepresentanter og høyesterettsdommere skal ansvarliggjøres i de tilfeller disse personer har begått rettsstridige handlinger. Med makt må det følge et reelt ansvar. Ansvarsreglene bør bidra til å sikre at disse personene ikke oppnår en form for immunitet mot å bli trukket til ansvar, og at de straffverdige handlinger er straffbare. Dessuten må de konstitusjonelt ansvarlige også kunne bli erstatningsansvarlige, dersom det er grunnlag for slikt ansvar."

   Om Norge skulle bli dømt, i en eller begge saker, så har altså en rekke offentlige tjeneste- og embetsmenn krenket familiene sine grunnleggende menneskerettigheter, og av det også Grunnloven, jf dets kapittel E.

   Og i begge disse sakene, står vi overfor noen av de mest alvorlige offentlige krenkelser som kan gjøres mot familiene:

   Nemlig å tvangsadoptere deres barn.

   Jeg kjenner begge familier godt, og kan si at de er helt normale familier.

   I et slikt perspektiv blir overgrepene enda mer alvorlige, og derfor har jeg da også brukt betegnelsen i oppsummeringen av klagen i Ensby- saken på følgende måte:

   "In fact, I will not hesitate to classify the above, as Crimes Against Humanity towards the Ensby- family."

   Husk at når EMD anvender sin prinsipplære, så er det tuftet på den minstestandarden som et konvensjonsland forplikter seg å gi dets borgere.

   Det er altså ikke noe i veien for å gi mer menneskeretter til folket, enn den absolutte minstestandard.

   Jeg kan derfor bare innstendig oppfordre deg til å avbryte de enorme lidelser som disse familier går gjennom, og tilbakeføre barna til de respektive biologiske familier.

   Om så ikke skjer, og Norge blir dømt, så mener jeg at også statsråden, ved å ignorere dette varselet, har krenket med sine grunnlovsforplktelser.

   Bergen, den 16.3.18

   Marius Reikerås

   *

   Rune L. Hansen:
   Den offentlige forvaltningen er ikke og skal ikke være et sted for aktive eller passive menneskeretts-krenkere!

   
---
---

   Rune L. Hansen, via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/permalink/2728168773904653/

   CRC, Art 4:

   "States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention."

   Preamble:
   "Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, (...) 
   Convinced that the family, as the fundamental group of society and the natural environment for the growth and well-being of all its members and particularly children, should be afforded the necessary protection and assistance so that it can fully assume its responsibilities within the community,"

   *

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 17. mars 2020: 

   Regn, vind og omkring 5 til 6 pluss-grader Celsius fra omkring midnatt utover natten. Disig himmel, fuktig, vått og 5 og 6 pluss-grader klokken 07. Overskyet og opp til 7 og 8 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt og omkring 6 pluss-grader klokken 20. Med yr og noe vind-drag klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, onsdag 18. mars 2020: 

   Mørkt, tildels mye yr og lett regn og omkring 6 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt overskyet, vått og 4 pluss-grader klokken 09. Helt og halvt overskyet tildels med yr og omkring 5 og 6 pluss-grader videre utover dagen. Gradvis noe lavere temperatur og mindre nedbør mot kvelden og utover kvelden. Mørkt og omkring 2 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 19. mars 2020: 

   
Mørkt, tildels yr og lett regn og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, yr og opp til omkring 6 pluss-grader utover formiddagen. Mindre overskyet, uten nedbør og noe lavere temperatur utover eftermiddagen. Mørkt og ned mot en pluss-grad klokken 20. Omtrent det samme med yr mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 19.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156850793291875

   Det avgjørende er om "organet" (Tribunalet), eks fylkessnemnda, behandler og avgjør en "dispute on civil rights and obligations", eller som det står i den franske teksten til EMK: "des disputations".

   I Le Compte, Van Leyven og de Meyers mot Belgia hevdet Belgia (i premiss 51) at behandlingen i Provinsrådet og Apellutvalget, ikke trengte å tilfredsstille art 6-1, siden den etterfølgende rettslige behandlingen i Court de Cassation tilfredsstilte dette.

   EMD avfeide dette, og sa at det var ingen forskjell på rettslig behandling og saksbehandling:

   "Both categories are equally crucial for the outcome of proceedings relating to "civil rights and obligations".

   Med andre ord: Forvaltningsorganer MÅ følge EMK artikkel 6. Spørsmålet er hvilke konsekvenser dette får, når det sjelden eller aldri har vært gjort i Norge tidligere.

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er jo lovbestemt i blandt annet menneskeretts-konvensjonene at absolutt alle og enhver er personlig forpliktet til å respektere alle uforfalskede menneskerettigheter. Så dette er både en selvfølgelighet og en nødvendighet. At kriminelle i den offentlige forvaltningen neglisjerer eller forfalsker både fakta og en eller flere menneskerettigheter er også en selvfølgelighet, men skal mildt sagt ikke være en mulighet eller en fristelse!

   Undis Hansen:
   Jeg tror ikke at jeg vil få en fair rettslignendes organ-fylkesnemdsak. Jeg har ringt mange ganger dit de senere år og ordlagt meg ganske så strengt .
   En sakbehandling hos bv er resultat av skrivebords-unnlatelser og minst mulig kontakt med oss. Det er ikke sååå mange det er snakk om. Det burde blitt offentlig påtale for dem som har triksa og miksa bak skrivebordene sine uten tanke på at demmes unnlatenhet og papirer faktisk påvirker folk. Vi ER levende individer bak de perfektes bløff.
   Takk for alt du deler .
   "det går bra til slutt (Er det ikke bra, er det ikke slutt !

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.03. 2020:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156850706116875&set=a.10150975888001875&type=3&theater

   28 juni 2018 vedtok Europarådet, med 43 mot 2 stemmer, å vedta resolusjonen mot Norge. Dette som en direkte konsekvens av den massive internasjonale kritikken som ble reist mot Norge, i kjølvannet av Bodnariu-saken.

   Nå er Bodnariu-saken, som var opphavet til resolusjonen, mest sannsynlig neste sak som kommer fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   At Norge har ignorert sine internajonale forpliktelser gjennom generasjoner, er ikke noe du lengre bør lure på:

   Syv domfellelser så langt, og flere vil det bli, fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Bodnariu-saken, som norske myndigheter håndterte til stryk, gjorde mange toppolitikere i Europa forbanna på Norge.

   I tillegg til at flere hundretusener av mennesker tok til gatene, verden over, for å vise sin avsky mot Norges menneskerettsarroganse.

   Og de som misbruker sin makt, fortjener heller ikke å bli sittende.

   Vi nordmenn er i det hele altfor snille med de som misbruker sin makt, og med det ødelegger andres liv og helse.

   Det må det bli slutt på.

   *

   June Neumann:
   Og nå har regjeringen gitt seg selv totalitær makt.

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, fredag 20. mars 2020: 

   Mørkt og omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt, med yr først på natten. I overkant av null grader, dus lys blå nesten skyfri himmel, fuktig og solen lavt i øst frem mot klokken 08. Med tre pluss-grader klokken 09.30. Spredt lett skyet og omkring fem til seks pluss-grader klokken 12. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Mørkt og ned mot null grader klokken 20. Med stjerner og omkring en minus-grad mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 20.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156854050066875

   Det ultimate paradoks er at alle snakker varmt om menneskerettene fra Stortingets talerstol, men få om noen bryr seg nevneverdig i praksis.

   *

   Rune L. Hansen:
   De vil at alle skal tro om de at de er anstendige og lovlydige mennesker. Da hjelper det jo med løgn, falskhet og dobbel-moral!

   June Neumann:
   Det skal bare høres bra ut for alle de som ikke vet

   Monica Oliver:
   Nemlig.

   Solveig Korneliussen:
   Det e jo fordi folk sluke rått det folk i dress og kjole sir uten å se ka so skjer i medmennesker som rammes av disse ulvene. Trur vel mer at no er alle fritt vilt med den nye loven!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 20.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156854047551875

   Se for deg at du går til doktoren, og er bekymret for at du har en alvorlig sykdom.

   Du beskriver forholdet til legen, og legen kontakter deg noen dager senere skriftlig med følgende setning:

   "Forholdet er vurdert"

   Ville du ha godtatt legens "vurdering", uten fnugg av undersøkelser eller begrunnelse?

   Og hva om legen tok feil, med den konsekvens at sykdommen ikke ble oppdaget, og at du i verste fall ville dø som følge av legens overflatiskhet.

   I rettsapparatet derimot, aksepterer Kari og Ola derimot det meste.

   Norge er domfelt av to internasjonale rettsorganer, FN komiteen i Genève og av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, for ikke å begrunne sine standpunkt tilstrekkelig.

   Likevel bryr norske dommere seg mindre, og fortsetter å "spy" ut avgjørelser uten fnugg av begrunnelse.

   Tenk bare på alle de saker Høyesterett avviser hvert år, uten snev av begrunnelse.

   Og lavere domstoler har en fin en.

   For ikke å "glemme" menneskerettene helt, slenger følgende standardiserte setning på:

   "Forholdet til EMK artikkel .. er vurdert."

   Det eneste du vet når du ser denne setningen, er at menneskerettene ikke er vurdert.

   Men, så lenge vi godtar det så blir det heller ingen forandring.
 
   Og taperen er som vanlig individet som får sine rettigheter krenket.

   *

   Rune L. Hansen:
   Taperne er mange mange flere enn de som direkte og plutselig rammes eller som hørlig protesterer. Taperne er faktisk alle og enhver!

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Slik er jo fakta, både hos legen og myndighetene i Norge!
   Fikk i dag beskjed om, at jeg har hatt en fastlege, som har gjort nettopp det du beskriver!
   ..... Så, altså gjelder ikke slike vurderinger kun for norske myndigheter, men også innen helsevesenet. Systemet er råttent.

   Ann-Karin Johansen:
   Det er vel ingen egentlig som godtar å tape eller få et svar du ikke forventer. Men ikke alle har sterk nok ryggrad å psykisk helse til å stå opp imot den urett som blir gjort imot mennesker i Norge.:( Du må ha flinke mennesker til å stå opp for deg. Men i disse Corona virus tider er det ikke lett. :(

   Kent Ole Furuly:
   Ja det på vi stå opp for å kjempe! Legge en strategi for å få slutt på dette frimureriet!

   Kate Fure:
   Gutteklubben "høy Sigarføring " er over hele verden ;) Problemet er de som ikke skiller jobb og privatliv

   Frank Andersen:
   Dessverre dagens virkelighet mange har fått føle på kroppen

   Roy B Nilsen:
   Men slik er faktisk våre leger, jeg selv fikk denne arrogante behandlingen !

   Tone Vågbø:
   Norske leger er ikke folkets leger, de er Rockefellers leger. Sånn er det med den saken.

   Olaug Sævareid:
   Lovverk som Beskytter Staten og Statens Ansattes Lov til Tvinge Oss som Enkeltindivid inn i Et Skjult Slaveri/ Fiksjon, vel? Våknes det, eller?

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Nei

   Kaja Margrethe:
   Siden Norge heller ikke praktiserer og/eller følger EMK Artikkel 8 som beskrevet og nedtegnet i De Internasjonale Menneskerettighetene og Lovverk, så betyr det også i praksis at blant annet homofili og avvikende, seksuell legning fra den naturlige mellom en mann og en kvinne, ikke er lov og følgelig også er straffbart og ansett som kriminelle handlinger, kjære Marius Reikerås.

   
---
---

   Marius Reikerås, 20.03, 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156853992521875

   In 2016, hundreds of thousands of people, throughout the world, demonstrated against Norway to show support for the Bodnariu- family.

   A rally took place outside the Norwegian embassy in Washington DC on 5 January 2016, where more than 3000 people participated, and a petition, with more than 50 000 signatures, was delivered to the staff at the embassy.

   Later in January 2016, I met with several representatives from the Romanian government in Oslo to discuss the case further. One of the topics that we discussed, was if the Bodnarius were exposed for religious persecution.

   At that time, it was difficult to prove that the reason for taking the five children was related to religious persecution.

   In another case, however, which recently was brought before the Court, xxxxx v Norway, the applicants have shown to the Court that the County Board wrote, as a reason to remove the child, statements of racist nature.

   The statements from the Board, was later endorsed by the ordinary courts.

   On April 16th 2016, demonstrations around the world, especially from the Romanian Christian Community, took place against the Child Protection Services in Norway.

   On 18 April 2016, Council of Europe Commissioner for Human Rights, Nils Muižnieks, in the presentation of his Annual Activity Report 2016 to the Spring Session of the Assembly, raised specific concerns about Norway and the Bodnariu- case.

   On June 2nd 2016, former member of PACE, now vice President of the Romanian Parliament, Ben- Oni Ardelean, initiated for the resolution, “Striking a balance between the best interest of the child and the need to keep families together.” The resolution was a direct result from the observations in the Bodnariu- case.

   The report was lead by Moldovan MEP, mr Valeriu Ghiletchi, with whom I met in Oslo on 7 March 2018.

   At our meeting, I gave mr Ghiletchi a more detailed description about why I am concerned about the Human Rights situation in Norway.

   The resolution was adopted in an assembly debate in PACE on 28 June 2018, with 43 against 2 votes. (see Doc. 14568, report of the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development, rapporteur: Mr Valeriu Ghiletchi).

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er klart verden stadig mere protesterer når det tydelig sees en regime-politikk som ødelegger medmennesker og deres familier.
   Særlig når den er smittsom og ekspansiv og stadig mere kan ramme enhver og verden!

   
---
---

   Marius Reikerås, 20.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156854216951875

   Vil ha endring i barneloven etter ny studie: Viktig for barnets helse at far beholder kontakten etter en skilsmisse  
   https://forskning.no/helse-samliv/vil-ha-endring-i-barneloven-etter-ny-studie-viktig-for-barnets-helse-at-far-beholder-kontakten-etter-en-skilsmisse/1607886
   En ny norsk studie har sett på hva som skjer med barns fortrolighet med foreldrene etter en skilsmisse. Og hvordan barnet får det psykisk og fysisk om det ikke beholder god kontakt med begge foreldrene.
   forskning.no
   
   *

   Johansen Gus:
   Det som er utrolig er at vi måtte komme i år 2020 for å få stadfestet dette.

   Monica Oliver:
   Jeg synes det er så stygt og feil at foreldrene kan se sine barna bare 4 ganger per år!Foreldrene ble rammet hele sine liv! Mens en pedofil bruker noen får mnd i fengsel? Kan bli ner feil enn dette? I mitt land CT, relativ til BV, er opptatt av vold , seksuell misbruk og narkotika, IKKE små bagateller.

   Kaja Margrethe: 
   Å.
   Hva med barns' biologiske Mamma, da?
   Det må de ansatte fittene ved og i Frogner Barnevern sitte i fengsel i JÆVLIG mange år før ikke engang å ha vurdert, de.

   Vegard Tilrem:
   'The clearest path to destroy a civilization, is to break the bond between father and son. Without a father's guiding hand, the boy never learns to become a man. Men build, protect, and maintain civilization. No real men, no real civilization.'

   June Neumann:
   Hjelpes, har de ikke funnet dette ut før. Selvfølgelig er far utrolig viktig

   Rune L. Hansen:
   Er de mentale analfabeter som ikke klarer å lese menneskeretts-konvensjonene, eller er de bevisste menneskeretts-forbrytere?
   Alle menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserlæringen (UDHR), Art 16, sier mangfoldig og klart og tydelig, at:

   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og blandt annet i Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Og blandt annet i Art 30:
   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Av dette og videre kan enhver blandt annet forstå, at:

   Den kvinne eller det regime som svikter eller diskriminerer barnas far svikter også barna. Og den mann eller det regime som svikter eller diskriminerer barnas mor svikter og mishandler også barna. At det skjer ved hjelp av dommere, politikere eller hvem enn andre, gjør det ikke bedre eller mere lovlig - mildt sagt tvert om! Hva enn som blir sagt! Det er groveste slags mishandling av barn og foreldre og familier, samfunnet og verden! Inklusivt at det også automatisk er tortur og menneskehandel.
   I handling eller unnlatelse i offentlig regi å krenke en eller flere av barnets eller noens umistelige og uavhendelige menneskerettigheter kan aldri noensinne være eller bli "barnets beste"! Men er tvert om særdeles grov kriminalitet!
   
   Og som det innledningsvis også er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen - at:

   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Og i Barnekonvensjonen (CRC), som også er en av menneskeretts-konvensjonene, har blandt annet i sin innledning - selvfølgerlig også lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, lørdag 21. mars 2020: 

   Mørkt, stjerner og omkring to minus-grader Celsius her ute i natt. Omtrent skyfri himmel, solen i øst og to pluss-grader klokken 10. Videre for det meste opp til omkring seks til fire pluss-grader utover dagen før kvelden. Mørkt, stjerner og omkring en pluss-grad klokken 21.30 og videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, søndag 22. mars 2020: 

   
Mørkt, stjerner og omkring en og to pluss-grader Celsius her ute i natt, med antydninger til yr omkring 05-tiden. Helt og delvis lett overskyet med en mild bris og opp til omkring seks pluss-grader utover formiddagen. Overskyet, noe vind-drag og omkring fem til seks pluss-grader frem mot klokken 16. Noen med visse kunnskaper fortalte meg at enheter fra meget bekymrede overnasjonale myndigheter for ikke lenge siden var klare med utsendelser i mange land for nærmere å undersøke hvordan statlig kidnappede og fangeholdte barn egentlig har det. Den grad av tortur, trusler og knebling, etc. barna egentlig er utsatt for av politiske statlige myndigheter. Men at kidnapper-regimer via en eller flere varslere ble advart om dette nokså straks før det skjedde - og at dette resulterte i corona-viruset, for å forhindre at dette nu kunne skje. Om dette er sant eller ikke, det vet jeg enda ikke. Men det kan jo være sant. Mørkt, vind-drag og omkring fire til fem pluss-grader frem mot klokken 22. Med omkring fire pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, mandag 23. mars 2020: 

   Mørkt, et vind-drag og omkring fire til tre pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste lett overskyet med et tørkende vind-drag og omkring seks til åtte pluss-grader utover dagen. Med seks pluss-grader og nokså mørkt klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, tirsdag 24. mars 2020:

   
Mørkt, grålig mørk himmel, vind-drag og omkring seks til fem pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vind og omkring åtte pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, vind og omkring 6 til 8 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.03. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10218662109878663

   Menneskerettighetene - og de kriminelle hyklerne

   Det er enda massivt mange som tjener penger, makt eller karriære på å krenke og forfalske andres menneskerettigheter.

   Dobbel-moral, løgner og falskhet er deres politikk, moral og agenda - som de iherdig samarbeider om å forsøke å skjule.

   Utrolig mange av de sier og gjør nærmest absolutt alt og hva som helst for at det mest mulig skal kunne fortsette slik.

   De vil ha makt i og under den politiske og offentlige forvaltningen - for liksom lovlig å kunne krenke menneskerettigheter.

   Diskriminering og forfalskning av menneskerettigheter og fakta er et meget sentralt og samfunns-ødeleggende problem.

   Politikk skal ikke være en stadig vedvarende kamp mellom enighet og uenighet. Det hører fortidens grådighet og splitt og hersk til.

   Men problemets kjerne er enda - menneskeretts-krenkelser i politisk og offentlig regi som ikke straffeforfølges og repareres.

   Dette virker også ikke minst splittende og perverterende i sivilbefolkningen. Og slik er det enda massivt mange vil det skal fortsette.

   Men det er hverken akseptabelt eller lovlig at representanter for offentlige myndigheter eller andre bagatelliserer en menneskerettighet.

   Absolutt ingen menneskerettighet skal kunne "glemmes", forfalskes eller ned-prioriterer eller ikke respekterer for noen borger i landet.

   Enhvers alltid umistelige og uavhendelige menneskerettigheter må av absolutt enhver alltid uforfalsket 100% respekteres på alvor.
   

   Selvfølgelig også at det i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) er lovbestemt - at:

   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   De kriminelle hyklerne og deres medspillere sin virksomhet må fullstendig opphøre. De er tyver og kriminelle som real-kompetent må straffeforfølges.

   Uten at absolutt alt dette respekteres på alvor vil hyklerne og deres medspillere fortsette i og for sine kriminelle veier.
 
   *

   
---   

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, onsdag 25. mars 2020: 

   Mørkt, vind og omkring 7 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Omtrent det samme klokken 08.30, men lyst og med lett yr og disig himmel, Og omtrent det samme videre utover dagen og frem mot klokken 20 og mørkt. Og omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, torsdag 26. mars 2020: 

   Mørkt, vått, yr og omkring 7 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, yr, vått og omkring 6 til 5 pluss-grader klokken 09. For det meste omtrent det samme videre utover dagen. Forholdene omkring det corona-viruset som enda sprer seg så fort og farlig i verden har i de senere mange uker i stigende grad iverksatt svært så mange meget merkbare konsekvenser for folk flest i mange land, også i Norge. Meningen er å begrense smitten og dødsfallene corona-viruset medfører. Den samme virkning vil det gledeligvis også ha i forhold til alminnelige influensaer. Pluss at det kan lære folk flest bedre om helse, hygiene, remedier, likeverd, menneskerettighetene, solidaritet, etc. Meget viktige forebyggende forhold. Mørknende, vått, uten nedbør, litt fugler som kvitrer vårlig og 5 pluss-grader klokken 19.30. Det har begynt å bli litt yre og vårlig kvitrende småfugler her ute de siste dager. Mørkt, noe yr, vått og omkring 4 pluss-grader sent på kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, fredag 27. mars 2020: 

   Mørkt, tildels lett yr og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig overskyet, lett yr, småfugler som kvitrer og 4 pluss-grader klokken 08. For det meste overskyet og opp mot 6 til 8 pluss-grader videre utover formiddagen. Derefter halvt skyet med omkring 8 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt og ned til omkring 3 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 27.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156878011961875

   Til de det gjelder.

   Kopi: Offentlig.

   Vedr: Kjell Ingolf Ropstad sitt konstitusjonelle ansvar.

   I går hørte jeg Kjell Ingolf Rogstad snakke om liv og helse i media.

   Jeg kjente det provoserte meg, for den samme Ropstad har åpenbart ikke samme omtanke for liv og helse i de rekordmange barnevernssakene som har er konstitusjonelt ansvarlig for.

   På nytt kan vi lese i mediene om at EMD fortsetter å kommunisere bv- saker til Norge, og tallet nærmer seg 40!

   At EMD fortsetter å pøse på med saker mot Norge, er åpenbart et signal om at EMD ser at Norge verken tar individuelle eller generelle grep for å stoppe de talløse menneskerettsbruddene som har rammet så altfor mange.

   For menneskerettsbruddene i Norge, er også som et "virus" som setter liv og helse i fare. Og da særlig yngre mennesker.

   Og det at regjeringen, med regjeringsadvokaten i front, nekter å tilbakeføre barn som Norge er dømt i EMD for å urettmessig tatt fra de biologiske familiene, setter så definitivt liv og helse i fare. Og i så måte er vi over i en ny bestemmelse i EMK; EMK Artikkel 2.

   Følgelig varsles allerede her om at det fremover kan bli aktuelt å anvende denne bestemmelsen mot norske myndigheter, som følge av at norske myndigheter setter liv og helse i fare, ved å bevisst bryte med menneskerettene.

   For øvrig vises til vedlagte liste under.

   Saker der Norge allerede er dømt i EMD i barnevernssaker:

1. PEDERSEN AND OTHERS v. NORWAY: Brudd på EM Art.8

2. HERNEHULT v. NORWAY: Brudd på EMK Art. 8

3. A.S. v. NORWAY: Brudd på EMK Art. 8

4. ABDI IBRAHIM v. NORWAY: Brudd på EMK Art. 8

5. K.O. AND V.M. v. NORWAY: Brudd på EMK Art. 8

6. STRAND LOBBEN mfl v. NORWAY: Brudd på EMK Art. 8

7. JANSEN v. NORWAY: Brudd på EMK Art. 8

   Saker som er kommunisert til Norge fra EMD og venter på pådømmelse i samme rettskategori:

8. J.B. AND E.M. v. NORWAY

9. H.L. v. NORWAY

10. L.S. AND O.v. v. NORWAY

11. A.G. v. NORWAY

12. JALLOW v. NORWAY

13. G.B. v. NORWAY

14. D.J. AND P.J. v. NORWAY

15. E.H. v. NORWAY

16. A.H. v. NORWAY

17. R.A. v. NORWAY

18. G.G. v. NORWAY

19. HERNEHULT nr.2 v. NORWAY

20. S.S. AND J.H. v. NORWAY

21. S.A. v. NORWAY

22. K.F. AND A.F. v. NORWAY

23. A.L. AND OTHERS v. NORWAY

24. M.A. AND M.A. v. NORWAY

25. C.E. v. NORWAY

26. E.M. AND OTHERS v. NORWAY

27. E.M. AND T.A. v. NORWAY

28. K.E. AND A.K. v. NORWAY

29. M.F. v. NORWAY

30. R.O. v. NORWAY

31. O.S. v. NORWAY

32. D.R. v. NORWAY

33. M.L. v. NORWAY

34. F.Z. v. NORWAY

35. S.E. AND OTHERS v. NORWAY

36. BODNARIU v. NORWAY

   Bergen, den 27.3.20

   Marius Reikerås

   *

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, lørdag 28. mars 2020: 

   Mørkt og omkring 3 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt frem mot klokken 03. Ned til omkring en pluss-grad mot dagen. Halvt skyet med noe bris og opp til omkring 6 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Med 3 pluss-grader klokken 17.30. Ned mot en pluss-grad og mørknende og nesten mørkt omkring klokken 20. Stjerner og ned mot null grader sent på kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.03. 2020 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/?multi_permalinks=2750532331739693

   Menneskerettighetene - og deres forfalskere

   Den politiske nepotismen i Norge og i mange andre land, later iherdig fortsatt som at de ikke vet hva av offentlig mafia-virksomhet de har medvirket i og for.

   Folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, korrupsjon, falskhet, fortielser, dobbel-moral og grådig egoisme på kryss og tvers, etc.

   De later som at de ikke klarer å lese og forstå menneskeretts-konvensjonene og storkammer-dommene fra ECHR og de enkle menneskeretts-prinsippene de fremgår av og gir.

   De later som at det og slikt liten eller ingen betydning har. Og som at sine egne løsninger er de samme eller bedre og de rette og det som skal underkue og smitte sivilbefolkningen.

   De fornekter de fellesmenneskelige menneskerettighetene og vil at vilkårlighet og motsatt lov og rett skal være og forbli reell lov og rett.

   Konge-familier, makt-mennesker, tåper, indoktrinerte, nyttige idioter og perverser får de selvfølgelig mange slags støtte og hjelp fra.

   De ønsker ikke å miste eller svekke sine privilegier og sin makt. De ønsker ikke at menneskerettighetene skal være eller ha makten.

   De ønsker å forfalske og fortie alt de kan - for de vil ikke at enhver og sivilbefolkningen skal ha rettferdighet.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156882812896875

   Høyesterett skulle "avklare" rettstilstanden innenfor barnevernssektoren etter de mange domfellelsene som Norge har fått, og får, mot seg.

   Særlig skulle storkammerdommen, Lobben mot Norge, gjennomgås.

   Det endte med et gigantisk rettslig mageplask.

   For Høyesterett overlot nemlig jobben med å evaluerere Lobben-dommen til to av dommerne som har vært med på få Norge dømt i Lobben-dommen:

   Dommerne Møse og Falkanger.

   Legg også til at Møse er dømt for medvirkning til at Norge ble dømt for brudd på menneskerettene i nordsjødykkersaken, og Falkanger det samme i Kaplan mfl-saken,så blir mageplasket enda større.

   *

   Rune Fardal:
   De ska så få dette midt i fleisen. Null troverdighet

   Trude Lobben:
   man kan da for F... ikke bruke dommere som er innhabile tell å avgjøre en sak dem har vært inni tidligere. Detta er helt bak mål. Dem driter seg sjæl på leggen.

   John Kornelius Idland:
   Trude Lobben Korrekt.Men mildt uttrykt. Og: Forlat dem. Fordi de er helt ute av retts-faglig stand til å kunne skjønne dette.

   Hans Tomter:
   Trude dette er kriminelle kjeltringer.

   Tor Døskeland:
   Bare klovner som jobber i rettsystemet i norge

   Kent Ole Furuly:
   Forkastelig, inhabile tåkefyrster!

   Anita Nita Sweeney:
   Dette synliggjør at rettsvesenet er forvaltet av kriminelle som beskytter andre kriminelle. Er Møse & Falkanger frimurere?

   Eskil Nilsen:
   Lobotomi må jo være tilfelle her

   Torill E Stevens:
   YES 

   Mai-brith Litland:
   Det skulle ikke være mulig. Hvordan skal dette ende?

   Henning Yven:
   Det er godt det kommer frem, mer og mer. 

   Camilla Davids Haugen Lillasyster:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=305988533706631&set=p.305988533706631&type=3
   'ALL THESE GUYS COPS LAWYERS JUDGES TOOK OATHS TO SERVE THESE GUYS'

   Dag Røsthe:
   Høyesterett er politisk.
   Norske domstoler gir ikke riktig rettergang til folk.
   Siste året har klart vist rikets tilstand. Også vist domstolene tilstand.

   Greta Solheim:
   Mer korrekt Dag Røsthe er at Høyesterettsdommere driver politikk, i egeninteresse. Vi har imidlertid ingen lovgivning som støtter politiske domstoler

   Jan E. Hansen:
   Har aktørene i det norske rettsvesen troverdighet i det hele tatt? Neppe....

   John Kornelius Idland:
   Jo ! Men kun innad i sammensvergelsen. Og der er den bælsterk. Nærmest religiøs.

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Inhabile

   https://snl.no/inhabilitet
   inhabilitet – Store norske leksikon
   snl.no

  
---
---

   Marius Reikerås, 28.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156881648576875

   19 dommere i EMD mente at Erik Møse tok feil i Lobben-saken.

   Likevel er han førstevoterende i sakene som behandler Lobben-dommen

   *

   Geir Birkeland:
   Marius Reikerås: 19?
   Du mener vel 13?

   Marius Reikerås:
   Geir Birkeland
   Nei 19

   Geir Birkeland:
   Marius Reikerås : Ok, takk.

   Marius Reikerås:
   Geir Birkeland 3 i kammeret , 13 i storkammeret og 3 (Belgia, Bosnia, og Sverige) som slapp saken inn i storkammeret.

   Aurel Trusca:
   I am not surprised Norway is very arrogant and corrupt, they will keep Møse forever because he knows many dirty tricks and as we know Norway like the Pirates ways of doing business

   Karl-Ove Hognestad:
   Om en skal opperere med EMD eller andre som skal rettferdiggjøre Norges feil så må EMD samt resterende se tiden som går i allerede stygge uopprettelige sår og skader som er gjort . Dette funker ikke lenger hverken for Norge eller EMD. Ingen kan leve med og akseptere en evighets maskin som generasjoner i ettertid skal få se resultater av.

   Anne Lisbeth Stavland:
   Ka er det som feiler Norge? :( :( :(

   Johansen Gus:
   For meg virker dette som et omfattende nettverk som er livredde for å bli avslørt

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156882860531875

   Høyesterettsdommerne, Møse og Falkanger, begge medvirkende til at Norge ble dømt i Lobben-saken, ble altså brukt til å evaluere rekkevidden av den samme dommen i Høyesterett. I realiteten fikk de altså lov å evaluere egne handlinger.

   Det er knapt til å begripe .

   *

   Lars-Arne Høgetveit:
   Korrupsjon foregår med og uten penger i potten. Brudd på det meste.

   Alice Glendrange Nilsen:
   Ingenting forundrer lenger når det gjelder rettssikkerheten i Norge. Det vet vi alt for godt vi som har blitt utsatt for den «kurupte» eliten.

   John Roger Holte:
   "Jeg sier at DU er uskyldig, så sier du at JEG er uskyldig, og SÅ bevilger vi hverandre høyere lønn..."
   Høres fornuftig ut, og dessuten blør Norge oljepenger og nordmenn skal til syden og bryr seg ikke uansett....nice deal ;)

   Paul Arne Kal-El Thomassen:
   En vits hele greia

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156881624246875

   Langt fra betryggende, at Erik Møse er forfatter og førstevoterende i Høyesteretts sak, HR-2020-661-S.

   Det blir jo i realiteten det samme som at han skal vurdere seg selv.

   Faktum er nemlig at han var med på å frifinne Norge i Lobben-saken, da saken var til behandling i kammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Og det var nettopp hans stemme som gjorde at Norge, med 4 mot 3 stemmer, unnslapp domfellelse da.

   Det gjør heller ikke situasjonen bedre at Møse, mens han satt som dommer i EMD, samtidig var ansatt i Høyesterett i permisjon.

   Så vet vi jo at Norge senere ble dømt i storkammeret.

   Med andre ord:

   Møse tok feil, i følge 3 dommere i kammeret og 16 dommere i storkammeret.

   Kjennelsen han har skrevet i Høyesterett, som altså kan tolkes som et eget forsvarsskrift, bærer da også preg av en "helgardering".

   Med Lobben-dommen som bakteppe, skriver han at lagmannsrettens avgjørelse er basert på særlige svakheter som gjør at den må oppheves, samtidig som han også skriver at der ikke er motstrid mellom noen lov og menneskerettene.

   *

   Trond Stenseng:
   Det er helt utrolig at Møse skal være involvert i dette.

   Magnar Inge Wisnes:
   Norsk rettsvesen er ikke en gang et dårlig Cirkus. :( :( :(

   Lars-Arne Høgetveit:
   Korrupsjon er ikke bare pengefordeler, men fordeler også.

   Flemming Sivertsen:
   Innavel og losjekammeraderi

   Morten Kjellås:
   Hva vil det si å være første voterende?

   Odd Petter Magnussen:
   Har sagt det før og sier det igjen; lenge siden det var 'typisk norsk å være god' - hvis noen gang .

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, søndag 29. mars 2020: 

   Omkring 2 minus-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet, yr og omkring 4 pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått, yr og omkring 3 pluss-grader frem mot klokken 22. Omtrent det samme med omkring 4 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, mandag 30. mars 2020: 

   Mørkt, vått, tildels noe yr og omkring 4 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Gradvis fra overskyet til spredt lett skyet og omkring 6 pluss-grader utover formiddagen. Med omkring 7 pluss-grader frem mot klokken 16. Mørkt, en tiltagende måne-sigd sør-vest mot vest og gradvis ned mot null grader Celsius mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 30.03. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156888780326875

   In the chamber judgment in the case between Barnea and Caldararu v. Italy , (application no. 37931/15)

   the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 8 (right to respect for private and family life) of the European Convention on Human Rights.

   The case concerned the removal of a 28-month-old girl (C.) from her birth family for a period of seven years and her placement in a foster family with a view to her adoption.

   The Court found, in particular, that the Italian authorities had failed to undertake appropriate and sufficient efforts to secure the applicants’ right to live with their child (C.) between June 2009 and November 2016.

   *

   
---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, tirsdag 31. mars 2020: 

   Mørkt med omkring en grad under og over null grader Celsius her ute i natt. Overskyet, lett yr og omkring tre pluss-grader frem mot klokken 10. Med opp mot syv pluss-grader frem mot klokken 13 og videre utover dagen. Mørkt og fem pluss-grader frem mot midnatt.
   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq