----- Denne side: db202012.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Desember 2020 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 01. desember 2020:

   Full-måne belyst mørkt og omkring 4 til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Ned mot 1 pluss-grad klokken 09. Opp mot 2 til 4 pluss-grader utover dagen. Mørkt og omkring null grader klokken 17. Måne-belyst mørkt og omkring 2 pluss-grader mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 02. desember 2020:

   Tildels litt yr her ute i natt. Overskyet, noe vind-drag og omkring 6 pluss-grader Celsius utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Med omkring 6 pluss-grader og yr og mørkt klokken 17. Mørkt, vått, yr og omkring 6 til 5 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 03. desember 2020:

   Mørkt, yr og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels med yr og omkring 4 pluss-grader utover dagen, efter hvert nokså jevnt med yr. Mørkt og omtrent det samme mot midnatt.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, fredag 04. desember 2020: 

   
Mørkt, vått, noe vind-drag og omkring 4 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Omtrent overskyet og nokså tilsvarende videre utover dagen. Mørkt og omkring 3 pluss-grader frem mot klokken 21 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 05. desember 2020: 

   
Mørkt og omkring 3 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 5 pluss-grader utover dagen. Mørkt og 2 pluss-grader klokken 19. Lett yr og i overkant av 4 pluss-grader klokken 21. Tildels med yr videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 05.12. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157524505076875

   Utdrag fra dom i EMD den 29 oktober 2019:

   "63.  The Court  reiterates that although the primary object of Article 8 is to protect the individual against arbitrary action by public authorities, there are, in addition, positive obligations inherent in effective “respect” for family life (see, amongst other authorities, Glaser v. the United Kingdom, no. 32346/96, § 63).
   The Court has repeatedly held that in cases concerning parental contact rights, the State has in principle an obligation to take measures with a view to reuniting parents with their children, and an obligation to facilitate such reunions, in so far as the interests of the child dictate that everything must be done to preserve personal relations (see, among other authorities, Hokkanen v. Finland, no. 19823/92, § 55, 23 September 1994, Ignaccolo-Zenide v. Romania..."

   *

   Rune L. Hansen:
   Forvent ikke at den politiske nepotismen skal rette seg efter eller forstå dommer fra EMD. Om de hadde gjort det ville de jo ha innrømmet å være kriminelle!
   De ønsker eller klarer jo ikke engang å lese, respektere eller forstå menneskeretts-konvensjonene. Og ønsker heller ikke at andre skal kunne det!
   Felles for ukompetente og kriminelle mennesker som er eller ønsker å bli ansatt i den offentlige forvaltningen, er at de ikke ønsker at seg selv eller sine likesinnede eller medspillere i og under den offentlige forvaltningen skal bli straffeforfulgt for aktivt eller passivt å medvirke i eller for menneskeretts-krenkelser overfor et eller flere medmennesker eller annen kriminalitet.
   Når synsing erstatter lov og rett da må det gå galt. Det er start-signalet til at meget videre går galt! Synsing, inklusivt ulovlige lovbestemmelser og avgjørelser.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Med andre ord er ikke å straffeforfølge reelle eller mulige offentlige menneskeretts-krenkelser overfor et eller flere mennesker grov kriminalitet!

   
Klarer de ikke å lese, forstå og respektere menneskeretts-konvensjonene så er de ikke politikere eller mennesker som kan representere folkets, lovens eller anstendighetens vilje og verdier.

   Enhver menneskerettighet skal for ethvert menneske i ens jurisdiksjon være umistelig og uavhendelig - uten unntak, har menneskeretts-konvensjonene lovbestemt. Det er bare uforfalsket nødverge (emergency) som kan lovliggjøre en offentlig menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker - og da må krenkelsen være tvingende nødvendig og midlertidig for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte - uten er den pågående kriminalitet.

   Det som fremfor noe annet kjennetegner enhver menneskerettighet, er nettopp at de for absolutt ethvert menneske er og skal være umistelige og uavhendelige.

   Som innledningsvis er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) - at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Barnekonvensjonen (CRC), som jo også er en av menneskeretts-konvensjonene, har blandt annet i sin innledning - også lovbestemt, at:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og i Art 4, at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   For en offentlig forvaltning eller andre å frata et menneske retten til sitt familieliv er i realiteten groveste slags kriminalitet - og tilsvarer det å frata et menneske både menneskerettighetene, meningen med livet og livets rett. Det skal umulig kunne skje!

   Det er, som sagt, bare uforfalsket nødverge (emergency) som kan lovliggjøre en midlertidig offentlig menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker - men da må krenkelsen være tvingende nødvendig og midlertidig for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte - uten er den pågående kriminalitet.

   Faktum er at den politiske offentlige nepotismen og dens medspillere i dagens Norge systematisk grovt og groteskt kriminelt krenker alt som er menneskerettigheter og iøvrig lov og rett.
   Det er egentlig lett å se og grundig å bevise, men hvorhen i dagens Norge?! Mye av årsaken er dumhet, uvitenhet, grådighet, hovmod og splittelse - som selvfølgelig gjør det lettere for alle kriminelle i og under den offentlige forvaltningen. :(

   Dette handler om og angår absolutt ethvert menneske! 

   Det er felles-menneskelige lovbestemte umistelige og uavhendelige menneskerettigheter, med meget dype røtter ifra alle verdens kanter. De er beskyttelse for absolutt ethvert menneske, ethvert land og enhver integritet. De er absolutt ethvert menneske sin mest elementære og verdifulle personlige eiendom!

   Absolutt ingen, hvem enn de er, kan lovlig bestemme hvilkne eller hvem menneskerettighetene skal gjelde.
   Det er allerede bestemt, i menneskeretts-konvensjonene. Politisk offentlig eller på noen måte, hvem enn, som endrer, forfalsker eller ignorerer det, gjør seg skyldig i grov kriminalitet - og forræderi og tyveri.

   Det er i alle menneskeretts-konvensjonene lovbestemt at absolutt enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for absolutt ethvert menneske.

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, søndag 06. desember 2020: 

   
Mørkt, vått, tildels yr og omkring 4 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt skyet og 5 pluss-grader klokken 10. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt og 3 pluss-grader klokken 18. Med 2 pluss-grader klokken 21.30. Med omkring 4 og 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, mandag 07. desember 2020: 

   
Mørkt og omkring 4 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt, efter hvert med yr. Overskyet, tildels med yr og opp til omkring 6 og 8 pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått, lett yr, noe vind-drag og 8 pluss-grader klokken 20.30. Omtrent det samme, men uten nedbør videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, tirsdag 08. desember 2020: 

   
Mørkt og omkring 8 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 6 og 7 pluss-grader utover dagen. Mørkt, lett yr og ned mot 5 pluss-grader frem mot klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, onsdag 09. desember 2020: 

   
Mørkt og omkring 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 6 pluss-grader utover dagen. Mørkt og 5 pluss-grader klokken 17. Stjerner og ned mot 2 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt og 6 pluss-grader klokken 23. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, torsdag 10. desember 2020: 

   Mørkt og omkring 6 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring tilsvarende utover dagen. Mørkt og omkring 6 pluss-grader mot midnatt. 
   
---
---

   Vivi-Ann Sandnes, 10.12. 2020 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/?multi_permalinks=3810557628994883

   Menneskerettighetene ble etablert som beskyttende kriterier og lover som hele verdens befolkning skal følge.

   Ingen mennesker står over denne loven, og ingen har lov å ta loven i sine hender. Vi er født like - og har like rettigheter. Vi opplever at dette ikke skjer i praksis, og det er en global sykdom at en CABAL og en ELITE har glemt denne regelen.

   Derfor må vi påminne hverandre om det idag. Dette er den globale dagen i året - for en slik påminnelse. Så dagen idag, vil jeg vie ulike innlegg som angår menneskerettighetene, og jeg ber alle dele på internet, slik at vi får kraften tilbake for å kreve våre rettigheter tilbake til oss - menneskeheten. De som overgår disse rettighetene, skal straffes. Og dere vet nå at der er igang domsstoler - folkedomstoler som jobber hardt med å få tilbake våre juridiske rettigheter. FN som skulle ivareta disse, har glemt hvorfor de ble etablert. Derfor må vi ta tilbake også den tillit som FN har misbrukt.

   Her er alle menneskerettigheter. Les de opp - del - og påminn hverandre. Ikke bare idag, men hele året: https://snl.no/menneskerettigheter Skriv gjerne ut menneskerettighetene fra den norske Grunnloven også - da den er grunnlaget for Folkedomstolen som er under etablering i Norge.

   Vivi-Ann Sandnes

   12.10 JULEKALENDER
   DAGEN FOR MENNESKERETTIGHETENE
   ALLE ER LIKE FOR LOVEN!

   *

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, fredag 11. desember 2020: 

   Mørkt og 4 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt og 6 klokken 05. Spredt lett skyet, tildels litt lett bris og omkring 5 til 6 pluss-grader utover dagen, med vind-drag mot kvelden. Mørkt og omkring 1 pluss-grad mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 11.12. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157536731676875

   Åpent brev til Kjell Ingolf Ropstad.

   Gå av!

   I dag kunne vi igjen lese om en dypt tragisk hendelse der en baby, som var under barnevernets omsorg, etter det jeg erfarer barneverntjenesten i Steinkjer kommune, døde, se link:
   https://www.dagbladet.no/nyheter/baby-dode-var-i-barnevernets-omsorg/73168845

   Det er du som har det øverste konstitusjonelle ansvaret for barnevernet i Norge.
   I dag er det også kjent at EMD kommer med sin avgjørelse i den verdenskjente saken mellom Bodnariu og Norge, førstkommende torsdag.
   Uavhengig av utfallet, er saken klassifisert i kategorien "repetitive cases", dvs at EMD mener saken reiser spørsmål som allerede er avklart gjennom deres praksis, herunder allerede syv domfellelser mot Norge, og dermed kan avgjøres i komité med tre dommere.

   Det er første gang, meg bekjent, at Norge faller inn under kategorien "repetitive cases" i EMD, og det betyr at både EMD og Ministerkomiteen klassifiserer lovbruddene som du er øverste ansvarlige for, som "serieovergrep."

   Som du er kjent med, ble Norge, den 10.9 2019, domfelt i storkammersaken mellom Lobben mfl og Norge, for å ha krenket Trude Lobben og hennes sønn sine menneskeretter.
   Senere er Norge domfelt i ytterligere fem saker, i den tiden du har hatt det konstitusjonelle ansvaret.  Du forsøkte også å henvise de to siste domfellelsene til storkammeret, men lykkes ikke med det. I tillegg må du og regjeringen på nytt svare for dere i storkammeret i januar 2021.

   To dager etter dommen falt i Lobben- saken, rettet medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Ulf Leirstein, følgende spørsmål til deg:
   "Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (Storkammeret) har i en nylig avsagt dom slått fast at Norge krenket menneskerettighetene til både mor og barnet når en tre år gammel gutt ble adoptert bort til fosterforeldre.
   Hva tenker statsråden om oppfølgingen som må komme etter denne dommen og vil statsråden ta nødvendig initiativ slik at norske myndigheter innretter seg etter en slik dom?"

   Du viser imidlertid ingen tegn til å  etterleve reparasjonsprinsippene som er en del  vår  Grunnlov, når du svarte til Leirstein:
   "Den biologiske moren er tilkjent erstatning, som vil bli utbetalt. Det er de rettslige følgene av dommen",

   Den 16 mai i år, holdt du et innlegg i Stortinget der du fortsetter å underkommunisere realitetene som er knyttet til  domfellelsene i EMD.
   Du sa blant annet:  
   "I alle sakene der EMD har funnet at det har skjedd en krenkelse, har det vært begrunnet i at det har vært svakheter ved barnevernets eller domstolenes konkrete beslutningsgrunnlag eller begrunnelse. EMD har ikke funnet at barnevernlovens regler om særlige tiltak som sådan strider mot EMK. Domstolen har også vært tydelig på at de norske rettssikkerhetsgarantiene er betryggende."

   Det du sier her, vet du at ikke medfører riktighet.
   Konsekvensene av de mange domfellelsene mot Norge, er utvilsomt at Norge plikter å etterleve reglene i EMK Artikkel 46.

   Den 29 mai i fjor, avsa storkammeret i EMD, enstemmig, en svært viktig prinsipiell dom om EMK Artikkel 46, der  AZERBAIJAN nettopp ble dømt for ikke å respektere denne bestemmelsen.
   Dommen er tydelig på at Norges primære ansvar IKKE er å betale penger for krenkelsene, men å opprette situasjonen som om krenkelsene ALDRI hadde skjedd overfor de det gjelder
   Som det heter i dommen:
   "... the Government must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum (see paragraphs 150-151 above)."

   Når du gjentatte ganger gir misvisende opplysninger til stortingsrepresentantene, ikke har noen intensjon om å avbryte krenkelsene som fortsatt løper, samt heller ikke er villig til å foreta nødvendig reparasjon, verken individuelt eller generelt, så  er dette forhold som er så alvorlige at det må ha konsekvenser for deg.
   Og i mellomtiden dør flere mens de er i det offentliges omsorg. Nå også en baby på under ett år.  Og det øverste ansvaret har du!

   Bergen, den 11.12.20
   Marius Reikerås

   *

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Ønsket politikk fra et samlet storting den praksis som føres. Hvor mange som dør som følge av bryr de seg ingenting om.
   De legger opp til et budsjett som skal omsettes, med kun et mål for øyet, og det er å få økt det budsjettet neste år... og sånn går årene, tiårene og hundre årene.... og livene til familier og barn som blir berørt av budsjett , raseres , og folk dør rett som det er.
   Slik blir resultatet, når penga rår, og folket ikke forstår.

   Steinar Hansen:
   Monicha Nyhüüs Aas
   Åslaug Sem-Jacobsen
   fra Senterpartiet har vel foreslått å granske Barnevernet, men blitt nedstemt av bl.a. Frp og Krf,Ap og Høyre etc

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Steinar Hansen
   å så?? Det som pågår har ALLE på stortinget blitt varslet om i flere tiår... rettssaker har gått, erstatninger er utbetalt, men praksis fortsetter som før... men nå står de jo forran en valgkamp, og da ser det jo fint ut ...

   Trond Stenseng:
   Det er kanskje på tide at dette systemet blir ordnet opp i.
   Dessverre har vi et Storting som stort sett beskytter dette barnevernet.
   Det er helt utrolig etter alle de feilene som er påvist. Er det noen som blir betalt det er mye penger her ute å går. De går til skatteparadiser.
   Disse firmaene har bedre return of money enn hva vi har i Nordsjøen.
   Det er mye naivitet i Norge og lite sjekk av korrupsjon fra politi av dommere og Stortings representanter.
   For ikke snakke om rettsikkerheten. Men hevder at grunnen til at det ikke blir tatt opp video av rettsakene er på grunn av penger. Det er så åpenbart feil Penger har vi nok av Rettsikkerhet alt for lite av.
   Politiet nekter stort sett å etterforske dette. Media nekter stort sett å skrive om det som foregår.

   Connie Eng:
   Når skal alt dette avsindig gale ta slutt.!!

   Bjørg Elin Myran:
   Supert.. <3 Jeg sprer brevet ditt.. Nå må NOK VÆRE NOK snart..

   Dag Røsthe:
   Når saksbehandler bryter norsk lov, så skal det gjøre vondt. Personlig ansvar, med personlig belastning må skje. Trump innførte beslaglegging av eiendomen til byråkrater. Etter fem beslag sprer skrekken seg ut i hele forvaltningen. På en uke hadde det nærmest vært slutt på å bryte norsk lov i forvaltningen.

   Monica Angel Petrova:
   Og ingen ma trod er blitt bedre. De ansatte den gangen har fatt nye stiliger hoyere opp.. Gjemt ... Barnevernet er mere koreupt Og ukultur forsetter hånd i hånd med kommunene. Politiet og fylkesmannen fylkesnemnda.. Ja alle som Enn

   Carl-Johan Ramberg:
   Overgrep satt i system

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.12. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157536694896875

   Nå er Norge i kategorien "repetitive cases" både i Den Europeiske Menneskerettsdomstol og i Ministerkomiteen.

   *

   Angel Johansen:
   Serieovergripere

   
---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, lørdag 12. desember 2020: 

   Mørkt og omkring 1 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 5 til 6 pluss-grader utover dagen. Mørkt og 4 pluss-grader klokken 17. Med 2 pluss-grader klokken 22. Ned mot 1 pluss-grad mot midnatt.
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, søndag 13. desember 2020: 

   
Mørkt og omkring 1 til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp til omkring 5 og 6 pluss-grader utover dagen. Mørkt og omkring 5 pluss-grader klokken 17. Med 7 pluss-grader og litt lett bris klokken 20.30. Med i overkant av 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, mandag 14. desember 2020: 

   
Mørkt, omkring 8 og 7 pluss-grader Celsius og efter hvert litt antydning til yr her ute i natt. Halv-mørkt, vått, yr, noe vind og 6 pluss-grader klokken 08.50. Overskyet, noe vind, vått, tildels med yr og omkring 8 pluss-grader frem mot klokken 13. Mørkt, regn og ned mot 5 pluss-grader klokken 17. For det meste med yr og omkring 7 pluss-grader utover kvelden, og mot midnatt.
   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, tirsdag 15. desember 2020: 

   
Mørkt, tildels med yr og omkring 7 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels med litt yr og omkring 8 og 9 pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått og i overkant av 7 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme, tildels med yr, videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, onsdag 16. desember 2020: 

   
Mørkt, vått, tildels med yr og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 7 og 8 pluss-grader utover dagen. Mørkt, litt bris og 9 pluss-grader frem mot klokken 21. Med mellom 9 og 10 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 17. desember 2020: 

   
Mørkt, vått, efter hvert med yr og noe vind og omkring 10 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels med yr og omkring 7 til 8 pluss-grader utover dagen og kvelden. Og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 17.12. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157548859156875

   Nok en svart dag for Norges offentlige myndigheter.

   Nok en gang er Norge domfelt for brudd på EMK Artikkel 8 i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Det kunne riktignok endt med to domfellelser, slik det skjedde for nøyaktig ett år siden, men i den andre saken slapp Norge unna som følge av at klagerne ikke hadde prøvd krenkelsene i Norge først.

   Det ironiske er at Norge "tjente" på at klagerne følte seg tvunget til å flytte ut av landet, og av den grunn ikke hadde uttømt de nasjonale rettsmidlene.

   Men, Norge er altså nok en gang dømt for brudd på EMK Artikkel 8, og bli ikke overrasket om neste domfellelse for brudd på denne bestemmelsen kommer allerede den 22 desember.

   *

   Nina Aarsæther:
   Hvilke følger får en sånn dom? Det virker jo som om myndigheter kan gjøre hva de vil uten følger..

   Alena Jula:
   Hvis dom ikke har følger, er det bare teater spill :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.12. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157548842026875

   Norge ble altså dømt for brudd på EMK Artikkel  8 i en sak i dag og i den andre-Bodnariu-saken- så ville ikke EMD behandle de materielle spørsmålene fordi de nasjonale rettsmidlene ikke var utprøvd.

   Det er altså INGEN frifinnelse av Norge, og Bodnariu har mulighet til å saksøke Norge for brudd her i det norske systemet, for så å sende saken tilbake til EMD om utfallet her ikke blir som ønsket.

   Det kan virke tungvint, men EMD er tydelig på at det er for de nasjonale domstoler å sørge for at menneskerettene blir respektert.

   Jeg håper derfor at Bodnariu saksøker staten her i Norge, for de brudd de mener er begått.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.12. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157548940021875

   Vedr: Det å uttømme de nasjonale rettsmidler i Norge, før en sak klages inn for EMD.

   Refleksjoner rundt teori og praksis, sett i kjølvannet av at EMD sin avgjørelse i den verdenskjente Bodnariu- saken.

   Til de det måtte gjelde.

   Kopi: Offentlig.

   I dag- 17 desember- kom EMD med en avgjørelse i den såkalte Bodnariu- saken, der Bodnariu fikk saken avvist til ( foreløpig) behandling fordi de nasjonale rettsmidlene ikke var uttømt.

   EMD skriver:
   "19. The Court reiterates that it is a fundamental feature of the machinery of protection established by the Convention that it is subsidiary to the national systems safeguarding human rights. This Court is concerned with the supervision of the implementation by Contracting States of their obligations under the Convention. It should not take on the role of Contracting States, whose responsibility it is to ensure that the fundamental rights and freedoms enshrined therein are respected and protected on a domestic level. The rule of exhaustion of domestic remedies is based on the assumption – reflected in Article 13 of the Convention, with which it has close affinity – that there is an effective remedy available in respect of the alleged violation. The rule is therefore an indispensable part of the functioning of this system of protection (see, for example, Vučković and Others v. Serbia (preliminary objection) [GC], nos. 17153/11 and 29 others, § 69, 25 March 2014, and Chiragov and Others v. Armenia [GC], no. 13216/05, § 115, ECHR 2015). To be effective, a remedy must be capable of remedying directly the impugned state of affairs and must offer reasonable prospects of success."

   Basert på det som fremkommer i ovennevnte avgjørelse, så innebærer det, gitt at klageretten er reell og ikke illusorisk, at de som mener seg utsatt for krenkelser i Norge, har en plikt til å fremme de påståtte krenkelsene for de nasjonale domstoler FØR en eventuell klage rettes til EMD.
   Dette legger plikter og rettigheter på de nasjonale domstoler og på klager:

   For det første, har de nasjonale domstoler en plikt til å gi klager for de påståtte krenkelser en effektiv prøvelsesrett, jf EMK Artikkel 13.
   For det andre, har klager da en plikt til å uttømmende prøve de påståtte krenkelsene for norske domstoler, før vedkommende eventuelt klager til EMD.
   Dersom vedkommende ikke gjør dette, men i stedet sender saken direkte til EMD, så vil saken bli avvist etter EMK Artikkel 35, fordi de nasjonale rettsmidlene ikke er uttømt.

   Men, en ting er teori, noe annet praksis.
   Det er nemlig mye som taler for at det er svært vanskelig for borgere i Norge, å få oppfylt denne garantien som er nedfelt i EMK Artikkel 13.
   Jeg tror det er tre primære grunner til dette:

   For det første, er det gjennomgående et for dårlig kunnskapsnivå blant dommere i Norge hva gjelder EMK. Dette gjelder særlig i laveste instans, tingretten, men også oppover i systemet, se blant annet mitt bekymringsbrev om Borgarting lagmannsrett..

   For det andre, ser vi at at vårt rettssystem er gjennomsyret av en sterk solidaritet til offentlig virksomhet. Dette ble blant annet erkjent av talskvinne for norske dommere, Ina Strømstad, da hun sa følgende til NRK for et drøyt år siden: 
   "Når det offentlige sier at det norske regelverket er i samsvar med det internasjonale, så legger domstolene det til grunn."

   Ser vi på medholdsprosenten som det offentlige innehar i møte med den private part, så ligger denne ofte på over 90 %. Dette finnes det relativt mye statistikk på.

   For det tredje, innebærer det en betydelig prosessøkonomisk risiko for den private part, å anlegge et menneskeretts-søksmål i Norge.
   Selv om EMD, i domfellelsen av Norge i saken Becker mot Norge, er tydelig på at det offentlige ikke kan kreve saksomkostninger den ikke har pådratt seg, ser vi at Regjeringsadvokaten , som ikke fakturerer sine oppdragsgivere, krever saksomkostninger fra den private part som han skulle han skulle ha vært en privatpraktiserende bedrift.
   I tillegg er rettsgebyrene alarmerende høye, og bare der en sperre for mange.

   Det er også å merke seg at regjeringsadvokaten, som etter Grunnloven har en plikt til å opptre objektivt, ikke gjør dette.
   Et eksempel på dette er da Regjeringsadvokaten løy overfor storkammeret i EMD da han sa at Lobbens sønn var i livsfare, noe han visste ikke medførte riktighet.

   Konklusjon. Ser man disse forholdene i sammenheng, er det mye som taler for at prøvelsesretten, som er garantert under EMK Artikkel 13, forblir illusorisk for svært mange som, med god grunn, har behov for å prøve saken sin.

   Bergen, den 17.12.20
   Marius Reikerås

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.12. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157549222101875

   "EMD ville ikke behandle de materielle spørsmålene fordi de nasjonale rettsmidlene ikke var utprøvd.

   Det er altså ingen frifinnelse av Norge, og Bodnariu-familien har mulighet til å saksøke Norge for brudd her i det norske systemet, for så å sende saken tilbake til EMD om utfallet her ikke blir som ønsket. Det kan virke tungvint, men EMD er tydelig på at det er for de nasjonale domstoler å sørge for at menneskerettene blir respektert. Jeg håper derfor at Bodnariu saksøker staten her i Norge, for de brudd de mener er begått, sier han til Norge IDAG."

   Naustdal-saken avvist i Strasbourg: Mener saken må prøves i Norge
   https://idag.no/nyheter/samfunn/kun-pa-nett/mener-saken-ma-proves-i-norge/19.34990
   idag.no

   *

   Lars-Arne Høgetveit:
   Det er en reel fare for de voksne og barna å reise til Norge. Det koster titusenvis å gå for Lagmannsretten, og vel betydelig mere til Høyesterett - og med en slik dommerstand er det bingo. Det beste er vel å utgi en bok på 200 sider som Ola og Kari kan få under juletreet i 2021! Og forbli utenlands til marxist regimet i Norge faller, det falt i Romania i sin tid også til stor lettelse for Folket.

   Jørgen Høgetveit:
   De kan jo ikke komme til Norge og føre sak - da får de trøbbel med myndighetene. De er jo flyktninger til Romani. Barna vil heller ikke til Norge. Hva skal de gjøre for å få en rettferdig oppreisning.??

   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, fredag 18. desember 2020: 

   
Mørkt, noe yr og mellom 8 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels med yr og omkring 8 til 9 pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått og omkring 9 pluss-grader klokken 18. Med lett yr og omkring 10 pluss-grader klokken 20. Omtrent og tildels det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 18.12. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157551317921875

   Council of Europe
   Department for the Execution of Judgments and Decisions
   of the European Court of Human Rights

   Copy: Public.

   Att: The Norwegian Agent, Marius Emberland, repeated attacks on the European Court of Human Rights.

   Dear Sir/ Madam,
   I refer to previous correspondence, in particular in relation to the GC- case of Strand Lobben and Others v. Norway (Application No. 37283/13).

   The Norwegian attitude to ignore, to disrespect or to underrate the judgments from the ECHR, is sky high.
   This cleary comes to sight in the written observations given by the Norwegian government in the case between C.E and Norway, where the government, with agent Marius Emberland, writes in premise 105:
   "The Court is invited to clarify its position with regard to the the paramountcy of the best interest of the child within the context of respect of family life in Article 8 of the Convention. The rendition of guiding principles and points of the departure in paras 202- 20123 in Strand Lobben v. Norway gives the perhaps unintentional impression that reunfication and the best interest of the child are factors of similar weight that must balanced against each other......"

   Carl Baudenbacher, former President of the EFTA Court, expresses how Norway has disregarded its obligations according to the EEA- agreement, see link:
   https://rett24.no/articles/eea-is-norway-shooting-itself-in-the-foot

   In an e- mail exchange between Marius Reikeras and the former president of the EFTA- court, Carl Baudenbacher, Baudenbacher writes:
   "The alleged need for clarification is the trick the N Government also uses vis-à-vis the EFTA Court."

   The contempt for the Judgments in the ECHR came further to light when the Norwegian Agent, Marius Emberland, gave a lecture for the child welfare psychologists in November.
   The sequence was filmed and Emberland makes strong allegations against the Court:
   He accuses the Court for fabrications and says:
   "It is almost impossible to meet the requirements set by the ECHR itself, because if everything is in place based on the criteria themselves have set, then it is not good enough anyway, because then there is something else they take it on. And if there is nothing they can do, then they construct things they can do, because they want to come to the conclusion that there is something wrong with the Norwegian child welfare practice"

   Let's be honest about it: Norway has never had any intentions to respect the judgments from the Court.

   In all cases where Norway has been convicted since the Adele Johansen case, it goes clear that Norway has no intention of any reunification between children and biological family.

   It's also well worth to notice how the Norwegian Authorities protect Emberland and gives him the job at the expense of a German woman who is obviously better scientifically qualified. see link regarding the discrimination case between a German woman and the employment council / Center for Human Rights at the Faculty of Law in Oslo.
   https://rett24.no/articles/foler-seg-forbigatt-pa-juridisk-fakultet-saksoker-universitetet

   If Norway is allowed to continue to ignore the judgments from the Court, the public will lose hope that justice prevails.
   No one is willing to spend seven years of a lost life for 25 000 Euro, which anyhow is consumed by the fact that Norwegian authorities deprive the applicants the rights to have their cost and expenses covered.

   It is no longer just a battle between Trude and others and Norway, but also a battle between the European Court of Human Rights / Committee of Ministers and Norway.
   If the Committee of Ministers accepts Norway's constant undermining of the judgments, the European Court of Human Rights has lost much of its function, and people will lose hope of achieving justice.

   Bergen, December 18, 2020
   Marius Reikeras

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.12. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157551115976875

   På tirsdag tor jeg Norge på nytt blir dømt for brudd på EMK Artikkel 8 på det rettsområdet der Ropstad har det konstitusjonelle ansvaret.

   Dersom det stemmer vil Norge være dømt ni-9- ganger for brudd på EMK Artikkel 8 bare siden 2018.

   Det er det samme som om Russland skulle være dømt nærmere 270 ganger for brudd på EMK Artikkel 8 i samme periode, sett i forhold til folketall!

   Av de eventuelt ni domfellelser i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen siden september 2018, vil Ropstad, som tiltrådte i januar 2019, være ansvarlig for syv av dem.

   Ropstad har ikke én eneste beklagelse gitt!

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.12. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157551097341875

   Mens Ropstad venter på Norges niende domfellelse for brudd på EMK Artikkel 8 siden september 2018, den kan komme allerede på tirsdag, og hvor Ropstad i så fall er konstitusjonelt ansvarlig for syv av dem ved utgangen av 2020, venter vi fortsatt på at han skal beklage til alle ofrene som ligger strødd der ute.

   I stedet flagger han så åpenbart hvilken side han heier på(kanskje ikke så rart med en kone som også jobber i barnevernet).

   Og når hans fremste juridiske våpenedrager, Marius Emberland, under et kurseminar for nettopp barneversansatte, så åpenlyst avslører Norges hatefulle holdning til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, så dreier dette seg om hva mange dessverre er blitt skremmende godt kjent med i løpet av 2020:

   Et offentlig Norge som har gått fra konseptene i retning av totalitære spilleregler.

   Dessverre hadde medlem av Europaparlamentet, Tomas Zdechovsky, alt for rett da han utenfor Stortinget i 2016 sa at "if you sleep in a democracy, you wake up in a dictatorship."

   *

   Jhon Colin:
   Takk til alle dere i barnevernet sa han!
   Nå lurer jeg bare for hva?
   Fordi Norge er verdens største skam pga barnevernet?
   Fordi flere familier og barn er ødelagte for livet pga barnevernet?
   Fordi Norge er dømt i EMD 8 ganger til nå pga barnevernet?
   Fordi alle i Europa og resten av verden hater Norge pga barnevernet?
   Jeg bare lurer på, ikke noe mer!

   Tor Døskeland:
   Han er faen ikke klok denne ministeren , her ble ett barn drept i fosterhjem for noen dager siden , ei jente på 15 år ble funnet død på ett hotellrom når ho egentlig skulle vært på skolen tidligere i år. Mangen har dødd under dette systemet, og han takker barnevernet , fy faen for en minister. .

   Heidi Etienne Binfield Vegel:
   Har han selv jobbet på en privat barnevernsinstitusjonen eller i barneverntjenesten?
   Der er det dessverre veldig lite å være stolt av. :( :(
   Mange "huggærne høns" med ekstrem møtevirksomhet der, og med sine egne tunge ryggsekker med traumer og stress fra sin egen trøblete og vonde barndom og oppvekst. De er nok selv de sårbare.
   Kanskje jobbe ferdig med seg selv først, før de tror de skal såkalt "redde andre" med det såkalte "barnets beste", som for ikke mange dager siden igjen og igjen endte med barnets verste. Et ett år gammelt lite barn med hele livet foran seg, døde i barnevernets såkalte omsorg. :( :(

   Rune L. Hansen:
   Den politiske offentlige kidnapper-virksomheten er skreddersydd for å ødelegge barn og foreldre. Det er jo nyttig for slike mennesker å kunne ødelegge hvem som helst de ønsker. Og å gi karriærer og makt til de dummeste og de med minst vett og samvittighet i samfunnet. Og til de ondeste. Best mulig skjult å ha de som sine nøkkel-personer og medspillere er meget nyttig for en slik politisk offentlig nepotisme. Og for makt-begjærlige mennesker, og for sadister, egoister, pedofile og mange slags andre.

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 19. desember 2020: 

   
Mørkt, noe yr, noe bris og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, noe bris og omkring 11 pluss-grader utover dagen. Mørkt og 10 pluss-grader klokken 17, derefter med yr og omkring 9 pluss-grader. Omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, søndag 20. desember 2020: 

   Mørkt, vått, et vind-drag og mellom 9 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels vind og yr og omkring 8 pluss-grader utover dagen. Mørkt og iøvrig omtrent det samme utover kvelden. Med omkring 7 pluss-grader frem mot midnatt.
   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, mandag 21. desember 2020: 

   
Mørkt, vått, yr og omkring 7 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og omkring 6 pluss-grader utover dagen, Mørkt, noe vind-drag og ned mot 5 pluss-grader frem mot midnatt.
   
---
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, tirsdag 22. desember 2020: 

   
Mørkt, vått, tildels yr og omkring 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels med yr og omkring 6 pluss-grader utover dagen. Mørkt, yr og regn og mellom 5 og 6 pluss-grader omkring 17-tiden. Vått, tildels med yr videre utover kvelden.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.12. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10220837360458568

   Sier de det samme når de selv blir fratatt retten til sitt familie-liv?

   Oppdager og forstår de da at det er som en draps-dom, eller verre?

   Om de ikke forstod det og visste det fra før av?

   Jeg snakker nu om det såkalte Barnevernet (Cps) og dets medspillere.

   Vet de ikke at enhver menneskerett, inklusivt retten til sitt familie-liv,

   er og skal være umistelig og uavhendelig? Og presist hva dette betyr?

   Vet eller forstår de virkelig ikke dette og hva det betyr?

   Må de selv først bli straffet med å bli fratatt retten til sitt familie-liv?

   Og hva vil de da si? Vil de da i det heletatt kunne leve eller overleve?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/3779274105426824/

   Steven Henry Maddix:
   Nei de drives av faenskap og er skrudd sammen motsatt av sunt folkevett. De mangler et selv så derfor klarer ikke slike folk å selvreflektere over sin egen involvering i hendelsesforløp. De tenderer mot å søke makt og kontroll slik at de kan jobbe i hemmelige nettverk slik at de kan «leke» med liv og helse. Dette fordi de får bekreftet seg selv best når andre gråter eller blir forferdet av faenskapet dems. Patetiske parasitter som mangler all moral og etikk. Hvorfor får slike jobbe i offentlig myndighet? Og er vi i felleskapet enig i at slike bør få lov å ha slik makt?

   Rune L. Hansen:
   Det en slik politisk offentlig nepotisme og kidnapper-virksomhet driver med og gjør er mangfoldig og massivt så ulovlig og kriminelt som noe kan bli! Det at de systematisk og i det heletatt unnlater å straffeforfølge sine medspillere sine menneskeretts-krenkelser og andre forbrytelser sier klart og tydelig at de har gjort seg selv til groteske myndighets-forbrytere og en offentlig mafia-virksomhet og menneskeretts-tyver og menneske-fiender og verdens-ødeleggere!

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.12. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157559295676875
   
   I dag fikk Norge sin åttende domfellelse i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen på barnevernsrettens område. Og det bare siden september 2018.

   Dersom Russland eller Tyrkia, to land Norge elsker å hovere over, skulle ha hatt samme frekvens på domfellelsene som Norge, så skulle Russland ha hatt nærmere 240 barneverns-dommer siden september 2018, Tyrkia nærmere 130.

   Faktum er at Norge har flere domfellelser på dette rettsområdet siden september 2018, enn alle andre land som sonderer under Europarådet til sammen. Og de er det 47 av!

   *

   Torill Bolstad:
   Skammens Norge.

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.12. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157558439466875

   "Felles for alle barn hvor det offentlige overtar omsorgen for dem, er at de har vært utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Ofte gjennom store deler av sitt korte liv", sier barneombud, Inga Bejer Engh.

   Med det stempler hun absolutt alle som er blitt fratatt sine barn til det offentlige, som grove omsorgssvikt-personer.

   En slik merkelapp vet jeg må oppleves dypt krenkende for svært mange, og bør ikke forbigås i stillhet.

   Det er på høy tid
   https://www.dagbladet.no/meninger/hvor-mye-skal-et-barn-tale/73194683
   dagbladet.no
   Både barn og biologiske foreldre har en rett til familieliv, og det er viktig at det jobbes godt for gjenforening der dette anses som den beste løsningen. Men dette er ikke alltid tilfelle.

   *

   Rune L. Hansen:
   Sier hun det samme når hun selv blir fratatt retten til sitt familieliv? Og hvorfor kan hun snakke på vegne av et fullstendig gjennom-korrupt og grov-kriminelt nuværende norsk "rettsvesen"?

   Aurel Trusca:
   Is just unbelievable that she can keep her job in such a long time, she is useless creature, but in Norway useless arrogant politicians can just keep the job even though they do a terrible job, the system is very corrupt and same useless and corrupt politicians keep doing wrong without being hold accountable for the crimes they committed. Hopefully tomorrow will be a victory for the victims

   Marit Andersen:
   Snodig... I min sak sto det at det ikke var omsorgssvikt nå men at det kom til å bli det om 2-3 år...

   Rasha Masri:
   Marit Andersen
   ،i vår sak står det at jeg er bra omsorgsperson men barnet er alt for syk og hun trenger hjelp av 6 personer 24/7 noe som alle leger har bekftet at barnet er frisk som en fisk, barnevernet har medisinert et friskt barn og holdt med å drepe henne Bare for å vinne en sak som de tapte senere

   Rasha Masri:
   Det er skammelig at denne kvinnen er i en jobb relatert til barn eller snakker på deres vegne. sånne idioter lyver for seg selv og tror på løgnene sine

   Rune L. Hansen:
   Nei, hun tror neppe selv på løgnene sine. Hun tror jo ikke engang på lov og rett og menneskerettighetene.

   Anita Jensen:
   Yes offending and very long away from the truth. For my children, and from all that I've had contact with, the neglect began FIRST after the CPS stole them .
   It's so wrong that they get away with this.
   You get called so many names and get accused of so much.
   And yet, us parents, still stand up, fighting for our children, for our own rights, and for all the other families. <3

   Hanne Judith Larsen Jacobsen:
   Som om hun vet hva hun snakker om,, det er iallefall 99% av de unga som er satt i annen omsorg, som overhode ikke trengte fosterhjem, så mange fiktive saker med grunnløse påstander som de gjør til sin sannhet.

   Elise Bye:
   Det er på høy tid folk får øynene opp for hvordan staten ødlegger og splitter barn og foreldre som ikke passer inn i deres kuvøse.

   Rikke Thomsen:
   Det er videnskabeligt bevist, at børn som bliver frataget deres biologiske forældre, klarer sig dårligere i alle aspekter af livet  

   Steinar Hansen:
   Vet Barneombudet hvor mange barn ivaretatt av Barnevernet som dør hvert år? Vi har 2 rapporter fra 1990 og frem til 2009.
   http://www.hioa.no/extension/hioa/design/hioa/images/nibr/files/2005-12.pdf
   NIBR-rapporten(Se side 60)
   http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2014/Barnevern-i-Norge-1990-2010
   Nova-rapporten(Se side 175) Som en ser var det bare 23 som døde etter den gamle barnevernsloven i 1990

   Antall døde økte dramatisk etter at den nye barnevernsloven ble innført som en ser var det 114 som døde i 2001.
   I 2001 døde det 168 barn i hele befolkningen, mens det altså døde 114 i Barnevernets varetekt. Det betyr at hele 68% av barn som døde i Norge i 2001 var i Barnevernets varetekt. Det er kort og godt rystende lesning. (Livsfarlig å være i barnevernets varetekt helt bokstavelig)
   Som det fremgår av Nova rapport 9/14 så døde det i tidsrommet 1990 til 2009 1662 barn. Dersom en trekker fra 702 barn som var døde frem til 2001 så får en altså 960 barn. Dette var altså på 8 år, eller m.a.o. en gjennomsnitt på 120 barn pr.år.
   Fra 2009 til 2020 er det 11 år. Dersom gjennomsnitten er 120 døde barn pr år, så blir dette 120 x 11 =1320 barn 1662 døde barn fra 1990 til 2009 pluss 1320 døde barn fra 2009 til 2020 blir tilsammen 2982 døde barn.
   Som det fremgår av Nova-rapporten så utgjør barnevernsutvalgets tall for døde barn 19,84% mot normal-befolkningens 7,04%. Det er altså 3 ganger større sjanse for at barnevernsbarn dør enn i normalbefolkningen.
   Finns det større omsorgssvikt enn at BARN DØR. Når nærmere 3000 barn har dødd i Barnevernet ivaretakelse(når de skulle være trygg/offentlig omsorg) fra 1990 frem til idag, så er dette mye verre enn NAV skaldalene. Ikke å vente at EMD dømmer Norge. Vi har bare sett toppen av "isberget", og hva gjør Barneombudet??? Hvor er offentlige rapporter fra 2009 og frem til idag???


   Bente Olavsdatter:
   Hun vet tydeligvis ikke hva hun snakker om. Dommene i Strasbourg taler sitt tydelige språk. Damen bør realitetsorientteres..

   Torleif Snare:
   Bente Olavsdatter
   Hun bør sitte i fengsel...

   Rolf Guttorm Engebretsen:
   Bente Olavsdatter
   Tenk på hvem og hvilken part som betaler hennes lønn og hvilket ‘ system ‘ hun jobber innen og hva hun representerer....

   Bent Isaksen:
   Barneombudet fra Helvete slår til igjen.

   Rasha Masri:
   Bent Isaksen
   , noen idioter som får penger av samme kassa med Ropstad

   Beate Kvammen:
   En ting er jeg enig med barneombudet i; "Barnets stemme kommer sjelden frem"
   Våre barn uttalte til talspersoner, sakkyndige og andre uavhengige personer;
   - Jeg vil bo hos mine ekte foreldre
   - Jeg vil ha samvær 30/31 dager i 24 timer.
   - Jeg kommer til å ta mitt eget liv dersom jeg ikke får flytte hjem.
   - Jeg vil ha samvær med overnatting.
   - Hvis jeg ikke får bo sammen med mamma og pappa, vil jeg bo sammen med mine søstre.
   - Jeg vil ikke flyttes vekk fra min tvillingsøster.
   Bare for å nevne noe...
   Hva gjorde Senja barnevernstjeneste med det? Jo, de gikk for langvarig omsorgsovertakelse og 4 samvær i året. Og splittet en søskenflokk (også tvillingene) i 3 ulike hjem. Dette er de reelle barnevernfaglige vurderinger som gjøres. Så når barneombudet sier at barnet stemme ikke blir hørt, er det fordi den kveles av barnevernet.
   Det tok over to og et halvt år i rettsystemet å få barna trygt hjem, og renvaske oss foreldre for de falske anklagene.
   Og nå blir barnas stemme endelig hørt. Og de er ikke ferdig snakket...

   Christin Erikssen:
   Beate Kvammen
   Galskap... :( !!! En grufull virkelighet som man først får åpenbaret når man blir personlig berørt - og anklaget. En urett så stor at den ikke lar seg beskrive med ord <3

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   All kontakt fra barnevernet var grovt urimelig grovt ærekrenkende belastning (med dokumenterte lovbrudd og gjentatte lovbrudd fra barnevernet, med helseskader som følge etter barnevernet!).
   Under slike omstendigheter(...). Det var aldri noen tvil: At det aldri var til barnas beste: Kontakt fra barnevernet.
   Alle involverte fra barnevernet og andre involverte = Skyldige. ️

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.12. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157559357026875

   Det er ikke et spørsmål om NÅR Norge taper sitt menneskeretts-omdømme i Europa og deler av resten av verden, for det har for lengst skjedd.

   Spørsmålet er HVOR MYE og HVOR LENGE våre maktmisbrukere, herunder Kjell Ingolf Ropstad, skal få fortsette å rasere vårt omdømme internasjonalt.

   *

   Aurel Trusca:
   They are all together in it, corruption, camaraderie, nepotism, they own each other favors , etc, they are all complicit

   Irene Jensen:
   Sålenge di er nyttige idioter for å holde korrupsjonen ved like, slike finns jo i alle etater i det norske systemet å har gjort i årrekker, bare helt åpentlyst nå

   Christian Gedion Nielsen:
   Ropstadt har sine trofaste deciple i Danmark.
   Vor regering savler efter at overgå den norske i menneskeretsbrud.

   Helge Olsen:
   Det internasjonale omdømmet er nå en ting.. Det verste er at dommene og de påfølgende holdningene som fremvises av Norske myndigheter sterkt undergraver tilliten hvermandsen har til myndighetene..

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.12. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157559215106875

   Fra dagens dom mot Norge:

   "99.  On the basis of the above, the Court considers that the proceedings through which the adoption of the applicant’s daughter was ultimately authorised and the reasons advanced for the measures decided in those proceedings reflected the fact that (i) insufficient importance was attached to the aim that placement in care be temporary and an affected family be reunited, and (ii) insufficient regard was paid to the positive duty to take measures to preserve family bonds to the extent reasonably feasible.
   100.  For those reasons, the Court concludes that there has been a violation of Article 8 of the Convention."

   *

   Jørgen Arne:
   Emd er gull verdt.
   De gir et lite innblikk i rikenes tilstand.
   Uten Emd, hadde sannheten ikke kommet så tydelig frem.
   En Emd dom kan ikke bortforklares.
   8 Emd dommer på slik kort tid, forteller om et land med ABSOLUTT NULL rettsikkerhet.
   ....for ikke si negativ rettsikkerhet, dvs sjansen for lovstridig i en sak, er større enn at lovene blir fulgt.

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.12. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157559433146875

   Council of Europe Department for the Execution of Judgments and Decisions of the European Court of Human Rights

   Att: The Norwegian Agent, Marius Emberland, repeated attacks on the European Court of Human Rights, and his contributions to sabotage the judgments.

   Dear Sir/ Madam,

   I refer to my previous email about the Norwegian Agent, Marius Emberlands repeated attacks on the European Court of Human Rights, see below.

   Today, Norway was again convicted in the European Court of Human Rights, breaching, once again, Article 8 of the Convention in a child welfare case.

   It deeply disturbs me to see how a rich country like Norway, can commit repeated human rights violations without being held accountable in respect of Article 46 of the Convention.

   Instead of respecting the judgments, the Norwegian authorities sabotage the very essence of the judgments. And Marius Emberland plays a vital role here.

   Emberland was present in Strasbourg, when the then President of the Court, Linos-Alexandre Sicilianos,announced the GC- judgment in the Lobben- case.

   Even with Norwegian television present, he refused to congratulate Trude Lobben with the victory. Instead he went back to Norway, figuring out how to sabotage the judgment.

   He did, among other things, the following:
   1, He assisted the police, so that the police issued a restraining order to Lobben against her own son.
   2. He ignored to pay what Lobben was awarded her from the GC in legal costs and expenses.
   3. He has advised the Norwegian government, so that Trude Lobben and her son has been refused to see each other, even more than 15 months after the judgment.

   Norway is committing one violation after another, but still refuses to comply with the principles set out by the Courts clear case law that the authorities’ has a positive duty to take measures to facilitate family reunification (see Strand Lobben and Others,§§ 208-209). "

   So my question is:
   How many tragedies will we have to see without consequences, before the world society says that enough is enough?

   Bergen, den 22.12.20
   Marius Reikerås

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.12. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157559721546875

   Oppsiktsvekkende fra EMD.

   Norge, et land med drøye 5 millioner mennesker, har tatt nærmest "ene- monopol" på barnevernsaker i EMD de siste 15 måneder.

   Sett bort fra en sak der Russland ble dømt for brudd på EMK Artikkel 8, omhandler de andre barnevernsakene utelukkende Norge. Og det til tross for at EMD har jurisdiksjon for over 820 millioner mennesker.

   1. STRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY
   Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life
   (Article 8-1 - Respect for family life)
   2.CASE OF M.L. v. NORWAY
   Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life
   (Article 8-1 - Respect for family life)
   3. CASE OF PEDERSEN AND OTHERS v. NORWAY
   Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life
   (Article 8-1 - Respect for family life)
   4. CASE OF HERNEHULT v. NORWAY
   Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life
   (Article 8-1 - Respect for family life)
   5. CASE OF ABDI IBRAHIM v. NORWAY
   Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life
   (Article 8-1 - Respect for family life)
   6. A.S v. Norway
   Violation of Article 8 - Right to respect for private and family l
   7. CASE OF K.O. AND V.M. v. NORWAY
   Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life
   (Article 8-1 - Respect for family life) Violation of... more…
   8. CASE OF Y.I. v. RUSSIA
   Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life
   (Article 8-1 - Respect for family life)

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.12. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157559212111875

   Når Norge nå er dømt seks-6- ganger på ett år for brudd på EMK Artikkel 8 i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen:

   Er det ikke på tide å stoppe opp å spørre hva myndighetene driver med her til lands?

   *

   Alice Skogland:
   Ka de drive med? De drite i oss nordmenn i allefall.

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.12. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157559200021875

   Den Europeiske Menneskerettsdomstolen består av 47 medlemsland, og har en portefølje med over 820 millioner mennesker.

   Da er det godt gjort at lille Norge legger beslag på omtrent alle barnevernsdommene som kommer derfra! I dag kom den åttende i rekken, og det bare siden september 2018.

   *

   Kjell Idsal:
   Det værste er at det politiske Norge driter i EMK.. arrogante globalister som tror alt blir godtatt fordi ‘dem vet best’
   Saken er at retts Norge er totalt på felgen..

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.12. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157559195726875

   6 domfellelser for brudd på EMK Artikkel 8, bare siden 17 desember i fjor.

  *

   Toerosen Michael:
   Når ikke rettssystemet i et land fungerer lengre for folkets høyeste beste er landets tilstand meget ille ute og kjører. På dette urovekkende lave nivået befinner seg nå både Norge og Sverige. Det Nordiske rettssystemet er nok et resultat av Stockholms syndromet. Walleberg familiens stiftelses innblanding og styring av våre juridiske systemer synes å være altomfattende.
   Det er ikke rart lengre at høytstående amerikanske politiske ledere refererer nedlatene om de ulike nordiske rettssysteme som "det svenske rettssystemet" med beskyldninger om korupsjon og venne dømìng."
   Her trenger vi en skikkelig opprydding

   Aurel Trusca:
   Anymore know how many cases are left at Strasbourg?

   Marius Reikerås:
   Aurel Trusca
   more than 30

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, onsdag 23. desember 2020: 

   
Mørkt, vått, yr og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet, tildels med yr og omkring 4 og 5 pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått, tiltagende halv-måne sørlig og mellom 3 og 2 pluss-grader klokken 21. Omkring 1 pluss-grad mot midnatt.
   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, torsdag 24. desember 2020:

   Mørkt og omkring 1 til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nesten skyfritt og omkring 2 pluss-grader utover dagen. Mørkt, stjerne-himmel og ned til mellom en og null grader Celsius utover kvelden og frem mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 24.12. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157563408791875

   Vil fremme en takk til den ukrainske dommeren, Ganna Yudkivska, og alle hennes kolleger som har bidratt til å få Norge dømt for noen ytterst få av de svært mange menneskerettsbruddene som det offentlige har bedrevet gjennom generasjoner.

   Her sitter hun sammen med de to foregående presidentene i den Europeiske Menneskerettsdomstolen, Guido Raimondi fra Italia og Linos‑Alexandre Sicilianos fra Hellas, i forbindelse med storkammerbehandlingen av saken mellom Lobben mfl og Norge.

   Det offentlige Norge har hatt en stygg uvane med å rakke ned på andre land, for å fremheve seg selv.

   Jeg har hatt litt med Ukraina å gjøre i forbindelse med at landet er en del av Europarådet, som også fører tilsyn med Norges etterlevelse av dommene de får mot seg. Og alle vet at Norge nekter å føye seg etter dommene i Strasbourg.

   Noe å tenke på, er da et medlem av Europarådet stilte meg følgende spørsmål:
   Hvor tror du egentlig det er lettest for det offentlige å korrumpere:
   I Norge, der det offentlige rår over titusenvis av milliarder, eller i Ukraina der offentlige midler er en mangelvare?

   Jeg lot spørsmålet henge, men fikk fort assosiasjoner til den knappe milliarden som det offentlige har overført til Clinton-stiftelsen, til de knappe 150 millionene som det offentlige har overført til Terje Rød Larsen og hans "tenketank " IPI, hvordan myndighetene forsøkte å smøre den Europeiske Menneskerettsdomstolen med noen skarve ekstra-millioner, milliardene som flyr hit og dit uten at folket har peiling på hva som foregår, osv osv.

   Og da ga vel svaret seg selv.

   *

   Anita Skippervik:
   Når eit system er konstruert for å undertrykke folket som blir flaskefostra med illusjonen om at Norge er fremst på menneskeretter, ett godt land å bu i for myndighetene passer på så lenge ein ukritisk gir tillit til at alt dei gjer er korrekt og borgerne tar feil dersom dei er uenig. Klageretten er ein illusjon for at borgerne skal tru at deira syn og meininger blir ivaretatt slik at staten kan fortsette som før. Kjøpe seg makt og dele den og utbytte mellom "venner".

   Rune L. Hansen:
   Det er meget viktig at vi aldri glemmer at det konkret handler om enkelt-mennesker i den offentlige forvaltningen og deres medspillere som med sine handlinger og unnlatelser er skyldige i konkrete menneskeretts-tyverier. De har medvirket i og for grov kriminalitet som så snart som mulig for sitt vedkommende må straffeforfølges og repareres. Unnlater vi det så gjør vi hver enkelt oss selv medskyldige i deres forbrytelser - og i aksept for grov kriminalitet og verdens-ødeleggelse. De må og skal innhentes av lovens lange arm og best mulig real-kompetent straffeforfølges!

   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, fredag 25. desember 2020: 

  
Mørkt og omkring en og null pluss-grader Celsius her ute i natt. Solen lavt over horisonten og ned mot 3 minus-grader Celsius utover formiddagen, med omkring 2 minus-grader klokken 12. Vintersolverv, med årets korteste dag, var i år her mandag 21. desember utpå formiddagen. Derefter blir dagene her sakte lengre, men jevnt eller tidvis også kaldere og mere ustabile særlig i tre måneders tid frem mot april måned. Tre vinter-måneder som vanligvis blir vanskelige for mange, ikke bare her i Norge. Omkring null grader Celsius her ute klokken 14. Mørkt, lett sne i luften og på bakken og omkring null grader klokken 21. Noe vind-drag og omkring 2 til 3 pluss-grader frem mot klokken 23, tildels med yr videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, lørdag 26. desember 2020: 

   
Mørkt, yr, vått og omkring 3 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig overskyet og tildels yr og noe vind-drag utover dagen. Mørkt, vått, yr, vind-drag og omkring 5 til 6 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, søndag 27. desember 2020: 

   
Mørkt, yr og regn, noe vind-drag og omkring 5 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tilsvarende utover dagen, tildels med mye nedbør. Mørkt, den voksende månen sørlig og ned mot 2 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, mandag 28. desember 2020: 

   Omkring 1 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp til omkring 5 pluss-grader utover dagen og kvelden. Mørkt og omkring 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, tirsdag 29. desember 2020: 

   
Omkring 4 til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 2 og 3 pluss-grader utover dagen og kvelden. Og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, onsdag 30. desember 2020: 

   Halv-mørkt, full-månen dust tildels synlig, fjernt, veldig høyt sørlig og 2 pluss-grader Celsius her ute klokken 01 i natt. Efter hvert tildels litt yr og opp mot 4 pluss-grader utover natten. Overskyet og omkring 4 pluss-grader utover dagen. Mørkt og ned mot 2 pluss-grader klokken 18 og videre frem mot klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, torsdag 31. desember, nyttårsaften, 2020: 

   Dust måne-belyst mørkt og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 2 til 3 pluss-grader utover dagen. Mørkt og ned mot null grader klokken 18.30.

   Dette er årets siste dag - og fortsatt en slags foreløbig regnskapets dag. Den offentlige mafia-virksomheten og dens medspillere har enda ikke angret eller reparert  sine forbrytelser offentlig, men tvert om både med sine handlinger og unnlatelser heller og videre gjort det motsatte. At de dermed avslører seg selv desto mere har de vært mindre redd for - fordi de enda og i det lengste håper å kunne videreføre, forfalske, hemmeligholde og forsterke sine forbrytelser. Uskyld, folke-opplysning, kommunikasjon og argumentasjon håper de videre å kunne undertrykke, forfalske og drepe. Og å få flest mulig andre med seg på. Naturlige fiskekroker så som menneskeretts-konvensjonene, ECHR, Donald Trump, meg og alle andre vil de ha drept. Fordi vi synliggjør og avslører "the deep state" og dens medspillere. Til og med også medspillere som i forskjellig grad ikke selv er seg forholdene, hindringene og løsningene bevisst. The deep state er et annet ord for skjøgen Babylon, prostitusjon, kompromisser, halv-sannheter, dobbel-moral, forfalskninger, offentlig organisert kriminalitet, anti-krist, etc. Og helt og delvis også for Kraken, Leviathan, Midtgards-ormen Jormungandr, Ouroboros, etc. Skjøgen Babylon og Kraken har både globalt og nasjonalt gjort seg selv alt-oppslukende og livs-ødeleggende mektige og livs-farlige. Mange forstår det enda ikke, men stadig flere ser og forstår det. Ikke minst også i USA efter alt det massive som har fremkommet av avsløringer særlig i år i forhold til president-valget. Avsløringer og forhold som nu fort fremover i stigende tempo og grad også vil ha innflytelser og vesentlig betydninger også langt utenfor USA.
   Forholdene er veldig ille nu i veldig mange land - og stadig farligere og verre og verre. Mens de selvgode og de likegyldige håper på seier for seg selv. Endringer skjer uansett fort og plutselig. Mens de selv-gode jo i det lengste ønsker det skal fortsette omtrent på samme måte. Samtidig er veldig mange forvirrede og fortvilte og undrer på hvor metodene, midlene og fiskekrokene som kan stoppe galskapen er. Mange enda forstår lite og dårlig hva menneskerettighetene er, fordi menneskeretts-konvensjonene er forfalsket og neglisjert og bagatellisert av så mange ansatt i den offentlige forvaltningen - som selv heller med sine medspillere vil være makten enn menneskeretts-konvensjonene. Demokratiske valg, hvordan enn, innebærer ikke og gir ikke rett til valg-fusk, menneskeretts-krenkelser eller annen kriminalitet. Hvor mange eller hvem enn som ønsker nettopp det. Det er mildt sagt massivt grotesk korrupsjonen som nu storlig stadig mere avsløres i USA, både i forhold til president-valget og iøvrig. Joe Biden og hans medspillere er grenseløse i sin egoisme, løgnaktighet, grådighet og ondskap. Og de er og har blitt mange og mektige - og forsøker med et mangfold av videre kriminelle midler å gjøre seg selv og sine forbrytelser til enda flere og mektigere. At de samtidig også avslører seg selv desto mere forstår de dårlig og håper de at flest mulig ikke bryr seg om. Konsekvensene for medmennesker, landet og verden bryr de seg heller ikke om, annet enn med hovmod og dobbel-moral.    Politisk offentlig organisert kriminalitet, ikke minst i form av menneskeretts-krenkelser, blir lett og fort en meget smittsom og drepende epidemi og pandemi med forskjellige slags mutasjoner om ikke forbrytelsene stoppes fort, godt og rett nok. Som jeg skrev i en kommentar forleden dag: Sannheten er ubehagelig, uønsket og foraktet av mange i et gjennom-korrupt samfunn.
   Mange er naive, dumme, eller feige, grådige eller lett-lurte, eller hovmodige. Det liker smitten og pandemiene! Jo lettere og fortere kan de berike seg selv og samtidig ødelegge og drepe uten å bli avslørt og stoppet for fort! De ønsker at flest mulig skal sluke deres løgner og dobbel-moral - og selv bli delaktige ved deres side. De har en hovmodig og selv-forhærligende ideologi og vilkårlighet hvor målet alltid "helliggjør" midlene. Og målet alltid er rett til og for sin grov-kriminelle ondskap og egoisme. En verre og farligere holdning og politikk er knapt mulig. Og den er både indoktrinerende og smittsom. Manges øyne er særlig nu rettet mot USA, takket være Donalt Trump og hans medspillere. Ja også mine øyne, ikke minst fordi det samme problemet også er gjeldende i og for Norge og alle andre land. Og fordi det angår absolutt ethvert menneske og hele verden.
   Vi er veldig mange i dagens Norge som har vært og fortsatt er fangeholdt og under tortur og utplyndring - i regi av den politiske offentlige mafia-virksomheten. Og mange har ikke klart å overleve omfanget av slikt og ble - og blir - sykere og sykere og svakere og svakere og mere eller mindre bare eksisterer nu. De skyldige i dette og deres medspillere later fortsatt som at de er uskyldige og ikke kriminelle som må ansvarliggjøres for sine forbrytelser. Og mange ønsker å la seg narre, eller narres. Dermed fortsetter og videreføres deres forbrytelser, hensikter og metoder, mere eller mindre i de samme former og lidelser, mens de bagatelliserer sine og andres lignende forbrytelser. I dagens Norge utøver de de groveste slags folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, terror, tortur og utplyndring, og blandt annet kaller det barnevern - og vet liksom ikke hva de egentlig driver med! Altomfattende menneskeretts-krenkelser - og de kaller det barnevern. Altomfattende falskhet, løgner, tortur, terror og hemmelighold - og de kaller det barnevern. Hvor dumme og onde eller indoktrinerte kan noen noen bli - eller hvor dumme og onde eller indoktrinerte kan noen tillates å bli?!
   Avvik fra og forfalskninger av lex superior og the rule of law er kriminalitet, i regi av hvem enn eller hvordan enn det blir forsøkt bortforklart.

   Mørkt, månen dust høyt og fjernt i øst og null grader Celsius her ute klokken 21.30. Omtrent tilsvarende videre mot midnatt.
   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq