----- Denne side: db202102.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28.  --- 
----- 
---  Februar 2021 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, mandag 01. februar 2021:

   Omkring 4 til 8 minus-grader Celsius her ute i natt. Den hvite sne-verden med lys blå nesten skyfri himmel og 8 minus-grader klokken 09. Med opp til omkring 3 minus-grader videre utover formiddagen. Spredt lett skyet og en minus-grad klokken 14.30. Med 5 til 6 minus-grader klokken 17. Mørkt, stjerner og omkring 7 til 8 minus-grader klokken 19.45. Med månen lavt og fjernt i øst og 9 minus-grader klokken 23. Omkring 10 minus-grader mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 02. februar 2021:

   
Omkring 10 minus-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett litt skyet og gradvis opp til omkring 2 minus-grader utover formiddagen. Mørkt og 5 minus-grader klokken 18.30. Mørkt, stjerner og ned mot 9 minus-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 03. februar 2021:

   
Omkring 9 og 10 minus-grader Celsius her ute i natt. Omtrent 4 minus-grader klokken 11.30. Lys blå himmel og opp mot 2 minus-grader videre utover dagen. Med 4 minus-grader klokken 17. Mørkt og 7 minus-grader klokken 18.30. Det er ekstra kaldt også her og mange steder i disse dager.

   Forholdene kan endres fort, slik er det i diverse sammenhenger og situasjoner. Til og med forskjellen mellom liv og død kan være liten. Men også i forhold til mangt annet.
   Angrepene på og forsøkene på å drepe ytringsfriheten, åpenhet, kommunikasjon og lovlig lov og rett er stadig mere massive i disse dager. Folk flest ser det ikke, ser det lite eller i forskjellig grad. Eller forvirrede og hjelpeløse. Det og de som blir blir borte blir helt eller delvis borte, ikke-ekstisterende, usynlige og forfalsket i forskjellig grad.
   Big Money, Big Tech, Big Media, Big Pharma, etc. og deres medspillere vil mere enn noensinne ha en ny og totalitær verdens-orden til fordel for seg selv. Derfor ville og vil de med alle slags kriminelle midler, inklusivt massivt med valg-svindel, løgner, sensur og forfalskninger, ha gjennom-korrupte Joe Biden og Kamala Harris innsatt som president i USA og bruker de også China-viruset for å nå sitt mål.

   Mørkt, stjerner og omkring 10 til 11 minus-grader klokken 22.30 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 04. februar 2021: 

   
Omkring 11 til 12 minus-grader Celsius her ute i natt. Solen lavt i sør og 5 minus-grader klokken 13. Omtrent 7 minus-grader klokken 17. Mørkt, stjerner og omkring 10 minus-grader klokken 19.45. Med omkring 11 minus-grader mot midnatt.
   

---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, fredag 05. februar 2021: 

   
Omkring 11 til 14 minus-grader Celsius her ute i natt. 5 minus-grader klokken 17.30. Mørkt, stjerner og 10 minus-grader klokken 21. Med 12 minus-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 06. februar 2021: 

   
Mørkt, stjerner og omkring 12 minus-grader Celsius her ute i natt. Lys blålig-hvit himmel og gradvis opp til omkring 3 minus-grader frem mot klokken 14. Med 7 minus-grader klokken 17.30. Mørkt, stjerner og 9 minus-grader klokken 19. Med 10 minus-grader klokken 21. Og 12 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.02. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10221191649515573

   Menneskerettighetene - og deres analfabeter

   De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene - med de for enhver umistelige og uavhendelige menneskerettighetene - er meget viktigere enn blandt annet alfabetet.

   De er og skal være absolutt enhvers mest sentrale personlige eiendom, verdi, minste-garanti og forpliktelse.

   Forfalsket eller uten menneskerettighetene blir menneskene i samfunnet gjort til analfabeter, forvirrede, fattige og kriminelle - og blir den politiske og offentlige forvaltningen gjort til en grov-kriminell mafia-virksomhet. Det har skjedd og skjer enda i mange land, som dermed menneskelig er en slags u-land hvor mennesker og sær-interesser beriker og befester seg ved å indoktrinere og undertrykke medmennesker.

   Menneskeretts-konvensjonene og deres analfabeter er som motsatt hverandre.

   Ethvert menneske eller samfunn som neglisjerer, bagatelliserer, stjeler eller forfalsker en eller flere menneskerettigheter er farlig og ødeleggende for medmennesker.

   Blandt annet fordi menneskerettighetene har en rekkevidde som omfatter alt annet.

   Det er blandt annet 
innledningsvis i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) lovbestemt - at:

   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Og i Barnekonvensjonen (CRC), som også er en av menneskeretts-konvensjonene, er det innledningvis også lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og i Art 4, at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Ethvert menneske har altså krav på enhver menneskerettighet, som jo forplikter enhver offentlig forvaltning og ethvert menneske, uten at enkelt-mennesket skal bebyrdes med å måtte søke eller klage eller vanskelige prosesser.

   Det er videre i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR), som en selvfølgelighet lovbestemt - at:

   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Med andre ord skal ingen mennesker være makt-menneskers lakeier, men enhver personlig være menneskerettighetene lovlydige.

   Absolutt enhver menneskerettighet er alltid meget viktig og nødvendig å respektere. For eksempel blandt annet også likhet for loven, som er en av menneskerettighetene. Og for eksempel også menneskeretts-konvensjonenes total-forbud mot diskriminering og vilkårlighet.

   
Enhver menneskerettighet skal for ethvert menneske i ens jurisdiksjon være umistelig og uavhendelig - uten unntak, har menneskeretts-konvensjonene lovbestemt. Det er bare uforfalsket nødverge (emergency) som kan lovliggjøre en offentlig menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker - og da må krenkelsen være tvingende nødvendig og midlertidig for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte - uten er den pågående kriminalitet.

   Tvingende nødvendige distinksjoner er inklusivt også et slags unntak. For ikke å diskriminere eller krenke likhet for loven.

   Men nødverge og distinksjoner lovliggjør ikke for eksempel økonomisk diskriminering. Tvert om er
økonomisk ulikhet og diskriminering som ikke er lovlig forholdsmessig distinksjon og uforfalsket nødverge enda et meget stort, katastrofalt og sentralt problem i de fleste land og i dagens verden - forårsaket av egoisme, grådighet og hovmod som setter seg selv og sine sær-interesser over menneskerettighetene.

   Offentlig helse-hjelp og sosial trygghet er blandt annet også menneskerettigheter. Forholdsmessig uproblematisk for mennesker priviligert økonomisk i forhold til andre. Men vanskelig og livs-ødeleggende for økonomisk ned-prioriterte og diskriminerte.
   
   Vi enhver må og skal altså ta menneskerettighetene meget på alvor. De er og skal alltid være lex superior, overordnet lov og rett. Enhver lovbestemmelse eller offentlig avgjørelse som ikke 100% er i samsvar med
menneskeretts-konvensjonene og absolutt enhver av deres menneskerettigheter er meget grov kriminalitet.

   Menneskeretts-tyver i eller under offentlige forvaltninger eller instanser er den absolutt verste, farligste og mest ødeleggende form for kriminalitet som finnes. Bagatelliserer, neglisjeres eller forfalskes dette så er det farligere enn absolutt alt annet.

   Menneskerettighetenes analfabeter skal ikke kunne ha tvingende, givende eller lovgivende makt i forhold til andre mennesker.

   *

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, søndag 07. februar 2021: 

   Mørkt, stjerner og omkring 12 og 13 minus-grader Celsius her ute i natt. Skyfritt og opp til omkring 3 minus-grader utover dagen. Noe dunkelt og 8 minus-grader klokken 18. Mørkt, stjerner og mellom 9 og 10 minus-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, mandag 08. februar 2021: 

   
Mørkt, stjerner og omkring 10 og 11 minus-grader Celsius her ute i natt. Skyfri hiiimel og opp til omkring 3 minus-grader utover dagen. Med 7 minus-grader klokken 18. Mørkt, stjerner og 9 til 10 minus-grader omkring klokken 20. Variabelt mellom 12 og 10 minus-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, tirsdag 09. februar 2021: 

   
Mørkt, stjerner og variabelt for det meste mellom 12 og 5 minus-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel og opp til omkring 3 minus-grader utover formiddagen. 5 minus-grader klokken 17.30. Mørkt, stjerner og 12 minus-grader klokken 22. Mellom 12 og 13 minus-grader videre mot midnatt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.02. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10221217516162223

   Menneskerettighetene og hovmodige idioter

   Offentlig politikk, lover, instanser eller avgjørrelser som ikke er 100% i samsvar med menneskeretts-konvensjonene er hverken medmenneskelige eller lovlige.

   De kan aldri bli det heller. De er grov kriminalitet, menneske- og verdens-ødeleggelse.

   De er tyveri av enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter.

   De er grov kriminalitet i regi av hovmodige idioter.

   *

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, onsdag 10. februar 2021: 

  
Mørkt, stjerner og omkring 12 til 13 minus-grader Celsius her ute i natt. Omtrent skyfri lys blå himmel og gradvis opp til omkring 5 til 3 minus-grader utover formiddagen. Mørkt og 9 minus-grader klokken 19. Opp mot 4 og 3 minus-grader frem mot midnatt.
   
---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, torsdag 11. februar 2021:

   
Omkring 4 til 6 minus-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmen og en stund opp til omkring 3 minus.grader utover dagen. Mørkt og omkring 12 minus-grader utover kvelden. Ned mot 13 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 11.02. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157681848091875

   Husk at staten er ett- 1- rettssubjekt i forhold til konvensjonen.

   Det vil si at de konvensjonskrenkelser som gjøres av offentlige instanser, hva det være seg domstolen, påtalemakten eller forvaltningsorgan som politi og påtalemyndighet, rubriseres under ett-1- rettssubjekt, og det er staten Norge.

   Etter forarbeidene retter menneskerettene seg mot statens myndigheter i videste forstand (se NOU 1993: 18 side 159-69).
   Det vil si at både Stortinget, regjeringen, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, andre forvaltningsorganer og domstolene omfattes.

   I sak 07-159206 (Nordsjødykkersaken) fremholdt Borgarting lagmannsrett „at når det skal avgjøres om staten har krenket konvensjonene, er lagmannsretten enig med ankemotpartene i at staten må bedømmes som en enhet, ett rettssubjekt.“

   *

   Nena Hede:
   Sjekk opp Carl Norberg fra broderlandet. Han gir noen unike perspektiver på det som skjer og kommer også innom Norge.
   I denne bl.a. om det svenske rettsystemet +++
   
   https://youtu.be/21NvDII3L6k
   Intelligenta gangsters styr belästa busar för att kontrollera nyttiga idioter -Carl Norberg 21-02-10
   YOUTUBE.COM


   Rune L. Hansen:
   Ja, Marius Reikerås, men slik du (nu igjen) formulerer det så kan det av mange lett bli for dårlig, utilstrekkelig og firkantet forstått.
   Særlig i de sammenhenger hvor du (og andre) samtidig omtaler myndighetenes og statens menneskeretts-krenkelser.

   Javisst har myndighetene og staten, hvem enn de er, ansvaret for at menneskeretts-krenkelser ikke skjer. Sagt tydelig blandt annet slik i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR): 
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Men når en menneskeretts-krenkelse har skjedd eller skjer, så er det myndighets-representanter som forårsaker forbrytelsen. Det er ikke myndighetene, for myndighetene er menneskeretts-konvensjonene og EMD. (Fordi reell lov og rett og myndighet er lex superior og the rule of law).

   Staten og myndighetene er forpliktet til å reparere ethvert menneskeretts-tyveri. Tyvegodset må med andre ord tilbakeleveres, inklusivt effektive og optimale erstatminger og menneskeretts-tyvene straffeforfølges.

   Svikter staten og myndighetene med dette så er de ikke legitime myndigheter.

---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, fredag 12. februar 2021: 

   
Mørkt, stjerner og omkring 12 og 13 minus-grader Celsius her ute i natt. Skyfri himmel og gradvis en stund mindre kaldt utover dagen. Mørkt og 10 minus-grader klokken 20. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, lørdag 13. februar 2021: 

   
Mørkt, stjerner og omkring 12 minus-grader Celsius her ute i natt. Gradvis en stund opp mot null grader utover dagen. Mørkt og variabelt omkring 10 til 5 minus-grader utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, søndag 14. februar 2021: 

   
Omkring fem til en minus-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig himmel, dus sol, svak bris og omkring en pluss-grad klokken 11.

   Jeg bruker lite strøm i forhold til folk flest rundt omkring. Bland annet fordi veggene i huset her er så tynne, dårlige og gamle at de uansett ikke holder på varmen. Og fordi jeg uansett må bruke så lite strøm som mulig, for at det ikke skal bli for dyrt. Dette og at jeg fortsatt er kidnappet og fangeholdt er forhold jeg ikke kan endre, uansett hvor kaldt det er. Vinters-tid er bokstavlig talt som et kjøleskap her inne, hvor jeg gjør hva jeg kan for å unngå at det blir som i en fryseboks. Tidvis blir det også så kaldt for blandt annet fingrene at det nærmest ikke blir mulig å skrive noe som helst. Men det jeg egentlig her nu ville fortelle, er at jeg som antagligvis alle i Norge har fått melding fra strøm-leverandøren om at strøm-regningen nu blir mere enn dobbelt så stor som fra før. Strøm-priser som fra før av meget altfor store, som det meste av alt annet i dagens Norge. Dette kommer som et farlig sjokk for mange og for folk flest. Men for de som har god nok økonomi betyr det lite eller ingenting. Strøm-leverandørene og deres medspillere som sa at strømmen for folket i Norge ville bli billigere og bedre når de fikk lagt ledninger ut av Norge, betalt av folket, løy selvfølgelig. For å kunne selge strømmen for bedre priser i utlandet, for profitt.
   Dagens Norge er styrt av en "tverr-politisk" mafia-virksomhet og nepotismer som mere eller mindre skjult plyndrer natur-ressursene og alt ethvert, inklusivt skatte-pengene, for sin egen profitt og karriærer, inklusivt utenlands. Mens folk flest er splittet og mere eller mindre indoktrinerte, hovmodige, forvirret og hjelpeløse og forsøker med alle midler å karre til seg for å oppnå nok eller flest mulig fordeler. Det er meget groteske forhold og massivt med offentlige menneskeretts-krenkelser, inklusivt korrupsjon, som forsøkes holdt skjult.

   Noe sterkere bris og omkring tre pluss-grader klokken 16. Mørk, vind-drag og mellom tre og fire pluss-grader frem mot klokken 20. Med opp mot 5 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, mandag 15. februar 2021: 

   
Mørkt, noe vind og omkring fire pluss-grader Celsius det meste av natten. Med litt sne i luften og 2 pluss-grader klokken 04.45. Overskyet og omkring tre pluss-grader utover dagen. Mørkt og omkring to til tre pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, tirsdag 16. februar 2021: 

   
Mørkt, stjerner og null grader Celsius her ute klokken 05 i natt. Overskyet, noe bris og omkring 5 til 6 pluss-grader utover dagen og omtrent all sneen borte. Overskyet, yr og omkring 3 pluss-grader omkring 16-tiden. Tildels med noe bris og noe yr videre utover dagen og mot midnatt.
   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 17. februar 2021: 

   
Mørkt, fuktig, noe vind og omkring 3 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nesten overskyet, noe vind-drag og bris og omkring 5 pluss-grader frem mot klokken 12. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt, omkring 2 pluss-grader og regn klokken 19 og 20. Fuktig videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, torsdag 18. februar 2021: 

   
Mørkt og omkring 2 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Våt himmel, yr, et vind-drag og 4 pluss-grader klokken 09. Overskyet, vind og oppmot 8 og 9 pluss-grader klokken 13. Tildels med yr videre utover dagen. Mørkt, yr, noe vind og omkring 7 pluss-grader frem mot klokken 23. Fuktig og 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, fredag 19. februar 2021: 

   
Mørkt, yr første halve natten og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Delvis overskyet og 4 pluss-grader klokken 09. For det meste overskyet og omkring 6 til 7 pluss-grader utover dagen, efter hvert med yr og noe vind og mørkt. Uten nedbør mot midnatt.
   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, lørdag 20. februar 2021: 

   
Mørkt, yr og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 7 pluss-grader utover dagen, efterhvert med noe yr. Mørkt, vått, litt vind og omkring 10 pluss-grader klokken 19. Tildels med yr videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, søndag 21. februar 2021: 

   
Mørkt, noe vind, tildels yr og omkring 10 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet, noe vind-drag og omkring 9 pluss-grader utover dagen. Halv-mørkt, fuktig og 6 pluss-grader klokken 18.30. Med omkring 6 og 7 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, mandag 22. februar 2021: 

   
Mørkt og omkring 7 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 10 pluss-grader utover dagen. Halv-mørkt og antydning til yr klokken 18.30. Mørkt og yr og lett regn med ned mot 7 pluss-grader frem mot klokken 21.30. Vått og omkring 6 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, tirsdag 23. februar 2021: 

   
Mørkt, vått og omkring 6 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og 5 pluss-grader frem mot klokken 11. Med 8 pluss-grader og noe vind klokken 15.30. Med opp mot 10 pluss-grader og antydninger til yr klokken 18. Mørkt, regn, vind og omkring 7 pluss-grader klokken 21.30 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, onsdag 24. februar 2021:

   
Mørkt, regn og vind det meste av natten og omkring 7 pluss-grader Celsius. Overskyet, litt vind-drag og omkring 8 pluss-grader utover dagen. Med noe lett yr klokken 15. Tildels med lett regn frem mot klokken 18. Mørkt, yr og mellom 7 og 8 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, torsdag 25. februar 2021: 

   
Mørkt, yr, vått og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 7 pluss-grader klokken 10. Tildels med yr videre utover dagen og kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, fredag 26. februar 2021: 

   Omkring 7 pluss-grader Celsius, vått, disig himmel, tildels med yr i natt og utover dagen. Mørkt, vått, disig himmel og 6 pluss-grader klokken 19. Tildels med yr utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, lørdag 27. februar 2021: 

   
Mørkt, litt yr og omkring 5 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått og 6 pluss-grader frem mot klokken 10. Med 7 pluss-grader og yr frem mot klokken 15.45 og videre frem mot klokken 18. Mørkt, vått og 6 pluss-grader klokken 20. Full-månen tidvis dunkelt litt synlig høyt og fjernt på vei mot sør og disig og ned mot 4 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.02. 2021:

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10221336411414530

   Menneskeretts-krenkelser - oppmerksomhet og klage  

   Dette er samtidig oppskriften - i 10 punkt - på hva viktig som alltid bør være med i slike klager:

   01 - Alle menneskeretts-konvensjonene har mangfoldig og direkte lovbestemt at enhver mennekerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for ethvert menneske.

   02 - Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   03 - Og som formulert i Barnekonvensjonen Art 4, at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   04 - Enhver menneskerettighet skal for ethvert menneske i ens jurisdiksjon være umistelig og uavhendelig - uten unntak, har menneskeretts-konvensjonene lovbestemt. Det er bare uforfalsket nødverge (emergency) som kan lovliggjøre en offentlig menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker - og da må krenkelsen være tvingende nødvendig og midlertidig for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte - uten er den pågående grov kriminalitet.

   05 - Her nevnes konkret hvilkne menneskerettigheter i denne saken som anses via handling eller unnlatelse å være krenket, med forbehold om at det kan være flere.

   06 - Hermed forventes at angjeldende menneskeretts-krenkelse(r) effektivt og real-kompetent repareres, inklusivt at passende optimal økonomisk erstatning utbetales, samt at blandt annet og særlig offentlig ansatte medskyldige i angjeldende menneskeretts-krenkelse(r) personlig optimalt straffeforfølges og ansvarliggjøres.

   07 - Det samme angjeldende krenkere gjelder i enda sterkere grad for direkte eller indirekte involverte i systematisk eller antagligvis ofte forekommende tilsvarende eller lignende saker i eller under den offentlige forvaltningen.

   08 - Navn på eller henvisning til noen eller flere av relevante involvere. Eventuell ytterligere dokumentasjon.

   09 - Samtidig gjøres oppmerksom på at menneskeretts-krenkelser i eller under den offentlige forvaltningen alltid er den farligste og groveste form for kriminalitet. Og at enhver offentlig menneskeretts-krenkelse kan skjule eller medføre flere menneskeretts-krenkelser og ytterligere kriminalitet.

   10 - Avsender, klager(e). Dato.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/3961217437232489/

   Anna Thingstad:
   Hvor skal man sende slike klager?

   Rune L. Hansen:
   Relevante instanser, Anna Thingstad.

   Anna Thingstad:
   Rune L. Hansen
   Klart det. Men hvilke er relevante? Fylkesmannen bare sender tilbake til kommunen eller finner ingen lovbrudd

   Rune L. Hansen:
   Politiet, rettsvesenet, justis-departementet, EMD, FN, etc.

   Anna Thingstad:
   Rune L. Hansen
   Er dette noe som utprøvd? Som situasjonen er nå, skal de bare sende tilbake til kommunen i beste tilfelle. Alle disse vet og er med på menneskerettighetsbrudd. Sånt har det vært siden 90-tallet

   Rune L. Hansen:
   At enhver gjør hva som er riktig som lovlydig menneske, forhindrer ikke at andre unnlater å gjøre det og gjør seg medskyldig. Denne oppskriften som fremgangsmåte gjør at ingen relevante involverte kan skylde på uvitenhet.

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, søndag 28. februar 2021: 

   
Mørkt, disig, noe lett yr og omkring 4 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Delvis skyet og opp til omkring 8 pluss-grader utover formiddagen. Med 6 pluss-grader klokken 17. Mørkt, full-månen fjernt i øst og 2 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt, disig og 2 pluss-grader mot midnatt.

   Mennesker som forakter, neglisjerer og forfalsker menneskeretts-konvensjonene er først og fremst mennesker som selv med sine medspillere heller vil være loven - og slike mennesker er det mange av i et samfunn preget av løgner, hykleri og egoisme.
   
---
---
*****

*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq