HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -                                                          Rim1i.htm

--- ---- ---- Norsk Rimordbok /   I

---
Copyright © Rune L. Hansen,
HUNs Forlag, mars 1998 -


 FORSIDE / INDEX |   THE END ||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |

   A  |  E  |  I  |  O  |  U  |  Y  |  Æ  |  Ø  |  Å  |


  IA | IB | ID | IE | IF | IG | II | IK | IL | IM | IN | IO | IP | IR | IS | IT | IU | IV |---

i / id / ig
bi
di
melodi
gi
magi
begi
utgi
fantasi
poesi
li
gli
kli
mi
kjemi
alkjemi
smi
ni
gni
pi
ri
fri
befri
stri
vri
si
utsi
ti
sti
vi / vid
svi
blid
blodig
modig
tålmodig
snodig
bedagelig
behagelig
hjertelig
smertelig
levelig
daglig
ukentlig

ia
bia

ib
skib

ibb
ribb
gribb

id
blid
flid
nid
sid
vid

idd
gidd
flidd
midd
smidd
spidd
ridd
fridd
vridd
tidd
vidd
svidd

idde
gidde
flidde
smidde
spidde
ridde
fridde
vridde
tidde
vidde
svidde

idder
gidder
midder
spidder
ridder
vidder
kvidder

idt > itt

idten > itten

ie
bie
die
Sofie
smie
nie
gnie
pie
rie
brie
frie
strie
vrie
sie
tie
fortie
vie
svie

ier
dier
melodier
klenodier
lier
flier
smier
nier
gnier
pier
rier
frier
befrier
vrier
sier
utsier
avsier
tier
fortier
stier
vier

if

iff
biff
fiff
sniff
piff
riff
griff

ift
gift
medgift
utgift
avgift
skift
lift
rift
drift
bedrift
fedrift
fremdrift
stift
vift

ifte
gifte
avgifte
skifte
utskifte
lifte
rifte
drifte
stifte
vifte

iften
giften
medgiften
utgiften
avgiften
liften
riften
driften
bedriften
fedriften
fremdriften
stiften
viften

ifter
gifter
medgifter
forgifter
utgifter
avgifter
lifter
rifter
drifter
bedrifter
fedrifter
fremdrifter
stifter
vifter

iftes
giftes
forgiftes
avgiftes
liftes
riftes
driftes
stiftes
viftes

ig
hig
fattig
flittig
nyttig

iger
higer
diger
tiger
stiger

igt / ikt
gigt
dikt
fikt
sjikt
skikt
plikt
rikt
sikt
svikt

ik
dik
kik
lik
flik
slik
mislik
rik
vik
svik
avvik

ike
dike
kike
like
slike
mislike
snike
rike
frike
vike
svike
avvike

iken
fliken
piken
viken

iker
diker
kiker
liker
fliker
sniker
piker
spiker
riker
friker
viker
sviker
avviker

ikes
kikes
likes
fliker
spikes
rikes
vikes
svikes

iket
liket
riket
viket
sviket

ikk
bikk
fikk
trafikk
gikk
avgikk
kikk
skikk
slikk
smikk
nikk
panikk
gnikk
dummenikk
pikk
spikk
rikk
drikk
prikk
trikk
strikk
tikk
stikk
utstikk

iks
fiks
miks
niks
Føniks
riks
utenriks
driks
striks
triks

ikt > igt

ikte
dikte
plikte
forplikte
sikte
svikte

ikter
dikter
plikter
forplikter
sikter
svikter

iktet
diktet
pliktet
forpliktet
sjiktet
siktet
sviktet

il
bil
bobil
mobil
fil
profil
mil
smil
pil
spil
sil
eksil
stil

ilen
bilen
filen
Nilen
snilen
pilen
hvilen

ilende
bilende
filende
pilende
hvilende

iler
biler
filer
sniler
piler
hviler

iles
biles
files
piles
hviles

ilet
bilet
filet
pilet
hvilet

ld / ill
ild
gild
mild
kill
skill
adskill
midtskill
lill
snill
spill
grill
trill
till
still
vill

ille
fille
lille
snille
pille
spille
rille
brille
drille
grille
trille
persille
stille
ville

ilken
pilken
stilken
hvilken

im
kim
lim
slim
rim
krim
prim
intim
stim
stim
besvim

ime
kime
lime
slime
mime
pantomime
rime
time
intime
stime
svime

imen
kimen
limen
slimen
mimen
pantomimen
rimen
grimen
krimen
primen
timen
stimen
svimen

imer
kimer
limer
slimer
mimer
rimer
grimer
timer
stimer
svimer
besvimer

imet
kimet
limet
slimer
mimet
timet
stimet
svimet

in
din
fin
gin
hin
baldakin
lin
klin
min
brahmin
mandarin
grin
tin
sin
mokkasin
appelsin
vin
svin

ind > inn
bind
forbind
hind
lind
blind
forblind
rind
grind
vind
tind

inde > inne
binde
forbinde
hinde
linde
blinde
forblinde
rinde
grinde
tinde

inden > innen
linden
blind en
grinden
tinden
vinden

inder > inner
binder
forbinder
hinder
linder
blinder
forblinder
grinder
tinder
vinder

ine
dine
fine
line
kline
mine
pantomine
grine
sine
tine
Trine
svine

inen
fin en
linen
minen
pantominen
grinen

iner
kliner
miner
griner
appelsiner
mandariner
viner
sviner
tilsviner

ines
fines
klines
grines
svines
tilsvines

inet
forfinet
linet
svinet

ing
bing
kling
regning
beregnin
tegning
ring
bring
ombring
omkring
omring
ting
sting
uting
ving
beving
sving
tving

inge
binge
klinge
ringe
bringe
ombringe
tinge
stinge
utinge
vinge
bevinge
svinge
tvinge

ingen
bingen
klingen
ringen
bringen
ombringen
omkringen
omringen
tingen
stingen
utingen
vingen
bevingen
svingen
tvingen

inger
binger
klinger
ringer
bringer
ombringer
omkringer
omringer
tinger
stinger
utinger
vinger
bevinger
svinger
tvinger

inges
binges
klinges
ringes
bringes
ombringes
omkringes
omringes
tinges
stinges
uting es
vinges
bevinges
svinges
tvinges

inget
binget
klinget
slinges
ringet
bringet
ombringet
omkringet
omringet
tinget
stinget
utinget
vinget
bevinget
svinget
tvinget

inn > ind
binn
finn
frifinn
oppfinn
avfinn
hinn
kinn
skinn
solskinn
linn
blinn
minn
pinn
spinn
oppspinn
edderkoppspinn
rinn
brinn
sinn
tinn
stinn
vinn
svinn
forsvinn

inna
binna
hinna
kvinna

inne > inde
binne
finne
frifinne
oppfinne
avfinne
hinne
kinne
skinne
linne
blinne
minne
venninne
pinne
spinne
rinne
brinne
trinne
sinne
noensinne
tinne
stinne
sinne
besinne
noensinne
vinne
kvinne
svinne
forsvinne

innelse
frifinnelse
avfinnelse
opprinnelse
besinnelse
forsvinnelse

innen > inden
binnen
hinnen
pinnen
kvinnen

inner
binner
finner
frifinner
oppfinner
hinner
kinner
skinner
minner
pinner
spinner
rinner
opprinner
sinner
besinner
vinner
kvinner
svinner

innes
binnes
finnes
frifinnes
oppfinnes
avfinnes
hinnes
kinnes
skinnes
minnes
spinnes
rinnes
opprinnes
sinnes
besinnes
vinnes
svinnes

innet
binnet
finnet
kinnet
skinnet
solskinnet
minnet
spinnet
oppspinnet
sinnet
besinnet
tinnet

ins
krins
prins

int
fint
hint
lint
klint
vrint
sint
tint

inte
finte
hinte
klinte
minte
vrinte
sinte
tinte

inter
finter
hinter
vrinter
vinter
kvinter

io
bio
trio

ip
kip
skip

ir
gir
lir
blir
flir
glir
pir
spir
rir
svir
 

is
dis
Frøydis
fis
kis
glis
forlis
spis
ris
bris
gris
pris
avis
avvis

ise
fise
lise
Lise
glise
nise
spise
rise
krise
prise
vise
avise
kvise
avvise

isen
disen
fisen
glisen
kisen
spisen
risen
brisen
grisen
krisen
prisen
glattisen
visen
avisen
pris den
vis den

isk
magisk
tragisk
smisk
pisk
risk
brisk
frisk
grisk
hvisk

iske
magiske
tragiske
smiske
piske
riske
briske
friske
griske
hviske

iss
diss
skoliss
miss
piss
spiss
riss
omriss
innriss
tiss
viss
uviss
hvis

isse
disse
hisse
lisse
klisse
misse
nisse
gnisse
pisse
spisse
risse
tisse
visse
uvisse

isst / ist
ateist
hist
list
gnist
egoist
pist
spist
rist
brist
frist
Krist
jurist
trist
vist
kvist
tvist
sist
visst
bevisst

iste
kiste
liste
miste
niste
spiste
riste
friste
triste
vriste
viste
kviste
tviste
avviste
visste
bevisste

isten
metodisten
ateisten
listen
bilisten
kisten
nisten
gnisten
egoisten
risten
bristen
fristen
kristen
juristen
sisten
visten
kvisten
tvisten

ister
bister
ateister
kister
lister
bilister
filister
klister
overlister
mister
nister
gnister
minister
Mister / Mr.
egoister
rister
brister
frister
jurister
kvister
tvister

it
bit
smakebit
hit
skit
lit
tillit
slit
rit
drit
sprit
vit
hvit
Snehvit

ite
bite
Afrodite
lite
elite
slite
rite
brite
drite
krite
site
vite

iten
biten
smakebiten
Afroditen
liten
sliten
riten
briten
kriten
siten
viten
hviten

itende
bitende
slitende
dritende
kritende
vitende
uvitende

iter
biter
smakebiter
avbiter
Afroditer
skiter
liter
sliter
riter
briter
driter
kriter
siter
hviter

ites
bites
Afrodites
skites
slites
rites
drites
krites
vites

itet
bitet
egalitet
slitet
ritet
kritet
vitet

iten
biten
smakebiten
liten
eliten
sliten
riten
briten
siten
viten
hviten

itre
bitre
glitre
sitre
kvitre
forvitre

itt / idt
bitt
gitt
utgitt
avgitt
hitt
kitt
skitt
litt
blitt
uteblitt
slitt
utslitt
mitt
smitt
snitt
avsnitt
utsnitt
ritt
dritt
fritt
kritt
skritt
tritt
sitt
titt

itte
bitte
fitte
gitte
utgitte
avgitte
hitte
kitte
skitte
litte
blitte
slitte
utslitte
mitte
smitte
besmitte
snitte
avsnitte
utsnitte
ritte
dritte
fritte
kritte
tritte
sitte
besitte
titte

itten / idten
bitten
fitten
gitten
utgitt en
hitten
kitten
skitten
litten
blitten
slitten
utslitten
mitten
smitten
snitten
avsnitten
utsnitten
ritten
dritten
bedritten
fritten
kritten
tritten
sitten
titten

ittende
bittende
skittende
slittende
smittende
besmittende
snittende
avsnitte
drittende
frittende
krittende
sittende
besittende
tittende

itter
bitter
fitter
gitter
utgitter
hitter
kitter
skitter
litter
blitter
glitter
slitter
utslitter
mitter
smitter
besmitter
snitter
avsnitter
utsnitter
ritter
dritter
fritter
kritter
tritter
sitter
besitter
titter
kvitter

ittere
bittere
gittere
hittere
kittere
snittere
frittere
sittere
besittere
tittere
kvittere

ittes
bittes
gittes
utgittes
hittes
kittes
skittes
littes
blittes
slittes
utslittes
mittes
smittes
snittes
avsnittes
utsnittes
rittes
drittes
frittes
krittes
trittes
sittes
besittes
tittes

ittet
bittet
gittet
utgittet
hittet
kittet
skittet
littet
blittet
slittet
utslittet
mittet
smittet
snittet
avsnittet
utsnittet
rittet
drittet
frittet
krittet
trittet
sittet
tittet

iu

ium
preludium
evangelium
mysterium

iv
hiv
kiv
liv
kliv
riv
driv
stiv

 
---


TIL TOPSTHE END |||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |


Denne side er fra (This page is from):
HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.

Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:

http://home.sol.no/hunwww
= HUNs FRONT-SIDE

Bilde: logo HUN / Hunl001.gif