HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -                                                          Rim1y.htm

--- ---- ---- Norsk Rimordbok /   Y

---
Copyright © Rune L. Hansen,
HUNs Forlag, mars 1998 -


 FORSIDE / INDEX |   THE END ||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |

   A  |  E  |  I  |  O  |  U  |  Y  |  Æ  |  Ø  |  Å  |


 YA | YB | YD | YE | YF | YG | YI | YK | YL | YM | YN | YO | YP | YR | YS | YT | YU | YV |---
 
y
by
overby
forby
fy
kykkeliky
sky
avsky
ly
bly
fly
ny
gny
kny
my
ry
bry
gry
kry
sy
Ty
bety

ya
bya
lya
skya

yb

ybel
hybel

yd
byd
lyd
nyd
syd

ye
fye
skye
mye
nye

yet
lyet
flyet
gnyet
fornyet
gryet

yen
byen
skyen
avskyen
ny en
lyen

yf

yg
lyg
blyg

ygg
bygg
skygg
mygg
rygg
åsrygg
trygg
tygg
stygg

ygge
bygge
født hygge
uhygge
skygge
rygge
brygge
trygge
utrygge
tygge
stygge

yggen
byggen
bygg en
skyggen
myggen
ryggen
bryggen
trygg en
Styggen
stygg en

ygger
bygger
hygger
uhygger
skygger
mygger
rygger
brygger
trygger
tygger

ygges
bygges
skygges
rygges
brygges
trygges
tygges

ygget
bygget
skygget
rygget
brygget
trygget
tygget

yi

yk
fyk
myk
ryk
syk

ykk
dykk
nykk
rykk
parykk
trykk
tykk
stykk

ykke
dykke
lykke
ulykke
smykke
nykke
rykke
krykke
trykke
tykke
stykke

ykkel
nykkel
sykkel

ykte
lykte
rykte
frykte
tykte
trykte

yl
hyl
spyl
syl
asyl

ym

yn
gjyn
lyn
syn

yne
gjyne
lyne
gjyne
bryne
tryne
syne

yner
gjyner
lyner
bryner
tryner
syner

ynes
gjynes
lynes
brynes
synes
tynes

ynet
gjynet
lynet
grynet
synet
oppsynet
tynet

ynne
dynne
begynne
forkynne
lynne
nynne
tynne

ynnes
begynnes
forkynnes
nynnes
tynnes

yo

yp
dyp
klyp
nyp
typ

yr
byr
overbyr
dyr
udyr
fyr
avfyr
kyr
skyr
avskyr
myr
knyr
lyr
flyr
spyr
utspyr
syr
tyr
betyr
eventyr
styr
overstyr
utstyr

yre
dyre
bedyre
fyre
avfyre
hyre
uhyre
lyre
nyre
syre
tyre
styre
utstyre

yren
fyren
hyren
lyren
nyren
syren
tyren

yrene
dyrene
udyrene
fyrene
hyrene
uhyrene
kyrene
lyrene
nyrene
syrene
tyrene
styrene

yres
bedyres
fyres
avfyres
hyres
syres
styres
utstyres

yret
dyret
udyret
bedyret
fyret
avfyret
hyret
uhyret
syret
eventyret
styret
utstyret

yrne
kyrne
syrne

yrst
fyrst

yrste
fyrste

yrt
dyrt
fyrt
avfyrt
myrt

ys
bys
utenbys
gys
lys
motlys
avlys
mys
nys

yse
gyse
lyse
klyse
avlyse
myse
nyse
pyse
fryse

ysen
hysen
gysen
klysen
mysen
nysen
pysen
frysen

yser
gyser
lyser
klyser
avlyser
myser
nyser
pyser
fryser

yset
gyset
hyset
lyset
klyset
motlyset
myset
nyset
pyset

yss
kyss
nyss
dryss
tyss

ysse
bysse
kysse
drysse

yst
byst
dyst
kyst
lyst
belyst
avlyst
nyst
ryst
bryst
tyst

yste
byste
lyste
belyste
avlyste
ryste
tyste

yster
byster
dyster
lyster
klyster
ryster
tyster

ystet
bystet
lystet
rystet
brystet
tystet

yt
gjyt
gyt
lyt
flyt
syt
tyt

yte
gyte
gjyte
lyte
flyte
myte
nyte
knyte
snyte
myte
bryte
gryte
syte
tyte

yten
gyten
lyten
nyten
knyten
snyten
myten
bryten
gryten
syten
tyten

yter
gyter
lyter
nyter
knyter
snyter
myter
bryter
gryter
syter
tyter

ytes
gytes
gjytes
lytes
nytes
knytes
snytes
mytes
brytes
grytes
sytes
tytes

ytet
gytet
gjytet
lytet
nytet
snytet
mytet
sytet
tytet

ytt
bytt
utbytt
dytt
gytt
gjytt
lytt
flytt
overflytt
avlytt
nytt
knytt
forknytt
snytt
utsnytt
utnytt
pytt
sølepytt
spytt
rytt
brytt

ytte
bytte
utbytte
dytte
hytte
skytte
lytte
flytte
overflytte
avlytte
nytte
utsnytte
forknytte
snytte
utnytte
spytte

ytten
dytten
hytten
skytten
nytten
knytten
pytten
spytten

ytter
bytter
dytter
hytter
skytter
beskytter
lytter
flytter
forflytter
utflytter
overflytter
avlytter
nytter
benytter
knytter
utnytter
pytter
sølepytter
spytter
utspytter
rytter

yttes
byttes
benyttes
forbyttes
dyttes
lyttes
flyttes
overflyttes
forflyttes
avlyttes
nyttes
utnyttes
fånyttes
spyttes
utspyttes
beskyttes

yu

yv
lyv
flyv
klyv
tyv
styv
 
 

---


TIL TOPSTHE END |||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |


Denne side er fra (This page is from):
HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.

Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:

http://home.sol.no/hunwww
= HUNs FRONT-SIDE

Bilde: logo HUN / Hunl001.gif