HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdx9507.htm  /  SDNR *.rlh for JULI 1995  /

--- | <<< FORRIGE --- NESTE >>>


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK | THE END |---
---


SDNR118-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
((stemplet: Midt-Trøndelag Herredsrett, sak 197/93 A, D K.NR. 1.))
((stemplet: MOTTATT 06 JULI 1995, MIDT-TRØNDELAG SORENSKRIVEREMBETE.))
 
 Advokatfirmaet Schjødt
 Trondheim 05.07.1995
 Vår ref. A03843sa
 Deres ref.:
 Ansvarlig advokat:
 Arve Rosvold Alver
 
 STEVNING OG BEGJÆRING OM MIDLERTIDIG FORFØYNING
 til
 MIDT-TRØNDELAG HERREDSRETT
 ***

Saksøker:
 Skaun kommune v/ordføreren, 7360 Skaun.
Prosessfullmektig:
 Advokatfirmaet Schjødt AS
 v/advokat Arve Rosvold Alver, Postboks 132, 7001 Trondheim.

Saksøkt:
 Trude Skjærvik og Rune L. Hansen, Poesihaugen, 7360 Skaun.
Prosessfullmektig:
 Advokat Liv Clemetsen, Sommerrogt. 17, 0255 Oslo.

 oOo
 1.

De to saksøkte er foreldre til fire barn, hvorav to er i skolepliktig alder, nemlig sønnen Balder, født 22.03.86 og Idun, født 16.01.88.

Balder skulle ha vært ferdig med 2.klassetrinn i grunnskolen våren 1995, mens Idun skal starte i 1. klasse høsten 1995.

De saksøkte har holdt Balder borte fra skolen, mens Idun ikke har møtt til innskriving på førskole. Ut fra de utsagn som er kommet fra de saksøkte, synes det klart at ingen av de to barna vil møte på skolen høsten 1995.

 2.

Skaun kommune ønsker dom for barnas skoleplikt i medhold av grunnskolelovens § 13 nr. 1.

Det følger av loven at barn har plikt til å gå i grunnskolen "dersom dei ikkje på annan måte får tilsvarande undervisning".

Ut fra hva som er kommet frem, synes det åpenbart at barna ikke får annen tilsvarende undervisning.

Slik undervisning er ikke godkjent av skolestyret, de saksøkte har ikke vært villig til å fremlegge dokumentasjon for undervisningsopplegget, og de har heller ikke latt barna møte til pålagt test.

Bevis 1:  (rlh = SDNR93-rlh.)
     Brev fra Skaun kommune, skolekontoret til Rune Hansen og Trude Skjærvik av 20.03.1995.
Bevis 2:  (rlh = SDNR96-rlh.)
     Brev til skolekontoret fra Rune L. Hansen av 04.04.1995.

 3.

Saken strekker seg tilbake til 1993, da sønnen Balder skulle starte i skolen.

Partenes standpunkt fremgår av korrespondanse:

Bevis  3:  (rlh = SDNR1-rlh.)
     Brev fra Rune L. Hansen og Trude Skjærvik til skolesjefen av 24.05.1993.
Bevis 4:  (rlh = SDNR2-rlh.)
     Brev fra skolekontoret til Rune Hansen og Trude Skjærvik av 01.06.1993.
Bevis 5:  (rlh = SDNR3-rlh.)
     Brev fra Trude Skjærvik og Rune L. Hansen til skolesjefen av 31.07.1993.
Bevis 6:  (rlh = SDNR4-rlh.)
     Brev fra skolekontoret til Trine Hansen og Trude Skjærvik av 30.08.1993.

Kommunen har fulgt opp saken på forskjellige måter. Bl.a. har det vært arrangert møter der de saksøkte er invitert til å delta.

Bl.a. ble et slikt møte avholdt 14.10.1994, der Rune Hansen møtte sammen med sin daværende advokat Tor Langbach.

Bevis 7:  (rlh = SDNR68-A-rlh.)
     Referat fra møtet 14.10.1994 fra Statens Utdanningskontor i Sør-Trøndelag.

Bl.a. på grunnlag av dette møtet og sakens dokumenter for øvrig har Statens Utdanningskontor avgitt uttalelse til Rune Hansen og Trude Skjærvik i brev 29.03.95.

Bevis 8:  (rlh = SDNR97-rlh.)
     Brev fra Statens Utdanningskontor til Rune Hansen og Trude Skjærvik av 29.03.1995.

Saken er for øvrig anmeldt til politiet i medhold av grunnskolelovens § 13 pkt. 10, etter vedtak i hovedutvalg undervisning 14.09.1993.

Bevis 9:  (rlh = SDNR7-rlh.)
 Utskrift av møtebok skolestyret 14.09.1993.

 4.

Etter saksøkerens mening skulle det ikke være behov for forliksbehandling av saken, da det har vært gjort mange forgjeves forsøk på å finne en løsning i minnelighet. De saksøkte var opprinnelig repre sentert ved advokat Tor Langbach, men er nå representert ved advokat Liv Clemetsen, som antas å kunne ta imot forkynnelsen på sine parters vegne.

Både Skaun kommune og undertegnede finner det uten hensikt å bringe saken inn for forliksrådet, jfr. tvml. § 274 nr. 1.

Det tas forbehold om ytterligere anførsler og bevis.

Det vil bli nedlagt slik

 påstand:

1.
Trude Skjærvik og Rune Hansen har plikt til å la sine barn, Balder Hansen og Idun Hansen gå i grunnskolen.

2.
De saksøkte dømmes til å erstatte Skaun kommune sakens omkostninger.

BEGJÆRING OM MIDLERTIDIG FORFØYNING

Skaun kommune begjærer også avsagt kjennelse om midlertidig forføyning i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 15-2 (b).

Det gjøres gjeldende at det er nødvendig å få en midlertidig ordning i det omtvistede rettsforhold for å avverge vesentlig skade. De saksøkte har gjennom å holde Balder borte fra skolen i 2 skoleår, vist at de mener alvor, og det er derfor ingen grunn til å tvile på at både Balder og Idun vil være fraværende ved skoleårets begynnelse høsten 1995.

En betydelig innsats fra Skaun kommunes side med den hensikt å få Balder i skolen i disse to årene, har ikke ført frem.

Skaun kommune mener det er en vesentlig skade for barna at de ikke får pliktig opplæring hverken gjennom det offentlige skoleverk eller gjennom alternativ undervisning. Foruten at barna ikke får den faglige utvikling som sine jevnaldrende, mister de den sosiale trening og utvikling som ligger i å være deltaker i skolemiljøet.

For sønnen Balder er det viktig at han får delta i skolemiljøet fra begynnelsen av 3.klasse, mens det for datteren Idun er viktig at hun kan starte i 1.klasse sammen med sine jevnaldrende.

De saksøkte har i et brev til skolekontoret av 04.04.1995 erkjent at hjemmeundervisningen er "redusert med kanskje 80-90 %", noe som hevdes å være en følge av at saken i sin tid ble politianmeldt, jfr. bilag 2 til stevningen.

For så vidt gjelder den midlertidige forføyning nedlegges slik

 påstand:
1.
Trude Skjærvik og Rune L. Hansen plikter å la sine barn Balder og Idun møte til grunnskole ved Jåren Råbygda skole ved skoleårets begynnelse 1995.

2.
Den midlertidige forføyning gjelder til kravet er avgjort ved rettskraftig dom.

3.
De saksøkte dømmes til å erstatte Skaun kommune sakens omkostninger.

Stevning og begjæring om midlertidig forføyning i 4 - fire - likelydende eksemplarer.

 Trondheim, 05.07.1995.
 ADVOKATFIRMAET SCHJØDT AS,
 Arve Rosvold Alver,  (sign.),
 advokat

***---
SDNR119A-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Fra :

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,
 Statens Hus, 7005 Trondheim.

Til :
 Advokat Liv Clemetsen,
 Sommerrogt. 17,
 0255 OSLO

Vår ref.: jnr. 7066/95cek

 Trondheim 7. juli 1995.
VEDR. SØKNAD OM FRI RETTSHJELP - RUNE HANSEN

Fylkesmannen avslo i vedtak av 22. juni 1995 fritt rettsråd i forbindelse med undervisningssak. I avslaget ble det fremholdt at saken ikke hørte blant de prioriterte etter rettshjelploven § 13, 2 ledd. Fylkesmannen vurderte derfor søknaden på bakgrunn av unntaksbestemmelsen i lovens § 13, 3 ledd, og fant det etter en samlet vurdering ikke rimelig at det offentlige skulle betale for bistand i saken.

Fylkesmannen har etter anmodning fra Dem pr. telefon den 5. juli 1995, vurdert søknaden på ny. Søknaden er vurdert på bakgrunn av både de opplysninger fylkesmannen tidligere har mottatt i forbindelse med saken, og de tilleggsopplysninger vi fikk av Dem pr. telefon 5. juli.

Fylkesmannen finner det ikke riktig å endre vedtak av 22. juni 1995. Avslaget opprettholdes.

Vedtaket kan påklages til Justisdepartementet i medhold av rettshjelplovens § 28. En eventuell klage må fremsettes for fylkesmannen innen 3 uker etter mottakelsen av denne underretning.

 Hilde Bøgseth,  (sign.)
 jur. kons.
 Christine E. Kiste  (sign.)
***


---
SDNR119V-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Fra :
 Statens Utdanningskontor i Sør-Trøndelag,
 Saksbehandler, innvalgstelefon: Ola Moe, 73949300.

Vår dato: 18.07.95. Deres dato: 19.06.95.
Vår referanse: 364/95/642.12. Deres referanse: LC/eh.
 

Til :
 Advokatfirma Liv Clemetsen & co.,
 Sommerrogt. 17,
 0255 Oslo
 

VEDR. RUNE HANSEN - SAKSOMKOSTNINGER

Statens utdanningskontor kan ikke gi støtte eller garanti for saksomkostninger i sammenheng med den forestående rettssaken. Dette er nå en sak mellom Skaun kommune og Rune Hansen. Når utdanningskontoret tidligere ga støtte til advokathjelp var det mens utdanningskontoret behandlet saken og det var åpenbart nødvendig for Rune Hansen å ha advokathjelp for å kunne ivareta sine interesser på en rimelig måte.

Med hilsen
Ola Moe  (sign.)
utdanningsdirektør

***---
SDNR122-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 
 Oslo 28/7 1995
 PRØVING.

I forbindelse med at det 5/7 95 fra Skaun kommune er tatt ut stevning og begjæring om midlertidig forføyning til Midt-Trøndelag herredsrett mot Trude Skjærvik og Rune L. Hansen for brudd på lov om skoleplikt, har Marta Straume og Christian W. Beck foretatt prøving av deres sønn Balder Hansen, født 22/3 1986.

 BAKGRUNN FOR DE SOM HAR FORETATT PRØVINGEN

Marta Straume:
     Hun har 2-årig lærerskole, kristendom mellomfag og pedagogikk mellomfag. Hun arbeider for tiden med hovedfag i pedagogikk. Hun har arbeidet ca 10 år som lærer på alle trinn i grunnskolen. Hun har undervist egne barn hjemme ett år. Hun har 8 års praksis fra fosterhjemsarbeid og avlastningsarbeid for barnevernet og er fostermor til ei 9 år gammel jente. Hun har arbeidet med barn og ungdom på fritiden i mer enn 25 år.

Christian W. Beck:
     Han er cand.mag. i realfag og har senere tatt hovedfag i pedagogikk. Han har i to år arbeidet som lærer i grunnskolen og undervist på alle trinn. Han har arbeidet ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo siden 1977. Først som vitenskapelig assistent, senere som amanuensis og i de siste årene  som 1. amanuensis. Han arbeider der fremdeles. Han har selv en datter på 13 år.

 LESEPRØVE

Balder er prøvd med Carlstens leseprøve for 2. klasse, Univ. forlaget 1987. Den samme type leseprøve ble benyttet for Terje, Merete og Kenneth Jakobsen i forbindelse med hjemmeundervisning i Åmli kommune 10/4 1994.
Carlstens leseprøve er delt i tre med en leseprøve, en bokstav prøve og en diktatskriving av setninger.

 GRUNNLAG FOR PRØVEN.

Prøven ble gjennomført på advokat Liv Clemetsens kontor i Oslo 27/7 1995 fra kl. 15.40. Balder ankom Oslo med natt-toget fra Trondheim samme morgen og hadde i følge faren ikke sovet om natten. På advokatkontoret var det mange fremmede mennesker for Balder og mye som skjedde. Balder har en gang tidligere truffet C.W. Beck men har ikke tidligere møtt Marta Straume. I rommet hvor prøven ble gjennomført var det en del bråk fra vinduet.
     Likevel var Balder godt konsentrert og rolig når prøvingen begynte. M. Straume leste instruksjonene for prøven, mens C.W. Beck observerte det hele og tok tiden på gjennomføringen. Det må nevnes at M. Straume snakket vestlandsdialekt, C.W. Beck snakket oslomål mens Balder er trønder.
     Selve prøvingen gikk rolig og greit for seg. Balder tok lett og konsentrert instruksjonen. Leseprøven i sin helhet ble gjort på 23 minutter.

 RESULTATER

Leseprøve:
     Han leste prøveteksten på 3 min. 35 sekunder. Alle ord understrekningene var riktige. Han leste da teksten med god tekstforståelse med 77,2 ord i minuttet. Det vanlige for en 2. klassing er i følge Carlsten 25 - 50 ord i minuttet. Balder ligger da langt over gjennomsnittet for 2. klasse på denne delen av prøven.

Bokstavdiktat:
     Han gjennomførte skriving av alle bokstavene i samsvar med instruksjonen, prikkfritt. Dette er i følge Carlsten i samsvar med hva man kan forvente av en 2. klassing.

Setningsdiktaten:
     Balder gjennomførte også denne prøvedelen rolig og konsentrert. Han skrev setningene og ordene helt riktig, bortsett fra en liten feil i ett ord. Carlsten kommentar til prøven er at en bør sjekke nærmere hvis eleven har mer enn 8 feil. Balder gjennomførte denne delen av prøven på et høyt 2. klassenivå.

 SAMLET VURDERING

Prøven ble gjennomført under langt fra ideelle forhold for Balder. De samlete prøveresultater viser at Balder holder et meget høyt 2. klasse nivå i lesing og skriving.

 PRØVING I MATEMATIKK.

Balder ble samtidig på et improvisert grunnlag prøvd i matematikk. Prøven omfattet tallforståelse og en- og tosifret regnestykker med addisjon og subtraksjon.
     Balder viste god tallforståelse og greide lett å gjøre disse regnestykkene. Det er derfor rimelig å anta at han holder godt 2.klasse nivå i matematikk.

        Marta Straume  (sign.)

 Christian W. Beck  (sign.)

***SDNR116-rlh :
(Kopi tils. adv. Liv Clemetsen i Oslo, og DEBIO. Brev-fax-kopi: HUN, rlh.)

                                                    Søndag 30. juli 1995.

Til:
     LANDBRUKSKONTORET
      I SKAUN,
     N-7353 BØRSA.
 

     Vi søker med dette om 2-3 år utsettelse av vurdering for økologisk godkjenning. Vi har lyst til å drive økologisk fortsatt, men pga. problemer ønsker vi ca. 2-3 år hviletid.
     Vi ønsker fremtidig å fortsette med økologisk driftsform. Vi skal spørre DEBIO-inspektør om å utsette inspeksjon til senere dato pga. dagens situasjon.

Hilsen ifra
Rune L. Hansen og Trude M. Skjærvik,

Avs.:
     Rune L. Hansen og Trude M. Skjærvik,
     Nordlandshaugen (Poesihaugen),
     7360 Skaun.


---

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww